Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з  03 серпня 2009 року по 31 серпня 2009 року

БРОШУРИ:

1.    Засади кримінального судочинства та їх реалізація в законотворчій і правозастосовній діяльності: Програма науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора А.Я. Дубинського (м. Київ, 3 квітня 2009 року). – Київ, 2009. – 44 с.

ЖУРНАЛИ:

1.    Юридична Україна. – 2009. - № 6.
2.    Вісник прокуратури. – 2009. - № 7.
3.    Вісник Верховного Суду України. – 2009. - № 7.
4.    Законность. – 2009. - №№ 7,8.
5.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2009. - № 7.
6.    Право України. – 2009. - № 7.
7.    Российский судья. – 2009. - №№ 4, 5.
8.    Российский следователь. – 2009. - №№ 8, 9, 10.
9.    Науковий світ. – 2009. - № 8.
10.    Вибори та демократія. – 2009. - № 2 (20).

ГАЗЕТИ:

1.    Голос Украины.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Юридическая практика.

СТАТТІ В ЖУРНАЛІ:

1.    Теплюк М.  Конституційне визначення чинності закону (порівняльно-правовий аспект) // Юридична Україна № 6 / 2009, С.32-39.
2.     Головкін Б. Латентний вимір корисливої насильницької злочинності в Україні // Там само,  С.110-116.
3.    Йосипів А.  Психолого-педагогічні причини насильства // Там само,  С.117-121.
4.    Ляпунова Н.  Відмежування складу фіктивного банкрутства від суміжних складів злочинів // Там само,  С.122-127.
5.    Плугатир М.  Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 361-1 КК України // Там само,   С.128-130.
6.    Ходико Є.  Захист прав неповнолітніх // Вісник прокуратури № 7 / 2009, С.33-35.
7.    Горан В.  Розмежування адміністративних правопорушень та злочинів у сфері корупції // Там само, С.36-40.
8.    Вегера В.  Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків // Там само,  С.51-54.
9.    Литвак О.,  Чепелюк  О. Основні засади антикорупційної політики держави // Там само, С.68-73.
10.    Гольдарб М.  Проблемні практичні питання, що виникають при виявленні, розкритті злочинів та розслідуванні кримінальних справ стосовно організаторів схем ухилення від сплати податків, пов’язаних зі створенням та використанням фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності // Там само, С.79-86.
11.    Швидкий О.  Особливості огляду місця події при розслідуванні квартирних крадіжок // Там само, С.87-91.
12.    Муляр О.  Організована злочинність - складне суспільно небезпечне явище // Там само, С.92-98.
13.    Закалюк А.  Концептуальне бачення сучасної кримінологічної ситуації // Право України  № 7 / 2009, С.6-16.
14.    Шакун В. Межі впливу на злочинність // Там само, С.17-23.
15.    Голіна В.  Теоретичні та прикладні проблеми втілення кримінологічної політики в Україні // Там само,  С.24-30.
16.    Костенко О. Концепція модернізації кримінології у світлі соціального натуралізму (про основи "натуралістичної" кримінології) // Там само,  С.31-38.
17.    Бойко А.  Детермінація злочинності як вид соціальної детермінації // Там само, С.39-44.
18.    Дрьомін В.  Інституціональна теорія відтворення та протидії злочинності // Там само,            С.45-51.
19.    Кулик О.  Кримінологічний аналіз злочинності в Україні: напрями вдосконалення методології та методики // Там само,  С.52-57.
20.    Зелінська Н.  Політична злочинність і політична кримінологія: концептуальні підходи // Там само,  С.58-65.
21.    Денисова Т. Запобігання злочинам як одна з пріоритетних функцій кримінального покарання // Там само, С.66-72.
22.    Томкіна О.  Сфери та засоби запобігання корупції та іншій недоброчесності суддів: потреби науково-кримінологічного визначення // Там само,  С.73-78.
23.    Штурмак О.  Забезпечення прав людини як невід’ємна умова допустимості доказів у кримінальному судочинстві України // Там само, С.125-129.
24.    Базярук І.  Латентність та злочинність у сфері незаконного  переміщення предметів через митний кордон України // Там само, С.130-134.
25.    Яцишин М.  Основні джерела регламентації порядку й умов виконання та відбування кримінальних покарань (теоретико-аналітичний огляд) // Там само, С.135-140.
26.    Павлік О.  Міжнародно-правові стандарти щодо захисту прав потерпілого у кримінально-виконавчому законодавстві України // Там само, С.146-152.
27.    Снідевич В.  Співучасть в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення //Там само, С.153-157.
28.    Сапожнікова О.  Особливості вікового критерію кримінальної відповідальності // Там само,  С.158-161.
29.    Прилуцький П.  Проблемні питання формування внутрішнього переконання судді у кримінальному процесі // Там само, С.167-174.
30.    Ляхутін Р.  Перспективи закріплення функцій покарання в Кримінальному кодексі України // Там само, С.175-181.
31.    Газетдинов Н. И. О цели и назначении уголовного судопроизводства // Российский следователь № 8 / 2009, С.2-4.
32.    Кротков Д. С. К вопросу о полномочиях руководителя следственного органа по возбуждению уголовного дела // Там же, С.5-7.
33.    Бакрадзе А. А. Вверенное имущество как предмет присвоения или растраты // Там же, С.12-14.
34.    Захаров А. А., Трунцевский Ю. В., Хачатрян А. С. Основные подходы к содержанию и организации деятельности органов внутренних дел по профилактике преступлений и иных правонарушений // Там же, С.19-21.
35.    Сторчилова Н. В. Современное российское законодательство в сфере борьбы с коррупцией // Там же, С.28-29.
36.    Хутыз Р. А. Предпосылки формирования признака общественной опасности деяний, сопряженных с незаконным оборотом наркотиков, в постулатах мировых религий // Там же,   С.30-32.
37.    Багаутдинов Ф. Н.,  Хакимуллина Л. М. Особенности расследования уголовных дел с участием иностранных граждан // Российский следователь № 9 / 2009, С.2-4.
38.    Якушин С. Ю. Тактические ошибки следователя // Там же,  С.4-6.
39.    Смолин С. В. Совершенствование уголовно-правовой нормы об ответственности за заведомо ложный донос // Там же,  С.13-16.
40.    Хачак Р. А. Основание назначения конфискации имущества // Там же,                С.16-17.
41.    Воронин М. Ю. К вопросу о криминологической политике защиты населения от наркотизации // Там же, С.18-20.
42.    Батоев С.  Право на личную безопасность подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах // Там же, С.22-24.
43.    Черепанов И. З. Национальная безопасность и иммиграция // Там же, С.27-28.
44.    Подольный Н. А. Создание информационной базы для расследования преступлений, составляющих молодежную организованную преступность // Российский следователь № 10 / 2009, С.2-3.
45.    Скрипниченко В. К вопросу о раскрываемости убийств (заметки судмедэксперта) // Там же,  С.3-4.
46.    Якушин С. Ю. Преодоление тактических ошибок при расследовании преступлений // Там же,   С.5-6.
47.    Рачицкая В. А. Вопросы типологии убийств // Там же,  С.12-14.
48.    Степовой Р. А. Криминологический анализ способов формирования организованных преступных формирований // Там же, С.15-16.
49.    Мусаелян М. Ф. Криминологические особенности современного российского молодежного экстремизма // Там же,  С.21-24.
50.    Сухов Д. С. Личность сотрудника ГИБДД, совершившего коррупционные преступления // Там же, С.24-25.
51.    Коткин П. Н. Понятие, сущность и содержание термина "чрезвычайные происшествия" как объекта правового и криминалистического познания // Там же, С.26-29.
52.    Жинкин С. А. О новых методологических подходах к исследованию проблем эффективности права // Там же, С.30-32.
53.    Иванов Д. А. Правоотношения, возникающие между следователем и потерпевшим от преступления на стадиях досудебного производства // Российский судья № 4 / 2009, С.12-14.
54.    Конин В. В. К вопросу о функциях следователя в уголовном судопроизводстве // Там же, С.31-32.
55.    Газетдинов Н. И. О необходимости и обоснованности заключения под стражу // Там же, С.44-46.
56.    Тришева А.  Институт следственных судей - необходимое условие состязательного судопроизводства // Законность № 7 / 2009,  С.3-9.
57.    Бакун В., Савинский А. О межотраслевой методике пресечения коррупционных преступлений // Там же,  С.9-12.
58.    Гатауллин З.  Надзор за законностью выдвижения и обоснования обвинения // Там же,     С.17-22.
59.    Карагодин В.  Выдвижение версий о личности субъекта нераскрытого убийства // Там же,   С.38-39.
60.    Шобухин В.  Прокурорское право - отрасль российского права // Там же,            С.43-45.
61.    Харченко В. Проблеми кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності, пов’язаних із конфіденційністю // Право України № 8 / 2009,                    С.86-93.
62.    Неня О.  До питання про методи дослідження у практичній правозастосовчій діяльності // Там само, С.139-146.
63.    Дроздович Н. Історія виникнення та розвитку принципу вільної оцінки доказів у кримінальному судочинстві // Там само, С.154-159.
64.    Хавронюк М. Диференціація кримінальної відповідальності: чи кримінальна безвідповідальність? // Підприємництво, господарство і право № 8 / 2009, С.3-7.
65.    Чеботарьова Г.  До питання про родовий і видовий об’єкти злочинів у сфері медичної діяльності  // Там само, С.8-11.
66.    Попович В.  Історичні та міжнародно-правові передумови встановлення відповідальності за злочини агресії у кримінальному законодавстві України // Там само, С.12-15.
67.    Хитра О.  Проблемні питання теоретичного визначення поняття "залучення неповнолітніх до вчинення злочину" // Там само, С.16-18.
68.    Жданова І.  Про відмежування фізичного або психічного примусу від інших обставин, що виключають злочинність діяння // Там само, С.19-23.
69.    Луцик В.  Поняття, форми та завдання інституту повернення кримінальної справи прокурору // Там само,  С.24-27.
70.    Ященко О.  Проблеми розроблення загальноприйнятого визначення поняття "тероризм" // Там само, С.154-157.
71.    Хавронюк М. Фахова праця щодо злочинності в Україні: стану, способів запобігання та боротьби з нею // Там само, С.178-180.

СТАТТІ В ГАЗЕТІ:

1.    Призрак борьбы с коррупцией. (Юридический анализ антикоррупционных законов свидетельствует о призрачности борьбы с коррупцией на Украине) // Юридическая практика № 32 (607) от 11.08.2009, С.1, 11-12.
2.    Глотов М. Двозначність правового регулювання як передумова корупції. (Україна за рівнем корупції продовжує займати лідируючі позиції в світових рейтингах…) // Юридичний Вісник України № 33 від 15-21 серпня 2009, С. 4.
3.    Письменський Є. Посилення заходів кримінально-правової репресії за хабарництво – нагальна необхідність чи явна хибність? // Юридичний Вісник України № 33 від 15-21 серпня 2009, С. 6-7.
4.    Медведько О. Вибуху злочинності не відбулося. (Зазвичай, по закінченню півріччя Генеральна прокуратура України підбиває підсумки, щоб визначитися з правильністю вибраних пріоритетів та, за необхідності, своєчасно внести відповідні корективи…) // . Юридичний Вісник України № 32 від 08-14 серпня 2009, С. 4-5.
5.    Попович В. Кримінологія має посісти належне місце. // Юридичний Вісник України № 32 від 08-14 серпня 2009, С. 6-7.
6.    Оніщук М., Лобойко Л. Проект кримінально-процесуального кодексу України: основні новації. // Юридичний Вісник України № 31 від 1-7 серпня 2009,           С. 6-7.
7.    Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» № 1506-VІ від 11 червная 2009 року // Юридичний Вісник України № 31 від 1-7 серпня 2009,          С. 3-9.
8.    Закон України «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень» № 1507-VІ від 11 червная 2009 року // Юридичний Вісник України № 31 від 1-7 серпня 2009, С.10-13.
9.    Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» № 1508-VІ від 11 червная 2009 року // Юридичний Вісник України № 31 від 1-7 серпня 2009, С.14-19.
10.    Хоменко В. СБУ отсекает щупальца коррупции в Крыму (После принятия Верховной Радой Украины документа о более жестком наказании за коррупционные действия схемы злоупотреблений стали изобретательнее и хитрее…) // Голос Украины № 140 от 12.08.2009, С. 8.
11.    Карпюк Г. Рятівна медіація: Худий мир кращий за добру сварку  // Юридичний Вісник України № 34 (738) від 22-28 серпня 2009, С. 10.
12.    Указ Президента України «Про винесення на всенародне обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України»» № 671/2009 від 25.08.2009 // Урядовий кур’єр № 154 від 26.08.2009, С. 5; Голос України № 158 від 26.08.2009, С. 6.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси