Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з 16 грудня 2009 р. по 18 січня 2010 р.

КНИГИ:

1.    Трубников В. М.  Уголовно-исполнительное право Украины: Общая часть: учебное пособие - Харьков: Рубикон, 1998. - 144 с.
2.    Дорошенко О.Ф. Судова експертиза у цивільних справах щодо об’єктів інтелектуальної власності: Монографія. – К.: ТОВ «Лазурит – Поліграф», 2008. – 206 с.
3.    Уголовный кодекс Российской Федерации - России (с постатейными материалами): с изменениями и дополнениями, опубликованными на 15 августа 1992 г. – М.: Независимая фирма «Российский правовед», 1992. – 199 с.
4.    Бажанов М.И. Множественность преступлений по уголовному праву Украины. – Х.: Право, 2000. – 128 с.
5.    Волощак М. Неправильно – правильно. Довідник з українського слововживання. – К.: Марія Волощак, 2007. – 224 с.
6.    Тацій В.Я. Вибрані статті, виступи, інтерв’ю / В.Я. Тацій: упоряд.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.І. Борисов; відп. за вип. О.В. Петришин. – Х.: Право, 2010. – 936 с.
7.    Кримінальний кодекс України (із змінами та доповненнями станом на 10 січня 2010 року). – Х.: ТОВ «Одіссей», 2010. – 280 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні: Матеріали наукової конференції          15 травня 2009 року / Ред. кол. В.І. Борисов (голов. ред. та інші). – Х.: Право, 2009. – 304 с.
2.    Насилие в соверменной России: материалы научно-практической конференции 10-11 июня 1999 года / Северо-Кавказский научный центр высшей школы. - Ростов-на-Дону: Изд-во Северо-Кавказского науч. центра ВШ, 1999. - 308 с.
3.    Антикорупційні закони України: «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень» та ін. (Офіційний текст). - /Укладач М.І. Хавронюк – К.: Атіка, 2009. – 112 с.
4.    Право і національна безпека: актуальні проблеми теорії та практики: Матеріали науково-практичної конференції, 22 травня 2009 року, м. Харків / Редкол. С. Кучерина (гол. ред.),              В. Столбов. – Х.: Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України НЮАУ ім. Я. Мудрого, 2009. – 464 с.
5.    Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України (1963-1995 рр.) зі змінами та доповненнями за станом на 1 липня 1995 року: Частина перша. - /Відп. ред. В. Бойко. – К.: Українська Правнича Фундація – Право, 1995. – 261 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Перепьолкін С.М. Міжнародно-правові аспекти митного співробітництва європейських держав. – Х.: НЮАУ ім. Я. Мудрого, 2009. – 20 с. (к.ю.н., спец. 12.00.11).
2.    Вільгушинський М.Й. Тактика судового слідства в системі криміналістики. – Х.: НЮАУ ім. Я. Мудрого, 2009. – 19 с. (к.ю.н., спец. 12.00.09).
3.    Бобонич Є.Ф. Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг: кримінально-правова характеристика (ст. 202 Кримінального кодексу України). – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2009. – 19 с. (к.ю.н., спец. 12.00.08).

ЖУРНАЛИ:

1.    Бюлетень ВАК. – 2009. - № 12.
2.    Юридична Україна. – 2009. - № 11-12.
3.    Вісник Верховного Суду України. – 2009. - №№ 11, 12.
4.    Вісник прокуратури. – 2009. - №№ 11-12.
5.    Уголовное право. – 2009. - № 5 (сентябрь-октябрь).
6.    Российский судья. – 2009. - № 9.
7.    Российский следователь. – 2009. - №№ 17, 18.
8.    Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 11.
9.    Вісник АПрН України. – 2009. - № 3 (58).
10.    Право України. – 2009. - № 11.
11.    Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2009. - № 20.
12.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2009. - № 12.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос Украины.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Юридическая практика.
5.    VIVAT LEX! Газета Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. -  № 2 від 13.01.2010 р. (Вітання з нагоди ювілею 70-річчя від дня народження Тація В.Я).

СТАТТІ У ГАЗЕТІ:

1.    Коннов С. С коррупцией депутаты решили начать бороться с 1 апреля… 2010 года! // Юридическая практика № 52 от 29 декабря 2009, С. 3.
2.    Хавронюк Н. Антикоррупция: «Как ни складывай детали – все выходит пулемет» // Юридическая практика № 50 от 15 декабря 2009, С. 6-7.
3.    Банчук О. Корінна реформа кримінального процесу в інтересах кожної людини // Юридичний Вісник України № 52 від 26.12.2009 - 01.01.2010, С. 5.
4.    Зеленецький В., Лобойко Л. Показники оцінки ефективності та діяльності органів кримінального переслідування в Україні. // Юридичний Вісник України № 52 від 26.12.2009 - 01.01.2010, С. 10.
5.    Стрельцов  Є. Вчимося у Європи долати корупцію // Юридичний Вісник України № 49-50 від 5-18.12.2009, С. 7;  № 51 від 19-25.12.2009, С. 6.
6.    Демський Е. Боротьба з корупцією чи піратство в законі: матеріальні та процесуальні аспекти //  Юридичний Вісник України № 49-50 від 5-18.12.2009, С.6; № 51 від 19-25.12.2009, С. 7.
7.    Рабінович П. Основоположні права людини: проблема соціальної сутності // Юридичний Вісник України № 49-50 від 5-18.12.2009 р., С. 8.
8.    Закон України від 05.11.2009 р. № 1707-VI «Про внесення змін  до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини з мотивів расової , національної чи релігійної нетерпимості» // Юридичний Вісник України № 51 від 19-25.12.2009 (вкладиш, С.13-14).
9.    Закон України від 05.11.2009 р. № 1708-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення у сфері довкілля» // Юридичний Вісник України № 51 від 19-25.12 2009 (вкладиш, С.14-16).
10.    Закон України від 23.12.2009 р. № 1787-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції» // Урядовий кур’єр № 244 від 30.12.20098 , С.7.

СТАТТІ У ЗБІРНИКУ:

1.    Головкін  Б.М. Корислива спрямованість особистості злочинця, опосередкована у насильницьких проявах: поняття, зміст, шляхи формування // Вісник АПрНУ № 3 (58) / 2009,   С.221-230.
2.    Колодяжний М. Г. Запобігання вимаганням, поєднаним з фізичним насильством // Там само,   С.231-238.
3.    Верхогляд О.  Особливості правового регулювання порядку вирішення питання про речові докази у кримінальному судочинстві // Там само,  С.258-267.

СТАТТІ У ЖУРНАЛІ:

1.    Шевченко Т.В., Бортновська З.П., Солоткий С.А. До питання про докази у кримінальному судочинстві. // Вісник Верховного Суду України  № 11 / 2009 , С. 24-38.
2.    Грек Б.М. Чи є арбітражний керуючий суб’єктом злочину, передбаченого ст. 221 Кримінального кодексу України? // Там само,  С.39-44.
3.    Про судову практику у справах про злочини проти власності (Постанова ПВСУ від 06.11.2009 р. № 10). // Вісник Верховного Суду України  № 11 / 2009 , С. 9-15.
4.    Про внесення доповнення до постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання» (Постанова Пленуму ВСУ від 06.11.2009 року № 11). // Там само, С. 16-22.
5.    Козочкин Н.Д. Ответственность за сговор по уголовному праву США. // Государство и право № 10 / 2009, С. 42-51.
6.    Антонова Е. Ю. Ответственность юридических лиц в уголовном праве: аргументы за и против // Уголовное право № 5 / 2009,  С.4-9.
7.    Белеев С.  Соучастие в преступлении и организованной преступной деятельности: законодательная регламентация и доктринальное толкование // Там же, С.10-13.
8.    Горбатович Д. А. Отдельные проблемы квалификации множественности преступлений // Там же, С.26-29.
9.    Медведев Е.  Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера, применяемых за совершение преступлений // Там же, С.46-51.
10.    Мельников В. Ю. Некоторые вопросы обобщения практики применения судами меры пресечения в виде заключения под стражу // Российский судья № 9 / 2009, С.3-5.
11.    Гуров А. А. Пределы обратной силы уголовного закона // Там же, С.23-25.
12.    Марковичева Е. В. Роль института медиации в ускорении уголовного судопроизводства // Там же, С.26-27.
13.    Пархоменко С. В.,  Радченко А. А. "Другие лица" как субъект преступления, преду-смотренного статьей 302 Уголовного кодекса Российской Федерации // Там же, С.28-30.
14.    Алексеев А. П. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере авторских и смежных прав // Российский следователь № 17 / 2009,  С.2-3.
15.    Рылков Д. В. Повод для возбуждения уголовного дела как необходимое условие начала производства по делу // Там же, С.6-8.
16.    Аминов Д. И., Солонин А.Ю. От чего зависит эффективность уголовно-правового воздействия? // Там же, С.13-15.
17.    Петин И. А. Логические основания вины в уголовном праве // Там же, С.19-21.
18.    Воронин М. Ю. Принципы криминологической политики защиты населения от наркотизации // Там же, С.28-29.
19.    Родимушкина О. В. К вопросу о личности преступника-девианта, совершающего корыстно-насильственные преступления // Там же, С.32-34.
20.    Арсенова Т. Б. Процессуальная самостоятельность лиц, осуществляющих досудебное производство по уголовным делам // Российский следователь № 18 / 2009,  С.2-3.
21.    Атальянц М.  Значение факультативных признаков состава преступления // Там же, С.7-9.
22.    Иванова Е.  О недопустимости преступных нарушений конституционных прав и свобод граждан при производстве предварительного расследования // Там же, С.10-11.
23.    Нагиева Э. Э. К вопросу о соотношении терминов "вред", "ущерб", "последствия", "результат" // Там же, С.12-15.
24.    Проценко С.  Сравнительный анализ тенденций и закономерностей характера наказуемости деяний, приводящих в негодность транспортные средства или пути сообщения, в международном праве и российском уголовном законодательстве // Там же,  С.16-19.
25.    Шатов С. А. Понятие вины: проблемы интерпретации в уголовном и административном праве // Там же,  С.20-21.
26.    Петин И. А. Системный подход к обеспечению эффективности предупреждения экстремизма // Там же,  С.22-24.
27.    Прохорова М. И., Воронин М.Ю. К вопросу о системе субъектов профилактики корыстно-насильственной преступности // Там же,  С.28-29.
28.    Синьков Д. В. Некоторые социально-экономические детерминанты женской преступности // Там же,  С.28-29.
29.    Агалабаев М. И. Методология становления и развития теории общественной безопасности // Там же, С.36-40.
30.    Полях В.  Зміни до законодавства щодо посилення відповідальності за викрадення чужого майна // Вісник прокуратури № 11 / 2009, С.12-14.
31.    Гаврилова К.  Суб’єкт злочину, передбаченого  ст. 267 КК // Там само,  С.66-69.
32.     Одайник Б.  Ознаки об’єктивної сторони злочину "знищення, руйнування або пошкодження пам’яток – об’єктів культурної  спадщини" // Вісник прокуратури № 12 / 2009, С.73-75.
33.    Півненко В., Коновалов С.  Про сутність обвинувачення у кримінальному судочинстві України // Там само,  С.76-82.
34.    Литвинчук О.  Конвенції Ради Європи: від підписання - до імплементації // Там само,   С.108-112.
35.    Стащенко А.  Про науково-теоретичні проблеми якості закону як основи його ефективності // Підприємництво, господарство і право № 11 / 2009,  С.23-27.
36.    Федорак Л.  Конкуренція пом’якшуючих та обтяжуючих покарання обставин у ст. 69 Кримінального кодексу України // Там само, С.165-166.
37.    Яцишин М.  Програмно-цільове забезпечення функціонування кримінально-виконавчої системи (теоретико-концептуальний аспект) // Там само, С.170-174.
38.    Батиргареєва В. С. Соціальна адаптація осіб, звільнених із місць позбавлення волі, - найважливіша умова запобігання рецидивній злочинності // Юридична Україна № 11-12 / 2009,  С.94-101.
39.    Гумін О.  Особливості кримінологічної характеристики особи у злочинах насильницького характеру // Там само, С.102-108.
40.    Митрофанов І.  Сучасні підходи до розв’язання проблем реалізації кримінальної відповідальності // Там само,  С.109-115.
41.    Яцишин М.  Теоретико-методичні проблеми сучасного кримінально-виконавчого процесу // Там само, С.116-121.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси