Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
ІВПЗ НАПрН України
з 24 лютого 2011 р. по 9 березня 2011 р.

ЗБІРНИКИ:

1.    Юристи Слобожанщини : щоденник-довідник / Харківська обласна організація Союзу юристів України. – Х. : Фактор-Друк, 2011.
2.    Щорічник українського права : зб. наук. пр. / відп. за вип. О. В. Петришин. – Х. : Право, 2009. - № 1. – 288 с.
3.    Щорічник українського права : зб. наук. пр. / відп. за вип. О. В. Петришин. – Х. : Право, 2010. - № 2. – 232 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Олійничук Р. В. Кримінально-правова характеристика групового порушення громадського порядку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Р. В. Олійничук ; НАВС. – К., 2011. – 19 с.
2.    Харченко Н. П. Міліція в механізмі української держави :  автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Н. П. Харченко ; НАВС. – К.,  2011. – 20 с.
3.    Жданова І. Є. Фізичний або психічний примус як обставина що включає злочинність діяння : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / І. Є. Жданова ; НАВС. – К., 2011. – 19 с.

ЖУРНАЛИ:

1.    Law of  Ukraine. – 2011. –  № 1.
2.    Российский судья. – 2010. – №  12.
3.    Юридична Україна. – 2011. – № 2.
4.    Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 1.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Судовий Випуск.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1.    Чеботарьова Г. Загальні проблеми кваліфікації злочинів у сфері медичної діяльності за суб’єктивними ознаками //  Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 1. – С. 48 – 51.
2.    Демидова Л. Майнова шкода в системі елементів злочину // Там само. – С. 52 – 55.
3.    Данилевський А. Щодо кримінально-правового змісту поняття транснаціональної організованої злочинності // Там само. – С. 56 – 59.
4.    Хряпінський П. Правові функції спеціального звільнення від кримінальної відповідальності // Юридична Україна. – 2011. – № 2. – С. 86 – 91.
5.    Возьний В. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст. 348 ККУ) та відмінність цього злочину від суміжних злочинів // Там само. – С. 92 – 98.
6.    Титаренко О., Руфанова В. Злочини, пов’язані з незаконним використанням бюджетних коштів : визначення поняття // Там само. – С. 99 – 103.

СТАТТІ У ЗБІРНИКАХ:

1.    Тацій В. Боротьба зі злочинністю на початку XXI століття – проблема сьогодення // Щорічник українського права. – 2009. – № 1. – С. 215 – 228.
2.    Сташис В. Основні тенденції сучасної злочинності в Україні // Там само. – С. 229 – 247.
3.    Зеленецький В. Концептуальні основи формування інноваційної кримінально-процесуальної політики України // Там само. – С. 248 – 268.
4.    Голіна В. Кримінологічна політика в Україні: деякі теоретико-прикладні проблеми // Там само. – С. 269 – 276.
5.    Шепітько В. Сучасний стан та тенденції криміналістики в її прагматичному аспекті // Там само. – С. 277 – 283.
6.    Сташис В., Тацій Я. Концептуальні положення і система чинного Кримінального кодексу України // Щорічник українського права. – 2010. – № 2. – С. 172 – 182.
7.    Шакун В. Межі впливу на злочинність // Там само. – С. 183 – 190.
8.    Капліна О. Правотворча роль судової практики у кримінальному судочинстві // Там само. – С. 191 – 198.
9.    Степанюк А., Яковець І. Загальнотеоретичні підходи до визначення поняття «ефективність діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України» // Там само. – С. 208 – 224.
10.    Коновалова В., Шепітько В. Криміналістична тактика і кримінально-процесуальне право: діалектичні залежності // Там само. – С. 225 – 229.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси