Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ
    станом на 27 березня 2008

Книги:

1.    Кримінологічна характеристика злочинів проти життя та здоров’я особи, що вчиняються неповнолітніми: Монографія / Кол. авт.: В.В. Голіна, В.П. Ємельянов, С.Ю. Лукашевич, О.М. Самойлова,  М.Г. Колодяжний. – Х.: «Кроссроуд», 2007. – 156с.
2.    Баулин Ю.В. Причинение вреда с согласия «потерпевшего» как обстоятельство, исключающее преступность деяния.- Харьков: «Кроссроуд», 2007.- 96с.
3.    Леви А.А. Потерпевший в уголовном процессе: Конспект лекцій.-М.: РУДН, 2007.- 179 с.
4.    Пєтков С.В. Менеджмент в органах внутрішніх справ України: Монографія.-Д.:ДДУВС, 2007.-280с.
5.    Прилуцький П.В. Концепції проблеми істини у кримінальному процесі України: Монографія.-Сміла, 2006.- 200с.
6.    Медицький І.Б. Вплив соціальних факторів на злочинність в умовах становлення незалежної Української держави: Монографія. - Івано-Франківськ, 2007.-222с.
7.    Чорний Р.Л. Бандитизм за кримінальним правом України: Монографія.-К., 2007.-224с.
8.    Кримінальна відповідальність за порушення виборчих і референтних прав. Монографія / П.П.Андрушко, І.О. Зінченко, С.Я. Ліхова та ін; за заг. ред. В.П. Тихого.- Х., 2008.-344
9.    Басай В.Д., Фріс П.Л., Стадніченко С.Л. Порівняльне кримінальне право республіки Польщі та України у контексті Європейського союзу./ Івано-Франківськ – Ополє 2007

Газети:

1.    Юридическая практика
2.    Голос України
3.    Урядовий кур’єр
4.    Юридичний вісник України
5.    Зеркало недели

Збірники:

1.    Проблеми професійної підготовки слідчих: матер. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, ДДУВС, 27 квітня 2007).-Д.: Дніпр.держ.ун-т вн. Справ, 2007.-160с.
2.    Совет Европы: 800 миллионов европейцев
3.    Актуальні проблеми реформування крим.-проц .законодавства: матер. круглого столу (м. Дніпропетровськ, ДДУВС, 27 квітня 2007).-Д.: Дніпр.держ.ун-т вн. Справ, 2007.-84с.
4.    Історія конституційного законодавства України: зб. документів / упоряд. В.Д. Гончаренко.-Х.: Право, 2007.-256с.
5.     Актуальні проблеми протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин у сучасних умовах: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, ДДУВС, 12 жовтня 2007).-Д.: Дніпр.держ.ун-т вн. Справ, 2007.-360с.
6.     Юридична наука та правоохоронна діяльність: мат. міжвузівської наук.-практ. конференції молодих учених «Проблеми боротьби зі злочинністю очима майбутніх правоохоронців» (15.05.06) Вип.. 7.-2006. Д.: ДДУВС, 2007.-228с.
7.    Практика розгляду кримінальних справ (узагальнення) / Упоряд. В.В. Британчук :    К.-2006.- 208с.
8.    Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування. Матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 21 березня 2007 р.- К.: 2007.-320с.
9.    Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації. Матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 20 червня 2007 р.- К.: 2007.-304с.
10. Звіт про діяльність АПрН України у 2007р. – Харків: Право, 2008.-268с.
11.    Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Збірник наукових праць.; Ред.. кол.: М.Л.Цимбал, В.Ю.Шепітько, Л.М. Головченко та ін. – Х.: Право, 2007.-Вип.7.- 576 с.    
12.    Вісник АПрН України № 4 (51), 2007 р.
13.    Академічні читання (2005 – 2007). Вип.1/ За заг. ред. В.Я. Тація.-К., 2008.- 112с.
14. Тенденции развития современного права: теоретические проблемы. Сборник статей (по матеріалам конференции 18 мая 2007 г.). Том 1. Краснодар, 2007.- 214с.
15. Тенденции развития современного права: теоретические проблемы. Сборник статей (по матеріалам конференции 18 мая 2007 г.). Том 2. Краснодар, 2007.- 268с.
16. Тенденции развития современного права: теоретические проблемы. Сборник статей (по матеріалам конференции 18 мая 2007 г.). Том 3. Краснодар, 2007.- 248с.
17.    Судова практика Вищого Адміністративного суду України: Зб. нормативних актів. – К., 2007. – 416 с.

Журнали:

1.    Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)                 № 16/ 2007
2.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України №12, 2007. Митний кодекс України, регулювання митної справи
3.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України №1, 2008. Право власності на об’єкти нерухомого майна
4.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України №2, 2008. Туристичні послуги в Україні
5.    Вісник прокуратури №  12, 2007
6.    Вісник прокуратури №  1, 2008
7.    Вісник прокуратури №  2, 2008
8.    Бюлетень Вищої атестаційної комісії України № 1, 2008
9.    Бюлетень Вищої атестаційної комісії України № 2, 2008
10.    Бюлетень Міністерства юстиції України № 1, 2008
11.    Бюлетень Міністерства юстиції України № 2, 2008
12.    Российский следователь № 21, 2007
13.    Российский следователь № 22, 2007
14.    Российский судья № 12, 2007
15.    Юридична Україна № 1, 2, 2008
16.    Государство и право, ноябрь, 2007
17.    Государство и право, декабрь, 2007
18.    Государство и право, январь, 2008
19.    Право України №1, № 2, 2008
20.    Уголовное право № 6, 2007 (ноябрь – декабрь)
21.    Підприємство, господарство і право № 2 (146), 2008
22.    Фінансове право № 2, 2007
23.    Законность № 10, 2007
24.    Науковий світ № 2, № 3, 2008
25.    Вісник ВС України № 11, 12, 2007; № 1,  2008; № 2, 2008

Автореферати:

1.    Дадаєев Х.М. Уголовная ответственность за незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. Краснодар – 2007.
2.    Бездольный В.В. Категории тяжких и особо тяжких преступлений: юридическая характеристика и корреляция с институтами уголовного права. Краснодар – 2007.
3.    Заруба П.І. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері приватизації. Київ – 2007.
4.    Ганжа Ю.В. Преступления против чести и достоїнства личности? Уголовно-правовая и криминологическая характеристика. Краснодар – 2007.
5.    Иванов А.А. Злостное уклонение от погашения кредитной  задолженности  (ст. 177 УК РФ): совершенствование законодательного описания диспозиции статьи и отдельные аспекты его предупреждения. Краснодар – 2007
6.    Ігнатов О.М. Попередження насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ України. Київ -2007
7.   Мусієнко О.Л. Теоретичні засади розслідування шахрайства в сучасних умовах. Харків – 2007.
8.     Шерстюк В.М. Організаційно-правові та морально-психологічні засади судово-експертної діяльності. Харків – 2007
9.    Яковенко О.О. Адміністративно-правові засади реалізації контролю у сфері оподаткування як функції управління. Київ – 2007
10.    Ковальов В.В. Взаємодія слідчого з працівниками експертної служби МВС України. Київ – 2008.
11.    Савченко А.В. Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та федерального кримінального законодавства США. Київ – 2008.
12.    Пустовіт О.В. Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Київ – 2008.
13.    Лебедєв О.П. Організаційно-правові засади державного контролю діяльності учасників фінансового ринку України. Київ – 2008.
14.    Дєєв М.В. Достатність доказів у кримінальному процесі України. Київ – 2008.
15.    Золотарьов А.І. Звільнення від кримінальної відповідальності від покарання та його відбування за злочини у сфері господарської діяльності. Київ – 2008.
16.    Хилюк С.В.  науки кримінального права України після відновлення її державної незалежності (питання особливої частини). Львів – 2008.

Брошури:

1.    Методичні  рекомендації щодо розслідування злочинів за фактами порушень виборчого законодавства.
2.    Методичні  рекомендації щодо окремих особливостей розслідування кримінальних  справ про злочини у сфері інтелектуальної власності.
3.    Методичні  рекомендації щодо особливостей огляду місця події у кримінальних справах про авіаційні катастрофи.


 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси