Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ

з 30 вересня 2010 р. по 7 жовтня 2010 р.

КНИГИ:

1.    Кримінальне право України. Практикум: Навч. посібник /       Андрушко П. П., Шапченко С. Д. та ін., За ред. С. С. Яценка – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 592 с.
2.    Класифікація злочинів за ступенем тяжкості у Кримінальному кодексі України: монографія / Л. М. Кривоченко. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 120 с.
3.    Биленчук П. Д., Еркенов С. Е., Кофанов А. В. Транснациональная преступность: состояние и трансформация: Учебное пособие / Под ред. акад. П. Д. Биленчука. – К.: Аттика, 1999. – 272 с.
4.    Быргэу М. М., Литвинов А. Н. Опит системного исследования профилактики преступлений. Современное состояние проблемы. – М.: ЮРКНИГА, 2004. – 160 с.
5.    Ведерникова О. Н. Теория и практика борьбы с преступностью в Великобритании. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2001. – 344 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Кадикало О. І. Офіційне тлумачення норм конституції і законів Конституційними судами (на прикладі України та країн СНД): автореф. дис. ... канд.. юрид. наук: 12.00.02 / О. І. Кадикало; КНУВС. – К., 2010. – 20 с.
2.    Штурмак Н. Л. Релігійні підходи до праворозуміння: порівняльний аналіз: автореф. дис. … канд.. юрид. наук: 12.00.01 / Н. Л. Штурмак; КНУВС. – К., 2010. – 16 с.

БРОШУРИ:

1.    Значення німецького правознавства для формування Європи: Болонья – початок і кінець?: Промова Державного міністра юстиції Баварії д-ра  Б. Мерк на 85-му Дні німецьких юридичних факультетів у Мюнхені 2 червня 2005 р. / Пер. з нім. Г. Г. Мошака. – Одеса: Астропринт, 2007. – 36 с.
2.    Розвиток європейського транспортного права і права транспортного господарства (Промова проф.., д-ра К. Отте 27 вересня 2006 року…) / Пер. з нім. Г. Г. Мошак. – Одеса: Астропринт, 2007. – 40 с.

ЖУРНАЛИ:

1.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2010. - № 9.
2.    Юридична Україна. – 2010. - № 9.
3.    Юридичний вісник. – 2010. - № 3.
4.    Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 8.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1.    Прес-служба НАПрНУ У НАПрН України – 5 нових академіків // Юр. Вісн. Укр. - 2010. - № 40 (2 – 8 жовтня). – С. 4.
2.    Артем'єв О. Право громадян на інформацію під час кримінального судочинства: колізія правових норм // Юр. Вісн. Укр. - 2010. - № 39 (25 вересня – 1 жовтня). – С. 4.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1.    Вознюк А. Кримінально правовий нарис проблемних питань частини 3 статті 2 Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право. – 2010. –№ 8. – С. 144 – 147.
2.    Расюк Е. Кримінологічні основи тероризму та релігійного екстремізму // Там само. – С. 148 – 152.
3.    Гель А. Застосування елементів прогресивної системи відбування покарання до осіб, засуджених до довічного позбавлення волі: проблеми правової регламентації // Там само. – С. 157 – 161.
4.    Дворецька М. Проблема встановлення предмета доказування у кримінальному процесі // Там само. – С. 162 – 165.
5.    Паризький І. Поняття та сутність компромісів у кримінальному судочинстві // Там само. – С. 174 – 177.
6.    Скотинюк Я. Принципи кримінального процесу Англії // Юридична Україна. – 2010. № 9. – С. 106 – 112.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси