HАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

Фундаментальні наукові дослідження:

1. "Теоретичні питання удосконалення кримінального законодавства та практика його застосування" (термін виконання: 1 квартал 2012 р. – 4 квартал 2016 р., науковий керівник теми – акад. НАН України Тацій В.Я.). Тема затверджена постановою Президії НАПрН України № 79/8 від 7 грудня 2011 р. та постановою Вченої ради Інституту № 2 від 23 листопада 2011 р. (номер державної реєстрації 0112U001335). Метою наукового дослідження є розв’язання теоретичних і практичних питань удосконалення кримінального законодавства та практики його застосування, надання пропозицій до чинного законодавства про кримінальну відповідальність.

2. "Теоретичні та прикладні проблеми реформування Державної кримінально-виконавчої служби України" (термін виконання: 1 квартал 2012 р. – 4 квартал 2016 р., науковий керівник теми  -  д.ю.н., проф. Степанюк А.Х.). Тема затверджена постановою Президії НАПрН України № 79/8 від 7 грудня 2011 р. та постановою Вченої ради Інституту № 2 від 23 листопада 2011 р. (номер державної реєстрації 0112U001332).  Метою наукового дослідження є розробка пропозицій щодо вдосконалення підходів до організації діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України в цілях формування її дії на засадах безумовного забезпечення захисту прав та інтересів особи, суспільства і держави шляхом створення умов для виправлення і ресоціалізації засуджених.

3. "Концептуальні основи побудови сучасного кримінального процесу України та проблеми гармонізації вітчизняного законодавства у сфері кримінальної юстиції із законодавством Європейського Союзу". (термін виконання: 1 квартал 2012 р. – 4 квартал 2016 р., науковий керівник теми – доц. Шило О. Г.). Тема затверджена постановою Президії НАПрН України № 79/8 від 7 грудня 2011 р. та постановою Вченої ради Інституту № 2 від 23 листопада 2011 р. (номер державної реєстрації 0112U001331). Метою дослідження за першим напрямом «Концептуальні основи побудови сучасного кримінального процесу України» є розробка концептуальних основ побудови сучасного кримінального процесу в Україні. Другий напрям «Проблеми гармонізації вітчизняного законодавства у сфері кримінальної юстиції із законодавством Європейського Союзу» має за мету формулювання науково обґрунтованих пропозицій, спрямованих на удосконалення системи кримінального судочинства, створення дієвого механізму захисту прав, свобод і законних інтересів його учасників, забезпечення їх ефективним судовим захистом, гармонізацію кримінального судочинства із загальновизнаними міжнародними стандартами у галузі прав людини та відправлення правосуддя.

4. "Теоретичні і прикладні проблеми участі громадськості у запобіганні злочинності: міжнародний та вітчизняний досвід" (термін виконання: 1 квартал 2012 р. – 4 квартал 2016 р., науковий керівник теми –  д.ю.н. проф. Голіна В.В.). Тема затверджена постановою Президії НАПрН України № 79/8 від 7 грудня 2011 р. та постановою Вченої ради Інституту № 2 від 23 листопада 2011 р. (номер державної реєстрації 0112U001330). Дослідження спрямоване на теоретичне обґрунтування необхідності та ефективності участі громадськості у запобіганні злочинності в Україні; вивчення рекомендацій Організації Об’єднаних Націй та її спеціалізованих органів стосовно участі громадськості у запобіганні злочинності; розробку концептуальних засад щодо нових форм участі громадськості у запобіганні злочинності та її проявам тощо.

5. "Проблема латентної віктимності та шляхи її розв’язання в Україні" (термін виконання: 1 квартал 2012 р. – 4 квартал 2016 р., науковий керівник теми – д.ю.н., проф. Головкін Б.М.). Тема затверджена постановою Президії НАПрН України № 79/8 від 7 грудня 2011 р. та постановою Вченої ради Інституту № 2 від 23 листопада 2011 р. (номер державної реєстрації 0112U001333). Дослідження за вказаною темою має за мету розробку теоретичних положень латентної віктимності, вивчення закономірностей поширення цього явища, визначення орієнтованого рівня латентної віктимності в Україні, з’ясування чинників, що її продукують, а також дослідження негативних наслідків для суспільства.

6. "Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції" (термін виконання: 1 квартал 2012 р. – 4 квартал 2016 р.,науковий керівник теми – д.ю.н., проф., акад. НАПрН України Шепітько В.Ю.). Тема затверджена постановою Президії НАПрН України № 79/8 від 7 грудня 2011 р. та постановою Вченої ради Інституту № 2 від 23 листопада 2011 р. (номер державної реєстрації 0110U001499). Мета дослідження: поглиблене дослідження інноваційних засад техніко-криміналістичного забезпечення органів кримінальної юстиції, здійснення порівняння вітчизняного та зарубіжного досвіду у цій сфері, визначення науково обґрунтованих напрямів подальших досліджень щодо можливостей розробки та впровадження новітніх технічних засобів, прийомів та методів у практику боротьби зі злочинністю.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту

Наші колеги
Державні web-ресурси