СЕКТОР
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЇЇ ПРИЧИН

КЕРІВНИК НАУКОВИХ РОБІТ
ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР
Головкін Богдан Миколайович


СПІВРОБІТНИКИ

Головкін Богдан Миколайович   Головкін Богдан Миколайович  головний науковий співробітник, керівник наукових робіт, доктор юридичних наук (2011р.), професор (2012 р.).

Освіта: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (1999 р.), дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Сімейно-побутові конфлікти в системі детермінації умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень» (2003 р.) за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне, кримінально-виконавче право та кримінологія. У 2010 р. присвоєне вчене звання доцента. У 2011 р. успішно захистив докторську дисертацію за темою: «Теоретичні і прикладні проблеми детермінації і запобігання корисливій насильницькій злочинності в Україні». З 01.09.2012 р. професор кафедри кримінології та КВП Національного юридичногоуніверситету імені Ярослава Мудрого. Завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Слід відзначити емпіричний напрям роботи Головкіна Б.М. Зокрема, проведені масштабні емпіричні дослідження корисливої насильницької злочинності, в ході яких було узагальнено понад 1000 архівних кримінальних справ по 12 областях України, вивчено громадську думку громадян з приводу рівня латентності цієї категорії злочинів (понад 1000 респондентів), опитано близько 400 злочинців, які відбувають покарання у виправних колоніях максимального та середнього рівнів безпеки, а також проведено вивчення громадської думки щодо впливу кримінального законодавства на стан злочинності в Україні та багато інших.

Напрями наукової діяльності на сучасному етапі – сімейно-побутова злочинність; злочинність неповнолітніх; корислива насильницька злочинність; злочинність у паливно-енергетичній сфері, тяжка насильницька злочинність, латентна віктимність.

Б.М. Головкін є членом спеціалізованої вченої ради Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, також є членом Вченої ради, членом редакційної колегії збірника наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю» ІВПЗ НАПрН України. Автор понад 90 наукових праць у галузі кримінології, із них 5 монографій (2 особисті і 3 у співавторстві):

1. Головкін Б.М. Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері: монографія / Б.М Головкін. – Х. : Нове слово, 2004.- 252 с.

2. Головкін Б.М. Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання : монографія. – Х. : Право, 2011. – 432 с.

3. Головкин Б.М. Злочинність у паливно-енергетичній сфері України: кримінологічна характеристика та запобігання : монографія / Б. М. Головкін, Г.Ю. Дарнопих, І.О. Христич та ін.; за заг. ред. д.ю.н. Б.М.Головкіна. – Х.: Право, 2013.

4. Головкін Б.М. Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні: монографія / В.І. Борисов та ін.; за заг. ред.  В.І. Борисова, В.С. Зеленецького. – Х. : Право, 2011. – 334 с.

5. Головкін Б.М. Кримінологічні проблеми попередження злочинності неповнолітніх у великому місті, досвід конкретно-соціологічного дослідження : монографія / В.В. Голіна, Б.М. Головкін та ін. – Х. Кроссроуд, 2006. – 292 с.

Відповідно до постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 18.05.2009 р. №1 Головкін Б.М. був обраний степендіатом Кабінету Міністрів України (2009 р.), а також нагороджений грамотою Харківської міської ради за високі досягнення в праці, високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток правової науки(2009 р.), почесною грамотою Харківської обласної організації Слюзу юристів України (2012 р.), грамотою Головного управління юстиції у Харківській області (2012 р.), а також є лауреатом премії імені Ярослава Мудрого (2012 р.).

З жовтня 2011 р. Головкін Б.М. входить до складу Науково – експертної ради при Державній службі України з контролю за наркотиками.


  Христич Інна Олександрівнакандидат економічних наук (1977р.), доцент (1990р.), старший науковий співробітник (з 1997р.), доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Освіта: Харківський інженерно-економічний інститут (1970р.), Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського (1982р.), дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою: «Статистическое изучение движения и текучести рабочих кадров в промышленности». Напрями наукової діяльності: правова статистика; економічна злочинність в сфері паливно-енергетичного комплексу; службова злочинність.

Авторка понад 100 наукових праць, із них 3 підручника, 6 навчальних посібників.


 Шевченко Лариса Олександрівна – кандидат психологічних наук (1996р.), старший науковий співробітник, начальник кафедри психологічних наук Національного університету внутрішніх справ.

Освіта: Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського (1984р.), Харківський державний університет (1993р.), дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за темою: «Особливості особистості жінок -злочинниць». Напрями наукової діяльності: гендерна рівність в Україні; економічна злочинність в сфері паливно-енергетичного комплексу.

Авторка понад 60 наукових праць, із них 1 монографія, 10 навчальних посібників.


Новіков Олег Володимирович – кандидат юридичних наук (2015 р.), молодший науковий співробітник (з 2014 р.), асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Освіта: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (2011р.), дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності» 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Б. М. Головкін.


Симкіна Ангеліна Євгенівна – молодший науковий співробітник (з 2017 р.).

Освіта: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, соціологічний факультет (2013 р.), Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, міжнародно-правовий факультет (2017 р.).

Відповідальна за випуск збірника наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю».

Заступник голови профспілкового активу Інституту.

 Дзюба Анастасія Юріївна – молодший науковий співробітник (з 2015 р.).

Освіта: Національний університет «Юридична академія ім. Ярослава Мудрого» (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (2012 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Запобігання та протидія злочинності неповнолітніх в Україні та ФРН: порівняльно-правовий аналіз»; науковий керівник: доктор юридичних наук, доцент О. Ю. Шостко.


Муратова Анна Сергіївна – аспірантка (2012 р.). Освіта: Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (2012 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: "Кримінологічна характеристика та запобігання тяжким насильницьким злочинам, що вчинюються з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості" за спеціальністю: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор – Б.М. Головкін.


Основні напрямки наукової діяльності

Згідно з Положенням про сектор на його співробітників покладено проведення наукових фундаментальних та прикладних досліджень в межах кримінологічного напрямку відповідно до тематичних планів Інституту.

Науковці сектора також:

– беруть участь у науковому забезпеченні законопроектної та нормотворчої діяльності, здійснюючи підготовку наукових висновків, пропозицій тощо до проектів законів України з питань кримінологічної політики України, концепцій та інших нормативних актів за дорученням центральних органів державної влади та суб'єктів законодавчої ініціативи;

– беруть участь у розробці прогнозів розвитку злочинності та пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства;

– здійснюють міжгалузеве співробітництво з установами, що проводять суміжні наукові дослідження.


ІСТОРІЯ

Сектор вивчення  причин злочинності було створено у 1996 році. З 2002 року сектор входить до складу відділу кримінологічних досліджень.У 2007 році його перейменовано у сектор дослідження проблем злочинності та її причин.
З дня існування до 2007 р. сектор очолював доктор юридичних наук, проф. О.Г. Кальман. З 1 жовтня 2007р. по теперішній час завідуючим сектора є Головкін Богдан Миколайович.

Кадровий склад сектору представлений 5 науковими співробітниками, з них – 1 доктор юридичних наук, 1 кандидат психологічних наук, 1 кандидат економічних наук, 1 кандидат юридичних наук. Штатним співробітником є молодший науковий співробітник сектору Симкіна А.Є. За сумісництвом у секторі працюють: головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора, доктор юридичних наук, доцент Головкін Б.М., старший науковий співробітник, кандидат економічних наук, доцент Христич І.О., старший науковий співробітник, кандидат психологічних наук, доцент Шевченко Л.О., молодший науковий співробітник, кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НЮУ ім. Я. Мудрого Новіков О.В., молодший науковий співробітник Дзюба А.Ю.


НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Науковцями сектора здійснюються наступні фундаментальні  та прикладні наукові дослідження:

– «Фундаментальні та прикладні проблеми боротьби зі злочинністю» затверджена Постановою бюро Президії АПрН України від 12 жовтня 2007 р. № 56/4 та переліку державних і науково-технічних програм з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки на 2002-2006 роки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2001 року № 1716. Тема затверджена Постановою №3 Вченої Ради Інституту вивчення проблем злочинності від 19 грудня 2007 р.

Кримінологічний напрямок: «Теоретичні та прикладні проблеми запобігання злочинності у паливно-енергетичному комплексі України». Термін виконання IVкв. 2007 р. - I кв. 2012 р. У розробці теми беруть участь – Головкін Б.М., Дарнопих Г.Ю., Христич І.О., Шевченко Л.О., Оберемко Ю.О.

Кримінологічний напрямок: «Проблема латентної віктимності  та шляхи її розв’язання в Україні»». Термін виконання I кв. 2012 р. - IV кв. 2016 р. У розробці теми беруть участь – Головкін Б.М., Дарнопих Г.Ю., Христич І.О., Шевченко Л.О., Оберемко Ю.О.

Кримінологічний напрямок: «Кримінологічні проблеми корупції у приватній сфері». Термін виконання I кв. 2017 р. - IV кв. 2020 р. У розробці теми беруть участь – Головкін Б.М., Христич І.О., Шевченко Л.О. Новіков О. В., Дзюба А. Ю., Ведерникова Г. О.


ЗАКОНОПРОЕКТНІ РОБОТИ

Науковцями сектору розроблені наступні пропозиції та доповнення до законопроектів, інших нормативно-правових актів Верховної Ради України, Верховного Суду України, Ради національної безпеки і оборони, центральних органів виконавчої влади, регіональних органів влади:

2015 р.:

Наукові висновки для центральних органів державної влади:

1. В рамках громадського обговорення надано фахові судження щодо проекту Положення про порядок підготовки фахівців ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі ВНЗ (наукових установ), що визначає основні засади підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. (вих. лист № 66-0105-22 від 27.01.2015 р.).

2014 р.:

Наукові висновки для центральних органів державної влади:

1. На виконання запиту голови Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі В.В. Костицького № 175 від 20.02.2014 р. надано фахові висновки щодо відповідності чинному законодавству в сфері захисту суспільної моралі комп’ютерних ігор «F.E.A.R Perseus Mandate», «F.E.A.R Extraction Mandate», «F.E.A.R Extraction Point», «F.E.A.R. 2 Rebort».У підготовленому документі, наголошується на тому, що розглянуті  ігрові проекти «FEAR Perseus Mandate», «FEAR Extraction Point» та «FEAR 2: Reborn »  не містять пропаганду культу насильства та жорстокості та не суперечать основним вимогам Закону України «Про захист суспільної моралі» (вих. лист № 154-04-25 від 26.02.2014 р.) – Шевченко Л.О.

2. На виконання запиту громадської організації «Протидія руйнуванню України» від 9.01.2014 р. підготовлено фахові пропозиції щодо реалізації та змісту українсько-канадського проекту «Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх». Зокрема, надано розгорнутий аналіз щодо ефективності взаємодії між всіма організаціями, причетними до роботи з дітьми, які порушили закон для спільного розв’язання проблемних питань, що виникають у роботі з профілактики та попередження рецидивної злочинності серед дітей.  Запропоновано заходи для удосконалення системи профілактики дитячої злочинності шляхом застосування відновних та проактивних методик та  створення ефективної системи реабілітації неповнолітніх, які вчинили правопорушення, з метою їх перевиховання та ресоціалізації (вих. лист № 103-04-55 від 06.02.2014 р.) – Шевченко Л.О.

2013 р.:

Наукові висновки для центральних органів державної влади:

1. На виконання доручення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти надано пропозиції на проект рекомендацій щодо стану та наукових забезпечень фінансування наукової та науково-технічної діяльності в Україні. Проаналізувавши ЗУ «Про наукову та науково-технічну діяльність» науковцями запропонована низка заходів спрямованих на вдосконалення системи фінансового забезпечення наукової діяльності в Україні, а саме: посилення конкурентності у сфері бюджетного фінансування науки, а також активізація міжнародної наукової співпраці шляхом надання державної фінансової підтримки та розширення інформаційно-консультативної діяльності (Дарнопих Г.Ю.);

2. За дорученням Президії Національної академії правових наук України №486 від 14.03.2013 р. надано пропозиції до базової версії Словника Великої української енциклопедії. Запропоновано доповнити зазначене видання відповідною термінологією та внести зміни до списку персоналій. (Шевченко Л.О.);

3. На виконання запиту голови Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі В.В. Костицького № 175 від 08.07.2013 р. надано фахові висновки щодо відповідності чинному законодавству в сфері захисту суспільної моралі комп’ютерних ігор «F.E.A.R Perseus Mandate», «F.E.A.R Extraction Mandate», «F.E.A.R Extraction Point», «F.E.A.R. 2 Rebort» (Шевченко Л.О.);

4. На виконання доручення Першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України О. І. Медведько № 1565 від 07.10.2013 р. надано аналітичні матеріали стосовно стану розслідувань і судового розгляду кримінальних проваджень, відкритих за ст. 383 КК України. Фахівцями сектора надано розгорнуті статистичні відомості щодо стану реєстрації злочинів за ст. 383 КК України за період з 2007 – 2011 рр., характеристику розгляду кримінальних проваджень даної категорії та судимості за даною статтею, а також відомості щодо складу засуджених за віковим та освітнім показниками (Христич І.О.).

2012 р.:

Наукові висновки для центральних органів державної влади:

1. На виконання запиту Державної служби України з контролю за наркотиками надано пропозиції та зауваження до орієнтованої структури Національної стратегії боротьби з наркотиками на період до 2020 р. (Головкін Б.М.):

– висловлені зауваження щодо назви, змісту та мети, принципів державної політики та механізмів реалізації напрямів запобіжної діяльності зазначеного проекту);

2. Надано пропозиції до Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011-2015 роки (Дарнопих Г.Ю. – підготовлено доповнення до інформаційної сфери зазначеного документу);

3. На розпорядження Президента Національної академії правових наук України В.Я. Тація надано пропозиції щодо шляхів подальшого реформування правоохоронних органів України (Христич І.О.).

Розробка законопроектів на замовлення органів державної влади:

1. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України надано пропозиції до п. 6 Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю щодо удосконалення механізму проведення моніторингу кримінологічної ситуації у державі в цілому та її регіонах шляхом запровадження щорічного системного аналізу причин та умов, що впливають на її стан (Головкін Б.М.)

2011 р.:

Наукові висновки для центральних органів державної влади:

1. На виконання прохання Генеральної прокуратури України надані науково обґрунтовані пропозиції щодо шляхів мінімізації криміногенної ситуації в країні, удосконалення взаємодії силових відомств з питань протидії злочинності, її організованим формам та корупції (Головкін Б.М. – надано пропозиції щодо удосконалення існуючої системи єдиного обліку злочинів а також практики призначення кримінальних покарань судами);

2. Відповідно до листа Міністра Юстиції О. Лавриновича підготовлено пропозиції до Національної стратегії щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2014 рр. та перелік можливих питань, що можуть бути предметом розгляду Національного антикорупційного комітету у 2-му півріччі 2011 р. (Головкін Б.М. – надано пропозиції відносно редакційного викладення мети та завдань зазначеної стратегії, а також запропоновані загально профілактичні, спеціально-превентивні та правоохоронні заходи її реалізації);

3. Надані пропозиції щодо організаційно-правових заходів кримінологічного характеру, необхідних для забезпечення ефективного застосування антикорупційного законодавства, прийнятого Верховною Радою України від 7 квітня 2011 року (Головкін Б.М. – надано пропозиції щодо усунення недоліків, які стосуються засадничих положень ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції», запропоновано впровадити механізм соціолого-кримінологічного моніторингу за станом корумпованості органів державної влади і місцевого самоврядування та розширити коло суб’єктів запобігання і протидії корупції (залучити ЗМІ, громадськість та окремих громадян));

4. На виконання запиту Державної служби України з контролю за наркотиками надано пропозиції та зауваження до проекту Національної стратегії боротьби з наркотиками на період до 2020 р. (Головкін Б.М. – висловлені зауваження щодо змісту та мети, принципів державної політики та механізмів реалізації напрямів запобіжної діяльності зазначеного проекту).

5. На виконання запиту Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі підготовлено:

- пропозиції та зауваження на проек Концепції захисту суспільної моралі в Україні (Головкін Б.М. – надано інформацію щодо якості та наукової обгрунтованості змісту проекта);

- інформацію щодо рівня, структури та динаміки злочинності в середовищі дітей, неповнолітніх та молоді у розрізі регіонів України (Шевченко Л.О. – надано загальні відомості про злочинність неповнолітніх в Україні, а також інформацію щодо соціальних, психологічних і біологічних чинників, які впливають на формування настанови на злочинну діяльність серед неповнолітніх).

Розробка законопроектів на замовлення органів державної влади:

1. На виконання доручення Міністерства юстиції України  надані:

- пропозиції на проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки (Головкін Б.М. – рекомендовано узгодити термінологічний апарат у тексті Програми; надано доповнення, які стосуються завдань зазначеної стратегії, а також заходів її реалізації);

2. Підготовлено пропозиції і зауваження до проекту Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 р. (Головкін Б.М. – зауваження щодо термінології, структури Програми, мети та строків її реаліазації).

2010 р.:

- на виконання запиту Генеральної прокуратури України від 08. 10. 2009 р. підготовлені пропозиції щодо удосконалення пакету антикорупційних документів, а саме «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», запропоновані конкретні положення, що сприятимуть ефективнішому застосуванню зазначених законів;

- на виконання Указу Президента України №275/2010 «Про утворення Національного антикорупційного комітету» підготовлені пропозиції щодо наукового забезпечення діяльності Національного антикорупційного комітету, а саме запропоновано шляхи попередження корупційних правопорушень та злочинів;

-  на виконання запиту Верховної Ради України від 09.06.2010 р. підготовлені пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань науки, а саме «Стан та проблеми реалізації Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та шляхи його вдосконалення»;

-  на виконання доручення Президента НАПрН України В.Я. Тація та на прохання Національного інституту стратегічних досліджень підготовлено пропозиції до проекту редакції Стратегії національної безпеки України, а саме запропонована нова редакція положень Розділу 2 зазначеної Стратегії;

- на запит Харківського регіонального антикорупційного комітету від 04.06.2010 р. підготовлені пропозиції щодо нормативного та організаційно-правового забезпечення виконання рішення засідання Харківського регіонального антикорупційного комітету щодо питання «Про протидію корупційним механізмам і необхідність створення системи контролю в сфері здійснення діяльності по заготівлі, переробці, металургійній переробці металобрухту чорних та кольорових металів»;

- підготовлені пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про основи державної політики щодо протидії злочинності». Надано пропозиції щодо вдосконалення засад державного управління в сфері протидії злочинності, запропоновано нове визначення поняття «протидія злочинності»;

- на виконання п. 17 Указу Президента України від 27.10 2009 р. № 870/ 2009 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11.09. 2009р. «Про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам та корупції», проведено кримінолого-соціологічне дослідження з метою виявлення причин латентизації злочинних прявів;

-  на виконання завдання Президії Національної академії правових наук України підготовлені пропозиції та зауваження на проект Національної стратегії щодо запобігання та протидії корупції на 2010-2012 роки та Національної  програми запобігання та протидії корупції на 2010-2012 роки. Запропоновано визначення мети національної стратегії та сформульовані принципи діяльності Національного антикорупційного комітету;

- на виконання доручення Президента України про підготовку і проведення засідання РНБО України підготовлено пропозиції до стуктури довідки та пропозиції до проекту рішення РНБО з питань «Про стан протидії наркомації, злочинності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів в Україні та шляхи їх нейтралізації»;

-  на виконання запиту Комітету з контролю за наркотиками від 27.07.2010 р. підготовлено пропозиції до проекту програми реалізації стратегії державної антинаркотичної політики України на 2011-2015 роки, а семе надано перелік заходів, що сприятимуть широкомасштабної, комплексної протидії всім формам і засобам незаконного розповсюдження наркотичних  засобів.

2009 р.:

-  підготовлені пропозиції до проекту рішення РНБО про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам;

- підготовлені пропозиції щодо внесення змін до Проекту Закона України «Про внесення змін до Конституції України»;

- наданий правовий висновок на мультсеріал «Сімпсони» відносно його впливу на психічний та моральний розвиток дітей та підлітків;

- наданий науково – правовий висновок щодо з’ясування впливу телесеріалу «Щасливі разом» на психічний та моральний розвиток неповнолітніх та молоді;

- наданий науково – правовий висновок щодо з’ясування впливу рекламних сюжетів пива на психічний та моральний розвиток дітей та молоді;

- підготовлені висновки та пропозиції до проекту антикорупційної стратегії України;

- проаналізовані прийняті ВРУ антикорупційні закони: «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» та надані пропозиції щодо ефективності практичного застосування антикорупційного законодавства;

- підготовлена довідка на засідання Ради національної безпеки і оборони України з питання «Про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів державної влади у протидії злочинам та корупції».


ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Монографії:

Головкін Б.М. Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері: монографія / Б.М Головкін. – Х. : Нове слово, 2004.- 252 с.
Головкін Б.М. Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання : монографія. – Х. : Право, 2011. – 432 с.
Головкин Б.М. Злочинність у паливно-енергетичній сфері України: кримінологічна характеристика та запобігання : монографія / Б. М. Головкін, Г.Ю. Дарнопих, І.О. Христич та ін.; за заг. ред. д.ю.н. Б.М.Головкіна. – Х.: Право, 2013.
Головкін Б.М. Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні: монографія / В.І. Борисов та ін.; за заг. ред.  В.І. Борисова, В.С. Зеленецького. – Х. : Право, 2011. – 334 с.
Головкін Б.М. Кримінологічні проблеми попередження злочинності неповнолітніх у великому місті, досвід конкретно-соціологічного дослідження : монографія / В.В. Голіна, Б.М. Головкін та ін. – Х. Кроссроуд, 2006. – 292 с.

Наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень, опубліковані у

2016 р.:

1. Головкін Б. М. Віктимна поведінка жертв злочинів // Проблеми законності: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. – Вип. 135 – С. 124–136 (0,68 д. а.)  (видання внесено до міжнародних наукометричних баз даних «Index Copernicus International» (Польша), Ulrichsweb та ін.).

2. Головкін Б. М. Злочинність неповнолітніх як суспільна проблема [Електронний ресурс] // Проблеми законності. – 2016. – №133. – С. 204–217. – Режим доступу :  http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/72195/70265 (0,74 д. а.) (видання внесено до міжнародних наукометричних баз даних «Index Copernicus International» (Польша), Ulrichsweb та ін.).

3. Головкін Б. М. Жертви латентних злочинів // Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю каф. кримінології та кримінально-виконавчого права, Харків,  9 груд. 2016 р. / за ред. В. Я. Тація, Б. М. Головкіна. – Харків : Право, 2016. – С. 67¬–71 (0,25 д. а.).

4. Головкін Б. М. Віктимізація населення від злочинності: досвід України  // Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи: матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю каф. кримінології та кримінально-виконавчого права, Харків, 9 груд. 2016 р. / за ред. В. Я. Тація, Б. М. Головкіна. – Х. : Право, 2016. – С. 67–71 (0,25 д. а.).

5. Дзюба А. Ю. Деякі аспекти вивчення жертв латентних злочинів у закордонних віктимологічних дослідженнях // Форум права. – 2016. – № 4. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_4_XX.pdf (0,5 д. а.) (видання внесено до міжнародних наукометричних баз даних «Index Copernicus International» (Польша), включено до міжнародної наукометричної бази Scientific Indexing Services (SIS), індексується пошуковою системою Google Scholar та ін.).

6. Христич І. О. Латентная виктимизация жертв вимагательств // Правовой журнал «Legea si Viata». – 2016 – №11 (2). – С. 135–138 (0,5 д. а.) (закордонне видання).

7. Касютина А. Ю. Понятие профессиональной виктимизации //  Правовой журнал «Legea si Viata». – 2016. – № 9 (2). – C. 44–47 (0, 5 д. а.) (закордонне видання).

8. Новіков О. В., Оберемко Ю. О. Причини латентної віктимізації населення: деякі вітчизняні та зарубіжні дослідження // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 31 – С. 111–122 (0,5 д. а.) (включено до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки»).

9. Юрченко О. Ю., Касютіна А. Ю. Професійна віктимізація: теоретичний аналіз [Електронний ресурс] // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – Вип. № 4. – С. 218–220. – Режим доступу: http://pap.in.ua/4_2016/65.pdf. (0,5 д. а.) (фахове видання).

10. Шевченко Л. О. Попередження професійної віктимності у майбутніх поліцейських // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 8 квітня 2016р.). – Харків. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2016. – С. 70–72. (0,25 д. а.).

11. Kasiutina Alina Actual Problems of Professional Victimization // Актуальні питання сучасного розвитку юридичної науки: матеріали Всеукр. наук.–практ. конф. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х. : НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2016. – с. 37 – 39 (0,20 д. а.).

12. Касютіна А. Ю. Питання професійної віктимізації суддів та працівників правоохоронних органів // Злочинність як суспільна проблема та шляхи її вирішення в Україні: матеріали Всеукр. студ. наук. конф., м. Харків, 4 листоп. 2016 р. : у 2 т. / за ред. А.П. Гетьмана, Б. М. Головкіна. – Т. 1. – Х. : Право, 2016. – с. 37–39 (0,25 д. а.).

13. Касютіна А. Ю. Поняття професійної віктимізації // Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку: матеріали Міжнар. наук.–практ. конф., м. Харків, 5-6 серпня 2016 р. – С. 106–109 (0,25 д. а.).

2015 р.:

1. Головкін Б.М. Віктимність як основна категорія віктимології / Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 20. – С. 6-13.

2. Головкін Б. М. Кримінологічне поняття віктимізації / Б. М. Головкін // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : Юриспруденція. – 2015. – № 15. – Том. 2. – С. 93-96.

3. Головкін Б. М. Поняття латентної віктимізації від злочинних посягань / Б. М. Головкін // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – № 29. – Х. : Право, 2015. – С 78-88.

4. Головкін Б. М. Види злочинності / Б. М. Головкін // Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 18. – С. 14-21.

5. Христич І.О. Латентна віктимізація жертв крадіжок в Україні / Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 20. – С. 127-133.

6. Христич І.О. Щодо стану латентної віктимізації населення в Україні // Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи  : матеріали між нар. наук.-практ. конференції, 18-19 верес. 2015 р. – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2015. – С. 92-95.

7. Христич І.О. Проблеми встановлення обсягів віктимізації населення в світлі адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза : зб. материалов Междунар науч.-практ. конф. (г. Кишинев, 27-28 марта 2015 р.) / Кишинев : Б.и. – (Ttpogr. “Cetatea de Sys»). – Ч. 2. – 2015. – С. 59-62.

8. Оберемко Ю.О. Щодо причин латентної віктимізації населення в Україні // Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи  : матеріали між нар. наук.-практ. конференції, 18-19 верес. 2015 р. – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2015. – С. 84-86.

2014 р.:

1. Христич И. Проблемы использования различных методов для измерения объема латентной виктимизации населения // Legea si Viata : междунар. науч.-практ. прав. журн.– Вип. № 5/3. – О., 2014 – С. 136 – 139 (0,5 д. а.).

2. Дарнопих Г. Ю. Криза суспільної довіри до держави // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид.  акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. – 2013. – № 4 (15). – С. 173-184 (0,5 д.а.) (не увійшло до Звіту у 2013 р.).

3. Дарнопих Г. Ю. Проблеми особистої і майнової безпеки в умовах криміналізації суспільства // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид.  акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. – 2014. – № 1 (16). – С. 50-62 (0,5 д.а.).

4. Оберемко Ю. О. Наукові підходи до визначення поняття «латентна віктимність» // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В.І. Борисов та ін. – Х.: Право, 2013. – Вип. 26. – С. 273-279 (0,3 д.а.).

5. Шевченко Л. О., Оберемко Ю. О. Особливості віктимності неповнолітніх // Форум права. - 2014. - № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/ FP/2014-4/14 slocvo.pdf. - Заголовок з екрана. (0,5 д.а.).

6. Христич І. О. Проблеми вимірювання обсягів латентної віктимізації населення України // Порівняльно-аналітичне право : електрон. фахове наук. видання. – 2014. – № 5 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://pap.in.ua/5_2014/Кhristich.Yu.pdf. - Заголовок з екрана. (0,6 д. а.).

7. Головкін Б.М. Загальна характеристика детермінантів злочинності в Україні: Форум права. - 2014. - № 1: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals.pdf. – Заголовок з екрана. (0,5 д.а.).

8. Головкін Б.М. Причинність у системі детермінації злочинності: Теорія і практика правознавства. - Вип. 1 (5). - 2014  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/download/el_zbirnik/_1.pdf. – Заголовок з екрана. (0,5 д.а.).

9. Христич І. О. Кримінологічна характеристика кримінальних проваджень, відкритих за ст. 383 КК України // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В.І. Борисов та ін. – Х.: Право, 2014. – Вип. 27. – С. 121-131.

10. Головкін Б. М. Віктимізація населення в Україні: стан, детермінація, запобігання: Теорія і практика правознавства // Вип. 2 (6) – 2014  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/download/el_zbirnik/_1.pdf. – Заголовок з екрана. (0,5 д.а.).

11. Головкін Б.М. Поняття злочинності у сфері економіки // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2013-1/001-002-2013-1.pdf. – Заголовок з екрана. (0,5 д. а.).

12. Христич І. О. Протидія латентній віктимізації населення країни – один із напрямів реформування кримінальної юстиції // Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 трав. 2014 р.) / МВС України; Харків нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Том 1. – Х. : ХНУВС, 2014. – С. 257-260 (0,2 д. а.).

13. Дарнопих Г. Ю. Криза суспільної довіри до держави як загроза безпеці людського розвитку // Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Дніпропетровськ, 28 берез. 2014 р.). – Д. : ДДФА, 2014. – С. 178-181 (0,2 д. а.).

14. Шевченко Л. О. Психологічні особливості віктимної поведінки жінок у випадках подружнього насильства // Бочаровські читання : матеріали  Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 берез. 2014 р.). – Х.: ХНУВС, 2014. – С. 145-148 (0,2 д.а.).

15. Христич І. О. Корупція – один із факторів існування злочинів у сфері економіки // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 квіт. 2014 р.) / МВС України; Хар-ий нац. ун-т внутр. справ; Наук.-дослід. ін.-т вивч. пробл. злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України; Кримінологічна асоціація України. – Х.: Золота миля, 2014. – С. 184 – 188 (0,25 д. а.).

16. Дарнопих Г. Ю. Економічна злочинність як загроза економічній безпеці держави // Сучасна економічна наука : досягнення, виклики, пріоритети, напрями розвитку : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 трав. 2014 р.) – Х. : НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2014. – С. 85-87 (0,2 д.а.).

17. Дарнопих Г. Ю. Криміналізація суспільства як загроза економічній безпеці держави // Економіка і управління господарчим комплексом : теорія і практика сучасності : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 27 берез. 2014 р.). – Луганськ : Вид-во Луган. нац. ун-ту., 2014. – С. 56-59 (0,2 д.а.).

2013 р.:

1. Христич І. О. Вдосконалення обліку латентної віктимності – один із напрямів реформування кримінальної юстиції // Вісн. Кримінолог. асоціації України: зб. наук. пр. / редкол. Л. М. Давиденко, Т.А.  Денисова, О.М. Джужа та ін.  – Вип. 4. – Х.: Золота миля, 2013. – С. 184-191.
2. Христич И. О. Установление объемов латентной виктимности – одно из направлений совершенствования уголовно-правового воздействия // Современные проблемы уголовно-правового воздействия: межгос. сб. науч. ст. /  МВД Украины, Луган. гос. ун-т внутр. дел им. Э.А. Дидоренко, Волгогр. гос. ун-т. – Луганск: РИО ЛГУВД  им. Э. А. Дидоренко, 2013. – С. 109-116.
3. Христич І.О. Проблеми встановлення обсягів латентної віктимності в Україні // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2013. – Вип. 26. – С. 118-130.
4.  Дарнопих Г. Ю. Історичні передумови кризи суспільної довіри до держави як гаранта захисту прав громадян // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид.  акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. – 2013. – № 3 (14). – С. 90-99.
5. Оберемко Ю.О. Наукові підходи до визначення поняття «латентна віктимність» // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2013. – Вип. 26. – С. 273-279.
6. Христич І.О. Значення зменшення обсягів латентної віктимності у громадському суспільстві // Роль права та закону в громадському суспільстві: матеріали міжнар. наук.–практ.  конф. / Центр прав. наук. досл-нь. – К., 2013. – С. 126-128.
7. Христич І.О. Деякі проблеми обчислення обсягів латентної віктимності в Україні// Розвиток правової системи України в умовах сьогодення: матеріали наук.–практ.  конф. / Східноукр. наук. юрид. орган. – Донецьк, 2013. – С. 39-42.
8. Шевченко Л.О. Віктимологічна профілактика насильства у сімейних стосунках // Заходи протидії насильства в сім’ї : матеріали «круглого столу» / МВС України, Харк. нац.ун-т внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права та масових комунікацій, центр генд. освіти; Міжнар. жіночій правозах. центр «Ла Страда - Україна»; Кримінологічна асоціація України – Х.: Права людини, 2013 р. – С. 109-111.
9. Шевченко Л.О. Психологічні особливості віктимності особистості // Бочаровські читання : матеріали між нар. наук.-практ. конф. – Х.: ХНУВС, 2013 р. – С. 149-150.
10. Дарнопих Г.Ю. Стан особистої безпеки в системі детермінант ла тентної віктимності // Соціально-економічні трансформації сучасного світу : матеріали наук.–практ.  конф. / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х, 2013. – С. 103-105.
11. Оберемко Ю. О. Латентність віктимності: поняття, види, наслідки // Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства : матеріали «круглого столу» (Київ, 28 лист. 2013 р.) / КНУВС – К. – 2013 р. – С. 125-128.

2012 р.:

1. Христич І.О., Шевченко Л.О. До питання про деякі складові віктимності особистості // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – № 2 (9). –  Х.: Право, 2012. – С.  276 – 282.
2. Христич І.О. Сучасний стан латентної віктимності в Україні //Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – № 4 (11) – Х.: Право, 2012. – С. 273-283.
3. Шевченко Л.О. Структурні складові віктимної особистості // Форум права. – 2012. – №4. – [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http: // www.nbuv.gov.ua /e/FP/2012 – 4slovcp.pdf
4. Христич І.О. Проблеми встановлення обсягів латентної віктимності // Матеріали всеук. міжнар. наук. – практ.  конфер.  «Актуальні сучасні проблеми кримінального правата кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції». / МВС України; Харківський нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Том 1. – Х. : Золота миля, 2012. – С. 192 – 195. – 0,2 д.а.


КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, "КРУГЛІ СТОЛИ"

Співробітники сектора брали безпосередню участь в організації та проведенні:

– Міжнародна наукова конференція «Університети України як суб’єкти антикорупційної діяльності держави» (30 вересня 2016 р., м. Київ). (Б. М. Головкін).

– Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна функція кримінального права : проблеми наукового забезпечення законотворення та правозастосування», м. Харків, 12-13  жовтня 2016 р. (Г. О. Ведернікова).

– Міжнародна наукова конференція «Сучасна кримінологія : досягнення, проблеми, перспективи», м. Харків, 9 грудня 2016 р. (Б. М. Головкін, І. О. Христич, О. В. Новіков, А. Ю. Дзюба, Г. О. Ведернікова).

– Науково-теоретична конференція «Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення», м. Київ, 25 березня 2016 р.  (Ю. О. Оберемко, О. В. Новіков).

– Національний форум «Всеукраїнське громадське обговорення реформи державної системи правової охорони інтелектуальної власності України» (Східноукраїнська панель), м. Харків, 28 жовтня 2016 р. (Г. О. Ведернікова, А. Ю. Дзюба).

– Всеукраїнська студентська конференція «Злочинність як суспільна проблема та шляхи її вирішення в Україні» 04 листопада 2016 р., м. Харків, 04 листопада 2016 р. (Б. М. Головкін).

– Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Фіскальна політика в Україні в кримінально-правовому вимірі», м. Київ, 26 квітня 2016 р.  (Б. М. Головкін).

– «Круглий стіл»: «Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні», м. Харків, 19 квітня 2016 р. (Б. М. Головкін, О. В. Новіков, І. О. Христич).

– «Круглий стіл» за темою «Соціальні та правові проблеми захисту прав внутрішньо переміщених осіб в Україні», м. Харків, 6 грудня 2016 р. (Г. О. Ведернікова, А. Ю. Дзюба).

– Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи», м. Львів, 18-19 вересня 2015 р. (Оберемко Ю.О., Христич І.О.).

– Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності», м. Харків, 8-9 жовтня 2015 р. (Оберемко Ю.О.).

– Международная научно-практическая конференция «Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза», г. Кишинев, республика Молдова, 27-28 марта 2015 г. (І. О. Христич).

– Науково-практична конференція «Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення», м. Київ, 26 березня 2015 р.  (Ю. О. Оберемко, О.В. Новіков).

– Науково-практична конференція «Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції», м. Харків, 17 квітня 2014 р. (І. О. Христич).

– Науково-практичний семінар у рамках VIIІ Всеукраїнського фестивалю науки на тему: «Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції», м. Харків, 24 квітня 2014 р. (Ю. О. Оберемко).

– «Круглий» стіл на тему: «Забезпечення прав людини при виконанні кримінальних покарань», м. Харків, 12 грудня 2014 р. (Ю. О. Оберемко).

– Міжнародна науково–практична конференція «Економіка і управління господарчим комплексом : теорія і практика сучасності», м. Луганськ, 27 березня 2014 р. (Г. Ю. Дарнопих).

– Науково–практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку країни та регіонів», м. Дніпропетровськ, 28 березня 2014 р. (Г. Ю. Дарнопих).

– Міжнародна науково-практична конференція «Бочаровські читання», м. Харків, 28 березня 2014 р. ( Л. О. Шевченко).

– ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми юридичної психології», м. Київ, 25 квітня 2014 р. (Л. О. Шевченко).

– VII Міжнародна науково-практична конференція «Держава та право : проблеми становлення та стратегія розвитку», м. Суми, 17-18 травня 2014 р. (Л. О. Шевченко).

– Міжнародна науково–практична конференція «Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції», м. Харків, 23 травня 2014 р. (І. О. Христич).

– «Круглий» стіл на тему: «Комп’ютерні ігри та їх вплив на дітей», м. Київ, 2 червня 2014 р. (Л. О. Шевченко).

– Міжнародна науково-практична конференція «Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків», м. Харків, 9-10 жовтня 2014 р. (І. О. Христич, Ю. О. Оберемко).

– «Круглий» стіл на тему: «Кримінально-правові наслідки злочину : актуальні сучасні питання», м. Харків, 31 жовтня 2014 р. (Ю. О. Оберемко).

– «Круглий стіл» у рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки на тему: «Державна політика у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних правопорушень», м. Харків, 25 квітня 2013 р. (Головкін Б.М., Дарнопих Г.Ю., Шевченко Л.О., Христич І.О., Оберемко Ю.О.).

В роботі «круглого столу» загалом взяло участь 105 науковців з різних юридичних ВУЗів України. Серед них: 9 академіків НАПрН України (В. І. Борисов, Ю. В. Баулін, Ю. М. Грошовий, Н. А. Гуторова, В. С. Зеленецький, В. О. Коновалова, О. М. Костенко, М. І. Панов, В. Ю. Шепітько), 5 член-кореспондентів НАПрН України (В. В. Голіна, В. А. Журавель, В. О. Навроцький, В. Я. Настюк, В. О. Туляков), 19 докторів наук і професорів (П. П. Андрушко, В. С. Батиргареєва, А. М. Бойко, І. Г. Богатирьов, Б. М. Головкін, О. М. Джужа, Т. А. Денисова, О. О. Дудоров, В. П. Ємельянов, О. В. Капліна, О. Г. Колб, Є.В. Курінний, О. М. Литвинов, В. А. Мисливий, Г. Г. Мошак, Б. Г. Розовський, О. Б. Харченко, О. Г. Шило, О. Ю. Шостко), а також провідних доцентів (В. В. Василевич, Л. В. Дорош, Г. Ю. Дарнопих, О. О. Житний, О. В. Лисодєд, О. Г. Кулик, О. С. Стеблинська, А. В. Тарасенко, Л. О. Шевченко, І. О. Христич, І. С. Яковець та багато інших).–  Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання кримінальної відповідальності», м. Харків, 10-11 жовтня 2013 р. (Оберемко Ю.О.).

Міжнародна науково-практична конференція «Роль права та закону в громадському суспільстві», м. Київ, 08-09 лютого 2013 р. (Христич І.О.).

Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток правової системи України в умовах сьогодення», м. Донецьк, 16 – 17 лютого 2013 р. (Христич І.О.).

«Круглий» стіл на тему: «Заходи протидії насильства в сім’ї», м. Харків, 04 березня 2013 р. (Шевченко Л.О.).

Науково-практична конференція «Бочаровські читання», м. Харків, 29 березня 2013 р. (Шевченко Л.О.).

Науково-практична конференція «Соціально-економічні трансформації сучасного світу», м. Харків, 15 травня 2013 р. (Дарнопих Г.Ю.).

Міжнародна науково-практична конференція «Совершенствование правового регулирования и механизмов функционирования системы противодействия приступности»,  м. Мінськ, 18–19 жовтня 2013 р. (Христич І.О.).

«Круглий» стіл на тему: «Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства», м. Київ, 28 листопада 2013 р. (Головкін Б.М., Оберемко Ю.О.).

В роботі «круглого столу» загалом взяло участь 105 науковців з різних юридичних ВУЗів України. Серед них: 9 академіків НАПрН України (В. І. Борисов, Ю. В. Баулін, Ю. М. Грошовий, Н. А. Гуторова, В. С. Зеленецький, В. О. Коновалова, О. М. Костенко, М. І. Панов, В. Ю. Шепітько), 5 член-кореспондентів НАПрН України (В. В. Голіна, В. А. Журавель, В. О. Навроцький, В. Я. Настюк, В. О. Туляков), 19 докторів наук і професорів (П. П. Андрушко, В. С. Батиргареєва, А. М. Бойко, І. Г. Богатирьов, Б. М. Головкін, О. М. Джужа, Т. А. Денисова, О. О. Дудоров, В. П. Ємельянов, О. В. Капліна, О. Г. Колб, Є.В. Курінний, О. М. Литвинов, В. А. Мисливий, Г. Г. Мошак, Б. Г. Розовський, О. Б. Харченко, О. Г. Шило, О. Ю. Шостко), а також провідних доцентів (В. В. Василевич, Л. В. Дорош, Г. Ю. Дарнопих, О. О. Житний, О. В. Лисодєд, О. Г. Кулик, О. С. Стеблинська, А. В. Тарасенко, Л. О. Шевченко, І. О. Христич, І. С. Яковець та багато інших).

Міжнародна науково-практична конференція «Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність», м. Харків, 11-12 жовтня 2012 р. (Головкін Б.М.,  Оберемко Ю.О., Христич І.О.).

Всеукраїнська міжнародна науково-практична конференція «Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції», м. Харків, 12 травня 2012 р. (Головкін Б.М., Христич І.О.).

V Міжнародна науково-практична конференція «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку», м. Суми, 19 – 20 травня 2012 р. (Христич І.О., Шевченко Л.О.).

Науково-практична конференція «Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти», м. Харків, 7 квітня 2012 р.     (Шевченко Л.О.).

«Круглий» стіл на тему: «Влада, суспільство, ЗМІ: хто відповідає за безпеку дітей та підлітків в інформаційному просторі України», м. Київ, 17 травня 2012 р. (Шевченко Л.О.).

Міжнародна науково-практична конференція «Держава і право: проблеми становлення і стратегії розвитку», м. Суми, 21-22 травня 2011 р.

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми ефективності інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств», м. Харків, ХДТУБА,  2011 р.

Науково-практична конференція «Шлях України до економічної безпеки», м. Харків, 28 квітня 2011 р.

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми ефективності іноваційно-інвестиційного розвитку підприємств», м. Харків (ХДТ УБА), 25 листопада 2010 р.

Міжнародний науково-практичний конгрес «Державне управління та місцеве самоврядування», м. Харків, 26 березня 2010 р.

Міжнародна науково-практична конференція «Напрями удосконалення протидії правопорушенням у сфері господарської діяльності», м. Ірпінь НУДПСУ, 27 листопада 2010 р.

«Круглий стіл» на тему: «Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: 60 років європейського досвіду реалізації», м. Харків, 8 грудня 2010 р.

Міжнародної наукової конференції "Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю", яка проводилась Інститутом вивчення проблем злочинності АПрН України та Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 15 травня 2009 р.).

 

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту

Наші колеги
Державні web-ресурси