ЗАТВЕРДЖЕНО:
Постановою Президії Національної академії правових наук України
від 25 травня 2012 р. № 82/5


С Т А Т У Т
НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО   ІНСТИТУТУ   ВИВЧЕННЯ   ПРОБЛЕМ  ЗЛОЧИННОСТІ
ІМЕНІ   АКАДЕМІКА   В.В. СТАШИСА НАЦІОНАЛЬНОЇ  АКАДЕМІЇ 
ПРАВОВИХ  НАУК  УКРАЇНИ

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1. Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України  (далi - Iнститут) створений на підставі п. 2 постанови Кабiнету  Мiнiстрiв  України  №321 вiд 18 травня 1994 р. "Питання  Академiї  правових  наук", постанови Президії Академії правових наук  України  №4/4-Н  від 21  червня 1995 р. та згiдно  з п.”ж”  ст. 3  Статуту Національної академії правових наук України.

2. Засновником Iнституту є Національна академiя правових наук України (далі –  Академія).

3. Iнститут є науковою неприбутковою організацією, створеною у формі установи, являється юридичною особою, має печатку  i  штампи iз своїм найменуванням, рахунки в установах банку відповідно до чинного законодавства.

4. Iнститут у своїй дiяльностi керується чинним  законодавством  України, цим Статутом, Статутом Академiї та локальними актами Академiї, що відносяться до діяльності Інституту.

5. Iнститут не рiдше одного разу на п`ять рокiв звiтує  про свою наукову i органiзацiйну дiяльнiсть перед Академiєю.

6. Мiсце знаходження Iнституту:  61002, м. Харкiв, вул. Пушкінська, 49.

6.1 Повна назва Інституту:

– на українській мові – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України;

– на російській мові – Научно-исследовательский институт изучения проблем преступности имени академика В.В. Сташиса Национальной академии правовых наук Украины;

– на англійській мові – Аcademician Stashis Scientific Research Institute for the Study of Crime Problems National Ukrainian Academy of Law Sciences

6.2 Скорочена назва Інституту:

– на українській мові – НДІ ВПЗ імені акад. В.В. Сташиса НАПрНУ;

– на російській мові – НИИ ИПП имени акад. В.В. Сташиса НАПрНУ;

– на англійській мові – Аcademician Stashis SRISCP NUALS.

II. ОСНОВНI ЗАВДАННЯ IНСТИТУТУ

7. Основними завданнями Iнституту є:

- комплексний  розвиток  правової  науки,  координація,  організація проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі держави і права;

- виконання замовлення органів державної влади та управління стосовно засад наукової та правової політики, проведення наукової експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів;

- консолідація інтелектуального потенціалу наукових працівників науково-дослідних установ та професорсько-викладацького складу навчальних закладів юридичного профілю;

- сприяння інтеграції академічної і вузівської правової науки;

- наукове забезпечення правотворчої діяльності органів державної влади та управління;

- вивчення та узагальнення механізмів реалізації актів законодавства;

- визначення приоритетних напрямків побудови правової держави;

- наукове забезпечення проведення правової реформи;

- підготовка практичних рекомендацій щодо вдосконалення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;

- підготовка наукових кадрів і підвищення їх кваліфікації;

- сприяння поширенню правової інформації, формуванню правосвідомості громадян, розвитку юридичної освіти;

- розроблення нових напрямків у галузях правової науки;

- розроблення концепцій та проектів законів, інших нормативно-правових актів;

- координація наукових робіт з найважливіших проблем правової науки;

- проведення дослiджень з правового забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України та правоохоронних органів у галузi боротьби зi злочиннiстю;

- розробка наукових концепцiй розвитку законодавства,  пiдготовка та наукове обґрунтування законопроектiв, якi вносяться у порядку законодавчої iнiцiативи Президентом України та Кабiнетом Мiнiстрiв України в галузi боротьби зi злочиннiстю;

- узагальнення світового досвіду правового регулювання суспільних відносин у галузі боротьби зі злочинністю;

- пропаганда досягнень правової науки і сприяння поширенню наукових знань у галузі держави і права.

8. Для виконання основних завдань Iнститут:

а) здiйснює фундаментальнi та прикладнi дослiдження розвитку законодавства в галузi боротьби зi злочиннiстю;

б) бере участь у пiдготовцi загальнодержавних та регiональних програм боротьби зi злочиннiстю, проектiв законодавчих актiв;

в) проводить правову експертизу проектiв законiв та змін та доповнень до законів України, що діють, актів Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, інших центральних міністерств та відомств у галузi боротьби зi злочиннiстю;

г) складає  аналiтичнi iнформацiйнi огляди стану та тенденцiй  розвитку  законодавства в галузi боротьби зi злочиннiстю, аналiзує практику застосування цього законодавства i на цiй пiдставi розробляє методики розслiдування окремих  видiв  злочинiв та кримiналiстичнi засоби боротьби зi злочиннiстю;

д) проводить кримiнологiчнi дослiдження i на основi їх результатiв розробляє пропозиції щодо удосконалення заходiв боротьби зi злочинними дiяннями та iншими правопорушеннями;

е) вивчає практику діяльності Державного департаменту України з питань виконання покарань, пенiтенцiарну систему та формулює пропозицiї щодо удосконалення вiдбування видів кримiнального покарання.

III. НАУКОВА, ОРГАНIЗАЦIЙНА ТА ГОСПОДАРСЬКА  ДIЯЛЬНIСТЬ IНСТИТУТУ

9. Iнститут самостiйно:

- розробляє основнi напрями дослiджень, враховуючи  рiшення Загальних зборiв, Президiї i вiддiлення кримiнально-правових наук Академiї, а також рекомендацiї координацiйних рад;

- складає, затверджує i виконує плани науково-дослiдних робiт, вирiшує питання їх матерiально-технiчного i фiнансового забезпечення;

- органiзує, проводить та бере участь у конкурсах наукових робiт i за результатами конкурсiв забезпечує виконання вiдповiдних дослiджень;

- проводить конкурси на замiщення вакантних посад завiдувачiв структурними пiдроздiлами i наукових спiвробiтникiв, атестує працiвникiв Iнституту.

- поширює інформацію про свою діяльність, пропагує через засоби масової інформації результати наукових досліджень;

- органiзовує, проводить і бере участь у наукових конференцiях, семінарах, симпозiумах, “круглих столах”, виставках, творчих конкурсах, у том числi й мiжнародних;

- бере участь у роботі спілок, інших об’єднань, у тому числі міжнародних;

- вирiшує питання вступу в спілки, асоцiацiї та iншi форми спiльної дiяльностi з органiзацiями, в тому числi зарубiжними;

- може використовувати результати наукових дослiджень для проведення кримiнологiчних, криміналістичних та iнших експертиз;

- здійснює видавничу діяльність: публікує результати наукових досліджень, видає збірник наукових праць “Питання боротьби зі злочинністю”, видає матерiали науково-практичних конференцiй, семінарів, “круглих столів”, науковi доповiдi, монографiї, iншу наукову продукцiю, що відображає дiяльнiсть Інституту та розповсюджує їх;

- у порядку, встановленому чинним законодавством, надає юридичні послуги на оплатній основі: провадить судові експертизи, надає висновки експертів та спеціалістів по судових справах; консультації з правових питань; проводить наукові експертизи чинного законодавства, проектів законів та інших нормативних актів;

- розвиває інформаційну базу з питань боротьби зі злочинністю з наступним наданням інформації іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством;

- установлює міжнародні зв’язки та укладає угоди;

- здійснює обмін виданнями та іншими видами інформації з науковими установами, вищими навчальними закладами, інформаційними центрами, бібліотеками, іншими організаціями в Україні та за кордоном;

- створює фiлiї та представництва без прав юридичної особи, якi дiють за положеннями, затвердженими вченою радою Інституту за погодженням з Президією Академії.

10. Належнi Iнституту права реалiзуються її органами – директором та вченою радою Iнституту в межах їх компетенцiї.

IV. СТРУКТУРА I УПРАВЛIННЯ IНСТИТУТОМ

11. Iнститут – одна з основних ланок науково-дослiдної дiяльностi i органiзацiйної структури Академiї.

До виключної компетенцiї  Академiї стосовно Iнституту входить:

- прийняття рiшення про створення та припинення Iнституту у формах, передбачених чинним законодавством;

- затвердження кандидатур на посадах  директора Iнституту, заступника директора Iнституту, вченого секретаря, завiдувачiв вiддiлами i секторами (лабораторiями) Iнституту.

12. Питання про структуру Iнституту розглядаються вченою радою та  затверджується Президентом Академiї.

Структура Інституту затверджується Президiєю Академiї і включає науково-дослiднi вiддiли, сектори (лабораторiї), управлiнськi та науково-допомiжнi пiдроздiли i служби.

13. Iнститут очолює директор, який визначається iз числа провiдних вчених-фахівців України в галузі досліджень Інституту та затверджується Загальними зборами Академiї строком  на 5 рокiв. До створення  колективу  Iнституту i створення вченої ради директор-органiзатор призначається Президiєю.

13.1. Директор керує Iнститутом i несе вiдповiдальнiсть за його дiяльнiсть перед Академiєю.

13.2. Директор:

- представляє Інститут в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування та в організаціях усіх форм власності;

- відповідає за результати діяльності Інституту перед Академією;

- визначає функціональні обов’язки працівників;

- призначає частину складу вченої ради Інституту;

- самостiйно вирiшує питання дiяльностi Iнституту відповідно до статутних завдань, за винятком питань, зазначених в п.п. 11, 14.4, 19, 23 цього Статуту;

- без доручення дiє вiд iменi Iнституту, презентує  його в усiх  органiзацiях, розпоряджається майном Iнституту в межах статутної діяльності, укладає договори, видає доручення, вiдкриває в установах банкiв рахунки Iнституту;

- видає накази i дає вказiвки, обов`язковi для всiх працiвникiв Iнституту;

- приймає на роботу i звiльняє з роботи працiвникiв Iнституту;

- залучає до спiвробiтництва творчi  науковi  колективи,  у тому числi на контрактнiй основi, що органiзуються на певний строк для  вирiшення конкретних завдань.

14. Вчена рада Iнституту - вищий орган  колегiального  розгляду основних питань  наукової  дiяльностi  i  кадрової  роботи Iнституту в межах своєї компетенцiї.

14.1. Головою вченої ради є директор Iнституту,  заступником –  заступник директора Iнституту, секретарем – вчений секретар Iнституту.

14.2. Члени вченої ради обираються на строк повноважень директора Iнституту голосуванням на загальних зборах (конференцiї) наукових спiвробiтникiв  Iнституту  з  числа  вчених Iнституту, якi мають вчений ступiнь. До складу вченої ради входять всi члени Академiї (академiки  та  член-кореспонденти),  якi працюють в Iнститутi за посадою.

До складу вченої ради можуть бути обранi (або запрошенi) провiднi вченi i спецiалiсти-фахівці в галузі досліджень Інституту, якi не працюють в ньому.

14.3. Вчена рада обирається на строк повноважень директора Iнституту.

14.4. Вчена рада розглядає основнi напрямки наукової дiяльностi  Iнституту i рекомендує їх до затвердження у вiддiленнi кримiнально-правових наук Академiї, а також розв`язує питання, пов`язанi iз забезпеченням їх успiшного розвитку, зокрема:

- стан реалiзацiї наукових дослiджень, пiдготовки наукових кадрiв, проведення нарад i конференцiй;

- матеріально-технічне та фiнансове забезпечення наукових дослiджень;

- питання, пов`язанi з удосконаленням структури Iнституту;

- питання координацiї та наукового спiвробiтництва Iнституту з iншими органiзацiями i установами;

- затвердження тематичних планів науково-дослідної роботи структурних підрозділів Інституту;

- затвердження піврічних та рiчних звiтів про наукову роботу Iнституту;

- питання мiжнародного наукового спiвробiтництва Iнституту;

- питання видавничої дiяльностi Iнституту;

- висунення видатних наукових праць, наукових вiдкриттiв та винаходiв на  присудження нагород, у тому числi мiжнародних;

- обрання наукових працiвникiв за конкурсом;

- порушення клопотань про присвоєння працiвникам Iнституту вчених звань;

- висунення кандидатiв у дiйснi члени (академiки) i член-кореспонденти Академiї;

- обрання керiвникiв фiлiй та представництв;

- розгляд iнших питань, передбачених Статутом Iнституту.

14.5. Вчена рада має право приймати рiшення, якщо на засiданнi присутнi не менш 1/2 складу її членів, за винятком випадкiв розгляду кадрових питань, висунення робiт на присудження нагород та iнших питань,  де  обов`язкова присутнiсть 2/3 складу її членів.

Рiшення вченої ради вважаються прийнятими, якщо за них  голосувало понад 50% присутнiх на засiданнi членiв вченої ради.

Рiшення вченої ради приймаються вiдкритим або таємним (за визначенням вченої ради) голосуванням, якщо Статут Iнституту не передбачає iншого порядку.

15. Структура Iнституту включає також  вiддiли  та  сектори (лабораторiї).

Основнi завдання вiддiлiв та секторiв, органiв, що  керують роботою цих структур, їх компетенцiя визначаються  в  Положеннях про вiддiли та сектори (лабораторiї) Iнституту.

Положення про відділи, сектори та лабораторії Інституту затверджуються на Вченій раді Інституту після їх попередньої рекомендації зазначеними структурними підрозділами.

Завiдувачi секторами (лабораторiями), головні та провідні наукові співробітники, старшi науковi спiвробiтники, науковi спiвробiтники, молодшi науковi спiвробiтники та провідні фахівці замiщують посади шляхом укладення трудового договору чи обрання за конкурсом або за пiдсумками чергової атестацiї.

Заступник директора, вчений секретар, завiдувачi науковими вiддiлами затверджуються на посаду Президiєю Академiї.

16. Iнститут може мати почесного директора, який призначається Президiєю Академiї. Почесним директором може бути призначений дiйсний член Академiї пiсля досягнення пенсiйного вiку та звiльнення вiд обов`язкiв директора Iнституту, який тривалий час очолював Iнститут, зробив значний внесок в науку, органiзацiю наукових дослiджень та розвиток Iнституту, пiд керiвництвом якого Iнститут зайняв провiдне мiсце в галузi дослiджень проблем боротьби iз злочиннiстю та досяг великих успiхiв у пiдготовцi кадрiв i реалiзацiї результатiв дослiджень.

17. Колектив Iнституту складають всi працiвники, якi беруть участь в його дiяльностi.

Колектив Iнституту:

- розглядає i затверджує проект колективного договору;

- визначає i затверджує перелiк i порядок надання працiвникам Iнституту соцiальних пiльг;

- бере участь в матерiальному i моральному стимулюваннi працi, клопочеться про присудження працiвникам Iнституту державних нагород.

V. ЕКОНОМIЧНI ОСНОВИ ДIЯЛЬНОСТI IНСТИТУТУ

18. Економічна діяльність Інституту провадиться за рахунок:

- бюджетного фінансування науково-дослідних робіт;

- цільового фінансування наукових програм, тем та ініціативних розробок;

- коштів від виконання робіт на договірних засадах;

- коштів, отриманих від навчання в оплатній аспірантурі та на здобуття в якості пошукувача ступеня  кандидата юридичних наук;

- від благодійної допомоги від юридичних та фізичних осіб, у тому числі з-за кордону;

- грантів, а також інших коштів.

19. Майно i кошти закріплюються за Iнститутом на правi оперативного управлiння відповідно до їх цільового призначення.

Доходи, одержані Інститутом, використовуються на проведення наукових досліджень, підготовку наукових кадрів, розвиток матеріально-технічної і соціальної бази Інституту, а також на інші цілі, визначені Статутом.

З дозволу Академії Інститут може:

- укладати договори оренди майна, утому числі нерухомого, яке обліковується на його балансі, з іншими організаціями. Кошти, отримані від оренди майна, у повному обсязі спрямовуються на виконання статутних завдань Інституту;

- списувати майно, яке знаходиться на балансі Інституту;

- безоплатно передавати майно, що перебуває на балансі Інституту на баланс іншої організації, яка віднесена до відома Академії, або безоплатно приймати майно, що знаходиться на балансі подібної організації, на баланс Інституту;

- здійснювати на конкурсних засадах продаж основних засобів та іншого майна, що перебуває у його віданні. Кошти, отримані Інститутом від використання і реалізації основних засобів та іншого майна, що перебуває в віданні, спрямовуються на виконання статутних завдань Інституту.

20. Суб`єктами права на об`єкти iнтелектуальної власностi, створенi в Iнститутi, є їх автори – науковi спiвробiтники i працiвники Iнституту, якi брали участь у наукових дослiдженнях.

Iнститут набуває майнових прав на об`єкти iнтелектуальної власностi у встановленому законом порядку, в тому числi вiдповiдно до угоди з автором.

Об`єкти iнтелектуальної власностi пiдлягають правовiй  охоронi в порядку, передбаченому законодавством.

21. Iнститут має право згiдно з чинним законодавством та за погодженням  з Президiєю Академiї реалiзовувати на внутрiшньому i зовнiшньому ринках належнi йому об`єкти iнтелектуальної власностi.

VI. ЗМIНИ I ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ

22. Змiни i доповнення до Статуту затверджуються Президією Академії на підставі рiшення вченої ради Iнституту.

До створення вченої ради змiни i  доповнення  вносяться  до  Статуту  Президiєю  Академiї.

VII. ПРИПИНЕННЯ   IНСТИТУТУ

23. Припинення Iнституту провадиться Президiєю Академiї у порядку, встановленому чинним законодавством.

При припиненні Iнституту у формі ліквідації його майно переходить у розпорядження Президiї Академiї.


Директор Інституту
академік НАПрН України В.I. Борисов


 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту

Наші колеги
Державні web-ресурси