Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з  13  жовтня 2009 р. по 30 жовтня 2009 р.

КНИГИ:

1.    Судові та правоохоронні органи України: навчально-методичний посібник / Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права / Упоряд.: А.М. Ухаль. – Ужгород: Поличка «Карпатського краю» № 6 (66), 1998. – 86 с.
2.    Джига М. В.,  Подшибякін О.С., Ухаль А.М. Розслідування посадових злочинів і вимагательства: навчальний посібник - Ужгород: Поличка "Карпатського краю" № 7 (88), 1998. - 156 с.
3.    Прокурорський нагляд в Україні: Курс лекцій для студентів юридичних ВНЗ. – Кол. авторів: Нор В.Т., Береський Я.О., Кегутич І.І. (та ін.) // За ред.  проф. В.Т. Нора. – Львів: Тріада плюс, 2002. – 280 с.
4.    Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: підручник / О. С. Захарова,                     В. С. Ковальський,  В. С. Лукомський; ред. В. Т. Маляренко. - 3-тє вид., перероб. і допов. - Київ: Юрінком Інтер, 2007. - 352 с. - Бібліогр.: с. 338-350.
5.    Коваленко Є. Г., Маляренко В.Т. Кримінальний процес України: підручник. - Київ: Юрінком Інтер, 2008. - 712 с.
6.    Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів: науково-практичний посібник / В. П. Бахін, Н. І. Клименко ; ред. Н. І. Клименко. - Київ : Юрінком Інтер, 2005. - 216 с.
7.    Гель А. П., Семаков Г.С., Яковець І.С. Кримінально-виконавче право України: навчальний посібник / За ред. проф. Степанюка А.Х. - Київ : Юрінком Інтер, 2008. - 624 с. - Бібліогр.: с. 604-615.
8.    Маляренко В. Т. Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: монографія. - Київ : Юрінком Інтер, 2005. - 512 с.
9.    Сучасний українсько-англійський юридичний словник: Близько 30 000 термінів і стійких словосполучень / І. І. Борисенко, В.В. Саєнко,  Н.М. Конончук, Т.І. Конончук - Київ: Юрінком Інтер, 2007. - 632 с.
10.    Кучинська О. П. Кримінально-процесуальні документи. Досудове та судове провадження: навчально-практичний посібник: - Київ: Юрінком Інтер, 2009. - 408 с. - (Законодавство).
11.    Андрушко П. П. Кримінальна відповідальність за порушення порядку здійснення господарської діяльності.  - Київ : Юрінком Інтер, 2007. - 288 с. - (Законодавство).
12.    Нікітін Ю.В. Протидія злочинності в системі забезпечення внутрішньої безпеки українського суспільства: монографія. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2009. – 373 с.
13.    Державний науково-дослідний інститут МВС України: завдання, дослідження, проблеми: Довідник / ДНДІ МВС України (урпоряд. Проценко Т.О. та ін.,  за заг. ред. Т.О. Проценка). – К.: ДНДІ МВС України. – 2009. – 174 с.: іл., табл.
14.    Народна Конституція. Обговорюємо проект Конституції Президента України Віктора Ющенка. - Київ: 2009. - 99 с.
15.    Розенфельд Н. А. Коротка методика юридичного аналізу ефективності застосування законодавства / рец.: Ю. В. Баулін, В. К. Грищук. - Київ: Юстініан, 2009. - 48 с.
16.    Матіас Гердеген. Європейське право: підручник / переклад 9-го видання, перероб. і доп. - Київ: К.І.С., 2008. - 528 с.
17.    Бадира В. А., Букалов О.П., Гель А.П., Романов М.В., Яковець І.С. Проблеми забезпечення прав засуджених у кримінально-виконавчій системі України. / За заг. ред. Є.Ю. Захарова. Харківська правозахисна група.  - Харків: Права людини, 2009. - 368 с.
18.    Мілер Вільям, Осе Гределанд, Кошечкіна Тетяна. Звичаєва корупція? Громадяни та уряд у посткомуністичній Європі / переклад з англійської  - Київ: К.І.С., 2004. - 328 с.
19.    Пилипчук В. Г. Правові основи діяльності державних органів та військових формувань у сфері національної безпеки України : навчальний посібник / рец.: О. В. Литвиненко , В. Я. Настюк. - Харків: Право, 2009. - 150 с.
20.    Лібанова Е. М. Соціально-економічні ризики і загрози бідності в Україні: методика та практика аналізу: монографія  - Харків : Право, 2008. - 208 с .

ЗБІРНИКИ:

1.    Питання удосконалення законодавства України у сфері боротьби зі злочинністю: матеріали «круглого столу» 15 травня 2007 р., Харків. – 2007. – 107 с.
2.    Кримінальний кодекс України. Практика судів України з кримінальних справ 2007-2008: збірник / упоряд.: В. В. Сташис, В. І. Тютюгін ; ред. В.В Сташис. - Київ: Юрінком Інтер, 2009. - 384 с. - (Законодавство).
3.    Відшкодування матеріальної та моральної шкоди: збірник / упоряд.: В. С. Ковальський, Л. П. Ляшко. - Київ: Юрінком Інтер, 2008. - 384 с. - (Законодавство).
4.    Кримінально-виконавче законодавство України. Кримінально-виконавчий кодекс України. Нормативно-правові акти: збірник / упоряд.: В. С. Ковальський, Ю. М. Хахуда. - Київ: Юрінком Інтер, 2005. - 432 с.
5.    Практика судів України з кримінальних справ 2001-2005: збірник / упоряд.: В. В. Сташис,  В. І. Тютюгін ; ред.: В. Т. Маляренко, В. В. Сташис. – Київ: Юрінком Інтер, 2005. - 464 с.
6.    Практика судів України з кримінальних справ 2006-2007: збірник / упоряд.: В. В. Сташис,  В. І. Тютюгін; ред. В. В. Сташис. - Київ: Юрінком Інтер, 2008. - 880 с.
7.    Нормативно-розпорядчі документи щодо наукової та науково-технічної діяльності Державного науково-дослідного інституту МВС України: Збірник нормативно-розпорядчих документів // К.: ДНДІ МВС України, 2009. – 100 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Бережний С.Д. Відповідальність за умисне вбивство з корисливих мотивів за кримінальним законодавством України. – Київ: Київський НУ ім. Тараса Шевченка, 2009. – 20 с.
2.    Гудзь Л.В. Забезпечення виборчих прав громадян України та діяльність міліції у цій сфері. – Київ: Київський НУВС, 2009. – 18 с.

ЖУРНАЛИ:

1.    Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 9.
2.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2009. - № 9. (Науково-практичний коментар Закону України «Про акціонерні товариства»).
3.    Российский следователь. – 2009. - №№ 15, 16.
4.    Вісник прокуратури. – 2009. - № 9.
5.    Вісник Верховного Суду України. – 2009 . - № 9.
6.    Законность. – 2009. - № 9.
7.    Право України. – 2009. - № 9.
8.    Государство и право. – 2009. - № 8.
9.    Наука і правоохорона. – 2009. - № 1-2.
10.    Сучасна спеціальна техніка. – 2009. - № 2.
11.    Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2009. - № 10.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос Украины.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Юридическая практика.

СТАТТІ В ЖУРНАЛІ:

1.    Каплунов В.  Преступления в сфере лесопользования: криминологическая характеристика // Законность № 9 / 2009,  С.33-35.
2.    Рябцев В., Буланова Н.  Развитие уголовно-процессуального законодательства: опыт России и Казахстана // Там же,  С.36-41.
3.    Иванцова Н., Сосновский А. Безопасность движения: уголовно-правовой аспект // Там же,  С.46-47.
4.    Селина Е. В. Допустимость доазательств и судейское усмотрение в уголовном процессе // Государство и право № 8 / 2009 , С.31-38.
5.    Бойко В., Мармаш В.  Порушення вимог кримінально-процесуального закону як підстава повернення справи до суду першої інстанції // Право України № 9 / 2009, С.110-115.
6.    Мінченко С.  Кримінологічна характеристика наркоманії та проституції: сучасний стан і тенденції // Там само,  С.116-122.
7.    Крутов В., Берлач Ю.  Правове забезпечення протидії  рейдерству в Україні // Там само,   С.133-139.
8.    Головко Т.  Гендерні аспекти покарання у Кримінальному кодексі України // Там само,  С.162-167.
9.    Полянський Т.  Принцип  неприпустимості зловживання правом у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: практика інтерпретації та застосування // Підприємництво, господарство і право № 9 / 2009,  С.14-17.
10.    Брацук І.  Конституційно-правовий механізм взаємодії права Європейського союзу та національного права держав-членів // Там само,  С.18-21.
11.    Книш С.  Особливості міжнародно-правового механізму у боротьбі з нелегальною міграцією в сучасних умовах // Там само, С.22-24.
12.    Когутич І.  До питання про місце суду серед суб’єктів використання криміналістичних знань // Там само, С.170-174.
13.    Ничитайло І.  Криміналістична ідентифікація особи за ознаками зовнішності в ході здійснення оперативно-розшукової діяльності // Там само,  С.175-178.
14.    Гель А.  Обмеження волі як покарання, альтернативне позбавленню волі на певний строк: проблеми правової регламентації // Там само,  С.183-187.
15.    Дзюрбель А.  Прокурорський нагляд як засіб виявлення, усунення слідчих помилок та запобігання їм // Вісник прокуратури № 9 / 2009, С.30-35.
16.    Берзін П. С. Деякі аспекти визначення тяжких та особливо тяжких корисних злочинів // Там само, С.36-42.
17.    Головкін Б. М. Кримінологічний аспект групової злочинної діяльності корисливого насильницького спрямування // Там само, С.43-52.
18.    Давиденко В.  Обставини, що підлягають з’ясуванню, та особливості порушення кримінальних справ про хабарництво // Там само,  С.53-58.
19.    Соколова Я.  Криміналістична характеристика незаконного переправлення осіб через державний кордон України // Там само, С.59-54.
20.    Когутич І.  Поняття та система криміналістичної техніки // Там само, С.65-69.
21.    Погорецький М. А., Коваленко Є.О. Податок на додану вартість: генезис і проблеми протидії ухиленню від його сплати та незаконному відшкодуванню // Там само, С.78-86.
22.    Пастушенко С.  Особливості затримання та взяття під варту неповнолітніх // Там само,  С.109-117.
23.    Іванцов В., Горностай А. Історія розвитку поняття замаху на злочин у правових пам’ятках Х-ХХ століть // Там само, С.122-128.
24.    Леонов Е. М. Особенности уголовно-правовой характеристики воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности // Российский следователь № 15 / 2009, С.6-8.
25.    Малиновский И. Б. Коррупция и уголовный закон // Там же, С.11-13.
26.    Мартыненко Н. Е. "Реформа" уголовного законодательства и ее влияние на квалификацию преступлений // Там же, С.14-16.
27.    Трунцевский Ю. В. О некоторых уголовно-правовых и криминологических проблемах борьбы с преступностью // Там же, С.21-23.
28.    Валов В. С. О методологических основах исследования проблем управления органами предварительного следствия // Там же, С.32-34.
29.    Гаврилов В. Я., Колбеева М.Ю. Институт предъявления обвинения: актуальные проблемы его совершенствования // Там же, С.35-37.
30.    Одинцов В. Н., Образцов А.В. Проблемы определения уголовно-процессуальных полномочий начальника органа дознания и дознавателя в уголовном судопроизводстве России // Там же,   С.38-40.
31.    Айдарбеков Ж. Т. Имущественные наказания как альтернатива лишению свободы и концептуальные вопросы гуманизации института уголовного наказания в Кыргызской Республике // Российский следователь № 16 / 2009,  С.2-3.
32.    Волкова О. В. Личная свобода как объект уголовно-правовой охраны // Там же, С.5-7.
33.    Горбунова Е. А. Кредитные правоотношения как объект уголовно-правовой охраны // Там же,  С.8-9
34.    Князев Д. С. Эвтаназия и ее уголовно-правовая оценка // Там же,  С.9-10.
35.    Макаров В. В. Общие и частные вопросы заведомой лжи  в УК РФ // Там же, С.10-12.
36.    Мартыненко Э. В. Достоинства и недостатки конфискации имущества как иной меры уголовно-правового характера // Там же,С.13-14.
37.    Рагулин И. П. Актуальные проблемы уголовной ответственности за контрабанду по законодательству Республики Молдова // Там же,  С.14-15.
38.    Старков Е. А. Уголовно-правовые средства охраны нравственности в зарубежных странах // Там же, С.16-17.
39.    Трофимов И. В. Корыстная цель в составе причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ) // Там же, С.18-20.
40.    Фуртат Е. В. Противодействие схемам легализации доходов, полученных в результате незаконной предпринимательской деятельности // Там же, С.20-22.
41.    Гаврилов Б. Я. О некоторых актуальных проблемах совершенствования предварительного следствия // Там же, С.22-26.
42.    Бакуновский П. В. Международное сотрудничество в сфере обеспечения безопасности потерпевших, свидетелей и иных лиц, содействующих расследованию // Там же,  С.26-28.
43.    Мовсиян В. Р. Начало уголовного преследования по законодательству Республики Армения: проблемы и пути их решения // Там же,  С.35-37.
44.    Романова Е. С. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных с банкротством // Там же, С.37-39.
45.    Садыков Л. Р. К вопросу об использовании запаховых следов человека при раскрытии и расследовании преступлений // Там же, С.39-40.
46.    Проценко Т. О.,  Буханевич О. М. Роль принципів у побудові системи досконалого законодавства // Наука і правоохорона № 1-2 / 2009,  С.5-9.
47.    Коваленко Ю. В. Теоретико-правові основи та практичні заходи створення державного механізму протидії корупції // Там само, С.43-49.
48.    Зозуля І. В. Оцінювання відповідності органів внутрішніх справ України вимогам континентально-європейської моделі поліцейської організації // Там само, С.57-63.
49.    Дудоров О. О. Кримінальна відповідальність: аналіз основних наукових концепцій // Там само,  С.75-84.
50.    Трубников В. М. Нове універсальне поняття об’єкту злочину // Там само, С.85-89.
51.    Берзін П. С. Кількісні характеристики наслідків та їх вплив на кваліфікацію окремих злочинів у сфері господарської і службової діяльності за Кримінальним кодексом України // Там само,  С.90-94.
52.    Расюк А. О. Обмеження права на працю як один із наслідків судимості // Там само, С.95-101.
53.    Попович В. М. Загальнотеоретичне і праксеологічне значення кримінології для протидії криміногенним процесам в Україні // Там само,  С.134-142.
54.    Клюєв М. М. Комплексний аналіз програмних документів у сфері запобігання злочинності // Там само, С.143-151.
55.    Андрушко А. В. Маргіналізація осіб похилого віку як фактор геронтологічної злочинності // Там само,  С.152-157.
56.    Семенюк В. А. Кримінологічна характеристика незаконного наркообігу в Україні // Там само,   С.158-162.
57.    Литвак О. М. Місце Державної кримінально-виконавчої служби України в системі органів державної влади // Там само, С.163-167.
58.    Боднарчук О. Г. Проблема визначення державних службовців пенітенціарної системи як посадових осіб // Там само, С.168-173.
59.    Водько М. П. Проблема гармонізації оперативно-розшукового та кримінально-процесуального законодавства // Там само, С.174-177.
60.    Кислий А. М. Особливості організації й проведення оперативно-розшукових заходів і слідчих дій під час розкриття та розслідування злочинів, учинених із використанням вибухових пристроїв // Там само, С.188-193.
61.    Янковська О. Г. Сучасний стан і перспективи реформування досудового слідства // Там само,   С.194-198.
62.    Слюсар І. М. Використання методу складання психолого-криміналістичного портрета в оперативно-розшуковій діяльності // Там само, С.199-204.

СТАТТІ В ГАЗЕТІ:

1.    Висока оцінка за протидію корупції. // Урядовий кур’єр № 188 від 13  жовтня 2009, С. 3.
2.    Шумило М. Структура кримінально-процесуальної діяльності очікує на реформу. // Юридичний Вісник України № 41 від 10-16 жовтня 2009, С. 6-7; № 42 від 17-23 жовтня 2009, С. 6-7.
3.    Подолати корупцію. (Міністерство юстиції започатковує проведення на регіональному рівні серії «круглих столів» та семінарів з роз’яснення положень нових антикорупційних законів…) // Урядовий кур’єр № 195 від 22  жовтня 2009, С. 5.
4.    Кабінет Міністрів виносить на широке громадське обговорення Проект Кримінального процесуального кодексу України. // Урядовий кур’єр № 193 від 20 жовтня 2009, С. 4.
5.    Потрібно внести зміни до законодавства, які сприятимуть недопущенню пропаганди насильства. (У Верховному Суді України в рамках спільного проекту Європейського Союзу та Ради Європи із зміццнення та захисту прав жінок та дітей в Україні… відбувся семінар щодо законодавства в сфері судового переслідування насильства проти жінок) // Юридичний Вісник України № 42 від 17-23 жовтня 2009, С. 2-3.
6.    Кільчицька І. «Альфа» і «омега» прокурорського нагляду. // Юридичний Вісник України    №  42 від 17-23 жовтня 2009, С. 14.
7.    Где земля, там и коррупция. // Голос Украины № 199 от 22 октября 2009 года, С. 1.
8.    Детская преступность становится более жестокой. // Голос Украины № 198 от 21 октября 2009 года, С. 12.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси