Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ НАПрН України
з 7 червня 2012 р. по 14 червня 2012 р.

ЗБІРНИКИ:

1. Збірник наукових праць / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2011. – 400 с.
2. Проблеми охорони прав суб’єктів корпоративних правовідносин : матеріали міжн. наук.-практ. конф., присвяченої 10-їй річниці створення Лабораторії з вивч. проблем корпоративного права НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України (проведеної Лабораторією з вивч. пробл. корпоративного права НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України спільно з Юридичним інститутом Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 23-24 вересня 2011 року). – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний ун-т імені Василя Стефаника, 2012. – 189 с.

ЖУРНАЛИ:

1. Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 5 (197).
2. Право України. – 2012. – № 5.
3. Российский следователь. – 2012. – № 7, 8.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.
2. Урядовий кур’єр.
3. Юридичний вісник України.
4. Судовий Випуск.

СТАТТІ У ЗБІРНИКУ:

1. Ковальчук М. К. Кримінально-правова природа фіктивного підприємства в Україні // Збірник наукових праць / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2011. – С. 358 – 361.
2. Потомська Н. А., Мельник Н. М. Характеристика видів документів у кримінальних справах про фіктивне підприємництво // Там само. –      С. 362 – 364.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Назимко Є. Визначення поняття «кримінально-правова санкція» з позиції юридичного позитивізму // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 5. –   С. 143 – 145.
2. Раковська Ю. Процес інституціолізації торгівлі людьми в сучасних умовах // Там само. – С 146 – 149.
3. Рижков І. Стратегії боротьби з тероризмом в умовах урегулювання кризових ситуацій соціального характеру // Там само. – С. 150 – 154.
4. Літвінова І. Поняття «інше володіння» у кримінально-процесуальному законодавстві України // Там само. – С. 155 – 158.
5. Систематичний покажчик публікацій юридичного журналу «Право України» (січень 1992 р. – грудень 2011 р.) // Право України. – 2012. – № 5. – С. 65 – 342.
6. Ендольцева А. В., Ендольцева Ю. В. Проблемы приостановления срока давности привлечения к уголовной ответственности лица, уклоняющегося от следствия или суда // Российский следователь. – 2012. – № 7. – С. 9 – 12.
7. Дудуния Н. Т. Нерешенные проблемы квалификации убийства, сопряженного с похищением человека // Там же. – С. 17 – 19.
8. Мучкина Ю. П. Сущность современного рейдерства и его соотношение со смежными экономико-правовыми явлениями // Там же. – С. 23 – 26.
9. Парфиненко И. П. Общее понятие пенитенциарных преступлений: система и виды // Там же. – С. 41 – 43.
10. Вислобоков С. В. Методы нейтрализации противодействия при расследовании должностных преступлений коррупционной направленности // Российский следователь. – 2012. – № 8. – С. 2 – 5.
11. Новикова Ю. В. Основания систематизации криминологических характеристик преступности (преступлений) // Там же. – С. 22 – 25.
12. Сапрунов Ю. П. Современные проблемы законодательного регулирования профилактики преступности в России // Там же. –        С. 29 – 32.
13. Макаров А. В., Фирсов О. В. Особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания по уголовным делам // Там же. – С. 42.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Островська М. Істинне обличчя принципу змагальності за новим КПК України // Юридичний вісник України. – 2012. – 2 – 8 червня         (№ 22). – С. 4 – 5.
2. Незалежна судова експертиза: випробування часом // Там само. – С. 11.
3. Зозулінський Т. Новий КПК та адвокат: знайти спільну мову // Там само. – С. 13.
4. Курінний Л. Кримінальний проступок: ліві двері справа // Юридичний вісник України. – 2012. – 9 – 15 червня (№23). – С. 2 – 3.
5. Калмиков Д. Як законодавець намагався удосконалити ст. 306 КК України // Там само. – С. 4 – 5.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси