06.12.2018

Вітаємо з успішним захистом дисертацій!

  За результатами роботи спеціалізованої вченої ради Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності 5 грудня 2018 р. відбулися два успішні захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

 

1) Шрамко Сабріє Сейтжеліївни «Роль громадськості у запобіганні злочинності в Україні»  за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Голіна Володимир Васильович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права, членкореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України.

Офіційні опоненти:

Ø Доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Шакун Василь Іванович, Національна академія внутрішніх справ, професор кафедри кримінального права;

Ø Доктор юридичних наук, доцент Блага Алла Борисівна, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, завідувачка кафедри цивільного та кримінального права і процесу.

 

2) Мокляка Сергія Вікторовича  «Кримінально-правова характеристика незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, що вчиняються організованою групою» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Пащенко Олександр Олександрович, провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України.

Офіційні опоненти:

Ø Доктор юридичних наук, професор Карчевський Микола Віталійович, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, професор кафедри кримінально-правових дисциплін;

Ø Доктор юридичних наук, доцент Михайленко Дмитро Григорович, Національний університет «Одеська юридична академія», доцент кафедри кримінального права. 

 

Дисертантка С.С. Шрамко з першим офіційним опонентом д.ю.н., професором, академіком НАПрН України В.І. Шакуном

Дисертант С.В. Мокляк з головою спеціалізованої вченої ради д.ю.н., професором, академіком НАПрН України В.І. Борисовим

 

 

 

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси