Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з 31 березня 2010 р. по 18 травня 2010 р.

КНИГИ:

1.    Кримінальне право України: Особлива частина: підручник. Харків: Право, 2010. – 608 с.
2.    Кримінальне право України: Загальна частина: підручник. – Харків: Право, 2010. – 456 с.
3.    Адміністративне право України: посібник для підготовки іспитів /В. М. Столбовий. – К.: О. С. Ліпкан, 2010. – 160 с.
4.    Фінансове право України: посібник для підготовки іспитів / Ю. І. Пивовар,    Н. А. Буличева, А. Л. Правдюк, О. С. Яра, Ю. В. Єрмоленко. – К.: О. С. Ліпкан, 2010. – 160 с.
5.    Кримінально-правові погляди О. Ф. Кістяківського: наукова спадщина та її значення для сучасних кримінально-правових досліджень: монографія /О. В. Харитонова. – Х.: Право, 2010. – 252 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Покращення діяльності судової гілки влади. Медіація в цивільних, сімейних та господарських спорах України: сьогодення та майбутнє. Матеріали «круглого столу» 12 червня 2007. – 167 с.
2.    Законодавство України про контроль та перевірки. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 416 с.
3.    Вісник ТІМО «Тестування і моніторинг в освіті». Х.: Факт, 2010. – 96с.
4.    Інформаційно-аналітичні матеріали до засідання підсумкової колегії Міністерства освіти і науки «Про підсумки діяльності вищих навчальних закладів у 2009 / 2010 навчальному році та основні засідання на 2009 / 2010 навчальний рік». – Харків, 2010. – 80 с.
5.    Кодекс України про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами: станом на 1 січня 2001 р. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 1088 с.
6.    Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO): A Manual for Federal Prosecutors / Закон о находящихся под влиянием рэкета и коррумпированых организациях (РИКО) Справочник для федеральных прокуроров Издание 4-е (с изменениями) июль 2000 г. - Washington, 2000. - 321 с.
7.    Ідентифікація людини за ознаками зовнішності (навчальний та наочний посібник) / Ф. В. Апшай, А. М. Ухаль. – Ужгород: Редакційно-видавничий центр УжДІЕП, 1998. – 14 с.
8.    Умови прийому до вищих навчальних закладів України (зі змінами та доповненнями). – Х.: ХНЕУ, 2010. – 23 с.
9.    Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на зарахування поза конкурсом, на першочергове зарахування, за співбесідою, за цільовими направленнями, та осіб, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів. – Харків: ХНЕУ, 2010. – 28 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Майоров В. В. Адміністративно-правовий статус суб’єктів протидії тероризму в Україні. – К.: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2010. – 19 с. (к. ю. н., спец. 12. 00. 07).
2.    Антонов С. В. Кримінальна відповідальність за посягання на діяльність службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок (ст. 350, 352 КК України). К.: КНУВС, 2010. – 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.08).
3.    Глоба К. П. Запобігання злочинам у сфері приватизації майна. – К.: КНУВС, 2010. – 16 с. (к. ю. н., спец. 12.00.08).
4.    Корольчук В. В. Запобігання злочинам, пов’язаним з відшкодуванням податку на додану вартість. – К.: КНУВС, 2010. – 16 с. (к. ю. н., спец. 12.00.08).

ЖУРНАЛИ:

1.    Бюлетень ВАК. – 2010. - №№ 3, 4.
2.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2010. - №№ 2, 3.
3.    Вісник Верховного Суду України. – 2010. - № 3.
4.    Вісник прокуратури. – 2010. - №№ 2, 3.
5.    Вісник Академії правових наук України. – 2009. - № 4 (59).
6.    Государство и право. – 2010. - №№ 1, 2.
7.    Право України. – 2010. - № 2, 3.
8.    Підприємство, господарство і право. – 2010. - №№ 1, 2, 3.
9.    Российский следователь. – 2009. - №№ 19, 20.
10.    Российский следователь. – 2009. - №№ 21, 22.
11.    Российский следователь. – 2009. - №№ 23, 24.
12.    Российский следователь. – 2010. - № 1.
13.    Юридична Україна. – 2010. - № 3.
14.    Юридичний Вісник. – 2010. - № 1.
15.    Наука та наукознавство. – 2009. - № 4.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Судовий Випуск / Юридическая практика.
5.    Екологія сьогодні /Газета Державної екологічної інспекції в Харківській області.

СТАТТІ У ЗБІРНИКУ:

1. Гізімчук С. Визначення змісту поняття "близькі родичі" у кримінальному праві // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. праць. Випуск 4 (59), С.190-198.
2. Радутний О. Механізм заподіяння шкоди будь-якому об’єкту через протиправний вплив на інформаційні відносини // Там само, С.199-205.
3. Тітко І. Застосування оцінних понять у регламентації проведення обшуку і виїмки // Там само, С.206-215.

СТАТТІ У ГАЗЕТІ:

1.    Пекный А. ««Нет» - коррупции в рядах МВД!» // Голос Украины № 57 от 31 марта 2010, С. 6.
2.    Косый Н. «Терпеть не могу свой день рождения» // Голос Украины № 57 от 31 марта 2010, С. 10.
3.    Парламентская хроника Самым распространенным из коррупционных преступлений сегодня остается взяточничество // Голос Украины № 59 от 2 апреля 2010, С. 6.
4.    Козловский И. Коррупционный скандал в польском войске // Голос Украини № 60 от 3 апреля 2010, С. 8.
5.    Хабарництво Екс-голові РДА дали 9 років // Юридичний Вісник України № 13 від 27 березня по 2 квітня 2010, С. 8.
6.    Хабарництво Корупціонерів з Держкомзему затримали «на гарячому» //   Юридичний Вісник України № 13 від 27 березня по 2 квітня 2010, С. 8.
7.    Поправки Нові строки для корупціонерів //  Юридичний Вісник України № 13 від 27 березня по 2 квітня 2010, С. 9.
8.    Дудін В. Мін’юст: корупційні діяння здійснюються відповідно до законів // Юридичний Вісник України № 14 від 3 – 9 квітня 2010, С. 2 – 3.
9.    Профілактика злочинності: успіх досягається спільними зусиллями правоохоронних, контролюючих і владних органів // Юридичний Вісник України № 14 від 3 – 9 квітня 2010, С. 5.
10.    Зеленецький В. Дослідчий кримінальний процес (інноваційна характеристика) // Юридичний Вісник України № 17 від 24 – 30 квітня 2010, С. 4 – 5.
11.    Воробйова Ж. Чому на митницях вчиняють злочини? // Юридичний Вісник України № 17 від 24 – 30 квітня 2010, С. 8.
12.    Карпюк Г. Бацила хабарництва // Юридичний Вісник України № 17 від 24 – 30 квітня 2010, С. 15.
13.    Шевченко Л. Наступ на корупцію чи лише декларація? // Юридичний Вісник України № 19 від 8 – 14 травня 2010, С. 3.
14.    Брич Л. Кримінально-правова кваліфікація корупційних діянь (З урахуванням диференціації юридичної відповідальності за новими антикорупційним законодавством України) // Юридичний Вісник України № 19 від 8 – 14 травня 2010, С. 14 – 15.
15.    Кримінальне право Про кваліфікацію злочинів у сфері обігу наркотичних засобів // Судовий Випуск / Юридична практика № 4 (48) від 29 квітня 2010, С. 14.

СТАТТІ У ЖУРНАЛІ:

1.    Петин И. А. Цели наказания, их обоснованность и возможность достижения // Российский следователь № 19, 2009, С.13-17.
2.    Хайрутдинова Р. Р. Категория "ограниченной вменяемости" и проблемы ее применения в уголовном праве РФ // Там само, С.20-23.
3.    Благов О. Г. Криминогенные факторы, способствующие совершению преступлений в нефтегазовом комплексе // Там само, С.24-27.
4.    Воронин М. Ю. К вопросу о правовом регулировании защиты населения от наркотизации // Там само, С.31-32.
5.    Бережнова Н. Д. Психологическая практика в пенитенциарной системе сегодня: прогноз желаемых результатов или планирование ошибок // Там само, С.33-34.
6.    Голец Г. А. Подразделения финансовой разведки стран Евросоюза в противодействии легализации преступных доходов //Там само, С.35-37.
7.    Грудзур О. М. Уголовно-правовая характеристика провокации взятки по законодательству Украины и Российской Федерации // Там само, С.37-39.
8.    Аминев Ф. Г. Об использовании криминалистических технологий при осмотре места происшествия // Российский следователь № 20, 2009, С.2-3.
9.    Лелеков В. А., Нестерова А. А. О понятии криминалистической информации // Там само, С.10-12.
10.    Минеев Ю. В. Предмет и пределы разбирательства при принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела // Там же, С.13-14.
11.    Сергеев А. Б., Овчинникова О. В. Возможность доказывания в стадии возбуждения уголовного дела // Там же, С.15-17.
12.    Герасимова Ю. Р. К вопросу о совокупности преступлений // Там же, С.17-19.
13.    Ерэнтэйн Очир. Кража имущества как вид преступления, криминологическая характеристика // Там же, С.24-26.
14.    Мазитов Р.Р. Эффективность деятельности органов внутренних дел через призму общественного мнения // Там же, С.31-33.
15.    Бережнова Н. Д. Предложения в Концепцию развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 2009-2020 гг. по организованно-правовому обеспечению функционирования психологических служб УИС РФ // Там же,  С.34-36.
16.    Малышева О. А. Направления использования зарубежного опыта досудебного производства по уголовным делам // Там же,  С.37-40.
17.    Петин И. А. Проблемы криминализации: реальные и виртуальные // Российский следователь № 21, 2009, С.22-24.
18.    Мазитов Р.Р. Использование информационных технологий органами внутренних дел в раскрытии преступлений // Там же,  С.30-32.
19.    Ковалев О. Г.,  Майдыков А. А. Регламентирование деятельности ФСИН России как организационно-правовая основа функционирования этой службы // Там же, С.32-36.
20.    Шабалина Ю. В. Правовая регламентация международного сотрудничества в противодействии транснациональной организованной преступности // Там же,  С.36-36.
21.    Дегтярева И. И. О некоторых направлениях совершенствования законодательства об ответственности за преступления против правосудия, связанные с сокрытием и фальсификацией доказательств // Российский следователь № 22, 2009, С.13-15.
22.    Корнеева О. А. Проблемы тактики допроса свидетеля и потерпевшего по УПК РФ // Российский следователь № 23, 2009,  С.2-4.
23.    Подольный Н. А. Криминалистические аспекты изучения личности члена молодежной преступной группировки // Там же, С.4-6.
24.    Ревина И. В., Козявин А. А. Подлинные и мнимые гарантии прав потерпевшего в условиях изменения телеологической концепции уголовного процесса России // Там же, С. 7-11.
25.    Петин И. А. Причинность в уголовном праве как метод исследования: пределы, обоснованность и последствия // Там же, С.14-16.
26.    Проценко С. В. О транспортном средстве как источнике повышенной опасности в российском уголовном законодательстве // Там же, С.16-19.
27.    Бакрадзе А. А. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 164 УК РФ // Российский следователь № 24, 2009, С.6-8.
28.    Емельянцев А. Г. Терроризм как один из видов деятельности организованной преступности // Там же, С.16-22.
29.    Кузьмин Н. А. К вопросу о понятии и природе коррупции // Там же, С.23-26.
30.    Эрхардт Ю. А. Использование результатов оперативно-розыскных мероприятий в решении задач оперативно-розыскной деятельности // Там же, С.26-29.
31.    Дондуков Б. Г. Криминалистические особенности личности преступника по преступлениям, связанным с незаконным сбытом наркотиков // Российский следователь № 1, 2010, С.2-3.
32.    Нестерова А. А. Развитие представлений об информации и информационное взаимодействие в криминалистике // Там же, С.4-6.
33.    Попов К. И. Обстоятельства правомерного причинения вреда // Там же, С.17-20.
34.    Прокофьев Д. А. Некоторые проблемы правового обеспечения проведения криминологических исследований и использования их результатов в деятельности ОВД // Там же, С.28-30.
35.    Елинский В. И. Язык оперативно-розыскной деятельности // Там же, С.30-36.
36.    Остафійчук Г., Колесник. К.  Історичні витоки сучасного поняття корупції //Вісник прокуратури № 2, 2010, С.47-52.
37.    Муляр О. Наркокорупція в Україні // Там само, С.53-57.
38.    Горпенюк А. Організаційно-правові питання вдосконалення досудового слідства в Україні // Там само, С.64-68.
39.    Кашкаров О., Кашкаров О. Кримінально-правова характеристика злочину, передбаченого статтею 354 Кримінального кодексу України // Там само,  С.69-74.
40.    Андріїв Д. Узагальнені відомості про особу злочинця у справах про злочини, об’єктом яких є право власності на жиле приміщення // Там само, С.75-80.
41.    Бурбика М. Уточнення термінології з питань визначення місця та ролі органів прокуратури як суб’єкта протидії злочинності // Вісник прокуратури № 3, 2010, С.27-33.
42.    Грицаєнко Л. Україні потрібна нова стратегія протидії корупції // Там само, С.49-55.
43.    Сарнавський О. Проблеми кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння військовослужбовцем військовим майном // Там само, С.63-67.
44.    Давиденко В. Обставини, що підлягають з’ясуванню, та особливості порушення кримінальних справ // Там само, С.68-73.
45.    Романюк Б. Виконання слідчих дій органами дізнання за дорученням слідчого // Там само, С.74-80.
46.    Войченко С. Договори Ради Європи у кримінально-правовій сфері: поняття та особливості класифікації // Вісник прокуратури № 1, 2010, С.41-47.
47.    Закон України "Про засади запобігання та протидії корупції". // Там само, С.81-92.
48.    Закон України "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень". // Там само, С.93-99.
49.    Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення". // Там само, С.100-109.
50.    Постанова Кабінету Міністрів України "Питання реалізації державної антикорупційної політики". // Там само, С.110-115.
51.    Винокуров В. Н. Общественные отношения как объект преступления: за и против //  Государство и право  № 1, 2010, С.116-119.
52.    Гевко В. Удосконалення процесуальної форми як основа реформування кримінального судочинства України // Право України № 2, 2010, С.150-157.
53.    Бараш Є. Щодо гуманізації виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі // Там само, С.158-164.
54.    Шостко О. Ю. Європейський досвід запобігання організованій злочинності: теоретичні питання // Там само, С.198-203.
55.    Савонюк Р. Ю. Щодо проектів кримінально-процесуального кодексу України // Там само, С.208-212.
56.    Кленова Т. В. О недостатках формального отношения и квалификации преступлений // Государство и право № 2, 2010, С.43-49.
57.    Скочиляс-Павлів О. Чи вирішить впровадження Болонського процесу проблему корупції у сфері вищої освіти // Підприємництво, господарство і право № 1, 2010, С.29-32.
58.    Микитчик О., Бараніна В. Особливості суб’єкта злочину, передбаченого ст. 135 Кримінального кодексу України "залишення в небезпеці" // Там само, С.134-137.
59.    Плугатир М. Генезис стандартів ООН та ЄС щодо встановлення відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації // Там само, С.138-140.
60.    Шевченко О. Об’єкт та об’єктивна сторона фінансування тероризму як елементи складу злочину // Там само, С.141-144.
61.    Лисогор В., Махначова Н. Презумпція невинуватості - основний принцип кримінального процесу в правовій державі // Там само, С.145-148.
62.    Вовк І. Види аналогій у кримінальному судочинстві України // Там само, С.149-153.
63.    Сингаївська І. Роз’яснення кримінального законодавства: пропозиції до постанови Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів" // Підприємництво, господарство і право № 2,2010, С.108-112.
64.    Жмур Ю. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканості житла в законодавстві  про кримінальну відповідальність зарубіжних країн // Там само, С.118-121.
65.    Козяр В. Значення постанов Пленуму Верховного Суду з питань застосування кримінального законодавства // Там само, С.122-125.
66.    Назимко Є. Формальний елемент підстави застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання: порівняльно-правовий аналіз та аргументація доцільності певних змін до кримінального законодавства України // Там само, С.126-128.
67.    Стецишин Р. Сутність дій як ознаки об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 109 Кримінального кодексу України // Там само, С.129-132.
68.    Шевченко О. Характеристика злочинних дій, пов’язаних з фінансуванням терроризму, та відповідальність за їх вчинення // Там само, С.133-136.
69.    Стрілець Ю. До питання про суддівське переконання при здійсненні правосуддя у кримінальних справах // Там само, С.144-147.
70.    Мікуліна М. Законні інтереси та суб’єктивні права: потенціал можливостей //  Підприємництво, господарство і право № 3, 2010, С.25-26.
71.    Старко О. До питання про визначення меж кримінально-правової охорони життя людини  // Там само, С.116-119.
72.    Жмур Ю. Визначення об’єкта злочину за ст. 162 Кримінального кодексу України // Там само, С.124-127.
73.    Назимко Є. Пропозиції щодо диференціації кримінальної відповідальності за злочини, передбачені статями 287 та 288 Кримінального кодексу України // Там само, С.128-131.
74.    Шевченко О. Суб’єктивні ознаки фінансування тероризму: кримінально-правовий аспект // Там само, С.135-138.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси