СЕКТОР
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА

КЕРІВНИК НАУКОВИХ РОБІТ
ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР
Степанюк Анатолій Хомич


СПІВРОБІТНИКИ

  Степанюк Анатолій Хомич завідувач відділу, керівник наукових робіт, доктор юридичних наук, професор.

Тема кандидатської дисертації: Уголовная ответственность за изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов. Дис. канд. юрид. наук.: 12.00.08/1982. – 208 с.

Тема докторської дисертації "Актуальні проблеми виконання  покарань (сутність та принципи кримінально-виконавчої діяльності: теоретичне правове дослідження)" 12.00.08/2002. – 393 с.

Коло досліджуваних наукових проблем: сутність виконання кримінальних покарань, концептуальні засади організації діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України.


  Яковець Ірина Станіславівна головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник.

Тема докторської дисертації: Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань. Дис. док. юрид. наук.: 12.00.08/2014. – 379 с.

Указом Президента України від 01 грудня № 1122/2008 Яковець І.С. присуджено премію Президента України для молодих вчених 2008 року.

Коло досліджуваних наукових проблем: вивчення загальнотеоретичних питань реформування діяльності ДКВС України, дослідження питання щодо можливості створення служби пробації в Україні.

Автор понад 100 публікацій, з них 6 монографій, 2 у співавторстві.


  Лисодєд Олександр Володимирович  старший науковий співробітник,  кандидат юридичних наук, доцент.
Коло досліджуваних наукових проблем: дослідження питання щодо правового статусу засуджених в Україні, дослідження питань виконання покарання у виді обмеження волі.

Тема кандидатської дисертації: Кримінологічні проблеми шахрайства Дис. канд. юрид. наук.: 12.00.08/1999. –  237 с.
 
Автор понад  90 публікацій, з них 4 монографій, 2 у співавторстві.


  Автухов Костянтин Анатолійович – старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

Тема кандидатської дисертації:  Виконання покарання у виді арешту. Дис. канд. юрид. наук.: 12.00.08/2012. – 204 с.

Лауреат премії Президента України для молодих вчених 2014 року.

Коло досліджуваних наукових проблем: теоретичні і прикладні питання джерел кримінально-виконавчого права.

Автор понад 70 публікацій, з них 8 монографій.


Кутєпов Максим Юрійович науковий співробітник, кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Тема кандидатської дисертації: Кримінологічні засади формування кримінально-виконавчої політики України на сучасному етапі. Дис. канд. юрид. наук.: 12.00.08/2014.

Коло досліджуваних наукових проблем: принципи та завдання кримінально-виконавчої політики; трансформація кримінально-виконавчої політики на сучасному етапі розвитку України; наукові засади дослідження кримінально-виконавчої політики; міжнародні стандарти виконання покарань та їх реалізація у кримінально-виконавчій політиці України.

Автор понад 20 публікацій, з них 1 монографія.


Гальцова Олена Володимирівна – молодший науковий співробітник, кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Тема кандидатської дисертації: Принцип поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні та відбуванні покарань. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.08/2015.

Коло досліджуваних наукових проблем: дотримання прав і свобод людини під час виконання та відбування покарань.
Автор понад 12 публікацій.


Основні напрямки наукової діяльності

Згідно з Положенням про сектор на його співробітників покладено проведення наукових фундаментальних та прикладних досліджень в галузі кримінально-виконавчого права відповідно до тематичних планів Інституту.

Науковці також:

– беруть участь у науковому забезпеченні законопроектної та нормотворчої діяльності, здійснюючи підготовку наукових висновків, пропозицій тощо до проектів законів України з питань кримінально-виконавчої політики України, кримінально-виконавчого законодавства України, концепцій та інших нормативних актів за дорученням центральних органів державної влади та суб'єктів законодавчої ініціативи;

– здійснюють міжгалузеве співробітництво з Державною кримінально-виконавчою службою України.

У межах наукового дослідження проводиться   робота за напрямками:

1) теоретичні та практичні проблеми застосування норм  Кримінально-виконавчого кодексу України;
2) проблеми реформування державної кримінально-виконавчої служби України;
3) питання правового статусу засуджених в Україні;
4) розподіл засуджених до позбавлення волі в установах виконання покарань;
5) особливості відбування покарання засудженими жінками;
6) соціально-виховна робота  осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі.


ІСТОРІЯ

Сектор проблем кримінально-виконавчого законодавства у складі відділу кримінально-правових проблем та кримінально-виконавчого законодавства був створений 21 червня 1995 р. та затверджений постановою Президії Академії правових наук України «Про структуру та Статут Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності» № 4/5-н. У такому вигляді сектор проіснував до 2007 р. У цьому році постановою Президії АПрН України № 54/4 сектор було перетворено у сектор дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства, а відділ отримав назву – відділ дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права.

Колектив відділу у 2014 р.

(Зліва направо: К.А. Автухов, О.В. Лисодєд, І.С. Яковець, І.С. Михалко,
А.Х. Степанюк, О.І. Опанасенков)

Виступ провідного співробітника сектора дослідження проблем
кримінально-виконавчого законодавства д.ю.н., с.н.с. Яковець І.С.
12 грудня 2014 року на «круглому столі» «Забезпечення прав людини
при виконанні кримінальних покарань» в рамках проведення
Всеукраїнського тижня права.

Виступ старший науковий співробітник сектора дослідження проблем
кримінально-виконавчого законодавства к.ю.н., доц. Лисодєд О.В.
17 травня 2016 року на «круглому столі» «Правовий статус
засуджених в Україні: реалії сьогодення та перспективи удосконалення»
в рамках проведення Всеукраїнського тижня права.

Кадровий склад сектора представлений 6 особами, з них докторів юридичних наук – 2, кандидатів юридичних наук – 4.

Штатними співробітниками є: науковий співробітник, кандидат юридичних наук Кутєпов М.Ю., молодший науковий співробітник, кандидат юридичних наук Гальцова О.В. За сумісництвом працюють: завідувач відділу, науковий керівник робіт, доктор юридичних наук, професор Степанюк А.Х., головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Яковець І.С., старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук, доцент Лисодєд О.В., старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук Автухов К.А.


НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

З 1 січня 2012 р. По грудень 2017 р. сектор проводив дослідження за темою «Теоретичні та прикладні проблеми реформування Державної кримінально-виконавчої служби України», затвердженою постановою Президії НАПрН України № 79/8 від 7 грудня 2011 р. № державної реєстрації в УкрІНТЕІ: 0112U001332. Термін виконання I кв. 2012 р. – IV кв. 2017 р. Науковий керівник теми – д.ю.н., проф. Степанюк А. Х.

З січня 2017 р. співробітники сектору розпочали роботу над новою темою «Теоретичні питання удосконалення кримінально-виконавчого законодавства України та практики його застосування» Термін виконання I кв. 2016 р. – IV кв. 2021 р. Науковий керівник теми – д.ю.н., проф. Степанюк А. Х..

Співробітники сектору також були членами таких тем наукових досліджень:
1. «Виконання покарання як стадія кримінальної відповідальності», здійснюваною у межах фундаментальної теми: «Теоретичні проблеми кримінальної відповідальності та покарання». Науковий керівник – д.ю.н., професор Степанюк А.Х. Виконавці: ст. науковий співробітник, к.ю.н. Яковець І.С., мол. науковий співробітник Четверикова О.С., науковий співробітник Любжина Т.В. Термін виконання III кв. 2002 – I кв. 2007 р.

2. «Ефективність  діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України: поняття, критерії, методика виміру та шляхи підвищення»  у межах проекту «Розробка критеріїв ефективності діяльності органів кримінального переслідування  в Україні та запропонування шляхів її підвищення». Затверджена постановою Вченої ради ІВПЗ АПрН України № 6/1 від 20 грудня 2006 року та постановою Президії АПрН України № 48-2 від 28 жовтня 2006 р. № державної реєстрації в УкрІНТЕІ: 0107U002500. Керівник напрямку  зав. сектором, д.ю.н., проф. Степанюк А.Х. Виконавці: ст. науковий співробітник, к.ю.н. Яковець І.С., мол. науковий співробітник Четверикова О.С. Термін виконання: І кв.2007р. – ІV кв.2009 р.

3. «Теоретичні проблеми забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні» за п’ятим напрямком «Теоретичні основи забезпечення якості кримінально-виконавчого законодавства та кримінально-виконавчої діяльності». Затверджена постановою Президії НАПрН України № 4 від 2 жовтня 2007 р. № державної реєстрації в УкрІНТЕІ: 0108U004216. Науковий керівник теми – акад. Борисов В.І. Керівник напрямку  зав. сектором, д.ю.н., проф. Степанюк А.Х. Виконавці: ст. науковий співробітник, к.ю.н. Яковець І.С., мол. науковий співробітник Опанасенков О.І., мол. науковий співробітник Четверикова О.С. (звільнена з посади за власним бажанням). Термін виконання: І кв.2008р. – ІV кв.2010 р.

4. «Теоретичні та прикладні проблеми виконання кримінальних покарань» у межах фундаментальної теми: «Фундаментальні та прикладні проблеми боротьби зі злочинністю в України», затвердженої постановою Президії НАПрН України № 48/2 від 28.10.2006 р. № державної реєстрації в УкрІНТЕІ: 0107U002499. Науковий керівник теми – академік НАПрН України, професор Сташис В. В. Керівник підтеми – д.ю.н., проф. Степанюк А. Х. Термін виконання ІІ кв. 2007 р. – І кв. 2012 р.

5. «Дослідження теоретичних та практичних проблем соціальної адаптації осіб, звільнених із місць позбавлення волі (на виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року)». Затверджена постановою Вченої ради ІВПЗ НАПрН України № 2 від 28 грудня 2009 р. та постановою Президії НАПрН України № 67/4 від 13 листопада 2009 р. № державної реєстрації в УкрІНТЕІ: 0110U001498. Керівник теми Борисов В. І., д.ю.н., академік НАПрН України, директор ІВПЗ НАПрН України. Виконавці: зав. сектором дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства, д.ю.н., проф. Степанюк А. Х., вчений секретар ІВПЗ НАПрН України, д.ю.н. Батиргареєва В. С., провідний науковий співробітник, к.ю.н. Яковець І. С., науковий співробітник, к.ю.н. Байлов А. В. (виключений із теми у лютому 2011 р.), м.н.с. Опанасенков О. І. Термін виконання: І кв. 2010 р. – ІV кв. 2012 р.

6. «Теоретичні і прикладні питання  реінтеграції до суспільства осіб, які відбули покарання у виді позбавлення та обмеження волі (на виконання пунктів 1, 2, 4, 15 Плану заходів з реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбули покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року)» виконувалася на підставі Договору на проведення наукових досліджень № 25-12/ВПЗ від 25 грудня 2009 р., номер державної реєстрації 0110U001497, Затверджена постановою Вченої ради ІВПЗ НАПрН України № 3 від 28 грудня 2009 р. та постановою Президії НАПрН України № 67/4 від 13 листопада 2009 р. Керівник теми Борисов В. І., доктор юридичних наук, академік НАПрН України, директор НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України. Виконавці: зав. сектором дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства, д.ю.н., проф. Степанюк А. Х., провідний науковий співробітник, к.ю.н. Яковець І. С., мол. науковий співробітник Опанасенков О. І. Термін виконання: І кв. 2010 р. – ІV кв. 2013 р.

ЗАКОНОПРОЕКТНІ РОБОТИ

2017 р.:

Для Міністерства науки і освіти України підготовлено:

- кримінологічний прогноз показників злочинності на 2017 р. та на період 2016-2021 р.р. на підставі аналізу стану злочинності за 2014-2015 рр. (вих. лист № 600-0102-31 від 25.08.2016 р.) (Яковець І.С. у співавторстві).

- пропозиції та зауваження стосовно реформування наукової сфери та розвитку академічної науки до зустрічі Прем’єр-Міністра України В. В. Гройсмана з ученими (вих. лист № 576-01-04-52 від 01.08.2016 р.) (Михалко І.С. у співавторстві).

- пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до чинних законодавчих актів щодо удосконалення  виконання покарань у виді штрафу» (Яковець І.С., Автухов К.А., Тетерядченко М.А).

- пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов харчування засуджених» (Яковець І.С., Автухов К.А., Тетерядченко А.М., Кутєпов М.Ю.).

За дорученням Департаменту ресурсного забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби підготовлено:

- пропозиції щодо покращення організації харчування засуджених та осіб, узятих під варту, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах (вих. №29/27/36-17 від 10.01.2017) (Яковець І.С.).

- У Верховній Раді України було зареєстровано 2 проекти закони, розробниками яких офіційно в комплекті документів зазначено співробітників сектору Яковець І.С., та Автухова К.А.

- «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо адаптації порядку застосування окремих інститутів кримінального права до європейських стандартів» (№ 6344 від 11.04.2017) (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61586)
 
- «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку запобігання та протидії дискримінації в Україні» (№ 6353 від 12.04.2017) (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61595)

2016 р.:

Для Міністерства науки і освіти України підготовлено:

- пропозиції та зауваження на проект Порядку проведення державної атестації наукових установ, зокрема, звернено увагу на уточнення у тексті проекту розуміння змісту «статистичних даних (питомих показників)» та форми їх надання, а також вказано на певні протиріччя у строках проведення державної атестації. (Михалко І.С., вих. № 238–0102–52 від 21.04.2016 р.).

Для Президії Національної академії правових наук України підготовлено:

- пропозиції щодо Стратегії розвитку Національної академії правових наук України, зокрема було запропоновано звернути увагу на удосконалення правових механізмів забезпечення виявлення та розкриття фактів катувань, а також злочинів пов'язаних із жорстоким та нелюдським поводженням в місцях позбавлення волі  та імплементацію міжнародних стандартів поводження із засудженими та дотримання їх прав в законодавство України. (Яковець І. С., Автухов К. А., Михалко І. С., Опанасенков О. І., вих. № 102–01–52 від 19.02.2016 р.);

- пропозиції щодо Стратегії розвитку НДІ ВПЗ ім. академіка В. В. Сташиса, зокрема було запропоновано внести редакційні зміни до тексту Стратегії та звернути увагу на оптимізацію офіційного веб-сайту Інституту і забезпечення широкої співпраці з працівниками навчальних закладів інших держав та міжнародних організацій по боротьбі зі злочинністю які відповідальні за наповнення веб-сайту контентом (Яковець І. С., Автухов К. А., Михалко І. С., Опанасенков О. І., Кутєпов М. Ю.);

- пропозиції до розробки проекту рішень за темою «Правові, медико-соціальні та психологічні проблеми тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб в Україні», зокрема було запропоновано вивчити досвід Грузії щодо вирішення цих питань та звернути увагу на питання соціальної адаптації осіб, які звільняються з установ виконання покарань на непідконтрольній території (Яковець І. С., Автухов К. А., вих. № 242-01-39 від 25.04.2016 р.);

- проект Кодексу етики персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України (Яковець І. С., Автухов К. А.) (надіслано на електрону пошту);

- науковий висновок щодо практичного застосування положень Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання» (Степанюк А. Х., Яковець І. С., Автухов К. А., вих. № 242-01-39 від 25.04.2016 р.).

Розробка законопроектів за власною ініціативою.
До підкомітету по роботі з Державною пенітенціарною службою України комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України д.ю.н. Яковець І. С., к.ю.н. Автуховим К. А. під керівництвом д.ю.н., проф. Степанюка А. Х. підготовлені напрацювання щодо змін до кримінально-виконавчого та кримінального законодавства України:

- проект Закону України “Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-виконавчого кодексів України щодо адаптації порядку застосування окремих інститутів кримінального права до європейських стандартів», зокрема підготовлено проект закону, пояснювальна записка, порівняльна таблиця (Яковець І. С., Автухов К. А.).

Для Міністерства соціальної політики України підготовлено:

- проект Концепції соціальної адаптації та ресоціалізації осіб, звільнених з місць обмеження чи позбавлення волі на 2016-2020 роки, та проект Плану заходів з реалізації Концепції соціальної адаптації та ресоціалізації осіб, звільнених з місць обмеження чи позбавлення волі на 2016-2020 роки, зокрема у Концепції звернено увагу на: а) виконання відповідними органами і службовими особами покладених на них функцій і повноважень у повному обсязі, виключення фактів формалізму в роботі; б) поширенні практики залучення широкого кола громадськості до заходів сприяння соціальній адаптації звільнених, координацію діяльності громадських інституцій і державних органів; в) забезпечення відкритості діяльності органів і служб, покликаних сприяти соціальній адаптації звільнених; г) забезпечення належного контроль за цим напрямом роботи з боку прокуратури та органів влади; по-п’яте, переглянути наявну систему органів і служб з метою її спрощення, а також посилення взаємодії між ними (Яковець І. С., Автухов К. А.).

Для Міністерства охорони здоров’я України підготовлено:

- проект наказу «Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я, органів Національної поліції, слідчих ізоляторів, установ виконання покарань та кримінально-виконавчих інспекцій щодо забезпечення проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю», зокрема було запропоновано звернути увагу на удосконалення правових механізмів забезпечення взаємодії працівників, які забезпечують проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю (Яковець І. С., Автухов К. А.).

Для управління Державної пенітенціарної служби у Харківській області підготовлено:

- науковий висновок щодо відповідальності персоналу кримінально-виконавчих інспекцій за вчинення особами, що перебувають на обліку, нових злочинів, а також повноваження прокуратури при вирішенні питання притягнення до такої відповідальності, зокрема звернено увагу на відсутність у чинних законодавчих актах обов’язку кримінально-виконавчої інспекції забезпечення утримання засуджених від вчинення нового злочину.  (Яковець І. С., Автухов К .А.).

2015 р.:

Для Міністерства освіти і науки України підготовлено:

- пропозиції щодо проекту положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі ВНЗ (наукових установ). Зокрема, звернено увагу стосовно більш докладного опису таких питань, як заочна форма навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) та їх терміни, іспити для аспірантів, переваги відмітки про достроковий захист дисертації у дипломі майбутнього доктора, кількість звітувань аспіранта про хід виконання плану наукової роботи на засіданні кафедри, відділу, вченої ради. (Михалко І.С.).

Для Управління Служби безпеки України в Харківській області підготовлено:

- пропозиції щодо визначення комплексу заходів із запобігання, реагування і припинення терористичних актів, установлення режимів контролю, охорони та захисту об’єктів можливих терористичних посягань.  Запропоновано, зокрема, на законодавчому рівні розкрити порядок та особливості запровадження режиму особливих умов в установах виконання покарань. (Яковець І.С., Автухов К.А.).

Для Президії Національної академії правових наук України підготовлено:

- інформацію щодо розвитку науково-технічного потенціалу, його участі у становленні конкурентної економіки та забезпеченні національної безпеки держави. Запропоновано, зокрема, переглянути наявний перелік наукових установ та здійснити їх скорочення за рахунок ліквідації відомчих закладів та запровадити обов’язкову участь профільних наукових установ Національної академії наук України, Національної академії правових наук України у науковому забезпеченні конституційної реформи та децентралізації системи державного управління в Україні. (Яковець І.С., Опанасенков О.І.);

- інформацію щодо тематики досліджень, за спеціальністю 12.00.08 на предмет їх відповідності заявлені. (Степанюк А.Х., Яковець І.С., Автухов К.А.).

Розробка законопроектів за власною ініціативою:

До підкомітету  по роботі з Державною пенітенціарною службою України Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності д.ю.н. Яковець І.С., к.ю.н. Автуховим К.А. під керівництвом д.ю.н., проф. Степанюка А.Х. від імені Координаційного бюро з проблем кримінально-виконавчого права підготовлені напрацювання щодо змін до кримінально-виконавчого та кримінального законодавства України (вих. №  546–03–23 від 29.05.2015р.):

- проект Концепції державної політики у сфері виконання кримінальних покарань. В якій, зокрема, визначені довгострокові цілі, характер та основоположні завдання держави у відповідній галузі також звернено увагу на: 1) необхідності зміни ставлення до значення кримінальних покарань та процесу їх виконання для суспільства й держави, а також відношення до засуджених й осіб, звільнених від відбування покарання; 2) оновленні пріоритетів процесу виконання кримінальних покарань, форм і методів роботи із засудженими; 3) вдосконаленні та гуманізації кримінально-виконавчого законодавства та інших нормативних актів, які стосуються процесу виконання покарань; 4) реорганізації управління ДКВС, діяльності органів і установ виконання покарань, перегляд їх системи та функцій, принципів роботи персоналу; 5) розвитку науки кримінально-виконавчого права та її взаємодії із практикою виконання кримінальних покарань;

- проект Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо удосконалення порядку застосування до засуджених заходів заохочення і стягнення», пояснювальна записка та порівняльна таблиця до проекту. Запропоновано, зокрема, внести зміни до статей 130 – 134 Кримінально-виконавчого кодексу України, що сприятиме розширенню практики застосування заходів заохочення та стягнення до осіб засуджених до позбавлення волі і дозволить гуманізувати умови їх тримання на принципах неухильного додержання Конституції України, вимог Загальної декларації з прав людини, інших міжнародних правових норм і стандартів поводження з ув’язненими;

– проект Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України (щодо гуманізації порядку і умов виконання покарань)», пояснювальна записка та порівняльна таблиця до проекту Запропоновано, зокрема, внести зміни до статей 8, 25, 93, 107, 110, 116, 122 Кримінально-виконавчого кодексу України, що сприятиме захисту прав та законних інтересів осіб, засуджених до позбавлення волі, членів їх сімей, дозволить гуманізувати умови їх тримання на принципах неухильного додержання Конституції України, вимог Загальної декларації з прав людини, інших міжнародних правових норм і стандартів поводження з ув’язненими;

- проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо гуманізації кримінальної відповідальності жінок», пояснювальна записка та порівняльна таблиця до проекту. Запропоновано, зокрема, внести зміни до статі ч. 2 ст. 64 Кримінального кодексу України. У частині два статті 64 слова «що були в стані вагітності під час вчинення злочину або на момент постановлення вироку» виключити.

2014 р.:

Для Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області підготовлено:

- науковий висновок щодо роз’яснення низки проблемних питань щодо визначення кола осіб, які підпадають під дію Закону України «Про амністію у 2014 році», а саме звернено увагу на статтю 1 цього закону, де зазначено, що підлягають звільненню від відбування покарання, засуджені за будь-які злочини, які не поєднані з насильством, небезпечним для життя і здоров’я, тому звільненню на підставі ст. 2 Закону України «Про амністію у 2014 році» підлягають засуджені, на яких не поширюються вищевказані обмеження, в тому числі й засуджені за умисні тяжкі та особливо тяжкі злочини (за умови, що вони не поєднані з насильством, небезпечним для життя і здоров’я, не спричинили загибель двох і більше осіб, не входять до окремого переліку складів злочинів тощо з одночасним дотриманням вимоги стосовно відбуття частини строку покарання).

Для Президії Національної академії правових наук України підготовлено:

– зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України», вказано на ясність, чіткість та зрозумілість термінів, які вживаються в зазначеному проекті; (Михалко І.С.);

пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково–технічну діяльність»», звернено на дублювання деяких статей проекту, а також на нечітке розмежування сфер діяльності наукового та науково–педагогічного працівників; (Степанюк А.Х., Яковець І.С., Опанасенков О.І., Михалко І.С.);

– пропозиції щодо приведення нормативно–правових актів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації у відповідність до Закону України «Про вищу освіту», вказано на термінологічні недоліки та загальні редакційні помилки у тексті Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника. (Лисодєд О.В., Михалко І.С.);

- інформацію про науково-дослідну роботу «Теоретичні і прикладні питання реінтеграції до суспільства осіб, які відбули покарання у виді позбавлення та обмеження волі», яка була виконана в Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, звернено  увагу на результати дослідження, а також на впровадження наукової роботи із досліджуваних проблем.

Для Координаційного бюро підготовлено:

- пропозиції щодо актуальних питань сучасного наукового пошуку, що охоплюються науками Координаційного бюро з проблем кримінально-виконавчого права.

Наукові дослідження на замовлення регіонів
Протягом звітного періоду науковці сектору на замовлення регіонів брали участь у підготовці таких документів:

На прохання Прокуратури Харківської області надано:

- науковий висновок щодо роз’яснення низки проблемних питань щодо визначення кола осіб, які підпадають під дію Закону України «Про амністію у 2014 році», підготовлений на прохання Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області, зокрема звернено увагу на статтю 1 цього закону, де зазначено, що підлягають звільненню від відбування покарання, засуджені за будь-які злочини, які не поєднані з насильством, небезпечним для життя і здоров’я, тому звільненню на підставі ст. 2 Закону України «Про амністію у 2014 році» підлягають засуджені, на яких не поширюються вищевказані обмеження, в тому числі й засуджені за умисні тяжкі та особливо тяжкі злочини (за умови, що вони не поєднані з насильством, небезпечним для життя і здоров’я, не спричинили загибель двох і більше осіб, не входять до окремого переліку складів злочинів тощо з одночасним дотриманням вимоги стосовно відбуття частини строку покарання);

- науковий висновок щодо роз’яснення низки проблемних питань щодо внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України, внесених Законом України № 1186-VII від 08.04.2014 року, а саме вказано на термінологічні недоліки зазначеного закону та звернено увагу на незрозумілість порядку примусового годування засуджених.

Розробка законопроектів за власною ініціативою:

На подані пропозиції був отриманий Акт впровадження № 04-20/12-1148 від 16 травня 2014 р. за підписом Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України, в якому зазначається, що пропозиції до чинного законодавства є слушними і будуть враховані у законодавчій роботі Комітету.

- д.ю.н. Яковець І.С., к.ю.н. Кареліним В.В. підготовлено Доповідну записку до Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо удосконалення порядку застосування до засуджених заходів заохочення і стягнення». Запропоновано, зокрема, внести зміни до статей 130 – 134 Кримінально-виконавчого кодексу України, що сприятиме розширенню практики застосування заходів заохочення та стягнення до осіб засуджених до позбавлення волі і дозволить гуманізувати умови їх тримання на принципах неухильного додержання Конституції України, вимог Загальної декларації з прав людини, інших міжнародних правових норм і стандартів поводження з ув’язненими;

- д.ю.н. Яковець І.С., к.ю.н. Автуховим К.А. підготовлено проект Концепції державної політики у сфері виконання покарань  до Міністерства юстиції України. Виділені основні напрями державної політики у сфері виконання кримінальних покарань, зокрема звернено увагу на: 1) необхідності зміни ставлення до значення кримінальних покарань та процесу їх виконання для суспільства й держави, а також відношення до засуджених й осіб, звільнених від відбування покарання; 2) оновленні пріоритетів процесу виконання кримінальних покарань, форм і методів роботи із засудженими; 3) вдосконаленні та гуманізації кримінально-виконавчого законодавства та інших нормативних актів, які стосуються процесу виконання покарань; 4) реорганізації управління ДКВС, діяльності органів і установ виконання покарань, перегляд їх системи та функцій, принципів роботи персоналу; 5) розвитку науки кримінально-виконавчого права та її взаємодії із практикою виконання кримінальних покарань. (Яковець І.С., Автухов К.А.);

-  д.ю.н. Яковець І.С., к.ю.н. Автуховим К.А. підготовлено проект Положення про спостережні комісії до Міністерства юстиції України. Відповідно до змін, які внесені до Кримінально-виконавчого кодексу України у 2013 році (що стосуються організації та здійснення громадського контролю за дотриманням прав і свобод засуджених спостереженими комісіями), з урахуванням пропозицій науковців та представників громадськості, розроблено проект Положення про спостережні комісії. На подані пропозиції був отриманий Акт впровадження № 19889-0-33-14/6 від 05 грудня 2014 р. за підписом заступника Міністра юстиції І. Бондарчука, в якому зазначається, що проект буде враховано при підготовці Міеістерством юстиції відповідних нормативно–правових актів;

- к.ю.н. Дюновою Т.В. підготовлено Доповідну записку до Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку призначення та виконання покарання у виді довічного позбавлення волі». Запропоновано, зокрема, внести зміни до статті 81 Кримінального кодексу України та ст. ст. 151, 154 Кримінально-виконавчого кодексу України, що сприятиме розширенню практики застосування умовно-дострокового звільнення і дозволить зменшити рівень криміналізації суспільства. На подані пропозиції був отриманий лист за підписом Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України, в якому зазначається, що пропозиції до чинного законодавства є слушними і будуть враховані у законодавчій роботі Комітету.

2013 р.:

Для Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України підготовлено 2 висновки на проекти законів, зокрема:

- підготовлено пропозиції щодо змін та доповнень до проекту закону України» Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо порядку та умов відбування покарання», реєстр. № 1131 від 20.12.2012 р., поданий Кабінетом Міністрів України, в яких не зважаючи на позитивну оцінку змін та доповнень, було звернено увагу на спірну та недостатньо обґрунтовану пропозицію щодо зміни у КВК України. А саме звернено увагу на те, що прийняття цих змін може потягти не лише погіршення правового становища засуджених, а й викликати численні випадки порушення їх прав;

- підготовлено пропозиції щодо змін та доповнень до проекту закону України «Про внесення змін до статті 116 Кримінально-виконавчого кодексу України» (щодо забезпечення прав засуджених осіб на медичну допомогу), реєстр. № 1020 від 12.12.2012 р., поданий народним депутатом України І.В. С.Г. Міщенком, в яких звернено увагу на те, що прийняття цього Закону призведе до невиправданого обмеження в реалізації засудженими права на вільний вибір лікаря.

Для комісії з питань правоохоронної діяльності Конституційної Асамблеї:

- підготовлено пропозиції щодо надання зауважень до проекту Концепції змін до Конституції України.

Для Державної пенітенціарної служби України:

- надано науково-правовий висновок на проект Порядку взаємодії кримінально-виконавчих інспекцій, підрозділів кримінальної міліції у справах дітей органів внутрішніх справ, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служби у справах дітей та інших суб’єктів щодо реалізації індивідуальних програм соціальної реабілітації. Вказано на термінологічні недоліки Проекту.

- підготовлено пропозиції до Державної цільової програми модернізації пенітенціарної системи на 2013 – 2017 роки, а саме запропоновано доповнити пріоритетні напрямки напрямком дотримання принципів перелічених у ст. 5 КВК України,  вказано на термінологічні недоліки та загальні редакційні помилки Програми.

На виконання розпорядження директора Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України:

- підготовлена пояснювальна записка до Книги IV проекту Кодексу України про антигромадські (кримінальні) проступки, звернено увагу на внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України, Законів України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», «Про виконавче провадження» та деяких інших актів;

- надані пропозиції та зауваження до Проекту рекомендацій «круглого столу»: «Державна політика у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних правопорушень», вказано на термінологічні недоліки та загальні редакційні помилки Програми.

Для Ради національної безпеки і оборони України:

- підготовлено пропозиції стосовно напрямів подальшого удосконалення державної системи управління у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, вказано на складнощі які виникають під час впровадження замісної підтримуючої терапії та запропоновані шляхи вирішення цієї проблеми.

Для Президії Національної академії правових наук України:

- надано пропозиції стосовно Пропозиції щодо Концепції створення музею українського правознавства та плану заходів стосовно її реалізації., звернено  увагу на доцільність в змісті концепції визначитись з часовими межами які буде охоплювати експозиція музею;

- надано пропозиції щодо рецензування тем дисертаційних  досліджень за спеціальністю 12.00.08;

- підготовлені зауваження до базової версії Словника Великої української енциклопедії, зокрема запропоновано внести до словника термінологічні поняття які відносяться до кримінально-виконавчого законодавства;

- надано уточнення та доповнення до статті «Діяльність відділення кримінально-правових наук Національної академії правових наук України: двадцять років досвіду».

Для Координаційного бюро:

- розроблено пропозиції щодо актуальних питань сучасного наукового пошуку, що охоплюються науками Координаційного бюро з проблем кримінально-виконавчого права.

2012 р.:

Для Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України підготовлено 4 висновки на проекти законів, зокрема:

- висновок на проект закону України «Про внесення змін до статті 116 Кримінально-виконавчого кодексу України» (щодо забезпечення прав засуджених осіб на медичну допомогу), реєстр. № 1020 від 12.12.2012 р., поданий народним депутатом України С.Г. Міщенком;

- пропозиції до проекту закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо порядку та умов відбування покарання», реєстр. № 1131 від 20.12.2012 р., поданий Кабінетом Міністрів України;

- висновок на проект закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо підвищення рівня захисту прав засуджених осіб», реєстр. № 10398 від 25.04.2012 р., поданий народним депутатом України Ю.В. Прокопчуком;

- пропозиції до проекту закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Державної пенітенціарної служби України з питань проведення контрольної та оперативної закупівлі заборонених товарів, предметів та речовин», реєстр. № 10346 від 12.04.2012 р., поданий народним депутатом України І.В. Деньковичем;

- висновок на проект закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації законодавства та забезпечення конституційних прав і свобод осіб, які взяті під варту та які відбувають покарання в установах виконання покарань», реєстр. № 10316 від 25.04.2012 р., поданий народним депутатом України В.Д. Швецем;

- пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України (щодо посилення державного контролю за дотриманням прав засуджених осіб в установах виконання покарань)», реєстр. № 9708 поданий народним депутатом України В.Д. Швецем;

Для Кабінету Міністрів України:

- надано зауваження до проекту Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року.

Для Міністерства юстиції України:

- підготовлено пропозиції та зауваження до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки».

Для Штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України:

- надано пропозиції стосовно підготовки проекту Концепції боротьби з тероризмом.

Для комісії з питань правоохоронної діяльності Конституційної Асамблеї:

- підготовлено пропозиції щодо надання зауважень до проекту Концепції змін до Конституції України;

- підготовлено аналітичну доповідь на тему «Міжнародний досвід конституційного регулювання статусу засуджених»;

- підготовлено доповідну записку щодо Концепції удосконалення Конституції України.

Для Державної пенітенціарної служби України підготовлено 3 висновки на проекти концепцій:

- підготовлено пропозиції до Державної цільової програми модернізації пенітенціарної системи на 2013-2017 роки;

- Концепції розвитку та модернізації органів і установ, що належать до сфері управління Державної пенітенціарної служби України;

- Концепції впровадження і розвитку пробації в Україні;

- Концепції державної політики у сфері реорганізації кримінально-виконавчої системи;

- прийнято участь у розробці проекту Інструкції про порядок виконання покарання у виді довічного позбавлення волі.

Для Президії Національної академії правових наук України:

- підготовлено інформацію щодо надання суджень з приводу доцільності прийняття Типового положення про наукові школи в системі наукових установ Національної академії правових наук України.

На виконання розпорядження директора Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України:

- підготовлена пояснювальна записка до Книги IV проекту Кодексу України про антигромадські (кримінальні) проступки. Для Президії Національної академії правових наук України.

2011 р.:

Для Міністерства внутрішніх справ України:

- підготовлено пропозиції щодо змін та доповнень до проекту постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року», де запропоновано внести редакційні зміни до списків виконавців певних пунктів та виключити окремі пункти цієї Постанови;

- надано зміни та доповнення до підготовленого МВС України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю», де запропоновано викласти певні пункти у новій редакції та внести зміни до списків виконавців до них.

Для Міністерства юстиції України:

- підготовлено пропозиції та зауваження до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки», де, зокрема, внесено пропозиції редакційних змін до окремих пунктів проекту постанови та запропоновано додати Державну пенітенціарну службу України до переліку виконавців певних пунктів проекту.

Для Державної пенітенціарної служби України:

- підготовлено пропозиції і зауваження до робочого проекту Концепції розвитку та модернізації органів і установ, що належать до сфері управління Державної пенітенціарної служби України, а саме запропоновано переформулювати мету і завдання Концепції, переробити етапи реалізації Концепції стосовно зазначення конкретних заходів, вказано на термінологічні недоліки та загальні редакційні помилки проекту, викладено зауваження щодо утворення служби пробації, обґрунтовано неконституційність пропозиції відносно внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України в частині обмеження кількості посилок, бандеролей, передач для засуджених до позбавлення волі;

- підготовлено зауваження до робочого проекту Концепції впровадження і розвитку пробації в Україні, де було критично проаналізовано термін «пробація» в аспекті його використання у тексті концепції, аргументовано висновок, що концепція не має чіткого цільового призначення та її основні положення носять розпливчастий характер;

- прийнято участь у розробці Проекту Інструкції про порядок виконання покарання у виді довічного позбавлення волі, а саме внесли пропозиції щодо організації нагляду та проведення соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими до довічного позбавлення волі.

Для Київського регіонального центру Національної академії правових наук України:

- підготовлено пропозиції і зауваження до проекту Положення про науково-правову експертизу правових актів, їх проектів та письмових документів, а саме запропоновано внесення редакційних змін до статей та до термінологічного апарату Положення, усунення суперечностей між пунктами зазначеного нормативно-правового акту.


ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Монографії:

1. Степанюк А.Х. Сущность исполнения наказания - Харьков: Фолио, 1999. - 256 с.

2. Степанюк А.Х. Виправні роботи як вид покарань: Кримінальні, кримінологічні та кримінально-виконавчі проблеми (Монографія). – К.: “МП Леся”, 2002. – 139 с.

3. Яковець І.С. Первинна класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл в установи виконання покарань. Монографія. – Х.:вид-во “Кроссроуд”, 2006. – 208с. (11,4 ум.др.арк.)

4. Кримінологічні проблеми попередження злочинності неповнолітніх у великому місті: досвід конкретно-соціологічного дослідження. Монографія /Колект.авторів: В.В. Голіна,  І.С. Яковець та ін. За заг.ред. професорів В.В. Голіни та В.П. Ємельянова. – Х.: “Право”, 2006. – 292 с. (14,3 ум.др.арк.)

5. Степанюк А.Х., Яковець І.С. Впровадження міжнародних стандартів у практику діяльності кримінально-виконавчої системи України. – Х.: ТОВ „Кроссроуд”, 2007. – 184с. (10,7 др.арк.)

6. Запобігання та протидія злочинності правоохоронними органами  України / Кальман О.Г., Дарнопих Г.Ю., Христич І.О., Погорецький М.А., Лукашевич С.Ю., Лисодєд О.В. – Х .2008. – 284с. – Деп. В ДНТБ України 04.04.08 №21 – УК2008  (12 др.арк.), (Лисодєд О.В. – 1 др.арк.)

7. Правова система України: історія , стан та перспективи: у 5 т. – Х.; Право, 2008. Т.5: Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні / за заг. ред. В.В. Сташиса. – 840 с.  (52,5 др.арк ). Степанюк  А.Х. – 2,7 др.арк., Яковець І.С. 0,7 др.арк.

8. Засоби виправлення і ресоціалізації засуджених до позбавлення волі: монографія / А. Х. Степанюк, І. С. Яковець, О. В. Лисодєд та ін. ; за заг ред. д.ю.н., проф. А. Х. Степанюка. – Х. : Кроссроуд, 2011. – 326 с. (19 ум. друк. арк.).

9. Яковець І.С. Умовно-дострокове звільнення та заміна невідбутої частини покарання більш м’яким. – М. : PRI, 2012. – 212 с.

10. Автухов К.А. Виконання покарання у виді арешту: сучасні проблеми організації та правового регулювання : монографія / К.А. Автухов. – Х. : Право, 2013. – 200 с.

11. Михалко І.С. Забезпечення принципу раціонального застосування примусових заходів та стимулювання правослухняної поведінки засуджених: монографія. – Х. : Право, 2013. – 200 с.

12. Яковець І.С. Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань: монографія. – Х.: Право, 2013. – 392 с.

13. Правове регулювання застосування заходів заохочення та стягнення у процесі виконання покарань, пов’язаних з ізоляцією засуджених : монографія / В.В. Карелін, І.С. Яковець, К.А. автухов ; за заг. Ред.. А.Х. Степанюка. – Х. : Право, 2014. – 240 с.

14. Дуюнова Т.В., І. С. Яковець Виконання покарання у виді довічного позбавлення волі : монографія / за заг. ред. А.Х. Степанюка. – Х. : Право, 2015. – 192 с. (11,2 д.а.).

15. Сучасна кримінально-виконавча політика України : монографія / І. С. Яковець, К. А. Автухов, М. Ю. Кутєпов. – Х. : Право, 2016. – 172 с. (9.99 ум. друк. арк.).

16. Політика в сфері боротьби зі злочинністю України : теоретичні та прикладні проблеми : монографія / за заг. ред. П. Л. Фріса та В. Б. Харченка. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2016. – 192 с. (26,25 д.а., І. С. Яковець – 2 д.а.).

17. Правовий вплив на неправомірну поведінку : актуальні грані : монографія / за ред. О.В. Козаченка, Є.Л. Стрельцова. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 768 с. (44,6 д.а. / Яковець І.С., Автухов К.А. – 2 д.а.).

Науково-практичні коментарі:

1. Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого  кодексу України / А.П. Гель, О.Г. Колб, В.О. Корчинський [ та ін.]; за заг. ред. Степанюка А.Х. – К.; ТОВ Юрінком Інтер, 2008. – 496 с. (35,5др.арк). Степанюк А.Х. – 0,9 др.арк, Лисодєд – 5,2 др.арк.,  Яковець І.С.- 8,3 др.арк  (Примітка: у звіті за 2008 р. дана публікація не вказувалась).

2. Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний коментар. Видання друге, доповнене і перероблене / Степанюк А.Х., Яковець І.С. За заг. ред. Степанюка А.Х. – Х.:ТОВ “Одіссей “, 2008. – 560 с. (35,5 др. арк.), (Степанюк А.Х., Яковець І.С. – 17,75 др. арк. Яковець І.С. – 17,75 др. арк.).

3. Положення про спостережні комісії: наук.-практ. коментар / І. С. Яковець; за заг. ред. Степанюка А. Х. – Донецьк : «Донецький Меморіал», 2011. – 140 с. (3,72 ум. друк. арк.).

4. Кримінально-виконавчий кодекс України: науково-практичний коментар / за заг. ред. В.В. Коваленка, А.Х. Степанюка. – К. : Атіка, 2012. – 492 с.

5. Реінтеграційний напрямок діяльності персоналу установ виконання покарань : наук.-практ.посіб. /К.А.Автухов, І.С.Яковець; за заг. ред. А.Х.Степанюка. – Х. : Право, 2013. – 148 с.

Навчальні посібники:

1. Автухов К.А. Кримінально-виконавче право : навч. посіб. / К.А. Автухов ; за заг. ред. А. Х. Степанюка. – Х. : Право, 2014. – 152 с. (5 д.а.).

2. Гель А.П., Семаков Г.С., Яковець І.С. Кримінально-виконавче право України: Навч. посібник / За заг. ред. проф. А.Х. Степанюка. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 624 с. – Бібліограф.: 604-615 (32,76 др.арк.), (Яковець І.С. – 11 др. арк.).

3. Букалов П.Ф., Яковец И.С. Подача жалоб в административном судопроизводстве: практическое пособие для заключенных. Издание второе, дополненное и переработанное – Донецк: «Донецкий мемориал», 2009. – 40с. (1.5 др.арк.).  Яковець І.С. - 1 др.арк.

4. Віктімологічні засади боротьби зі злочинами, що вчиняються в установах виконання покарань України: навч. посібник / Джужа О.М., Коваленко В.В., Колб О.Г. та ін.; за заг. ред. О.М. Джужи та В.В. Коваленка. – Хмельницький: ХмЦНП, 2012. – 172 с.

5. Загальні засади діяльності спостережних комісій : наук.-практ. посіб. / О.В. Анпілогов, Ю.В. Кутєпов, І.С. Яковець, К.А. Автухов ; за заг. ред. А.Х. Степанюк. – Х. : Право, 2014. – 284 с.

6. Автухов К.А. Кримінально-виконавче право : навч. посіб. (відповіді на екзаменаційні питання та питання до практичних занять) / К.А. Автухов ; за заг. ред. А. Х. Степанюка. – Х. : Право, 2015. – 160 с. (9,3 д.а.).

7. Короткочасні виїзди засуджених до позбавлення волі за межі колоній / К. А. Автухов, О. М. Крук, А. Х. Степанюк, І. С. Яковець та ін.; за заг. ред. д.ю.н., проф. О. Г. Колба. – К.: Кондор-Видавництво, 2016. – 200 с.

8. Яковець І. С. Посібник для працівників державних інституцій та громадських організацій, що працюють з особами, які звільняються з місць позбавлення волі (щодо допомоги у соціальній адаптації). – К.: Громадський захисник, 2016. – 50 с.

9. Автухов К.А. Кримінально-виконавче право : навч. – практ. посіб. (для підготовки до іспиту аспірантів, здобувачів та студентів) / К.А. Автухов ; за заг. ред. А. Х. Степанюка. – Х. : Право, 2016. – 158 с. (9,3 умов. друк арк.).

10. Автухов К. А. Правовий порадник для засуджених до позбавлення волі / К. А. Автухов, А. П. Мукшименко. – К. Рада Европи, 2016 . – 52 с.

11. Науково-практичні рекомендації до кримінально-виконавчої діяльності : наук. – практ. посіб. / К.А. Автухов, А. П. Мукшименко, Т. С. Яблонська, І. С. Яковець. – Київ. Паливода А. В., 2016.

12. Права людини за гратами : практ. посібник / Федорчук О.О., Яковець І.С. – К. : Асоціація УМДПЛ, 2016. – 256 с. (13 д.а.).

13. Яковець І.С. Посібник для працівників державних інституцій та громадських організацій, що працюють з особами, які звільняються з місць позбавлення волі (щодо допомоги у соціальній адаптації). – К. : Громадський захисник, 2016. – 50 с. (1,0 д.а.).

Науково-практичні посібники:

1. Проблеми забезпечення прав засуджених у кримінально-виконавчій системі України./ В.А. Бадира, О.П. Букалов, А.П. Гель, М.В. Романов, І.С. Яковець /  З заг. ред. Є.Ю. Захарова. Харківська правозахисна група. – Харків: Права людини, 2009. – 368 с. (20.68 др.арк.). Яковець І.С. – 3 др.арк.

2. Общественная оценка поведения  заключенных / Сергей Шимоволос, Ирина Яковец. -  М.: Издание Международной тюремной реформы / Penal Reform International, 2009. – 86 с. (4 д.а.). И.Яковец – 2 п.л.

3. Ефективність діяльності державної кримінально-виконавчої служби України: науково-практичний посібник / за заг. ред. А.Х. Степанюка. – Х.: Кроссроуд, 2009. – 176 с. – 10,2 др.арк., Степанюк А.Х. – 1 др.арк., Яковець І.С. – 9 др.арк., Четверикова О.С. - 0,2 др.арк. 

4. Кримінально-виконавчий кодекс України: Із змінами і доповненнями станом на 1 березня 2008 року / Упорядник А.Х. Степанюк. – Х.: Право, 2008. – 176 с. (5,5 др. арк.).

5. Борисов, В. І. Організація роботи персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України з підготовки засуджених до звільнення: наук.-практ. посібник / В. І. Борисов, А. В. Байлов, В. С. Батиргареєва та ін. – Х. : ХНУВС, 2011. – 332 с. (18,3 ум. друк. арк.).

6. Правові основи діяльності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України: наук.-метод. посіб. / упоряд. І. Яковець. – К. : Паливода А. В. – 2011. – 232 с. (12,18 ум. друк. арк.).

7. Попереднє ув’язнення: мета та порядок виконання: наук.-практ. посіб. / упоряд. І. Яковець. – К. : Паливода А. В. – 2011. – 68 с. (3, 57 ум. друк. арк.).

8. Жінки і кримінальні покарання: наук.-практ. Посіб. / упоряд. І. Яковець – К. : Паливода А.В. – 2011. – 64 с. (3,36 ум.друк.рак.).

9. Особливості діяльності окремих підрозділів кримінально-виконавчої системи : навч. посібник / К.А. Автухов, О.В. Ткачова, І.С. Яковець; за ред. А.Х. Степанюка. – Х.: Право, 2012. – 152 с.

10. Організаційно-правові засади діяльності державної пенітенціарної служби України в установах виконання покарань : навч. посібник / К.А. Автухов, І.С. Яковець; за заг. ред. А.Х. Степанюка. – Х.: Право, 2013. – 160 с.

11. Автухов К.А., Яковець І.С. Реінтеграційний напрямок діяльності персоналу установ виконання покарань : наук.-практ.посіб. /К.А.Автухов, І.С.Яковець ; за заг. ред. А.Х.Степанюка. – Х. : Право, 2013. – 148с.

12. Загальні засади діяльності спостережних комісій Наук.-практ.посіб. / О. В. Анпілогов, Ю. В. Кутепов, І. С. Яковець, К. А. Автухов; за заг. ред. А.Х.Степанюка. – Х. : Право, 2014. – 248 с.

13. Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України : наук.-практ. посіб. / К.А. Автухов, А.П. Гель, М.В. Романов, В.О. Човган, І.С. Яковець; за заг. ред. М.В. Романова; ГО «Харківська правозахисна група». – Х. : Тов. «Видавництво права людини», 2015. – 480 с. (26,97 д.а.). (Яковець І.С. 3 д.а., Автухов К.А. 1 д.а.).

Науково-методичні посібники:

1. Права людини в діяльності органів і установ виконання покарань : науково-метод. посібник для проведення занять в системі службової підготовки / Іваньков І.В., Яковець І.С., Григоренко А.М., Буров С.Ю.; за заг. ред. д.ю.н., проф. А.Х. Степанюка. – Чернігів : ПАТ «ПВК «Десна», 2012. – 280 с. (32,55 др.арк.).

2. Правовий порадник для засуджених до позбавлення волі : наук.-метод. посіб / К.А. Автухов, А.П. Мукшименко. – К. : Рада Європи, 2016. – 52 с. (2,3 д.а. / Автухов К.А. – 1 д.а.).

Наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень, опубліковані у

2017 р.:

1. Автухов К.А. Окремі підходи до визначення кримінально-виконавчого права // Актуальні питання кримінально-виконавчого законодавства та практики : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 30 березн. 2017 р.) / відп. Ред.. В.А. Кирилюк. – К. : Ін-т крим.-винон. служби, 2017. – 127 с. С. 8 – 10. (0,2 д.а.).

2. Автухов К.А. Окремі підходи до визначення кримінально-виконавчого права // Актуальні питання кримінально-виконавчого законодавства та практики : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 30 березня 2017 р.) / відп. ред. В.А. Кирилюк. – К. : Ін-т крим.-викон. служби, 2017. – С. 8-10 (0,2 д.а.).

3. Гальцова О.В. До питання поваги до прав і свобод людини як міжгалузевого принципу кримінально-виконавчого права / О.В. Гальцова // Підприємництво, господарство і право. – 2017. - № 3. (0,6 д.а.) – Журнал включено до науково-метричної бази Index Copernicus Internation (Польща).

4. Гальцова О.В. Щодо права засуджених на життя під час відбування покарання / О.В. Гальцова // Юридичний науковий електронний журнал. – 2017. - № 1. – С. 122-124. – режим доступу : http//lsej.org.ua/ (0,5 д.а.) – Журнал включено до науково-метричної бази Index Copernicus Internation (Польща).

5. Гальцова О.В. Принцип поваги до прав і свобод людини у міжнародних стандартах з прав людини і поводження із засудженими / Гальцова О.В. // Питання боротьби зі злочинністю. – 2017. – С. 151 – 166. Вип. 33. – 0, 8 д.а. – Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського).

6. Кутєпов М.Ю. Оптимізація кримінально-виконавчої політики України / М.Ю. Кутєпов // Юрид. наук. електрон. журн. : електрон. наук. фах. видання. – 2017. – № 2. – С. 131-134. – Режим доступу:  http://lsej.org.ua/2_2017/36.pdf (0,73 д.а.) – журнал включено до наукометричної бази Index Copernicus International (Польща).

7. Кутєпов М.Ю. Богослужіння і релігійні обряди як заходи ресоціалізації засуджених / Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХI столітті: Матеріали міжнародної науково – практичної конференції (м. Одеса, Україна, 7-8 квітня 2017 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2017. – С. 154-156 (0,16 д.а.).

8. Кутєпов М.Ю. Співробітництво України з країнами учасницями СНД із запобігання злочинності / Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України: Матеріали міжнародної науково – практичної конференції, м. Львів, 27-28 січня 2017 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2017. – С. 92-96 (0,28 д.а.).

9. Лисодєд О. В. Новий закон уніс нові корективи у правовий статус засуджених (коментар до Закону України від 7 вересня 2016 р. № 1492-VIII) / О. В. Лисодєд // Право і суспільство. – 2017. – № 1 : у 2-х ч. – Ч. 1. – С. 229-235 (0,63 д.а.) – журнал включено до наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

10. Лисодєд О. В. Про нормотворчість у сфері забезпечення прав засуджених в Україні / О. В. Лисодєд // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія Право. – 2017. – Вип. 42. – С. 209-212 (0,5 д.а.) – журнал включено до наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

11. Лисодєд О. В. Недоліки нормотворчості у кримінально-виконавчому законодавстві / О. В. Лисодєд // Кримінологічна теорія і практика : досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 24 берез. 2017 р.) : у 2 ч. / [редкол. : В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – Ч. 1. – С. 189-192 (0,2 д.а.).

12. Лисодєд О. В. Щодо останніх змін до Кримінально-виконавчого кодексу України / О. В. Лисодєд // Актуальні питання кримінально-виконавчого законодавства та практики : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 30 березня 2017 р.) / від. ред. В. А. Кирилюк. – К. : Ін-т крим.-викон. служби, 2017. – С. 81-84 (0,24 д.а.).

13. Тетерядченко А.М. Тюремна розвідка - міжнародний досвід та українські реалії  / А. М. Тетерядченко // Захист прав людини в парадигмі верховенства права (Київ, 17 травня 2017 р.). – К. : Акад адвокатури. 2017. – С. 28-30 9 (0,2 д.а.).

14. Яковець І.С. Превентивні та компенсаційні заходи в запобіганні злочинам в установах виконання покарань // Сучасна кримінологія : досягнення, проблеми, перспективи : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю каф. кримінології та кримінально-виконавчого права, Харків, 9 груд. 2016 р. / за ред. В.Я. Тація, Б.М. Головкіна. – Х. : Право, 2016. – С. 128-130 (0,2 д.а.).

15. Яковець І. С. Право засуджених до позбавлення волі на медичну допомогу: сучасний стан та перспективи вдосконалення/ Яковець І.С., Гель А. П. // Розвиток освіти, науки, економіки в умовах інтеграційних процесів ( зб. матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції м. Вінниця, 20 квітня 2017 р.: у 2-х т.) Т. 1 Ч.1/ ВННІЕ ТНЕУ. Тернопіль: Крок, 2017. – 118 с. 62-65 (0,2 д.а.).

16. Яковець І. С. Щодо розуміння та перспектив концепції динамічної / І. С. Яковець // Актуальні питання кримінально-виконавчого законодавства та практики : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 30 березн. 2017 р.) / відп. ред. В. А. Кирилюк. – К. : Ін-т крим.-викон. служби, 2017. – 127 с. С. 120-123 (0,2 д.а.).

17. Яковець І. С. Окремі питання виконання вироків судів, якими особам призначене кримінальне покарання у виді штрафу / І.С.Яковець // Захист прав людини в парадигмі верховенства права (Київ, 17 травня 2017 р.). – К. : Акад адвокатури. 2017. – С. 44-47 (0,2 д.а.).

18. Яковець І.С. Фізіологічні особливості жінок та їх вплив на кримінальну поведінку / І. С. Яковець // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / ред кол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : 2017. – Вип. 32. – С. 31-49 (0,5 д.а.).

19. Яковець І.С. Щодо розуміння та перспектив концепції динамічної безпеки // Актуальні питання кримінально-виконавчого законодавства та практики : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 30 березня 2017 р.) / відп. ред. В.А. Кирилюк. – К. : Ін-т крим.-викон. служби, 2017. – С. 120-123 (0,2 д.а.).

 

20. Яковець І.С., Василюк І.М. Про деякі змістовні елементи віктимологічної характеристики злочинів проти навколишнього природнього середовища в Україні // Актуальні питання кримінально-виконавчого законодавства та практики : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 30 березня 2017 р.) / відп. ред. В.А. Кирилюк. – К. : Ін-т крим.-викон. служби, 2017. – С. 123-126 (0,2 д.а.).

2016 р.:

1. Яковець І. С., Автухов К. А. Регулювання етичної поведінки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України: окремі питання [Текст] / І. С. Яковець, К. А. Автухов // Вісник Кримінологічної асоціації України : зб. наук. праць / Харк. нац. ун-т внутріш. справ, Кримінолог. асоц. України. - Харків : ХНУВС, 2016. - 2016. № 1 (12). - С. 216-226. (0.5 д.а.).

2. Яковець І. С., Автухов К. А. Щодо проекту Закону України "Про впорядкування кримінальних покарань за особливо тяжкі злочини" (про збільшення верхньої межі покарання у вигляді позбавлення волі на певний срок) [Текст] / І. С. Яковець, К. А. Автухов // Права людини : інформ. бюл. Харк. правозахис. групи . - 2016. - N 11(16-30 квітня). - С. 5-8. (0.5. д.а.).

3. Яковець І. С., Човган В. О. Превентивні та компенсаційні заходи як захист відкатувань і жорстокого, нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження чи покарання // Вісник Кримінологічної асоціації України : зб. наук. праць / Харк. нац. ун-т внутріш. справ, Кримінолог. асоц. України. - Харків : ХНУВС, 2016. - 2016. № 2 (13). - С. 184-198. (0.5 д.а.).

4. Яковець І. С., Автухов К. А. Щодо проекту Закону України "Про впорядкування кримінальних покарань за особливо тяжкі злочини" (про збільшення верхньої межі покарання у вигляді позбавлення волі на певний срок) [Текст] / І. С. Яковець, К. А. Автухов // Права людини : інформ. бюл. Харк. правозахис. групи . - 2016. - N 11(16-30 квітня). - С. 5-8. (0.5 д.а.).

5. Автухов К.А. Ветування Президентом змін до Кримінально-виконавчого кодексу України // Забезпечення безпеки в установах виконання покарань України : виклики сьогодення та перспективи майбутнього : матеріали круглого столу (Київ, 24 лист. 2016 р.) / відп. ред. В.А. Кирилюк, П.М. Ісаков. – К. : Ін-т крим.-вик. служби, 2016. – С. 3-6 ( 0,3 д.а.).

6. Автухов К.А. До питання місця рішень Європейського суду з прав людини в системі джерел кримінально-виконавчого права // Актуальні проблеми прав людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму правових реформ : матеріали міжнар. конф. (Київ, 2 грудня 2016 р.) – К. : Ін-т крим.-вик. служби, 2016. – С. 65-67 (0,2 д.а.).

7. Автухов К.А. Зміни в порядку застосування УДЗ та заміни не відбутої частини покарання більш м’яким, як запорука зменшення корупційних ризиків / К.А. Автухов, І.С. Яковець // Актуальні питання кримінально-виконавчого права та кримінології: матеріали науково-практичних семінарів кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології (17 та 30 листопада 2016 року). – Чернігів: Акад. ДПтС, 2016. – С. 188-191 (0,3 д.а.).

8. Автухов К. А. Можливі перспективи реформування Державної кримінально-виконавчої служби України / К.А. Автухов, О. Г. Колб // Knowledge.EducationlawManagementNauka. Oswiоta. Prawo. Zdzzadanie. – 2016. 127 -135 с.

9. Автухов К.А. До питання підзаконних нормативно-правових актів у кримінально-виконавчому праві / К.А. Автухов, Брус К. Ю. // Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 28.- http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2016/06/avtukhov_brus_28.pdf

10. Автухов К.А.  Замісна підтримуюча терапія в місцях несвободи: міжнародний досвід / К.А. Автухов, А. В. Байлов  // Вісник Кримінологічної асоціації України № 2 (13) : збірник наукових праць [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2016. – 173-183 с.

11. Автухов К. А. Європейський вибір для засуджених до довічного позбавлення волі: чи бути йому? / К. А. Автухов // Юридична Україна. – 2015. – № 10-12. – 162-167 с.

12. Кутєпов М.Ю. Міжнародні стандарти виконання покарань та їх реалізація у кримінально-виконавчій політиці України / Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам XIV международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» 2 часть, г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – Х. : научно-информационный центр «Знание», 2016. – С. 124-129 (0,52 д.а.).

13. Кутєпов М. Ю. Наукові засади дослідження кримінально-виконавчої політики України / М. Ю. Кутєпов [Електронний ресурс] // Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. – № 5. – С. 87-89. – режим доступу : http://lsej.org.ua/5_2016/26.pdf (0,51 д.а.).

14. Михалко І.С. До питання розуміння правових гарантій прав і законних інтересів засуджених в Україні / І.С. Михалко // Наук. вісн. Херсонськ. держ. ун-ту. Серія «Юрид. науки».– 2016. – Вип. 2. – С. 147-151 (0,5 д.а.).

15. Лисодєд О. В. Окремі нотатки щодо законопроекту № 2490а «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених» / О. В. Лисодєд // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія Юрид. науки. – 2016. – Вип. 1 : в 4-х т. – Т. 4. – С. 7-11 (0, 66 д.а.).

16. Лисодєд О. В. Сучасний стан прав засуджених в Україні / О. В. Лисодєд // Часопис Київ. ун-ту права. − 2016. − № 2. − С. 317-320 (0,54 д.а.).

Енциклопедичні публікації:

17. Лисодєд О. В. Виправний центр / О. В. Лисодєд // Вісн. Асоц. кримін. права України : електрон. наук. видання. – 2016. – Вип. 1(6) – С. 450-452. – Режим доступу : http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/39_Centr.pdf (0,14 д.а.).

18. Лисодєд О. В. Виправний центр [Електронний ресурс] // Вісн. асоц. кримін. права України : електрон. наук. вид. / голов. ред. В.Я. Тацій. – Х. : ГО «ВАКП». – 2016. – Вип. 1 (6). – С. 450-452. – Режим доступу : http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/39_ Centr.pdf. – Заголовок з екрана (0,14 д.а.) (входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки»).

2015 р.:

1. Михалко І.С. Загальна характеристика права засуджених на відпочинок [Електронний ресурс] // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 8. – С. 169-172. – Режим доступу: http://pap.in.ua/8_2014/50.pdf. – Заголовок з екрана (0,5 д.а.) (не увійшло до Звіту у 2014 р.).

2. Михалко І.С. Загальна характеристика основних видів відпочинку засуджених // Молодий вчений. – 2015. – № 4. – Ч. 2. – С. 128–131 (0,5 д.а.).

3. Опанасенков О.І. Труд осужденных к лишения свободы: современность и перспективы // Экономика и право Казахстана. – 2015.– № 6. – С. 42–45 (0,5 д.а.).

4. Яковець І.С. міжнародні методики оцінки ризиків і потреб засуджених: щодо їх ролі у процесі виконання покарань // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2014. – № 28. – С. 99-106 (0,5 д.а.). (не увійшло до Звіту у 2014 р.).

5. Яковець І. Приватні в’язниці – чергові граблі чи рятівне коло для України? // Юридичний вісник України. – 2015. – № 17/18 (2–15 травня). – С. 17–18 (0,5 д.а.).

6. Яковець І.С. Проблеми обмеження сімейних прав засуджених при виконанні покарання у виді позбавлення волі // Вісник кримінологічної асоціації України : зб. наук. пр. / редкол. : О.М. Бандурка та ін. – Х. : ХНУВС, 2015. – № 1 (9). – С. 266–279 (0,5 д.а.).

7. Яковець І.С. Виборчі права засуджених до позбавлення волі у міжнародних документах і практиці // Вісник кримінологічної асоціації України : зб. наук. пр. / редкол. : О.М. Бандурка та ін. – Х. : ХНУВС, 2015. – № 2 (10). – С. 248–261 (0,5 д.а.).

8. Яковець І.С., Автухов К. А., Гель А.П.  Наука кримінально-виконавчого права: проблеми застосування понятійного апарату // Юридичний вісник України. – 2015. – № 51-52. – С. 20–21 (0,5 д.а.).

2014:

1. Автухов К.А. Кримінально-виконавче право : навч. посіб. / К.А. Автухов ; за заг. ред. А. Х. Степанюка. – Х. : Право, 2014. – 152 с. (5 д.а.).1. Автухов К.А. Відомчі нормативно–правові акти у процесі реформування правового регулювання діяльності Державної кримінально–виконавчої служби України // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2013. – № 27. – С. 174-181 (0,5 д.а.).

2. Автухов К. А. Аналіз нормативного та доктринальних визначень поняття  «режим в установах виконання покарань» / К.А. Автухов // Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Таций. – Х. : Нац. ун-т «НЮАУ імені Ярослава Мудрого», 2013. – Вип. 124. – С. 141– 150.(0,6 д.а.).

3. Лисодєд О. В. Чергові зміни у правовому статусі засуджених  / О. В. Лисодєд // Теорія і практика правознавства : електронне видання. – 2014. – Вип. 1 (5). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://nauka.jur-academy.kharkov.ua – Заголовок з екрана (0,3 д.а.).

4. Михалко І.С. Поняття принципів політики у сфері виконання кримінальних покарань // Наук. вісн. Міжнар. гуманітарного ун-ту. Серія «Юриспруденція». – 2014. – № 9-2. – т. 2. – С. 71–72. (0,5 д.а.).

5. Михалко І.С. Позитивний досвід діяльності пенітенціарних систем у зарубіжних країнах як підстава новацій у кримінально-виконавчому законодавстві України // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія «Право». – 2014. – № 28. – т. 3 – С. 26–30 (0,5 д.а.).

6. Опанасенков О.І. Правове регулювання праці засуджених до позбавлення волі як засіб їх виправлення: сучасність і перспективи // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2013. – № 27. – С. 258-266 (0,5 д.а.).

7. Iakovets I .  S ., Avtukhov K . A . Analysis of the legal framework for optimizing the penalenforcement (Яковець І. С., Автухов К. А. Аналіз нормативно-правової бази для процесу оптимізації виконання покарань) //  Вісник асоціації кримінального права України : електрон. наук. вид. – 2014. – № 1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.jur-academy.khar. – Заголовок з екрана (0,5 д.а.).

8. Яковець І.С. Загальні підходи до визначення методів оптимізації процесу виконання кримінальних покарань // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2013. – № 27. – С. 166–173 (0,5 д.а.).

9. Яковець І.С. Пробація: загальні підходи до визначення поняття та засади впровадження в Україні // Науковий журнал "ScienceRise". – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/27276/24466. – Заголовок з екрана (0,5 д.а.).

10. Яковець І.С., Автухов К. А. Сучасна практика реформування нормативної бази, що регулює діяльність державної кримінально-виконавчої служби України// Часопис Академії адвокатури України. – Том 7. – № 2(23). – 2014. – С. 100-106. (0,5 д.а.).

2013:

1. Iakovets I.S. Optimization of Individual Work with Convicts in Ukraine on the Basis of Convict`s Behavior Rating // European Researcher. – 2013. – Vol. (52). – № 6-1. – Р. 1683.

2. Iakovets I.S. Optimization of process of execution of punishments on the basis of an assessment of risk and requirements of condemned persons // European Online Journal of Natural and Social Sciences 2013. Vol.2. – №. 3. – Р. 338-347 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.european-science.com.

3. Автухов К.А. Проблемнi аспекти проекту постанови Кабiнету мiнiстрiв України «Про затвердження Державної цiльової програми модернiзацiї пенiтенцiарної системи на 2013-2017 роки» // Наук. вісн. Міжнар. гуманітарного університету. – 2013. – № 1. – С. 205-208.

4. Лисодєд О. В. Стан і напрями розвитку наукових досліджень інституту правового статусу засуджених / О. В. Лисодєд / Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2013. – Вип. 26. – С. 223–235 (0,8 д.а.).

5. Лисодєд О. В. Правове регулювання процесу соціальної адаптації осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк / О. В. Лисодєд // Пробл. законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. ун-т «ЮАУ імені Ярослава Мудрого», 2013. – Вип. 124. – С. 150-159 (0,57 д.а.).

6. Лысодед А. В. Правовое регулирование процесса социальной адаптации лиц, отбывающих или отбывших наказание в виде ограничения свободы либо лишения свободы на определенный срок / А. В. Лысодед // Пробл. законности : сб. науч. тр. / отв. ред. В. Я. Таций. – Х. : Нац. ун-т «ЮАУ имени Ярослава Мудрого», 2013. – Вып. 124. – С. 175-185 (0,6 д.а.).

7. Лысодед А. Правовые основания общения осужденных к лишению свободы с внешним миром // Ежегодник украинского права : сб. науч. тр. / отв. ред. А. В. Петришин. – Харьков : Право, 2013. – № 5. – С. 626-635.

8. Михалко І.С. Реформування конституційно-правового статусу засуджених: міжнародний досвід // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В.І. Борисов та ін. – Х.: Право, 2012. – Вип. 24. – С. 150-160 (не увійшло до Звіту у 2012 р.).

9. Яковец И.С. Оптимизационная функция судебной власти и ее значение для процесс исполнения наказаний в Украине // Экономика и право Казахстана: Журнал-дайджест / редсов.: Ф.Р. Чернышова и др. – Алмата.: Центр деловой книги «Глобус», 2013. – № 12 (444) – С. 53-55.

10. Яковец И.С. Оптимизация процесса реализации кары при исполнении уголовных наказаний // Журн. науч. публикаций аспирантов и докторантов / гл. ред. В.В. Иванов. – Курск: Ред. журн. науч. публикаций аспирантов и доктрантов, 2013. – № 6 (84). – С. 76-79.

11. Яковец И.С. Оптимизация процесса создания условий для исправления и ресоциализации осужденных: основные направления // European Applied Sciences. – № 6-2. – 2013. – С. 221-223.

12. Яковец И.С. Оптимизация работы персонала уголовно-исполнительной службы на основании «закона менеджмента человеческих ресурсов» // Экономика и право Казахстана: журн.-дайджест / редсов.: Ф.Р. Чернышова и др. – Алмата: Центр деловой книги «Глобус», 2013. – № 16 (448) – С. 39-49.

13. Яковець І.С. Досвід виконання кримінальних покарань королівства Норвегія та доцільність його впровадження в Україні // Держава і право зб. наук. пр. Юридичні науки / редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. – Вип. 60. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 362-368.

14. Яковець І.С. Загальнонауковий підхід до визначення категорії «оптимізація процесу виконання кримінальних покарань» // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х.: Право, 2013. – Вип. 25. – С. 149-159.

15. Яковець І.С. Об’єкт оптимізації процесу виконання кримінальних покарань та його цільова орієнтація // Часопис Київ. ун-ту права / гол. ред. Ю.С. Шемшученко. – 2013/2. – С. 304-308.

16. Яковець І.С. Оптимізація діяльності кримінально-виконавчої інспекції // Інформація і право / редкол.: В.Г. Пилипчук та ін. № 2(8). – К.: Відкритий міжнар. ун-т розвтку людини «Україна», 2013. – С. 142-148.

17. Яковець І.С. Оптимізація управління процесом виконання кримінальних покарань // Наше право / редкол.: Є.В. Кузнецов та ін. № 8. – К.: ЮНЕСКО Социо, 2013. – С. 117-121.

18. Яковець І.С. Очікування та реалії впливу судової практики на оптимізацію процесу виконання кримінальних покарань в Україні (початок) // Юрид. вісн. України. – № 7 (920). – 16-22 лютого 2013. – С. 7.

19. Яковець І.С. Очікування та реалії впливу судової практики на оптимізацію процесу виконання кримінальних покарань в Україні // Юрид. вісн. України. - № 8 (921). – 23 лютого – 1 березня 2013. – С. 7.

20. Яковець І.С. Передумови оптимізації процесу виконання кримінальних покарань в Україні // Форум права / редкол.: О.В. Марцеляк та ін. – 2013. – № 1. – Х.: ХНУВС, 2013. – С. 1236-1243.

21. Яковець І.С. Сучасний стан науки кримінально-виконавчого права та передумови формування концепції оптимізації процесу виконання кримінальних покарань // Часопис Акад. адвокатури України. – 2013. – № 18 (1`2013). –  С. 1-6.

22. Автухов К.А. Законний інтерес у структурі правового статусу засуджених // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / ред кол.: В. І. Брисов та ін. – Х.: Право, 2013. – Вип. 25.  – С. 160-173.

23. Автухов К.А., Яковець І.С. Міжнародний досвід захисту прав потерпілих при виконанні кримінальних покарань // Вісн. Кримінолог. асоц. України: зб. наук. пр. – Вип. 4. – Х. : Золота миля, 2013.  – С. 206-213.

2012:

1. Борисов В. І., Батиргареєва В.С., Яковець, І. С., Опанасенков О.І.  Ставлення соціуму до можливостей соціальної адаптації та основні напрями розв’язання проблеми соціальної адаптації // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2012. – Вип. 23. – С. 64-75.

2. Лисодєд О.В. Еволюція виконання покарання у виді обмеження волі на пострадянському просторі // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2012. – Вип. 23. – С. 145-157.

3. Яковець І.С. Порядок оценки правопослушного поведения осужденного [Електронний ресурс] / Тюремний портал Громадська правозахисна організація «Донецький Меморіал». – Режим доступу до порталу: http://ukrprison.org.ua

4. Яковець І.С. Что хочу, то и ворочу… [Електронний ресурс] / Тюремний портал Громадська правозахисна організація «Донецький Меморіал». – Режим доступу до порталу: http://ukrprison.org.ua

5. Яковець І.С. Кто в лес, кто по-дрова [Електронний ресурс] / Тюремний портал Громадська правозахисна організація «Донецький Меморіал». – Режим доступу до порталу: http://ukrprison.org.ua

6. Яковець І.С. Кому потрібна нова „стара” Концепція? [Електронний ресурс] / Тюремний портал Громадська правозахисна організація «Донецький Меморіал». – Режим доступу до порталу: http://ukrprison.org.ua

7. Яковець І.С. Про проект концепції державної політики запобігання катуванням [Електронний ресурс] / Тюремний портал Громадська правозахисна організація «Донецький Меморіал». – Режим доступу до порталу: http://ukrprison.org.ua

8. Яковець І.С. Заміна покарання штрафом. Іноді можна. Іноді треба [Електронний ресурс] / Тюремний портал Громадська правозахисна організація «Донецький Меморіал». – Режим доступу до порталу: http://ukrprison.org.ua

9. Яковець І.С. Кожний засуджений пересиджує в ув’язненні один день [Електронний ресурс] / Тюремний портал Громадська правозахисна організація «Донецький Меморіал». – Режим доступу до порталу: http://ukrprison.org.ua

10. Яковець І.С. Отказано в Удо? Обращайтесь в суд [Електронний ресурс] / Тюремний портал Громадська правозахисна організація «Донецький Меморіал». – Режим доступу до порталу: http://ukrprison.org.ua

11. Яковець І.С. Механізм захисту прав засуджених до позбавлення волі при розподілі в установи виконання покарань [Електронний ресурс] / Тюремний портал Громадська правозахисна організація «Донецький Меморіал». – Режим доступу до порталу: http://ukrprison.org.ua

12. Яковець І. С. Нормативне підґрунтя для впровадження пробації в Україні // Актуальні проблеми європейської інтеграції : зб. ст. з питань європейської інтеграц. та права. – Вип. 8 / за ред. Д. Ягунова. – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 210-219.

13. Яковець І. С., Човган В. О. Проблеми правового регулювання створення та функціонування самодіяльних організацій засуджених в Україні [Текст] / І. С. Яковець, В.О. Човган // Право та правління. – Вип. 1. – 2012. – С. 672-684.

14. Яковец И. Украина после отмены смертной казни // Актуальні проблеми європейської інтеграції : зб. ст. з питань європейської інтеграції та права. Вип. 8 / за ред. Д. Ягунова. – Одеса : Фенікс, 2012.  – С. 232-243.

15. Яковець І. Перерозподіл функцій між державою та громадськістю як спосіб оптимізації процесу виконання покарань: досвід Уелсу // Актуальні проблеми європейської інтеграції: зб. ст. з питань європейськ. інтеграц. та права. – Вип. 9. – Одеса: Фенікс, 2012.  – С. 174-181.


КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, "КРУГЛІ СТОЛИ" 

- «круглий стіл» «Актуальні питання кримінально-виконавчого законодавства та практики» (30 березня 2017 р., м. Київ, Інститут кримінально-виконавчої служби) (Лисодєд О.В.).

- «круглий стіл» «Перспективи реформування кримінально-виконавчої системи України» 04 квітня 2017 року в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 77 (зала 11) (Автухов К.А., Кутєпов М.Ю., Тетерядченко А.М.).

- Навчально-методичний семінар «Організація та здійснення нагляду за додержанням законодавства щодо забезпечення конституційних прав затриманих, узятих під варту та засуджених осіб, порядку та умов їх тримання, надання медичної допомоги, застосування до громадян заходів адміністративного примусу» (26 квітня 2017 р., м. Харків, прокуратура Харківської області) (Лисодєд О.В.).

- Міжнародна науково-практична конференція «Граждане и милиция» (18-19 лютого 2016 р., м. Мінськ, Penal Reform International - Яковець І. С.).

- IV міжнародна науково-практична конференція «Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції» (15 квітня 2016р., м. Харків, Харківській національний університет внутрішніх справ, Кримінологічна асоціація України − Яковець І. С.).

- Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та практичні питання стану дотримання прав уразливих категорій засуджених та звільнених» (19-20 квітня 2016 р., м. Київ, Всеукраїнський центр правової допомоги «Громадський захисник» − Яковець І. С.).

- Міжнародна науково-практична конференція «Європейська традиція у міжнародному праві: дотримання людських прав» (6-7 травня 2016 р., м. Братислава (Республіка Словенія), Пан-Європейський університет − Яковець І. С.).

- Міжнародна науково-практична конференція «Правова держава: напрямки та тенденції її розбудови в Україні» (13-14 травня 2016 р., м. Одеса, ГО «Причорноморська фундація права» − Михалко І. С.).

- Міжнародна науково-практична конференція «20 років Конституції України: європейська правова традиція і український контекст – виміри правової реформи» (19-20 травня 2016 р., м. Харків, Національна академія правових наук України, Координатор проектів ОБСЄ в Україні, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Лодзинський університет (Польща), Університет Миколаса Ромеріса (Литва) − Лисодєд О.В., Кутєпов М.Ю.).

- Міжнародна наукова конференція «Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи» (9 грудня 2016 р., м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого − Лисодєд О. В., Кутєпов М.Ю., Автухов К.А., Степанюк А.Х., Гальцова О.В.).

- «Круглий стіл» «Правовий статус засуджених в Україні: реалії сьогодення та перспективи удосконалення» (17 травня 2016 р., м. Харків, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса − Автухов К. А., Кутєпов М. Ю., Лисодєд О. В., Михалко І. С., Опанасенков О. І., Степанюк А. Х., Яковець І. С.).

- «Круглий стіл» «Соціальні та правові проблеми захисту прав внутрішньо переміщених осіб в Україні» (6 грудня 2016 р., м Харків, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса – Яковець І.С., Кутєпов М.Ю., Михалко І.С.).

- Міжнародна науково-практична конференція «Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції» (організатор – Харківській національний університет внутрішніх справ, спільно з Кримінологічною асоціацією України, м. Харків, 3 квітня 2015р.) (І.С. Яковець).

- Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та вітчизняної правової системи» (м. Дніпропетровськ, 3-4 квітня 2015 р., Громадська організація «Правовий світ») (І.С. Михалко).

- Четверта міжнародна науково-практична конференція  «Актуальні   проблеми   кримінального   права   та   кримінології   у   світлі   реформування  кримінальної    юстиції» (м. Харків, 22 травня 2015 р., Харківській національний університет внутрішніх справ (І.С. Яковець).

- Семінар-нарада  «Посилення ролі громадянського суспільства у захисті прав уразливих груп засуджених в Україні» (м. Харків, 25 травня 2015 р.).

- Семінар-нарада «Посилення ролі громадянського суспільства у захисті прав уразливих груп засуджених в Україні» (м. Харків, 25-27 травня 2015 року, Всеукраїнський центр правової допомоги «Громадський захисник») (І.С. Яковець, К.А. Автухов, О.І. Опанасенков, Е.А. Смоляр).

- «Круглий стіл» «Актуальні питання застосування кримінально-виконавчого законодавства» (м. Київ, 18 березня 2015 року, Інститут кримінально-виконавчої служби) (І.С. Яковець).

- 8 квітня 2015 рр.  участь у розширеному засіданні за участю керівного складу Управління пенітенціарної служби України в Харківській області та громадських організацій на якому розглядались результати моніторингу стану дотримання законних прав та інтересів осіб, позбавленнях волі, в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах (Яковець І.С.).

- ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна наука – пенітенціарній практиці» (м. Київ, 4 грудня 2014 р.).

- Науково-практична конференція «Права людини Україні в сучасних умовах: пошук нових механізмів утвердження та забезпечення» (м. Київ, 10 грудня 2014 р.).

- «Круглий стіл» «Забезпечення прав людини при виконанні кримінальних покарань» (м. Харків, 12 грудня 2014 р.).
- Міжвузівська студентська наукова конференція з кримінології на тему: «Міжнародний досвід запобігання та протидії злочинності та його імплементація в Україні» (м. Харків, 27 листопада 2014 р.).

- «Круглий стіл» «Вимір патріотизму у футболі: культура вболівальництва» (м. Київ, 24 листопада 2014 р.).

- Міжнародна науково-практична конференція «Образование взрослых в пенитенциарной системе: проблемы, подходы. Успешная практика»  (г. Бишкек, Киргизстан, 6-9 октября 2014 г.).

- Міжнародна науково-практична конференція «Наука кримінального права у системі міждисциплінарних з’вязків» (м. Харків, 9-10 жовтня 2014 р.).

- Семінар-тренінг для адвокатів з підвищення адвокатської майстерності (м. Харків, 14-16 вересня 2014 р.).

- Семінар-тренінг для адвокатів з підвищення адвокатської майстерності (м. Харків, 25-27 вересня 2014 р.).

- Семінар-тренінг для адвокатів «Заборона дискримінації в практиці Європейського суду з прав людини. Практика застосування ст. 14 Конвенції» (м. Київ, 26 вересня 2014 р.) (http://kmkdka.com/sites/default/files/files/programa_treningu_po_dyskryminacii.doс).

- Міжнародна науково-практична конференція «Спостережні комісії - ефективний інструмент громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів засуджених: проблеми функціонування та шляхи їх вирішення» (м. Полтава, 1 серпня 2014 р.).

- «Круглий стіл» «Проблемні питання, пов’язані із застосуванням змін до Кримінально-виконавчого кодексу України, внесених Законом України № 1186-VII від 08.04.2014 року» (м. Харків, 5 червня 2014 р.).

- Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції» (м. Харків, 23 травня 2014 р.).

- Міжнародна науково-практична конференція «Азовські правові читання» (м. Бердянськ, 18-19 квітня 2014 р.).

- Наково-практичний семінар «Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції: матеріали Міжнар. наук.-практ. семінару у рамках VII всеукраїнського фестивалю науки» (м. Харків, 24 квітня 2014 р.).

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти» (м. Івано-Франківськ, 6 березня 2014 р.).

- Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Політика в сфері боротьби зі злочинністю» (11-16 березня 2014 р.).

- 18-19 октября 2013 г. участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Совершенствование правового регулирования и механизмов функционирования системы противодействия преступности», г. Минск (Автухов К.А.).

- 5-6 вересня 2013 р. участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти», м. Львів (Опанасенков О.І.).

- 10-11 жовтня 2013р. участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми кримінальної відповідальності», м. Харків (Автухов К.А., Опанасенков О.І.).

- 7-8 червня 2013 р. участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті», м. Одеса (Михалко, І.С.).

- 24-25 травня 2013 р. участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна спадщина А.С.Макаренка, сучасні підходи в організації процесу ре соціалізації неповнолітніх правопорушників і професійної підготовки персоналу пенітенціарних закладів», м. Харків (Яковець І.С., Автухов К.А.).

- 17 травня 2013 р. участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародний досвід захисту прав потерпілих при виконанні кримінальних покарань», м. Харків, (Автухов К.А., Яковець І.С.).

- 25 квітня 2013 р. участь у роботі «круглого столу» «Державна політика у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних правопорушень»», м. Харків (Яковець І.С., Лисодєд О.В., Автухов К.А.).

- 3 квітня 2013 р. участь у роботі міжкафедральному науково-методичний семінарі «Система слідчих дій за новим КПК України: проблеми правової регламентації та застосування», м. Харків (Автухов К.А.).

- 28-29 березня 2013р. участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Державна пенітенціарна служба України: історія, сьогодення та перспективи розвитку у світлі міжнародних пенітенціарних стандартів та Концепції державної політики реформування ДКВС України, м. Київ (Яковець І.С.).

- 18 березня 2013 р. участь у роботі Інтернет-конференції «Кримінальні проступки: теоретичне підґрунтя та шляхи вдосконалення законодавства України»міжнародної науково-практичної конференції (Автухов К.А., Яковець І.С.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lduvs.forum24.ru/?1-13-30-00000005-000-0-0-1363594787.

- 11 березня 2013 р. участь у роботі «круглого столу» «проблеми та перспективи попередження і профілактики підліткової злочинності шляхом впровадження індивідуальних програм соціальної реабілітації» м. Київ (Яковець І.С.).

- 25-26 січня 2013 р. участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Перший погляд на проект постанови Кабміну «Про затвердження державної цільової програми модернізації пенітенціарної системи на 2013-2017 роки», м. Запоріжжя (Автухов К.А., Яковець І.С.).

- 11-12 жовтня 2012 р. участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність», м. Харків (Лисодєд О.В.).

- 15 червня 2012 р. участь у роботі «круглого столу» «Суспільно-правові проблеми формування і розвитку недержавних суб’єктів сектора безпеки України», м. Харків (Автухов К.А.).

- 8 червня 2012 р. участь у роботі регіональної науково-практичної конференції-семінару з питань застосування Кримінального процесуального кодексу України, м. Харків (Автухов А.К.).

- 25 травня 2012 р. участь у роботі науково-практичної конференції «Формування пенітенціарної системи України: проблеми сьогодення», м. Одеса, (Яковець І.С., Автухов А.К., Михалко І.С.).

- 25 травня 2012 р. участь у роботі науково-практичного семінару «Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення», м. Харків (Яковець І.С.).

- 25-28 квітня 2012 р. участь у роботі семінару для групи тюремних службовців та активістів громадянського суспільства в рамках всеукраїнської Освітньої програми «Розуміємо права людини», м. Осло, Норвегія  (Яковець І.С.).

- 20 квітня 2012 р. участь у роботі науково-практичного семінару «Правові та інституційні механізми протидії корупційним правопорушенням», м. Харків (Яковець І.С., тези в редакції).

- 13 березня 2012 р. участь у роботі «круглого столу» «Управління установою виконання покарань з позицій ефективності», м. Біла Церква (Яковець І.С.).

- 01-02 березня 2012 р. участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання призначення та виконання покарання у виді довічного позбавлення волі: «підтримка пенітенціарної реформи в Україні», м. Київ (Яковець І.С.).

- 26-27 січня 2012 р. участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Развитие системы уголовного правосудия в Республике Беларусь», м. Мінськ (Автухов А.К.).

- 25-26 листопада 2011 р участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Людина і закон: публічно-правовий вимір: м. Миколаїв (Михалко І. С).

- 19-20 вересня 2011 р. участь у роботі міжнародної наукової конференції «Рух до відміни смертної кари та впровадження альтернативних санкцій, які відповідають міжнародним стандартам в галузі прав людини» м. Лондон, Сполучене Королівство Великобритания (Яковець І. С.).

- 4 травня 2011 р. участь у роботі всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні проблеми удосконалення діяльності кримінально-виконавчої системи України», м. Київ (Степанюк А. Х, Яковець І. С., Михалко І. С.).

- 15 квітня 2011 р. участь у роботі міжнародної наукової конференції «Проблеми ювенальної юстиції і системи виконання покарань», м. Самара (Опанасенков О. І.).

- 16-17 березня 2011 р. участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Теорія та практика сучасного права: вектори розвитку», м. Київ (Михалко І. С.).

- 09 червня 2010 р. у роботі «круглого столу» на тему «Нові підходи до підготовки персоналу кримінально-виконавчої системи України», м Київ, (Яковець І.С.).

- 26-27 травня 2010 р. у роботі семінару із застосування міжнародних стандартів, пов’язаних з нормами кримінального права за проектом із зміцнення та захисту прав жінок та дітей в Україні «Норми кримінального права, якими встановлюється відповідальність за розбещення дітей, дитячу порнографію та проституцію м. Київ (Яковець І.С.).

- 15-16 травня 2010 р. участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Щодо питання про доцільність встановлення кримінальної відповідальності за пропозицію хабара», м. Суми (Байлов А.В.).

- 13 квітня 2010 р. у засіданні «круглого столу» за темою: « Удосконалення національних нормативно-інституційних механізмів забезпечення ефективного розслідування скарг щодо жорстокого поводження в Україні відповідно до європейських стандартів»,  м. Київ (Яковець І.С.).

- 31 березня 2010 р. участь у роботі наукової конференції “Застосування запобіжних заходів у кримінальному процесі: проблеми ефективності та економії репресії» м. Київ (Опанасенков О.І.).

- 19-20 лютого 2010 р.«Правова політика Української держави», м. Івано-Франківськ (Байлов А.В.).

- 12 лютого 2010 р.  у засіданні «круглого столу» за темою «Довічне позбавлення волі», м. Харків (Степанюк А.Х., Яковець І.С., Опанасенков  О.І., Байлов А.В., Михалко І.С.); Крім того провідним науковим співробітником к.ю.н. Яковець І.С. підготовлений Аналіз нормативного регулювання процесу виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі та шляхи його удосконалення.

- 20-21 листопада 2009 р. у роботі «круглого столу»  «Кримінально-правова політика у сфері протидії контрабанди наркотиків і наркотизації молоді», м. Харків (Опанасенков О.І.).

- 20 жовтня 2009 р. у роботі національної конференції «Застосування запобіжних заходів, альтернативних ув΄язненню у кримінальному судочинстві України», м. Київ (Яковець І.С.)- 24-28 лютого 2009р. у роботі семінару-тренінгу «Развитие системы общественного контроля в Украине»,  що проводився за підтримкою Міжнародної організації «Міжнародна тюремна реформа» м. Хмельницький (Яковець І.С.).

- 9 жовтня 2009 р. у роботі  міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики», м. Одеса (Михалко І,С.).

- 18-22 травня 2009 р. у роботі семінару-тренінгу «Роль громадських та релігійних організацій, громадських рад і спостережних комісій в посилені громадського контролю за організацією процесу ресоціалізації в установах Державної кримінально-виконавчої служби»,  що проводився в Управлінні Державного департаменту України з питань виконання покарань у Харківській області (Яковець І.С., Четверикова О.С., Опанасенков О.І.).

- 15 травня 2009 р. у роботі  наукової конференції «Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю»,  Президія Академії правових наук України, м. Харків (Яковець І.С., Четверикова О.С., Опанасенков О.І., Михалко І.С.).

- 23 квітня 2009 р. у роботі «круглого столу» з обговорення досвіду запровадження елементів пробації в кримінальному судочинстві України, м. Київ, Міністерство юстиції (Яковець І.С.).

- 14 квітня 2009 р. у засіданні «круглого столу» на тему «Вдосконалення кримінального законодавства та практики застосування заходів, альтернативних ув’язненню, у контексті міжнародних зобов’язань України, м. Київ (Яковець І.С.).

- 14 квітня 2009 р. у роботі зустрічі-семінарі  в рамках реалізації проекту « Пенітенціарна реформа  в України» відповідно до меморандуму між «Міжнародною тюремною реформою» та Державним департаментом України з питань виконання покарань, м. Київ (Яковець І.С.).

- 23-27 березня 2009 р. у роботі семінару-тренінгу «Роль громадських та релігійних організацій, громадських рад і спостережних комісій в посилені громадського контролю за організацією процесу ресоціалізації в установах Державної кримінально-виконавчої служби»,  що проводився в Управлінні Державного департаменту України з питань виконання покарань у Харківській області (Яковець І.С., Четверикова О.С., Опанасенков О.І.).


ІНШІ ЗАХОДИ

- 1 червня 2017 р., в Інституті відбулася зустріч за участю науковця сектора Автухова К.А. із представниками Консультативної місії Європейського Союзу щодо практики здійснення прав потерпілих від злочинів, на виконання проекту «Покращення нормативно-правової бази для захисту прав потерпілих від злочинів».

- 4 квітня 2016 р. участь в прес-конференції, присвяченій «закону Савченко» і закону про довічно ув’язнених в якості експерта (Яковець І.С.).

- 16 квітня 2016 р. участь у засіданні підкомітету по роботі з Державної пенітенціарною службою України комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України за темою «Законодавче забезпечення дотримання прав людини у пенітенціарній системі України» (Яковець І. С., Автухов К. А.).

- 12 травня 2016 р. надання інтерв’ю журналісту газети «Узнік» (Яковець І. С.).

- 1-3 червня 2016 р. участь у тренінгу «Посилення ролі громадянського суспільства у захисті прав уразливих груп засуджених» (м. Миколаїв, Яковець І. С.).

- 27 травня 2014 р. участь у інформаційному занятті для начальників районних підрозділів кримінально-виконавчої інспекції Управління ДПтС України у Харківській області.

- 28 травня 2014 р.  прийом засуджених з особистих питань в Олексіївській виправній колонії (№ 25) Управління ДПтС України у Харківській області.

- 17 квітня 2013 р. участь у засіданні Громадської ради при Управлінні ДПтС України у Харківській області.  (Яковець І.С., Автухов К.А.).

- 15 червня 2012 р. участь у роботі «круглого столу» «Суспільно-правові проблеми формування і розвитку недержавних суб’єктів сектора безпеки України», м. Харків (Автухов К.А.).

- 13 березня 2012 р. участь у роботі «круглого столу» «Управління установою виконання покарань з позицій ефективності», м. Біла Церква (Яковець І.С.).

- 9-10 липня 2012 р. проходження тренінгу «Спостережні комісії як інструмент громадянського контролю за дотриманням прав людини в пенітенціарних установах» (Автухов К.А.).

- 24 травня 2012 р. участь у телепрограмі каналу Україна. Тема передачі «Папа строгого режима (Имеют ли преступники право на любовь и отцовство?)» (Яковець І.С.).

- 22 листопада 2011 р. участь у засіданні Громадської ради при Управлінні ДПтС України в Харківській області, м. Харків (Яковець І. С.).

- 22 листопада 2011 р. участь у засіданні Ради з питань соціального захисту бездомних та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, м. Київ (Яковець І. С.).

- 15 листопада 2011 р. участь у другій міжвідомчій зустрічі партнерів проекту «Підтримка в’язничної реформи в Україні», м. Київ (Яковець І. С.).

- 28 жовтня 2011 р. участь в навчальних зборах керівництва СВПР на базі Холодногрірської виправної колонії (№ 18), м. Харків (Яковець І. С.).

- 11 жовтня 2011 р. участь у засіданні Наукової ради Державної пенітенціарної служби України, м. Київ (Яковець І. С.).

- 12 липня 2011 р. інтерв’ю к.ю.н. Яковець І.С. «На одного осужденного в Украине тратят в год больше, чем на пенсионера». Журналист Наталья Дремова // Украина криминальная. - Режим доступу: http://cripo.com.ua/?sect_id=3$&aid=118457.

- 18-20 травня 2011 р. участь у роботі тренінгу для представників ЗМІ «Профілактика суїциду в установах виконання покарань», м. Київ (Яковець І. С.).

- 15 травня 2011 р. участь у засіданні Громадської Ради Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області, м. Харків (Яковець І. С.).

- 11-14 травня 2011 р. участь у роботі тренінгу для представників ЗМІ «Журналістська етика висвітленні питань кримінально-виконавчої системи», м. Київ (Яковець І. С.).

- 18 березня 2011 р. участь в установчих зборах з формування нового складу Громадської ради при Управлінні Державної пенітенціарної служби України в Харківській області, м. Харків (Яковець І. С.).

- 11 березня 2011 р. участь у засіданні Наукової ради Державної пенітенціарної служби України з питань обговорення навчально-професійної програми «Права людини в професійній підготовці співробітників установ виконання покарань», м. Київ (Яковець І. С.).

- 14 квітня 2010 р. участь у 9-му засіданні Консультативної ради з питань юстиції м. Київ (Яковець І.С.).

- 29 березня 2010 р. участь у засіданні Громадської ради при Державному департаменті України з питань виконання покарань м. Київ (Яковець І.С.).

- 19 лютого 2010 р. участь у засіданні Дорадчого Комітету у м. Києві щодо «Триступеневої всесторонньої програми реінтеграції в суспільство громадян, що перебувають на випробувальному терміні та звільнені з місць позбавлення волі Всеукраїнської благодійної організації «Конвіктус Україна». Посольство Швеції в Україні, м. Київ (Яковець І.С.).

- 16 лютого 2010 р. участь у робочій зустрічі з розробки  проекту навчального курсу з прав людини для працівників пенітенціарної системи. Держдепартамент з питань виконання покарань м. Київ (Яковець І.С.).

- 30 вересня 2009 р. на презентації проекту «Підтримка пенітенціарної реформи в Україні» м. Київ (Яковець І.С.).

- 29 вересня 2009 р. у роботі всеукраїнських громадських слухань «Проблеми забезпечення прав людини в кримінально-виконавчій системі України», м. Київ (Яковець І.С.).

- 11 червня 2009 р. у роботі 2-го робочого засідання із опрацювання проектів законів «Про пробацію» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо гуманізації кримінального законодавства та організаційно-правових передумов впровадження апробації)»,  яке відбулося в Інституті законодавства Верховної Ради України, м. Київ ( Яковець І.С.).

- 30-31 травня 2009 р. у роботі Четвертого Форуму правозахисних організацій, м. Київ ( Яковець І.С.).

- 5 березня 2009 р. у  роботі 8-го засідання Консультативної ради з питань ювенальної юстиції на тему «Соціальна реабілітація дітей із девіантною та деліквентною поведінкою у системі ювенальної юстиції: міжнародні норми та вітчизняна практика», яке відбулося в Інституті законодавства Верховної Ради України, м. Київ ( Яковець І.С.).

- 3 березня 2009 р. у зустрічі партнерів Міжнародного фонду «Відродження» в галузі реформування пенітенціарної системи України, м. Київ (Яковець І.С.).

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси