Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ
    станом на 23 жовтня 2007 року

Книги:

1.    Савченко А.В. Кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне законодавство Сполучених Штатів Америки: комплексне порівняльно-правове дослідження: Монографія. – К.: КНТ, 2007. – 596 с.
2.    Баулин Ю.В. Причинение вреда с согласия «потерпевшего» как обстоятельство, исключающее преступность деяния. – Харьков: изд-во «Кроссроуд», 2007. – 96 с.
3.    Типології легалізації злочинних коштів в Україні у 2004-2005 роках / за ред. заслуженого економіста України С.Г. Гуржія – К.: Міжнародна агенція «БІЗОН», 2006. – 64 с.

Статті в журналах:

1.    Р.Жубрин. Выявление прокурором легализации преступных доходов в сфере экономики // Законность  № 8/2007, с. 21
2.    И.Зиновьев. Уголовно наказуемое принуждение // Там же, с. 49
3.    В.Гавердовская, И.Рязанов. Допрос несовершеннолетних при расследовании преступлений против половой неприкосновенности // Законность №  9/2007, с. 30
4.    М.Погорецький. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі Республік Латвії та Молдови // Вісник прокуратури  №  9/2007, с. 122
5.    В.Лобач. Нові проблеми здійснення прокурором криміналістичного переслідування на досудовій стадії кримінального провадження та шляхи їх вирішення // Юридична Україна  №  9/2007, с. 92
6.    Середа Г. Теоретичні аспекти здійснення прокуратурою кримінального переслідування // Право України  №  9/2007, с. 53
7.    Штурмак О. Допустимість доказів у кримінальному судочинстві // Там само, с. 63
8.    Зарубей В. Криміналістична характеристика злочинів: поняття, зміст, значення для розслідування // Там само, с. 86
9.    Якімець Т. Розвиток інституту крайньої необхідності в українському кримінальному праві // Там само, с. 113
10.    Самсін І.Л. Незалежність судової влади та інститут дисциплінарної відповідальності суддів в Україні // Вісник ВСУ  №  9/2007, 2
11.    А.М.Баранов. Использование результатов негласных способов собирания доказательств в уголовном судопроизводстве // Государство и право  №  8/2007, с.62
12.    А.Строган. Сутність і зміст розсуду слідчого під час розгляду та вирішення клопотань учасників кримінального процесу //  Підприємництво, господарство і право  № 9/2007, с. 90
13.    Д.Александров. Законодавче конструювання інноваційних компаній: постановка питання // Там само, с. 113
14.    В.Кирэу. «Специфичность» уголовно-правовой нормы // Закон и жизнь  № 9/2007, с. 18
15.    В.Зеленецкий. Сущность инициации доследственного уголовного процесса // Там же, с. 24

Журнали:

1.    Науковий світ  № 9 / 2007

Газети:

1.    Закон & Бізнес  №  37 – 41, 15 вересня – 19 жовтня 2007 року
Статті в газетах:
1.    Служба пробації в структурі управління пенітенціарною системою у різних країнах // Закон і обов'язок  №  12/2007, с. 4
2.    Практичний коментар законодавства про кримінальну відповідальність за порушення виборчих прав громадян // ЮВУ  №  39 - 40, 29 вересня – 12 жовтня 2007 року, с. 6
3.    Гуманізація кримінального судочинства // ЮВУ  №  41, 13 – 19 жовтня 2007 року, с. 8
4.    Пропозиція фальсифікацій, або ще раз до проекту нового КПК України // Там само, с. 9
5.    Нарушения в уголовном процессе // Юридическая практика  №  38, 18 сентября 2007 года, с. 17

Статті в збірниках:

1.    Шостко О. Сучасні тенденції організованої злочинності в європейських країнах // Вісник АПрН України  №  2/2007, с. 168
2.     Журавель В. Сучасні концепції формування окремих криміналістичних методик розслідування злочинів // Там само, с. 177
3.    Капліна О. Проблеми правозастосовного тлумачення норм кримінально-процесуального права з урахуванням практики Європейського суду з прав людини // Там само, с. 187
4.    Пащенко О. Особливості встановлення причинного зв'язку в злочинах, що посягають на безпеку виключно небезпечних виробництв // Там само, с. 208
5.    Головкін Б. Методика дослідження тяжкої корисливо-насильницької злочинності в Україні // Там само, с. 216
6.    «Круглий стіл». Питання удосконалення законодавства України у сфері боротьби зі злочинністю // Там само, с. 271

Збірники:

1.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України  № 9. – 2007. – Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». З постатейними матеріалами судової практики Верховного Суду України та Вищого господарського суду України. – 304 с.
2.    Совет Европы: 800 миллионов европейцев. По сотоянию на октябрь 2004 года. – 123 с.

Автореферати:

1.    Дубчак Л.С. Удосконалення діяльності навчальних закладів щодо запобігання злочинності неповнолітніх в Україні. Київ – 2007
2.    Прилипко С.М. Предмет права соціального забезпечення. Харків – 2007
3.    Сімутіна Я.В. Методи регулювання заробітної плати на сучасному етапі (правові проблеми). Харків – 2007
4.    Лукашева Н.М. Вимоги до працівників за трудовим правом України. Харків – 2007
5.    Кубарєв І.В. Проблеми організації розслідування вбивств, що вчиняються групою осіб в умовах неочевидності. Харків –

2007
6.    Бордюгов Л.Г. Теоретичні та методичні основи судової гірничотехнічної експертизи. Харків – 2007
7.    Герасименко В.П. Заміна покарання більш м'яким при його відбуванні за кримінальним правом України. Харків – 2007
8.    Євдокімова О.В. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом Харків – 2007
9.    Моісеєв О.І. Кримінально-правова юрисдикція України щодо злочинів, вчинених за її межами.  Харків – 2007
10.    Куцевич М.П. Кримінальна відповідальність за екоцид: міжнародний та національний аспекти. Київ – 2007
11.    Дудоров О.О. Проблеми кримінально-правової охорони системи оподаткування України. Київ – 2007
12.    Билінін Я.В. Правове регулювання фінансового контролю в сфері міжбюджетних відносин. Київ – 2007
13.    Харламова С.О. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з відомостями, що становлять комерційну або банківську таємницю. Київ – 2007
14.    Турищева Н.Ю. Преступления против избирательных прав и права на участие в референдуме: уголовно-правовой анализ и перспективы совершенствования законодательного описания (по материалам Краснодарского края).Краснодар 2007

Брошури:

1.    Процедуры представления и рассмотрения жалоб. Права человека: изложение фактов № 7
2.    Внесудебные казни, казни без судебного разбирательства или произвольные казни. Права человека: изложение фактов № 11
3.    Комитет по ликвидации расовой дискриминации. Права человека: изложение фактов № 12
4.    Гражданские и политические права: Комитет по правам человека. Права человека: изложение фактов № 15
5.    Руководящие принципы в области прав человека и борьбы с терроризмом. / Direktorate  General of Human Rights, май 2003, 48 с.
6.    К нам едет КПП – что это значит? 15 вопросов и ответов для сотрудников полиции.- Женева,май 1999 года, 18 с.
7.    Европейская конвенция по правам человека. Серия Европейских Договоров, № 5. – июнь 2001, 60 с. 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси