СЕКТОР
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

КЕРІВНИК НАУКОВИХ РОБІТ
ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР,
ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НАПрН УКРАЇНИ
Голіна Володимир Васильович


СПІВРОБІТНИКИ

Голіна Володимир Васильович   Голіна Володимир Васильович  головний науковий співробітник, керівник наукових робіт, доктор юридичних наук (1994 р.), професор (1997 р.), член-кореспондент Національної академії правових наук України (2002 р.), заслужений діяч науки і техніки України, нагороджений медаллю «Ветеран праці» (1993 р.) та Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2004 р.).

Завідувач відділу кримінологічних досліджень (2010-2015 рр.), завідувач сектора дослідження проблем запобігання злочинності (1998-2015 рр.), Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України. Завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (1996-2015 рр.).

Голіна В.В. у 1958 р. закінчив Ленінградський державний університет ім. О.О. Жданова. У 1972 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидати юридичних наук, у 1994 р. – на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

Голіна В.В. вніс значний особистий внесок у розвиток та організацію правової науки України. Йому належить науковий пріоритет у створенні і поглибленні теорії запобігання злочинності в цілому та її окремих проявів, зокрема, запобігання насильницьким злочинам проти особи, запобігання насильству в сім’ї, злочинності неповнолітніх, бандитизму. Крім того, до сфери наукових інтересів В.В. Голіни входять питання планування й програмування запобіжних заходів тощо.

Професор Голіна В.В. є автором понад 250 наукових праць, серед яких чимало монографій, навчальних посібників, підручників із Загальної та Особливої частин кримінології.

Напружену наукову і педагогічну діяльність Володимир Васильович плідно поєднує з громадською діяльністю. Він є членом редколегії збірника наукових праць, членом спеціалізованої вченої ради з питань захисту докторських та кандидатських дисертацій, заступником Голови Координаційного бюро з проблем кримінології Національної академії правових наук України та членом вченої ради Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України.


  Колодяжний Максим Геннадійович – завідувач відділу кримінологічних досліджень, кандидат юридичних наук (2010 р.), старший науковий співробітник (2013 р.).

У 2010 р. захистив дисертацію «Кримінологічна характеристика та запобігання вимаганням, поєднаним з насильством» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
Колодяжний М.Г. є автором понад 80 наукових публікацій, з яких 3 монографії (2 у співавторстві). У коло його наукових інтересів входять проблеми корисливо-насильницької злочинності, міжнародного досвіду протидії злочинності, питання планування й програмування заходів запобігання злочинності, громадського впливу на злочинність.

Колодяжний М.Г. є головою первинної організації Харківської обласної організації Союзу юристів Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України.
Очолює Правління Ради молодих вчених Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України.

Є членом спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України.

Здійснює наукове керівництво трьох здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук.


  Шрамко Сабріє Сейтжеліївна – науковий співробітник.

Працює над кандидатською дисертацією за темою  «Роль громадськості у запобіганні злочинності в Україні» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, науковий керівник – д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України В.В. Голіна.

У коло наукових інтересів входять проблеми запобігання злочинності за допомогою громадськості.


  Самойлова Олена Михайлівна – молодший науковий співробітник.

Працює над кандидатською дисертацією за темою «Кримінологічна характеристика та запобігання умисних вбивств та тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються особами похилого віку» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, науковий керівник – д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України В.В. Голіна.

У коло наукових інтересів входить дослідження проблем тяжкої насильницької злочинності осіб похилого віку та її запобігання.


  Калініна Аліна Владиславівнамолодший науковий співробітник (2015 р.).

Освіта: Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (2012 р.).

Працює над кандидатською дисертацією за темою  "Запобігання злочинності іноземців та осіб без громадянства в Україні" за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України – В.В. Голіна.


Бобровський Марк Костянтинович – аспірант (2015 р.).

Науковий керівник – д.ю.н., ст. наук. співр. В. С. Батиргареєва.

Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.


Основні напрямки наукової діяльності

Згідно з Положенням про сектор на його співробітників покладено проведення наукових фундаментальних та прикладних досліджень в галузі кримінології відповідно до тематичних планів Інституту.

Науковці сектору також:

– беруть участь у науковому забезпеченні законопроектної та нормотворчої діяльності, здійснюючи підготовку наукових висновків, пропозицій тощо до проектів законів України з питань кримінологічної політики України, законодавства України у сфері запобігання та протидії злочинності, концепцій та інших нормативних актів за дорученням центральних органів державної влади та суб’єктів законодавчої ініціативи;

– розробляють зауваження та пропозиції до нормативно-правових актів органів державної влади;

– здійснюють міжгалузеве співробітництво з установами, що проводять суміжні наукові дослідження.


ІСТОРІЯ

Сектор попередження злочинності серед неповнолітніх та молоді у складі Відділу загальної теорії кримінології та кримінологічних досліджень був створений 21 червня 1995р. та затверджений постановою Президії Академії правових наук за № 4/5-н «Про структуру та Статут Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності». У такому вигляді сектор проіснував до 2007р. У цьому році Постановою Президії АПрН України № 54/4 сектор було перетворено у Сектор дослідження проблем запобігання злочинності у складі Відділу кримінологічних досліджень.

З моменту створення сектор розпочав проведення актуальних для теорії та практики фундаментальних і прикладних досліджень у сфері боротьби зі злочинністю. За цей час було виконано значний обсяг наукових досліджень, в основу яких покладено не тільки теоретичні, а переважно емпіричні дослідження. Ці дослідження були спрямовані на з’ясування науково-обґрунтованих уявлень про кримінологічну характеристику злочинності в Україні та її проявів, її детермінацію, особу злочинця та її запобігання. Наукові результати вчених сектора отримують позитивний резонанс у суспільстві, про що свідчать, зокрема, схвальні відгуки та акти про впровадження результатів дослідження у практику боротьби зі злочинністю.
Співробітники сектора приймають активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових заходах з актуальних для життя країни питань.

Нагородження подякою Колодяжного М.Г.
головою Харківської обласної державної адміністрації Райніним І.Л.
до Дня юриста України (8 жовтня 2015 р.)

Участь науковців сектора та провідних вчених-кримінологів у міжнародній
науково-практичній конференції «Наука кримінального права в системі
міждисциплінарних зв’язків»
 

Виступ керівника наукових робіт сектора дослідження проблем
запобігання злочинності, д.ю.н., проф., член-кореспондента НАПрН
України 24 квітня 2014 р. на науково-практичному семінарі
«Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні
та протидії корупції»

На засіданні Ради молодих вчених

З дня існування і до теперішнього часу сектор очолює докт. юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.В. Голіна. У 2010 р. він був призначений на посаду завідуючого Відділу кримінологічних досліджень.

Кадровий склад сектора представлений 5-ма науковими співробітниками, з них – один доктор юридичних наук та один кандидат юридичних наук. Штатними співробітниками є завідувач відділу, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Колодяжний М.Г., науковий співробітник Шрамко С.С., молодший науковий співробітник Самойлова О.М. й молодший науковий співробітник Калініна А.В. За сумісництвом у секторі працюють: головний науковий співробітник, керівник наукових робіт, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Голіна В.В.


НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Науковцями сектора здійснюються або вже завершені наступні фундаментальні наукові дослідження:

 «Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів: теорія та практика» (термін виконання: 1 квартал 2017 р. – 4 квартал 2020 р., Науковий керівник теми –  д.ю.н. проф. Голіна В.В. Виконаці: Батиргареєва В.С., Колодяжний М. Г., Самойлова О. М., Шрамко С. С., Калініна А.В.)

«Теоретичні і прикладні проблеми участі громадськості у запобіганні злочинності: міжнародний та вітчизняний досвід». (термін виконання: 1 квартал 2012 р. – 4 квартал 2016 р., Науковий керівник теми –  д.ю.н. проф. Голіна В.В.). Виконаці: Лукашевич С. Ю., Колодяжний М. Г., Самойлова О. М., Шрамко С. С.

– «Кримінологічні основи боротьби зі злочинністю в Україні», № державної реєстрації в УкрІНТЕІ 0107U002499, яка затверджена Постановою Президії АПрН України № 56/4 від 2 жовтня 2007 р. Термін виконання: ІV кв. 2007 р. – І кв. 2012 р. Науковий керівник – доктор юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України Голіна В.В. Виконавці: Лукашевич С.Ю.; Колодяжний М.Г., Шрамко С.С.

– «Кримінологічна характеристика злочинів проти життя та здоров’я особи, що вчиняються неповнолітніми», № державної реєстрації в УкрІНТЕІ 0106U006619, яка затверджена Постановою Президії АПрН України № 44/5 від 19 жовтня 2005 р. Термін виконання: IІ кв. 2006 р. – ІІI кв. 2007 р. Науковий керівник – доктор юрид. наук, проф., член-кор. АПрН України Голіна В.В. Виконавці: докт. юрид. наук, проф. Ємельянов В.П. (працював у секторі до 02.07.2007 р.); канд. юрид. наук Головкін Б.М. (працював у секторі з 02.07.2007 р. по 30.09.2007 р.); канд. юрид. наук, доцент Лукашевич С.Ю.; Самойлова О.М., Колодяжний М.Г., Кулікова В.В., Дунаєва Т.Є.

– “Кримінологічна характеристика корисливо-насильницької злочинності неповнолітніх та особливості попередження її у великому місці”, № державної реєстрації в УкрІНТЕІ 0102U002193, яка затверджена Постановою бюро Президії АПрН України № 12/5 від 17 квітня 2001 р. Термін виконання: I кв. 2002 р. – I кв. 2006 р. Науковий керівник – докт. юрид. наук, проф., член-кор. АПрН України Голіна В.В. Виконавці: докт. юрид. наук, проф. Ємельянов В.П., канд. юрид. наук, Головкін Б.М. (працював у секторі до 01.11.2006 р.); канд. юрид. наук Батиргареєва В.С.

– «Кримінологічна характеристика злочинів, що посягають на особисту волю людини, та їх попередження», № державної реєстрації в УкрІНТЕІ 0100V000473, яка затверджена Постановою Президії АПрН України № 4 від 3 березня 2000 р. Термін виконання: I кв. 2000 р. – IV кв. 2001 р. Науковий керівник – докт. юрид. наук, проф., Голіна В.В.

– «Сучасні проблеми насильницької злочинності проти особи та її попередження», затверджена Постановою Президії АПрН України № 13/2 від 20 січня 1998 р. Термін виконання: I кв. 1998 р. – IV кв. 1999 р. Науковий керівник – докт. юрид. наук, проф., Голіна В.В. Підстава для проведення робіт – Комплексна цільова програма боротьби зі злочинністю на 1996–2000 роки.

2.    Співробітники сектора також є або були членами творчих колективів з розробки таких тем наукових досліджень, як:

– «Розробка заходів, спрямованих на формування у громадян антикримінальної культури» – проект, що виконувався на державне замовлення з метою реалізації Комплексної програми профілактики злочинності на 2001–2005 роки, затвердженої Указом Президента України від 25 груд. 2000 р. № 1376/2000. Науковий керівник – докт. юрид. наук, проф., член-кор. АПрН України Голіна В.В. Виконавці: канд. юрид. наук, Головкін Б.М.; канд. юрид. наук Батиргареєва В.С.

– «Проблеми захисту прав та законних інтересів потерпілих від злочинів. Термін виконання ІІ кв. 2006 р. – IV кв. 2007 р. Виконавець – докт. юрид. наук, проф. Голіна В.В.

– Кримінологічний напрямок «Ефективність профілактичної діяльності органів кримінального переслідування в Україні» прикладного дослідження «Розробки критеріїв ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні та запровадження шляхів її підвищення»,№ державної реєстрації 0107U002500; затверджена постановою Вченої ради ІВПЗ АПрН України №6/1 від 20 грудня 2006 р. та постановою Президії АПрН України №48-2 від 28 жовтня 2006 р.). Термін виконання: І кв. 2007 р. – ІV кв. 2009 р. Науковий керівник – к.ю.н., доцент, наук. співробітник  Лукашевич  С.Ю.  Виконавці:  Лукашевич  С.Ю.,  Блага А.Б.

– Кримінологічний напрямок «Проблеми забезпечення якості запобіжної дії кримінального закону» наукового дослідження «Теоретичні основи забезпечення якості закону та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні» (I кв. 2008 р. – IV кв. 2010 р. Затверджена постановою Вченої ради ІВПЗ АПрН України № 6/4 від 20 грудня 2006 р., постановою Президії АПрН України № 48/2 від 28 жовтня 2006 р.). Керівник напрямку – к.ю.н. Головкін Б.М. Виконавці: Головкін Б.М., Голіна В.В.

– «Комплексне дослідження кримінально-правових, кримінально-процесуальних, криміналістичних та кримінологічних заходів протидії корупційній злочинності на сучасному етапі розвитку українського суспільства (кримінолого-соціологічний напрямок протидії корупційним правопорушенням)». Тема затверджена постановою Президії НАПрН України № 67/4 від 13 листопада 2009 р. та постановою Вченої Ради ІВПЗ НАПрН України № 5/1 від 28 грудня 2009 р. Номер державної реєстрації 0110U001499. Науковий керівник теми: акад. В.І. Борисов. Термін виконання: І кв. 2010 р. – ІV кв. 2012 р. Виконавець – докт. юрид. наук, проф. Голіна В.В.

3. Співробітники сектора брали участь у конкурсних дослідженнях:

– «Злочини проти особистої волі людини: теорія і практика боротьби та попередження». Виконавець – Голіна В.В.


ЗАКОНОПРОЕКТНІ РОБОТИ

Науковцями сектора розроблені наступні пропозиції та доповнення до законопроектів, інших нормативно-правових актів Верховної Ради України, РНБО України, центральних органів виконавчої влади, регіональних органів влади:

2016 р.:

За дорученням Першого заступника Міністра юстиції України був підготовлений кримінологічний прогноз показників злочинності на 2017 р. та на період 2016-2021 рр. (Вих. лист № 600-012-31 від 25.08.2016 р.).

За дорученням Президії Національної академії правових наук України підготовлено:
пропозиції та зауваження до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ» (Вих. лист № 238-0102-52 від 21.04.2016 р.);

- інформацію щодо реалізації заходів, передбачених Стратегією реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки (Вих. лист № 241-01-52 від 22.04.2016 р.);

- пропозиції до проекту рішення спільного засідання президій Національної академії правових наук України, Національної академії медичних наук України та Національної академії педагогічних наук України на тему «Правові, медико-соціальні та психологічні проблеми тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб в Україні» (Вих. лист № 288-01-52 від 27.05.2016 р.);

- пропозиції і зауваження стосовно реформування наукової сфери та розвитку академічної науки до зустрічі Прем’єр-міністра України В. В. Гройсмана з ученими (Вих. лист № 576-0104-52  від 01.08.2016 р.);

- пропозиції за пунктами 2, 4, 5, 8 протоколу наради «Про реформування наукової сфери, розвиток академічної науки» від 26 вересня 2016 р. (Вих. лист № 684-01-52 від 12.10.2016 р.);

- пропозиції до Концепції правового забезпечення національної безпеки України (Вих. лист № 746-01-52 від 16.11.2016 р.);

- пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення дотримання прав та вдосконалення роботи з неповнолітніми правопорушниками» (Вих. лист № 757 01-52 від 18.11.2016 р.).

За дорученням керівника Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю РНБО України:
- підготовлено пропозиції до Плану Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України на 2017 рік (Вих. лист № 621-0102-55 від 20.09.2016 р.);

- пропозиції щодо оновлення Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю, схваленою указом Президента України від 21 жовтня 2011 р. № 1000/2011 (Вих. лист № 30.11.2016 р. від 30.09.2016 р.).

За дорученням заступника голови Харківської обласної державної адміністрації розроблено рекомендації до проекту Антикорупційної програми в Харківській обласній державній адміністрації на 2017 рік (Вих. лист № 783-01-47 від 30.11.2016 р.).

2015 р.:

За дорученням Президії Національної академії правових наук України підготовлено:
- пропозиції до проекту положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі ВНЗ (наукових установ) (Вих. лист № 66-0105-22 від 27.01.2015 р.);

- пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Вих. лист № 449-0101-52 від 12.05.2015 р.). У документі пропонується доповнити ч. 2 ст. 2 Закону низкою додаткових завдань; уточнення ст. 12, 20 Закону; запропоновано редакцію ч. 7 ст. 20 Закону;

- пропозиції щодо реалізації у 2015 році Основних завдань НАПрН України згідно з постановою Верховної Ради України від 11 лютого 2015 р. № 182-VIII. У документі запропоновано: прийняти участь у розробці проекту положення «Про кримінологічну експертизу», участь у розробці проекту Закону України «Про Державну політику України у сфері запобігання злочинності», участь у розробці Планів запобігання та протидії злочинності (Голіна В.В.).

На прохання начальника Управління СБУ в Харківській області О. Пивовара підготовлено:
- пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 р. та Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2007 р. № 1051. (Відправлено електронною поштою від 3.04.2015 р.). Запропоновано визначити комплекс заходів із запобігання, реагування і припинення терористичних актів, установити режими контролю, охорони та захисту об’єктів можливих терористичних посягань.

2014 р.:

На запити Національної академії правових наук України протягом року були підготовлені такі завдання:
– надано інформацію про стан виконання Концепції державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року;

– надано пропозиції до орієнтовної структури інформаційно-аналітичних матеріалів, що надаються в межах компетенції заінтересованим органом Міністерству освіти і науки для врахування при підготовці узагальненої інформації до парламентських слухань на тему: «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави»;

– підготовлено пропозиції до переліку пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року;

– надано пропозиції щодо вдосконалення проекту Концепції юридичної енциклопедії;

– надано судження до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

– підготовлено пропозиції до Положення Кабінету Міністрів України «Про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» у зв’язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про вищу освіту»;

– надано судження до пропозицій НАПрН України щодо вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів.

2013 р.:

За дорученням Президії Національної академії правових наук України підготовлено:
пропозиції щодо виконання пунктів Плану роботи Консультативно-експертної ради при МВС України з питань формування та реалізації державної політики у сфері боротьби зі злочинністю, охорони правопорядку, захисту прав і свобод людини та громадянина на 2012–2014 роки. У документі зазначено, що під час формування й реалізації державної політики у цій сфері згідно з п. 4 Плану слід враховувати методологію системи законодавчого регулювання соціально-видових експертиз, запропоновану свого часу А.П. Закалюком; на виконання п. 13 вказаного Плану науковцями  виділено кілька положень, наявність у діяльності ОВС яких може свідчити про низьку ефективність та якість роботи останніх; на виконання п. 17 вказаного Плану надано міркування щодо державного та регіонального програмування й планування заходів запобігання злочинності в Україні;

зауваження до базової версії Словника Великої української енциклопедії, зокрема запропоновано внести до словника термінологічні поняття, які відносяться, зокрема, до кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології, а також запропоновано внести зміни до списку персоналій (виконавці – сектор дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства; сектор дослідження злочинності та її причин; сектор дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю; сектор дослідження проблем запобігання злочинності);

інформація щодо реалізації завдань пунктів Плану заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року. У підготовленому документів зазначено, що з метою розроблення низки запланованих пам’яток для школярів, які мають сприяти кримінологічній поінформованості учнівського середовища щодо скорочення його віктимізації, вивчено кількісні і якісні показники таких злочинів в Україні, як шахрайства, грабежі, розбої, зґвалтування, хуліганства, торгівля людьми.

За дорученням Голови комісії з питань правоохоронної діяльності Конституційної Асамблеї України, Президента НАПрН України, акад. НАН України В.Я. Тація надано:
пропозиції до проекту Концепції змін до Конституції щодо удосконалення конституційно-правового регулювання правоохоронної діяльності. У документі була запропонована нова редакція п. 1 ч. 1 тексту вказаних пропозицій Комісії: «встановити існування особливої системи органів охорони правопорядку, завданням яких є захист життя, здоров’я, прав і свобод людини, забезпечення її недоторканності і безпеки, охорона громадського порядку, запобігання та протидія злочинності, захист інтересів суспільства та держави».

За дорученням РНБО України сформульовано:
пропозиції щодо міжнародного досвіду організації протидії незаконному обігу наркотичних засобів. Науковцями запропоновано низку стратегій щодо боротьби з наркоманією, незаконним обігом наркотичних засобів;

пропозиції до проекту Довідки «Про стан протидії наркоманії, злочинності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів в Україні та координації зусиль правоохоронних органів щодо їх нейтралізації». Зокрема, запропоновано розробити критерії оцінки ефективності діяльності з протидії наркоманії і наркозлочинності;

аналітичні матеріали стосовно стану безпеки дорожнього руху, досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень про ДТП в Україні. Науковцями зазначено актуальність з’ясування сучасного стану безпеки дорожнього руху в Україні шляхом аналізу кількох програмних документів у цій сфері; наведено статистичні дані МВС України та ДСА України про кількість зареєстрованих в Україні автотранспортних злочинів та кількість засуджених за вчинення цього злочину осіб; узагальнено сучасні найкращі європейські та північноамериканські практики щодо запобігання злочинам щодо порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

На прохання Голови Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі Костицького В.В. підготовлені:
інформаційно-аналітичні матеріали щодо впливу медіа, Інтернету та іншої інформаційної продукції на стан та характер злочинності серед дітей та підлітків. Фахівцями  надано різні наукові матеріали й висновки на зазначену тематику.

За дорученням Харківської обласної адміністрації надано:
- пропозиції з приводу заходів щодо забезпечення дієвої взаємодії обласної державної адміністрації з органами прокуратури, іншими правоохоронними органами на території Харківської області. Науковцями запропоновано такі заходи: 1) участь на координаційних нарадах облдержадміністрації та колегіумах правоохоронних органів Харківської області представників місцевих громадських організацій, утому числі правоохоронної спрямованості; 2) організація спільного з представниками районних адміністрацій та дільничних інспекторів міліції відвідування помешкань громадян, розташованих у найбільш криміногенних районах Харківської області; 3) розробка та розміщення на сайті Харківської обласної державної адміністрації інноваційної електронної схеми «Карта злочинності Харківської області»); 4) проведення «круглих столів» з питань забезпечення збору інформації у сфері протидії корупції хоча б один раз на півроку;

пропозиції та зауваження щодо формулювання мети, завдань, очікуваних результатів регіональної Програми запобігання і протидії корупції в Харківській області на 2013–2015 роки, що була прийнята сесією Харківської обласної ради від 25 квітня 2013 р., а також запропоновано низку заходів на виконання конкретних завдань з реалізації цієї Програми. Цей документ підготовлений  для Харківської обласної ради;

пропозиції до Плану спільних дій на 2013 рік Харківської обласної державної адміністрації та Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України із реалізації Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки. Науковцями запропоновано нову редакцію паспорта до цього Плану та такі основні заходи: 1) збір, вивчення та узагальнення судової практики Харкова і Харківської області про корупційні злочини та правопорушення; 2) розроблення макету спеціалізованої анкети щодо сучасного стану, латентності, причин і умов, заходів запобігання корупції та їх подальшого удосконалення в Харківському регіоні; 3) проведення анонімного опитування харківської місцевої громади за спеціалізованою анкетою щодо сучасного стану, латентності, причин і умов, заходів запобігання корупції та їх подальшого удосконалення в Харківському регіоні; 4) аналіз та узагальнення проведеного анонімного опитування харківської місцевої громади за спеціалізованою анкетою щодо сучасного стану, латентності, причин і умов, заходів запобігання корупції та їх подальшого удосконалення в Харківському регіоні; 5) вивчення сучасного стану корупції в Харкові та Харківській області шляхом аналізу та узагальнення кількісних і якісних показників проявів цього явища; 6) складання аналітичної довідки за результатами вивчення судової практики, проведеного анонімного опитування та встановлення сучасного стану корупції на Харківщині; 7) здійснення постійного моніторингу ситуації із корупцією у Харкові та Харківській області; 8) ознайомлення харківської громади з основними результатами спільної роботи науковців і місцевої влади у дослідженні корупції Харкова та Харківської області; 9) оперативне поточне координування спільних дій основних виконавців Плану у вивченні корупції на Харківщині; 10) розробка моделі (макету) Програми щодо запобігання і протидії корупції у Харківській області на 2013–2015 роки.

На виконання запиту Державної служби України з контролю за наркотиками підготовлені:
пропозиції щодо змістовних та організаційних заходів до проекту Плану заходів з реалізації п. 2 розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року» від 28.08.2013 р. № 735-р. Вченими зауважено, що назва документа не відображує його змістовного наповнення, у зв’язку з чим рекомендовано розробити щонайменше 3 документи: Національну стратегію формування соціальної політики щодо наркотиків і наркоманії, План дій практичної реалізації Національної стратегії формування соціальної політики щодо наркотиків і наркоманії, а також План протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

2012 р.:

Надано пропозиції і зауваження  на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про захист суспільної моралі (щодо визначення засад державної політики з обігу продукції сексуального характеру)».

Надано пропозиції щодо посилення боротьби з гральним бізнесом в Україні.

Надані пропозиції щодо конкретних заходів, спрямованих на реалізацію зазначених у п. 6 Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю завдання, які можуть бути здійснені силами науковців сектору.

Надані судження щодо рекомендацій для органів державної влади та місцевого самоврядування відносно встановлення деяких умов розповсюдження продукції та проведення видовищних заходів сексуального характеру.

Надані пропозиції до постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2011 р. № 1176 «Про затвердження Методики оптимізації (атестації) бюджетних наукових установ, які повністю або частково фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та плану оптимізації (атестації) бюджетних наукових установ, які повністю або частково фінансуються за рахунок коштів державного бюджету».

Надані пропозиції до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з виконання Концепції реалізації політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року».

Надані судження щодо здійснення позицій 4, 12, 23 п. 1 та п. 4 і п. 5 Плану заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року.

Надані пропозиції до проекту розпорядження КМ України «Про схвалення Концепції реформування системи фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю».

Надані пропозиції щодо реформування Служби Безпеки України.

Надані пропозиції щодо підготовки проекту Концепції боротьби з тероризмом.

Надані судження щодо шляхів подальшого реформування правоохоронних органів України.

2011 р.:

– На виконання листа першого заступника Міністра юстиції України надано пропозиції на проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної Програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011–2015 роки».

– На виконання листа МВС України щодо розгляду та погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю» надано відповідні пропозиції й зауваження.

– Прийнято участь з вивчення та узагальнення Проекту Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року.

– На виконання доручення Президії НАПрН України та прохання Генеральної прокуратури України надано науково-обґрунтовані пропозиції щодо шляхів мінімізації криміногенної ситуації в країні, удосконалення взаємодії силових відомств з питань протидії злочинності, її організованим формам та корупції.

– На виконання запиту Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі підготовлено інформацію щодо рівня, структури та динаміки злочинності у середовищі дітей, неповнолітніх та молоді у розрізі регіонів України.

– На виконання доручення керівництва НАПрН України та Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України підготовлено пропозиції до проекту Плану-конспекту Стратегії національної безпеки України.

– Підготовлено пропозиції до Національної стратегії щодо запобігання та протидії корупції на 2011–2014 роки.

– На виконання доручення Президента НАПрН України Тація В.Я. та на прохання Національного інституту стратегічних досліджень прийнято участь щодо надання пропозицій та зауважень до проекту Стратегії національної безпеки України.

– На виконання доручення Президії НАПрН України підготовлено пропозиції та зауваження на проект Положення про науково-правову експертизу правових актів, їх проектів та письмових документів.

– Прийнято участь з підготовки відповідних розділів довідки щодо оцінки науковцями Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» та Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції» (№ 3206-VI) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» (№ 3207-VI), прийнятих Верховною Радою України 7 квітня 2011 р.

– Підготовлено пропозиції та зауваження до Положення про Національний антикорупційний комітет.

– Надано пропозиції до Національної стратегії щодо запобігання і протидії корупції на 2011–2014 роки.

2010 р.:

– Надано пропозиції до Указу Президента України №275/2010 «Про утворення Національного антикорупційного комітету» (звернено увагу на необхідності узгодження термінології Указу, уточнення суб’єктів, що здійснюватимуть відповідні антикорупційні заходи та ін.).

– Надано пропозиції щодо удосконалення антикорупційних законів (наголошено на необхідності підвищення поінформованості громадськості про корупцію та заходи щодо її запобігання, розробки Закону України «Про громадський контроль», підвищення відповідальності суб’єктів антикорупційної діяльності за результати своєї роботи тощо).

– Прийнято участь з надання пропозицій щодо вдосконалення законодавства та діяльності органів державної влади з питань протидії корупції з урахуванням положень Указу Президента України №454/2010 від      26.03.2010 р. «Питання Національного антикорупційного комітету» (рекомендовано підвищити контроль за реалізацією ратифікованої Україною конвенції проти корупції, перелічено основні напрями роботи суб’єктів антикорупційної діяльності згідно з цією конвенцією та перелічено заходи правоохоронного, технічного, управлінського, організаційного та іншого характеру, що надано у 10 та 11 конгресах ООН на боротьбу із корупцією).

– На виконання завдання НАПрН України підготовлено пропозиції з питання «Стан та проблеми реалізації Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» та шляхи його вдосконалення» (рекомендовано внести відповідні доповнення до статей 24, 31 і 32 цього Закону).

– Підготовлено відповідні аналітичні матеріали за питанням № 2 порядку денного засідання Харківського регіонального антикорупційного комітету «Про стан дотримання законодавства у сфері земельних відносин» (на основі аналізу спеціальної літератури та інформації Генеральної прокуратури України за   2009 р. про стан законності в Україні запропоновано здійснити низку заходів організаційно-управлінського та технічного характеру).

– Підготовлено пропозиції і зауваження до пакету документів, що стосуються створення та діяльності Національного антикорупційного комітету (рекомендовано додати до тексту інші сфери, де поширена корупція; розширити коло злочинів, безпосередньо пов’язаних із розглядуваним явищем; враховувати позитивний міжнародний досвід боротьби з корупцією з його деталізацією).

– Прийнято участь з надання пропозицій стосовно проведення в Україні судової реформи (запропоновано використовувати найкращий досвід європейських країн у зазначеній царині, зокрема стосовно неупередженості правосуддя, наявності кодексів судової етики, застосування інноваційний підходів при відправленні правосуддя тощо).

– Прийнято участь щодо підготовки пропозицій та зауважень на проект Концепції Державної програми профілактики правопорушень на 2010–2015 роки (висловлено зауваження відносно її назви, відсутності результатів реалізації попередньої програми, її неузгодженості із чинним законодавством у сфері планування запобігання злочинності, запропоновано нову концепцію державного планування протидії злочинності в Україні та ін.).

– На прохання Харківського регіонального антикорупційного комітету підготовлено пропозиції щодо переліку питань, що потребують розгляду на засіданнях комітету у 2010 р. (до порядку денного засідань комітету рекомендовано 11 питань, пов’язаних із організаційними, технічним, управлінськими моментами та ін.).

– На прохання Секретаріату Президента України та виконання доручення НАПрН України підготовлено пропозиції до:

  • Національної стратегії щодо запобігання та протидії корупції на 2010–2012 роки (наголошено на неправильному вживанні кримінологічних термінів, запропоновано змінити чи доповнити окремі пункти);
  • Національної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2010–2012 роки (зазначено про невідповідність положень цієї програми чинному законодавству у царині реалізації цільових державних документів; запропоновано згрупувати окремі неузгоджені заходи, додати нових суб’єктів запобігання корупції та включити нові заходи протидії корупційним проявам).

– Прийнято участь у обговоренні пропозицій Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України до Національної стратегії та програми запобігання та протидії корупції на 2010–2012 роки (на спеціальній нараді усіх структурних підрозділів ІВПЗ обґрунтовано та аргументовано пропозиції сектору щодо зміни чи доповнення Національної стратегії та програми запобігання та протидії корупції).

– На виконання доручень Президента України та Прем’єр-Міністра України надано пропозиції щодо можливих заходів з організації та проведення у 2011 р. Днів освіти і науки України в Росії та у 2012 р. цих днів Росії в Україні (рекомендовано провести 10 заходів, пов’язаних із підвищенням фінансування існуючих освітніх й наукових установ, створення спільних міждержавних проектів, проведення низки різноманітних заходів тощо).

– На виконання доручення Президента України та РНБО України надано аналітичні матеріали конгресів ООН щодо боротьби із корупцією та наркозлочинністю (зокрема, рекомендовано розробляти нове законодавство України у сфері боротьби із корупцією згідно із положеннями ратифікованої конвенції проти корупції, враховувати позитивний іноземний досвід запобігання цьому явищу згідно із матеріалами 10 і 11 конгресів ООН та ін.).

– За дорученням Президії НАПрН України та РНБО України надано аналітичні матеріали щодо повноти та своєчасності виконання Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007–2009 роки (5 узагальнень на 30 стор.) (за результатами вивчення та узагальнення усіх комплексних програм запобігання злочинності, що діяли в Україні протягом 1993–2009 років та 17 чинних обласних й міських програм запобігання злочинності надано відповідну аналітичну довідку та спеціально розроблену підсумкову таблицю, де вказано кількісну і якісну характеристику зазначеним програмним документам).

– На виконання доручення НАПрН України надано пропозиції стосовно проведення можливих науково-практичних досліджень Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України та Держкомнаркотролем у сфері боротьби з наркозлочинністю (запропоновано оптимізувати діяльність суб’єктів запобігання наркозлочинності; розробити критерії оцінки ефективності боротьби з наркозлочинністю тощо).

– Надано пропозиції до Національної стратегії щодо запобігання та протидії корупції на 2011–2014 роки за дорученням Президії НАПрН України та Міністра, виконавчого секретаря Національного антикорупційного комітету О. Лавриновича (рекомендовано узгодити термінологію Стратегії, передбачити контроль за ходом її виконання та інші недоліки організаційного характеру реалізації Стратегії).

– На виконання доручення керівництва НАПрН України та Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України підготовлено пропозиції до проекту Плану-конспекту Стратегії національної безпеки України (запропоновано доповнити Стратегію розділами щодо принципів, пріоритетів національної безпеки України згідно із чинним законодавством держави у цій сфері, контролю за дотриманням вимог національної безпеки та ін.).

– Надано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства та запобігання злочинам у сфері земельних відносин (зауваження пов’язані із недосконалістю диспозиції та санкції відповідних частин ст. 197-1 КК України; для удосконалення запобігання вказаному злочину запропоновано 13 заходів згідно із результатами емпіричного дослідження, заснованими шляхом анкетування обласних прокуратур та Держземінспекцій України (понад 300 респондентів).

– Підготовлено пропозиції до Національної стратегії щодо запобігання та протидії корупції на 2011–2014 роки (викладено низку зауважень стосовно термінів, що вживаються у Стратегії та інші недоліки).

– Для РНБО України надано пропозиції та зауваження до Проекту Концепції державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року (запропоновано змінити назву Концепції, проаналізувати результати виконання попередньої програми, рекомендовано віднести цю Концепцію до соціальних, а не правоохоронних програм, а розробляти її ВР України ,а не КМУ тощо.).

– Підготовлено пропозиції та зауваження до Стратегії національної безпеки України «Україна у світі, що змінюється» (запропоновано убрати цитату у вступі до Стратегії; більше приділити уваги питанням, пов’язаним із продовольчою безпекою, розробити окрему державну програму, спрямовану на підвищення якості харчів для населення тощо).


ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Монографії:

Сучасна кримінально-правова система в Україні: реалії та перспективи. Ю. В. Баулін, М. В. Буроменський, В. В. Голіна, В. К. Грищук, О. В. Зайчук, В. О. Навроцький, О. В. Наден, Ю. В. Нікітін, Н. М. Оніщенко, Ю. А. Пономаренко, М. І. Хавронюк, О. В. Харитонова, В. І. Шакун – Київ : ВАІТЕ, 2015. – 688 с.

Голина В.В., Маршуба М.О.. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего корыстно-насильственного преступника в Украине: монография. – Х. : Право, 2014. – 280 с.

Марченко М. Ю. Запобігання самовільному зайняттю земельної ділянки та самовільному будівництву : монографія / М. Ю. Марченко ; за ред. В. В. Голіни. – Х. : Кроссроуд, 2014. – 212 с.

Голіна В.В. Правова доктрина України: у 5-т. – Х. : Право, 2013. Т. 5 : Кримінально-правові науки: стан, проблеми та шляхи розвитку / В.Я. Тацій, В.І. Борисов, В.С. Батиргареєва та ін.; за заг. ред.. В.Я. Тація, В.І. Борисова. – 1240 с. – 77.5 д.а. / 1 д.а. В.В. Голіна.

Голіна В.В. Державне програмування і регіональне планування заходів запобігання злочинності / В.В. Голіна, С.Ю. Лукашевич, М.Г. Колодяжний. – Х. : Право, 2012. – 304 с.

Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию : [сб. материалов] : в 3 кн. / Нац. акад. правовых наук Украины ; НИИ изуч. пробл. преступности им. акад. В.В. Сташиса ; кол. сост. : В.В. Голина, М.Г. Колодяжный ; под общ. ред. В.В. Голины. – К. : Ред. журн. «Право Украины» ; Х. : Право, 2013. – (Науч. сб. «Академічні правові дослідження». Прил. к юрид. журн. «Право Украины» ; вып. 22).
Кн. 1. – 2013. – 188 с.
Кн. 2. – 2013. – 184 с.
Кн. 3. – 2013. – 168 с.

Колодяжний М.Г. Насильницькі вимагання майна в Україні: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання: монографія / М.Г. Колодяжний; за ред. В.В. Голіни. – Х. : Кроссроуд, 2010. – 288 с.
Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження) / за заг. ред. Ю. В. Бауліна, В. І. Борисова. – Х. : Кроссроуд, 2008. – 364 с.

Кримінологічна характеристика злочинів проти життя та здоров’я особи, що вчиняються неповнолітніми / Кол. авт.: В.В. Голіна, В.П. Ємельянов, С.Ю. Лукашевич, О.М. Самойлова, М.Г. Колодяжний; За заг. ред. чл.-кор. АПрН України В.В. Голіни. – Х.: «Кроссроуд», 2007. – 156 с.

Кримінологічні проблеми попередження злочинності неповнолітніх у великому місті: досвід конкретно-соціологічного дослідження: Монографія / Кол. авторів: В.В. Голіна, В.П. Ємельянов, В.Д. Воднік та ін.; За заг. ред. професорів В.В. Голіни та В.П. Ємельянова – Х.: Право, 2006. – 292 с.

Голіна В.В. Запобігання злочинності (теорія і практика) : навч. посіб. / В. В. Голіна. – Х. : Нац. юрид. акад. України., 2011. – 120 с.

Голіна В.В. Судимість. Монографія. – Х.: Харків Юридичний, 2006.

Зеленецький В.С., Ємельянов В.П. Концептуальні основи визначення категоріально-понятійного апарату у сфері боротьби з тероризмом. Науково-практичний посібник. – Х.: Кроссроуд, 2006.

Головкін, Б. М. Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері / Б. М. Головкін. – Х. : Нове слово, 2004. – 252 с.

Голіна, В. В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження : монографія / В. В. Голіна. – Х. : Регіон-інформ, 2004. – 212 с.

Батиргареєва, В. С. Кримінологічна характеристика та попередження розбоїв, поєднаних з проникненням у житло / В. С. Батиргареєва. – Х. : Одіссей, 2003. – 256 с.

Голіна В.В. “Судимість”. – Х.: Юридичний Харків, 2006. – 384 с.

Голіна В.В. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом: соціально-правове і кримінологічне дослідження: Монографія. – Х.: Регіон-інформ, 2004. – 212 с.

„Кримінологічна характеристика корисливо-насильницької злочинності неповнолітніх та особливості попередження її у великому місті: досвід конкретно-соціологічного дослідження: Монографія / Кол. авторів: В.В. Голіна, В.П. Ємельянов, В.Д. Воднік та ін.; За заг. ред. професорів В.В. Голіни та В.П. Ємельянова – Х.: Право, 2006. – 292 с.

Кримінологічна характеристика злочинів проти життя та здоров’я особи, що вчиняються неповнолітніми / Кол. авт.: В.В. Голіна, В.П. Ємельянов, С.Ю. Лукашевич, О.М. Самойлова, М.Г. Колодяжний; За заг. ред. чл.-кор. АПрН України В.В. Голіни. – Х.: «Кроссроуд», 2007. – 156 с.

Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження) Кол. авторів. За заг. ред. Ю.В. Бауліна, В.І. Борисова. – Х.: Вид-во Кроссроуд, 2008. – 364 с.

Підручники та навчальні посібники:

Кримінологія : підручник / В. В. Голіна, Б. М, Головкін, М. Ю. Валуйська та ін. ; за ред. В. В. Голіни, Б. М. Головкіна. – Х. : Право, 2014. – 440 с.

Ефективність діяльності органів кримінального переслідування по запобіганню злочинам / Лукашевич С. Ю., Блага А. Б., Колодяжний М. Г., Самойлова О. М.; Ін-т вивчення проблем злочинності Нац. акад. правових наук України. – Харків, 2010. – 48 с. – Бібліогр.: 6 назв. – Укр. – Деп. в ДНТБ України 20.06.2010, № 60 – Ук2010

Кримінологія : підручник : Загальна та Особлива частини / І. М. Даньшин, В. В. Голіна, М. Ю. Валуйська та ін. ; за заг. ред. В. В. Голіни. – 2-ге вид. перероб і доп. – Х. : Право, 2009. – 288 с.

Правова статистика : [підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / за ред. В. В. Голіни. – Х. : Право, 2009. – 196 с.

Голіна В. В., Пивоваров В. В. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи на практичних заняттях з навчальної дисципліни «Кримінологія» (відповідно до вимог ЄСТС). – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2009. – 86 с.

Курс лекций по криминологии / Под ред. проф. Даньшина И.Н. (Общая часть) и проф. Голины В.В. (Особенная часть). – Х.: «Одиссей», 2006.

Наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень, опубліковані у

2016 р.:

Голіна В.В., Шрамко С.С. Характеристика форм та методів участі громадськості у запобіганні злочинності в Україні // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2015. – Вип. 30. – С. 40-50 (0,5 д.а.) (Не увійшло до звіту 2015 р.).

Golina V. Criminological prophylaxis of crimes: the concept, the specifics, the structure, the object of precautionary influence // Yearbook of Ukrainian law : Coll. of scientific papers / responsible for the issue O. V. Petryshyn. – Kh. : Law, 2016. – № 8. – P. 327-335 (0,5 д.а.);
Голіна В. В. Запобіжний вплив як категорія теорії і практики запобігання злочинності // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 31. – С. 28-39 (0,6 д.а.).

Голіна В.В. Кримінологічна політика як основа розробки теорії і практики запобігання злочинності в Україні // Проблеми законності : зб. наук. праць / отв. Ред. В.Я. Тацій, 2016 . – Вип. 133. – С. 192-203 (0, 6 д.а.).

Голина В. В., Шрамко С. С. К вопросу об участии общественности в предупреждении преступности в Украине // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции : сб. науч. тр. / редкол. : В. М. Хомич [и др.] ; Науч.-практ. центр проблем укрепления законности и правопорядка Генер. прокуратуры Респ. Беларусь. – Минск, 2016. – Вып. 9. – Т. 2. – С. 41-47. (0,5 д. а.).

Батиргареєва В.С. Завдання вітчизняної кримінології в умовах загострення криміногенної ситуації в Україні // Вісн. Кримінолог. асоц. України : зб. наук. пр. – № 3 (4). – 2016. – С. 120-130 (0,6 д.а.).

Батиргареєва В.С. Криміногенна ситуація в Україні та її вплив на розвиток вітчизняної кримінологічної науки // Наукові праці Нац. авіац. ун-ту. Серія : Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – К. : НАУ, 2016. - № 3 (40). – С. 151-156 (0,4 д.а.).

Бобровский М. К. Кримінологічна характеристика особи злочинця, який умисно знищив або пошкодив майно // Вісник кримінологічної асоціації України. – 2016. – № 3 (14). – С. 168-179.

Бобровский М. Количественно-качественные показатели умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества в Украине / Бобровский // Legea şi Viaţa. – 2016. – № 10/2 (octombrie). – С. 13–16 (0,5 д.а.).

Колодяжний М. Г. Реалізація стратегії громадського впливу на злочинність у зарубіжних країнах // Проблеми законності : зб. наук. праць – 2015. – Вип. 129. – С. 217–223. (0,5 д.а.) (Не увійшло до звіту 2015 р.).

Колодяжний М. Г. Кримінологічний аналіз японської моделі запобігання злочинності // Вісн. кримінол. асоціації України : зб. наук. пр. (редкол. : О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.) – Х.  : ХНУВС, 2015. – № 3. – С. 20–33. (0,6 д.а.) (Не увійшло до звіту 2015 р.).

Колодяжний М. Г. Закон України «Про Національну поліцію» – крок до народу чи повернення у минуле? // Юрид. вісн. України. – 2015. – № 51-52 (26 груд. 2015 р. – 3 січ. 2016 р.). – С. 16, 17. (0,3 д.а.) (Не увійшло до звіту 2015 р.).

Колодяжний М. Г. Соціальна спрямованість Закону України «Про Національну поліцію» крізь призму міжнародного досвіду громадського впливу на злочинність // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 31. – С. 99–110 (0,6 д.а.).

Колодяжний М.Г. Шляхи впровадження в Україні прогресивного міжнародного досвіду громадського впливу на злочинність в Україні // Вісн. Асоц. крим. права. України. – 2016. – № 1. – С. 363–377 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/23_Kolodyazhny.pdf (0,6 д.а.).

Шрамко С. С. Оцінка ефективності діяльності громадськості щодо запобігання злочинності в Україні // Часопис Київського університету права. – 2016. – Вип. 2 – С. 344-348 (0,5 д.а.).

Голина В. В., Шрамко С. С. К вопросу об участии общественности в предупреждении преступности в Украине // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. – Вып. 9. – Т. 2. (Республика Беларусь) (0, 5 д. а.).

Калініна А. В. Громадянин як суб’єкт запобігання злочинам, що вчиняються у громадських місцях // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 31. – С. 214-226 (0,6 д. а.).

Усатова Т. І. Кримінологічна характеристика злочинців, які створюють або утримують місця розпусти та займаються звідництвом // Вісник кримінологічної асоціації України. – 2016. – № 3 (14). – С. 202-216 (0,6 д.а.).

Усатова Т. Криминологическая характеристика сводничества и создания или содержания притонов разврата в Украине (ст. 302 УК Украины) // Legea şi Viaţa. – 2016. – № 6/2 (iunie). – С. 133-137 (0,5 д.а.).

Тези наукових доповідей:

Голіна В. В. Запобіжний вплив на злочинність: поняття, зміст, характеристика // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (19 травня 2016 р., м. Харків) / МВС України  ; Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінолог. асоц. України. – Х. : ХНУВС, 2016. – С. 17-19 (0,2 д.а.).

Голіна В. В. Запобіжний вплив на злочинність: постановка проблеми // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) ; упоряд. Є. О. Письменський. – Миколаїв : Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 31-34 (0,2 д.а.).

Голіна В.В. Кримінологічна політика та її значення для теорії і практики запобігання злочинності // Соціальна функція кримінального права : проблеми наукового забезпечення законотворення та правозастосування : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 12-13  жовтня 2016 р. /  редкол. В.Я. Тацій (голв. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2016. – С. 454-457. – 0,3 д.а.

Голіна В. В. Сучасна кримінологія : досягнення, проблеми, перспективи // Сучасна кримінологія : досягнення, проблеми, перспективи : матер. Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю каф. кримінології та кримінально-виконавчого права, Харків, 9 груд. 2016 р. / за ред. В. Я. Тація, Б. М. Головкіна. – Х. : Право, 2016. – С. 5-9 (0,4 д.а.).

Батиргареєва В. С. До питання соціальної функції кримінологічної науки // Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2016 р. / редкол. : В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2016. – С.  458-462.

Батиргареєва В. С. До аналізу криміногенної ситуації в Україні: у світлі подій останніх років // Правова реформа в сучасних умовах: досягнення і перспективи : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, Нац. авіац. ун-т, 26 лютого 2016 р. Т. 1. – Тернопіль : Вектор, 2016. – С. 297-300 (0,3 д.а.).

Батиргареєва В. С. Завдання кримінологічної науки у світлі терористичних викликів // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвіді його актуальність для України : матеріали міжнар.  наук.-практ.  конф. (30 вересня 2016 р.). – К. : Нац. акад. прокуратури України, 2016. – С. 38-40 (0,25 д.а.).

Колодяжний М. Г. Стратегія «community policing»: шляхи впровадження в Україні // Кримінологічна теорія і практика:  досвід, проблеми сьогодення та шляхи  їх  вирішення : матеріали  наук.-практ. конф. (м. Київ, 25 берез. 2016 р.) / [ред. кол. В. В. Чернєй, О. М. Джужа, В. В. Василевич та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 111–114. (0,2 д.а.).

Колодяжний М. Г. Участь громадськості у запобіганні злочинності в Ізраїлі // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) ; упоряд. Є.О. Письменський. – Миколаїв : Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 83–87. (0,2 д.а.).

Колодяжний М. Г. Шляхи модернізації системи запобігання злочинності в Україні // Сучасна кримінологія : досягнення, проблеми, перспективи : матер. Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю каф. кримінології та кримінально-виконавчого права, Харків, 9 груд. 2016 р. / за ред. В. Я. Тація, Б. М. Головкіна. – Х. : Право, 2016. – С. 159-162 (0,2 д.а.).

Шрамко С. С. Питання запобіжного впливу громадської думки на злочинну поведінку // Політика в сфері боротьби зі злочинністю : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 грудня 2015 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ : Юрид. ін-т Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2016. – С. 153-155 (0,2 д.а.).

Шрамко С. С. Питання громадського впливу на здійснення антикорупційної політики // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (15 квітня 2016 р., м. Харків) / МВС України  ; Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінолог. асоц. України. – Х. : ХНУВС, 2016. – С. 176-180. (0,2 д.а.).

Шрамко С. С. Участь громадськості у запобіганні злочинності: критерії ефективності // Протидія злочинності: теорія та практика : матер. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (19 жовт. 2016 р.). – К. : Нац. акад. прокуратури України, 2016. – С. 607-608 (0,2 д.а.).

Шрамко С. С. Визначення ефективності громадського запобіжного впливу на злочинність в Україні // Соціальна функція кримінального права : проблеми наукового забезпечення законотворення та правозастосування : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 12-13  жовтня 2016 р. /  редкол. В.Я. Тацій (голв. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2016. – С. 496-499 (0,2 д.а.).

Калініна А. В. Запобігання вуличній злочинності силами громадськості // Політика в сфері боротьби зі злочинністю : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 грудня 2015 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ : Юрид. ін-т Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2016. – С. 28-31 (0,2 д.а.).

Калініна А. В. Міграційна політика держави як основа запобігання нелегальної міграції в Україні // Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми: матеріали Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 11–12 березня 2016 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2016. – С. 57-60 (0,2 д.а.).

Калініна А. В. Щодо кримінологічних підстав кримінально-правової політики у сфері злочинності іммігрантів // Сучасна кримінально-правова політика України: законотворчість та судова практика (тенденції, проблеми і шляхи їх подолання) : матеріали круглого столу (Дніпропетровськ, 22 квітня 2016). – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2016. – С. 340-343 (0,2 д.а).

Калініна А. В. Кримінологічні основи кримінально-правової політики у сфері запобігання злочинності зовнішніх мігрантів // Протидія злочинності: теорія та практика : матер. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (19 жовт. 2016 р.). – К. : Нац. акад. прокуратури України, 2016. – С. 265-266 (0,2 д.а.).

Калініна А. В. Кримінологічні дослідження як індикатор соціальної функції кримінального права України // Соціальна функція кримінального права : проблеми наукового забезпечення законотворення та правозастосування : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 12-13  жовтня 2016 р. /  редкол. В.Я. Тацій (голв. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2016. – С. 509-512 (0,2 д.а).

Калініна А. В. Рівень правової культури і правової свідомості водіїв-іноземців як детермінанти автотранспортної злочинності в Україні // АЕРО-2016 : матер. Всеукр. конференції молодих учених і студентів, м. Київ, Нац. авіа. ун-т, 24 листоп. 2016 р. – Т. 1. – Тернопіль : Вектор, 2016. – С. 216-218 (0,2 д.а).

Калініна А. В. Зовнішня міграція та злочинність: детермінаційне співвідношення // Сучасна кримінологія : досягнення, проблеми, перспективи : матер. Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю каф. кримінології та кримінально-виконавчого права, Харків, 9 груд. 2016 р. / за ред. В. Я. Тація, Б. М. Головкіна. – Х. : Право, 2016. – С. 218-220 (0,2 д.а.).

Михалік О. І. Основні напрями запобігання фальшивомонетництву в Україні // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. сем. (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) ; упоряд. Є. О. Письменський. – Миколаїв : ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2016. – С. 121–124 (0,2 д.а).

Романаускас К. А. Деякі питання кримінологічної характеристики злочинів, пов’язаних із невиплатою заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 25 берез. 2016 р.) : у 2 ч. / ред. кол. : В. В. Чернєй, О. М. Джужа, В. В. Василевич та ін. – Ч. 2. – К. : НАВС, 2016. – С. 198–201 (0,2 д.а).

Бобровський М. К. Умисне знищення або пошкодження майна: питання кримінологічної характеристики // Молодіжний науковий юридичний форум : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки (м. Київ, 26 трав. 2016 р.) / Нац. авіац. ун-т. – Т. 1. – Тернопіль : Вектор, 2016. – С. 227–229 (0,2 д.а).

Бобровський М. К. Щодо актуальності кримінологічного дослідження умисного знищення або пошкодження майна в Україні // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. сем. (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) ; упоряд. Є. О. Письменський. – Миколаїв : ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2016. – С. 16–19 (0,2 д.а);
Бобровський М. К. До результатів емпіричного дослідження умисного знищення або пошкодження майна в Україні // Юридичні науки: проблеми та перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 24-25 черв.2016 р.). – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2016. – С. 94–97 (0,2 д.а).

Бобровський М. К. Умисне знищення або пошкодження майна: питання кримінологічної характеристики // Молодіжний науковий юридичний форум : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки (м. Київ, Нац. авіа. ун-т, 26 трав. 2016 р.). – Т. 1. – Тернопіль : Вектор, 2016. – С. 227-229 (0,2 д.а).

Усатова Т. І. Латентність діянь, пов’язаних зі створенням або утриманням місць розпусти та звідництвом // Молодіжний науковий юридичний форум : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки (м. Київ, Нац. авіа. ун-т, 26 трав. 2016 р.). – Т. 1. – Тернопіль : Вектор, 2016. – С. 236-240 (0,2 д.а).

Усатова Т. І. До аналізу кримінально-правових ознак злочинців, які створюють або утримують місця розпусти та займаються звідництвом // Соціальна функція кримінального права : проблеми наукового забезпечення законотворення та правозастосування : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 12-13  жовтня 2016 р. /  редкол. В.Я. Тацій (голв. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2016. – С. 544-547 (0,2 д.а).

2015 р.:

Голіна В.В. Характеристика форм та методів участі громадськості у запобіганні злочинності в Україні / В.В. Голіна, С.С. Шрамко // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2015. – Вип. 30. – С. 40-50.

Golina V. Criminological prophylaxis of crimes: the concept, the specifics, the structure, the object of precautionary influence / V. Golina // Yearbook of Ukrainian law : Coll. of scientific papers / responsible for the issue O. V. Petryshyn. – Kh. : Law, 2016. – № 8. – P. 327-335.

Голіна В. В. Запобіжний вплив на злочинність: поняття, зміст, характеристика / В. В. Голіна // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. мат. V Міжнар. наук.-практ. конф. (19 травня 2016 р., м. Харків) / МВС України  ; Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінолог. асоц. України. – Х. : ХНУВС, 2016. – С. 17-19.

Голіна В. В. Запобіжний вплив на злочинність: постановка проблеми / В. В. Голіна // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) ; упоряд. Є. О. Письменський. – Миколаїв : Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 31-34.

Голіна В.В. Світова злочинність: сучасні тенденції та стратегії протидії / В.В Голіна, М.Г. Колодяжний // Вісн. акад. правових наук. – 2015. – № 2 (81). – С. 92–100.

Голіна В.В. Запобігання корупції з використанням регіонального досвіду її дослідження / В.В. Голіна, М.Г. Колодяжний // Право України. – 2015. – № 12. – С.22–29.

Калініна А. В. Запобігання вуличній злочинності силами громадськості / А. В. Калініна // Політика в сфері боротьби зі злочинністю : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 грудня 2015 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ : Юрид. ін-т Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаніка, 2016. – С. 48-50.

Колодяжний М. Г. Стратегія «community policing»: шляхи впровадження в Україні / М. Г. Колодяжний // Кримінологічна теорія і практика:  досвід, проблеми сьогодення та шляхи  їх  вирішення : матеріали  наук.-практ. конф. (м. Київ, 25 берез. 2016 р.) / [ред. кол. В. В. Чернєй, О. М. Джужа, В. В. Василевич та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2016. –   С. 111–114.

Колодяжний М. Г. Участь громадськості у запобіганні злочинності в Ізраїлі / М. Г. Колодяжний // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) ; упоряд. Є.О. Письменський. – Миколаїв : Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 83–87.

Колодяжний М.Г. Кримінологічний аналіз японської моделі запобігання злочинності / М.Г. Колодяжний // Вісн. кримінол. асоціації України : зб. наук. пр. (редкол. : О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.) – Х.  : ХНУВС, 2015. – № 3. – С. 20–33.

Колодяжний М.Г. Застосування стратегії «community policing» при запобіганні злочинності в Японії / М.Г. Колодяжний // Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії злочинності : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 13 листоп. 2015 р.). – Одеса : ОДУВС, 2015. – С. 74, 75.

Колодяжний М.Г. Закон України «Про Національну поліцію» – крок до народу чи повернення у минуле? / М.Г. Колодяжний // Юрид. вісн. України. – 2015. – № 51-52 (26 груд. 2015 р. – 3 січ. 2016 р.). – С. 16, 17.

Колодяжний М.Г. Зарубіжний досвід залучення громадськості до запобігання злочинності / М.Г. Колодяжний // Актуальні проблеми охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки в сучасних умовах  : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 20 листоп. 2015 р.). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – С. 64–67.

Колодяжний М.Г. Стан корупції у Харківській області / М.Г. Колодяжний // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Х. : Право, 2015. – Вип. 29. – С. 129–140.

Колодяжний М.Г. Запобігання злочинності у країнах Латинської Америки / М.Г. Колодяжний // Теорія і практика правознавства. – 2015. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/06/КОЛОДЯЖНИЙ.pdf. – Заголовок з екрана.

Колодяжний М.Г. Сучасний стан запобігання злочинності у Бразилії / М.Г. Колодяжний // Вісн. кримінол. асоціації України : зб. наук. пр. (редкол. : О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.) – Х.  : ХНУВС, 2015. – № 2 (10). – С. 17–28.

Колодяжний М.Г. Сучасні форми участі громадськості у запобіганні злочинності в Україні / М.Г. Колодяжний // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (22 трав. 2015 р., м. Харків] / МВС України  ; Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України. – Х. : ХНУВС, 2015. – С. 115, 116.

Колодяжний М.Г. Реалізація стратегії громадського впливу на злочинність у зарубіжних країнах / М.Г. Колодяжний // Проблеми законності : зб. наук. праць – 2015. – Вип. 129. – С. 217–223.

Колодяжний М.Г. Сучасний досвід участі громадськості у запобіганні злочинності в Російській Федерації / М.Г. Колодяжний // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Х. : Право, 2015. – Вип. 28. – С. 134–144.

Колодяжний М.Г. Запобігання злочинності громадськістю в Республіці Казахстан: сучасний стан і форми / М.Г. Колодяжний // Юрид. журнал. – 2015. – № 2. – С.42–46.

Колодяжний М.Г. Перспективи використання прогресивного зарубіжного досвіду щодо громадського впливу на злочинність / М.Г. Колодяжний // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : мат. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 бер. 2015 р.). – К. : НАВСУ, 2015. – С. 81–85.

Шрамко С. С. Питання громадського впливу на здійснення антикорупційної політики / С. С. Шрамко // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (15 квітня 2016 р.,     м. Харків) / МВС України ; Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінолог. асоц. України. – Х. : ХНУВС, 2016. – С. 176-180.

2014 р.:

Голіна В.В. Наукові розробки сектора дослідження проблем запобігання злочинності / В.В. Голіна, О.М. Самойлова, С.С. Шрамко // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2014. – Вип. 27. – С. 20-30;

Голіна В.В. Роль громадськості у здійсненні кримінологічної політики в Україні / В.В. Голіна // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2014. – Вип. 27. – 91-101;

Колодяжний М.Г. Запобігання злочинності громадськими формуваннями в Республіці Бєларусь / М.Г. Колодяжний // Теорія і практика правознавства. – 2014. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=701&Itemid=244&lang=uk– Заголовок з екрана;

Колодяжний М.Г. Міжнародний вимір нормативного забезпечення участі громадськості у запобіганні злочинності / М.Г. Колодяжний // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Х. : Право, 2014. – Вип. 27. – С. 110–120;

Колодяжний М.Г. Запобігання злочинам у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації // Теорія і практика правознавства. – 2014. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/ index.php?option=com_content&view=article&id=636&Itemid=236&lang=uk – Заголовок з екрана;

Колодяжний М.Г. Антикриміногенний потенціал теорії розбитих вікон / М.Г. Колодяжний // Юрид. журнал. – 2014. – № 2–3. – С. 64–67;

Колодяжний М.Г. Шляхи оптимізації діяльності органів кримінальної юстиції в Україні / М.Г. Колодяжний // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. мат. Міжнар. наук.-практ конф.(м. Харків, 23 трав. 2014 р.) / МВС України; Хар. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінолог. асоц. України. – Т. 1. – Х. : ХНУВС, 2014. – С. 281–285.
5. Колодяжний М.Г. Кримінологічний нарис щодо громадського впливу на боротьбу з корупцією в Україні / М.Г. Колодяжний // Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції : мат. наук.-практ. семінару (м. Харків, 24 квіт. 2014 р.) ; НДІ вивч. проб. Злочинності ім. акад. В. В. Сташиса ; редкол. : В. І. Борисов (голов. ред.) та ін. – Х. : НДІ вивч. проб. Злочинності ім. акад. В. В. Сташиса, 2014. – С. 39–42;

Колодяжний М.Г. Загони самооборони: самоправство громадськості чи новий суб’єкт запобігання злочинності в Україні? / М.Г. Колодяжний // Політика в сфері боротьби зі злочинністю : мат. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Івано-Франківськ, 11–16 бер. 2014 р.). – Івано-Франківськ, 2014. – С. 296–299;

Лукашевич С.Ю. Правові засади участі громадськості у протидії рецидивній злочинності / С.Ю. Лукашевич // Журнал східноєвропейського права. – 2014 № 4. – С. 27-33: Режим доступу: http://easternlaw.com.ua/ wp-content/uploads/2014/06/ lukashevitch.pdf ;

Лукашевич С.Ю. Участь громадськості у протидії постпенітенціарному рецидиву злочинів / С.Ю. Лукашевич // Форум права. – 2014 - № 1. – С. 333-337 [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ FP_index. Htm_2014_1_58/pdf ;

Лукашевич С.Ю. Форми участі громадськості у протидії пенітенціарному рецидиву злочинів / С. Ю. Лукашевич // Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. – № 3. – С. 123-125 : Режим доступу: http://lsej.org.ua/3_2014/ 35.pdf
Самойлова О.М. Запобігання злочинності неповнолітніх за участю громадськості / О. М. Самойлова // Право і суспільство. – 2013. – № 6-2. – С. 306-309;

Шрамко С.С. Роль громадської свідомості у запобіганні корупції / С.С. Шрамко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. – 2014. – Вип. 28. – С. 48-51;

Голіна В.В. Нові підходи до запобігання корупції в Україні / В.В. Голіна // Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції : матеріали наук.-практ. семінару, 24 квіт. 2014 р. ; НДІ вивч. проб. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса ; редкол. : В. І. Борисов (голов. ред.) та ін. – Х. : НДІ вивч. проб. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса, 2014. – С. 5-11;

Шрамко С.С. Актуальні питання правового регулювання участі громадськості у запобіганні злочинності в Україні // Політика в сфері боротьби зі злочинністю : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Івано-Франківськ, 11–16 бер. 2014 р.). – Івано-Франківськ, 2014. – С. 330-334;

Шрамко С.С. Громадська свідомість як чинник запобігання корупції / С.С. Шрамко // Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції : матеріали наук.-практ. семінару (м. Харків, 24 квіт. 2014 р.) ; НДІ вивч. проб. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса ; редкол. : В. І. Борисов (голов. ред.) та ін. – Х. : НДІ вивч. проб. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса, 2014. – С. 94–96.

Шрамко С. С. Взаємодія правоохоронних органів із громадськістю у сфері запобігання злочинності // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2013. – Вип. 26. – С. 315-325;

Шрамко С. С. Співпраця підрозділів ОВС України з громадськістю як засіб ефективної протидії правопорушенням проти громадського порядку та моральності // Кримінально-правові та адміністративні засади підвищення ефективності боротьби з правопорушеннями проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності підрозділами ОВС України : зб. матеріалів «круглого столу» (м. Харків, 21-22 листоп. 2014 р.) / Хар. нац. ун-т внутр. Справ ; Кримінолог. асоц. України. – Х. : Золота миля, 2014. – С. 180-183;

Самойлова О. М. Практика участі громадськості у запобіганні безпритульності та бездоглядності неповнолітніх в Україні // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 5 [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.pap.in.ua/5_2014/97.pdf – Заголовок з екрана.

2013 р.:

Голіна В.В. Кримінологічна політика України // Правова доктрина України: у 5 т. – Х.: Право, 2013 р. Т.5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку/ В.Я. Тацій, В.І. Борисов, В.С. Батиргареєва та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова. – С. 470-483;

Голіна В.В. Кримінологічна політика України як ресурс у протидії злочинності (реалії і можливості) // Вісн. Нац. акад. правових наук України. – 2013 – № 2 – С. 193-201;

Голіна В.В., Колодяжний В.В.  Нові підходи до запобігання злочинності в Україні // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. – Х.: Право, 2012. – Вип. 24. – С. 48-56;

Голіна В.В. Судимість у змісті кримінальної відповідальності // Правова доктрина України: у 5 т. – Х.: Право, 2013 р. Т.5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку/ В.Я. Тацій, В.І. Борисов, В.С. Батиргареєва та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова. – С. 351-355 (0,3 д.а.);

Голина В.В., Батыргареева В.С. Рецидивная преступность в Украине // Право Украины. – 2012. – № 9/10. – С. 104-112 (0,5 д.а.);

Голина В.В. Деятельность органов досудебного расследования по выявлению и устранению причин и условий совершения преступлений // Право Украины. – 2012. – № 9/10. – С. 292-300 (0,5 д.а.);

Голина В.В. Криминологическая политика государства: состояние и перспективы // Право Украины. – 2012. – № 9/10. – С. 232-243 (0,9 д.а.);

Голина В.В. Криминологическое обеспечение деятельности субъектов предупреждения преступности и борьбы с ней в Украине // Право Украины. – 2012. – N 9/10. – С. 484-498 (1 д.а.);

Голина В.В. Понятие, структура, объект, методы и ресурсное обеспечение специально-криминологического предупреждения преступности // Право Украины. – 2012. – № 9/10. – С. 118-134 (1,4 д.а.);

Голина В.В. Правовая регламентация предупредительной деятельности субъектов в борьбе с преступностью в Украине // Право Украины. – 2012. – № 9/10. – С. 151-162 (0,8 д.а.);

Голина В.В., Закалюк А.П. Преступления против прав и свобод человека и гражданина // Право Украины. – 2012. – N 9/10. – С. 34-44 (0,8 д.а.);

Голина В.В. Преступность несовершеннолетних в Украине // Право Украины. – 2012. – № 9/10. – С. 97-103 (0,5 д.а.);

Голина В.В. Субъекты специально-криминологического предупреждения преступности и главные направления их предупредительной деятельности // Право Украины. – 2012. – № 9/10. – С. 135-150 (1,1 д.а.);

Голіна В.В., Сметаніна Н.В. Ціна злочинності: що ми про неї знаємо? // Голос України. – 2013. – № 127. – С. 10 (0,5 д.а.);

Голіна В.В. Віктимологія як ресурс: проблеми впровадження і модернізації // Державна політика у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних правопорушень : мат. «круглого столу», 25 квіт. 2013 р. / редкол.: В.І. Борисов (голов. ред.), Б.М. Головкін (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2013. – С. 24-27 (0,4 д.а.);

Голіна В.В. Інститут кримінальної відповідальності і судимість за кримінальним кодексом України // Актуальні проблеми кримінальної відповідальності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2013 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2013. – С. 540-543 (0,5 д.а.);

Лукашевич С.Ю., Груба Д.І. Історичні й теоретичні підвалини застосування синергетичної парадигми в соціально-гуманітарному знанні/ С.Ю. Лукашевич, Д.І. Груба// Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія/ ред. кол.: А.П. Гетьман та ін.. — Х.: Право, 2013.—Вип. 2 (16).—356 с.— С. 167-175 (0,75 д.а.);

Лукашевич С.Ю. Синергетическая парадигма в социально-гуманитарном знании // Materialy IX mezinarodni vedecko-prakticka konference «Nastoleni moderni vedy 2013», 27.09.13-05.10.13. — Dil 5. Ekonomicke vedy. Pravni vedy. Administrativa.: Praha.: Pablishing House «Education and Science» s.r.o. — С. 50-58 (0,5 д.а.);

Колодяжний М.Г. Громадський вплив на злочинність у США / М.Г. Колодяжний // Юрид. журнал. – 2013. – № 9–10. – С. 166–177;

Колодяжний М.Г. Кримінологічна характеристика військових злочинів в Україні / М.Г. Колодяжний // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Х. : Право, 2013. – Вип. 26. – С. 109–117;

Колодяжний М.Г. Військові злочини в Україні: детермінація та запобігання / М.Г. Колодяжний // Вісн. акад. прав. наук України. – 2013. – № 4. – С. 191–197[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vapny_2013_4_24.pdf – Заголовок з екрана;

Колодяжний М.Г. Досвід Великої Британії у використанні громадськості щодо запобігання злочинності / М.Г. Колодяжний // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 317–323 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_3_53.pdf – Заголовок з екрана;

Колодяжний М.Г. Сучасна концепція запобігання злочинності в Європейському Союзі / М.Г. Колодяжний // Форум права. – 2013. – № 4. – С. 168–173 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_4_30.pdf – Заголовок з екрана;

Колодяжний М.Г. Загальні підходи до запобігання злочинності в Італії / М.Г. Колодяжний // Теорія і практика правознавства. – 2013. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/tipp_2013_2_75.pdf – Заголовок з екрана;

Колодяжний М.Г. Стратегія участі громадськості у запобіганні злочинності як складова кримінологічної політики Великої Британії / М.Г. Колодяжний // Правова доктрина – основа формування правової системи держави : мат. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Нац. акад. прав. наук України та обговоренню п’ятитомної монографії «Правова доктрина Україна» (м. Харків, 20–21 листоп. 2013 р.). – Х. : Право, 2014. – С. 680–683;

Колодяжний М.Г. Сучасна концепція запобігання злочинності в Європейському Союзі // Форум права. – 2013. – № 4;

Колодяжний М.Г. Участь громадськості у програмах запобігання злочинності в США // Теорія і практика правознавства. – 2013. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=483&Itemid=230&lang=uk – Заголовок з екрана;

Колодяжний М.Г. Злочинності – громадську протидію (сучасний досвід США) // Політика в сфері боротьби зі злочинністю: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 1-2 бер. 2013 р.). – Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т імені Василя Стефаника, 2013. – С. 269-271;

Колодяжний М.Г. Огляди злочинності та віктимізації населення у Великій Британії як джерела кримінологічної інформації // Державна політика у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних правопорушень: матеріали «круглого столу», 25 квіт. 2013 р. / редкол.: В.І. Борисов (голов. ред.), Б.М. Головкін (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2013. – С. 120-123;

Шрамко С.С. Нормативно-правове регулювання участі громадськості у запобіганні злочинності в Україні // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. – Х. : Право, 2013. – Вип. 25. – С. 275-287;

Шрамко С.С. Участь громадськості в охороні громадського порядку та запобіганні злочинності у радянський період // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. – Х. : Право, 2012. – Вип. 24. – С. 208-220;

Шрамко С.С. До питання взаємодії дільничних інспекторів міліції із громадськістю у запобіганні злочинності // Актуальні проблеми кримінальної відповідальності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2013 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2013. – С. 816-818;

Самойлова О.М. До питання про необхідність залучення громадськості до запобігання злочинності неповнолітніх // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 22–23 листоп. 2013 р.). – Запоріжжя : 2013. – С. 103-105 (0,2 д.а.).

2012 р.:

Голіна В.В. Кримінологічна політика України: сутність та передумови її формування / В.В. Голіна, М.Г. Колодяжний // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Х. : Право, 2012. – Вип. 23. – С. 53–63.

Голіна В.В. Криміногенний потенціал суспільства: поняття, сукупність, загальна характеристика / В.В. Голіна // Проблеми законності. – 2012. – Вип. 119. – С. 166-176. – 0,6 д.а.;

Голина В.В. Криминогенный потенциал общества: понятие, суть, общая характеристика / В.В. Голина // Проблемы законности. – 2012. – Вып. 119. – С. 186-197 – 0,6 д.а.;

Голіна В.В. Передмова до монографії С.С. Мірошниченка «Злочини проти правосуддя: теорія та практика протидії»: монографія / С.С. Мірошниченко. – К.: ПАТ «ПВК» Десна, 2012. – 0,2 д.а.;

Шрамко С.С. Громадськість як суб’єкт запобігання злочинності: сучасне розуміння // Право і безпека. – Х. : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2012. – С. 133-138;

Самойлова О. М. Щодо визначення поняття геронтологічної злочинності  / О. М. Самойлова // Право і безпека. – 2012. - № 2 (44). – С. 125-129;

Голина В.В. Тяжкая насильственная преступность несовершеннолетних в Украине / В.В. Голина, М.Г. Колодяжный // Актуальные проблемы применения уголовно-правовых мер в отношении несовершеннолетних: сб. мат. междунар. науч.-практ. конф. (г. Вологда, 27–28 апр. 2011 г.) / отв. ред. В.Ф. Лапшин. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2012. – С. 37–44;

Голіна В.В. Нові підходи до запобігання злочинності в Україні / В.В. Голіна, М.Г. Колодяжний // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Х. : Право, 2012. – Вип. 24. – С. 48–56;

Голіна В.В. Проблеми кримінально-правової правосвідомості в Україні / В.В. Голіна // Кримінальний кодекс України 2001р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: тези доповідей та  повідомлень учасників Міжнародного симпозіуму 21-22 вересня 2012р. Львів: Львівський державний університет внутр. справ – 2012 (476с.) – 0,4 д.а.;

Голіна В.В. Кримінальне законодавство у системі заходів запобігання злочинності / В.В. Голіна// Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. // 12 жовтня 2012р.// ред. кол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст.головн. ред.) та ін.. – Х.: Право, 2012. – 632с. – 0,4 д.а.;

Колодяжний М.Г. Еволюція міжнародного досвіду запобігання злочинності / М.Г. Колодяжний // Юрист України. – 2012. – № 3. – С. 76–81;

Колодяжний М.Г. Світова практика участі громадськості у протидії злочинності / М.Г. Колодяжний // Вісн. акад. прав. наук України. – 2012. – № 3. – С. 265–273;

Колодяжний М. Г. Щодо участі громадськості у запобіганні злочинності / М. Г. Колодяжний // Вісн. Кримінол. асоц. України : Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : мат. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 12 трав. 2012 р.) : МВС України ; Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Т. 1. – Х. : Золота миля, 2012. – С. 99–102;

Шрамко С.С. Запобігання наркозлочинності за допомогою громадськості // Вісник Кримінологічної асоціації України : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції» (м. Харків, 12 трав. 2012 р.). – Том 1. – Х. : Золота миля, 2012. – С. 306-308;

Шрамко С.С. До питання застосування заходів громадського впливу при звільненні особи від кримінальної відповідальності // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 жовт. 2012 р. / редкол.: В.Я. Тацій, В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2012. – С. 529-532;

Самойлова О. М. Щодо вивчення геронтологічної злочинності [Текст] / О. М. Самойлова // Вісник кримінологічної асоціації України : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (12 травн. 2012 р.). – Х. : Золота миля, 2012. – Т.1. – С. 264-266.

Голина В. В. Тяжкая насильственная преступность несовершеннолетних в Украине / В. В. Голина, М. Г. Колодяжный // Актуальные проблемы применения уголовно-правовых мер в отношении несовершеннолетних: сб. мат. междунар. науч.-практ. конф. (г. Вологда, 27–28 апр. 2011 г.) / отв. ред. В. Ф. Лапшин. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2012. – С. 37–44.

2011 р.:

Голіна В.В. Сучасна нормативно-правова база та практика державного програмування протидії злочинності в Україні / В.В. Голіна, М.Г. Колодяжний // Питання боротьби зі злочинністю : Зб. наук. пр. – Х. : Право, 2011. – Вип. 21 – С. 46–59.
 
Голіна В.В. Співвідношення державної програми, плану і регіональних планів запобігання злочинності в Україні / В.В. Голіна, М.Г. Колодяжний // Юрист України. – 2011. – № 3. – С. 50–54.
 
Голіна В.В. Критерії оцінки ефективності виконання регіональних планів запобігання злочинності / В.В. Голіна, М.Г. Колодяжний // Вісн. Нац. акад. прав. наук України. – 2011. – № 3. – С. 250–260.
 
Голіна В.В. Поняття та особливості регіонального планування запобігання злочинності в Україні/ В.В. Голіна, М.Г. Колодяжний // Питання боротьби зі злочинністю : Зб. наук. пр. – Х. : Право, 2011. – Вип. 22. – С. 21–33.

Голіна В.В. 12-й конгрес ООН із запобігання злочинності і кримінального правосуддя: комплексні стратегії на глобальні виклики / В.В. Голіна, М.Г. Колодяжний // Вісн. Нац. акад. прав. наук України. – 2011. – № 1. – С. 238–244.

Колодяжний М.Г. Насильницькі вимагання майна в Україні: віктимологічний аспект / М. Г. Колодяжний // Питання боротьби зі злочинністю : бб. наук. пр. – Х. : Право, 2011. – Вип. 21. – С. 134–143.

Колодяжний М. Г. Конгреси ООН: стратегії запобігання злочинності у молодіжному середовищі / М. Г. Колодяжний // Боротьба з правопорушеннями у молодіжному середовищі: вітчизняний та міжнародний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 02 червня 2010 р.) / Донец. юрид. ін-т ЛДУВС. – Донецьк, 2010. – С. 183–185.

Колодяжний М.Г. Від застосування кримінального законодавства – до профілактики: міжнародний досвід запобігання злочинності: 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 13–14 жовт. 2011 р.) / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2011. – С. 445–448.

Колодяжний М.Г. Використання міжнародного досвіду щодо удосконалення діяльності органів кримінальної юстиції України / М. Г. Колодяжний // Вісн. ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренко. – 2010. – Спец. вип. № 6. – У 3-х ч. – Ч. 3. – С. 81–84.

2010 р.:

Голіна В. В., Колодяжний М.Г. Конгреси ООН: перспективи використання їх рекомендацій у плануванні та здійсненні заходів запобігання злочинності в Україні / В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний // Проблеми законності : республік. міжвід. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2010.– Вип. 108. – С. 169–177;

Голіна В. В., Колодяжний М.Г. Співробітництво країн СНД із запобігання злочинності: стан, проблеми, перспективи / В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний // Питання боротьби зі злочинністю : Зб. наук. пр. – Х. : Право, 2010. – Вип. 20. – С. 74-83;

Голіна В.В. Правоохоронні органи України в системі суб’єктів запобігання злочинності: шляхи вдосконалення / В.В. Голіна // Реформування судових і правоохоронних органів України: проблеми та перспективи: матеріали наук.-практ. конф. 14 травня 2010 р. / ред. кол.: В. В. Сташис (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Одіссей, 2010. –  С. 405–408;

Голіна В. В., Колодяжний М.Г. Проблеми реформування державного і регіонального планування запобігання злочинності в Україні / В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний // Реформування судових і правоохоронних органів України: проблеми та перспективи: матеріали наук.-практ. конф. 14 травня 2010 р. / ред. кол.: В. В. Сташис (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Одіссей, 2010. – С. 412-414;

Колодяжний М. Г. Використання міжнародного досвіду щодо удосконалення діяльності органів кримінальної юстиції України / М. Г. Колодяжний // Вісн. ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренко. – 2010. – Спец. вип. № 6. – У 3-х ч. – Ч. 3. – С. 81–84;

Колодяжний М. Г. Конгреси ООН: стратегії запобігання злочинності у молодіжному середовищі / М. Г. Колодяжний // Боротьба з правопорушеннями у молодіжному середовищі: вітчизняний та міжнародний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 02 червня 2010 р.) / Донец. юрид. ін-т ЛДУВС. – Донецьк, 2010. – С. 183–185.


КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, "КРУГЛІ СТОЛИ"

Співробітники сектора брали безпосередню участь в організації та проведенні:

1) наук.-практ. семінар «Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції», який проводився НДІ вивч. проб. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України (м. Харків, 24 квіт. 2014 р.);

2) міжнародної наукової конференції "Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю", яка проводилась Інститутом вивчення проблем злочинності АПрН України та Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого (м. Харків, 15 травня 2009 р.);

3) наукової конференції «Правові засади підвищення ефективності боротьби зі злочинністю в Україні», яка проводилась Інститутом вивчення проблем злочинності АПрН України (м. Харкові, 15 травня 2008 р.).

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту

Наші колеги
Державні web-ресурси