Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з 27 березня 2009 р. по 14 квітня 2009 р.

КНИГИ:

1.    Правова статистика: (підручник для студентів юрид. спец. вищ. навч. закл.) / за ред. В.В. Голіни. – Х.: Право, 2009. – 196 с.
2.    Академія правових наук України: довідник. – Вид. 3-тє, переробл. та допов. – К.: Ін Юре, 2008. – 302 с.
3.    Ліпкан В.А. Боротьба з тероризмом у визначеннях та поняттях. – К.: Магістр – ХХІ ст., 2009. – 162 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Слідча практика України. – Вип. 6. – Х.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2007. – 186 с.
2.    Засади кримінального судочинства та їх реалізація в законотворчій і правозастосовній діяльності: Тези доповідей та повідомлень науково-практичної конференції (Київ, 3 квітня 2009 року). Видання присвячене пам’яті професора А.Я. Дубинського. К.: Атіка, 2009. – 832 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Бульба Т.М. Виявлення, попереднє дослідження та вилучення саморобних вибухових пристроїв. Київ. – 2009.
2.    Жук І.В. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування у кримінальному праві України. Київ – 2009.
3.    Грекова М.М. Міжнародні трудові стандарти як основа вдосконалення трудового законодавства України. Харків. – 2009.
4.    Швидченко І.Г. Свобода віросповідання як об’єкт кримінально-правової охорони. Київ – 2009.
5.    Ларченко М.О. Кримінологічна характеристика особистості злочинця, винного у статевому злочині. Київ. – 2009.
6.    Чистякова А.С. Кримінально-правові аспекти відповідальності за примушування до антиконкурентних узгоджених дій (ст. 228 КК України). Київ. – 2009.

ЖУРНАЛИ:

1.    Государство и право.  – 2009. - № 1. - 128 с.
2.    Наука та наукознавство. – 2009. - № 1. – 207 с.
3.    Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 3 (159). – 177 с.
4.    Вісник Верховного Суду України. – 2009. -  № 3. – 48 с.
5.    Вісник прокуратури. – 2009. - № 3. – 129 с.
6.    Право України. – 2009. - № 3. – 187 с.
7.    Науковий Світ. Атестаційний вісник  № 8, серпень 2008. – 32 с.
8.    Вісник Академії правових наук України. – 2008. - № 4 (55). – 269 с.
9.    Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2008. - № 9. – 48 с.
10.    Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2009. - № 3. – 40 с.
11.    Закон и жизнь. – 2007. - № 8 (189). – 58 с.
12.    Закон и жизнь.  – 2007. - № 11 (192). – 58 с.
13.    Закон и жизнь.  – 2009. - № 1 (206). – 58 с.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Юридическая практика.

СТАТТІ В ЖУРНАЛІ:

1.    Журавель В. Криміналістична характеристика злочинів: проблеми формування та застосування. // Вісник АПрНУ № 4 (55) / 2008, С. 202-213.
2.    Лемешко О., Бєлєвцева В. Стан національної та особистої безпеки як показник ефективності застосування кримінального законодавства України. // Вісник АПрНУ № 4 (55) / 2008, С. 214-221.
3.    Культенко О.О. Працівники НЦБ Інтерполу в Україні як суб’єкти правоохоронної діяльності, що має ознаки оперативно-розшукової. // Право України № 3 / 2009, С. 136-143.
4.    Лунеев В.В. Социальные последствия, жертвы и цена преступности. // Государство и право № 1 / 2009, С. 36-56.
5.    Погорецкий И., Шумило Н. К вопросу о правоотношениях в оперативно-розыскной деятельности. // Закон и жизнь № 11 / 2007, С. 28-34.
6.    Лайвиныш Ю. Следственные алгоритмы, возможность применения в практике правоохранительных учреждений Латвии. // Закон и жизнь № 11 / 2007, С. 35-42.
7.    Карпов А. История международного розыска. // Закон и жизнь № 11 / 2007, С. 52-57.
8.    Флоря В. Следственно-судебная практика по делам о врачебных преступлениях. // Закон и жизнь № 8 / 2007, С. 8-9.
9.    Басс В. Порівняльний аналіз деяких видів поліцейської діяльності зарубіжних країн на місцевім рівні. // Закон и жизнь № 8 / 2007, С. 20-24.
10.    Чурікова І. Сутність всебічності, повноти і об’єктивності процесуальної діяльності слідчого. // Закон и жизнь № 8 / 2007, С. 25-29.
11.    Белый И. Теория международно-правовых идеологий в системе общей теории международного права. //  Закон и жизнь № 8 / 2007, С. 30-33.
12.    Борисов В. Кримінально-правова характеристика конститутивних ознак згвалтування. // Підприємництво, господарство і право № 3 / 2009, С. 123-127.
13.    Заїка С. Окремі аспекти вдосконалення правового регулювання строків тримання під вартою. // Підприємництво, господарство і право № 3 / 2009, С. 137-141.
14.    Галдецька І. Судово-медичне дослідження речових доказів. // Підприємництво, господарство і право № 3 / 2009, С. 142-144.
15.    Кузьменко О. Про необхідність реформування судової системи України. // Підприємництво, господарство і право № 3 / 2009, С. 145-147.
16.    Флоря В. Судебно-медицинская экспертиза по делам о врачебных преступлениях. //  Закон и жизнь № 1 / 2009, С. 20-25.
17.    Горбачевский В. Особенности выдвижения версий и планирования расследования уголовных дел об умышленных убийствах с квалифицирующими признаками на начальном этапе. // Закон и жизнь № 1 / 2009, С. 30-35.
18.    Бутузов В. Некоторые аспекты борьбы с отмыванием «грязных» денежных средств на фондовом и финансовом рынках Украины. // Закон и жизнь № 1 / 2009, С. 35-38.
19.    Истрати А., Касым С. Коррупция в Молдове: новый закон о предупреждении коррупции и борьбе с ней. // Закон и жизнь № 1 / 2009, С. 43-47.
20.    Бацалай И. Конституция и конституционность в правовом государстве. // Закон и жизнь № 1 / 2009, С. 51-54.
21.    Хуля В. Объект преступления и его влияние на квалификацию хищения, совершенного путем кражи. // Закон и жизнь № 1 / 2009, С. 55-57.
22.    Говоруха М. Проблеми виконавчого провадження й участі в ньому прокурора. // Вісник прокуратури № 3 / 2009, С. 44-50.
23.    Полянський Є. Теоретичні засади призначення покарання у сучасній науці кримінального права. // Вісник прокуратури № 3 / 2009, С. 57-65.
24.    Ломакін А. Напрями кримінально-процесуальної діяльності прокурора району в досудовому провадженні. // Вісник прокуратури № 3 / 2009, С. 66-72.
25.    Дьомін Ю. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. // Вісник прокуратури № 3 / 2009, С. 73-77.
26.    Рудейчук В. Функції прокуратури. // Вісник прокуратури № 3 / 2009, С. 78-81.
27.    Лень В. Питання обмеженої осудності. // Вісник прокуратури № 3 / 2009, С. 82-87.
28.    Лаврищев В. Правове регулювання діяльності органів досудового розслідування ОВС. // Вісник прокуратури № 3 / 2009, С. 88-93.
29.    Погорецький М. Щодо визначення поняття «доказ». // Вісник прокуратури № 3 / 2009, С. 94-101.
30.    Ткаченко Л. Інформаційне забезпечення в органах прокуратури. // Вісник прокуратури № 3 / 2009, С. 107-112.
31.    Барцицька А. Формування поняття «криміналістична технологія». // Вісник прокуратури № 3 / 2009, С. 113-116.

СТАТТІ В ГАЗЕТІ:

1.    Сенчихин В. Самые опасные регионы Украины. (Отечественные СМИ довольно часто публикуют рейтинги самых криминогенных регионов Украины исходя из общего количества преступлений, совершенных в той или иной облсти…) // Газета «2000» от 27.03.2009 г.
2.    «За невиконання рішень суду – до відповідальності». (Прийнято за основу зміни до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення процедури примусового виконання судових рішень…) // Юридичний Вісник України № 13 (717) 28 березня – 3 квітня 2009 р., С. 3.
3.    «Боротьба з корупцією – акцент на профілактику». (Україна чітко визначила свій курс на інтеграцію в європейське співтовариство, тому захист прав і свобод її громадян від проявів корупції та хабарництва є одним із найважливіших пріоритетів держави…) // Юридичний Вісник України № 13 (717) 28 березня – 3 квітня 2009 р., С. 5.
4.    «Силою права, а не правом сили». (У Києві впродовж чотирьох днів працював 23-й Конгрес Всесвітньої асоціації юристів «Верховенство права – гарантія захисту прав людини»…) // Юридичний Вісник України № 13 (717) 28 березня – 3 квітня 2009 р., С. 1, 8-9.
5.    Бабіров Ю. Світовий досвід боротьби з корупцією – в Україні! Та чи скористається ним наша держава? (30 березня 2009 року Американська асоціація юристів Ініціатива з верховенства права (ABAIROLI) провела прес-конференцію, присвячену виданню «Адаптованого керівництва до Конвенції ООН проти корупції»…) // Юридичний Вісник України № 14 (718) 4-10 квітня 2009 р., С. 3.
6.    Рабінович П. Феномен права: погляд Страсбурзького суду. (Що таке «право» або іншими словами – які явища відображаються цим терміно-поняттям?...) // Юридичний Вісник України № 14 (718) 4-10 квітня 2009 р., С. 12.
7.    Галаур С. В Харкові «прорубали» вікно в Європу. (У першій столиці України відкрився інформаційний центр Європейського Союзу…) // Урядовий кур’єр № 61 від 04.04.2009 р., С. 3.
8.    «Про внесення змін до статті 325 Кримінального кодексу України». // Урядовий кур’єр  № 64 від 09.04.2009 р., С. 4.
9.    Стешенко А. Укрепление законности или капитуляция перед беззаконием? (С принятием Конституции Украины в  1996 году и ратификацией Украиной Конвенцией о защите прав человека и основоположных свобод в  1997 году в национальную правовую систему были имплементированы базовые положения для развития независимого правосудия…) // Голос Украины  № 63 (4563) от 08.04.2009 р., С. 6.

СТАТТІ У ЗБІРНИКУ:

1.    Голомша М.Я. Стан слідчої роботи органів прокуратури України. //  Слідча практика України. – Вип. 6 / 2007,  С. 5-7.
2.    Перч В.О. Концепція діяльності прокурорів-криміналістів в умовах змін діючого законодавства. // Слідча практика України. – Вип. 6 / 2007,  С. 8-17.
3.    Шепітько В.Ю., Журавель В.А. Шляхи підвищення ефективності організаційно-тактичних засобів здійснення досудового слідства (за матеріалами опитування слідчих). // Слідча практика України. – Вип. 6 / 2007,  С. 18-24.
4.    Бояров В.І. Деякі особливості організації розслідування та проведення слідчих дій на початковому етапі розслідування справ, пов’язаних з техногенними катастрофами. // Слідча практика України. – Вип. 6 / 2007,  С. 25-36.
5.    Васілін М.М. Розкриття та розслідування умисного вбивства двох осіб при відсутності тіл загиблих. // Слідча практика України. – Вип. 6 / 2007,  С. 37-42.
6.    Шубін Р.І. Розкриття умисних вбивств, скоєних з метою заволодіння житлом потерпілих, вчинених організованою групою. // Слідча практика України. – Вип. 6 / 2007,  С. 43-47.
7.    Таран А.В. Кропітка робота слідчого прокуратури у справі та взаємодія із оперативними та експертими підрозділами МВС – запорука розкриття вбивств минулих років. // Слідча практика України. – Вип. 6 / 2007,  С. 48-59.
8.    Кравчук О.Б. Використання методик та професійне проведення огляду місця події при доказуванні вини особи обвинуваченої у скоєнні 8-ми умисних вбивств на території Кіровоградської області. // Слідча практика України. – Вип. 6 / 2007,  С. 66-71.
9.    Мусієнко Є.А. Досвід розслідування багатоепізодної кримінальної справи про умисні вбивства. // Слідча практика України. – Вип. 6 / 2007,  С. 72-77.
10.    Добрянський М.І. Детальний аналіз результатів огляду місця події та інших слідчо-оперативних заходів, проведених на початковому етапі розслідування і наполегливість слідчого сприяли розкриттю особливо тяжкого злочину. // Слідча практика України. – Вип. 6 / 2007,  С. 78-83.
11.    Маньківський В.І. Про позитивний досвід розкриття умисного вбивства, вчиненого в умовах неочевидності. // Слідча практика України. – Вип. 6 / 2007,  С. 84-89.
12.    Кучер М.Д. Організація роботи з розкриття, розслідування та особливості доказування вини за фактом умисного вбивства двох осіб. // Слідча практика України. – Вип. 6 / 2007,  С. 100-104.
13.    Палій М.В. Досвід розкриття та розслідування замовного умисного вбивства, пов’язаного з викраденням потерпілого, вчиненого в умовах неочевидності організованою злочинною групою. // Слідча практика України. – Вип. 6 / 2007,  С. 105-112.
14.    Седлецький О.О. Розслідування кримінальної справи стосовно працівників податкової міліції. // Слідча практика України. – Вип. 6 / 2007,  С. 121-125.
15.    Карпінський П.С. Розслідування злочинів, пов’заних із зловживанням у сфері соціального захисту громадян. // Слідча практика України. – Вип. 6 / 2007,  С. 126-129.
16.    Дебольський М.Ю. Планування слідчих дій, робота з документами, уважне вивчення їх змісту та реквізитів – запорука ефективного розслідування злочинів у сфері економіки. // Слідча практика України. – Вип. 6 / 2007,  С. 130-135.
17.    Бондаренко І.П. Розслідування кримінальних справ про злочини, вчинені організованими злочинними групами у банківській сфері. // Слідча практика України. – Вип. 6 / 2007, С. 140-145.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси