Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ
    станом на 14 листопада 2007 року

Газети:

1.    Закон & Бізнес  №  42,43,44,45  20 жовтня - 16 листопада 2007 року

Статті в газетах:

1.    Обстоятельства непреодолимой силы // Юридическая практика  № 43, 23 октября 2007 года, с. 11
2.    К ним едет депутат-ревизор. (Особенности парламентского контроля за деятельностью правоохранительных органов в европейских государствах) // Там же, с. 15
3.    Европейский прецедент для Украины (о вопросах внедрения в национальное судопроизводство практики Европейского суда по правам человека) // Юридическая практика  № 45, 6 ноября 2007 года, с. 12
4.    Тернистий шлях до доброчесності. МВС робить свій внесок у реалізацію Концепції подолання корупції в Україні. // ЮВУ  № 44, 3-9 листопада 2007 року, с. 1,4
5.    Правосуддя починається з місцевого суду // Там само, с.1,5
6.    Інститут судових інспекторів в Україні: проблеми становлення // Там само, с. 8
7.    Як повернути довіру до судової системи? // ЮВУ  № 45, 10-16 листопада 2007 року, с. 9
8.    На шляху реформування системи (Державна кримінально-виконавча служба України) // Закон і обов'язок № 14-15  жовтень-листопад 2007 року, с. 5

Збірники:

1.    Інформаційний бюлетень, № 5, 2007. Періодичне видання Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю (МНДЦ). – Київ 2007, 160 с.
2.    Інформаційний бюлетень, № 6, 2007. Періодичне видання Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю (МНДЦ). – Київ 2007, 152 с.
3.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України  № 10. – 2007. – Кримінальна відповідальність за порушення порядку здійснення господарської діяльності. – 288 с.

Статті в збірниках:

1.    Лысодед А.В. Актуальные криминологические проблемы преступлений против свободы, чести и достоинства личности // Проблеми законності  № 81 /2006, с. 127
2.    Валуйська М.Ю. Кримінологічне вчення про особу злочинця – основа ефективності попередження злочинності на індивідуальному рівні // Там само, с. 136
3.    Шостко О.Ю. Діяльність європейських кримінологічних установ // Там само, с.143
4.    Любжина Т.К. Загальноосвітнє і професійно-технічне навчання засуджених до позбавлення волі // Там само, с. 186
5.    Тимошенко В.А. Законодавче забезпечення протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як передумова запобігання наркобізнесу // Проблеми законності  № 84 / 2006, с. 176
6.    Лисодєд А.В. Питання правового регулювання попередження злочинності у сфері економіки // Там само, с. 185
7.    Яковець І.С. Механізм захисту прав засуджених до позбавлення волі при визначенні виду установи виконання покарань // Там само, с. 195
8.    Четверикова О.С. Вторинна класифікація засуджених до позбавлення волі, індивідуалізація й диференціація виконання покарання // Там само, с. 199

Журнали:

1.    Бюлетень Вищої атестаційної комісії України  № 10 / 2007
2.    Фінансове право №  1 / 2007

Статті в журналах:
1.    В.Куц, М.Арманов. Рейдерство: кримінально-правовий аспект. // Підприємництво, господарство і право  № 10/2007, с. 128
2.    П.Сердюк. Форми вини, види смислу та необережності у кримінальному праві Польщі: проблеми тлумачення // Там само, с. 132
3.    П.Хряпінський. Заохочення та покарання як парні категорії кримінального права // Там само, с. 137
4.    А.Строган. Аспекти співвідношення злочину, малозначного діяння та діяння, що не містить складу злочину // Там само, с. 142
5.    А.Власов. Реалізація верховенства права як принципу конституціоналізму в Європейському Союзі // Юридична Україна  №  10 / 2007, с. 17
6.    В.Ковальський. Кримінальна протиправність як ознака злочину // Там само, с. 90
7.    І.Митрофанов. Установи виконання покарань у системі суб'єктів протидії злочинності наркозалежних осіб // Там само, с. 96
8.    В.Д.Филимонов. Норма права и ее функции // Государство и право  №  9 / 2007, с.5
9.    В.В.Кудашкин. Теоретические аспекты института иностранного элемента в правовом отношении // Там же, с. 13
10.    О.А.Крестовников. Система методологии криминалистики // Там же, с. 50
11.    М.Н.Марченко. Роль судов в развитии современной правовой системы Великобритании // Там же, с. 58
12.    В.Г.Федорова. Понятие юридической ответственности и ее регулятивно-охранительная природа //Там же, с. 87
13.     Р.Кузьмін, О.Юлдашев. Ефективність правозастосування та підхід до її забезпечення (теоретичні аспекти)// Вісник Академії прокуратури України №3/2007, с. 11
14.    О.Михайленко. Про систему елементів доступності громадян до правосуддя // Там само, с. 39
15.    О.Литвинов. Поняття та сутність механізму протидії злочинності // Там само, с. 63
16.    В.Зеленецький. Про специфіку та функціональне призначення дослідчого кримінального процесу // Там само, с. 67
17.    П.Каркач, А.Лапкін. Проблемні аспекти участі потерпілого у кримінальному процесі при відмові прокурора від державного обвинувачення // Там само, с. 83
18.    М.Погорецький. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі Литовської Республіки // Там само, с. 97
19.    Л.Грицаєнко. Україна – Європейський Союз: варіанти розвитку взаємовідносин // Там само, с. 118
20.    В.Півненко, Л.Павловська. Про причини невдач судово-правової реформи в Україні // Вісник прокуратури  № 10 / 2007, с. 119
21.    Авакова А.В. Индивидуализация судебного наказания в виде лишения свободы несовершеннолетних в воспитательных колониях // Российский судья  № 8 / 2007, с. 20
22.    Шатилович С.Н., Величко А.Н. Профилактическое значение процессуальных и непроцессуальных форм деятельности суда по предупреждению преступлений // Там же, с. 30
23.    Соколов Ю.Н. Использование информационных технологий для реализации принципа гласности в судах общей юрисдикции // Там же, с. 38
24.    Мирзаметов А.М. Роль суда и прокуратуры в профилактике преступлений в виде причинения здоровью // Российский судья  № 9 / 2007, с. 13
25.    Сычева О.А. О некоторых вопросах производства следственного эксперимента в судебном заседании // Там же, с. 19
26.    Лобанова Л.В., Терешин Д.А. Понятие судимости по действующему уголовному законодательству России // Там же, с. 27
27.    Мельников В.Ю. Сроки содержания под стражей // Там же, с. 31
28.    Мичурина О.В., Вершинина Т.В. Отдельные проблемы института дополнительного расследования в уголовном судопроизводстве // Российский следователь №18/2007, с. 2
29.    Плашевская А.А., Родичева Т.П. Особенности повода к возбуждению уголовного дела о преступлениях, совершаемых в местах лишения свободы // Там же, с. 4
30.    Грачев С.И. Терроризм и его активная интеграция с организованной преступностью в условиях глобализма // Там же, с. 11
31.    Мирзаметов А.М. Роль правоохранительных органов в профилактике преступлений в виде причинения вреда здоровью // Там же, с. 20
32.    Соломатин И.В. Перспективы развития института исполнения наказаний в отношении несовершеннолетних осужденных // Там же, с. 29

Автореферати:

1.    Якимова С.В. Кримінологічна характеристика та попередження корисливих злочинів на залізничному транспорті (за матеріалами УМВСУ на Львівській залізниці). Київ – 2007.
2.    Медицький І.Б. Вплив соціальних факторів на злочинність в умовах становлення незалежної Української держави. Київ – 2006.
3.    Павленко В.Г. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика громадських робіт як виду покарання. Київ – 2007.
4.    Максимович Р.Л. Поняття службової особи у кримінальному праві України. Львів – 2007.
5.    Ільїна О.В. Кримінально-правова характеристика кваліфікуючих ознак корисливих злочинів проти власності. Київ – 2007.
6.    Бублейник В.А. Боротьба з незаконним збутом наркотичних засобів: кримінально-правовий і кримінологічний аспекти. Київ – 2007.
7.    Гончарова Ю.С. Незаконная добыча водных животных и растений: уголовно-правовое, компаративное и криминологическое исследования. Саратов – 2007.
8.    Мохаммед А М Байдусі. Кримінальна відповідальність за шахрайство за законодавством Єгипту, Йорданії, України (порівняльно-правове дослідження). Київ – 2007.
9.    Іванюк Т.І. Обставини, які пом'якшують покарання, за кримінальним правом України. Київ – 2006.
10.    Зенцова С.А. Источник повышенной опасности и его уголовно-правовое значение. Москва – 2006.
11.    Луговий І.О. Адміністративна відповідальність за порушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення. Київ – 2007.
12.    Федькович О.В. Роль органів юстиції в організації та забезпеченні функціонування системи правосуддя. Київ – 2007.
13.    Давидович І.І. Кримінально-правова охорона представників влади і громадськості, які охороняють правопорядок. Київ – 2007.
14.    Попов К.Л. Жертва шахрайства: віктимологічне дослідження. Київ – 2007. 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси