ІСТОРІЯ
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

 Визнавши необхідність правового забезпечення в Україні проведення реформ, що відбувалися в середині 90-х років відразу в багатьох сферах життєдіяльності українського суспільства, постановою Академії правових наук України (тепер – Національна академія правових наук України) № 4/4-Н від 21 червня 1995 р. на виконання п. 8 розпорядження Президента України від 10 лютого 1995 р. № 35/95-РП та п. 2 постанови Кабінету Міністрів України № 321 від 18 травня 1994 р. «Питання Академії правових наук України» був створений Інститут вивчення проблем злочинності. Відтоді й започаткувалася історія становлення та функціонування одного з провідних наукових структурних підрозділів Національної академії правових наук України. На Інститут було покладено значний обсяг завдань, що стосується проведення фундаментальних та прикладних досліджень, спрямованих на правове супроводження діяльності Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, інших центральних і місцевих органів влади в галузі боротьби зі злочинністю, правоохоронних органів; розробки наукових концепцій розвитку законодавства та практики його застосування; наукового обґрунтування та підготовки загальнодержавних і регіональних програм протидії злочинним проявам у тих чи інших суспільних сферах, а також проектів законодавчих актів, зокрема Кримінального, Кримінально-процесуального, Кримінально-виконавчого кодексів України; проведення науково-правових експертиз чинних і тих, що розробляються, нормативно-правових актів у відповідній сфері; складання аналітичних інформаційних оглядів стану та тенденцій розвитку законодавства в галузі боротьби зі злочинністю, аналізу практики застосування цього законодавства; розробки методик розслідування окремих видів злочинів тощо. Зазначені напрямки науково-дослідної діяльності Інституту були визначені постановою відділення кримінально-правових наук Академії правових наук України № 1 від 25 січня 1996 р.

 Сьогодні Інститут – одна з провідних науково-дослідних установ юридичного профілю в Україні, в якій науковими керівниками фундаментальних та прикладних досліджень є академіки НАПрН України Борисов В.І., Шепітько В.Ю., члени-кореспонденти НАПрН України Голіна В.В., Журавель В.А., Настюк В.Я.

 Постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2012 р. № 902 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1999 р. № 1518 та від 23 травня 2012 р. № 486» Інституту присвоєно ім’я академіка НАПрН України В.В. Сташиса (нині – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України).

 У складі Інституту є десять структурних підрозділів. Чотири відділи, семь секторов та три лабораторії. На сьогоднішній день загальна кількість співробітників, працюючих в Інституті становить 71 особу.

 Окремим напрямком роботи Інституту є підготовка висококваліфікованих наукових кадрів.

 У 1999 р. Інститут одержав дозвіл від Міністерства освіти і науки України на підготовку наукових кадрів через аспірантуру за спеціальностями 12.00.08 – кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право і 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. За цей час підготовлено понад 10 кандидатів юридичних наук і 1 доктор юридичних наук.

 У 2010 році за рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 9 листопада 2010 р. в Інституті відкрита докторантура за спеціальністю: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

 У 2012 р. в Інституті створено спеціалізовану вчену раду по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

 Значним внеском фахівців Інституту у справу зміцнення законності та правопорядку в Україні стала робота над проектами Кримінального кодексу України, який був прийнятий 5 квітня 2001 року, та Кримінально-виконавчого кодексу України, який був прийнятий 11 липня 2003 р., а також над проектом Кримінального процесуального кодексу України, прийнятого 13 квітня 2012 р. Крім того, результатами роботи Інституту є розробка проекту Закону України «Про попередження насильства в сім’ї», надання пропозицій щодо внесення відповідних змін та доповнень до законодавчих та інших нормативно-правових актів України, які регулюють різноманітні аспекти боротьби зі злочинністю. Так, вносилися пропозиції та доповнення до проектів законів України «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», «Про Національне бюро антикорупційних розслідувань України», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації кримінального законодавства та організаційно-правових передумов впровадження пробації)», «Про пробацію», «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо видів покарань)», «Про приватну детективну діяльність», Положення про науково-правову експертизу правових актів, їх проектів та письмових документів та ін., які увійшли до порядку денного сесій Верховної Ради України.

 Також результати проведених наукових досліджень впроваджено у юридичну практику та діяльність державних органів шляхом підготовки численних видань науково-практичних коментарів до окремих розділів Кримінального кодексу України, публікацій у пресі, у виступах у засобах масової інформації та перед працівниками правоохоронних органів.

 За результатами експертизи Державного департаменту інтелектуальної власності України Інституту був виданий патент на винахід “Спосіб ідентифікації людини за параметрами мови”, а також отримані свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори «Опис польової мініфотолабораторії», «Опис криміналістичного комплекту „Валіза пожежного”; «Опис універсального криміналістичного комплекту слідчого»; «Опис комплекту науково-технічних засобів митника», «Опис бази знань «Автоматизоване робоче місце слідчого»». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «База даних «Практика слідчого», а також Патент на корисну модель «Спосіб формування суб'єктивного портрету».

 Інститут постійно співпрацює з комітетами Верховної Ради України, судовими та правоохоронними органами, зокрема, з Конституційним Судом України, Верховним Судом України, вищими спеціалізованими судами України, Радою національної безпеки і оборони України, Міністерством юстиції України, Міністерством соціальної політики України, Державною пенітенціарною службою України, Державною судовою адміністрацією України, Генеральною прокуратурою України, МВС України та з науковими і навчальними закладами України. Характер цих зв’язків різноманітний, але найбільшого розвитку з метою координації наукових пошуків отримали такі форми зв’язків, як надання науково-правових висновків щодо доцільності та обґрунтованості прийняття проектів законів та постанов Пленуму Верховного Суду України, підготовка пропозицій щодо змін та доповнень до чинного законодавства, впровадження результатів наукових досліджень у діяльність органів державної влади, правоохоронних і судових органів (розробка методичних рекомендацій, підготовка інформаційних повідомлень, аналітичних і доповідних записок тощо), підготовка висновків зі складних питань застосування кримінального та кримінально-процесуального законодавства, що виникають у судовій практиці, а також надання відзивів на автореферати дисертацій та ін.

 Тісна співпраця здійсняється також з правоохоронними органами Харкова і Харківської області, зокрема, з Апеляційним судом та місцевими судами Харківської області, прокуратурою Харкова і Харківської області, Управлінням МВС України в Харківській області, Управлінням Міністерства юстиції України в Харківській області, Управлінням Державної пенітенціарної служби України у Харківській області, територіальним Управлінням Державної судової адміністрації України в Харківській області, Харківським регіональним антикорупційним  комітетом тощо.

 Структурні підрозділи Інституту приймали і приймають активну участь у реалізації заходів щодо виконання низки важливіших програмних документів, зокрема, Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 роки, Плану заходів щодо реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року, Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки, Плану заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року, Плану заходів щодо реалізації Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю та ін.

 Інститут має творчі наукові контакти з іноземними установами, зокрема, зі Швейцарським бюро організації «Міжнародна тюремна реформа«, Німецьким фондом міжнародного правового співробітництва, Європейським об’єднанням кримінологів, Інститутом відкритого товариства (м. Цуг, Швейцарія). У минулому вчені Інституту брали участь у розробці спільних проектів боротьби зі злочинністю, у тому числі, працювали над реалізацією Спільної американсько-української науково-дослідної програми НАПрН України та Національного інституту Департаменту юстиції США, проекту науково-дослідницької Програми «Американсько-українське партнерство» Національної академії правових наук України та Національного інституту юстиції Департаменту юстиції США під назвою «Пілотажний дослідницький проект застосування в Україні затримання і запобіжного заходу у вигляді взяття під варту». Крім того, науковці Інституту беруть постійну участь у роботі міжнародних конференцій та симпозіумів.

 За часів свого існування Інститутом спільно з іншими науковими і практичними установами було проведено близько 60 науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих» столів.

 Наукова продукція Інституту – це монографії, навчальні та науково-практичні посібники, науково-практичні коментарі, наукові статті та тези наукових доповідей у збірниках наукових праць і наукових журналах тощо. В Інституті видається збірник наукових праць Інституту «Питання боротьби зі злочинністю», який є фаховим виданням з юридичних спеціальностей. 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси