Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з  01 липня 2009 р. по 19 липня 2009 року

КНИГИ:

1.    Кузьмічов В.С., Чорноус Ю.М. Розслідування злочинів: міжнародне і національне законодавство. Теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2008. – 448 с.
2.    Антипенко В.Ф. Оптимізація антитерористичної системи держави в умовах міжнародної і регіональної інтеграції: Монографія. – К., 2007. – 406 с.
3.    Звіт про стан наукових досліджень у 2008 році. – Харків: ІВПЗ, 2009. – 100 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Тихонова О.В. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про бюджетну систему України. – К. – 2009. – 20 с.
2.    Луць Л.А. Объективное и субъективное в праворегулятивной деятельности (вопросы теории). – Киев. – 1989. – 24 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Права людини і громадянина: можливості удосконалення конституційних гарантій: праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина.- Серія 1. Дослідження і реферати. Випуск 18. – Львів: Край, 2008. – 70 с.
2.    Звіт про стан наукових досліджень у першому півріччі 2009 року. / Інститут вивчення проблем злочинності. - Харків: 2009. - 107 с.

ЖУРНАЛИ:

1.    Российский криминологический взгляд. – 2008 . - № 1.
2.    Законность. – 2009. - № 5.
3.    Вісник прокуратури. - 2009. – № 6.
4.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2009. - № 6.
5.    Государство и право. – 2009. - № 5.
6.    Науковий Світ. – 2009. - № 7.
7.    Право України. – 2009.-  № 6.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос Украины.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Юридическая практика.

СТАТТІ В ЖУРНАЛІ:

1.    Арушанов А. А., Сухарева Н.Д. Волеизъявление сторон при освобождении от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим // Российский криминологический взгляд № 1 / 2008,   С.196-198.
2.    Токмаков Д.С. Особенности предупреждения насильственной преступности несовершеннолетних в полиэтническом регионе // Там же,  С.199-201.
3.    Орлов В. Н. Состав исполнения уголовного наказания и его элементы // Там же,  С.202-223.
4.    Широков В. А., Голубничая Л.С. Деформация нравственного и правового сознания подростков как одна из причин преступности несовершеннолетних // Там же,  С.224-229.
5.    Пыхтин Р. А. Незаконный оборот оружия массового поражения как криминальная угроза международному миру // Там же,  С.248-250.
6.    Ашурбеков Т.  Основы теории приоритетов организации и деятельности прокуратуры // Законность № 5 / 2009, С.12-16.
7.    Кулаков С.  Особенности допроса подсудимого при рассмотрении уголовного дела судом присяжных // Там же,  С.31-32.
8.    Константинов В.  Что такое "преступная организация"? // Там же,  С.40-41.
9.    Юдин А.  Предотвращение злоупотреблений процессуальными правами // Там же,  С.42-44.
10.    Лебедевич Д.  Данные о личности осужденного как основной вопрос при рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении // Там же,  С.46-48.
11.    Хилюта В.  Направленность мошеннического обмана // Там же,  С.48-49.
12.    Шинальський О.  Об"єктивний погляд на стан додержання конституційних прав громадян під час реалізації заходів примусового характеру, пов"язаних з обмеженням особистої свободи громадян // Вісник прокуратури № 6 / 2009,  С.3-14.
13.    Хряпінський П.  Заохочувальні норми як засіб гуманізації правового статусу неповнолітніх у кримінальному законодавстві // Там само,  С.69-77.
14.    Каркач П., Ліпкан А.  Роль прокурора у захисті прав потерпілого в стадії порушення кримінальної справи // Там само, С.78-85.
15.    Юркова Г.  Зупинення досудового слідства та розшуку обвинуваченого у разі, коли його місце перебування невідоме // Там само,  С.86-90.
16.    Мельничок В.  Криміналістична характеристика суб"єктивних особливостей особи // Там само,  С.91-97.
17.    Юхно О.  Актуальні проблеми координації діяльності правоохоронних органів у стратегії і тактиці держави щодо боротьби зі злочинністю // Там само,  С.98-107.
18.    Шаповалова О. А. Диференціація кримінальної відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності за допомогою кваліфікуючих ознак // Вісник Верховного Суду України № 6 / 2009, С.24-28.
19.    Субочев В. В. Законные интересы: основы теории // Государство и право № 5 / 2009,  С.15-22.
20.    Суменков С. Ю. Принципы права и исключения в праве: аспекты соотношения // Там же,  С.23-30.
21.    Ведерникова О. Н. Римский статут Международного уголовного суда: критический анализ // Там же,  С.70-78.
22.    Петришин О. В. Народовладдя - основа демократичної, правової, соціальної держави // Право України № 6 / 2009,  С.4-11.
23.    Сібільова Н. В. Теоретичні основи побудови судової системи України // Там само,  С.38-45.
24.    Єфграфова Є.  Питання щодо зв"язків права і держави // Там само,  С.46-54.
25.    Корж І.  Політична корупція та правова безпека України // Там само, С.55-60.
26.    Скомороха В.  Захист прав і свобод людини у практиці Конституційного Суду України // Там само,  С.61-75.
27.    Льошенко О.  Імплементація Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини в національну правову систему України // Там само, С.76-79.
28.    Назаров І.  Принципи ступінчастості судової системи в Україні та європейських державах // Там само, С.84-89.
29.    Синкова О.  До питання правової забезпеченості процедур підзвітності в органах виконавчої влади // Там само,  С.127-132.
30.    Бережний С.  Особливості санкції ч. 2 ст.115 КК та її співвідношення з іншими санкціями окремих статей в Особливій частині КК України // Там само, С.133-138.
31.    Квасневська Н.  Право на справедливий судовий розгляд як об"єкт постановлення завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови // Там само,  С.139-146.
32.    Кваша О. О. Проблеми визначення меж кримінальної відповідальності // Часопис Київського університету права № 1 / 2009,  С.238-243.
33.    Батюк О. В. Історичний аспект розвитку криміналістичної тактики // Там само, С.244-249.
34.    Ігнатов О. М. Структура насильницької злочинності працівників внутрішніх справ // Там само,  С.250-254.
35.    Озерський І. В. Окремі аспекти діяльності прокурора у пенітенціарній системі (організаційно-правовий та психологічний аналіз) // Там само,  С.254-258.
36.    Кончаковська В. В. Дотримання прав затриманих, підозрюваних, обвинувачених, засуджених у слідчих ізоляторах та установах виконання покарань //  Там само,  С.258-264.
37.    Лавренюк В. М. Відображення біблійних норм у кримінальному законодавстві України // Там само,  С.264-268.
38.    Мартіросян А. Г. Проблеми визначення поняття правосуддя як родового об"єкту злочинів, передбачених статтями 376-379 КК України // Там само,  С.268-273.

СТАТТІ В ГАЗЕТІ:

1.    Кисельов В. Висновки судового експерта забезпечують захист прав і свобод людини. // Юридичний Вісник України № 27 (731) від 4-10 липня 2009 року, С.6.
2.    Закон України «Про внесення зміни до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення» № 1435-VI від 3 червня 2009 року  // Урядовий кур’єр № 112 від 25.06.2009, С.12.
3.    Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за викрадення чужого майна» № 1449-VI від 4 червня 2009 року  // Урядовий кур’єр № 112 від 25.06.2009, С.12; Голос України № 116 (4616) від 25.06.2009,  С. 3.
4.    Закон України «Про внесення змін до статті 301 Кримінального кодексу України» № 1520-VI від 11 червня 2009 року  // Урядовий кур’єр № 117 від 03.07.2009, С.4; Голос України № 120 (4320) від 02.07.2009, С. 19.
5.    Закон України «Про внесення змін до статті 169 Кримінального кодексу України» № 1452-VI від 4 червня 2009 року  // Урядовий кур’єр № 118 від 04.07.2009, С.12;  Голос України № 119 від 01.07.2009, С. 13.
6.    Запобігти корупції в органах юстиції (У Міністерстві юстиції утворено управління з питань запобігання корупції…) // Урядовий кур’єр № 119 від 07.07.2009, С. 4.
7.     Коташевский А. Уголовные хитрости законодателей: об изменении уголовной ответственности без внесения изменений в УК Украины. // Юридическая практика № 28 (603) от 14.07.2009 г., С. 14.
8.    Біттнер О. У громадськості багато запитань до правоохоронців (Учора на виконання доручення глави держави і за його участі відбулося спільне розширене засідання колегії Генпрокуратури України, Служби безпеки та Держмитслужби. Йшлося про стан дотримання законодавства у митній сфері, насамперед щодо боротьби з контрабандою, протидії корупційним схемам на митних рубежах держави, а також про боротьбу з корупцією у банківському секторі.) // Урядовий кур’єр № 120 від 08.07.2009, С. 2.
9.    Нагребецька І. Корупцію здолає суспільна нетерпимість. (Щоквартальна пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів «Суспільство проти корупції», не зважаючи на літню пору, виявилася справді гарячою…) // Урядовий кур’єр № 123 від 11.07.2009, С. 5.
10.    Розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року» від 1 липня 2009 р. № 740-р. // Урядовий кур’єр № 123 від 11.07.2009, С. 13.
11.     Как не опуститься на дно коррупционной ямы (В Комитете Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией прошли слушания на тему «Антикоррупционные аспекты: обеспечение прозрачности в публичном секторе»…) // Голос Украины № 124 (4624) от 08.07.2009, С. 6-7.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси