Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ НАПрН України
з 23 лютого 2012 р. по 28 квітня 2012 р.

КНИГА:

1. Літвінова І. Ф. Забезпечення недоторканості житла чи іншого володіння особи в кримінальному процесі : монографія / Ірина Феофанівна Літвінова – К. : ФОП О.С. Ліпкан, 2012. – 230с.
2. Європейський суд з прав людини. Судова практика / за  заг. ред. В. Г. Буткевича. – К.  : Ред. журн. «Право України», 2011. – Дод. до журн. «Право України». Вип. 2. Стаття 2 ЄКПЛ. «Право на життя» : у 3 кн. – 2011. – Кн. 1. – 1164 с.
3. Європейський суд з прав людини. Судова практика / за  заг. ред. В. Г. Буткевича. – К.  : Ред. журн. «Право України», 2011. – Дод. до журн. «Право України». Вип. 2. Стаття 2 ЄКПЛ. «Право на життя» : у 3 кн. – 2011. – Кн. 2. – 1108 с.
4. Європейський суд з прав людини. Судова практика / за  заг. ред. В. Г. Буткевича. – К.  : Ред. журн. «Право України», 2011. – Дод. до журн. «Право України». Вип. 2. Стаття 2 ЄКПЛ. «Право на життя» : у 3 кн. – 2011. – Кн. 3. – 616 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1. Автухов К. А. Виконання покарання у виді арешту: автореф. дис. … канд. юрид. наук. : 12.00.08 / К. А . Автухов.; Нац. ун-т «Нац. юрид. акад. України» . – Х., 2012. – 20 с.
2. Міняйло Н. Е. Транснаціональна злочинна діяльність у сфері незаконного обігу вогнепальної зброї: кримінально-правове та кримінологічне дослідження: автореф. дис. … канд. юрид. наук. : 12.00.08 / Н. Е. Міняйло; МВСУ НАВС. – К., 2012. – 20 с.
3. Рябчик О. С. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам, пов’язаним з задоволенням статевої пристрасті неприродним способом: 12.00.08 / О. С. Рябчик.; Нац. ун-т «Нац. юрид. акад. України» . – Х., 2012. – 20 с.
4. Логінова В.В. Основні положення методики розслідування заподіянні тілесних ушкоджень: кримінально-правове та кримінологічне дослідження: автореф. дис. … канд. юрид. наук. : 12.00.09 / В.В. Логінова; МВСУ НАВС. – К., 2012. – 16 с.
5. Іщенко В.А. Становлення та розвиток почеркознавства : кримінально-правове та кримінологічне дослідження: автореф. дис. … канд. юрид. наук. : 12.00.09 / В.А. Іщенко; МВСУ НАВС. – К., 2012. – 16 с.
6. Баскаков В. Ю. Адміністративно-правовий режим інформації з обмеженим доступом: автореф. дис. … канд. юрид. наук. : 12.00.09 /   В. Ю. Баскаков; Нац. ун-т Біорес. і природокорист. України Каб. Мін. України. – К., 2012. – 20 с.

ЗБІРНИКИ:

1. Проблеми законності: Акад. зб. наук. пр. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид.  акад. України, 2010. – Вип. 108. –  296 с.
2. Звіт про стан наукових досліджень у 2011 році. – Х.: ІВПЗ НАПрН України, 2011. – 188 с.

ЖУРНАЛИ:

1. Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 2, № 3.
2. Вісник ВСУ. – 2012. - № 3.
3. Вісник Прокуратури. – 2012. - № 3.
4. Юридична Україна. – 2012. –  № 2, № 3.
5. Вестник Российской Правовой Академии. – 2006. - № 1.
6. Государство и право. – 2012. - № 2.
7. Законность. – 2012. - № 2, № 3.
8. Российский следователь.  – 2012. – № 4, № 5, № 6.
9. Российский судья. – 2012. – № 2, № 3.
10. Філософія права і загальна теорія права. – 2012. - № 1.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.
2. Урядовий кур’єр.
3. Юридичний Вісник України.
4. Судовий Випуск.

СТАТТІ У ЗБІРНИКУ:

1. Голіна В.В., Колодяжний М. Г. Конгреси ООН: перспективи використання їх рекомендацій у плануванні та здійснені заходів запобігання злочинності в Україні // Проблеми законності: Акад. зб. наук. пр. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид.  акад. України, 2010. – Вип. 108. –  С. 169 – 177.
2. Головкін Б. М. Соціальна-демографічна характеристика корисливих насильницьких злочинів // Там само . – С. 177 – 188.
3. Москвіч Л. М. Проблеми забезпечення незалежності судової системи // Там само. – С. 189 – 198.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Манівець Е. Проблемні питання застосування примусу на стадії порушення кримінальної справи // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 2. – С. 134 – 136.
2. Радзієвський В.  Чи існує Українська кримінальна субкультура?  // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 3 – С. 111 – 115.
3. Іскров К. Об’єктивна сторона складу злочину «торгівля людьми» або інша незаконна угода щодо людини (ст. 149 Кримінального Кодексу України) // Там само – С. 116 – 120. 
4. Москвіч Л. М. Удосконалення судової процедури як складова підвищення ефективності функціонування суду // Вісник ВСУ. – 2012. - № 3. – С. 22 – 29.
5. Вознюк А. А. Кримінальна відповідальність за організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів: проблемні питання теорії та практики // Там само. –  С. 40 – 44.
6. Наджафов О. Корупційні правопорушення і види відповідальності за їх вчинення // Вісник прокуратури. – 2012. - №3.  – С. 52 – 58.
7. Колеснікова Т. Категорія наслідків злочину в кримінальному праві // Там само. – С. 82 – 89.
8. Пришко І. Кримінальна субкультура як невід’ємна частина загальносуспільної культури // Там само. – С. 120 – 126.
9. Назимко Є. Правова експертиза як засіб подолання помилок у встановленні міри покарання в кримінально-правових санкціях // Юридична Україна. – 2012. –  № 2. – С. 109 – 113.
10. Ясинов О. Ю. Социальные предпосылки уголовной ответственности за изготовление или збут поддельных денег и ценных бумаг // Вестник Российской Правовой Академии. – 2006. –  № 1. – С. 56 – 59.
11. Скляров С. В. Субъективные факторы в уголовно праве // Там же. –    С. 80 –  83.
12. Головко Л. В. Институты отказа прокурора от обвинения и изменения обвинения в суде: постсоветские перспективы в условиях теоретических заблуждений //  Государство и право. – 2012. – № 2. – С. 50 – 67.
13. Будаев Б. Выявление укрытых преступлений // Законность. – 2012. -  № 2. – С. 28 – 31.
14. Яни П. Взятка за способствование совершению действий другим должностным лицом // Законность. – 2012. - № 3. – С. 7 – 12.
15. Тетерина О. Надзор в сфере учета преступлений // Там же. – С. 27 – 29.
16. Пальцев А. Уголовная ответственность за посредничество во взяточничестве // Там же. – С. 52 – 53.
17. Дикарев И. Четвертый повод для возбуждения уголовного дела // Там же. – С. 53 – 55.
18. Писарев Е. В. Особенности оценки криминалистической информации в следственно – оперативной группе // Российский следователь.  – 2012. – № 4. – С. 2 – 4.
19. Зименков А. А. Возвращение прокурором уголовного дела следователю: старый институт с новыми проблемами // Там же. –        С. 5 – 8.
20. Туркова В. Н. О причинах оправдательных приговоров по делам о взяточничестве // Там же. – С. 8 – 9.
21. Угольников А. В. Актуальные проблемы реализации предписаний лиц, производящих предварительное расследование, об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступлений  // Там же. – С. 10 – 12.
22. Макаров А. В. Проблемы соотношения уголовной ответственности и уголовного наказания в современном уголовном праве // Там же. – С. 13 – 16.
23. Абшилава Г. В. Соглашение сторон как способ разрешения уголовно-правового спора // Российский следователь.  – 2012. – № 5. –  С. 21 – 25.
24. Гончаренко Г. С. Коррупция как социально негативное системное  явление // Там же. – С. 33 – 36.
25. Чечель Г. И. Личность преступника как фактор, влияющий на назначение наказания // Там же. – С. 36 – 40.
26. Евдокимов К. Н. Актуальные проблемы уголовно-правовой квалификации преступлений в сфере компьютерной информации // Российский следователь.  – 2012. – № 6. – С. 18 – 21.
27. Купцова К.О. Специальные меры противодействия вымогательствам // Там же. – С. 29 – 31.
28. Крюкова Н. И. Некоторые аспекты участия защитника в собирании, проверке и оценке доказательств // Российский судья. – 2012. – №  2. – С. 10 – 13.
29. Мамошин М. А. Процессуальный аспект деятельности специалиста в стадии возбуждения уголовного дела // Там же. –  С. 17 – 20.
30. Канязева Н. А. Проблема уголовной ответственности и международного правосудия по делам о пиратстве // Российский судья. – 2012. –  № 3. – С. 31 – 33.
31. Кузнецов А. П., Маршакова Н. Н. Проект Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по уголовным делам о террористическом акте» // Там же. – С. 41 – 45.
32. Комиссарова Я. В. Перспективы формирования межотраслевого института судебной экспертизы // Там же. – С.  46 – 48.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

33. Шостко О., Каленюк Д. Злочинні інвестиції: чи можна їх зупинити? // Юридичний Вісник України. – 2012. – 7 – 13 квітня (№14). – С. 6 – 7.
34. Шостко О., Каленюк Д. Злочинні інвестиції: чи можна їх зупинити? // Юридичний Вісник України. – 2012. – 14 – 20 квітня (№15). – С. 6.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси