СЕКТОР

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

КЕРІВНИК НАУКОВИХ РОБІТ СЕКТОРА
КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК
Овчаренко Олена Миколаївна
 

СПІВРОБІТНИКИ

 Овчаренко Олена Миколаївнаголовний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектору, кандидат юридичних наук (2007), асистент кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 2004 році з відзнакою закінчила факультет підготовки юристів для Міністерства закордонних справ України Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Після закінчення вузу навчалася в аспірантурі.

У 2007 році достроково захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Доступність правосуддя та гарантії його реалізації», за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. З 2007 року працює на кафедрі організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 2009 році стала переможцем обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» за напрямом «Держава і право». У червні 2011 р. нагороджена дипломом переможця конкурсу наукових робіт молодих вчених з тематики прав людини, що проводився Національною академією правових наук України.

Автор понад 60 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях, у тому числі двох особистих монографій: «Доступність правосуддя та гарантії його реалізації» (2008 р.), «Юридична відповідальність судді: теоретико-прикладне дослідження» (2014 р.). Сферою наукових інтересів є питання організації судоустрою, статусу суддів, підвищення довіри громадян до судових та правоохоронних органів, забезпечення дієвості інституту юридичної відповідальності судді, а також проблеми міжнародного співробітництва України у сфері протидії злочинності й удосконалення діяльності вітчизняних органів кримінальної юстиції.

Вільно володіє англійською мовою. У вересня 2013 р. брала участь у програмі про

фесійного обміну «Відкритий світ», що фінансується Конгресом США (м. Вашингтон, Південна Дакота). Тема ознайомчого візиту – «Функціонування органів кримінальної юстиції США». У січні 2015 року взяла участь у зимовій школі Саарського університету «Демократія та права людини в Європейському Союзі» (м. Саар, ФРН).

Напрями наукової діяльності: міжнародне співробітництво судових та правоохоронних органів у галузі боротьби з організованою злочинністю; міжнародні структури боротьби з організованою злочинністю; проблеми судоустрою.

Сердюк Олександр Васильович

  Сердюк Олександр Васильович – доктор юридичних наук (2011 р.), головний науковий співробітник сектора дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері бо

ротьби зі злочинністю, доцент, професор кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за темою: «Соціальні проблеми застосування праці робітників з вищою та середньо-спеціальною освітою» за спеціальністю 09.00.09 – філософія науки; дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Соціологічний підхід в сучасному правознавстві» за спеціальністю 12.00.12 – філософія права.

Напрями наукової діяльності: теоретичні та методичні проблеми застосування соціологічного підходу у дослідженні злочинності; соціологія права; соціальні та правові аспекти європейської інтеграції.

Автор понад 70 наукових праць: із них 1 одноособова монографія і 7 у співавторстві. 


  Мошак Григорій ГригоровичМошак Григорій Григорович доктор юридичних наук (2001 р.), старший науковий співробітник сектора дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю, завідувач кафедри цивільного і трудового права, професор Одеського національного морського університету (ОНМУ), директор Інституту німецького права і європейського розвитку ОНМУ.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Кримінологічні проблеми вивчення та попередження вбивств, скованих у сфері сімейно-побутових відносин (за матеріалами Молдавської РСР)» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кр

имінально-виконавче право; дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Злочини та інші правопорушення, вчинені в сфері сімейних відносин, та їхня профілактика (кримінологічне дослідження за матеріалами Молдови та України)» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Напрями наукової діяльності: міждисциплінарні проблеми взаємодії публічного і приватного права, німецьке право.

Автор понад 60 наукових праць, з них 4 одноособові монографії.


Дунаєва Тетяна Євгенівна

  Дунаєва Тетяна Євгенівна – кандидат юридичних наук (2012 р.), науковий співробітник сектора дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання службовій недбалості» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Напрями наукової діяльності: теоретичні та практичні проблеми запобігання злочинності у сфері службової діяльності та службовій недбалості тощо; проблеми запобігання корупції; законодавство країн Європи у сфері протидії організованій злочинності та корупції, теоретичні підходи і практична реалізація заходів, спрямованих на мінімізацію даного виду злочинності, дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері протидії організованій злочинності та корупції, питання адаптації українського законодавства у даній сфері з законодавством ЄС і Ради Європи, проблеми удосконалення діяльності правоохоронних органів України; міжнародні структури боротьби з організованою злочинністю. 


  Шуміло Ольга Олексіївна молодший науковий співробітник сектора дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю, аспірант кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

.

Освіта: Національний університет «Юридична академія ім. Ярослава Мудрого» (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (2013 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Кримінологічна характеристика та запобігання жорстокому поводженню з тваринами» за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; науковий керівник: д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України В. В. Голіна.


 Дзюба Анастасія Юріївнааспірантка сектора дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю (з 2012 р.).

Освіта: Національний університет «Юридична академія ім. Ярослава Мудрого» (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (2012 р.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Запобігання та протидія злочинності неповнолітніх в Україні та ФРН: порівняльно-правовий аналіз»; науковий керівник: доктор юридичних наук, доцент О. Ю. Шостко.


ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
Згідно з Положенням про сектор, на його співробітників покладено проведення наукових фундаментальних та прикладних досліджень в галузі адаптації законодавства України у сфері боротьби зі злочинністю із законодавством Європейського Союз, а також комплексного дослідження заходів протидії корупційній злочинності на сучасному етапі розвитку українського суспільства відповідно до тематичних планів Інституту.
 
Науковці сектора також:
  • беруть участь у науковому забезпеченні законопроектної та нормотворчої діяльності, здійснюючи підготовку наукових висновків, пропозицій тощо до проектів законів України з питань адаптації законодавства України до міжнародного законодавства, а також протидії корупційним правопорушенням концепцій та інших нормативних актів за дорученням центральних органів державної влади та суб'єктів законодавчої ініціативи;
  • розробляють зауваження та пропозиції до постанов Пленумів Верховного Суду України;
  • здійснюють міжгалузеве співробітництво з установами, що проводять суміжні наукові дослідження.

ІСТОРІЯ

Установлення та розвиток міжнародних зв’язків із науковими організаціями та вищими навчальними закладами держав ближнього та далекого зарубіжжя є одним із пріоритетних напрямів діяльності Національної академії правових наук України. Про необхідність створення наукового підрозділу, орієнтованого на застосування компаративних методів у дослідженні проблем злочинності, поглиблений аналіз релевантних зарубіжних джерел, а також налагодження й ефективне підтримання постійних робочих контактів з іноземними та міжнародними установами, наголошувалося ще в 1998 р. у постанові Президії АПрН України  «Щодо ініціювання проведення порівняльно-правових досліджень». Тому в 1998 р. був утворений тимчасовий творчий колектив для проведення досліджень за темами: «Порівняльно-правовий аналіз законодавства європейських держав та США, що регулює боротьбу з організованою злочинністю» (1998-1999 рр.); «Порівняльний аналіз законодавства держав Європи та США по боротьбі з організованою злочинністю у сфері економіки» (1999-2001 рр.). Науковим керівником цих тем був призначений кандидат юридичних наук, доцент В. В. Афанасьєв. Деякі науковці, які згодом стали співробітниками сектора, брали участь у наведених творчих колективах.

Лабораторія соціології та порівняльного правознавства в галузі боротьби зі злочинністю була створена у складі Інституту в листопаді 2001 р. На колектив покладалося завдання з проведення комплексних соціолого-правових досліджень проблем злочинності, розробки методологічних проблем застосування соціологічного та порівняльно-правових методів вивчення злочинності. У 2001-2005 рр. лабораторію очолював кандидат філософських, доцент Олександр Васильович Сердюк.

У січні 2007 р. лабораторія соціології та порівняльного правознавства в галузі боротьби зі злочинністю була реорганізована у Лабораторію дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю, а керівництво підрозділом перейшло до кандидата юридичних наук, доцента Олени Юріївни Шостко (з 2011 р. – доктор юридичних наук, а з 2014 р. – професор).

Першого червня 2010 р. лабораторію було перейменовано у сектор дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю.

Починаючи із 2008 р. науковці сектора працювали над дослідженням «Проблеми порівняльно-правового аналізу та адаптації законодавства України у сфері боротьби зі злочинністю із законодавством Європейського Союзу» (І кв. 2008 р. – ІV кв. 2011 р., науковий керівник – О. Ю. Шостко). Робота була присвячена вивченню законодавства ЄС у сфері боротьби зі злочинністю, оцінці можливостей використання провідного європейського досвіду в цій площині з урахуванням особливостей національної правової системи. Було проаналізовано нормативну базу ЄС та окремих держав-членів ЄС в указаній царині; статистичні дані щодо рівня злочинності в країнах ЄС; практику діяльності європейських інституцій з боротьби зі злочинністю (Європолу, Євроюсту та ін.); методики протидії окремим видам злочинності правоохоронними органами країн ЄС та форми їх взаємодії у цій сфері; перспективи наближення законодавства України у сфері боротьби зі злочинністю з відповідними нормативними актами ЄС. Вагомим результатом роботи науковців лабораторії за цією темою стала підготовка колективної монографії «Проблеми адаптації законодавства України у сфері протидії злочинності до законодавства Європейського Союзу» (за загальною редакцією О. Ю. Шостко).

У 2012 р. колектив науковців сектора під керівництвом О. Ю. Шостко завершив дослідження за напрямом «Правові та інституційні механізми протидії корупційним правопорушенням» у межах загальної теми «Комплексне дослідження кримінально-правових, кримінально-процесуальних, криміналістичних та кримінологічних заходів протидії корупційній злочинності на сучасному етапі розвитку українського суспільства», результатом чого стало депонування цієї колективної роботи.

У 2012 р. співробітники сектора розпочали роботу над кримінологічним напрямом фундаментальної теми «Концептуальні основи побудови сучасного кримінального процесу України та проблеми гармонізації вітчизняного законодавства у сфері кримінальної юстиції із законодавством Європейського Союзу» (Основні виконавці: к. ю. н., гол. наук. співроб. О. М. Овчаренко (науковий керівник), д. ю. н., доц., гол. наук. співроб. О. В. Сердюк, д. ю. н., проф., ст. наук. співроб. Г. Г. Мошак, к. ю. н., доц., ст. наук. співроб. Ю. П. Дзюба, к. ю. н., наук. співроб. Т. Є. Дунаєва).

Під час наукового дослідження здійснюватиметься аналіз законодавства ЄС у сфері організації та функціонування органів кримінальної юстиції та шляхів гармонізації вітчизняного законодавства у цій сфері із відповідними актами Європейського Союзу. Поставлена мета зумовлює виконання таких завдань: дослідження політичних та правових документів Європейського Союзу у сфері кримінальної юстиції; вивчення досвіду побудови та функціонування органів кримінальної юстиції у країнах Європи; порівняльно-правовий аналіз моделей організації збору та аналізу статистичної інформації стосовно показників злочинності у країнах ЄС та Україні; аналіз законодавства України у сфері кримінальної юстиції; розробка рекомендацій щодо вдосконалення вітчизняного законодавства у сфері кримінальної юстиції.

У межах прикладного дослідження «Теоретичні та прикладні проблеми запобігання і протидії корупції в Україні» науковці сектора працюють за напрямом «Соціально-правові проблеми протидії корупційним правопорушенням» під керівництвом О. В. Сердюка. Завдання дослідження становлять соціально-правовий аналіз корупції як суспільного явища; дослідження універсальних і регіональних міжнародних стандартів у сфері протидії корупційним правопорушенням; вивчення універсальних і регіональних міжнародних стандартів у сфері протидії корупційним правопорушенням тощо.

Колектив сектору під час урочистостей,  присвячених
15-річчю ІВПЗ (червень 2010 р.)

Виступ Овчаренко О. М. під час "круглого столу"  «Дотримання прав
людини в структурі процесу боротьби зі злочинністю»
(01 грудня 2011 р., ІВПЗ)

Науковці сектору під час науково-практичного семінару «Правові
та інституційні механізми протидії корупційним
правопорушенням» (20 квітня 2012 р., ІВПЗ)

Із 1 липня 2014 р. колектив очолила кандидат юридичних наук Олена Миколаївна Овчаренко.

Вчена Рада НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса,
19 листопада 2014 р., вручення  щорічної премії
імені святого Володимира за краще
науково-практичне видання в Україні

Важливим напрямом роботи підрозділу є регіональне і міжнародне співробітництво. Так, головний науковий співробітник сектора, доктор юридичних наук О. В. Сердюк включений до тимчасового творчого колективу Інституту щодо виконання Регіональної програми запобігання і протидії корупції в Харківській області на 2013-2015 роки.

Керівник наукових робіт сектора, кандидат юридичних наук О. М. Овчаренко у вересні 2013 р. взяла участь у програмі професійного обміну «Відкритий Світ» за тематикою «Верховенство права» (США, Вашингтон, Південна Дакота) з метою ознайомлення із системою органів кримінальної юстиції штату Південна Дакота.

Відвідування окружного суду округу Міннехаха, Південна Дакота, США

Співробітники сектора О. М. Овчаренко і О. В. Сердюк у 2010-2013 рр. залучалися як експерти з питань функціонування органів судової влади за проектом Агентства США з міжнародного розвитку «Справедлива, належна та відповідальна судова влада в Україні», а так само беруть участь у міжнародних і регіональних конференціях, присвячених перспективам розвитку судової системи в Україні.

Науково-практичний семінар: «Добір суддів та дисциплінарна
практика: здобутки, досвід Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України та її діяльність в нових умовах»
(19-20 лютого 2015 р., м. Київ)

Засідання робочих груп в рамках проекту Ради Європи
«Підтримка реформи системи суддівської відповідальності
в Україні» (27 березня 2015 р.)

Колектив сектора у квітні 2015 р.

(Зліва направо: Сердюк О.В., Овчаренко О.М., Дзюба А.Ю.,
Шуміло О.О., Дорошенко А.О.)

Доктор юридичних наук, завідувач сектора (з січня 2007 р. по червень 2014 р.) О. Ю. Шостко є національним кореспондентом від України з підготовки європейського періодичного збірника кримінально-правової статистики європейського товариства кримінологів (European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics). Слід відзначити, що О. Ю. Шостко є визнаним на міжнародному, зокрема, європейському рівні, кримінологом та  одним із провідних представників Харківської кримінологічної школи.

Старший науковий співробтник сектора, доктор юридичних наук Г. Г. Мошак є учасником низки німецьких наукових спільнот, як-от: Товариства міждисциплінарної наукової кримінології (Gesellschaft für interdisziplinäre wissenschaftliche Kriminologie), Товариства порівняльного правознавства (Gesellschaft für Rechtsvergleichung). На Дев’ятнадцятому Міжнародному конгресі з профілактики злочинності (м. Ганновер, ФРН, 2014 р.) Г. Г. Мошака обрано експертом від України з питань профілактики злочинності.

Аспірантка сектора А. Ю. Дзюба є керівником міжнародного кримінологічного проекту з питань деліквентності неповнолітніх в Україні (ISRD-3), який здійснюється під патронатом Всесвітньої організації кримінологів і Університету Цюриха (ФРН).

Сьогодні кадровий склад підрозділу налічує 5 осіб, з них докторів юридичних наук – 2, кандидатів юридичних наук – 2. В штаті працюють науковий співробітник Дунаєва Т. Є. За сумісництвом працюють: головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора, канд. юрид. наук Овчаренко О.М., головний науковий співробітник, доктор юрид. наук, професор Сердюк О. В., старший науковий співробітник, доктор юрид. наук,  професор Мошак Г. Г., молодший науковий співробітник Шуміло О. О.


НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Із І кварталу 2012 року сектор розпочав роботу над дослідженням фундаментальної теми: «Концептуальні основи побудови сучасного кримінального процесу України та проблеми гармонізації вітчизняного законодавства у сфері кримінальної юстиції із законодавством Європейського Союзу», № державної реєстрації в УкрІНТЕІ 0112U001331. Термін виконання: І кв. 2012 р. – IV кв. 2016 р., керівник підтеми – д. ю. н., доц. Шило О. Г.

У рамках прикладного дослідження «Теоретичні та прикладні проблеми запобігання і протидії корупції в Україні» науковці сектору працюють за напрямом «Соціальноправові проблеми протидії корупційним правопорушенням» під керівництвом д. ю. н., доцента Сердюка О. В.

Термін виконання: І квартал 2013 р. – IV квартал 2015 р.

Співробітники сектора також були членами творчих колективів з розробки таких тем наукових досліджень, як:

1. «Проблеми порівняльно-правового аналізу та адаптації законодавства України у сфері боротьби зі злочинністю із законодавством Європейського Союзу». Термін виконання: І кв. 2008 р. – І кв. 2012 р. Науковий керівник теми – д.ю.н., доц. Шостко О.Ю. № державної реєстрації в УкрІНТЕІ  0108U004221.

2. «Правові та інституційні механізми протидії корупційним правопорушенням» (у межах загальноінститутського дослідження «Комплексне дослідження кримінально-правових, кримінально-процесуальних, криміналістичних та кримінологічних заходів протидії корупційній злочинності на сучасному етапі розвитку українського суспільства» під керівництвом д. ю. н., проф., академіка Борисова В. І.). Термін виконання І кв. 2010 р. – ІV кв. 2012 р. № державної реєстрації в УкрІНТЕІ  0110U001499.

3. Проект «Дослідження кримінально-процесуальних проблем забезпечення доступу до правосуддя потерпілих від злочину».  Термін виконання: I кв. 2009 р. – IV кв. 2009 р. № державної реєстрації 0109U001811. Науковий керівник теми: акад. НАПрН України В.С. Зеленецький.

ЗАКОНОПРОЕКТНІ РОБОТИ

2015 р.:

За дорученням Національної академії правових наук України:
- надано пропозиції щодо взаємодії Національної академії правових наук України з Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України;

- висловлено пропозиції й зауваження до проекту Закону України «Про кримінологічну експертизу проектів нормативно-правових актів»;

- розроблено проект Закону України  «Про внесення змін до КУпАП щодо притягнення до адміністративної відповідальності суддів загальних судів».

2014 р.:

За дорученням Національної академії правових наук України надано:
- відгук на зміст «Концепції Юридичної енциклопедії». Зокрема,  запропоновано структурування змісту енциклопедії, окремих її томів і підрозділів та деякі шляхи вдосконалення видання;

- пропозиції щодо приведення законодавства про наукову діяльність у відповідність із Законом України «Про вищу освіту». Надано тлумачення положень ч. 2 ст. 7 указаного Закону (щодо порядку видання публікацій за  дисертацією на здобуття ступеня доктора наук), ст. 6 Закону (щодо порядку виявлення академічного плагіату), а також наведено судження щодо запровадження таких форми навчання, як заочна аспірантура (ад’юнктура) і заочна докторантура;

- пропозиції щодо перспективних напрямів співробітництва з керівництвом офісу Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Розроблено план спільного проекту ОБСЄ та НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса за темою: «Відповідальність, доброчесність суддів та їхня підзвітність громадянському суспільству», визначена актуальність проекту, його мета, завдання, методи дослідження, виконавці, приблизні терміни виконання та очікувані фактичні наукові результати.

На запит Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики:
- надано пропозиції щодо можливості імплементації в Україні деяких положень Закону Російської Федерації «Про заборону окремим категоріям осіб відкривати і мати рахунки (вклади), зберігати готівкові грошові кошти і цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти і (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами».

2013 р.:

На запит Національної академії правових наук України:
- надана інформація для доповіді голови комісії з питань правоохоронної діяльності В.Я. Тація «Щодо визначення поняття та системи правоохоронних органів в Концепції змін до Конституції Україні»;
- підготовлено коментарі та пропозиції до проекту Концепції змін до Конституції;
- розроблено висновок щодо проектів Законів України «Про визнання таким, що втратив чинність, Кримінального процесуального кодексу України», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у відповідність з Кримінальним процесуальним кодексом України», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо забезпечення європейських стандартів публічності у судовій системі);
- надані пропозиції та зауваження до проектів законів : про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» (щодо виборності прокурорів), реєстр № 2162; про внесення змін до Закону України «Про міліцію» (щодо виборності керівників міліції), реєстр № 2163; про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності міністерства внутрішніх справ України, реєстр № 1203; про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо засад кадрової політики в органах законодавчої. Виконавчої влади та правоохоронних органах України), реєстр № 2004;
- надані пропозиції та зауваження до проекту Закону України "Про Державне Бюро Розслідувань"
- підготовлено висновок щодо запровадження інституту кримінального проступку;
- розроблено пропозиції щодо Концепції створення музею українського правознавства та плану заходів стосовно її реалізації;
- надано пропозиції щодо питання «Про стан протидії наркоманії, злочинності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів в Україні та координації зусиль правоохоронних органів щодо їх нейтралізації»;
- розроблено пропозиції щодо змін до вітчизняного законодавства у зв’язку зі створенням Державної служби України з контролю за наркотиками;
- підготовлено низку пропозицій та зауважень щодо виконання окремих пунктів плану роботи експертної ради при МВС України з питань формування та реалізації державної політики у сфері боротьби зі злочинністю, охорони правопорядку, захисту прав і свобод людини та громадянина;
- надано матеріал щодо організації виконання пп. 4 та 23 Плану заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року.

На запит Міністерства юстиції України:
- підготовлені пропозиції щодо можливості визначення на законодавчому рівні поняття «екстремізм» та подальших шляхів врегулювання цього питання у законодавстві України;
- розроблено проект Методичних рекомендацій щодо запобігання і протидії корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування Міністерства юстиції України.

2012 р.:

На запит Національної академії правових наук України:
- надані пропозиції щодо актуальних питань боротьби з економічною злочинністю в сучасних умовах;
- надані коментарі та пропозиції до проекту Концепції змін до Конституції;
- надана інформація для доповіді голови комісії з питань правоохоронної діяльності В.Я. Тація «Щодо визначення поняття та системи правоохоронних органів в Концепції змін до Конституції Україні».

На запит Кабінету Міністрів України:
- надані пропозиції до Плану заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 р.

На запит Міністерства внутрішніх справ України:
- підготовлені пропозиції та зауваження щодо виконання окремих пунктів плану роботи експертної ради при МВС України з питань формування та реалізації державної політики у сфері боротьби зі злочинністю, охорони правопорядку, захисту прав і свобод людини та громадянина;
- щодо організації виконання пунктів 4 та 23 плану заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року;
- підготовлені пропозиції щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю».

На запит Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України:
- підготовлені пропозиції до проекту Концепції реформування системи фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю.

На запит Міністерства юстиції України:
- підготовлені пропозиції до Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки.

На запит народного депутата України В. В. Колесніченка:
- підготовлені пропозиції до проекту Закону України «Про запобігання і протидію досягненню фіксованих (договірних) результатів та інших корупційних правопорушень у футболі».

На запит Голови Комітету з питань забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України:
- підготовлений висновок на проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за посягання у сфері інформаційної безпеки”(реєстраційний № 9575 від 09.12.2011 р., внесений народним депутатом В.М.Олійником).

На запит Адміністрації Президента України:
- надані пропозиції з питань забезпечення прав дітей при вдосконаленні кримінального та кримінально-процесуального законодавства.

На запит Національної академії правових наук України:
- надані зауваження на «Пріоритетні напрями розвитку правової науки на 2011-2015 роки»;
- надані пропозиції та зауваження щодо проекту Типового положення про наукові школи в системі наукових установ НАПрНУ;
- надана інформація до виступу Тація В.Я. на засіданні Харківського регіонального антикорупційного комітету щодо питання «Про стан дотримання у Харківській області вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні»;
- надані пропозиції з питань реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх;
- надана інформація для доповіді Тація В. Я. про шляхи подальшого реформування правоохоронних органів України;
- надані пропозиції щодо актуальних питань боротьби з економічною злочинністю в сучасних умовах.

2011 р.:

На запит Національної академії правових наук України:
- підготовлено аналітичну довідку щодо усунення суперечностей у проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення»;
- надані зауваження на «Пріоритетні напрями розвитку правової науки на 2011-2015 роки»;
- розроблені пропозиції та зауваження щодо проекту Типового положення про наукові школи в системі наукових установ НАПрНУ;
- надана інформація до виступу Тація В.Я. на засіданні Харківського регіонального антикорупційного комітету щодо питання «Про стан дотримання у Харківській області вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні»;
- підготовлено зауваження та пропозиції до проекту Положення про науково-правову експертизу правових актів, їх проектів та письмових документів;
- розроблені пропозиції до Національної стратегії щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2014 роки;
- надані пропозиції до плану тематичних засідань Національного антикорупційного комітету на ІІ півріччя 2011 року;
- підготовлено пропозиції щодо організаційно-правових заходів кримінологічного характеру, необхідних для забезпечення ефективного застосування антикорупційного законодавства, прийнятого Верховною Радою України 7 квітня 2011 року;
- розроблені пропозиції до Положення про Національний антикорупційний комітет;
- надані пропозиції з питань забезпечення прав дітей при вдосконаленні кримінального та кримінально-процесуального законодавства.

На запит Генеральної прокуратури України:
- надані пропозиції щодо удосконалення взаємодії правоохоронних органів України, міжнародного співробітництва та підвищення ефективності діяльності у сфері протидії організованій злочинності.

На виконання доручення секретаря Ради національної безпеки і оборони України:
- підготовлені пропозиції стосовно удосконалення організаційно-правового забезпечення підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції центральних органів виконавчої влади й держадміністрацій, координації їх діяльності, а також взаємодії зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції.

На запит Міністерства внутрішніх справ України:
-підготовлені пропозиції до проекту Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року;
-підготовлені пропозиції до проекту Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року;
-підготовлені пропозиції до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю»;
- надані пропозиції щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю».

На запит Міністерства юстиції України:
- надані пропозиції до Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки.


ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Монографії:

1. Мошак, Г. Г. Вивчення та вдосконалення роботи органів поліції (за матеріалами ФРН, Швейцарії та України) [Текст] : монографія / Г. Г. Мошак ; Одес.нац. мор.ун-т , М-во освіти і науки України. - Харків : Право, 2015. - 96 с.

2. Реформування органів кримінальної юстиції України відповідно до європейських стандартів: концептуальний аналіз: монографія / Овчаренко О. М., Сердюк О. В., Мошак Г. Г., Дунаєва Т. Є., Кохан В. П., Шуміло О. О. ; НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса. – Харків, 2015. – 242 с. - Бібліогр.: 324 назв. - Укр. - Деп. у ДНТБ України 08.04.15, № 4-Ук15.

3. Овчаренко О. М. Юридична відповідальність судді: теоретико-прикладне дослідження: моногр. / О. М. Овчаренко. – Х.: Право. – 2014. – 576 с. (34 д. а.).

4. Проблеми адаптації законодавства України у сфері протидії злочинності до законодавства Європейського Союзу : монографія / О.Ю. Шостко, О. В. Сердюк, О. М. Овчаренко [та ін. ] за заг. ред. О.Ю. Шостко. - К. : Ред. журн. "Право України" ; Х. : Право, 2013. - 256 с.

5. Розвиток кримінологічної думки у ФРН і в Україні (за матеріалами дослідж. науковців Ін-ту вивч. пробл. злочинності НАПрН України) : монографія / Г. Г. Мошак. - К. : Ред. журн. "Право України" ; Х. : Право, 2013. - 72 с.

6. Оцінювання рівня корупції : монографія [Текст] / кол. авт. : О. В. Сердюк, М. Ю. Огай, О. В. Волянська, І. М. Осика. – К. : Атіка-Н, 2011. – 131 с. (Сердюк О. В. – 2,0 д.а.).

7. Корупція в Украіні: 2011 рік: монографія [Текст] / кол. авт. : М. В. Буроменський, О. В. Сердюк, І. М. Осика, О. В. Волянська, М. Ю. Огай. – К.: Атіка, 2011. – 67 с. (Сердюк О. В. – 2 д.а.).

Навчальні та науково-практичні посібники:

1. Екологічна етика : навч. посіб. / за заг. ред. О. М. Шуміла ; М-во освіти і науки України, МВС України, ХНУВС. - Харків : Право, 2015. - 302 с. (О. О. Шуміло – 0,5 д. а.).

2. Теорії причин злочинності неповнолітніх у сучасній американській кримінології : наук.-практ. посіб. / О. Ю. Шостко. - К.: Ред. журн. "Право України" ; Х. Право, 2013. - 48 с.

3. Оцінювання рівня корупції: засади української моделі: наук.-практ. посібник [Текст] / кол. авт. : О. В. Сердюк, І. М. Осика, О. В. Волянська, М. Ю. Огай. – К. : Атіка, 2011. – 116 с. (О. В. Сердюк – 2 д.а.).

4. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (Військові злочини): навч. посіб. / За заг. ред. М. І. Панова. – Х.: Право, 2011. – 199 с. (Дзюба Ю. П. – 1 д. а.).

Найвагоміші наукові статті, опубліковані у

2015 р.:

1. Овчаренко О. М. Наукові здобутки та перспективи діяльності сектору дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю / О. М. Овчаренко, О. О. Шуміло // Нариси до історії Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України / за ред. В. І. Борисова та В. С. Батиргареєвої. – Х. : Право, 2015. – 192 с. – С. 124-134.

2. Мошак Г. Г. Приватизація кримінального процесу у ФРН / Г. Г. Мошак // Часопис Київського університету права. – 2015. – №2. – С. 332-335.

3. Шуміло О. О. Структурно-функціональний аналіз органів кримінальної юстиції в державах-членах ЄС / О. О. Шуміло // Часопис Київського університету права. – 2015. – №2. – С. 372-376

2014 р.:

1. Сердюк О.В. «Негативна нормотворчість» Конституційного Суду України: на прикладі антикорупційного законодавства / О. В. Сердюк // Вісн. Луганськ. нац. унів-тету внутр. справ. – Луганськ, 2014. – Вип. 1 – С. 38- 42. (0,5 д. а.).

2. Мошак Г. Г. Дослідження діяльності поліції професором М. Кілліасом та їх значення / Г. Г. Мошак // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. / редкол.: В. Я. Тацій та ін. – Х. : Право, 2014. – № 1 (76). – С. 131-139 (0,5 д. а.).

3. Мошак Г. Г. Дослідження поліцейського насильства професором Т. Фельтесом (ФРН) / Г. Г. Мошак // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. / редкол.: В. Я. Тацій та ін. – Х. : Право, 2014. – № 3 (78). – С. 135-143 (0,5 д. а.).

4. Овчаренко О. М. Відповідальність суддів як елемент принципу верховенства права / О. М. Овчаренко // Право України. – 2014. – № 4. – С. 212-219 (0,5 д. а.).

5. Сердюк О. В. Моделі оцінювання ефективності політичних стратегій / О. В. Сердюк // Гілея : зб. наук. пр. / гол. ред. : В. М. Вашкевич та ін. – К. : ВІР УАН, 2014. – Вип. 84. – 356 с. – С. 37-47 (0,5 д. а.).

2013 р.:

1. Шостко О. Ю. Основні напрями діяльності органів кримінальної юстиції окремих держав Східної Європи / О. Ю. Шостко // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2013. – Вип. 25. – 304 с. – С. 45-57.

2. Шостко О. Ю. Political Corruption in Ukraine: Problems of Counteraction (Політична корупція в Україні: проблеми протидії) / Criminology, Criminal Policy and Criminal Law in an International Perspective: Essays in honour of Martin Killias on the occasion of his 65th birthday. Ed. by A. Kuhn and others. – Stampfli Publishers Ltd., Berne, 2013. – P. 457-464.

3. Шостко О. Ю. Сучасна політика ЄС у сфері протидії організованій злочинності. / О. Ю. Шостко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право», Вип. 21, ч. II, Т. 3. – Ужгород. ун-т., 2013. – С. 257-260.

4. Шостко О. Ю. Досвід протидії організованій злочинності в Італії. / О. Ю. Шостко // Часопис НаУОА. Серія «Право». Електронне наукове фахове видання Національного університету «Острозька академія». – 2013. – Вип.1. Режим доступу – http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n1/13soyzvi.pdf.

5. Шостко О. Ю. Проактивні заходи та їх значення для ефективної протидії організованій злочинності. / О. Ю. Шостко // Теорія і практика правознавства. – 2013. – Вип. 1. – Режим доступу: http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/download/el_zbirnik/1.2013/Shostko.pdf.

6. Шостко О. Ю. Злочинність неповнолітніх. / О. Ю. Шостко // Кримінологічний довідник ; за наук. ред. д-ра юрид. наук, професора, академіка НАПрН України Бандурки О.М. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, професора Джужі О.М. і д-ра юрид. наук, професора Литвинова О.М. : довідкове видання. – Харків : Діса плюс, 2013. – С. 182–186.

7. Шостко О. Ю. Організована злочинність. / О. Ю. Шостко // Кримінологічний довідник ; за наук. ред. д-ра юрид. наук, професора, академіка НАПрН України Бандурки О.М. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, професора Джужі О.М. і д-ра юрид. наук, професора Литвинова О.М. : довідкове видання. – Харків : Діса плюс, 2013. – С. 262–266.

8. Шостко О. Ю. Організована злочинність у системі координат зарубіжного досвіду. / О. Ю. Шостко // Правова доктрина України : у 5 т. - X. : Право, 2013. Том 5 - Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку. За заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова. – 1240 с. – С. 561-573.

9. Сердюк О. В., Буроменський М. В. Оцінювання якості діяльності суду: світовий досвід та українські ініціативи. // Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. – № 4 – 2012. – С. 45-50. (Сердюк О.В. – 0,3 д. а.).

10. Сердюк О. В. Засади розрізнення еволюційних форм соціологічного підходу у правознавстві. // Вісник Національного університету «Юридична академія імені Ярослава Мудрого». Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія. / Редкол. А.П.Гетьман та інші. – Х. : Право, 2013. Вип. 2 (16) – С. 321-327.

11. Сердюк О. В., Буроменський М. В. Доброчесне інформаторство (whistle-blowing) як засіб протидії корупції // Бюлетень Міністерства Юстиції України . – № 12. – 2013. (Сердюк О. В. – 0,3 д. а.).

12. Сердюк О. В. Світоглядно-теоретичні засади соціологічного дослідження права у контексті міждисциплінарних досліджень. // Вісник Національного університету «Юридична академія імені Ярослава Мудрого». Серія: філософія,філософія права, політологія,соціологія. /Редкол А.П.Гетьман та інші. - Х. : Право, 2013. Вип 5 (19) – С. 230-238.

13. Мошак Г. Г. Перебудова органів МВС України після Євро-2012 / Г. Г. Мошак // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Вип. 26. – Х. : Право, 2013.

14. Мошак Г. Г. Практичні шляхи наближення української міліції та юстиції до правових стандартів Євросоюзу / Г. Г. Мошак // України власний шлях. – Берлін : Берлінське наукове видання, 2013. – С. 265-275.

15. Мошак Г. Г. Die Fußball Europameisterschaft (EM 2012) als Herausforderung für die ukrainische Justiz und Miliz (Чемпіонат Європи з футболу 2012 року як виклик українській міліції та юстиції) / Г. Г. Мошак // Schriftenreihe: Schriftenreihe «Polizieren: Polizei, Wissenschaft und Gesellschaft». – Frankfurt a. M. : Polizei und Fußball Analysen zum rituellen Charakter von Bundesligaspielen, 2013. – С. 125-130.

16. Мошак Г. Г. Reorganisation der Behörden des Ministeriums für Innere Angelegenheiten der Ukraine im Anschluss an Euro- 2012 (Реорганізація органів МВС України після Євро-2012) [Електронний ресурс] / Г. Г. Мошак. – Режим доступу: http://www.praeventionstag.de/html/GetDokumentation.cms?XID=1566. – Заголовок з екрана.

17. Мошак Г. Г. Системи юстиції і міліції України під впливом Євро-2012 / Г. Г. Мошак // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. – № 1 (72). – 2013 р. – С. 247-252.

18. Овчаренко О. М. Притягнення судді до цивільно-правової відповідальності за чинним законодавством України / О.М. Овчаренко // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 3. – С. 179-188.

19. Овчаренко О.М. Соціальна відповідальність суду як передумова юридичної відповідальності судді / О.М. Овчаренко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2013. – № 6/1. – Том 1. – С. 63-67.

20. Овчаренко О. М. Проблеми запобігання незаконному втручанню в діяльність судових органів України / О.М. Овчаренко // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. / редкол.: В. Я. Тацій та ін. – Х. : Право, 2013. – № 1 (72). – 312 с. – С. 212-224.

21. Овчаренко О. М. Вдосконалення взаємодії органів кримінальної юстиції / Овчаренко О. М. // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2013. – Вип. 25. – 304 с. – С. 115-126.

22. Овчаренко О. М. Міжнародні стандарти організації та функціонування органів кримінальної юстиції / Овчаренко О. М. // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. – Вип. 26. – Х.: Право, 2013.

23. Овчаренко О. М. Проблеми протидії насильству та незаконному поводженню в органах кримінальної юстиції України / О. М. Овчаренко // Право і суспільство. – 2013.

24. Дунаєва Т. Є. Питання побудови та функціонування органів кримінальної юстиції в нових країнах-членах ЄС / Дунаєва Т. Є. // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2013. – Вип. 25. – 304 с. – С. 105-11.

2012.:

1. Дзюба Ю. П. Деякі питання забезпечення інформаційної безпеки чинним КК України [Текст] / Ю. П. Дзюба // Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Луганськ, 19-20 квіт. 2012 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка ; [упоряд.: Є. О. Письменський, Ю. Г. Старовойтова]. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. – С. – 0,2 д.а.

2. Мошак Г. Г. Розвиток української і німецької кримінологічної думки [Текст] / Г. Мошак // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. / редкол. : В. Я. Тацій та ін. – Х. : Право, 2012. – № 1 (68). – С. 224–232 (0,5 д.а.).

3. Сердюк О. В. Моніторинг та оцінювання в системі протидії корупції [Текст] / О. В. Сердюк // Політична наука в епоху суспільних перетворень: потенціал і його реалізація (ХХV ювілейні Харківські політологічні читання). – Х. : 2012. – С.61–63.

4. Сердюк О. В. Оцінювання якості в адмініструванні судової діяльності: проблеми операціоналізації [Текст] / О. В. Сердюк // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія / редкол.: А. П. Гетьман та ін. – Вип. 1(11). – Х. : Право, 2012. – С. 299–306.

5. Шостко О. Ю. Злочинні інвестиції: чи можна їх зупинити? [Текст]  / Олена  Шостко, Дар’я Каленюк // Юридичний вісник України. – 2012. – 7–13 квіт. (№ 14). –  С. 6–7 (0,9 д.а.).

6. Шостко О. Ю. Злочинні інвестиції: чи можна їх зупинити? [Текст]  / Олена  Шостко, Дар’я Каленюк // Юридичний вісник України. – 2012. – 14–20 квіт. (№ 15). –  С. 6. – (0,5 д.а.).

7. Мошак Г. Розвиток української і німецької кримінологічної думки // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. / редкол. : В. Я. Тацій та ін. – Х. : Право, 2012. – № 1 (68). – С. 224–232 (0,5 д.а.).

8. Мошак Г. Зближення позицій українських і німецьких кримінологів // Право України. – 2012. – № 6. – С. 276–281 (0,5 д.а.).

9. Мошак Г. Г.  Вдосконалення діяльності органів міліції під впливом Євро 2012 // «Основні напрями розвитку кримінального права  та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність»: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11–12 жовтня 2012 р. / ред. колегія: В. Я. Тацій  (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2012. – С. 486–488 (0,2 д.а.).

10. Шостко О. Ю. Проблеми виміру латентності організованої злочинності  // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Вип. 23. – Х. : Право, 2012. – С. 101–110 (0,5 д.а.).

11. Шостко О. Ю. Деякі питання вдосконалення законодавства і практики протидії організованій злочинності з урахуванням зарубіжного досвіду // Університетські наукові записки: науковий часопис Хмельницького  ун-ту управління  та права. – 2012. – Вип. 1. – С. 548–553 (0,4 д.а.).

12. Дзюба Ю.П. Деякі питання забезпечення інформаційної безпеки чинним КК України // Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 19 – 20 квітня 2012 р. / упорядн. : Є.О. Письменський, Ю.Г. Старовойтова ; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – С. 324–329. – 0,2 д.а.

13. Овчаренко О. М. Деякі питання удосконалення взаємодії органів кримінальної юстиції // Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 20 квітн. 2012 р. / редкол.: М.Й. Курочка, О.І. Левченков, В.І. Галаган та ін.; МВС України,  Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – С. 425-434. (0,5 д.а.).

14. Овчаренко О. М. Сучасні напрямки реформування органів кримінальної юстиції України // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові підходи дослідження: матеріали між кафедрального «круглого столу» (м. Харків, 23 жовтня 2012 р.) / за ред. д.ю.н., доц. В. О. Серьогіна. – Х. : Харківський національний університет внутрішніх справ: ООО Рейтинг, 2012. – С. 31-32. – 0,1 д.а.

15. Овчаренко О. М. Реалізація принципу гуманізму в діяльності органів кримінальної юстиції // «Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність»: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11–12 жовтня 2012 р. / ред. колегія: В. Я. Тацій  (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2012. – С. 506–511 (0,2 д.а.).

16. Шостко О. Ю.  Протидія організованій злочинності в Україні в контексті зарубіжного досвіду // «Основні напрями розвитку кримінального права  та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність»: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11–12 жовтня 2012 р. / ред. колегія: В. Я. Тацій  (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2012. – С. 414–417 (0,2 д.а.).

17. Шило О. Г. Круглий стіл «Дотримання прав людини в структурі процесу боротьби зі злочинністю»/ О. Г. Шило, О. М. Овчаренко // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць. – Харків : Право, 2012. – Вип. 23. – С. 319–323 (0,3 д. а.).

18. Проблеми порівняльно-правового аналізу та адаптації законодавства України у сфері боротьби зі злочинністю із законодавством Європейського Союзу / Шостко О. Ю., Сердюк О. В., Мошак Г. Г., Дзюба Ю. П., Овчаренко О. М., Дунаєва Т. Є., Карасюк І. В. // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Вип. 23. – Х. : Право, 2012. – С. 3-16. – 0,5 д.а.

2011 р.:

1. Борисов В. І. Міжнародна співпраця науковців – запорука розробки дієвої моделі протидії злочинності [Текст] / В. І. Борисов, О. Ю. Шостко // Міжнародна кримінологія – проблемне поле міждисциплінарних досліджень: матеріали ІІ наук.-практ. семінару. Вип. 2 ; за заг. ред. В. Ф. Антипенка. – К. : Сталь, 2011. – С. 53–57 (0,2 д.а.).

2. Дзюба,  Ю. П. Проблемы имплементации норм о коррупционных преступлениях в уголовное законодательство Украины и пути их преодоления // «Правовые проблемы противодействия коррупции» [Текст] : материали Междунар. науч. конф. / 2 ноября 2011 г. – М.: Инс-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. – С. 241–244.

3. Дзюба Ю. П. Виклад виступу «Імплементація норм про корупційні правопорушення у кримінальне законодавство України: проблемні питання та шляхи їх вирішення»: засідання «круглого столу» [Текст] / Ю. П. Дзюба // Конвенція про захист прав і основоположних свобод: 60 років європейського досвіду: круглий стіл, 8 грудня 2010 р. // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Вип. 21. – Х. : Право, 2011. – С.281–282 (0,1 д.а.).

4. Дзюба Ю. П. Щодо розмежування понять офіційного документа як предмета злочинів, передбачених статтями 357 та 366 КК України [Текст] / Ю. П. Дзюба // Вісник ЛДУВС ім. Э. О. Дідоренка. – Луганськ, 2010. – Спец. випуск № 8 у 3-х частинах. – Ч. 1. – С. 156–162 (0,5 д.а.).

5. Дзюба Ю. П. До питання про поняття офіційного документа як предмета злочинів, передбачених статтями 357, 358 та 366 КК України [Текст] / Ю. П. Дзюба // Зб. тез доп. та наук. повідом. наук.-практ. конф. 23–24 листопада 2010 р. ; за заг. ред. А. П. Гетьмана. – Х. : НЮАУ. – 2010. – С. 122–126 (0,2 д.а.).

6. Дзюба Ю. П. Політика України у сфері протидії корупції як складова кримінально-правової політики держави [Текст] / Ю. П. Дзюба // Матеріали Всеукр. наук.-пр. конф. «Політика в сфері боротьби зі злочинністю: актуальні проблеми сьогодення», м. Івано-Франківськ, 25-26 лютого 2011 р. – Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника, 2011. – С. 78–81 (0,2 д.а.).

7. Дзюба Ю. П. Встановлення критеріїв співрозмірності заподіяння шкоди – гарантія забезпечення конституційного права особи на необхідну оборону [Текст] / Ю. П. Дзюба // Конституція України – основа розбудови правової демократичної соціальної держави та формування правової системи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 23-24 червня 2011 р. / ред. кол. : В. Я. Тацій (голов. ред.). – Х.: Право, 2011. – С. 338–341 (0,2 д.а.).

8. Дзюба Ю. П. Кримінальне законодавство України: концептуальні засади побудови та питання імплементації [Текст] / Ю. П. Дзюба // 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 13–14 жовт. 2011 р. / редкол. : В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2011. – С. 174–178 (0,2 д.а.).

9. Мошак Г. Кримінологічні дослідження спеціалізованих установ ФРН і України  [Текст] / Г. Мошак // Право України.– 2011. – № 4. – С. 213–219 (0,5 д.а.).

10. Овчаренко О. М. Проблема використання сучасних технологій в організації роботи суду [Текст] / О. М. Овчаренко // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Вип. 22. – Х. : Право, 2011. – С. 96–107 (0,5 д.а.).

11. Овчаренко О. М. Проблеми забезпечення права особи на доступ до суду в судових стадіях кримінального провадження [Текст] / О. М. Овчаренко // Захист прав і законних інтересів особи у кримінальному судочинстві: матеріали наук. семінару 20 травня 2011 р. / ред. кол. : В. І. Борисов (голов. ред.), Н. В. Сібільова (наук. ред.). – Х.: ФІНН, 2011. – С. 80–84 (0,2 д.а.).

12. Овчаренко О. М. Новий етап співробітництва України і ЄС у сфері протидії злочинності [Текст] / О. М. Овчаренко // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Вип. 21. – Х. : Право, 2011. – С. 79–88. – 0,5 д.а.

13. Овчаренко О. М. Удосконалення взаємодії правоохоронних органів у сфері протидії злочинності в контексті наближення до європейських стандартів [Текст] / О. М. Овчаренко, Т. Є. Дунаєва // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Вип. 21. – Х. : Право, 2011. – С. 144–154 (0,5 д.а.).

14. Овчаренко О. М. Виклад виступу «Проблеми забезпечення права особи на справедливий суд в контексті судово-правової реформи»: засідання «круглого столу» [Текст] / О. М. Овчаренко // Конвенція про захист прав і основоположних свобод: 60 років європейського досвіду: круглий стіл, 8 грудня 2010 р. // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Вип. 21. – Х. : Право, 2011. – С. 279–280. – (0,1 д.а.).

15. Овчаренко О. М. Проблеми визначення державної політики у сфері притягнення суддів до кримінальної відповідальності [Текст] / О. М. Овчаренко // 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 13–14 жовт. 2011 р. / редкол. : В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2011. – С. 169–174 (0,2 д.а.).

16. Овчаренко О. М. Методики оцінювання рівнів корупції: національний та міжнародний досвід [Текст] / О. М. Овчаренко, Т. Є.Дунаєва // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Вип. 22. – Х. : Право, 2011. – С. 108–119 (0,5 д.а.).

17. Шостко О. Ю. Проблеми вдосконалення норм КК України щодо стійких злочинних об’єднань [Текст] / О. Ю. Шостко // 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 13–14 жовт. 2011 р. / редкол. : В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. –  Х. : Право, 2011. – С. 305–307 (0,2 д.а.).

18. Шостко О. Ю. Антикорупційна політика держави: кримінально-правові та кримінологічні аспекти [Текст]  / О. Ю. Шостко, Ю. П. Дзюба // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Вип. 21. – Х. : Право, 2011. – С. 60–68 (0,5 д.а.).

19. Шостко О. Ю. Мережна організація – нова риса сучасної організованої злочинності [Текст]  / О. Ю. Шостко // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Вип. 22. – Х.: Право, 2011. –  С. 34–42 (0,5 д.а.).

20. Овчаренко О. М. Проблема використання сучасних технологій в організації роботи суду // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Вип. 22. – Х. : Право, 2011. – С. 96–107 (0,5 д.а.).

21. Овчаренко О.М. Деякі питання протидії корупції в державному секторі (за матеріалами аналізу судової практики 2008-2011 років) // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Вип. 23. – Х. : Право, 2012. – С. 21-33 (0,5 д.а.).

22. Дзюба Ю. П. Проблемы имплементации норм о коррупционных преступлениях в уголовное законодательство Украины и пути их преодоления // «Правовые проблемы противодействия коррупции» : материали Междунар. науч. конф. / 2 ноября 2011 г. – М.: Инс-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. – С. 241–244 (0,2 д.а.).


КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, "КРУГЛІ СТОЛИ"

Нещодавно співробітники сектора брали безпосередню участь у наступних наукових заходах:

- Міжнародна наукова конференція «Конституція як основа розвитку правової системи» (VIII Тодиківські читання) , м. Харків, 2-3 жовтня 2015 р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Овчаренко О. М.);

- Міжнародна науково-практична конференція «Людина і закон: публічно-правовий вимір», м. Дніпропетровськ, 2-3 жовтня 2015 р., громадська організація "Правовий світ" (Шуміло О. О.);

- Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми політико-правового розвитку українського суспільства», м. Миколаїв, 17 березня 2014 р., Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського (Сердюк О. В.);

- Всеукраїнська конференція «Проблеми сучасної юридичної науки очима молодих учених», м. Харків, 17 квітня 2014 р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Шуміло О. О.);

- Щорічний міжнародний форум Німецького Конгресу Запобігання Злочинності, м. Карлсруе, ФРН, 12-13 травня 2014 р. (Мошак Г. Г.);

- Семінар-практикум з використання наукометричної бази даних Google Академія, м. Харків, 13 травня 2014 р., Центр інформаційних технологій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Шуміло О. О.);

- Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «IV Харківські кримінально-правові читання», м. Харків, 16-17 травня 2014 р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Шуміло О. О.);

- Регіональний семінар «Належне управління та протидія корупції», м. Стамбул, Туреччина, 27-28 травня 2014 р., Східне партнерство Ради Європи (Сердюк О. В.);

- Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Україна перед глобальними викликами сучасності» (ХХVІІ Харківські політологічні читання), м. Харків, 5 червня 2014 р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Сердюк О. В.);

- Круглий стіл «Люстрація: міжнародний досвід та перспективи в Україні», м. Київ, 11 вересня 2014 р., Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя» спільно з Фундацією «Відкритий діалог» (Овчаренко О. М.);

- Семінар «Соціальні гарантії для адвоката», м. Харків, 16 вересня 2014 р., Адвокатське об’єднання «Колегія адвокатів України» спільно із «АСАД Юридична Компанія» (Овчаренко О. М.);

- Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Державний суверенітет і народний суверенітет в сучасних умовах» (VII Тодиківські читання), м. Харків, 26-27 вересня 2014 р., (Шуміло О. О.);

- Міжнародна конференція «Громадянське суспільство та держава: діалог та партнерство», м. Київ, 30 жовтня 2014 р. (О. В. Сердюк);

- Круглий стіл «Кримінально-правові наслідки злочину: актуальні сучасні питання», м. Харків, 31 жовтня 2014 р., Харківський національний університет внутрішніх справ спільно з Національним юридичним університетом (Овчаренко О. М., Ю. П. Дзюба);

- Міжнародна науково-практична конференція «Тринадцяті осінні юридичні читання», м. Хмельницький, 14-15 листопада 2014 р., Хмельницький університет управління та права (Овчаренко О. М.);

- Проект Представництва ЄС в Україні «Школа європейських студій - EU Study Days», м. Дніпропетровськ, 11-15 березня 2015 р. (Шуміло О. О.);

- Науково-практичний семінар «Система наукового цитування та поширення результатів наукових досліджень», м. Харків, 19 травня 2015 р., Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Шуміло О. О.).


СЕКТОР МОЖЕ НАДАТИ ТАКІ ПЛАТНІ ПОСЛУГИ
  • підготовка науково-правових висновків на запити підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, державних та громадських органів, окремих громадян, у тому числі іноземних юридичних та фізичних осіб;
  • експертиза програм та методик емпіричних соціально-правових досліджень;
  • проведення соціологічних досліджень правових явищ та процесів (анкетування, інтерв’ювання, якісні методи);
  • переклад з англійської, німецької, італійської мови на українську наукових текстів з кримінології, кримінального права, кримінального процесу;
  • надання статистичної інформації щодо стану злочинності в зарубіжних країнах;
  • розробка проектів програм (концепцій) протидії злочинності для органів місцевого самоврядування.
 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси