Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ НАПрН України
з 9 вересня 2011 р. по 5 жовтня 2011 р.

КНИГИ:

1.    Визначення корупційних ризиків та запобігання їм у діяльності органів ДПС України: проблеми теорії та практики: монографія. – К.: Алерта, 2010. – 224 с.
2.    Романюк Б. В. Удосконалення досудового провадження в Україні: монографія / Б. В. Романюк. – К., 2011. – 228 с.


АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Парасюк Н. М. Незаконні дії з документами, бланками, штампами та печатками за кримінальним правом України: юридичний аналіз складів злочинів ( ст. ст. 357, 358 КК України) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Н. М. Парасюк; ЛДУВС. – Л., 2011. – 19 с.
2.    Козак Н. С. Криміналістичні прийоми, способи і засоби виявлення, розкриття та розслідування комп’ютерних злочинів : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Н. С. Козак; НУДПСУ. – Ірпінь, 2011. – 18 с.

 

ЖУРНАЛИ:

1.    Юридична Україна. – 2011. –  № 6, № 7, № 8.
2.    Вісник прокуратури. – 2011. –  № 5, № 6, № 7, № 8.
3.    Право України. – 2011. –  № 5, № 6, № 7.
4.    Государство и право. – 2011. – № 5, № 6, № 7.
5.    Законность. – 2011. –  № 5, № 6, № 7.
6.    Підприємництво, господарство і право. – 2011. –  № 5, № 6, № 7.
7.    Бюлетень ВАК України. – 2011. –  №  6, № 7, № 8.
8.    Вісник Верховного Суду України. – 2011. –  № 6, № 7, № 8.
9.    Науковий Світ. – 2011. – № 7, № 8.
10.    Российский судья. – 2011. – № 5, № 6, № 7.
11.    Российский следователь. – 2011. – № 9, № 10, № 11, № 12.
12.    Офіційний вісник Президента України. – 2011. –  № 16, № 17, № 18, № 19, № 20,  № 21,№ 22, № 23, № 24, № 25, № 26.
13.    Криміналіст першодрукований. – 2011. –  № 3.
14.    Адвокат. – 2011. – № 3, № 4, № 5.

 

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1.    Опольська Н. Проблеми забезпечення прав та свобод дитини у вітчизняній науковій думці кінця XIX – першої половини XX століть // Юридична Україна. – 2011. –  № 6. – С. 11 – 16.
2.    Боднарук О. Захист власності як різновид права на необхідну оборону за кримінальним законодавством США // Там само. – С. 106 – 112.
3.    Митрофанов І. Актуальні проблеми системи покарань // Там само. – С. 113 – 118.
4.    Коротюк О. До питання про спеціальний суб’єкт злочину // Юридична Україна. – 2011. –  № 7. – С. 74 – 78.
5.    Назимко Є. Компаративістський метод дослідження інституту покарання // Там само. – С. 79 – 85.
6.    Степченко С. Запобігання злочинам органами прокуратури під час кримінального переслідування // Там само. – С. 90 – 95.
7.    Чечель Н. Жертва злочину і віктимність // Там само. – С. 96 – 99.
8.    Зуєв Р. Щодо механізму адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини // Юридична Україна. – 2011. –  № 8. – С. 46 – 51.
9.    Мазур О. Права особи, яку затримано за підозрою у вчиненні злочину: історичний аналіз // Там само. – С. 112 – 117.
10.    Занфіров В. Захист конституційних прав громадян – основне із завдань у діяльності органів прокуратури // Вісник прокуратури. – 2011. –  № 5. – С. 3 – 17.
11.    Левицький О. Позитивний досвід діяльності, спрямованої на захист прав громадян на належне медичне обслуговування // Там само. – С. 23 – 27.
12.    Клочков В. Взаємодія Генеральної прокуратури з вищими органами державної влади щодо реалізації та захисту прав і свобод людини // Там само. – С. 33 – 39.
13.    Кашкаров О. Визначення безпосереднього та додаткових об’єктів злочину, передбаченого ст. 354 КК України // Там само. – С. 64 – 71.
14.    Краєвський Ф. Удосконалення методів боротьби із тяжкими злочинами у сфері оподаткування, які вчиняються міжрегіональними злочинними групами // Там само. – С. 98 – 101.
15.    Мусієнко А. Причини та умови вчинення злочинів у сфері трансплантації органів або тканин людині // Там само. – С. 102 – 107.
16.    Проект КПК України: проблеми та перспективи прийняття // Вісник прокуратури. – 2011. –  № 6. – С. 6 – 14.
17.    Коробко Ю. Організаційно-правовий механізм доказування по кримінальних справах в досудовому провадженні // Там само. – С. 55 – 59.
18.    Хім’як Ю. Гармонізація КК України та практики Європейського суду з прав людини // Там само. – С. 65 – 71.
19.    Патрелюк Д. Предмет допиту у справах про незаконні заволодіння транспортними засобами, вчиненні неповнолітніми // Там само. – С. 97 – 105.
20.    Давиденко В. Виявлення ознак хабарництва та особливості початкового етапу розслідування // Там само. – С. 106 – 111.
21.    Гаврюшенко Г. Взаємодія прокуратури із ЗМІ на досудовому слідстві // Там само. – С. 112 – 118.
22.    Сухонос В. Історично-правові аспекти становлення в українських губерніях Російської імперії в XIX столітті судової влади та місце прокуратури в ній // Там само. – С. 119 – 125.
23.    Гіль А. Прокурорський нагляд – запорука ефективної протидії злочинам у сфері земельних відносин // Вісник прокуратури. – 2011. –  № 7. – С. 9 – 15.
24.    Бубенщиков В. Корупція – соціальна проблема сучасності // Там само. – С. 37 – 40.
25.    Пойзнер О. Розпізнавання операцій, пов’язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом // Там само. – С. 41 – 56.
26.    Макавчук Ф. Запобігання та протидія організованій злочинності у військовій сфері: теоретико-правовий аспект // Там само. – С. 57 – 60.
27.    Андрушко П. Щодо поняття «допустимість доказів» у кримінальному судочинстві // Там само. – С. 61 – 80.
28.    Завидняк В., Лісова Н. Характеристика способів вчинення злочинів проти інкасації грошових коштів, цінностей та цінних паперів при їх зберіганні та транспортуванні // Там само. – С. 81 – 87.
29.    Зубрицький М. Загальна характеристика появи та розвитку законодавства про злочини проти життя // Там само. – С. 107 – 118.
30.    Василяка Д. Визначення поняття міжнародної правової допомоги в кримінальних справах // Там само. – С. 119 – 124.
31.    Линник А. Деякі питання методичних і тактичних засад участі прокурора у розгляді судом справ про адміністративні корупційні правопорушення // Вісник прокуратури. – 2011. –  № 8. – С. 16 – 22.
32.    Мудров А., Крючкова О. Критерії оцінки діяльності працівників прокуратури // Там само. – С. 23 – 29.
33.    Погорецький М., Шеломенцев В. Правове забезпечення боротьби з кіберзлочинами в Україні // Там само. – С. 30 – 38.
34.    Карпечкін П. Щодо співвідношення принципів права та винятки у праві // Там само. – С. 39 – 50.
35.    Ковтун Н. Застосування покарання у виді конфіскації майна // Там само. – С. 56 – 59.
36.    Макаренко А. Критерії призначення покарання в Україні // Там само. – С. 60 – 63.
37.    Возьний В. Особливості кваліфікації злочинів проти працівників правоохоронних органів // Там само. – С. 64 – 72.
38.    Книженко О. Урахування обставин, які пом’якшують та обтяжують покарання при встановленні кримінально-правових санкцій // Там само. – С. 80 – 84.
39.    Базелюк В. Особливості об’єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 298 КК України // Там само. – С. 85 – 91.
40.    Строган А. Актуальні питання порядку вирішення клопотань учасників кримінального процесу на досудовому слідстві // Там само. – С. 92 – 98.
41.    Рогальська В. Розширення прав потерпілого на досудових стадіях в контексті запровадження змагального кримінального процесу // Там само. – С. 99 – 105.
42.    Мельничок В. Криміналістична характеристика морально-психологічних властивостей особи // Там само. – С. 106 – 114.
43.    Соколова Я. Призначення і проведення судових експертиз при розслідуванні незаконного переправлення осіб через державний кордон України // Там само. – С. 115 – 120.
44.    Баглай І. Насильство як кваліфікуюча ознака грабежу та розбою // Право України. – 2011. – № 5. – С. 248 – 253.
45.    Корнякова Т. Проблеми ефективності реалізації кримінологічної запобіжної функції у природоохоронній діяльності органів прокуратури // Там само. – С. 254 – 261.
46.    Овчаренко Д. Філософсько-правове розуміння моралі та її вимог до соціальних практик застосування покарання // Там само. – С. 301 – 308.
47.    Шумило Є. Теоретичний аналіз доказування у кримінальному процесі // Там само. – С. 348 – 351.
48.    Ємельянова А. Проблемні питання визначення статусу голови господарського суду в Законі України «Про судоустрій і статус суддів» // Право України. – 2011. – № 6. – С. 73 – 77.
49.    Корнякова Т. Інформаційно-аналітичне та наукове забезпечення діяльності органів прокуратури щодо запобігання злочинам проти довкілля // Там само. – С. 189 – 197.
50.    Дударець Д. Не надання допомоги особі, що перебуває в небезпечному для життя стані, та суміжні склади злочинів (проблема відмежування за допомогою причинового зв’язку) // Там само. – С. 205 – 211.
51.    Колотило О. Прокурорський нагляд за додержанням законів про адміністративні правопорушення: проблемні питання // Там само. – С. 212 – 217.
52.    Білоскурська О. Утвердження та забезпечення прав і свобод людини – головний обов’язок держави // Право України. – 2011. – № 7. – С. 169 – 174.
53.    Карчевський М. Чи відповідає КК України потребам протидії злочинам у сфері використання комп’ютерної техніки? // Там само. – С. 203 – 209.
54.    Корнякова Т. Організаційно-методичне забезпечення діяльності органів прокуратури щодо запобігання злочинам проти довкілля // Там само. – С. 210 – 217.
55.    Байлов А., Северин О. Організація навчальної діяльності як складова у виправленні засуджених до позбавлення волі // Там само. – С. 218 – 223.
56.    Муратов В. Проблеми використання відеоконференцзв’язку на сучасному етапі розвитку техніко-криміналістичного забезпечення судового розгляду кримінальних справ // Там само. – С. 235 – 240.
57.    Сібільова Н. Науковий семінар з проблеми захисту прав і законних інтересів особи у кримінальному судочинстві // Там само. – С. 278 – 281.
58.    Баулін Ю. Новий перспективний напрям розвитку юридичної науки: легітимність державної влади // Там само. – С. 286 – 289.
59.    Нестеров А. В. Поможет ли антикоррупционная экспертиза противодействию коррупции в России? // Государство и право. – 2011. – № 6. – С. 87 – 91.
60.    Окусова С. А. Конфликт интересов как внутренний источник развития коррупционных процессов // Там же. – С. 109. – 112.
61.    Винокуров В. Н. Определение предмета и субъектов отношений как способы установления объекта преступления // Государство и право. – 2011. – № 7. – С. 45 – 52.
62.    Крюков В. Прокурор и его назначение в пересмотре уголовных дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств // Законность. – 2011. – № 5. – С. 12 – 15.
63.    Кудашкин А. Эффективность проведения прокурорами антикоррупционной экспертизы // Там же. – С. 16 – 19.
64.    Білоусова С. Особенности судебно-психиатрической и комплексной психолого-психиатрической экспертизы в отношении несовершеннолетних // Там же. – С. 20 – 25.
65.    В. Маслов Постановления Европейского Суда по правам человека в практике рассмотрения уголовных дел // Там же. – С. 8-10.
66.    С Щерба, В Додонов Полномочия прокуроров на досудебных стадиях в уголовном процессе Германии, Франции, Англии, Италии и Испании // Там же. – С.53-58
67.    В. Мальцев Рецидиву и судимости – адекватное выражение в уголовном законе // Законность. – 2011. - №7. – С. 40 – 41.
68.    А. Канцеляров Отмена постановления о возбуждении уголовного дела // Законность . – 2011. - №8. – С. 12 – 13.
69.    С. Белова, Л. Алексеева Соблюдение законодательства о борьбе с коррупцией/ / Там же. – С. 30 – 33.
70.    В. Григорьев Постановление прокурора – новый повод для возбуждения уголовного дела. // Там же. – С. 45 – 47.
71.    И. Исяноманов Прекращение уголовного дела по не реабилитирующим основаниям как отягчающее наказание обстоятельство // Там же. – С. 56 – 57.
72.    Олег Кобилянський Цифрові технології у криміналістичній фотографії: сучасне розуміння // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №5. – С. 150-152.
73.    Андрій Кофанов Особливості організації та проведення комплексних і комісійних експертиз при розкритті та розслідуванні особливо небезпечних злочинів, учинених із застосуванням зброї // Там само. – С. 153 – 156.
74.    Роксана Карла Особистість професійного злочинця та методика її ідентифікації // Підприємництво, господарство і право. – 2011. - №6. – С140-143.
75.    Олександр Великорода Розширення сфери застосування наказного провадження // Підприємництво, господарство і право. – 2011. - №7. – С. 19-21.
76.    Марина Черкас Поняття та структура правової свідомості // Підприємництво, господарство і право. – 2011. - №8. – С. 12 – 16.
77.    Макаренко А.С Підстави суддівського розсуду при призначенні покарання // Вісник Верховного Суду України. – 2011. - №6. – С. 44 – 48.
78.    Роль органів державної влади, особливо суддів, та майбутнє захисту прав людини в Європі //Вісник Верховного Суду України. – 2011. – №7. – С. 11 – 14.
79.    Омбудсман України та Європейського суду на захисті прав і свобод людини// Там само. – С. 15 – 18.
80.    Еволюція ролі Європейського суду – на шляху до процедуралізації фундаментальних прав //Там само. – С. 19 – 21.
81.    Кленова Т. В. Проблема равенства в уголовном праве // Российский Судья. – 2011. – №7. – С.34 – 38.
82.    Натура А. И., Дубинин Л.Г. Информация о личности свидетеля, дающего заведомо ложные показания, как элемент криминалистической характеристики преступления // Российский следователь – 2011. – №9. – С. 5 – 6.
83.    Антонов А. Г. Специальное основание для освобождения от уголовной ответственности при незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов // Там же. – С. 13 – 14.
84.    Антонов О. Ю., Елинский В. И. Функционирование преступной деятельности, связанной с проведением избирательных кампаний и референдумов // Там же. – С.15 – 19.
85.    Карповичь О. Г. Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями в отношении владельцев ценных бумаг. Правила квалификации // Там же. – С. 20 – 23
86.    Кружкова Я. А. Особенности вины при причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (часть 4 статьи УКРФ) // Там же. – С. 24 – 26.
87.    Дуганец А. С., Васильев Ф.П., Гугунский А. Н. Современные особенности регулирования вопросов борьбы с коррупцией в системе органов внутренних дел России // Там же. – С. 29 – 30.
88.    Храмцова В. В. Доказательственная деятельность следователя по установлению отставания несовершеннолетнего обвиняемого в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством // Там же. – С. 31 – 33.
89.    Королева А. С. Некоторые вопросы объективной стороны состав преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ // Российский следователь. – 2011. - №10. – С. 14 – 17.
90.    Дьяконова О. Г., Спесивцев П. В. О некоторых полномочиях прокурора при осуществлении им уголовного преследования и надзора за предварительным следствием // Там же. – С. 24 – 27.
91.    Косынкин А. А Соотношение конфликта и противодействия при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации // Там же. – С. 28 – 29.
92.    Петин И. А. Влияние психологических закономерностей поведения на механизм уголовно-правового регулирования // Там же. – С. 30 – 32.
93.    Антонов О. Ю, Еленский В. И. Криминалистическая характеристика субъектов, совершающих преступления, связанные с проведением избирательных кампаний и референдумов // Российский Следователь. – 2011. – №11. – С.4 – 7.
94.    Проценко С.В. О необходимости внесения коррективов в нормы, регламентирующие освобождение от уголовной ответственности // Российский следователь. – 2011. – №12. – С. 21 – 23.
95.    Румянцев М.С. Некоторые аспекты межотраслевой дифференциации ответственности в уголовном праве// Там же. – С. 28 – 30.
96.    П. П. Андрушко Кримінально-процесуальне значення крайньої необхідності та інших обставин, що виключають злочинність діяння // Адвокат. – 2011. – №3. – С. 9-20.
97.    І. В. Європіна Особливості порушення кримінальних справ про комп’ютерні злочини // Там само. – С. 34 – 39.
98.    П. П Андрушко Поняття доказів у кримінальному судочинстві, їх достовірність, належності та допустимості // Адвокат. – 2011. - №4. – С. 6 – 14.
99.    П. П Андрушко Поняття доказів у кримінальному судочинстві, їх достовірності, належності та допустимості //Адвокат. – 2011. - №5. – С. 9 – 18.
100.    О. М. Сарановський Проблеми звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили військові злочини // Там само. – С. 19 – 23.
101.    Чорноус Ю. М Завдання криміналістики у боротьбі з міжнародною злочинністю // Криміналіст першодрукований. – 2011. –  № 3. – С. 37 – 43.
102.    Якушин С. Ю. Тактические задачи и средства их решения при расследовании преступлений // Там же. – С. 51 – 66.
103.    Шепітько В. Ю Вибрані праці – синтез наукового надбання і творчого натхнення професора О. Я. Баєва // Там само. – С. 153 – 154.


 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси