11-12.10.2012

Міжнародна науково-практична конференція за темою «Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність».

 

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» спільно з Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України та ВГО «Асоціація кримінального права» 11-12 жовтня 2012 року провели Міжнародну науково-практичну конференцію за темою «Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність».


За результатами Міжнародної науково-практичної конференції буде виданий збірник тез наукових доповідей та повідомлень, а також підготовлені рекомендації конференції та огляд її роботи.

Р е д а к ц і й н а  к о л е г і я:

В. Я. Тацій (головний редактор)

В. І. Борисов (заступник головного редактора)

А. П. Гетьман, М. І. Панов, В. І. Тютюгін, В. С. Батиргареєва,
О. О. Пащенко, Л. В. Дорош, І. О. Зінченко, М. В.  Шепітько

«Основні напрями розвитку кримінального права  та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність»: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 жовтня 2012 р. / ред. колегія: В. Я. Тацій  (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2012. – ___ с.

 

© Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2012
© Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України, 2012
© Всеукраїнська громадська організація «Асоціація кримінального права», 2012
© «Право», 2012

 

 

ЗМІСТ

ПЕРЕДНЄ СЛОВО

МАТЕРІАЛИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

Тацій В.Я.
СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ДИНАМІЗМ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЯК ЗАПОРУКА ЙОГО ЯКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ

Головін А.С.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ВІДПРАВЛЕННЯ ПРАВОСУДДЯ

Панов М.І.
МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Фаринник В.І.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ ЗА ФАКТАМИ ВМИСНОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ЧУЖОГО МАЙНА, УЧИНЕНОГО ШЛЯХОМ ПІДПАЛУ

Albrecht Peter-Alexis
ЗАМЕНА ПРИНЦИПА ВИНЫ ПОНЯТИЕМ РИСКА В ЕВРОПЕЙСКОМ НАУЧНОМ СООБЩЕСТВЕ

Скулиш Є.Д.
ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Рустамбаев М. Х.
ДАЛЬНЕЙШАЯ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ПРОЦЕССЕ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ СТРАНЫ

Тимошенко В.А.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО НАРКОТИКИ

Wiak Krzysztof
СRIMINALIZATION OF THE FINANCING OF TERRORISM IN POLISH PENAL LAW

Хомич В.М.
ИНСТИТУТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В УК БЕЛАРУСИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА НОРМАЛИЗАЦИЮ КЛАССИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ В УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКЕ

Баулін Ю.В.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

СЕКЦІЯ № 1. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Туляков В.А.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ

Кругликов Л. Л.
ПРИСУЩИ ЛИ АКСИОМЫ УГОЛОВНОМУ ПРАВУ?

Мисливий В. А.
РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА: КРОК ВПЕРЕД, ДВА НАЗАД

Тютюгін В. І.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ НОВОГО УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ

Бойко А. И.
НАРОД – ВЛАСТЬ – УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ НАУКА

Фесенко Є. В.
ВРАХУВАННЯ ФОРМУЛИ «ОБ’ЄКТ – ЦІННОСТІ» ПРИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНУ ТА РЕФОРМУВАННІ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Андрушко П. П.
ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ПІСЛЯ НАБРАННЯ ЧИННОСТІ КК УКРАЇНИ 2001 РОКУ

Мірошниченко С. С.
АДМІНІСТРАТИВНО-ДИСЦИПЛІНАРНА ПРЕЮДИЦІЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ ЯК СПОСІБ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ

Лихова С. Я. , Сопілко І. М.
ПОВІТРЯНИЙ КОДЕКС ЯК ДЖЕРЕЛО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Денисов С. Ф.
НАЦІОНАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВІКУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Радутний О. Е.
СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК ПРИНЦИП КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Павленко Т. А.
ЩОДО ФУНКЦІЙ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Архипцев Н. І.
ВЛИЯНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ЕГО СТРУКТУРУ И ФОРМУ

Зінченко І. О.
ДО ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «СИСТЕМАТИЧНІСТЬ» І «ПОВТОРНІСТЬ» ЗЛОЧИНІВ

Яремко Г. З.
ВИДИ АСОЦІАТИВНИХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ-ЗАБОРОН

Шевченко Є. В.
СТРУКТУРНИЙ ЗМІСТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ НОРМИ

Митрофанов И. І.
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ?

Созанський Т.І.
ВПЛИВ СПОСОБУ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ НА ДИФЕРЕНЦІАЦІЮ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Демидова Л.М.
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА И УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Мельник П.В.
ДО ПИТАННЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ

Карчевський М. В.
МЕТОД КОНТЕКСТНОЇ ЗАКОНОДАВЧОЇ ОЦІНКИ СУСПІЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕЧНОСТІ ДІЯННЯ

Марін О. К.
КОНСТРУКТИВНІ АНОМАЛІЇ КВАЛІФІКОВАНИХ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ

Канібер Ю. М.
ОБ’ЄКТ ПОСЯГАННЯ У СИСТЕМІ КРИТЕРІЇВ ГРУПУВАННЯ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЯНЬ

Анісімов Г. М.
СЛУЖБОВА ОСОБА ЯК СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ

Харитонова О. В.
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И ЗАДАЧИ НАУЧНЫХ ШКОЛ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Крайник Г. С.
З ПРИВОДУ РЕФОРМУВАННЯ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ РОЗДІЛІВ V, VIII ТА X ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КК УКРАЇНИ

КРУГЛИЙ СТІЛ: ШЛЯХИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ІНСТИТУТУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ

Борисов В. І.
ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ У ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ІНСТИТУТУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ

Хавронюк М. І.
КОНЦЕПЦІЄЮ ВИЗНАЧЕНО: АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОСТУПКИ,  КРИМІНАЛЬНІ ПРОСТУПКИ, ЗЛОЧИНИ. НАСТАВ ЧАС РОЗМЕЖУВАТИ

Фріс П. Л.
ПИТАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ КАРНОЇ ПРОВИНИ

Куц В. М.
ВПРОВАДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ ТА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ – ВАЖЛИВІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Фальченко С. Л.
ВЧИНЕННЯ ОСОБОЮ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНОГО ДІЯННЯ, ЩО МІСТИТЬ СКЛАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЯК ПІДСТАВА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Мирошниченко Н. А.
УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ИХ ВИДЫ

Березовська Н. Л.
ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕРМІНА ДЛЯ ТАК ЗВАНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ

Острогляд О. В.
ПІДСТАВИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ У РАКУРСІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ

Політова А. С.
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОСТУПОК: СПІРНІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС

КРУГЛИЙ СТІЛ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОКАРАННЯ

Грищук В. К.
КОНЦЕПТИ РОЗУМІННЯ НЕГАТИВНОЇ (РЕТРОСПЕКТИВНОЇ) КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Міщенко С. М.
ПРИНЦИП ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПОКАРАННЯ ПРИ УКЛАДЕННІ УГОД ПРО ПРИМИРЕННЯ ТА ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ

Гуторова Н.О.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕНАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ

Козлов А. П.
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО УК УКРАИНЫ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Навроцький В. О.
ПРО ГАСЛО НЕВІДВОРОТНОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЮ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Денисова Т. А.
САНКЦІЇ ТА ПОКАРАННЯ: ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ПРОТИ РЕПРЕСІЇ

Хряпінський П. В.
ВПЛИВ СУСПІЛЬНО КОРИСНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИ НА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

Берзін П. С.
СКЛАД ЗЛОЧИНУ: ПОНЯТТЯ І СТРУКТУРА В ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Книженко О. О.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ

Лемешко О. М.
ВПЛИВ ПОКАЗНИКІВ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ НА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (АБО ПОКАРАННЯ)

Дзюба В.Т.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ЗМІСТ ТА РОЗУМІННЯ ЗА ВИМОГАМИ СУЧАСНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ НАУКИ

Козак О. С.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПОЗИТИВНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Азаров Д. С.
ПРОБЛЕМИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ З УРАХУВАННЯМ СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ ЗЛОЧИНІВ

Рябчинська О. П.
СИСТЕМА ПОКАРАНЬ СЕРЕД ЗАСОБІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ

Горох О. П.
ПРО ФОРМУВАННЯ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ

Письменський Є. О.
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ ВАГІТНИХ ЖІНОК І ЖІНОК, ЯКІ МАЮТЬ ДІТЕЙ ВІКОМ ДО ТРЬОХ РОКІВ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ

Карєлова Г. А.
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОСТУПОК І КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ЗМІСТ ТЕРМІНОПОНЯТ ТА ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ

СЕКЦІЯ № 2. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Савченко А. В.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ

Ярмиш Н. М.
ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ СТАТТІ 117 КК УКРАЇНИ

Орлеан А. М.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ЛЮДИНИ ВІД ТРУДОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ: ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

Малярова В. О.
СПОСОБИ ПРИГОТУВАННЯ ДО ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ У СФЕРІ СТАТЕВИХ ВІДНОСИН

Киричко В. М.
ПОНЯТТЯ ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ’ЯЗАНУ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ (СТАТТІ 3652 ТА 3684 КК УКРАЇНИ)

Кузнєцов В. В.
МОРАЛЬНІ ЗАСАДИ СУСПІЛЬСТВА ЯК НОВИЙ ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

Самощенко І. В.
РЕАЛЬНІСТЬ ПОГРОЗИ В КК УКРАЇНИ

Чорний Р. Л.
ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДЕЯКІ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ ДІЯННЯ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Храмцов О. М. 
СТРАЖДАННЯ ЯК ВИД СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ НАСЛІДКІВ

Шаблистий В. В.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ У СВІТЛІ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Касинюк В. І.
ОСОБЛИВОСТІ ВИНИ В ТРАНСПОРТНИХ ЗЛОЧИНАХ

Максимович Р. Л.
ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «УРАЗЛИВИЙ СТАН» І «БЕЗПОРАДНИЙ СТАН» У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Підгородинський В. М.
ГРОМАДЯНСЬКІ (ОСОБИСТІ) ПРАВА ЯК КРИТЕРІЙ ВИДІЛЕННЯ РОЗДІЛІВ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КК УКРАЇНИ

Хилюк С. В.
КВАЛІФІКАЦІЯ СПРИЯННЯ УЧАСНИКАМ ЗЛОЧИННИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Володіна О. О.
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ОБМАН ТА ЗЛОВЖИВАННЯ ДОВІРОЮ ЯК СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ ЗАХОПЛЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ

Харитонов С. О.
ЩОДО ОБ’ЄКТУ ЗЛОЧИНІВ, ЯКІ ПОСЯГАЮТЬ НА ОСІБ, ЩО ВИКОНУЮТЬ СЛУЖБОВИЙ ТА ГРОМАДСЬКИЙ ОБОВ’ЯЗОК

Фіалка М. І.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ СТ. 358 КК УКРАЇНИ

Задоя К. П.
ТЕХНІКО-ЮРИДИЧНІ НЕДОЛІКИ ЗАКОНОДАВЧОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНІВ, ЮРИДИЧНІ СКЛАДИ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧЕНІ ЧАСТИНАМИ  2 І 3 СТАТТЯМИ 358, СТ. 3652 ТА ЧАСТИНАМИ  3 І  4 СТ. 368-4 КК УКРАЇНИ

Бабанін С. В.
ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН (КОМП’ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ І МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ: СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ

Давидович І. І.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ КВАЛІФІКАЦІЇ ВТРУЧАННЯ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ

Данилевський А. О.
ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ У СТАТТЯХ 258 ТА 2581 КК УКРАЇНИ

Каменський Д. В.
ПРО ЗМІСТ ОБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Дем’яненко Ю. І. 
ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ НОРМИ ЩОДО ПОРУШЕННЯ НЕДОТОРКОНАСТІ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ (СТ. 182 КК УКРАЇНИ)

Островський О. С.
ПРАВОВІДНОСИНИ ЯК ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВІРОСПОВІДАННЯ

Нетеса Н. В.
ЩОДО ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИДІВ ПОКАРАННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ОХОРОНИ АБО ВИКОРИСТАННЯ НАДР

Гальцова В. В.
ДО ПРОБЛЕМ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИН ПРОТИ СІМ’Ї, ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ НЕПОВНОЛІТНІХ

КРУГЛИЙ СТІЛ: ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИНАМИ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дудоров О. О.
КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ПІД ЗАХИСТОМ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Шапченко С.Д.
ЗАКОН ЩОДО ГУМАНІЗАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ДЕЯКІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Титаренко О. О.
НЕЗАКОННИЙ ОБІГ ДИСКІВ ДЛЯ ЛАЗЕРНИХ СИСТЕМ ЗЧИТУВАННЯ, МАТРИЦЬ, ОБЛАДНАННЯ ТА СИРОВИНИ ДЛЯ ЇХ ВИРОБНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ПРОЕКТІВ ЗМІН ДО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: ЗЛОЧИН ЧИ КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОСТУПОК?

Клочко А. М.
НАПАД ЯК КЛЮЧОВА ОЗНАКА РОЗБОЮ

Старовойтова Ю. Г. 
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ЗАБОРОНИ НА НЕЗАКОННЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНСАЙДЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Руфанова В. М.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 210 КК УКРАЇНИ

Олійник П. В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВІДМЕЖУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ ВІД ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ

Волинець Р. А.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВІДМЕЖУВАННЯ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 210 КК УКРАЇНИ, ВІД ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТТЯМИ 191 ТА 222 КК УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ № 3. МІЖНАРОДНЕ  ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ

Коняхин В.П.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ УК РФ: СТРАТЕГИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ

Музика А.А.
ПРО ПОШУК РОСІЯН ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Иногамова-Хегай Л.В.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И НАЗНАЧЕНИЮ НАКАЗАНИЯ В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕГОСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И НЕСТАБИЛЬНОЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Шостко О. Ю.
ПРОТИДІЯ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Бершов Г.Є.
ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ВТРУЧАННЮ В ДІЯЛЬНІСТЬ СУДДІВ В АСПЕКТІ ГАРАНТУВАННЯ НЕЗАЛЕЖНОГО СУДУ В УКРАЇНІ

Кочои С.М.
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ НОРМ УК РФ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ: ОБОСНОВАНЫ ЛИ ОНИ?

Прохорова М.Л., Прохоров А.Ю.
ОШИБКА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ УКРАИНЫ, РОССИИ И БЕЛАРУСИ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Степанюк О.С., Степанюк А.В.
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ, ХРАНЕНИИ, ПЕРЕВОЗКЕ ЛИБО СБЫТЕ ТОВАРОВ И ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ИЛИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ

Архипцев Н.И., Джобиров Р.Ф.
ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РАМКАХ СТРАН–УЧАСТНИЦ ЕВРАЗЭС

Феоктистов М.В.
ПРЕДЕЛЫ ОБРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА, СМЯГЧАЮЩЕГО УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ (ПОЗИЦИЯ РОССИИ И УКРАИНЫ: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ)

Куцевич М.П.
ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ ПРИПИСІВ РАТИФІКОВАНИХ МІЖНАРОДНИХ АКТІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Христова Ю.В.
НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ПРИПИСІВ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ У ЧАСТИНІ ПРОТИДІЇ ГРУПОВИМ ЗЛОЧИНАМ

Житний О.О.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДНОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ РАДИ ЄВРОПИ ПРО ПІДРОБЛЕННЯ МЕДИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОДІБНІ ЗЛОЧИНИ, ЩО ЗАГРОЖУЮТЬ ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я

Рощина І.О.
ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ СТАТТІ 2 ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

Абакумова Ю.В.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СПВУЧАСНИКІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ОКРЕМИХ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ

Триньова Я.О.
ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ПОЗБАВЛЕННЯ ЖИТТЯ ІНШОЇ ЛЮДИНИ НА ЇЇ ПРОХАННЯ ЗА ЗАРУБІЖНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

Маковецкая Н.Е.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭВТАНАЗИЮ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША

Ахраменка  Н.Ф.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ

Шамара О.В.
РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА У ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ В НАЦІОНАЛЬНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ № 4. ПРОБЛЕМИ МІЖГАЛУЗЕВИХ ЗВ’ЯЗКІВ І ВЗАЄМОДІЇ НАУКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ІЗ СУМІЖНИМИ  ГАЛУЗЯМИ ЗНАНЬ

Голіна В.В.
КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО У СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

Міронов С.В.
ПЕРШОЧЕРГОВІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА  УКРАЇНИ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПИТАНЬ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ

Батиргареєва В.С.
ЩОДО РОЛІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ НОРМИ ПРО РЕЦИДИВ ЗЛОЧИНІВ У ВИЗНАЧЕННІ МАСШТАБІВ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Мошак Г.Г.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІЛІЦІЇ ПІД ВПЛИВОМ ЄВРО-2012

Бантишев О.Ф., Суслов Є.О.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ ТА ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Городовенко В.В.
ПРИНЦИПИ СУДОВОЇ ВЛАДИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Балобанова Д.О.
ЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНА «ГУМАНІЗМ» У ЗАКОНОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Юзікова Н.С.
ЗАХОДИ ВИХОВАННЯ,  СПОСТЕРЕЖЕННЯ  Й РАННЬОГО ВТРУЧАННЯ У ПРОТИПРАВНУ ПОВЕДІНКУ НЕПОВНОЛІТНІХ (НА МАТЕРІАЛАХ КАНАДСЬКИХ ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦІЇ)

Однолько І.В.
КРИМІНОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

Овчаренко О.М.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ГУМАНІЗМУ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ

Кадук С.В.
ЗАСТОСУВАННЯ НА ПРАКТИЦІ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ КОЛЕКЦІЙ У РОЗКРИТТІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ

Золотарьов О.І.
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАМІСНОЇ ТЕРАПІЇ  ЯК ЗАСОБУ ЗАПОБІГАННЯ НАРКОМАНІЇ  ТА НАРКОТИЧНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Лисодєд О.В.
ЩОДО ЗМІН ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ

СЕКЦІЯ № 5. ПОГЛЯД МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НА ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Шпіляревич В. В.
ДО ПИТАННЯ ПРО ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

Гнатенко Є. С.
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

Шрамко С. С.
ДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ГРОМАДСЬКОГО ВПЛИВУ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Осадча А. С.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ  РОЗВИТКУ ВЧЕННЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ В ЗАКОНОДАВСТВІ ТА ДОКТРИНІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА У РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД

Вовк М. З.
ПРО ПІДВИЩЕНИЙ МІНІМАЛЬНИЙ ВІК ЗАГАЛЬНОГО  СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ

Андрєєв А. В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ

Потильчак Г. О.
СУБ’ЄКТ ПОДРУЖНЬОГО ВБИВСТВА

Лахова О. В.
ПРОБЛЕМИ ВСТАНОВЛЕННЯ НАСЛІДКІВ ЗЛОЧИНІВ ЗА СТАТТЕЮ 126 КК УКРАЇНИ

Євтєєва Д. П.
ЗЛОВЖИВАННЯ ОПІКУНСЬКИМИ ПРАВАМИ (ЗЛОЧИН, ПЕРЕДБАЧЕНИЙ СТАТТЕЮ 167 КК): ВИДИ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЯНЬ

Федоренко Д. М.
ВПЛИВ ПРЕДМЕТА ЗЛОЧИНІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИМАГАННЯМ, ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ

Герасимов О. В.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ ТА БОРОТЬБИ З НИМИ

Бартман Ю. Д.
РОДОВИЙ ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 2031 КК УКРАЇНИ

Тертиченко Т. М.
ПРО НЕБЕЗПЕКУ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

Кумановський М. В.
НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ ЗЕМЛЯМИ ВОДНОГО ФОНДУ В ОСОБЛИВО ВЕЛИКИХ РОЗМІРАХ (СТ. 2392 КК УКРАЇНИ): ДО ПРОБЛЕМ КВАЛІФІКАЦІЇ

Комарницький М. В.
СУБ’ЄКТ НЕЗАКОННОГО ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН – ЗАГАЛЬНИЙ ЧИ СПЕЦІАЛЬНИЙ?

Оробець К. М.
ЩОДО ПРОБЛЕМ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РОЗУМІННЯ ВОДНОГО ДОБУВНОГО ПРОМИСЛУ

Никитенко О. Г.
СИСТЕМА ПРЕСТУПЛЕНИЙ С ПРИЗНАКАМИ (ЭЛЕМЕНТАМИ) ТЕРРОРИЗИРОВАНИЯ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Полтава К. О.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ ТА ЇХ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА

Букрєєв О. І.
КОНТРАБАНДА НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ АБО ФАЛЬСИФІКОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Фєдосєєв В. В.
ЩОДО КРИМІНАЛІЗАЦІЇ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕТИНАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

Степанов Ю. В.
ВИЗНАЧЕННЯ САМОКАЛІЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ КВАЛІФІКАЦІЇ ТАКИХ ДІЙ, ВЧИНЕНИХ У СПІВУЧАСТІ, В КОНТЕКСТІ НОРМИ Ч. 1 СТ. 409 КК УКРАЇНИ

Курилюк Ю. Б. 
ІНСПЕКТОР ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ЯК СУБ’ЄКТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ НЕСЕННЯ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ

Сметаніна Н. В.
ВПЛИВ ЗЛОЧИННОСТІ НА ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Додаток Д. І.
ДЕТЕРМІНАНТИ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ: ВИЯВЛЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

Проскура В. В.
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ТЕРРИТОРИИ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРЕСТУПНОСТИ

Дубович О. В.
БЕЗПРИТУЛЬНІСТЬ ЯК ВАГОМИЙ ЧИННИК У ДЕТЕРМІНАЦІЇ ЗЛОЧИННОСТІ УКРАЇНИ

Архипцев И. Н.
ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАНЦА КАК ЖЕРТВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Чабаненко С. М.
ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ У БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ

Хорт І. В.
ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЗАХИСТ У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОСУДДЯ

Тубелець О. С.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА


 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси