Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ НАПрН України
з 1 лютого 2012 р. по 22 лютого 2012 р.

КНИГА:

1.    Воробйова Л. С. Людина в умовах глобальних викликів: філософсько-освітній аналіз : монографія / Л. С. Воробйова. – Ірпінь: НУ ДПС України, 2011. – 264 с.
2.    Тюріна О. Основи права Європейського Союзу : навч. посібник /         О. В. Тюріна. – К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2012. – 100 с.

АВТОРЕФЕРАТ:

1.    Федевич О. М. Адміністративно-правовий статус державного агентства України з управління зоною відчуження : автореф. дис. … канд. юрид. наук. : 12.00.07 / О. М. Федевич; МВСУ НАВС. – К., 2012. – 18 с.

БРОШУРА:

1.    Альбрехт П.-А. Постпревентивное уголовное право: статья / пер. с нем. Г. Мошака. – 2-е изд. – Одесса: Фенікс, 2012. – 28 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Національна і міжнародна безпека в сучасних трансформаційних процесах : матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 29 грудня, 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О. С., 2011. – 124 с.
2.    Київський літопис XXI століття. Україні незалежній – 20. Ювілейні сторінки : всеукраїнський зб. – К.: Видавничий центр «МЕТР», 2011. – 332 с.

ЖУРНАЛИ:

1.    Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 1.
2.    Российский судья. – 2012. – № 1.
3.    Юридична Україна. – 2012. –  № 1.
4.    LAW of Ukraine. – 2011. – № 9 – 12.
5.    Актуальні питання інноваційного розвитку. – 2011. – № 1.

ГАЗЕТИ :

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Судовий Випуск.

СТАТТІ У ЗБІРНИКУ:

1.    Білокінь Р. М. Особливості прокурорського нагляду за додержанням законів під час досудового розслідування // Національна і міжнародна безпека в сучасних трансформаційних процесах : матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 29 грудня, 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О. С., 2011. – С. 99 – 100.
2.    Кофанов А. В. Сучасний стан та перспективи техніко-криміналістичного забезпечення судово-балістичних досліджень // Там само. – С. 101 – 102.
3.    Паламарчук К. В. Актуальність наукових пошуків щодо кримінальної відповідальності за розбій в розрізі кримінального законодавства України та інших країн світу // Там само. – С. 103 – 105.
4.    Телесніцький Г. Н. Актуальні питання кримінально-правової боротьби з катуваннями // Там само. – С. 108 – 111.
5.    Усатий Г. О. Кримінально-правовий конфлікт: пошук нової парадигми кримінально-правового регулювання // Там само. – С. 112 – 114.
6.    Щериця С. І. Класифікація імунітетів у кримінальному судочинстві // Там само. – С. 115 – 118.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1.    Максименко Ю., Федоренко Ю. Створення єдиної комп’ютерної інформаційної системи правоохоронних органів : правові аспекти // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 1. – С. 123 – 126.
2.    Карчевський М. Особливості кваліфікації злочинів проти власності, що вчиняються з використанням комп’ютерної техніки // Там само. –        С. 139 – 142.
3.    Сторожук М. Становлення, розвиток і сутність інституту закриття кримінальної справи при недоведеності участі обвинуваченого у вчинені злочину // Там само. – С. 146 – 150.
4.    Костовська О. Доказування у справах про злочини приватного обвинувачення // Там само. – С. 151 – 154.
5.    Кобилянський О. Технічні засоби цифрової фотографії як складові типового комп’ютерного комплексу для криміналістичної фотографії // Там само. – С. 155 – 158.
6.    Юсубов В. Місце органів прокуратури у системі кримінально-процесуальних гарантій // Там само. – С. 159 – 163.
7.    Білокінь Р. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність // Там само. –              С. – 164 – 167.
8.    Фильченко И. Г. Влияние вновь открывшихся обстоятельств на обоснованность судебного решения // Российский судья. – 2012. –     № 1. – С. 16 – 19.
9.    Тутынин И. Б. К вопросу о кассационном обжаловании постановления судьи о наложении ареста (об отказе в этом) в уголовном производстве // Там же. – С. 26 – 28.
10.    Borisov V., Gizimchuk S. Issues of Punishability of Crimes in the Constitutional Legal Proceeding (on the example of replacement of a death penalty by lifelong imprisonment) // LAW of Ukraine. – 2011. – № 9 – 12. – P. 130 – 140


 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси