ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНСТЬ
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

Науковцями Інституту підготовлені наступні проекти законодавчих та інших нормативних актів України та зміни і доповнення до них.

2016 р.:

Для Міністерства науки і освіти України підготовлено:
- Пропозиції та зауваження на проект Порядку проведення державної атестації наукових установ, зокрема, звернено увагу на уточнення у тексті проекту розуміння змісту «статистичних даних (питомих показників)» та форми їх надання, а також вказано на певні протиріччя у строках проведення державної атестації. (Михалко І.С., вих. № 238–0102–52 від 21.04.2016 р.).

Для Президії Національної академії правових наук України підготовлено:
– Пропозиції щодо Стратегії розвитку Національної академії правових наук України, зокрема було запропоновано звернути увагу на удосконалення правових механізмів забезпечення виявлення та розкриття фактів катувань, а також злочинів пов'язаних із жорстоким та нелюдським поводженням в місцях позбавлення волі  та імплементацію міжнародних стандартів поводження із засудженими та дотримання їх прав в законодавство України. (Яковець І. С., Автухов К. А., Михалко І. С., Опанасенков О. І., вих. № 102–01–52 від 19.02.2016 р.).

– Пропозиції щодо Стратегії розвитку НДІ ВПЗ ім. академіка В. В. Сташиса, зокрема було запропоновано внести редакційні зміни до тексту Стратегії та звернути увагу на оптимізацію офіційного веб-сайту Інституту і забезпечення широкої співпраці з працівниками навчальних закладів інших держав та міжнародних організацій по боротьбі зі злочинністю які відповідальні за наповнення веб-сайту контентом (Яковець І. С., Автухов К. А., Михалко І. С., Опанасенков О. І., Кутєпов М. Ю.).

– Пропозиції до розробки проекту рішень за темою «Правові, медико-соціальні та психологічні проблеми тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб в Україні», зокрема було запропоновано вивчити досвід Грузії щодо вирішення цих питань та звернути увагу на питання соціальної адаптації осіб, які звільняються з установ виконання покарань на непідконтрольній території (Яковець І. С., Автухов К. А., вих. № 242-01-39 від 25.04.2016 р.).

− Проект Кодексу етики персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України (Яковець І. С., Автухов К. А.) (надіслано на електрону пошту).

− Науковий висновок щодо практичного застосування положень Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання» (Степанюк А. Х., Яковець І. С., Автухов К. А., вих. № 242-01-39 від 25.04.2016 р.).
 
пропозиції щодо доопрацювання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі громадянського суспільства в боротьбі з корупційними злочинами», підготовленні на виконання листа Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А. А. Кожем’якіна. Законопроектом передбачено запровадження інституту волонтерів у кримінальне провадження. Причому пропонується волонтерам бути обвинувачами, тобто представляти перед судом докази, здобуті ними самими з порушеннями Конституції України, дозволеними законодавцем у процесуальному законі, до того ж одна й та особа – громадський обвинувач – буде суміщати функції заявника, свідка, потерпілого, обвинувача та ін. Суперечки між прокурором і громадським обвинувачем щодо змісту і обсягу обвинувачення можуть призвести до затягування процесу і порушення засади розумності строків провадження. Крім того, у одному провадженні буде три обвинувача – державний (прокурор), громадський (представник громадянського суспільства) і приватний (потерпілий), що призведе до порушення засади змагальності, бо кожен з них матиме можливість підтримувати «власне» обвинувачення. Також з тексту законопроекту не зрозуміло чому кримінальне провадження у формі громадського обвинувачення стосується лише двох складів злочинів, один з яких (ст. 370 КК) законодавцем не віднесено до числа корупційних. Інші сімнадцять злочинів (див. примітку до ст. 45 КК) не включені до числа тих, за якими здійснюється провадження у такій формі. Виникає питання і щодо визнання ініціативної фото-, відео-, аудіо-фіксацію злочину приватною особою здійсненням нею оперативно-розшукової діяльності. Доказами можуть бути будь-які фактичні дані, а кваліфікувати ці дані як докази вправі лише суд. (Л. М. Лобойко,  О. Г. Шило)).

судження щодо обґрунтованості та доцільності прийняття законопроекту «Про приватну детективну (розшукову) діяльність»,  реєстраційний № 3726 від 28.12.2015, підготовлені на виконання доручення на виконання листа Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А. А. Кожем’якіна. В цілому позитивно оцінюючи поданий законопроект, висловлено низку пропозицій та  зауважень. Зокрема, у ст. 9 законопроекту передбачити можливість зупинення та поновлення приватної детективної діяльності, їх підстави, порядок та наслідки. У п. 2 ч. 1 ст. 12 передбачене право детектива «ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для приватної детективної (розшукової) діяльності документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом». Для здійснення дій, передбачених п. 3, 4, 9
ч. 1 ст. 12 законопроекту, видається за доцільне закріпити обов’язок отримання згоди на їх проведення від власника, користувача або уповноважених ними осіб. У статті 12 доцільно надати виключний перелік прав суб’єктів приватної детективної діяльності. У ст. 15 законопроекту йдеться про «розшукове дослідження», зміст якого за текстом законопроекту не розкрито. У законопроекті, на наш погляд, повинні міститися норми, які б регламентували порядок оскарження дій (Л. М. Лобойко, О. Г. Шило,
Н.В. Глинська, О.І. Марочкін));
коментарі  та пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», підготовленого Радою з питань судової реформи при Президенті України, підготовлені на виконання листа Президента НАПрН України Петришина О. В. Проаналізувавши поданий законопроект, вважаємо його в цілому слушним і таким, що заслуговує на підтримку. Разом із тим вважаємо за доцільне все ж таки зробити деякі зауваження та пропозиції.  Так, у ст. 1 законопроекту визначення поняття «захисту» через захист – «діяльність адвоката з метою захисту» є не доречним. Одні й ті ж питання регулюють і КПК і Закон «Про адвокатуру і адвокатську діяльність». Так, у п. 7 ч. 1 ст. 20  Проекту, що адвокат вправі «збирати докази будь-якими не забороненими законом засобами, в тому числі в установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати… документи …», а не їх копії, як передбачено ст. 93 КПК.
Вважаємо, що у ст. 6 законопроекту доцільно передбачити всі необхідні умови набуття статусу адвоката.  У ч. 2 ст. 20 доцільно вказати не тільки про функцію представництва, але і про функцію захисту у суді, яка здійснюється виключно адвокатами. Крім того, п. 3-1 ст. 23 додати словами: «забороняється вилучення адвокатського досьє для здійснення перевірки якості надання безоплатної правової допомоги». У ч. 3 ст. 23 закріпити чітку процедуру інформування органів адвокатського самоврядування про можливе затримання адвоката. Повідомлення про підозру адвоката у вчиненні кримінального правопорушення може бути здійснене виключно Генеральним прокурором України або його заступниками. Частина 7 ст. 23  стосується недопустимості доказів у кримінальному провадженні, а тому має бути віднесена до предмету регулювання КПК (Л.М. Лобойко, О.Г. Шило, Л.М. Москвич, Н.В. Глинська, О.І. Марочкін))
–  зауваження і пропозиції щодо доцільності опрацювання нового Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», підготовлені на виконання завдання першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності М. П. Паламарчука. У зв’язку з ухваленням КПК 2012 р. відбулася реорганізація правового регулювання ОРД. Тому вважаємо доцільним розробити проект нового Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність». Предмет його регулювання має бути значно звужений. У новому Законі варто: 1) уточнити законодавчу дефініцію ОРД, визначивши її, зокрема, як систему гласних і негласних заходів, які провадяться спеціально уповноваженими державними органами, результати якої використовуються (реалізуються) у: а) контррозвідувальній діяльності; б) розвідувальній діяльності; в) протидії злочинності (у найширшому розумінні цього, включаючи профілактику злочинів); г) діяльності по розшуку безвісно відсутніх осіб; ґ) діяльності по перевірці осіб у зв’язку з їх допуском до державної таємниці і до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках (оперативно-перевірочній діяльності); 2) врегулювати спеціальні принципи ОРД, які визначають її сутність; 3) закріпити вичерпний перелік оперативно-розшукових заходів; 4) чітко розмежувати ОРД та кримінальне провадження; 5) визначити предмет регулювання нового Закону «Про ОРД».
Доцільно також розглянути питання щодо можливості впровадження єдиного реєстру оперативно-розшукових справ, відомості до якого могли би вносити керівники відповідних оперативних підрозділів. (Л.М. Лобойко, О.Г. Шило, Н.В. Глинська, О.І. Марочкін));
зауваження і пропозиції щодо доцільності опрацювання нового Закону України «Про правоохоронні органи та правоохоронну діяльність», підготовлені на виконання завдання першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності М. П. Паламарчука. Предметом правового регулювання вказаного закону, на наш погляд,  мають бути, зокрема:1) поняття правоохоронної діяльності; 2) нормативна дефініція «правоохоронний орган», сформульована  з використанням критеріїв, що дозволяють виокремити його в системі органів державної влади»; 3) система правоохоронних органів (їх вичерпний перелік та особливі ознаки, однакові для усіх правоохоронних органів); 4) особливості комплектування порівняно з іншими державними органами; 5) цілі і завдання діяльності правоохоронних органів; 6) функції правоохоронних органів; 7) засади діяльності правоохоронних органів; 8) засади і межі застосування працівником правоохоронного органу державного примусу, фізичної сили, спеціальних засобів та зброї; 9) загальні положення правового статусу працівника правоохоронного органу та гарантії його діяльності
(Л.М. Лобойко, О.Г. Шило, Н.В. Глинська, О.І. Марочкін));
зауваження і пропозиції щодо проекту Закону України «Про вищу раду правосуддя» (реєстр. № 5180 від 23.09.2016), підготовлені на виконання доручення першого заступника Голови Комітету з питань науки та освіти Верховної Ради України О. В. Співаковського. Законопроект містить чимало позитивних новел, але, разом з тим, містить певні зауваження:
1. Пункт 3 ч. 1 ст. 3 Законопроекту надає ВРП повноваження “забезпечує відповідність діяльності суддів вимогам закону, в тому числі через процедури дисциплінарної відповідальності”. Але з положень принципу незалежності суддів не вбачається жодного іншого можливого законного впливу на суддю з метою “забезпечення відповідності його діяльності вимогам закону”, окрім механізму дисциплінарного провадження. 2. Частина 1 ст. 6 Законопроекту містить досить субєктивний оціночний критерій для кандидатур на посади члена ВРП – “є визнаним фахівцем у сфері права, має бездоганну професійну репутацію та відповідає критерію політичної нейтральності”. 3. Також важаємо, що допуск осіб, які колись мали судимість або вчиняли корупційне адміністративне правопорушення є недопустими.
4. Частина 8 статті 50, частни 1 статті 51 Законопроекту містять інститут “дозволу” скаржнику оскаржити рішення Дисцилінарної палати, але випадки та підстави такого “дозволу” не визначені. 6. Частина 1 статі 52 Законопроекту містить перелік виключних підстав для “оскарженння та скасування” рішень ВРП. Вважаємо, що підстави “скасування” рішень ВРП Верховним Судом мають бути викладені в процесуальному законі, зокрема КАС України. Те ж зауваження стосується і ч.1 ст.54 та ч. 2 ст. 57, ст. 72 та ін. Законопроекту (Л.М. Москвич);
зауваження і пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення дотримання прав та вдосконалення робіт із неповнолітніми правопорушниками» (реєстр. № 5298 від 20.10.2016), підготовлені на виконання доручення Першого заступника Голови Комітету з питань науки та освіти Верховної Ради України О. В. Співаковського. Автори законопроекту зазначають, що діти, які наразі перебувають в школах та професійних училищах соціальної реабілітації, можуть бути за рішенням суду умовно-достроково звільненні від відбування покарання (в ч. 1 ст. 502 КПК йдеться про умовно-дострокове звільнення не від покарання, а від примусового заходу виховного характеру) або направлені до спеціальних виховних установ.  Порядок поміщення неповнолітніх до установ визначений чинним законодавством, а ось порядок умовно-достроково звільнення від примусового заходу виховного характеру і направлення до спеціальних виховних установ в проекті Закону не врегульований.
Справа у тому, що порядок дострокового звільнення від примусового заходу виховного характеру в чинному КПК врегульований статтею 502 КПК.  З моменту набрання чинності Законом (в разі ухвалення проекту) процесуальний механізм (порядок), про який йшлося у попередньому абзаці, буде ліквідований, бо стаття 520 КПК з цього моменту втрачає чинність. Іншого ж механізму авторами законопроекту не запропоновано.
У зв’язку з викладеним вище, пропонуємо доповнити законопроект розділом ІІІ «Перехідні положення», в якому передбачити один з таких варіантів звільнення неповнолітніх зі шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації: 1) продовжити дію статті 502 КПК до відбуття останнім неповнолітнім строку примусового заходу виховного характеру у вигляді направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків, призначеного судом до набрання чинності законом (1 січня 2017 р.); 2) передбачити порядок, згідно з яким протягом певного часу, визначеного законом, неповнолітні мають бути переведені без рішення суду зі спеціальних навчально-виховних установ до спеціальних виховних установ без рішення суду (Л.М. Лобойко).
 
Розробка законопроектів за власною ініціативою.
До підкомітету по роботі з Державною пенітенціарною службою України комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України д.ю.н. Яковець І. С., к.ю.н. Автуховим К. А. під керівництвом д.ю.н., проф. Степанюка А. Х. підготовлені напрацювання щодо змін до кримінально-виконавчого та кримінального законодавства України:
− Проект Закону України “Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-виконавчого кодексів України щодо адаптації порядку застосування окремих інститутів кримінального права до європейських стандартів», зокрема підготовлено проект закону, пояснювальна записка, порівняльна таблиця (Яковець І. С., Автухов К. А.).

Для Міністерства соціальної політики України підготовлено:
– Проект Концепції соціальної адаптації та ресоціалізації осіб, звільнених з місць обмеження чи позбавлення волі на 2016-2020 роки, та проект Плану заходів з реалізації Концепції соціальної адаптації та ресоціалізації осіб, звільнених з місць обмеження чи позбавлення волі на 2016-2020 роки, зокрема у Концепції звернено увагу на: а) виконання відповідними органами і службовими особами покладених на них функцій і повноважень у повному обсязі, виключення фактів формалізму в роботі; б) поширенні практики залучення широкого кола громадськості до заходів сприяння соціальній адаптації звільнених, координацію діяльності громадських інституцій і державних органів; в) забезпечення відкритості діяльності органів і служб, покликаних сприяти соціальній адаптації звільнених; г) забезпечення належного контроль за цим напрямом роботи з боку прокуратури та органів влади; по-п’яте, переглянути наявну систему органів і служб з метою її спрощення, а також посилення взаємодії між ними (Яковець І. С., Автухов К. А.).
 
Для Міністерства охорони здоров’я України підготовлено:
− Проект наказу «Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я, органів Національної поліції, слідчих ізоляторів, установ виконання покарань та кримінально-виконавчих інспекцій щодо забезпечення проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю», зокрема було запропоновано звернути увагу на удосконалення правових механізмів забезпечення взаємодії працівників, які забезпечують проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю (Яковець І. С., Автухов К. А.).
 
Для управління Державної пенітенціарної служби у Харківській області підготовлено:
− науковий висновок щодо відповідальності персоналу кримінально-виконавчих інспекцій за вчинення особами, що перебувають на обліку, нових злочинів, а також повноваження прокуратури при вирішенні питання притягнення до такої відповідальності, зокрема звернено увагу на відсутність у чинних законодавчих актах обов’язку кримінально-виконавчої інспекції забезпечення утримання засуджених від вчинення нового злочину.  (Яковець І. С., Автухов К .А.).
 
Проект закону до Комітету Верховної Ради України
– Проект ЗУ «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відшкодування потерпілому шкоди, заподіяної злочином)» та пояснювальну записку до нього, які надіслано до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.
 
Правова експертиза законопроектів та інших актів:
На виконання доручення Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України підготовлено (вх. № 04-18/3-122 від 19.01.2016 р.): надано науково-практичний висновок щодо обґрунтованості та доцільності прийняття проекту Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» (реєстр. № 3726 від 28 грудня 2015 року) на 8 стор. (В. Ю. Шепітько, Гетьман Г. М., В. В. Білоус).

На виконання доручення директора НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Борисова В. І. лабораторією «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» підготовлено пропозиції до Стратегії розвитку Інституту на 2016-2020 року (запропоновано теми наукових досліджень). (У підготовці пропозицій взяли участь головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу, криміналістики та судоустрою НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса В. Ю. Шепітько, науковий співробітник Інституту Гетьман Г. М.).

Підготовлено інформаційну довідку щодо найбільш ефективної розробки Лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» під назвою «База даних «Слідчий прецедент» на запит Комітету з питань науки і освіти ВР України за підписом Першого заступника Голови Комітету О.В. Співаковського.

За дорученням Президента НАПрН України Петришина О.В. (лист № 1014 від 08.11.2016 р.) підготовлено пропозиції до Концепції правового забезпечення національної безпеки України де пропонується комплексно вивчити проблеми ДНК-ідентифікації та розробити проект Закону України «Про державну геномну (генетичну) реєстрацію в Україні», який би визначав цілі, принципи і види такої реєстрації, встановлював основні вимоги до її проведення, закріплював поняття і статус генетичних даних людини, умови і порядок їх одержання, зберігання і використання, відносив військовозобов’язаних до тієї категорії осіб, яка підлягає першочерговій геномній (генетичній) реєстрації в обов’язковому порядку тощо, передбачав внесення відповідних змін до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та інших законодавчих актів (Білоус В.В., Авдєєва Г.К.).
 
Науково-правовий висновок щодо Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі громадянського суспільства в боротьбі з корупційними злочинами» (у частині внесення змін до ст. 359 Кримінального кодексу України) (вих. лист. 1070-01-23 від 21.12.2015 р.).
 
Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України (щодо уточнення відповідальності за вчинення злочинів проти волі, честі та гідності особи)» (реєстр. № 5034) (вих. № 668-02-23 від 10. 10. 2016).

Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконну забудову прибережних захисних смуг водних об’єктів»( вх. № 184-01-23 від 19.09.2016 р.) (вих. № 667-02-23 від 10. 10. 2016).

Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення стягнення в дохід держави необґрунтованих доходів» (реєстр. № 5142 від 20.09.2016 р.) (вих. № 671-02-23 від 10. 10. 2016 р.).
 
Зауваження та пропозиції до законопроекту «Про Вищу раду правосуддя» (реєстр. № 5180 від 23.09.2016).

Зауваження та пропозиції до законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впровадження Національної стратегії у сфері прав людини)» (вих. № 614-02-23 від 15 вересня 2016 року).
Науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення дотримання прав та вдосконалення роботи з неповнолітніми правопорушниками» (реєстр. № 5298 від 20.10.2016) ( вих. 757-01-52 від 18 листопада 2016 р.).

Проект закону, спрямований суб’єкту законодавчої ініціативи
– Проект ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування Державної кримінально-виконавчої служби» 13.03.2016 р.

– Проект ЗУ «Про впорядкування кримінальних покарань за особливо тяжкі злочини» 03.03.2016 р.

– Проект ЗУ «Про превентивні і компенсаційні заходи у зв’язку з застосуванням катувань, нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання щодо засуджених та осіб, узятих під варту» 21.03.2016 р.

– Проект ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання психіатричної допомоги неповнолітнім засуджених» 09.03.2016 р.

– Пропозиції до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо гуманізації кримінальної відповідальності жінок)» (реєстр. № 2254а від 03.07.2015) (друге читання).

– Пропозиції до проекту ЗУ «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України (щодо гуманізації порядку і умов виконання покарань)» (реєстр. № 2251а від 03.07.2015) (друге читання).

– Пропозиції до проекту ЗУ «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо удосконалення порядку застосування до засуджених заходів заохочення і стягнення» (реєстр. № 2251а від 03.07.2015) (друге читання).

– Проект ЗУ «Про несення змін до деяких законодавчих актів України щодо заміни довічного позбавлення волі більш м’яким покаранням» (19.03.2016).

Проекти іншого нормативно-правового характеру:
– Проект наказу Про затвердження взаємодії закладів охорони здоров’я, органів Національної поліції, слідчих ізоляторів, установ виконання покарань, та кримінально-виконавчих інспекцій щодо забезпечення проведення замісної ….терапії хворих з опіоїд (22.03.2016).

– проект Концепції соціальної адаптації та ресоціалізації осіб, звільнених з місць обмеження чи позбавлення волі на 2016-2020 роки та Плану заходів з реалізації Концепції…. (14.03.2016).

– Проект Кодексу етики персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України (23.03.2016).

Пропозиції до законопроекту:
– Пропозиції до проекту ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених» (реєстр. № 2490а від 10.08.2015) (друге читання).

– Пропозиції до проекту ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо удосконалення доступу до правосуддя осіб, які утримуються в установах попереднього ув’язнення та виконання покарань) (реєстр. № 2255а від 03.07.2015) (друге читання).

– Пропозиції до проекту ЗУ «Про внесення змін до статті 93 Кримінально-виконавчого кодексу України» (щодо удосконалення гарантій права засуджених на відбування покарання за місцем проживання…») (реєстр. № 2253а від 03.07.2015) (друге читання).

– Пропозиції до проекту ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про попереднє ув’язнення» (щодо імплементації окремих стандартів Ради Європи) (реєстр. № 2291а від 06.07.2015) (друге читання).

– Пропозиції до проекту ЗК «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України (щодо поліпшення умов тримання засуджених)» (реєстр. № 2685 від 21.04.2015) (друге читання).

– Науково-правовий висновок на проект Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» (08.02.2016).

– Пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (24.03.2016).

– Науково-правовий висновок на проект Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» (19.02.2016).

– Науково-правовий висновок на проект Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» (08.02.2016).

2015 р.:

Розробка законопроектів
1. “Теоретичні питання удосконалення кримінального законодавства та практики його застосування”(№ держреєстрації 0112U4001335). 
– проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо покарання за окремі злочини» та пояснювальна записка до нього, які надіслано до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (вих. лист № 1033-01-23 від 02.12.2015 р.). Отримано лист-відповідь за підписом Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А.А. Кожем’якіна про те, що наданий законопроект буде врахований у законотворчій роботі Комітету (вх. лист № 04-18/12-3317 від 17.12.2015 р.);

– проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо кримінально-правової охорони земель водного фонду)» та пояснювальна записка до нього, які надіслано до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Запропоновано внести зміни та доповнення до ст. 2392 Кримінального кодексу України. Отримано лист-відповідь за підписом Голови Комітету А.А. Кожем’якіна про те, що вказаний законопроект опрацьовано та  зареєстровано в Верховній Раді України за номером 2454 від 23.03.2015 р. (вх. лист № 04-18/12-1238 від 22.05.2015 р.).

2. “Теоретичні та прикладні проблеми реформування Державної кримінально-виконавчої служби України”(№ держреєстрації 0112U4001332).
– проект Концепції державної політики у сфері виконання кримінальних покарань. Спрямовано до підкомітету  по роботі з Державною пенітенціарною службою України Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (вих. лист №  546–03–23 від 29.05.2015 р.);

– проект Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо удосконалення порядку застосування до засуджених заходів заохочення і стягнення», пояснювальна записка та порівняльна таблиця до проекту (вих. лист №  546–03–23 від 29.05.2015 р.). Отримано акт впровадження за підписом Голови підкомітету з питань діяльності Державної пенітенціарної служби, народним депутатом Мірошніченком Ю.Р. (вих. лист № 61/0/01-1 від 20.07.2015 р.);

– проект Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України (щодо гуманізації порядку і умов виконання покарань)», пояснювальна записка та порівняльна таблиця до проекту  (вих. лист №  546–03–23 від 29.05.2015 р.). Отримано акт впровадження за підписом Голови підкомітету з питань діяльності Державної пенітенціарної служби, народним депутатом Мірошніченком Ю.Р. (вих. лист № 60/0/01-1 від 20.07.2015 р.);

– проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо гуманізації кримінальної відповідальності жінок», пояснювальна записка та порівняльна таблиця до проекту (вих. лист №  546–03–23 від 29.05.2015 р.). Отримано акт впровадження за підписом Голови підкомітету з питань діяльності Державної пенітенціарної служби, народним депутатом Мірошніченком Ю.Р. (вих. лист № 59/0/01-1 від 20.07.2015 р.).

3. “Концептуальні основи побудови сучасного кримінального процесу України та проблеми гармонізації вітчизняного законодавства у сфері кримінальної юстиції із законодавством Європейського Союзу” (№ держреєстрації 0112U001331).
– проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України» (щодо виключення слова «розшукові» з термінів «слідчі (розшукові) дії» і «негласні слідчі (розшукові) дії)», пояснювальна записка та порівняльна таблиця щодо нього, надіслані Голові Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України Кожем’якіну А.А. (вих. лист №1037-06-23 від 02.12.2015 р.). Отримано лист-відповідь за підписом Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А.А. Кожем’якіна про те, що наданий законопроект буде врахований у законотворчій роботі Комітету (вх. лист № 24-12/12-3319 від 17.12.2015 р.);

– проект Закону України «Про внесення змін до статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (щодо початку досудового розслідування до внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення)», пояснювальна записка та порівняльна таблиця щодо нього, надіслані Голові Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України Кожем’якіну А.А. (вих. лист №1034-06-23 від 02.12.2015 р.). Отримано лист-відповідь за підписом Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А.А. Кожем’якіна про те, що наданий законопроект буде врахований у законотворчій роботі Комітету (вх. лист № 04-18/12-3318 від 17.12.2015 р.);

– проект Закону України  «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо посилення гарантій прав осіб у кримінальному провадженні під час прийняття процесуальних рішень у стадії досудового розслідування», пояснювальна записка та порівняльна таблиця щодо нього, надіслані Голові Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України Кожем’якіну А.А.) (вих. лист № 1017-06-23 від 24.11.2015 р.). Отримано лист-відповідь за підписом заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності М.П. Паламарчука про те, що наданий законопроект буде врахований у законотворчій роботі Комітету (вх. лист № 04-18/12-3278 від 15.12.2015 р.).

4. «Теоретичні і прикладні проблеми участі громадськості у запобіганні злочинності: міжнародний та вітчизняний досвід» (№ держреєстрації 0112U001330).
– пропозиції до Плану заходів на 2016-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період 2020 року, спрямовані до Кабінету Міністрів України (вих. лист № 876-0102-52 від 28.09.2015 р.).

5. «Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції» (№ держреєстрації 0112U001334)
– пропозиції до проекту Закону України «Про Державне бюро розслідувань» (реєстр. № 2114 від 12.02.2015) (вих. лист № 221-0102-52 від 12.03.2015 р.).

6. «Теоретичні та прикладні проблеми запобігання та протидії корупції» (№ держреєстрації 0113U000814).
– проект Закону України «Про приведення у відповідність статті 3682 Кримінального кодексу України «Незаконне збагачення» до положень Конституції України та Конвенції ООН проти корупції» та доповідна записка до нього, які надіслано до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (вих. лист № 1042-01-23 від 07.12.2015 р.).

Розробка законопроектів за власною ініціативою:
– проект Закону України «Про внесення змін до КУпАП щодо притягнення до адміністративної відповідальності суддів загальних судів» та пояснювальну записку до нього, які надіслано до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя. Отримано лист-відповідь за підписом Голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя Р. П. Князевича про те, що наданий законопроект буде врахований у законотворчій роботі Комітету (вх. лист № 314-01-23 від 02.11.2015 р.);

– пояснювальна записка щодо проекту Закону України «Про поліцію і поліцейську  діяльність», реєстраційний  № 1692-1 від 27.01.2015 р. Включений до порядку денного Верховної Ради України 05.02.2015 // http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53719;

– пояснювальна записка щодо  проекту Закону України «Про    внесення  змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо забезпечення    окремим   категоріям    засуджених   осіб   права  на    правосудний вирок)», реєстр. № 2033а  від  05.06.2015 р. Зазначений законопроект  та  склад робочої групи є за цією інтернет-адресою  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55494.

Участь у робочих групах по розробці законопроектів та в інших робочих групах:
– акад. НАПрН України В.І. Борисов відповідно до п. 3 рішення Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі від 19 листопада 2009 р. № 3 включений до складу робочої групи з розробки змін до Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» у частині віднесення веб-сайтів до засобів масової інформації, їх державну реєстрацію та відображення на веб-сайтах їх представницької сторінки;

– відповідно до листа Першого заступника Голови адміністрації Президента України – Представника Президента України у Конституційному Суді України від 23 червня 2010 р. акад. НАПрН України В.І. Борисов призначений Президією НАПрН України відповідальним керівником групи з розробки проектів законів України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України», «Про внесення змін до Закону України «Про статус суддів», «Про внесення змін до Закону України «Про Вищу раду юстиції», проекту Кодексу кримінальних проступків, проекту Закону України «Про проведення кримінологічної експертизи проектів нормативно-правових актів», проекту положення про Національний антикорупційний комітет;

– чл.-кор. НАПрН України В.В. Голіна є членом робочої групи з розробки проекту Закону України «Про проведення кримінологічної експертизи проектів нормативно-правових актів», проекту положення про Національний антикорупційний комітет, а також  членом комісії по реформуванню судових та правоохоронних органів;

– акад. НАПрН України Шепітько В.Ю. є учасником засідань робочої групи Координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України з питань удосконалення законодавства у сфері судової експертизи;

– А. Х. Степанюк є членом Наукової ради Державної пенітенціарної служби України;

– І. С. Яковець є членом Наукової ради Державної пенітенціарної служби України, членом Консультативної ради з питань ювенальної юстиції при Інституті законодавства Верховної Ради України, заступником Голови Харківської обласної спостережної комісії;

– Л.М. Лобойко є членом робочих груп із доопрацювання проекту Закону України «Про поліцію і поліцейську діяльність» (реєстр. № 1692-1 від 27.01.2015 р.); проект Закону включений до порядку денного Верховної Ради України 05.02.2015 р.) та проекту Закону України « Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо забезпечення окремим категоріям засуджених осіб права на правосудний вирок)» (реєстр. № 2033а від 05.06.2015 р.);

– К.А. Автухов є головою громадської ради при Управлінні пенітенціарної служби України в Харківській області, членом Харківської обласної спостережної комісії;

– О.В. Сердюк, В.В. Голіна, М.Г. Колодяжний та С.С. Шрамко є членами тимчасового творчого колективу щодо виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. № 53-р;

– Настюк В.Я., Колодяжний М.Г., Крайник Г.С. та Добряк Ю.Г. є членами тимчасового творчого колективу щодо виконання відповідних завдань Регіональної програми запобігання і протидії корупції в Харківській області на 2013–2015 роки у межах реалізації Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 рр.;

О.В. Новіков входить до складу Міжвідомчої робочої групи з питань законодавчого забезпечення сфери боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин та прекурсорів.

Правова експертиза законопроектів та інших актів:
– науково-правовий висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо удосконалення засад організації та функціонування судової влади відповідно до європейських стандартів) (реєстр. № 1497 від 17.12.2014 р.), підготовлений на прохання народного депутата України О.І. Сироїда (відправлено електронною поштою 29.01.2015 р.) (виконавці – О.Г. Шило, Л.М. Москвич);

– науково-правовий висновок щодо проекту Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (реєстр. № 2244а) та альтернативних законопроектів у цій сфері (реєстр. № 2244а-1, 2244а-2, 2244а-3), підготовлений на доручення Міністерства освіти і науки України (вих. лист № 764-0102-52 від 20.08.2015 р.) (виконавці – Є.В. Курінний, Ю.Г. Добряк);

– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі громадянського суспільства в боротьбі з корупційними злочинами» (реєстр. № 1165 від 23.03.2015 р.) в частині внесення змін до статей 201, 359 Кримінального кодексу України (щодо спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) (вих. лист № 368-0101-23 від 06.04.2015 р.) (виконавці – Л.М.Демидова, М.В. Шепітько, Л.М. Лобойко, О.Г. Шило);

– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків» (реєстр. № 2897 від 03.06.2015 р.), підготовлений на запит Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Кожем’якіна А. А. (вих. лист № 664-0101-23 від 02.07.2015 р.) (виконавці – В.І. Борисов, Л.М. Демидова, О.О. Пащенко, Т.А. Павленко);

– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Цивільного кодексів України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні», внесеного Кабінетом Міністрів України, підготовлений на запит Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Кожем’якіна А. А. (реєстр. № 2541а від 28.08.2015 р.) (вих. лист № 977-02-23 від 05.11.2015 р.) (виконавці – Л.М. Демидова, О.О. Пащенко, Т.А. Павленко, М.В. Шепітько, Д.П. Євтєєва, К.А. Новікова);

– науково-правовий висновок щодо проекту Закону України «Про цивільну зброю та боєприпаси», підготовлений на депутатське звернення народного депутата України О. Л. Шевченка. Відправлено електронною поштою у червні 2015 р. (виконавець – П.Л. Фріс);

– пропозиції та зауваження на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за публічні заклики до ухилення від призову за мобілізацією у період проведення антитерористичної операції», внесеного депутатом Артеменком А. В. (реєстр. № 215-02-52 від 11. 03. 2015 р.) (вих. лист № 215-02-52 від 11.03.2015 р.) (виконавці – Л.М. Демидова, О.О. Пащенко);

– зауваження та пропозиції на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництво, реалізацію, придбання продукції, робіт та послуг, що призвело до створення реальної або потенційної загрози національній безпеці України у воєнній сфері» (реєстр. № 1793), підготовлені  на депутатське звернення народного депутата України А.Ф. Антонищака (вих. лист № 446-01-01 від 07.05.2015 р.). (виконавці – Л.М. Демидова, Т.А. Павленко);

– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Законів України “Про прокуратуру” (щодо конкурсного порядку відбору кандидатів на посаду Генерального прокурора України та виключення підстав для його необґрунтованого звільнення)», підготовлений на виконання доручення Президії НАПрН України (відправлено електронною поштою 11.03.2015 р.) (виконавець – Л.М. Москвич);

– зауваження та пропозиції на проект Закону України  «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»» (на основі законопроекту під реєстр. № 5093 від 19.09.2014 р.) (вих. лист № 445-0102-53 від 07.05.2015 р.), підготовлені на виконання доручення НАПрН України. (виконавці – Л.М. Демидова, Т.А. Павленко, Л.М. Лобойко, Н.В. Глинська, В.А. Журавель);

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», підготовлені на виконання доручення Президії Національної академії правових наук України (вих. лист № 449-0101-52 від 12.05.2015 р.) (виконавці – Є.В. Курінний, Г.С. Крайник, Ю.Г. Добряк, М.Г. Колодяжний, І.С. Яковець, О.І. Опанасенков);

– зауваження та пропозиції на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»» (повторні), підготовлені на доручення Президії НАПрН України. (вих. лист № 729-01-52 від 10.08.2015 р.) (виконавці – М.Г. Колодяжний, С.С. Шрамко, І.С. Михалко, О.О.Пащенко);

– пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (втретє), підготовлені на доручення НАПрН України (реєстр. № 2244а, станом на 12.11.2015 р.). (вих. лист № 1006-0102-52 від 16.11.2015 р.) (виконавці – В.А. Журавель, М.О. Соколенко, М.Г. Колодяжний, С.С. Шрамко, Л.М. Демидова);

– науково-правовий висновок у справі «Швидка проти України» щодо питань, порушених у зверненні Верховного Суду України № 226-780/0/8-15 від 23 березня 2015 р., підготовлений на доручення завідуючого Секретаріатом Пленуму Верховного суду України зборів суддів та науково-консультативної ради при Верховному Суді України Ю.І. Кучер (вих. лист № 414-0101-35 від 24.04.2015 р.) (виконавець – В.Я. Настюк);

– зауваження та пропозиції щодо проекту постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про судову практику у справах про постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови», підготовлені за зверненням Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (вих. лист № 957-02-26 від 02.11.2015 р.) (виконавець – М.В. Шепітько);

– науково-правовий висновок щодо норми кримінального закону (ст. 364 КК), яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь, підготовлений у відповідь на звернення завідуючого Секретаріатом Пленуму Верховного суду України зборів суддів та науково-консультативної ради при Верховному Суді України (вих. лист № 656-0101-35 від 26.06.2015 р.) (виконавець – Г.С. Крайник);

– науково-правовий висновок щодо приміток 3 і 4 до ст. 364 КК України та абз. 2 п. 1 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» від 13.05.2014 р. № 1261-VII, підготовлений на запит заступника Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ С. І. Кравченка (вих. лист № 223-770-1014-15 від 06.05.2015 р.) (виконавці – Л.М. Демидова, О.Г. Шило);

– науково-правовий висновок щодо наявності підстав для застосування ст. 69 КК України в контексті обставин, наведених у вироку № 277/93/14-к від 28.04.2014 р., підготовлений на звернення помічника-консультанта народного депутата  України Юрика Т. З. – Небельського Р. О. (вих. лист № 650-0101-55) (виконавець – М.В. Шепітько);

– науково-правовий висновок щодо норми Кримінального кодексу України, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь, підготовлений відповідно до ст. 46 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» на доручення судді Верховного Суду України Л. Ф. Глоса (вих. лист № 216-02-35 від 11.03.2015 р.) (виконавці – В. І. Борисов, Л.М. Демидова, О.О. Пащенко);

– науково-правовий висновок щодо норми Кримінального кодексу України, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь, підготовлений відповідно до ст. 46 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» на доручення судді Верховного Суду України О.Т. Кузьменко (вих. лист № 31-02-35 від 19.01.2015 р.) (виконавці – В.І. Борисов, О.О. Пащенко, Д.П. Євтєєва);

– науково-правовий висновок щодо норми Кримінального кодексу України, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь, підготовлений відповідно до ст. 46 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» на доручення судді Верховного Суду України Т.В. Гошовської (вих. лист № 618-0101-35 від 10.06.2015 р.) (виконавці – В.І. Борисов, Л.М. Демидова, Т.А. Павленко);

– науково-правовий висновок щодо норми кримінального закону, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь у кримінальній справі щодо Гонци Т.Є., засудженого вироком Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 7 травня 2013 р., підготовлений на виконання ухвали судді Верховного Суду України Таран Т.С. від 4 грудня 2014 р. (виконавець – Л.М. Лобойко);

– науково-правовий висновок щодо запитань, поставлених у запиті судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (виконавець – О.Г. Шило);

– науково-правовий висновок щодо норми кримінального закону, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь у кримінальній справі щодо Ана Є.М., засудженого вироком Апеляційного суду Автономної Республіки Крим від 22 лютого 2006 р., підготовлений на виконання ухвали судді Верховного Суду України Редьки А.І. від 5 лютого 2015 р. (вих. лист № 199-06-35 від 05.03.2015 р.) (виконавець – Л.М. Лобойко);

– науково-правовий висновок щодо норми кримінального закону, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь у кримінальній справі щодо Шпарія С.М., засудженого вироком Скадовського районного суду Херсонської області від 22 серпня 2013 р., підготовлений на виконання ухвали судді Верховного Суду України Вус С.М. від 11 лютого 2015 р. (вих. лист № 234-06-35 від 16.03.2015 р.) (виконавець – Л.М. Лобойко);

– науково-правовий висновок щодо норми кримінального закону, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь у кримінальній справі щодо Коваля Р.М., засудженого вироком Суворовського районного суду м. Херсона від 25 листопада 2013 р., підготовлений на виконання ухвали судді Верховного Суду України Таран Т.С. від 3 квітня 2015 р. (вих. лист № 436-06-41 від 30.04.2015 р.) (виконавець – Л.М. Лобойко);

– науково-правовий висновок щодо норми кримінального закону, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь у кримінальній справі щодо Ногаль О.З., засудженої вироком Личаківського районного суду м. Львова від 7 листопада 2011 р., підготовлений на виконання ухвали судді Верховного Суду України Школярова В.Ф. від 28 травня 2015 р. (вих. лист № 632-06-35 від 16.06.2015 р.) (виконавець – Л.М. Лобойко);

– науково-правовий висновок щодо норми права, передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом України і неоднаково застосованої судом касаційної інстанції, що ймовірно зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень у кримінальній справі щодо Швеця Михайла Сергійовича, засудженого вироком Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 2 вересня 2014 р., підготовлений на виконання ухвали судді Верховного Суду України Кузьменко О. Т. від 17 червня 2015 р. надано (вих. лист № 781-06-35 від 21.08.2015 р.) (виконавець – Л.М. Лобойко);

– науково-правовий висновок щодо норми права, передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом України і неоднаково застосованої судом касаційної інстанції, а також тієї самої норми права, передбаченої законом України про кримінальну відповідальність, що ймовірно зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень у кримінальній справі щодо Козака Юрія Орестовича, засудженого вироком Личаківського районного суду м. Львова від 7 листопада 2011 р., підготовлений на виконання ухвали судді Верховного Суду України Вус С. М. від 4 вересня 2015 р. (вих. лист № 869-06-35 від 25.09.2015 р.) (виконавець – Л.М. Лобойко);

– науково-правовий висновок щодо норми права, передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом України і неоднаково застосованої судом касаційної інстанції, що ймовірно зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень у кримінальній справі щодо Балаценка Ігоря Володимировича, засудженого вироком Ковпаківського районного суду м. Суми від 22 липня 2014 р., та в інших кримінальних справах, підготовлений на виконання ухвали судді Верховного Суду України Короткевича М. Є.  (вих. лист № 952-06-35 від 28.10.2015 р.) (виконавець – Л.М. Лобойко);

– науково-правовий висновок щодо норми права, передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом України і неоднаково застосованої судом касаційної інстанції, що ймовірно зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень у кримінальній справі щодо Дроза В.В., засудженого вироком Подільського районного суду м. Києва від 30 листопада 2010 р., та в інших кримінальних справах, підготовлений на виконання ухвали судді Верховного Суду України Ковтюк Є. І. (вих. лист № 953-06-35 від 28.10.2015 р.) (виконавець – Л.М. Лобойко);

– науково-правовий висновок щодо норми права, передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом України і неоднаково застосованої судом касаційної інстанції, що ймовірно зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень у кримінальній справі щодо Василенка Валерія Вікторовича, засудженого вироком Апеляційного суду Харківської області від 24 листопада 2003 р., та в іншій кримінальних справах, підготовлений на виконання ухвали судді Верховного Суду України Вус С. М. (вих. лист № 967-06-35 від 03.11.2015 р.) (виконавець – Л.М. Лобойко);

– науково-правовий висновок щодо зворотної дії пунктів 2 і 3 частини першої статті 445 КПК України, підготовлений на виконання запиту секретаря Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України Редьки А. І. (вих. лист № 1008-06-15 від 18.11.2015 р.) (виконавець – Л.М. Лобойко);

– науково-правовий висновок щодо ймовірного неоднакового застосування судом касаційної інстанції частин 4 і 5 статті 128 КПК та щодо повноважень судової палати у кримінальних справах Верховного суду України при перегляді рішення касаційного суду у зв’язку з неправильним застосуванням норм цивільного законодавства, підготовлений на виконання запиту судді Верховного Суду України Ковтюк Є. І. (вих. лист № 1030-06-35 від 01.12.2015 р.) (виконавець – Л.М. Лобойко);

– науково-правовий висновок щодо норми Кримінального кодексу України, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь, підготовлений відповідно до ст. 46 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», підготовлений на виконання доручення судді Верховного Суду України Ковтюк Є.І. (вих. лист № 716-0101-35 від 17.07.2015 р.) (виконавець – В. І. Борисов, Л.М. Демидова, О.О. Пащенко);

– науково-правовий висновок щодо норми Кримінального кодексу України, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь, підготовлений відповідно до ст. 46 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», виконаний на доручення судді Верховного Суду України Короткевича М.Є.  (вих. лист № 652-0101-35 від 25.06.2015 р.) (виконавці – В.І. Борисов, Л.М. Демидова, О.О. Пащенко);

– науково-правовий висновок щодо норми Кримінального кодексу України, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь, підготовлений відповідно до ст. 46 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», підготовлений на доручення судді Верховного Суду України Т.В. Гошовської (вих. лист № 836-01-35 від 22.09.2015 р.) (виконавці – В. І. Борисов, Л.М. Демидова, О.О. Пащенко);

– науково-правовий висновок щодо відповідності Конституції України положення пункту 6 частини першої, пунктів 2, 13 частини другої, частини третьої статті 3 Закону України “Про очищення влади”, підготовлений на запит судді Конституційного Суду України Н.К. Шаптали (вх. лист від 6.02.2015 р.) (відправлено електронною поштою 29.05.2015 р.) (виконавець – Л.М. Москвич);

– науково-правовий висновок, підготовлений на запит судді Конституційного Суду України C.Л. Вдовіченко щодо відповідності Конституції України положень частини третьої, абзацу четвертого та речення першого абзацу шостого частини п'ятої статті 141 Закону України від 7 липня 2010 року № 2453-VI “Про судоустрій і статус суддів” у редакції Закону України від 12 лютого 2015 року № 192-VIII “Про забезпечення права на справедливий суд” у взаємозв'язку з положенням підпункту 5 пункту 2, пункту 17 розділу I, пункту 5 розділу III Закону України від 2 березня 2015 року № 213- VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення” стосовно звуження гарантій матеріального забезпечення та соціального захисту суддів у відставці положенням статті 8, частини першої статті 21, частини першої, пунктів 2, 9 частини п'ятої статті 126 Конституції України (вх. лист № 339-16/2160 від 08.09.2015 р.) (відправлено електронною поштою) (виконавець – Л.М. Москвич).

Участь у розробці проектів інших актів:
– пропозиції та зауваження на проект Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів (наукових установ), підготовлені на виконання доручення Міністерства освіти і науки України (вих. лист № 67-0105-52 від 27.01.2015 р.) (виконавці – Г.С. Крайник, Ю.Г. Добряк, М.Г. Колодяжний, Ю.О. Оберемко, О.В. Новіков, Л.М. Демидова, І.С. Михалко, Л.М. Лобойко, В.А. Журавель);

– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо забезпечення права засуджених осіб на правосудний вирок)», підготовлений на підставі листа заступника голови правління Центру політико-правових реформ, Головного експерта робочої групи з судової реформи і реформи прокуратури Реанімаційного пакету реформ Куйбіди Р. О. (вх. лист від 18.05.2015 р.) (відправлено електронною поштою 25.05.2015 р.) (виконавці – Л.М. Лобойко, П.Л. Фріс);

– пропозиції щодо реалізації у 2015 році Основних завдань НАПрН України згідно з постановою Верховної Ради України від 11 лютого 2015 р. № 182-VIII, підготовлені на виконання доручення Президії Національної академії правових наук України (вих. електрон. лист від 23.03.2015 р.). (виконавці – В.В. Голіна, О.М. Овчаренко, О.В. Сердюк, Л.М. Лобойко);

– пропозиції до проекту Плану дій щодо реалізації Національної стратегії у сфері прав людини, підготовлені на виконання доручення Президії НАПрН  України (вих. листи № 1041-01-52 від 07.12.2015 р. та №1047-01-02-52 від 10.12.2015 р.) (виконавці – О.В. Новіков, Г.К. Авдєєва);

– пропозиції щодо науково-експертного супроводження законопроектів, передбачених Планом законодавчого забезпечення реформ в Україні, підготовлені на доручення Президії НАПрН України (вих. лист № 724-0102-52 від 29.07.2015) (виконавець – Л.М. Демидова);

– інформація про результати виконання завдань, реалізація яких за розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів на 2015 рік з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 р.» покладається на Національну академію правових наук України, надана для Міністерства охорони здоров’я України (вих. лист № 1065-0102-52 від 14 грудня 2015 р.) (виконавці – Л.М. Демидова; О.О. Пащенко).

2014 р.:

пропозиції та зауваження щодо концепції та проекту Закону України “Про основні засади протидії корупції в Україні”;

пропозиції до проекту Закону України “Про кримінологічну експертизу проектів нормативно-правових актів”;

пропозиції до проекту Закону України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з контрабандою та порушенням митних правил»;

пропозиції та зауваження щодо проекту Закону України «Про основні засади протидії корупції в Україні».

було підготовлено проект Закону України «про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення антикорупційного законодавства», який було затверджено постановою Вченої Ради НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України № 3 від 26 березня 2014 року.

надано висновки щодо розробки та ухвалення нормативно-правового акта, який спирався б на окремі положення Закону Російської Федерації «Про заборону окремим категоріям осіб відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати грошові кошти та цінності у закордонних банках, розташованих за теритоорією Російської Федерації, володіти і (або) користуватися закордонними фінансовими інструментами».

надано пропозиції щодо можливості імплементації в Україні деяких положень Закону Російської Федерації «Про заборону окремим категоріям осіб відкривати і мати рахунки (вклади), зберігати готівкові грошові кошти і цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти і (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами».

– висновок щодо проекту Концепції реформування правоохоронних органів України (на запит Ради національної безпеки і оборони України, лист № 1944/3-2-5 від 23 грудня 2013 р);

– пропозиції до довідки і проекту рішення РНБО «Щодо стану та напрямів подальшого реформування правоохоронних органів України» (на запит Ради національної безпеки і оборони України, лист № 61/3-2-5 від 23 січня 2014 р.);

– висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони окремим категоріям осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відкривати і мати поточні і вкладні (депозитні) рахунки, зберігати фінансові активи в іноземних банках, мати цінні папери іноземних емітентів, придбання або володіння нерухомим майном за межами України)» (реєстраційний № 4066) (на запит Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики (лист № 853/0/2-14 від 27 січня 2014 р.);

– зауваження щодо пропозицій від громадської організації «Асоціація міжнародно-правових досліджень» про внесення змін до Конституції України (на виконання доручення Голови комісії з питань правоохоронної діяльності Конституційної Асамблеї В. Я. Тація;

– висновок щодо питання, порушеного у листі Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики А. Й. Богдана № 853/0/2-14 від 27 січня 2014 р., щодо зареєстрованого 31 січня 2014 р. у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони окремим категоріям осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відкривати і мати поточні і вкладні (депозитні) рахунки, зберігати фінансові активи в іноземних банках, мати цінні папери іноземних емітентів, придбання або володіння нерухомим майном за межами України) (реєстраційний № 4066) народного депутата А. М. Павловського (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);

– висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо прийняття заяв, повідомлень та іншої інформації про кримінальне правопорушення та початку досудового розслідування», внесений народними депутатами М. П. Паламарчуком і С. В. Сасом (реєстр. № 4263 веб-сайту Верховної Ради України від 25 лютого 2014 р.) (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);

– висновок, що стосується основних принципів, положень, критеріїв, структури законопроекту про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо проведення допиту) (реєстр. № 3037 від 29 липня 2013 р.) (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація );

– пропозиції щодо проекту Закону України про Державне бюро розслідувань України (реєстр. № 3042 від 1 серпня2013 р. (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);

– висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо слідчих, що здійснюють досудове розслідування» (реєстр. № 4444 від 14 березня 2014 р.) (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);

– висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих процесуальних дій та оптимізації діяльності органів досудового розслідування», внесений народним депутатом Г. Г. Москалем (реєстр. № 4444-1 від 25 березня 2014 р.) (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);

– висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо порядку реабілітації, в тому числі реабілітації померлого)» (реєстр. № 4504 від 20 березня 2014 р.) (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);

– висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права особи на перегляд судових рішень Верховним Судом України та доступу до судових рішень» (реєстр. № 4513 від 20 березня 2014 р.) (в частині внесення змін до КПК України: пункт 3 законопроекту) (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);

– висновок на проект Закону України «Про Національне бюро антикорупційних розслідувань» (реєстр. № 4573 від 26 березня 2014 р.) (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);

– висновок на проект Закону України «Про Національну службу боротьби з корупцією» (реєстр. № 4573-1 від 7 квітня 2014 р.) (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);

– висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо обов’язковості ухвал слідчого судді» (реєстр. № 4652 від 8 квітня 2014 р.) (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);

– судження та пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», обговорення якого відбулося на засіданні Президії НАПрН України 13 червня 2014 р. (на виконання доручення першого віце-президента НАПрН України О. В. Петришина);

– судження та пропозиції щодо парламентських слухань на тему: «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави» (на виконання доручення першого віце-президента НАПрН України О. В. Петришина);

– пропозиції щодо реформування міліції України (на прохання Міністерства юстиції України).

– зауваження та пропозиції на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку призначення та виконання покарання у виді довічного позбавлення волі» (реєстр. № 4679), поданого народним депутатом України В. С. Журавським.

на лист урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики надано відповідь з пропозиціями щодо підготовки нормативно-правового акта, який спирався б на окремі положення Закону Російської Федерації «Про заборону окремим категоріям осіб відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати грошові кошти та цінності у закордонних банках, розташованих за територією Російської Федерації, володіти і (або) користуватися закордонними фінансовими інструментами.

на лист голови Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі підготовлено відповідь щодо визначення ознак віднесення друкованої, аудіовізуальної, електронної та іншої продукції, а також переданих і отриманих по комунікаційних лініях повідомлень та матеріалів до продукції, що пропагує бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і релігійних святинь.

розглянуто ознаки неправомірної вигоди як предмета корупційних злочинів в Україні; проаналізовано Конвенції, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, в яких вказано на предмет корупційних злочинів. Зроблено висновок, що у цих Конвенціях мають місце такі терміни, як «неправомірна вигода» та «хабар». Зроблено висновок про поспішність виключення терміну «хабар» з кримінального законодавства України та відходу від матеріального характеру його предмета.

2013 р.:

пропозиції та зауваження до Проекту Закону України «Про судово-експертну діяльність в Україні», розробленого Міністерством юстиції із власної ініціативи (оприлюднений 06.08.2013 р. на сайті Міністерства юстиції України (http://www.minjust.gov.ua/43603) з метою його обговорення і отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань;

пропозиції щодо виконання пунктів Плану Консультативно-експертної ради при МВС України з питань формування та реалізації державної політики у сфері боротьбі зі злочинністю, охорони правопорядку, захисту прав і свобод людини та громадянина на 2012-2014 були надані пропозиції про удосконалення підготовлюваних МВС України проектів нормативно-правових актів (здійснювати відповідний моніторинг);

пропозиції щодо інформації до засідання РНБО України з питання «Про стан протидії наркоманії, злочинності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів в Україні та координації зусиль правоохоронних органів щодо їх нейтралізації» було внесено пропозиції та зауваження щодо об’єднання та направлення в єдиний потік зусилля усіх суб’єктів з формування та реалізації національної наркополітики під координацією Державної служби України з контролю за наркотиками (ДСКН);

пропозиції щодо питань  експертизи нормативно-правових актів з метою визначення механізму захисту інформаційного простору «від матеріалів, що становлять небезпеку для підростаючого покоління», запропонованих для розгляду на засіданні Юридичної НКР Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, висловлено зауваження до формулювань завдань експертизи та надано пропозиції щодо уточнення окремих термінів («небезпека для підростаючого покоління», «визначення механізму захисту» та ін.), запропоновано визначення мети такої експертизи, якою, на нашу думку, є встановлення наявності/відсутності окремих положень НПА, які дозволяють (припускають) обіг (створення,  збирання, одержання, зберігання,  використання, поширення) інформації, що «становлять небезпеку для підростаючого покоління»;

пропозиції щодо внесення пропозицій Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, спрямованих на  удосконалення національного законодавства з регулювання питань безпеки інформаційного простору висловлено зауваження щодо формулювань окремих проблем (зокрема, «безпека інформаційного простору») та запропоновано внести до нормативно-правових актів України низку доповнень з метою забезпечення технічного, інженерного та організаційного захисту інформації  від «матеріалів, що становлять небезпеку для підростаючого покоління» згідно з «Загальнодержавною програмою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», яка передбачає удосконалення законодавства України та правового регулювання в інформаційній сфері;

– доповідна записка до комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією щодо проекту Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України з питання узгодження положень розділу ХVII «Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг» з кримінально-процесуальним законодавством;

підготовлено пропозиції щодо змін та доповнень до проекту закону України» Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо порядку та умов відбування покарання», реєстр. № 1131 від 20.12.2012 р., поданий Кабінетом Міністрів України, в яких не зважаючи на позитивну оцінку змін та доповнень, було звернено увагу на спірну та недостатньо обґрунтовану пропозицію щодо зміни у КВК України. А саме звернено увагу на те, що прийняття цих змін може потягти не лише погіршення правового становища засуджених, а й викликати численні випадки порушення їх прав;

– підготовлено пропозиції щодо змін та доповнень до проекту закону України «Про внесення змін до статті 116 Кримінально-виконавчого кодексу України» (щодо забезпечення прав засуджених осіб на медичну допомогу), реєстр. № 1020 від 12.12.2012 р., поданий народним депутатом України І.В. С.Г. Міщенком, в яких звернено увагу на те, що прийняття цього Закону призведе до невиправданого обмеження в реалізації засудженими права на вільний вибір лікаря;

– підготовлено пропозиції щодо надання зауважень до проекту Концепції змін до Конституції України;

– підготовлено пропозиції до Державної цільової програми модернізації пенітенціарної системи на 2013 – 2017 роки, а саме запропоновано доповнити пріоритетні напрямки напрямком дотримання принципів перелічених у ст. 5 КВК України,  вказано на термінологічні недоліки та загальні редакційні помилки Програми;

– підготовлена пояснювальна записка до Книги IV проекту Кодексу України про антигромадські (кримінальні) проступки. Для Президії Національної академії правових наук України;

− Пропозиції щодо виконання пунктів Плану роботи Консультативно-експертної ради при МВС України з питань формування та реалізації державної політики у сфері боротьби зі злочинністю, охорони правопорядку, захисту прав і свобод людини та громадянина на 2012–2014 роки, в яких В.Я. Тацій значиться відповідальним виконавцем;

− Надано інформацію щодо здійснення завдань пунктів Плану заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року;

− Пропозиції щодо міжнародного досвіду організації протидії незаконному обігу наркотичних засобів;

− Пропозиції до інформації Комітету ВР України з питань науки і освіти щодо стану та наукових забезпечень фінансування наукової і науково-технічної діяльності в Україні;

− Пропозиції до тексту Концепції внесення змін до Конституції України в частині регулювання правоохоронної діяльності (з урахуванням положень, що містяться у тезах доповіді Комісії, оприлюднених і схвалених на Пленарному засіданні Конституційної Асамблеї 16 листопада 2012 року);

– експертний висновок щодо законопроектів «Організаційні засади здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону "Організаційні засади здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"» (на запит Державної служби України з контролю за наркотиками, лист від 30 січня 2013 р.);

– науково-правовий висновок щодо обґрунтованості та доцільності прийняття законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо забезпечення європейських стандартів публічності у судовій системі», реєстр. № 2019 від 15 січня 2013 р. (на виконання доручення Президії НАПрН України, лист № 202 від 5 лютого 2013 р.);

– пропозиції та зауваження до проекту закону України «Про визнання таким, що втратив чинність, Кримінального процесуального кодексу України», реєстр. № 1212 від 8 січня 2013 р. (на виконання доручення  Президії НАПрН України, лист № 169 від 31 січня 2013 р.);

– пропозиції до законопроекту «Про внесення змін до законів України «Про прокуратуру» (щодо виборності прокурорів)» (реєстр. № 2162 від 1 лютого 2013 р.) і «Про міліцію» (щодо виборності керівників міліції) (реєстр. № 2163 від 1 лютого 2013 р.) на виконання доручення Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронних органів за № 04-20/3-319, лист Президії НАПрН України № 467 від 11 березня 2013 р. щодо надання пропозицій та зауважень до проектів законодавчих актів щодо чинних положень організації діяльності певних правоохоронних органів та інших структур державної влади;

– пропозиції та письмові зауваження на проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів», який вноситься Президентом України (на виконання доручення Голови Конституційної Асамблеї Кравчука Л. М. та згідно з листом голови комісії з питань правоохоронної діяльності Конституційної Асамблеї Тація В. Я) разом з фахівцями Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

– пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення факту смерті людини», реєстр. № 2361 від 21 лютого 2013 р. (на виконання доручення Президії НАПрН України);

– пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гарантування права громадян на звернення до міжнародних органів з захисту прав людини)», реєстр. № 2306 від 15 лютого 2013 р. (на виконання доручення Президії НАПрН України);

– пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення проведення слідчих (розшукових) дій», реєстр. № 2475 від 6 березня 2013 р. (на виконання доручення Президії НАПрН України);

– надана інформація для доповіді голови комісії з питань правоохоронної діяльності В.Я. Тація «Щодо визначення поняття та системи правоохоронних органів в Концепції змін до Конституції Україні»;

– надані коментарі та пропозиції до проекту Концепції змін до Конституції;

– наданий висновок щодо проектів Законів України «Про визнання таким, що втратив чинність, Кримінального процесуального кодексу України», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у відповідність з Кримінальним процесуальним кодексом України», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо забезпечення європейських стандартів публічності у судовій системі);

– надані пропозиції та зауваження до проектів законів : про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» (щодо виборності прокурорів), реєстр №  2162; про внесення змін до Закону України «Про міліцію» (щодо виборності керівників міліції), реєстр №  2163; про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності міністерства внутрішніх справ України, реєстр №  1203;  про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо засад кадрової політики в органах законодавчої. Виконавчої влади та правоохоронних органах України), реєстр №  2004;

– підготовлені пропозиції щодо можливості визначення на законодавчому рівні поняття «екстремізм» та подальших шляхів врегулювання цього питання у законодавстві України;

на запит Державної служби України з контролю за наркотиками надані судження та пропозиції щодо удосконалення заходів кримінально-правового характеру по забезпеченню боротьби з незаконним обігом наркотиків, у тому числі з урахуванням змін, які було внесено до Кримінального кодексу України у 2011 році;

на запит секретаря Ради Національної безпеки і оборони надані судження щодо напрямів подальшого удосконалення державної системи управління у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та пропозиції щодо рішення Ради національної безпеки і оборони України;

ідповідно до доручення Президента НАПрН України, Голови Комісії з питань правоохоронної діяльності Конституційної Асамблеї, члена Консультативно-експертної ради при МВС України В.Я. Тація надані зауваження та пропозицій до Концепції змін до Конституції України;

відповідно до листа Голови Комісії з питань правоохоронної діяльності Конституційної Асамблеї В. Я. Тація від 29 березня 2013 р. підготовлені разом з науковцями ІВПЗ НАПрН України «Пропозиції та зауваження стосовно проекту Концепції внесення змін до Конституції України щодо удосконалення конституційно-правового регулювання правоохоронної діяльності»;

надано науково-правовий висновок щодо обґрунтованості і доцільності прийняття законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо забезпечення європейських стандартів публічності у судовій системі).

2012 р.:

надані пропозиції до Плану заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 р.;

надана інформація для доповіді голови комісії з питань правоохоронної діяльності В.Я. Тація «Щодо визначення поняття та системи правоохоронних органів в Концепції змін до Конституції Україні»;

підготовлені пропозиції щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю»;

підготовлені пропозиції до проекту Концепції реформування системи фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю;

підготовлені пропозиції до проекту Закону України «Про запобігання і протидію досягненню фіксованих (договірних) результатів та інших корупційних правопорушень у футболі»;

– на виконання запиту Державної служби України з контролю за наркотиками надано пропозиції та зауваження до орієнтованої структури Національної стратегії боротьби з наркотиками на період до 2020 р. Висловлені зауваження щодо назви, змісту та мети, принципів державної політики та механізмів реалізації напрямів запобіжної діяльності зазначеного проекту);

підготовлений висновок на проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за посягання у сфері інформаційної безпеки”(реєстраційний № 9575 від 09.12.2011 р., внесений народним депутатом В.М.Олійником);

– надано пропозиції до Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011-2015 роки;

– на розпорядження Президента Національної академії правових наук України В.Я. Тація надано пропозиції щодо шляхів подальшого реформування правоохоронних органів України;

– на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України надано пропозиції до п. 6 Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю щодо удосконалення механізму проведення моніторингу кримінологічної ситуації у державі в цілому та її регіонах шляхом запровадження щорічного системного аналізу причин та умов, що впливають на її стан;

– висновок щодо доцільності прийняття проекту Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (реєстр. № 10424 від 28 квітня 2012 р.);

– пропозиції з питань забезпечення прав дітей при вдосконаленні кримінального та кримінально-процесуального законодавства (на запит Радника Президента України – керівника Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України від 6 квітня 2012 р. № 15-15/127, співголови робочої групи з питань реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні Портнова А. В.);

– пропозиції щодо шляхів подальшого реформування правоохоронних органів України (за дорученням Тація В. Я. – члена робочої групи з реформування правоохоронних органів України);

– доповідна записка щодо оцінки своєчасності, конкретності та ефективності заходів, запропонованих проектом Концепції реформування системи фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю (на запит першого заступника Голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Б. В. Гринькова, лист 1/04-2-1224 від 13 червня 2012 р.);

– пропозиції до Концепції удосконалення Конституції України (за дорученням Тація В. Я. – члена Конституційної Асамблеї України);

– пропозиції щодо «Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки» (до розділу ІХ. Удосконалення системи спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції) були надані пропозиції про розробку криміналістичної методики розслідування злочинів з ознаками корупції (методичних рекомендацій);

– до «Проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про захист суспільної моралі» було внесено пропозиції та зауваження, зокрема щодо визначення поняття загальнодоступних громадських місць та ін. термінів;

– пропозиції щодо «Пояснювальної записки до проекту Закону України, розробленої Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі» було внесено пропозиції та зауваження про роль держави у захисті суспільної моралі в Україні;

– до «Проекту Звіту Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі про роботу за 2011 рік» було внесено пропозиції та зауваження щодо усунення зі Звіту окремих дій, які не мають відношення до нього;

– до «Рекомендацій для органів державної влади та місцевого самоврядування щодо встановлення деяких умов розповсюдження продукції та проведення видовищних заходів сексуального характеру», розроблених Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі було внесено пропозиції та зауваження щодо визначення місць в яких має бути підвищено контроль за обігом продукції та проведення видовищних заходів сексуального характеру.

2011 р.:

– довідка щодо стану роботи в Україні у 2010 р. над проектом Закону України "Про судоустрій і статус суддів", у якій за результатом аналітичного огляду сформульовано низку пропозицій щодо: суттєвого вдосконалення статусу Верховний Суд України, зокрема, розширення його компетенції, збільшення кількості суддів тощо; приведення повноважень Вищої ради юстиції у відповідність до Конституції України; зміни порядку створення та ліквідація судів тощо.

– проект «Методичних рекомендацій щодо деяких питань прокурорського нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при розслідуванні кримінальних справ про порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»;

– «Проект концепції захисту суспільної моралі в Україні», розробленого Національною експертною комісією України з питань суспільної моралі (двічі – лютий 2011 р. та жовтень 2011 р.);

– пропозиції щодо організаційно-правових заходів криміналістичного характеру, необхідних для забезпечення ефективного застосування антикорупційного законодавства на основі аналізу змін до законодавства, впроваджених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні» від 7 квітня 2011 року № 3206-VI;

– проекту Національної стратегії щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої Указом Президента України від 21.10.2011 р. № 1001/2011;

– проекту розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері боротьбі з організованою злочинністю»; 

– пропозиції щодо «Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки».

2010 р.:

– науковий висновок на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про статус суддів" (щодо підвищення кваліфікаційних вимог)" від 12 травня 2010 р., реєстр № 6205. Надіслано до Президії Національної академії правових наук України;

– зауваження та доповнення до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення засад запобігання та протидії корупції". Надіслано до Президії Національної академії правових наук України;

– зауваження до п. 10 проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат", зокрема, щодо правильності вказівки серед видів практик, які дозволяється здійснювати нотаріусу у позаробочій час – медичної практики. Надіслано до Президії Національної академії правових наук України;

– зауваження та доповнення до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо вдосконалення процедур здійснення конфіскації" від 24 березня 2009 р. № 3642. Надіслано до Президії Національної академії правових наук України;

– науковий висновок щодо доцільності прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання рішень Конституційного Суду України стосовно роботи Вищої ради юстиції)"(проект Постанови про зняття з розгляду проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Рішень Конституційного Суду України від 16.05.2007 р. та 22.12.2009 р. і вдосконалення законодавчого регулювання роботи Вищої ради юстиції від 16 листопада 2010 р. № 6169. Надіслано до Президії Національної академії правових наук України;

– зауваження та пропозиції до проекту постанови Пленуму Верховного Суду України "Про деякі питання, що виникають під час розгляду судами України скарг на постанови органу дізнання, слідчого, прокурора про порушення кримінальної справи". Надіслано до Науково-консультативної ради при Верховному Суді України;

– пропозиції та зауваження до проекту Кримінально-процесуального кодексу України. Надіслано до Президії Національної академії правових наук України;

– пропозиції та зауваження до проекту Кодексу про кримінальні проступки. Надіслано до Президії Національної академії правових наук України;

– пропозиції до план-конспекту Стратегії національної безпеки України. Надіслано до Президії Національної академії правових наук України;

– пропозиції щодо реформування органів кримінальної юстиції України. Надіслано до Президії Національної академії правових наук України;

– пропозиції та зауваження на проект Закону України "Про Національне бюро антикорупційних розслідувань України". підготовлено на запит народного депутата України Рябеки О. Г.;

– науковий висновок до проекту Закону України "Про приватну детективну (розшукову) діяльність" від 12 квітня 2010 р., реєстр № 6288. Надіслано до Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України;

– обґрунтування включення питань "Про стан реалізації права потерпілого від злочину на доступ до правосуддя" та "Забезпечення прав людини та громадянина в системі реформування судових та правоохоронних органів" до проекту Плану розгляду питань на засіданнях РНБО у другому півріччі 2010 р. Надіслано до Секретаря РНБО України Богатирьової Р. В.;

– пропозиції та зауваження до проекту Кримінально-процесуального кодексу України від 13 грудня 2007 р. № 1233 (спільно з фахівцями Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого). Спрямовано до МВС України;

– концептуальні засади реформування кримінально-процесуального законодавства (спільно з фахівцями Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого). Спрямовано до Генеральної прокуратури України;

– проект Закону України "Про прокуратуру та статус прокурорів" (виконавець – заступник керівника робочої групи Міністерства юстиції України Сібільова Н. В.);

2009 р.:

– проект Закону України "Про прокуратуру". Підготовлений за дорученням Міністерства юстиції України;

– проект Закону України "Про внесення змін та доповнень до кримінально-процесуального законодавства України щодо забезпечення доступу до правосуддя потерпілих від злочину з метою захисту їх прав та законних інтересів";

– проект Закону України "Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України (щодо правового статусу потерпілого від злочину)";

– проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" та Кодексу України про адміністративні правопорушення" (щодо ст. 11 Закону України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" та ст. 187 КУпАП);

– проекти Законів України "Про внесення змін і доповнень до Законів України (щодо впровадження служби пробації)", "Про впровадження служби пробації" у межах роботи Координаційної Ради з питань ювенальної юстиції та пробації при Інституті законодавства Верховної Ради України;

– проект декількох розділів Концепції створення та розвитку системи пробації в Україні.

– зауваження та пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Інструкції про порядок проведення експертизи Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі". Надіслано до Кабінету Міністрів України;

– проект Концепції реформування органів прокуратури. Підготовлено за дорученням Міністерства юстиції України;

– висновки та рекомендації до проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України" (реєстр. № 4290 від 31 березня 2009 р.). Виконано за дорученням Президії Академії правових наук України;

– науковий висновок до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій" (щодо вимог до кандидатів на посаду членів кваліфікаційної комісії суддів)" (реєстр. № 3641 від 22 січня 2009 р.). Підготовлений на прохання Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя;

– науковий висновок до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації кримінального законодавства та організаційно-правових передумов впровадження пробації)", внесений народним депутатом України В. Швецем (реєстр. № 3413 від 26 листопада 2008 р.). Підготовлений для Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя;

– науковий висновок до проекту Закону України "Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо охорони дитинства)" (реєстр. № 4243 від 6 травня 2009 р.) Підготовлений на запит Міністерства юстиції України;

– науковий висновок до проекту Закону України "Про пробацію", внесений народним депутатом України В. Швецем (реєстр. № 3412 від 26 листопада 2008 р.). Підготовлений для Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя;

– науковий висновок щодо обґрунтування і доцільності прийняття проекту Закону України "Про схвалення Концепції запобігання корупції у системі судів загальної юрисдикції" (реєстр № 4220 від 17 березня 2009 р.). Підготовлений за дорученням Президента АПрН України;

– науковий висновок до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з метою гуманізації попереднього ув’язнення". Підготовлений на запит Міністерства юстиції України;

– науковий висновок щодо обґрунтування та доцільності прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до ст. 13 Закону України "Про статус суддів (щодо недоторканності) " (реєстр. № 4006 від 3 лютого 2009 р.). Підготовлений за дорученням Президії Академії правових наук України;

– науковий висновок щодо запиту Конституційного Суду України "Про конституційність статей 157 и 158-1 КК України";

– науково-правовий висновок на записи окремих серій мультсеріалу "Сімпсони" відносно його впливу на психічний та моральний розвиток дітей та підлітків. Підготовлений на запит Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі;

– науково-правовий висновок щодо негативного впливу засобів масової інформації на свідомість неповнолітніх, винних у вчиненні злочинів, передбачених статтями 127, 153, 161, 297, 299, 300, 301 Кримінального кодексу України. Підготовлений на запит Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі;

– науково-правовий висновок щодо з’ясування впливу рекламних сюжетів пива на психічний та моральний розвиток дітей та молоді. Підготовлений на запит Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі;

– науково-правовий висновок щодо з’ясування впливу телесеріалу «Щасливі разом» на психічний та моральний розвиток неповнолітніх та молоді. Підготовлений на запит Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі;

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України "Про внесення змін та доповнень до Кримінального кодексу України (щодо захисту суспільної моралі)". Спрямовано до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– пропозиції до рекомендацій парламентських слухань "Про стан правосуддя в Україні", що відбулися 18 березня 2009 р. Надіслано до Президії Академії правових наук України;

– пропозиції та зауваження  до проекту Закону України "Про Національне бюро антикорупційних розслідувань України" (реєстр. № 5031 від 29 липня 2009 р.). Підготовлено на запит народного депутата України О. Г. Рябки;

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про захист суспільної моралі". Підготовлено на запит Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі;

– зауваження та пропозиції  до проекту Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції". Підготовлено за дорученням Міністерства юстиції України;

– зауваження та пропозиції  до проекту Закону України "Про заборону реабілітації та героїзації фашистських колабораціоністів 1933–1945 рр." (реєстр. № 3618). Надіслано до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– зауваження та пропозиції  до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відповідальності у сфері охорони довкілля)", внесений народним депутатом України О. М. Черноморовим. Спрямовано до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– зауваження та пропозиції  до проекту Закону України "Про внесення змін та доповнень до Кримінального кодексу України (щодо статей 239, 240, 242, 274, 318 КК України)", внесений народним депутатом України Є. І. Сусловим. Спрямовано до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо визначення розміру штрафів" (реєстр. № 4134). Підготовлено для Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо визначення розміру штрафів" (реєстр. № 4107). Підготовлено для Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо протидії хабарництву" (реєстр. № 3428). Підготовлено для Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відповідального за штучне утворення земельної ділянки без відповідної документації") (реєстр. № 3134). Підготовлено для Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо кваліфікації злочинів та правопорушень") (реєстр. № 3490). Підготовлено для Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про внесення змін до кодексів України (щодо створення передумов для підвищення ефективності роботи правоохоронної системи"), внесений народним депутатом України О. Зарубінським (реєстр. № 4113). Підготовлено для Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за посягання на право власності", внесений народним депутатом України С. Міщенком (реєстр. № 4155). Підготовлено для Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності за правопорушення стосовно земель водного фонду)" (реєстр. № 3417). Спрямовано до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо ст. 364-1 Кримінального кодексу України)". Спрямовано до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо поширення відповідальності за незаконне позбавлення права власності на житло" (реєстр. № 4333). Надіслано до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких Законів України (щодо додаткових заходів забезпечення виконання Конституції України)" (статті 109, 340, 341 КК України) (реєстр. № 3151). Підготовлено для Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності за невидачу банківського вкладу)". Підготовлено для Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність (щодо міжнародного співробітництва)" (реєстр. № 4438 від 6 травня 2009 р.). Підготовлено для Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про внесення змін до ст. 212 Кримінального кодексу України (щодо конкретизації ознак складу злочинів)". Спрямовано до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо введення відповідальності за продаж алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім за ст. 304-1 Кримінального кодексу України)". Підготовлено для Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України "Про внесення змін до ст. 410 Кримінального кодексу України (щодо відповідальності військовослужбовців за корисливі посягання на військове майно)". Підготовлено для Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– висновки та рекомендації до проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України" (реєстр. № 4290 від 31 березня 2009 р.). Виконано за дорученням Президії Академії правових наук України;

– пропозиції щодо застосування Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху". Підготовлено за дорученням Президії Академії правових наук України;

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції". Виконано на прохання Міністерства юстиції України;

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо персональних даних". Підготовлено для Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– пропозиції та зауваження до проекту Антикорупційної стратегії. Виконано для Кабінету Міністрів України;

– пропозиції щодо організації виконання завдань, передбачених абз. 4 п. 4, підпунктами 1 і 4 п. 12 Комплексної цільової програми реформування Служби безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 20 березня 2009 р. № 173 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України" від 7 листопада 2008 р. "Про Комплексну цільову програму реформування СБУ". Підготовлені за дорученням Президії Академії правових наук України;

– пропозиції та зауваження до проекту рішення РНБО "Про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам". Виконано на прохання Ради національної безпеки і оборони України;

– пропозиції до проекту Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань. Підготовлені на запит Міністерства юстиції України;

– зауваження та пропозиції щодо зміни чинної редакції ст. 318 Кримінального кодексу України по підробленню документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів. Підготовлені на запит Верховного Суду України.

2008 р.:

– проект Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність";

– проект Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення механізму кримінальної відповідальності за злочини, вчинені у стані сильного душевного хвилювання". Підготовлено для Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– наукові висновки і пропозиції щодо поправок до проекту Кримінально-процесуального кодексу України, зокрема, в редакції від 21 травня 2007 р., 21 квітня 2008 р., 11 вересня 2008 р. Підготовлені за дорученням Голови Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя С. В. Ківалова;

– науковий висновок щодо обґрунтованості і доцільності прийняття проекту Закону України "Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо надання Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини та його представникам можливості судового захисту прав та свобод людини)", внесеного народним депутатом Е. І. Павленко, від 28 грудня 2007 р. Підготовлений на прохання Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя;

– науковий висновок на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Вищу раду юстиції" (щодо вдосконалення порядку організації та діяльності Вищої ради юстиції)", внесених народними депутатами О. Л. Лукаш і А. В. Портновим, від 6 грудня 2007 р. Підготовлений за дорученням Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, надісланий Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя;

– науковий висновок щодо обґрунтованості та доцільності прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо оприлюднення актів органів судової гілки влади)", внесених народними депутатами С. Олійником та А. Портновим, від 10 грудня 2007 р. Підготовлений за дорученням Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, надісланий Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя;

– науковий висновок щодо обґрунтованості і доцільності прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Вищу раду юстиції" (щодо питань з організації та діяльності)", внесеного Президентом України, від 10 січня 2008 р. Підготовлений за дорученням Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права;

– науковий висновок щодо обґрунтованості і доцільності прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Вищу раду юстиції" (щодо вдосконалення структури Вищої ради юстиції та підвищення вимог до професійного рівня її членів)", внесеного народними депутатами В. Д. Швецем, О. Ю. Шустік і Д. М. Притикою, від 23 січня 2008 р. Підготовлений за дорученням Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, надісланий Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя;

– науковий висновок до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо вдосконалення механізму захисту прав, інтересів фізичних, юридичних осіб і держави шляхом покращання нормативно-правового забезпечення оперативно-службової діяльності правоохоронних органів)" від 18 січня 2008 р., внесений до Верховної Ради України народним депутатом України Г. Г. Москалем. Підготовлений за дорученням Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права, надісланий Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– науковий висновок до проекту Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 27 лютого 2008 р., внесеного народним депутатом України Г. Г. Москалем. Підготовлений за дорученням Міністерства юстиції України, надісланий Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– науковий висновок до проекту Закону України "Про заборону проведення гіпнозу та інших методів психічного або біоенергетичного впливу на свідомість людини". Підготовлений на запит автора законопроекту народного депутата України К. Є. Лук’янової;

– науковий висновок до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо спеціальної конфіскації)", розроблений на виконання п. 39 Плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" на період до 2010 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 р. № 657-р. Підготовлений на запит Міністерства юстиції України;

– науковий висновок на проект Рекомендацій комітету з судової реформи Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права щодо внесення змін до Розділу VІІІ "Правосуддя" Конституції України в редакції від 23 січня 2008 р. та 18 квітня 2008 р. Спрямовано до Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права;

– науковий висновок до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління системою органів і установ виконання покарань". Підготовлений на запит Міністерства юстиції України;

– науковий висновок до проекту Закону України "Про встановлення кримінальної відповідальності за подвійне громадянство". Підготовлений на запит Міністерства юстиції України;

– науковий висновок до проекту Закону України "Про приватну детективну діяльність" від 25 лютого 2008 р., внесеного народним депутатом України В. Р. Мойсиком. Підготовлений за дорученням Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права;

– науковий висновок до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку вручення судових повісток". Підготовлений за дорученням Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права;

– науковий висновок до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій України" (щодо удосконалення діяльності правосуддя)". Підготовлений на прохання Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права;

– науковий висновок до проекту Закону України "Про внесення змін до Законів України "Про Вищу раду юстиції" та "Про судоустрій України" (щодо оприлюднення актів органів судової гілки влади)" (реєстр. № 1147 від 10 грудня 2007 р.). Підготовлений на прохання Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя;

– науковий висновок до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо статей 205, 205-1 Кримінального кодексу України)" від 7 серпня 2008 р. Підготовлений для Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя;

– науковий висновок щодо проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за невиконання законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України". Підготовлений на прохання Центру нормопроектного забезпечення діяльності Президента України Національного інституту стратегічних досліджень;

– науковий висновок до проекту Концепції реформування системи органів Міністерства внутрішніх справ України. Підготовлений на запит Міністерства внутрішніх справ України;

– науковий висновок до проекту Інструкції про порядок виконання адміністративного стягнення у виді виправних робіт та здійснення контролю за поведінкою осіб, яким відповідно до постанови суду призначений даний вид стягнення. Підготовлений на запит Державного департаменту України з питань виконання покарань;

– пропозиції та зауваження до проектів Стратегії протидії корупції і Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності", розроблених робочою групою Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Підготовлені за дорученням Міністерства юстиції України;

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності за приховування факту перебування у громадянстві іншої держави або набуття такого громадянства)". Підготовлені для Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прав журналістів на збір інформації та збереження в таємниці її джерела" від 23 вересня 2008 р., внесений народним депутатом О. Б. Фельдманом. Підготовлені для Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України "Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з контрабандою та порушенням митних правил". Підготовлені для Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне поводження із спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації". Підготовлені для Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні правопорушення". Підготовлені для Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією;

– пропозиції  до Концепції державної політики запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. Підготовлені на прохання Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права;

– зауваження та пропозиції  до проекту Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування кримінальної юстиції в Україні, схваленої на засіданні РНБО і затвердженої Указом Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України (про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів)" від 8 квітня 2008 р. № 311. Підготовлені за дорученням Президента Академії правових наук України для Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права;

– пропозиції до проекту Плану реалізації Концепції реформування кримінальної юстиції України. Підготовлені на прохання Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права;

– зауваження до Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Український прорив: для людей, а не політиків". Підготовлені за дорученням Кабінету Міністрів України;

– пропозиції до Плану заходів, спрямованих на державну підтримку талановитої молоді, заохочення її до наукової діяльності та підвищення престижу наукової праці, від 11 червня 2008 р. Підготовлені для Кабінету Міністрів України;

– пропозиції до проекту Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань. Підготовлені на запит Міністерства юстиції України;

– пропозиції та зауваження до проекту Кримінально-процесуального кодексу України, внесеного на розгляд Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи народними депутатами України В. Мойсиком, І. Вернидубовим, С. Ківаловим, Ю. Кармазіним. Підготовлені на прохання Комітету Верховної Ради України з питань  законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– пропозиції до Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність". Виконано за дорученням Кабінету Міністрів України;

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо видів покарань)" від 28 листопада 2007 р. Підготовлено для Кабінету Міністрів України;

– пропозиції щодо Рішення спільного засідання "Про забезпечення розвитку вітчизняної науки" від 1 листопада 2006 р. Підготовлені за дорученням Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та Президії Національної академії наук України;

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України "Про кримінологічну експертизу проектів нормативно-правових актів". Підготовлено на прохання Міністерства юстиції України;

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України  (щодо посилення відповідальності за злочин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів)" від 27 листопада 2007 р. Підготовлені на прохання Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про внесення змін до ст. 382 Кримінального кодексу України (щодо посилення кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення)" від 12 грудня 2007 р. Надано на прохання Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності за публічне схвалення і пропаганду ідей нацизму та інших дискримінаційних ідеологій)" від 8 лютого 2008 р. Підготовлені на прохання Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо наклепу)" від 15 лютого 2008 р. Підготовлені на прохання Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відповідальності за статеві зносини з особою, що не досягла 16-річного віку)". Надані на  прохання Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення відповідальності за розпалювання політичної, ідеологічної, расової, національної або релігійної ворожнечі)" від 27 березня 2008 р. Підготовлені на прохання Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відповідальності за злочини з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості)" від 28 березня 2008 р. Надані на прохання Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 240 Кримінального кодексу України (щодо відповідальності у сфері охорони і використання надр)". Підготовлені за дорученням Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– пропозиції та зауваження до проекту редакції нового Закону України "Про прокуратуру". Підготовлені на прохання Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– пропозиції та зауваження щодо внесення змін та доповнень до проекту Закону України "Про боротьбу з тероризмом". Підготовлено на запити Штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України;

– зауваження та пропозиції до щодо внесення змін до розділу VІІІ Конституції України. Підготовлені на прохання робочої групи Комітету з судової реформи Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права;

– пропозиції та зауваження до Критеріїв віднесення друкованої, аудіовізуальної, електронної та іншої продукції, а також переданих та отриманих по комунікаційних лініях повідомлень та матеріалів до розгляду продукції порнографічного характеру. Підготовлені на запити Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі;

– пропозиції щодо структури та змісту проекту Методичних рекомендацій по організації роботи із звільненими особами (на виконання п. 8 Плану заходів щодо забезпечення соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі, на період до 2009 р.). Підготовлені для Міністерства праці та соціальної політики України;

– пропозиції стосовно створення Національного наукового фонду та плану невідкладних заходів щодо розвитку гуманітарних наук в Україні до Указу Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери" від 16 травня 2008 р. № 444/2008. Підготовлено за дорученням Кабінету Міністрів України.

2007 р.:

– проект Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України" (щодо розширення застосування громадських робіт, у тому числі за злочини, пов’язані з порушенням виборчих прав);

– проект змін до Положення про спостережні комісії. Розроблений за дорученням Інституту законодавства Верховної Ради України;

– науковий висновок до проекту Закону України "Про внесення змін до закону України "Про адвокатуру", внесеного народним депутатом України Д. О. Шенцевим (нова редакція, реєстр. № 2421 від 26 жовтня 2006 р.). Підготовлений на виконання доручення Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя;

– науковий висновок до проекту Закону "Про адвокатську діяльність", поданого народним депутатом України Ю. Р. Мірошниченком (реєстр. № 677 від 3 травня 2007 р.). Підготовлений на виконання доручення Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя ;

– науковий висновок до проекту Закону України "Судовий лад України", внесеного народними депутатами України В. А. Бондиком, Я. П. Мендусем, Б. Я. Беспалим (реєстр. № 2627). Підготовлений на виконання доручення Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя;

– науковий висновок до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про статус суддів" (нова редакція), внесеного Президентом України (реєстр. № 2835). Підготовлений на виконання доручення Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя;

– науковий висновок до проекту Закону України "Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо здійснення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини парламентського контролю за дотриманням конституційних прав і свобод у сфері кримінального судочинства)" (реєстр. № 2283 від 6 лютого 2007 р.). Підготовлений на виконання доручення Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя;

– висновки і пропозиції щодо поправок до проектуКримінально-процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 0952, у вигляді порівняльної таблиці на 233 аркушах. Розроблено спільно з вченими кафедри кримінального процесу Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого і надіслано до Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя;

– науковий висновок до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо порядку дослідження доказів)" (реєстр. № 3243 від 28 лютого 2007 р.). Підготовлений на виконання доручення Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя;

– науковий висновок до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо порядку касаційного оскарження судових рішень)". (реєстр. № 3233 від 23 лютого 2007 р.). Підготовлений на прохання Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права;

– науковий висновок щодо доцільності і обґрунтованості прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо оскарження постанов про порушення кримінальної справи)". Підготовлений на прохання Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права;

– науковий висновок до проекту Закону України "Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за захоплення підприємств (рейдерство)". Підготовлений за дорученням Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права;

– науковий висновок до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій України" (щодо адміністративних посад в судах)", внесений народним депутатом України В. Вознюком. Підготовлений за дорученням Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права;

– пропозиції до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, на 2007–2008 роки";

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України "Про внесення змін та доповнень до Кримінального Кодексу України (ст. 202 Кримінального Кодексу України)" (реєстр. № 4024). Підготовлені на запит Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– пропозиції до проекту Плану дій щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху доброчесності" на період до 2010 року, затвердженої Указом Президента України 11 вересня 2006 року № 742/2006. Підготовлені на прохання Кабінету Міністрів України;

– зауваження та пропозиції до проекту Концепції державної політики у сфері кримінальної юстиції та забезпечення правопорядку в Україні, схваленої Національною комісією зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права на її пленарному засіданні 26 березня 2007 р. Виконано за дорученням Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права;

– пропозиції до проекту Указу Президента України "Про затвердження Національної програми розвитку ювенальної юстиції в Україні". Надані на прохання Інституту законодавства Верховної Ради України;

– пропозиції до проекту Указу Президента України "Про стратегію подальшого реформування кримінально-виконавчої системи України". Підготовлені на прохання Державного департаменту України з питань виконання покарань щодо реформування кримінально-виконавчої системи України;

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо апеляційного та касаційного оскарження судових рішень у кримінальних справах)". Підготовлено за дорученням Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права;

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо оскарження постанов про порушення кримінальної справи)". Підготовлені за дорученням Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права;

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення законодавства України щодо протидії насильства у сім’ї)" (реєстр. № 2539 від 14 листопада 2006 р.). Підготовлені за дорученням Президента Академії правових наук України;

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про медіацію (посередництво) у кримінальних справах". Підготовлені за дорученням Міністерства юстиції України;

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо процедури медіації (посередництва)". Підготовлені за дорученням Міністерства юстиції України;

– пропозиції та зауваження до кількох варіантів проекту Концепції реформування кримінальної юстиції України (16 листопада 2007 р., 10 грудня 2007 р.). Виконано за дорученням Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права;

– пропозиції до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, на 2007–2008 роки";

– висновки та пропозиції щодо понятійного апарату Концепції реформування кримінальної юстиції України. Підготовлені за дорученням Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права;

– висновок щодо необхідності здійснення судового контролю за проведенням окремих пошукових радіоконтррозвідувальних заходів (спрямовано до Служби безпеки України).

2006 р.:

– проект Закону України "Про зброю";

– науковий висновок до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо призначення та звільнення з посад певних посадових осіб органів юстиції та нотаріату)". Надіслано до Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя;

– висновок щодо проекту Закону України "Про внесення доповнення до Закону України "Про адвокатуру" (№ 8666 від 27 грудня 2005 р.), внесеного Кабінетом Міністрів України, та проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про адвокатуру" (№ 8667 від 27 грудня 2005 р.), внесеного народними депутатами України Л. Усаченком, М. Комаром, М. Маркуш, І. Вернидубовим;

– зауваження та пропозиції до Плану заходів щодо реалізації Концепції забезпечення захисту законних прав та інтересів осіб, які потерпілі від злочинів. Підготовлені за дорученням Президента Академії правових наук України;

– пропозиції та зауваження до проекту Концептуальних засад реформування системи правоохоронних органів України та пропозиції щодо опрацювання Концепції реформування системи правоохоронних органів України. Підготовлені за дорученням РНБО України;

– проект змін та доповнень до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Зеленецький В. С., Куркін М. В., Погорецький М. А. Про основні напрямки вдосконалення Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць ІВПЗ АПрН України. – Вип. 11. – Х. : Право, 2006. – С. 207–217);

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України". Виконано за дорученням Міністерства юстиції України;

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу та Кримінально-процесуального кодексу України (щодо гуманізації виконання покарань)". Підготовлені за дорученням Міністерства юстиції України;

– пропозиції та зауваження до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", запропонований народними депутатами України Є. Кушнарьовим, Є. Корнійчуком, В. Писаренко, С. Андросом, В. Зубиком, О. Лєщинським та В. Матюхою. Підготовлені за дорученням Президента Академії правових наук України;

– пропозиції та зауваження до проекту нової редакції Закону України "Про вибори народних депутатів України". Підготовлені за дорученням Міністерства юстиції України;

– зауваження та пропозиції до проектів Законів України, якими регулюватиметься організація діяльності щодо проведення азартних ігор ("Про державне регулювання організації діяльності з проведення азартних ігор" (реєстр. № 2521 від 13 листопада 2006 р.), "Про азартні ігри" (реєстр. № 2521-1 від 21 листопада 2006 р.), "Про правове регулювання організації і проведення азартних ігор на території України" (реєстр. № 2521-2 від 24 листопада 2006 р.)). Підготовлені за дорученням Міністерства юстиції України;

– інформація щодо тематичних пріоритетів наукових досліджень у сфері тлумачення і застосування Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року та практики Європейського суду з прав людини (надано на виконання розпорядження Прем’єр-міністра України № 11900/13/1-06 від 17 квітня 2006 р.);

– зауваження та пропозиції до Концепції удосконалення судового устрою та забезпечення справедливого судочинства в Україні відповідно до Європейських стандартів. Підготовлені за дорученням Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права;

– зауваження до проекту Концепції державної політики в сфері кримінальної юстиції та забезпечення правопорядку в Україні. Підготовлені за дорученням Президента Академії правових наук України;

– пропозиції до Концепції державної політики у сфері виконання кримінальних покарань. Виконано на запит Міністерства юстиції України;

– пропозиції до Рішення спільного засідання "Про забезпечення розвитку вітчизняної науки" від 1 листопада 2006 р. Підготовлені за дорученням Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та Президії Національної академії наук України;

– науковий висновок щодо обґрунтованості і доцільності прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про адвокатуру", запропонованого народним депутатом України Д. О. Шенцевим. Наданий на прохання Кабінету Міністрів України.

2005 р.:

– Концепція удосконалення процедури добору і призначення на посаду професійних суддів України. Надіслано до комітетів Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, з питань боротьби з організованої злочинністю і корупцією, з питань правової політики;

– Концепція удосконалення процедури притягнення до дисциплінарної відповідальності професійних суддів України. Надіслано до комітетів Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, з питань боротьби з організованої злочинністю і корупцією, з питань правової політики;

– Зміни і доповнення до закону "Про статус суддів в Україні" надіслані до комітетів Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, з питань боротьби з організованої злочинністю і корупцією, з питань правової політики;

– Зміни і доповнення до закону "Про судоустрій України". Надіслані до комітетів Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, з питань боротьби з організованої злочинністю і корупцією, з питань правової політики;

– Зміни і доповнення до закону "Про Вищу раду юстиції". Надіслані до комітетів Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, з питань боротьби з організованої злочинністю і корупцією, з питань правової політики;

– Зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про внесення змін до ст. 258 Кримінального кодексу України (щодо тероризму)". Підготовлені за дорученням Президента Академії правових наук України;

– Пропозиції та зауваження до проектів Концепції державної політики у сфері виконання покарань і Концепції виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Підготовлено за дорученням Державного департаменту України з питань виконання покарань;

– Пропозиції до проекту Концепції розвитку національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму на 2005–2010 роки. Підготовлені на прохання Міністерства юстиції України;

– Пропозиції, зміни та доповнення до законодавчих актів щодо "Державної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" в галузі боротьби зі злочинністю (Буроменський М. В., Стешенко В. М., Хорольський Р. Б., Щокін Ю. В., Касинюк О. В. Розробка пропозицій, змін і доповнень до законодавчих актів щодо "Державної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" в галузі боротьби зі злочинністю // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць. – Вип. 10. – Х. : Право, 2005. – С. 197–213);

– Пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань запобігання негативним проявам у дитячому середовищі відповідно до норм-принципів Конвенції ООН про права дитини й інших норм міжнародного права. Розроблені у межах реалізації проекту наукового дослідження "Вдосконалення законодавства та розробка заходів протидії щодо окремих різновидів злочинних проявів на сучасному етапі розвитку українського суспільства" (на виконання завдання п. 9 Комплексної програми профілактики злочинності на 2001–2005 рр., затвердженої Указом Президента України від 25 грудня 2000 р. за № 1376/2000)";

– Пропозиції щодо доцільності змін і доповнень до Кримінального кодексу України, надані у проекті Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України" (щодо доповнення Кримінального кодексу України нормами про кримінальну відповідальність за тероризм та внесення змін у ст. 258 Кримінального кодексу України "Терористичний акт" у зв'язку із підписанням Україною 16 травня 2005 р. Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму). Підготовлені за дорученням Міністерства юстиції України;

– Пропозиції та зауваження до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту особистих прав і свобод людини і громадянина)". Підготовлені за дорученням Міністерства юстиції України;

– Пропозиції та зауваження до проекту Закону України "Про відшкодування за рахунок держави матеріальної шкоди громадянам, які потерпіли від злочину". Підготовлені за дорученням Міністерства юстиції України;

– Пропозиції та зауваження до проекту Закону України "Кодекс доброчесності поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави". Підготовлено за дорученням Міністерства юстиції України;

– Пропозиції та зауваження до Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за порушення виборчих прав громадян", прийнятого Верховною Радою України 1 грудня 2005 р. Підготовлено за дорученням Міністерства юстиції України;

– Пропозиції щодо удосконалення Концепції забезпечення захисту законних прав та інтересів громадян України, які потерпілі від злочинів. Підготовлено на прохання Міністерства юстиції України;

– Пропозиції з розробки Концепції реформування правоохоронних органів. Надіслані до комітетів Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, з питань боротьби з організованої злочинністю і корупцією, з питань правової політики;

– Пропозиції та зауваження до проекту Загальнодержавної програми правового забезпечення розбудови України як правової демократичної соціальної держави у зв’язку із затвердженням Верховною Радою України Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям". Підготовлені за дорученням Кабінету Міністрів України;

– Пропозиції стосовно заходів по підготовці проекту Цільового плану на 2006 р. у рамках Плану дій: Україна – НАТО. Виконано за дорученням Міністерства закордонних справ України.

2004 р.:

– Проект Закону України "Про основні засади запобігання та протидії корупції в Україні". Направлено до Міністерства юстиції України. Проект було включено до порядку денного сесії Верховної Ради України на 2005 р.;

– експертний висновок до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів";

– Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до кримінального та кримінально-процесуального законодавства (// Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць ІВПЗ АПрН України. – Вип. 9. – Х. : Право, 2004. – С. 163–188);

– План заходів, спрямованих на формування у громадян антикримінальної культури, поширення знань і навичок, необхідних їм для того, щоб не стати жертвами злочинних проявів насильницького і корисливого характеру, запобігання необережних злочинів (на виконання п. 110 "Комплексної програми профілактики злочинності на 2001–2005 роки"). План схвалений Міністерством юстиції України і разом із проектом постанови, стосовно прийняття цих заходів, спрямований до Кабінету Міністрів України (// Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць ІВПЗ АПрН України. – Вип. 9. – Х. : Право, 2004. – С. 189–205);

– Пропозиції та зауваження до проекту Закону України "Про боротьбу з економічною злочинністю";

– Пропозиції до проекту Концепції розвитку національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2005 – 2010 роки. Направлені до Кабінету Міністрів України;

– Пропозиції до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність". Направлені в Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– Пропозиції по реалізації Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу на період 2005 – 2010 рр. Надіслані Міністерству юстиції України;

– Пропозиції та зауваження до проекту Закону України "Про підготовку та атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації";

– Пропозиції та зауваження до проекту Кримінально-процесуального кодексу України;

– Пропозиції та зауваження до щодо заходів, які необхідно включити до проекту Комплексної програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом на 2005 – 2010 роки;

– Пропозиції щодо аналізу нормативно-правових актів антикорупційного характеру. Направлені до Міністерства юстиції України;

– Матеріали щодо наукових розробок та проблемних питань, що впливають на ефективність боротьби з організованою злочинністю й корупцією, взаємодії правоохоронних та інших державних органів у цьому напрямі, а також пропозиції з підвищення їх ролі та вдосконалення відповідного законодавства. Підготовлені на доручення Адміністрації Президента України;

– Пропозиції щодо удосконалення Концепції забезпечення захисту законних прав і інтересів громадян України, постраждалих від злочинів.

2003 р.:

– Проект Закону України "Про порядок обрання суддів Верховною Радою України". Надіслано Секретаріату Верховної Ради України;

– Проект Закону України "Про боротьбу з корупцією". Направлено до Міністерства юстиції України;

– Проект Закону України "Про внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України (щодо відповідальності за злочини терористичної спрямованості)". Направлений до комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– Проект Закону України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуального кодексу України". Направлений народному депутату України С. Б. Гавришу;

– Проект Закону України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України" (щодо змін редакції статей 198, 209, 209-1 КК України);

– Проект Закону України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України" ( щодо змін до статей 361, 362 та 363 КК України);

– Проект Закону України "Про внесення змін і доповнень до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України" (щодо введення кримінальної відповідальності за незаконне фінансування судових органів);

– Проект Закону України "Про внесення змін до ч. 2 ст. 255 Кримінального кодексу України". Надіслано Секретаріату Верховної Ради України та до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– Проект Закону України "Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів у зв'язку з створенням інституту правового компромісу стосовно осіб, які добровільно сприяли виявленню, розслідуванню та припиненню злочинних діянь, учинених особисто або іншими особами". Надіслано до Департаменту законопроектної роботи та експертизи законодавчих актів Міністерства юстиції України;

– Проект Закону України "Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності осіб, винних у незаконному відчуженні майна (житла), яке належить неповнолітнім на правах спільної власності". Надіслано до Департаменту законопроектної роботи та експертизи законодавчих актів Міністерства юстиції України;

– Проект Закону України "Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів у зв'язку з запровадженням спрощеного порядку досудового збирання матеріалів стосовно осіб, які не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність". Надіслано до Департаменту законопроектної роботи та експертизи законодавчих актів Міністерства юстиції України;

– Висновок на проекти законів України "Про зброю" та " Про дактилоскопію";

– Висновок щодо конституційності статей 148 і 150 Кримінально-процесуального кодексу України. Підготовлений на запит постійного представника Президента України у Конституційному Суді України А. О. Селіванова;

– Висновок щодо питань, порушених у конституційному поданні народного депутата Кармазина Ю. А. щодо визнання неконституційними п. 3 ч. 2 ст. 18, ст. ст. 32, 33, 34, 35, 36, 37, п. 5 ч. 3 Прикінцевих та Перехідних Положень Закону України "Про судоустрій" від 7 лютого 2002 р. Надіслано Конституційному Суду України;

– Висновок щодо проекту Закону України "Великого судового кодексу України", внесеного у порядку законодавчої ініціативи народними депутатами України М. Д. Катеринчуком, В. М. Стретовичем, Д. В. Жванія та ін. (загалом 11народними депутатами). Надіслано Секретаріату Верховної Ради України;

– Проект міжвідомчої інструкції "Про надання матеріалів оперативно-розшукової діяльності органу дізнання, слідчому, прокурору та суду для використання в кримінальному процесі";

– Узагальнений висновок щодо проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України", винесеного Указом Президента України №197/2003 від 6 березня 2003 р. на всенародне обговорення;

– Пропозиції щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення;

– Пропозиції щодо проекту Закону України "Про контррозвідувальну діяльність". Направлені до Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони;

– Пропозиції до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". Направлені до Кабінету Міністрів України;

– Пропозиції до проекту "Комплексної програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2005 – 2010 роки". Направлені до Кабінету Міністрів України;

– Пропозиції про внесення змін і доповнень до Закону України "Про боротьбу з корупцією". Направлені до Міністерства юстиції України;

– Пропозиції про внесення змін і доповнень до концепції Закону України "Про основні засади протидії корупції в Україні" і проекту Закону України "Про основні засади протидії корупції в Україні"; до другої редакції проекту Закону України "Про основні засади запобігання та протидії корупції в Україні". Направлені до Міністерства юстиції України;

– Пропозиції та зауваження до проекту "Національної програми діяльності державних органів у сфері протидії організованій злочинності і корупції до 2010 р.". Направлені до Адміністрації Президента України;

2002 р.:

– Проект Закону України "Про обрання та звільнення з посади суддів судів загальної юрисдикції Верховною Радою України". Надано Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя;

– Науковий висновок щодо неконституційності положення частини п’ятої статті 156 Кримінально-процесуального кодексу України. Надіслано до Конституційного Суду України;

– Висновок до проекту Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про боротьбу з корупцією". Направлений до Міністерства юстиції України;

– Висновок щодо питань, порушених в конституційному поданні 47 народних депутатів України про визнання неконституційною норму частини 3 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України" (про продовження тримання від вартою осіб, заарештованих до 29 червня 2001 р.). Надіслано до Конституційного Суду України;

– Зауваження та пропозиції до проектів законів України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 28 листопада 2002 р.; "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 24.12.2002 р.;

– Зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України". Направлені до Кабінету Міністрів України; \

– Зміни та доповнення до Закону України "Про державну службу". Направлені до Міністерства юстиції України;

– Зміни та доповнення до Закону України "Про статус народних депутатів". Направлені до Міністерства юстиції України;

– Пропозиції щодо нових підходів до критеріїв оцінки роботи правоохоронних органів, враховуючих реальний стан правопорядку та громадську думку, та реформування системи правоохоронних органів надані на підставі доручення, передбаченого Указом Президента України № 143/2002 від 18 лютого 2002 р. "Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян" (п. 12). Надіслано до Генеральної прокуратури України.

2001 р.:

– Проект Закону України "Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу України у зв'язку з прийняттям нового Кримінального кодексу України". Надісланий до Комітету Верховної Ради України та до робочої групи по розробці Кримінально0-пройцесуального кодексу України на доручення Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Верховної Ради України; його положення були основою для прийняття Закону України "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України" від 12 липня 2001 р.;

– Проект Закону України "Про попередження насильства в сім’ї". Закон прийнято Верховною Радою України 15 листопада 2001 р.;

– Кримінальний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 р. Наданий до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України;

– Проект Закону України "Про боротьбу з тероризмом", надіслано Антитерористичному центру при СБУ України;

– Аналіз законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, які регламентують підприємницьку діяльність у сфері розважальних послуг, із пропозиціями по їх вдосконаленню. Наданий на запит Голови Головної податкової адміністрації;

– Висновки щодо Статуту Міжнародного Кримінального Суду та забезпечення депутатської недоторканності. Підготовлені за запитом Конституційного Суду України;

– Висновок до проекту "Регламенту Вищої ради юстиції" (станом на 18 вересня 2001 р.). Надано на запит Вищої Ради юстиції України;

– Висновок щодо тлумачення терміну "порядок", застосованого у ч. 2 ст. 22 Закону України "Про Вищу раду юстиції". Наданий на запит Конституційного Суду України;

– Висновок до проекту Закону України "Про боротьбу з економічною злочинністю". Направлений до Кабінету Міністрів України;

– Висновки щодо законопроекту "Про внесення змін та доповнень до Кримінально-процесуального кодексу України", підготовлені на доручення Комітету Верховної Ради України з питань правової політики;

– Зауваження до проекту Закону України "Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС";

– Пропозиції по вдосконаленню системи показників оцінки ефективності діяльності правоохоронних органів. Направлені до Генеральної прокуратури України, Головного штабу МВС України;

– Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Законів України "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про організаційно-правові основи боротьби з організованої злочинністю", "Про банки та банківську діяльність". Надані на запит першого заступника Голови СБУ України;

– Зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про попередження насильства у сім'ї";

– Зауваження та пропозиції щодо проекту "Концепції діяльності центру правової реформи і законопроектних робіт на 2001–2003 роки". Направлені до Міністерства юстиції України.

2000 р.:

– Проект Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про прокуратуру". Надіслано до Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності; був обговорений у комітеті Верховної Ради і 14 липня 2000 р. за № 3001; зареєстрований у Верховній Раді України за ініціативою народних депутатів Г. А. Васильєва, Ю. А. Кармазіна, В. В. Медведчука, М. І. Мичка;

– Узагальнений план-проспект розділу "Судова система України та судова реформа" щорічного послання Президента України до Верховної Ради України;

– Зауваження та пропозиції щодо проекту Закону України "Про судовий устрій", внесеного до Верховної Ради України народними депутатами України С. Б. Гавришем, О. В. Задорожним, С. В. Ківаловим, О. М. Бандуркою;

– Пропозиції і висновки по проект Закону України "Про кримінологічну експертизу". Направлені до Кабінету Міністрів.

1999 р.:

– Проект Рамкового документу про правову та судову реформи в Україні надано до Міністерства юстиції України;

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про легалізацію доходів фізичних осіб". Направлені до Кабінету Міністрів України;

– Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про порядок прийняття, реєстрації, перевірки та вирішення заяв, повідомлень і іншої інформації про злочини" (Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць ІВПЗ АПрН України. – Вип. 3. – Х. : Право, 1999. – С. 89–118);

– Пропозиції щодо структури проекту державної Програми "Детінізації економіки України";

– Правовий аналіз та зауваження до трьох проектів Законів України "Про прокуратуру", що були підготовлені: Кабінетом Міністрів України за участю Генеральної прокуратури України, заступником Голови Верховної Ради України В. В. Медведчуком та народним депутатом України Ю. А. Кармазіним, надіслані до Секретаріату Верховної Ради України.

1998 р.:

– Проект Концепції боротьби з корупцією в Україні на 1998–2005 рр., затвердженої Указом Президента України 24 квітня 1998 р.;

– Проект Закону "Про кримінологічну експертизу" (Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць ІВПЗ АПрН України. – Вип. 2. – Х. : Право, 1998. – С. 96–113);

– Проект Регламенту з'їзду та республіканських (Автономної Республіки Крим), обласних, міських (Києва і Севастополя) конференцій працівників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ з призначення членів Вищої ради юстиції надано до Міністерства юстиції України;

– Проект Постанови Кабінету Міністрів України "Про організацію кримінологічної експертизи в Україні" (Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць ІВПЗ АПрН України. – Вип. 2. – Х. : Право, 1998. – С. 113–124);

– Проект Положення про порядок проведення кримінологічної експертизи (Питання боротьби зі злочинністю : з. наук. праць ІВПЗ АПрН України. – Вип. 2. – Х. : Право, 1998. – С. 113–124);

– Висновок до проекту Закону України "Про судоустрій України", підготовлений Вищим арбітражним судом України, надано до Прем'єр-міністра України;

– Висновок на 3-ій та 4-ий варіанти проекту Закону України "Про судоустрій України", підготовлений Мінюстом України, надано до Міністерства юстиції України;

– Пропозиції до проекту Програми "Вивчення причин латентності злочинів та розробка засобів забезпечення боротьби з латентною злочинністю". Направлені до Кабінету Міністрів України;

– Пропозиції до проекту Програми "Про боротьбу з організованою злочинністю". Направлені до Кабінету Міністрів України;

– Пропозиції до проекту Програми "Українсько-американське співробітництво у сфері надання Україні підтримки у боротьбі з корупцією на 1998–2005 рр.";

– Зауваження до проекту Регламенту Вищої ради юстиції та пропозиції щодо змін до деяких законодавчих актів у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вищу раду юстиції" надано до Вищої ради юстиції;

– Главу "Реабілітація в кримінальному процесі" спільно із зауваженнями до проекту Кримінально-процесуального кодексу України надіслано до Верховної Ради України та до робочої групи по розробці нового Кримінально-процесуального кодексу України.

1997 р.:

– Кримінальний кодекс України. Проект (Друге подання Кабінету Міністрів України до Верховної Ради, № 39–1539/4 від 12.06.1997 р.). Реєстрація у Верховній Раді за № 0041/2 від 13.06.1997 р. // Українське право (науково–практичний часопис). – 1997. – Число 2(7). – 158 с.;

– Пропозиції про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України щодо ст. 19-1, ст. 19-2, ст. 69-2, ч. 1 ст. 168, ст. 148-9, ч. 4 ст. 164, ст. 191-2 (Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць ІВПЗ АПрН України. – Вип. 1. – Х. : Право, 1997. – С. 71–72, С. 77–84);

– Пропозиції до Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць ІВПЗ АПрН України. – Вип. 1. – Х. : Право, 1997. – С. 72–76);

– Пропозиції щодо змін та доповнень до адміністративного законодавства, ст. 1 та ст. 9-1 Закону " Про боротьбу з корупцією" (Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. праць ІВПЗ АПрН України. – Вип. 1. – Х. : Право, 1997. – С. 72–75);

– Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Закону України "Про статус народного депутата України" (Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць ІВПЗ АПрН України. – Вип. 1. – Х . : Право, 1997. – С. 84–85);

– Аналіз поняття "організована злочинність" та чинного законодавства щодо боротьби з організованою злочинністю із пропозиціями по удосконаленню законодавства. Надіслано до Координаційного комітету по боротьбі з організованою злочинністю при Президентові України.  (Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць ІВПЗ АПрН України. – Вип. 1. – Х. : Право, 1997. – С. 69–71);

– Главу "Народні засідателі та присяжні" розроблена до проекту Закону "Про судоустрій України". Надана до робочої групи Кабінету Міністрів по підготовці зазначеного Закону;

– Зауваження та пропозиції до проектів законів України "Про кваліфікаційні комісії" та "Про Вищу раду юстиції". Направлені до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи;

– Пропозиції до Концепції правової реформи в Україні;

– Зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про боротьбу з економічною злочинністю".

1996 р.:

– Проект розділу "Судова влада" до проекту нової Конституції України направлено до Комісії Верховної Ради України з питань законодавства та судово-правової реформи;

– Доповідна записка та проект Закону України "Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу України" щодо розширення переліку злочинів, по яких проводиться перевірка у протокольній формі досудової підготовки матеріалів, відродження дізнання як самостійної форми досудового слідства, зміні підслідності кримінальних справ, надані до Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України та враховані як зміни та доповнення до чинного Кримінально-процесуального кодексу України, деякі покладені в основу проекту нового Кримінально-процесуального кодексу України.


 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту

Наші колеги
Державні web-ресурси