НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ (СПІЛЬНО З ПРИКАРПАТСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ
ІМ. ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА)


Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем політики в сфері боротьби зі злочинністю була створена наказом ректора ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 14 жовтня 2013 року. 

Положення про лабораторію було затверджено Президентом НАПрН України академіком НАН України В.Я. Тацієм та Ректором університету. Лабораторія існує як структурний підрозділ НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса, який здійснює науково-методичне керівництво її діяльністю та ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 

Створення лабораторії було обумовлено тим, що на кафедрі кримінального права Навчально-наукового Юридичного інституту  протягом тривало часу здійснювались розробки проблем політики в сфері боротьби зі злочинністю в межах наукової школи доктора юридичних наук, професора П.Л. Фріса.

Колектив лабораторії  2014 р. (зліва направо -
О.Ю. Петечел, Ю.І. Микитин, І.Б. Медицький, Є.Д. Герман,
проф. П.Л. Фріс, І.В. Козич О.Б. Загурський)

СПІВРОБІТНИКИ
Фріс Павло Львович – завідувач навчально – науковою лабораторією, завідувач кафедри кримінального права, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.
Напрямки діяльності на сучасному етапі – політика у сфері боротьби зі злочинністю, теоретичні проблеми кримінального права
У 2006 р. захистив дисертацію зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему “Кримінально-правова політика України” та здобув науковий ступінь доктор юридичних наук. З 2008 року професор кафедри кримінального права та кримінології Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ.
Основні праці: монографія “Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми” (2005), монографія “Нарис історії кримінально-правової політики України” (2005), монографія «Порівняльне кримінальне право Республіки Польщі та України у контексті Європейського союзу» (2007)монографія “Політика у сфері боротьби зі злочинністю і права людини” (2009), навчальний посібник “Предупредительная деятельность органов внутренних дел по борьбе с отдельными преступлениями” (1987), навчальний посібник з грифом МОН України “Кримінальне право України  (Загальна частина). Збірник завдань” (1998), навчальний посібник з грифом МОН України “Короткий словник кримінально-правових  термінів” (1999), навчальний посібник з грифом МОН України “Кримінальне право України Загальна частина. В схемах та визначеннях” (2000), навчально-методичний посібник “ Кримінальне право України. Тестові завдання ” (2003),  навчальний посібник з грифом МОН України “Кримінальне право. Загальна частина” (2004, 2009), навчальний посібник з грифом МОН України “Застосування ОВС норм та інститутів кримінального та адміністративного законодавства під час проведення Євро-2012” (2011), посібники (лекційний матеріал) з дисципліни “Кримінальне право. Загальна частина”.
Є автором понад 200 наукових публікацій, 60 з яких опубліковано у фахових виданнях, затверджених ДАК України.

Козич Ігор Васильович – науковий співробітник, кандидат юридичних наук, доцент.
Напрямки діяльності на сучасному етапі – кримінально-правова політика у сфері боротьби з насильницькою злочинністю.
У 2012 році захистив дисертацію зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему “Кримінально-правова політика у сфері протидії злочинам, що вчиняються із застосуванням насильства” та здобув науковий ступінь кандидат юридичних наук.
Основні праці: навчально-методичні посібники з дисципліни “Кримінальне право. Загальна частина”.
Є автором біля 25 наукових публікацій, 7 з яких опубліковано у фахових виданнях, затверджених ДАК України.

Медицький Ігор Богданович - науковий співробітник, кандидат юридичних наук, доцент.
Напрямки діяльності на сучасному етапі – проблеми кримінального права та кримінології: актуальні питання кримінологічної політики України.
У 2007 р. захистив дисертацію зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему “Вплив соціальних факторів на злочинність в період становлення Української держави” та здобув науковий ступінь кандидат юридичних наук.
Основні праці: монографія “Вплив соціальних факторів на злочинність в період становлення Української держави” (2008), навчальний посібник з грифом МОН України “Запобігання злочинності” (2008), науково-практичний посібник (співавтор) “Проблеми протидії транснаціональній організованій злочинності” (2010), навчальний посібник “Застосування ОВС норм та інститутів кримінального та адміністративного законодавства під час проведення Євро-2012” (2011), навчально-методичний посібник «Кримінальне право України. Особлива частина»
Є автором понад 80 наукових публікацій, 20 з яких опубліковано у фахових виданнях, затвердених ДАК України.

Микитин Юрій Іванович - науковий співробітник, кандидат юридичних наук, доцент.
Основна сфера наукових зацікавлень – відновне правосуддя, альтернативи розв’язання правових конфліктів, кримінальне право, кримінальний процес, кримінально-виконавче право. Автор законопроектів у сфері медіації, відновного правосуддя. Як експерт у цій сфері, постійно залучається до науково-практичних заходів Верховним Судом України, Генеральною прокуратурою України, Національною асоціацією медіаторів України.
Автор більше п’ятдесяти публікацій з проблем захисту прав і свобод людини, відновного правосуддя, медіації, кримінального процесу, кримінально-виконавчого права.
Микитин Ю.І. є відповідальним секретарем збірника наукових статей «Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України»,  що належать до фахових видань у сфері права.

Петечел Олексій Юрійович - науковий співробітник, кандидат юридичних наук, доцент.
Напрямки наукової діяльності на сучасному етапі – юридична психологія, кримінологія.
У 2009 р. захистив дисертацію зі спеціальності 19.00.06 – юридична психологія на тему “Використання спеціальних психологічних знань щодо неповнолітніх учасників досудового розслідування” та здобув науковий ступінь кандидат юридичних наук.
Основні праці: монографія “Використання спеціальних психологічних знань щодо неповнолітніх учасників досудового розслідування” (2011).
Є автором 45 наукових публікацій, 11 з яких опубліковано у фахових виданнях, затверджених МОН України.

Шпіляревич Вікторія Вікторівна - науковий співробітник, кандидат юридичних наук, викладач.
Напрямки діяльності на сучасному етапі – кримінальне право.
Захистила дисетрацію зі спеціальності 12.00.08– кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему “Кримінально-правові заходи безпеки” на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук.
Є автором 50 наукових публікацій, 8 з яких опубліковано у фахових виданнях, затверджених ДАК України.

Наукові статті та інші публікації за темами наукових напрямків:

1. Козич І.В. «Договір» у кримінально-правових відносинах: окремі питання // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина [Текст] : Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (13-14 травня 2016 р.). – Івано-Франківськ, 2016. – 167 с. – С. 114-118. (0,25 друк.арк)
2. Козич І.В. Вплив ЗМІ на формування поведінки неповнолітнього // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ''Політика в сфері боротьби зі злочинністю'' (Івано-Франківськ, 18-19 грудня 2015 р.). – Івано-Франківськ, 2016. – С.34-36. (0,2 друк.арк)
3. Козич І.В. Інформаційна функція у кримінальному праві // Матеріали Міжнародного науково-практичного симпозіуму «Гуманізація кримінальної відповідальності та демократизація кримінального судочинства» (Івано-Франківськ, 18-19 листопада 2016 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2016. – С.93-95. (0,2 друк.арк)
4. Козич І.В. Інформаційна функція, цілі та задачі кримінально-правової політики: питання співвідношення //  Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – Випуск ХХХХІ. – Івано-Франківськ, 2016. – С.205-212. (0,45 друк.арк)
5. Козич І.В. Кодексу публічних правопорушень бути (деякі зауваження на підтримку Концепції реформування законодавства про публічні правопорушення в Україні) // Збірка тез міжнародної науково-практичної конференції «IІ Львівський форум кримінальної юстиції «Правова реформа у сфері кримінальної юстиції: ключові параметри та прогноз подальшого розвитку». – Київ.: ВАІТЕ, 2016.  – С.99-103 (0,25 друк.арк)
6. Козич І.В. Кримінально-правове  забезпечення охорони  договірних  відносин: окремі питання. // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти [текст] : Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (11-12 березня 2016 року, м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2016. – 359 с. – С.232-235. (0,25 друк.арк)
7. Козич І.В. Місце кримінально-правової політики в сфері протидії злочинам, що вчиняються із застосуванням насильства, в системі кримінально-правової політики // Політика у сфері боротьби зі злочинністю України: теоретичні та прикладні проблеми : монографія / за заг. ред. проф. П.Л. Фріса та проф. В.Б. Харченка. – Івано-Франківськ-Харків, 2016. – 419 с. – С.248-263. (0,9 друк.арк)
8. Козич І.В. Соціальна обумовленість кримінально-правового забезпечення охорони інформаційного суспільства // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування» (Харків, 12-13 жовтня 2016 р.). – Харків: Право, 2016. – С.205-207. (0,2 друк.арк)
9. Козич І.В., Микитин Ю.І. Розділ 4.5. Договір у кримінально-правових відносинах // Договір як універсальна форма правого регулювання. Монографія за ред. В.А. Васильєвої. - І-Ф., 2016. – 399 с., с. 352-375. (1,0 друк.арк)
10. Медицький І.Б. Cоціокримінологічні підходи до розуміння страху перед злочинністю // Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (19 трав. 2016 р., м. Харків, Україна) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України ; Ун-т Англія Раскін ; Праз. ін-т дослідж. з питань безпеки (PSSI) ; Чес. кримінол. т-во ; Харків. міськ. осередок гром. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права». – Харків : ХНУВС, 2016. – С.23-25. – 192 с.
11. Медицький І.Б. Гуманізм кримінально-правового впливу у  законопроектній роботі вітчизняного парламенту // Гуманізація кримінальної відповідальності та демократизація кримінального судочинства: матеріали Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 18–19 листопада 2016 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2016. – 416 с. – С.158-162. 
12. Медицький І.Б. Засоби масової інформації та страх віктимізації населення // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти [текст] : Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (11-12 березня 2016 року, м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2016. – 359 с. – С.235-238.
13. Медицький І.Б. Кримінальне право України. Особлива частина. Методичні вказівки для підготовки до семінарських (практичних) занять (для студентів денної форми навчання) [текст] / Ігор Богданович Медицький. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2016. – 56 с.
14. Медицький І.Б. Кримінально-правова політика та ризики, що тягне за собою «політична доцільність» // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина [Текст] : Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (13-14 травня 2016 р.). – Івано-Франківськ, 2016. – 167 с. – С. 125-128.
15. Медицький І.Б. Кримінально-правові гарантії професійної діяльності журналіста: зарубіжний досвід // Актуальні питання кримінального права, кримінального процесу та криміналістики (на вшанування пам’яті Ганса Гросса) : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 29 січня 2016 р.). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 248 с. – С.30-32.
16. Медицький І.Б. Наслідки злочинності у контексті кримінологічної політики: поняття, зміст, оцінка проявів // Політика у сфері боротьби зі злочинністю України: теоретичні та прикладні проблеми : монографія / за заг. ред. проф. П.Л. Фріса та проф. В.Б. Харченка. – Івано-Франківськ-Харків, 2016. – 419 с. – С.359-367.
17. Медицький І.Б. Окремі питання кримінально-правового розуміння статусу журналіста як потерпілого за КК України // Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2016 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст.. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2016. – 564 с. – С.395-398.
18. Медицький І.Б. Окремі питання регламентації заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб (у контексті дотримання національної безпеки України) // IІ Львівський форум кримінальної юстиції «Правова реформа у сфері кримінальної юстиції: ключові параметри та прогноз подальшого розвитку». Збірка тез міжнародної науково-практичної конференції – Київ.: ВАІТЕ, 2016. – 206 с. – С.129-134.
19. Медицький І.Б. Проблема нелегальної міграції та її вияв у міжнародно-правових документах // Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми: матеріали Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 11–12 березня 2016 року). – Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2016. – 238 с. – С.95-98.
20. Медицький І.Б. Реалізація кримінально-правової політики законодавцем: допущені недоліки та їх наслідки // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матер. Все-укр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 травн. 2016 р.) ; упоряд. д.ю.н., доц. Є.О. Письменський. – Миколаїв : Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С.108-111. – 244 с.
21. Медицький І.Б. Страх соціуму перед злочинністю як один із наслідків її існування // Матеріали Міжнародної науково-практичної конфе¬ренції «'Політика в сфері боротьби зі злочинністю»' [Текст]. –  Івано-Франківськ, 2016. – C.36-39. – 159 с.
22. Микитин Ю.І. Договір як універсальна форма правого регулювання. Монографія за ред. В.А. Васильєвої.І-Ф., 2016. – 399 с. (розділ 4.5. Договір у кримінально-правових відносинах (у співавторстві з І.В. Козичем), с. 352-375.
23. Микитин Ю.І. Основи закріплення статусу медіатора у кримінальному провадженні: Матеріали щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів, присвяченої 75-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника ["Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина"], м. Івано-Франківськ, 13-14 трав. 2016 р. – Івано-Франківськ: Прикарп. нац. ун-т, 2015. – С. 161-163.
24. Микитин Ю.І. Перспективи законодавчого врегулювання медіації: сучасний аналіз актуальних законопроектів /Ю.І. Микитин//Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – 2014. – № 41. с. 280-290.
25. Микитин Ю.І. Розвиток приватноправових начал у кримінальному провадженні: деякі аспекти/Ю.І. Микитин[Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина"], м. Івано-Франківськ, 2016. – с.44-48.
26. Микитин Ю.І., Сабодаш О.В., Лиско Г.О. Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів. Підсумкове видання грантового проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе правосуддя»/Ю.І. Микитин, О.В. Сабодаш, Г.О. Лиско. – Львів, 2015. – 50 с. (розділ 3.1. Загальна характеристика роботи з відбору, організації і проведення медіації в межах проекту “Медіація, як альтернативний спосіб вирішення спорів”; 3.2. Опис окремих медіаційних випадків с. 21-30).  
27. Петечел О.Ю.  Деякі питання юридичної оцінки агресії та агресивності // Політика в сфері боротьби зі злочинністю: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 18-19 грудня 2015 року. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 69-72. – 0,15 др. арк.
28. Петечел О.Ю. Види агресії та їх кримінально-правова оцінка // Актуальні проблеми кримінального права, кримінального процесу та криміналістики (на вшанування Ганса Гросса): Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичніої конференції 29 січня 2016 року. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 45-47. – 0,1 др. арк.
29. Петечел О.Ю. До питання про розуміння змісту поняття «агресія» //Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів 13-14 травня 2016 року. – Івано-Франківськ, 2016. – С.8-13. – 0,25 др. арк. 
30. Фріс П.Л. «Політична доцільність» у кримінально-правовій політиці України: приклади та ціна для суспільства//Європейські перспективи. Науково-практичний журнал. 2016, №4 С. 104-110
31. Фріс П.Л. Доктрина кримінально-правової політики: поняття та зміст//Гуманізація кримінальної відповідальності та демократизація Кримінального судочинства. Матеріали міжнародного науково-практичного симпозіуму (18-19.11.2016 р.) ПВНЗ «Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького»
32. Фріс П.Л. Доцільність у кримінальному праві//Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 12-13 жовтня 2016 р. Харків. С. 88-92
33. Фріс П.Л. Ідеологічні основи політики у сфері боротьби зі злочинністю//Кримінальна юстиція в Україні: виклики та перспективи в світлі конституційної реформи. Збірка тез першого Львівського форуму з кримінальної юстиції (18-19 вересня 2015 року). С. 212-217
34. Фріс П.Л. Політика в сфері боротьби зі злочинністю України: теоретичні та прикладні проблеми//Монографія / за заг. Ред. проф.. П.Л. Фріса та проф.. В.Б. Харченко.Івано-Франківськ-Харків, 2016. -419 с.
35. Фріс П.Л. Політика у сфері боротьби зі злочинністю – актуальні питання сьогодення//Право і суспільство. Міжнародний журнал. №4, 2016 р. С. 117-124
36. Фріс П.Л. Політика у сфері боротьби зі злочинністю та кримінально-правова політика у системі суспільних наук//Питання боротьби зі злочинністю. Випуск 31. НАПрНУ НДІ Вивчення проблем злочинності. 2016. С. 3-27
37. Фріс П.Л. Функції політики у сфері боротьби зі злочинністю//Фіскальна політика України в кримінально-правовому вимірі: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Фіскальна політика України в кримінально-правовому вимірі», 26 квітня 2016 р. / Університет державної фіскальної служби в України. Навчально-науковий інститут права; кафедра кримінального права та кримінології – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 324 с. С. 268-273
38. Фріс П.Л., Медицький І.Б. «Політична доцільність» у кримінально-правовій політиці України: приклади та «ціна» для суспільства // Європейські перспективи. – 2016. – №4. – С.104-110.
39. Шпіляревич В. В. Джерела кримінально-правової політики у сфері застосування заходів безпеки / В. В. Шпіляревич // Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 3 – 4 червня 2016 р.]. – Херсон, 2016. – С. 207–211 (0,2 арк.).
40. Шпіляревич В. В. Джерела кримінально-правової політики у сфері застосування заходів безпеки / В. В. Шпіляревич // Політика в сфері боротьби зі злочинністю [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 9 – 10 грудня 2016 р.]. – Івано-Франківськ, 2016. – подано до друку (0,2 арк.).
41. Шпіляревич В. В. Заходи соціального захисту та кримінально-правові заходи безпеки: погляд у минуле та вимоги сьогодення / В. В. Шпіляревич // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2016. – Вип. XXXV. – подано до друку (0,7 арк.)
42. Шпіляревич В. В. Кримінально-правова політика у сфері застосування заходів безпеки: поняття та шляхи удосконалення / В. В. Шпіляревич // Слово Національної школи суддів України. – 2016. – № 3 (16). – подано до друку (0,7 арк.)
43. Шпіляревич В. В. Кримінально-правовий аспект дослідження видів “небезпечного стану” особи / В. В. Шпіляревич // Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 29 – 30 січня 2016 р.]. – Львів, 2016. – С. 43–46 (0,2 арк.).
44. Шпіляревич В. В. Мета примусових заходів виховного характеру / В. В. Шпіляревич // Наука в сучасному світі [матеріали VII Міжнародної конференції 19 березня 2016 р.]. – Київ, 2016. – С. 78–82 (0,2 арк.).
45. Шпіляревич В. В. Окремі аспекти дослідження кримінально-правових заходів безпеки, що можуть (повинні) бути застосовані виключно до неповнолітніх / В. В. Шпіляревич // Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 6 – 7 жовтня 2016 р.]. – Харків, 2016. – С. 319–322 (0,2 арк.).
46. Шпіляревич В. В. Піклування родичів або опікунів з обов’язковим лікарським наглядом: кримінально-правовий та процесуальний аспекти  / В. В. Шпіляревич // Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 15 – 16 липня 2016 р.]. – Харків, 2016. – С. 73–76 (0,2 арк.).
47. Шпіляревич В. В. Поняття і порядок застосування адміністративного нагляду як різновиду кримінально-правових заходів безпеки / В. В. Шпіляревич // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина [матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів 13 травня 2016 р.]. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 145–149 (0,2 арк.).
48. Шпіляревич В. В. Поняття кримінально-правової політики у сфері застосування заходів безпеки / В. В. Шпіляревич // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 30 листопада 2016 р.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – подано до друку (0,2 арк.).
49. Шпіляревич В. В. Правова природа “небезпечного стану” особи: кримінально-правовий та кримінологічний аспекти / В. В. Шпіляревич // Актуальні проблеми держави і права. – 2016. – № 77. – подано до друку (0,7 арк.) 
50. Шпіляревич В. В. Правова природа підтримуючих заходів як різновиду кримінально-правових заходів безпеки / В. В. Шпіляревич // Актуальні питання публічного та приватного права. – 2016. – № 1 (12). – С. 121–125 (0,2 арк.). 
51. Шпіляревич В. В. Призначення вихователя: кримінально-правовий та процесуальний аспекти  / В. В. Шпіляревич // Сучасні правові системи світу: тенденції та фактори розвитку [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 26 – 27 серпня 2016 р.]. – Запоріжжя, 2016. – С. 91–93 (0,2 арк.).
52. Шпіляревич В.В. Кримінально-правова політика у сфері застосування заходів безпеки Політика у сфері боротьби зі злочинністю України: теоретичні та прикладні проблеми : монографія / за заг. ред. проф. П. Л. Фріса та проф. В. Б. Харченка. – Івано-Франківськ-Харків, 2016. – 419 с. (1,1 арк.).

Конференції, семінари, круглі столи

ІІІ Львівський форум кримінальної юстиції

Міжнародна науково-практична конференція «Політика в сфері боротьби зі злочинністю»

Засідання Президії Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права»
 
Лабораторія і в подальшому прийматиме участь у проведенні наукових експертиз дисертацій, що підготовлюються на кафедрі кримінального права Навчально-наукового Юридичного інституту, підготовці проектів законів та наукових висновків по законопроектах, проведенні конференцій, круглих столів, виданні монографій та статей за профілем діяльності Лабораторії тощо.
 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси