Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ

з 16 вересня 2010 р. по 29 вересня 2010 р.

КНИГИ:

1.    Принцип публичности и процессуальный режим производства по уголовному делу / М. Т. Аширбекова. – М.: Юрлитинформ, 2009. – 240 с.
2.    Принцип состязательности в уголовном процессе России и стран Европейского союза / Р. В. Багдасаров. – М.: Юрлитинформ, 2008. – 216 с.
3.    Коррупция и ее общественная опасность: учеб.-метод. пособие / В. И. Берестень. – Мн.: РИВШ, 2005. – 166 с.
4.    Уголовная политика в Японии. Актуальные вопросы борьбы с преступностью в России и за рубежом. Выпуск 7. – М.: ИНИОН РАН, 1992. – 56 с.
5.    Уголовная ответственность юридических лиц за преступления в сфере экономики (опыт иностранных государств) / П. Н. Бирюков. – М.: Юрлитинформ, 2008. –136 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Система інформатизації правоохоронної діяльності / за ред. В. Дурдинця, М. Швеця. – К.: НДЦПІ АПрНУ, 2007. – 382 с.
2.    Наукова діяльність Інституту вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України. Довідник (2005 – 2010) / за ред. академік Національної академії правових наук України, д-ра юрид. наук, проф. В. І. Борисова та канд. юрид. наук, ст. наук. співроб. В. С. Батиргареєвої. Випуск другий. – Х.: Кроссроуд, 2010. – 208 с.
3.    Вісник Академії правових наук України: зб. наук. пр. / редкол.: В. Я. Тацій та ін.. – Х.: Право, 2010. - № 1 (60). – 320 с.
4.    Вісник Академії правових наук України: зб. наук. пр. / редкол.: В. Я. Тацій та ін.. – Х.: Право, 2010. - № 2 (61). – 264 с.
5.    Проблеми законності: Акад. зб. наук. пр. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2009. – Вип. 103. – 272 с.
6.    Проблеми законності: Акад. зб. наук. пр. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2009. – Вип. 104. – 284 с.
7.    Проблеми законності: Акад. зб. наук. пр. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2009. – Вип. 105. – 260 с.
8.    Проблеми законності: Акад. зб. наук. пр. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2010. – Вип. 106. – 264 с.

ЖУРНАЛИ:

1.    Офіційний вісник Президента України. – 2010. - № 26.
2.    Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2010. - № 9.
3.    Российский следователь. – 2010. - № 13.
4.    Российский судья. – 2010. - № 7.
5.    Право України. – 2010. - № 9.
6.    Вісник Верховного Суду України. – 2010. - № 8.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Екологія сьогодні / Газета Державної екологічної інспекції в Харківській області.

СТАТТІ У ЗБІРНИКАХ:

1.    Коновалова А. Ю. Підстави призначення штрафу неповнолітнім особам // Проблеми законності. Вип. 103. – С. 200 – 205.
2.    Оробець К. М. Предмет незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом // Там само. – С. 206 – 215.
3.    Корнякова Т. В. Характеристика злочинів проти довкілля // Проблеми законності. Вип. 104. – С. 166 – 176.
4.    Радутний О. Е. Об’єкт суспільно небезпечних посягань на відносини, предметом яких виступають окремі види інформації // Там само. – С. 177 – 187.
5.    Зайцев О. В. Удосконалення механізму кримінальної відповідальності за злочини, вчинені в стані сильного душевного хвилювання // Там само. – С. 188 – 196.
6.    Гізімчук С. В., Зінов’єва І. А. Питання звільнення від кримінальної відповідальності за сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх діяльності // Там само. – С. 197 – 203.
7.    Воднік В. Д., Карпенко М. М. Чинники формування злочинної поведінки неповнолітніх у великому місті //  Проблеми законності. Вип. 105. – С. 175 – 184.
8.    Самощенко И. В. Особенности угроз, предусмотренных в действующем УК Украины в качестве отдельного преступления // Проблеми законності. Вип. 106. – С. 139 – 147.
9.    Зінченко І. О. Деякі проблеми кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ст. 161 КК України // Там само. – С. 148 – 157.
10.    Павлюк Н. В. Типові помилки в показаннях неповнолітніх: сутність і види // Там само. – С. 254 –  260.
11.    Гаращук В., Мухатаєв А. Нове антикорупційне законодавство України: переваги та недоліки // Вісник АПрНУ. - № 1. – 2010. – С. 241 – 246.
12.    Головкін Б. Мотивація корисливих насильницьких злочинів // Там само. – С. 247 – 256.
13.    Настюк В., Бєлєвцева В. До питання про міжнародний досвід функціонування антикорупційних систем // Вісник АПрНУ. - № 2. – 2010. – С. 152 – 162.
14.    Корнякова Т. Навколишнє природне середовище як об’єкт кримінально-правової охорони у системі запобігання екологічній злочинності // Там само. – С. 169 – 177.
15.    Тітко І. Оцінні поняття в регламентації стадії порушення кримінальної справи // Там само. – С. 187 – 195.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1.    Смиян Н. Коррупция отпугивает инвесторов // Голос Украины. – 2010. - № 78 (24 сентября). – С. 2.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1.    Мамошин М.А. Консультационно-справочная деятельность специалиста в расследовании преступлений // Рос. след. - 2010. - № 13. - С. 6-8.
2.    Тацій В., Борисов В., Тютюгін В. Актуальні проблеми сучасного розвитку кримінального права //  Право  України. - 2010. - № 9. - С. 4 -15.
3.    Сташис В. Актуальні питання системи покарань за кримінальним кодексом України 2001 року //  Там само. – С. 16 – 24.
4.    Тихий В. Актуальні питання застосування і вдосконалення кримінально – правових норм про відповідальність за злочини проти громадської безпеки // Там само. – С. 25 – 30.
5.    Панов М., Квасневська Н. Кваліфікація злочинів при бланкетній диспозиції закону про кримінальну відповідальність // Там само. – С. 47 – 55.
6.    Андрушко П. Корупційні правопорушення та корупційні злочини як їх різновид: співвідношення і диференціація  відповідальності за їх вчинення // Там само. – С. 90 – 101.
7.    Шило О. До питання щодо диференціації кримінально-процесуальної форми // Там само. – С. 180 – 186.
8.    Борисов В., Батиргареєва В., Яковець І. До проблеми соціальної адаптації та ресоціалізації засуджених і осіб, звільнених з місць позбавлення або обмеження волі // Там само. – С. 197 – 205.
9.    Кінаш О. Адміністративно-правова діяльність слідчого з профілактики злочинів // Там само. – С. 263 – 267.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси