Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 8 листопада 2012 р. по 5 грудня 2012 р.

МОНОГРАФІЇ:

1. Злочинність у паливно-енергетичній сфері України: кримінологічна характеристика та запобігання: монографія / Б. М. Головкін, Г. Ю. Дарнопих, І. О. Христич. – Х. : Право, 2013. – 248 с.

2. Імплементація міжнародно-правових норм у сфері оподаткування в законодавство України: монографія / за заг. ред. д.е.н., професора П. В. Мельника та д.ю.н., професора Л. Д. Тимченка. – І. : НУ ДПС України, 2012. – 406 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1. Михалко І. С. Забезпечення принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки засуджених: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / І. С. Михалко ; НУ «ЮА України ім. Я. Мудрого». – Х., 2012. – 20 с.

2. Дунаєва Т. Є. Кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання службовій недбалості: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Т. Є. Дунаєва; НУ «ЮА України ім. Я. Мудрого». – Х., 2012. – 20 с.

3. Топорецька З. М. Особливості розслідування зайняття гральним бізнесом : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / З. М. Топорецька ; КНУ ім.  Т. Шевченка. – К., 2012. – 19 с.

ЗБІРНИКИ:

1. Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: мат. IV міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 95-річчю з дня народження професора М. В. Салтевского (м. Одеса, 2 листопада 2012 року). – О. : Фенікс, 2012. – 525 с.

2. Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування та перспективи удосконалення: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародного симпозіуму,  21 – 22 вересня 2012 року. – Л.: ЛДУВС, 2012. – 476 с.

ЖУРНАЛИ:

1. Вісник Верховного суду України. – 2012. – №11.

2. Вісник прокуратури. – 2012. – № 11.

3. Бюлетень міністерства юстиції України. – 2012. – № 11.

4. Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 10.

5. Право України. – 2012. – № 9.

6. Государство и право. – 2012. – № 10.

7. Законность. – 2012. – № 10.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.

2. Урядовий кур’єр.

3. Юридичний вісник України.

4. Судовий Вісник.

СТАТТІ У ЗБІРНИКАХ:

1. М. В. Шепітько Проблеми встановлення обстановки вчинення злочинів проти правосуддя // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: мат. IV міжнар. наук.- практ. конф., присвяченої 95-річчю з дня народження професора М. В. Салтевского (м. Одеса, 2 листопада 2012 року). – О. : Фенікс, 2012. – С. 202 – 204.

2. В. В. Білоус Щодо актуальності дослідження теоретичних засад формування і практики застосування інформаційних технологій у криміналістиці // Там само. – С. 266 – 269.

3. Ю. М. Грошевий Система загальних засад кримінального провадження за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Там само. – С. 315 – 317.

4. О. В. Капліна Проблеми тлумачення загальних вимог до проведення слідчих (розшукових) дій // Там само. – С. 338 – 342.

5. В. Ю. Шепитько О пределах использования специальных знаний в уголовном процессе // Там же. – С. 499 – 502.

6. Баулін Ю. В. Вимоги принципу верховенства права при криміналізації та декриміналізації суспільно небезпечних діянь // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування та перспективи удосконалення: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародного симпозіуму,  21 – 22 вересня 2012 року. – Л.: ЛДУВС, 2012. – С. 13 – 17.

7. Борисов В. І Співвідношення кримінально-правової характеристики злочину та його складу // Там само. – С. 30 – 35.

8. Голіна В. В. Проблеми кримінально-правової правосвідомості в Україні // Там само. – С. 57 – 60.

9. Бартман Ю. Д. Щодо видового об’єкта злочину, передбаченого ст. 203-1 КК України // Там само. – С. 259 – 263.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Судова практика призначення покарань за хабарництво (ст. 368 Кримінального кодексу України) // Вісник Верховного суду України. – 2012. – №11. – С. 18 – 30.

2. Д. Третьяков Деякі проблемні аспекти кваліфікації одержання хабара // Вісник прокуратури. – 2012. – № 11. – С. 68 – 71.

3. І. Мірошниченко Віктимність особи похилого віку як жертви злочину // Там само. – С. 80 – 85.

4. З. В. Журавська Роль віктимності у механізмі вчинення злочинів у місцях позбавлення волі // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2012. – № 11. – С. 69 – 76.

5. В. М. Трофименко Актуальні питання порядку проведення експертизи за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Там само. –  С. 77 – 82.

6. Б. Кошель Проблеми реалізації інституту виправдання в сучасному кримінальному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 10. – С. 121 – 124.

7. Корнякова Т. Кримінологічне забезпечення національної безпеки України в паливно-енергетичному комплексі України // Право України. – 2012. – № 9. – С. 357 – 362.

8. Баганець О. Доказування обставин, що впливають на ступінь тяжкості службового злочину // Там само. – С. 369 – 375.

9. П. И. Иванов, М. А. Лобанов Актуальные проблемы правового регулирования деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию налоговых преступлений и пути их решения // Государство и право. – 2012. – № 10. – С. 46 – 53.

10. М. В. Костенников, А. В. Куракин, Н. А. Овчинников Актуальные проблемы обеспечения законности и противодействия коррупции в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации. Т. 3. // Там же. – С. 116 – 117.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. М. Іллюк Розкриття злочинів за новим КПК // Юридичний вісник України. – 2012. – № 48(1 – 7 грудня). –  С. 13.

2. Судове рішення У яких випадках прохання дати хабар не містить ознак злочину вимагання хабара // Судовий Вісник. – 2012. – № 11 (29 листопада). – С. 22 – 23.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 25 жовтня 2012 р. по 7 листопада 2012 р.

ЖУРНАЛИ:

1. Вісник Верховного суду України. – 2012. – №10.

2. Юридична Україна. – 2012. – № 10.

3. Вісник прокуратури. – 2012. – № 10.

4. Наука та наукознавство. – 2012. – № 3.

5. Бюлетень міністерства юстиції України. – 2012. – № 10.

6. Российский судья. – 2012. – № 9.

7. Государство и право. – 2012. – № 9.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.

2. Урядовий кур’єр.

3. Юридичний вісник України.

4. Судовий випуск.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Роговенко Д. С. Відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю, за договорами страхування цивільної відповідальності при розгляді кримінальних справ // Вісник Верховного суду України. – 2012. – №10. – С. 34 – 37.

2. Чорноус Ю. М. Актуальні питання дослідження міжнародної злочинності // Там само. – С. 44 – 48.

3. Яра О. Вплив норм міжнародного права на стан кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності // Юридична Україна. – 2012. – № 10. – С. 81 – 86.

4. Набруско М. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для забезпечення безпеки учасників судочинства у кримінальних справах про торгівлю людьми // Там само. – С. 87 – 92.

5. Топорецька З. Призначення судових експертиз при розслідування незаконного зайняття гральним бізнесом // Там само. – С. 93 – 98.

6. Смокович М. Судова влада: місце в суспільстві та судовий контроль // Там само. – С. 99 – 107.

7. Рогатюк І. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх // Вісник прокуратури. – 2012. – № 10. – С. 24 – 32.

8. Корж В. Новий Кримінальний процесуальний кодекс України: проблеми впровадження в практичну діяльність // Там само. – С. 79 – 87.

9. Матвійчук В. К. Порівняльно-правове дослідження способів, місця і часу вчинення деяких злочинів проти довкілля за Кримінальним кодексом України 1960 та 2001 рр. // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2012. – № 10. – С. 77 – 82.

10. Шамара О. В. Шляхи вдосконалення національного законодавства у сфері боротьби з тероризмом // Там само. – С. 83 – 90.

11. Брусницын Л. В. Полномочия должностных лиц по обеспечению безопасности граждан, содействующих уголовному правосудию // Государство и право. – 2012. – № 9. – С. 52 – 64.

СТАТТІ У ГАЗЕТІ :

1. Фаринник В. Особливості процесуальної взаємодії органу досудового розслідування з іншими підрозділами МВС та громадськістю у кримінальному провадженні // Юридичний вісник України. – 2012. – № 44 (3 – 9 листопада). – С. 4.

2. Бєляков К., Машевська К. Дифамація по-українськи // Там само. – С. 5.

3. Тацій В. Я. Своєю дорогою на Землі до своєї планети у космосі (пам’яті Героя України В. В. Сташиса) // Там само. – С. 12.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 4 жовтня 2012 р. по 24 жовтня 2012 р.

КНИГИ:

1. Законодавчий процес і парламентська законодавча процедура в Україні (проблеми якості, рекомендації щодо вдосконалення в контексті європейської практики): монографія / О. В. Скрипнюк, М. О. Теплюк, О. І. Ющик. – К.: Атіка-Н, 2010. – 92 с.

2. Пономаренко Ю. А. Штраф як вид покарання у кримінальному праві України (за результатами реформи 2011 р.): наук. нарис / Ю. А. Пономаренко. – Х.: Право, 2012. – 80 с.

3. Державне програмування і регіональне планування заходів запобігання злочинності в Україні / В. В. Голіна, С. Ю. Лукашевич, М. Г. Колодяжний. – Х.: Право, 2012. – 304 с.

4. Практика судів України з кримінальних справ (2009 – 2011). Вид. 2-ге, доповн. / Укладач В. І. Тютюгін. – Х.: Одіссей, 2012. – 504 с.

АВТОРЕФЕРАТ:

1. Мельник Д. В. Дослідження малоінформативних підписів методом структурно-геометричних характеристик: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Д. В. Мельник; ДПС України НУДПС України. – Ірпінь. –  2012. – 18 с.

БРОШУРИ:

1. Програма міжнародної науково-практичної конференції « Основні напрямки розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність» (11–12 жовтня 2012 р.). – Х., 2012. – 37 с.

2. Рекомендації міжнародної науково-практичної конференції « Основні напрямки розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність» (11–12 жовтня 2012 р.). – Х., 2012. – 10 с.

ЗБІРНИК:

1. Основні напрямки розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 жовтн. 2012 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2012. – 632 с.

ЖУРНАЛИ:

1. Право України. – 2012. – № 8.

2. Государство и право. – 2012. – № 8.

3. Российский судья. – 2012. –  № 8.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.

2. Урядовий кур’єр.

3. Юридичний вісник України.

4. Судовий випуск.

5. Vivat Lex!

СТАТТІ У ЗБІРНИКУ:

1. Тацій В. Я. Стабільність та динамізм кримінального законодавства України як запорука його якості та ефективності // Основні напрямки розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 жовтн. 2012 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2012. – С. 6 – 13.

2. Головін А. С. Кримінальна відповідальність в контексті сучасних тенденцій відправлення правосуддя // Там само. – С. 14 – 24.

3. Панов М. І. Методологія науки як необхідна складова фундаментальних досліджень кримінального права // Там само. – С. 25 – 30.

4. Альбрехт П. А. Замена принципа вины понятием риска в европейском научном сообществе // Там же. – С. 37 – 40.

5. Рустамбаев М. Х. Дальнейшая либерализация уголовного законодательства в процессе демократизации страны // Там же. – С. 47 – 50.

6. Тимошенко В. А. Шляхи вдосконалення кримінального законодавства України у сфері боротьби з наркозлочинами // Там само. – С. 51 – 53.

7. Хомич В. М. Институт уголовной ответственности в УК Беларуси и его влияние на нормализацию классических стандартов в уголовной политике // Там же. – С. 58 – 61.

8. Баулін Ю. В. Кримінально-правова система України: загальна характеристика // Там само. – С. 62 – 64.

9. Тютюгин В. И. Некоторые вопросы назначения наказания по соглашению сторон в связи с принятием нового уголовного процессуального кодекса Украины // Там же. – С. 81 – 86.

10. Бойко А. И. Народ – власть – уголовно-правовая наука // Там же. – С. 87 – 93.

11. Павленко Т. А. Щодо функцій кримінального права // Там само. – С. 122 – 125.

12. Борисов В. І. Проблеми запровадження у законодавство України інституту кримінального проступку // Там само. – С. 178 – 182.

13. Лемешко О. М. Вплив показників особи злочинця на звільнення від кримінальної відповідальності (або покарання) // Там само. – С. 247 – 248.

14. Нетеса Н. В. Щодо питання оптимізації видів покарання за порушення правил охорони або використання надр // Там само. – С. 360 – 363.

15. Шостко О. Ю. Протидія організованій злочинності в Україні в контексті зарубіжного досвіду // Там само. – С. 414 – 417.

16. Голіна В. В. Кримінальне законодавство у системі заходів запобігання злочинності // Там само. – С. 475 – 478.

17. Батиргареєва В. С. Роль положення ст. 34 КК України у визначенні масштабів рецидивної злочинності // Там само. – С. 482 – 486.

18. Мошак Г. Г. Вдосконалення діяльності органів міліції під впливом Євро-2012 // Там само. – С. 486 – 488.

19. Овчаренко О. М. Реалізація принципу гуманізму в діяльності органів кримінальної юстиції // Там само. – С. 506 – 211.

20. Шрамко С. С. До питання застосування заходів громадського впливу при звільненні особи від кримінальної відповідальності // Там само. – С. 529 – 531.

21. Євтєєва Д. П. Зловживання опікунськими правами (злочин, передбачений ст. 167 КК України): види суспільно небезпечних діянь // Там само. – С. 548 – 551.

22. Бартман Ю. Д. Родовий об’єкт злочину, передбаченого ст. 2031 КК України // Там само. – С. 558 – 563.

23. Кумановський М. В. Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах: до проблем кваліфікації // Там само. – С. 565 – 568.

24. Дубович О. В. Безпритульність як вагомий чинник у детермінації злочинності України // Там само. – С. 602 – 604.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Панов М. Кримінальна відповідальність: поняття, принципи, підстава // Право України. – 2012. – № 8. – С. 249 – 260.

2. Бабаев М. М.,  Пудовочкин Ю. Е. Изменения российского уголовного права и их уголовно-политическая оценка // Государство и право. – 2012. – № 8. – С. 35 – 45.

3. Демчук С. Д. Российская государственная антинаркотическая политика и ее совершенствование // Там же. – С. 46 – 56.

СТАТТЯ У ГАЗЕТІ:

1. Зеленецкий В. С. Принцип официальности в современном уголовном процессе // Юридичний вісник України. – 2012. – № 42 (20 – 26 жовтня). – 2012. – С. 4.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ НАПрН України
з 13 вересня 2012 р. по 3 жовтня 2012 р.

КНИГИ:

1. Зеленецкий В. С. Свод монографических работ новой научной направленности. – К.: Истина, 2012. – 776 с.

2. Прыгунов П. Я. Психологическое обеспечение социальных операций. Оперативное внедрение : учебное пособие. – К. : Е. С. Липкан, 2012. – 188 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1. Оробець К. М. Кримінальна відповідальність за незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / К. М. Оробець; НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – 2012. – 20 с.

2. В’юнник Д. Ю. Методика розслідування крадіжок автотранспортних засобів: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Д. Ю. В’юнник; НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – 2012. – 19 с.

3. Бенедик В. І. Норми адміністративно-процесуального права: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / В. І. Бенедик; НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – 2012. – 20 с.

4. Соболь О. І. Класифікація злочинів: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / О. І. Соболь; МВС ДДУВС. – 2012. – 20 с.

5. Туровець Ю. М. Початковий етап розслідування злочинів проти довкілля: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Ю. М. Туровець; ДПС України НУДПС України. – 2012. – 17 с.

6. Мировська А. В. Використання спеціальних знань при розслідуванні фальшивомонетництва: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 /  А. В. Мировська; МВС ДДУВС. – 2012. – 16 с.

ЖУРНАЛИ:

1. Законность. – 2012. – № 8.

2. Підприємництво, господарство і право. – 2012. –  № 8, № 9.

3. Вісник Верховного Суду України. – 2012. – № 9.

4. Вісник прокуратури. – 2012. –  № 9.

5. Юридична Україна. – 2012. – № 9.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.

2. Урядовий кур’єр.

3. Юридичний вісник України.

4. Судовий випуск.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Шебалин В. Прокурор и разумность сроков уголовного судопроизводства // Законность. – 2012. – № 8. – С. 38 – 39.

2. Смушкин А. Виртуальные следы в криминалистике // Там же. – С. 43 – 45.

3. Петров А. Признаки преступления как элемент основания для возбуждения уголовного дела // Там же. – С. 51 – 55.

4. Радзієвський В. Про окремі соціальні передумови виникнення кримінальної субкультури // Підприємництво, господарство і право. – 2012. –  № 8. – С. 164 – 168.

5. Борисов В. Проблеми запровадження у законодавство України інституту кримінального проступку // Підприємництво, господарство і право. – 2012. –  № 9. – С. 104 – 107.

6. Шаблистий В. Без пековий вимір вітчизняного кримінального закону // Там само. – С. 112 – 114.

7. Радзієвський В. Кримінальна субкультура на землях України: від середньовіччя до новітнього часу // Там само. – С. 118 – 122.

8. Кравченко І. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини з метою використання найманої праці // Вісник прокуратури. – 2012. –  № 9. – С. 30 – 37.

9. Наджафов О. Угоди за Кримінальним процесуальним кодексом України // Там само. – С. 44 – 53.

10. Гультай П. Деякі проблеми прокурорського нагляду за законністю застосування запобіжних заходів у світлі нового КПК України // Там само. – С. 54 – 60.

11. Мірошниченко С. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинам проти правосуддя // Там само. – С. 68 – 74.

12. Іванов А. Корупція в системі детермінант податкових злочинів // Там само. – С. 75 – 82.

13. Яра О. Теоретичні та практичні питання кримінально-правової відповідальності у сфері захисту економічної конкуренції // Юридична Україна. – 2012. – № 9. – С. 73 – 77.

СТАТТЯ У ГАЗЕТІ :

1. Попелюшко В. Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, види та загальна характеристика // Юридичний вісник України. – 2012. – № 39 (29 вересня – 5 жовтня). – С. 6 – 7.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ НАПрН України
з 1 липня 2012 р. по 12 вересня 2012 р.

КНИГИ:

1. Дирдін М. Є., Цимбал Т. Я., Власова Г. П., Грицюк І. В. Повторність у слідчій діяльності : монографія / Дирдін М. Є., Цимбал Т. Я.,      Власова Г. П., Грицюк І. В. – Ірпінь: НУ ДПС України, 2012. – 182 с.

2. Мулявка Д. Г., Атаманчук О. В., Рекуненко Т. О. Організація використання інформаційних ресурсів ДПС України у протидії податковим правопорушенням : навчальний посібник. – Ірпінь: НУДПС України. – 2012. – 192 с.

3. Яковець І. С. Умовно-дострокове звільнення та заміна невідбутої частини покарання більш м’яким. – PRI, 2012. – 212 с.

4. Проблеми та перспективи удосконалення протидії діяльності суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності : монографія. – К. : Алерта, 2011. – 298 с.

5. Кримінально-виконавче право України (схеми і таблиці) : навч. посібник / А. А. Васильєв, Д. Ю. Гуренко, Д. Ю. Кондратов та ін. ; за заг. ред. О. В. Лісіцкова, О. М. Литвинова та Є. Ю. Бараша ; наук. ред. О. М. Бандурка. – Х. : Тім Пабліш Груп, 2012. – 210 с.

6. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» : наук.-практ. коментар / За заг. ред. акад. НАПрН України О. М. Бандурки ; Наукова редакція д-ра юрид. наук, ст. наук. сп. В. В. Ковальської, д-ра юрид. наук, професора О. М. Литвинова. – Х. : НвкаНова, 2012. – 224 с.

ЗБІРНИКИ:

1. Правові та політичні проблеми сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Луцьк, 22 квітня, 2012 р.). – К. : ФОП  Ліпкан О. С., 2012. – 96 с.

2. Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. / редкол.: В. Я. Тацій та ін. – Х. : Право, 2012. –  № 2 (69). – 312 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1. Мельник О. В. Запобігання злочинам щодо забруднення довкілля в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. В. Мельник; НАВС. – К., 2012. – 19 с.

2. Галян С. В. Дізнання по злочинах у сфері оподаткування : процесуальні та організаційні аспекти : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / С. В. Галян; ДПС України НУ ДПС України. – Ірпінь, 2012. – 16 с.

3. Павловська А. А. Продовження та поновлення строків у кримінальному процесі України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. А. Павловська; ДПС України НУ ДПС України. – Ірпінь, 2012. – 16 с.

ЖУРНАЛИ:

1. Юридична Україна. – 2012. – № 7, № 8.

2. Законность. – 2012. – № 6, № 7.

3. Государство и право. – 2012. – № 5, № 6, № 7.

4. Российский следователь. – 2012. – № 10, № 11, № 12.

5. Российский судья. – 2012. – № 5, № 6, № 7.

6. Вісник Верховного Суду України. – 2012. –  № 7, № 8.

7. Вісник прокуратури. – 2012. –  № 7, № 8.

8. Підприємництво, господарство і право. – 2012. –  № 7.

9. Наука та наукознавство. – 2012. – № 2.

10. Право України. – 2012. – № 7.

11. Кримінальне судочинство. – 2012. – № 2.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.

2. Урядовий кур’єр.

3. Юридичний вісник України.

4. Судовий випуск.

5. Пенітенціарій Одещини.

СТАТТІ У ЗБІРНИКУ:

1. Демидова Л. Кримінальний кодекс України як якісно-кількісна система (системно-функціональний підхід) // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. / редкол.: В. Я. Тацій та ін. – Х. : Право, 2012. –  № 2 (69). – С. 216 – 226.

2. Мохончук С. Юридичний склад найманства та його особливості в системі злочинів проти миру та безпеки людства // Там само. – С. 227 – 236.

3. Мірошниченко С. Класифікація злочинів проти правосуддя // Там само. – С. 237 – 246.

4. Тітко І. Кримінально-процесуальний кодекс України про міжнародне співробітництво: недоліки нормативної регламентації // Там само. –    С. 247 – 257.

5. Рижов І. М. Щодо необхідності актуалізації стратегій протидії тероризму // Правові та політичні проблеми сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Луцьк, 22 квітня, 2012 р.). – К. : ФОП     Ліпкан О. С., 2012. – С. 14 – 16.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Плутицька К. Спеціально-кримінологічне запобігання примушуванню до вступу в статевий зв'язок // Юридична Україна. – 2012. – № 7. –   С. 76 – 80.

2. Нафиков И. Меры по противодействию коррупции на муниципальном уровне // Законность. – 2012. – № 6. – С. 3 – 8.

3. Губин С. Прокурорский надзор и руководство уголовным преследованием по делам о деятельности организованных преступных формирований // Там же. – С. 9 – 13.

4. Пиюк А. Процессуальный статус прокурора в уголовном судопроизводстве // Там же. – С. 13 – 16.

5. Яны П. Взятка или мошенничество? // Там же. – С. 29 – 34.

6. Мондохонов А. Противодействие организованной преступности // Там же. – С. 38 – 40.

7. Макарова З. Конституция – основной и главный закон для всех // Там же. – С. 46 – 48.

8. Федоров А., Гончаров Д. Комплексное межотраслевое противодействие преступности // Там же. – С. 48 – 54.

9. Хилюта В. Уничтожение или повреждение чужого имущества, сопряженное с хищением: вопросы квалификации // Там же. – С. 55 – 56.

10. Исаенко В. Методика прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании преступлений // Там же. – С. 10 – 14.

11. Дмитриев Ю. А. Борьба с коррупцией: фикция или реальность? // Государство и право. – 2012. – № 5. – С. 12 – 16.

12. Лунеев В. В. Модернизация в условиях преступности // Там же. – С. 56 – 67.

13. Дикарев И. С. Соотношение принципов публичности и состязательности в уголовном судопроизводстве (Исторический аспект) // Там же. – С. 88 – 95.

14. Братановский С. Н., Зеленов М. Ф. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе как объект антикоррупционного контроля // Государство и право. – 2012. – № 6. – С. 5 – 15.

15. Трухин А. М. Проблемы оконченного и неоконченного соучастия в преступлении // Там же. – С. 62 – 69.

16. Мамошин М. А. Использование специалистом научно-технических средств в расследовании преступлений // Российский следователь. – 2012. – № 10. – С. 4 – 6.

17. Шестакова С. Д., Козлова Е. Л. Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего // Там же. – С. 11 – 13.

18. Ендольцева Ю. В. К вопросу о правовой природе освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности // Там же. – С. 24 – 26.

19. Проценко С. В. О приготовлении к преступлению // Там же. – С. 26 – 29.

20. Рузевич О. Р. Уголовно-правовое регулирование угрозы в преступлениях против собственности по советскому законодательству // Там же. – С. 46 – 48.

21. Горлов А. С, Единый государственный реестр как предмет уголовно-правовой охраны // Российский судья. – 2012. – № 5. – С. 12 – 14.

22. Биков В. М., Черкасов В. Н. Новый закон о преступлениях в сфере компьютерной информации ст. 272 УК РФ // Там же. – С. 14 – 19.

23. Кисленко С. Л. Разумность сроков уголовного преследования // Там же. – С. 20 – 22.

24. Тютюгін В. І., Євдокімова О. В. Особливості застосування додаткових покарань у кумулятивних санкціях статей Особливої частини Кримінального кодексу України // Вісник Верховного Суду України. – 2012. –  № 7. – С. 41 – 47.

25. Колб О., Пришко І. Деякі аспекти правового статусу засуджених до позбавлення волі // Вісник прокуратури. – 2012. –  № 7. – С. 24 – 30.

26. Пап М. Не кожне звернення може бути визнано заявою про злочин // Там само. – С. 47 – 52.

27. Пілат І. Додержання судами розумних строків розгляду кримінальних справ // Там само. – С. 53 – 56.

28. Мірошниченко С. Адміністративно-дисциплінарна преюдиція у кримінальному праві як спосіб запобігання злочинам проти правосуддя у контексті ст. 391 КК України // Там само. – С. 67 – 76.

29. Наджафов О. Новий Кримінальний кодекс зумовлює потребу в удосконаленні чинних законів матеріального права щодо відповідальності за корупційні правопорушення // Там само. – С. 82 – 88.

30. Рубан В. Наглядова та координаційна діяльність органів прокуратури у сфері боротьби зі злочинністю та протидії наркоманії // Вісник прокуратури. – 2012. –  № 8. – С. 22 – 26.

31. Ярош В. Окремі питання інституту дійового каяття як обставини, що пом’якшує відповідальність, його відмежування від добровільної відмови від вчинення злочину у кримінальному праві України // Там само. – С. 61 – 67.

32. Романюк О. Взаємодія установ виконання покарань з іншими органами та організаціями // Там само. – С. 73 – 82.

33. Лизогуб Я. Кваліфікуючі ознаки незаконного позбавлення волі людини: наукові аргументи проти законодавчих фактів // Підприємництво, господарство і право. – 2012. –  № 7. – С. 91 – 94.

34. Тавлуй О. Розмежування складу злочину, передбаченого статтею 169 Кримінального кодексу України, з іншими складами злочинів і правопорушеннями // Там само. – С. 98 – 101.

35. Питання Загальної частини Кримінального кодексу України // Кримінальне судочинство. – 2012. – № 2. – С. 18 – 39.

36. Розгляд справ про злочини окремих категорій // Там само. – С. 40 – 52.

37. Питання застосування кримінально-процесуального законодавства // Там само. – С. 53 – 66.

38. Порушення кримінальної справи, дізнання і досудове слідство // Там само. – С. 66 – 70.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ НАПрН України
з 15 червня 2012 р. по 21 червня 2012 р.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1. Головчук В. А. Кримінально-правова охорона порядку виконання судових рішень : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / В. А. Головчук ; НАВС. – К., 2012. – 19 с.
2. Береза О. Я. Розвиток концепції міжнародного договору в українській правовій практиці : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11 / О. Я. Береза; НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 20 с.

ЖУРНАЛИ:

1. Юридична Україна. – 2012. – № 6.
2. Законность. – 2012. – № 5.
3. Государство и право. – 2012. – № 4.
4. Российский следователь. – 2012. – № 9.
5. Вісник УСПП. – 2012. – № 2.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.
2. Урядовий кур’єр.
3. Юридичний вісник України.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Юрчишин В. Новели правового регулювання кримінально-процесуальної діяльності // Юридична Україна. – 2012. – № 6. – С. 83 – 90.
2. Яни П. Вымогательство взятки как признак крайней необходимости, исключающей ответственность за дачу взятки // Законность. – 2012. – № 5. – С. 16 – 20.
3. Мингалимова М. Борьба с незаконным прекращением уголовных дел за примирением сторон требует от прокуроров настойчивости // Там же. – С. 24 – 26.
4. Хорошев Я., Пекарев С. Уголовная ответственность за организацию и содержание наркопритонов // Там же. – С. 27 – 28.
5. Алхутова Е. Привлечение субъектов предпринимательства к административной ответственности по результатам проверок прокурорами контролирующих органов // Там же. – С. 30 – 35.
6. Ярновский Р. Следственный осмотр в уголовном судопроизводстве // Там же. – С. 35 – 39.
7. Шергин Р. Объявление в розыск осужденных, скрывшихся от контроля // Там же. – С. 40 – 41.
8. Мешков М., Гончар В. Новые нормы института возбуждения уголовного дела // Там же. – С. 45 – 48.
9. Петров А. Пределы проверки сообщения о преступлении и процессуальные способы ее осуществления // Там же. – С. 49 – 54.
10. Луньков Д. Совершение преступления путем отдачи подчиненному лицу приказа (распоряжения), обязательного для исполнения // Там же. – С. 55 – 60.
11. Кленова Т. В. Квалификация преступлений и уголовная политика // Государство и право. – 2012. – № 4. – С. 55 – 64.
12. Клебанов Л. Р. Охрана культурных ценностей: уголовно-правовые и криминологические аспекты // Там же. – С. 64 – 73.
13. Сафаров Н. А. Материально-правовая имплементация Римского статута Международного уголовного суда: сравнительный анализ опыта Германии и Нидерландов (Окончание) // Там же. – С. 84 – 93.
14. Антонов И. А., Данилова Н. А., Рытьков С. А. Использование методов научного познания при выявлении и расследовании преступлений экономической направленности // Российский следователь. – 2012. – № 9. – С. 2 – 4.
15. Подольный Н. А. Некоторые особенности первоначального этапа расследования мошенничества на рынке ценных бумаг // Там же. – С. 8 – 9.
16. Рохлин В. И., Белоусова С. В. К вопросу о поводах и основаниях назначения и производства судебно-психиатрической экспертизы по уголовным делам // Там же. – С. 10 – 12.
17. Бажанов С. В. Стоимость уголовного процесса // Там же. – С. 16 – 18.
18. Булатов Б. Б., Козловский П. В. Совершенствование показаний как вида доказательств в уголовном процессе // Там же. – С. 19 – 22.
19. Сараев В. В. Пути повышения эффективности уголовно-правового запрета на договорные матчи по ст. 184 УК РФ // Там же. – С. 23 – 26.
20. Фильченко А. П. Восстановление утраченного уголовного дела как механизм, препятствующий прекращению правоотношений уголовной ответственности // Там же. – С. 27 – 29.
21. Ильин И. В. Вопросы установления административной ответственности за нарушения правил обеспечения безопасности как меры охранительного предупреждения экономической преступности // Там же. – С. 30 – 31.
22. Казак Б. Б., Борисенко И. В. Использование электронного мониторинга при контроле за осужденными без изоляции от общества // Там же. –   С. 32 – 33.
23. Берзинь О. А., Лубков Е. А. Особенности оперативно-розыскного предупреждения преступлений, совершаемых в колониях-поселениях // Там же. – С. 34 – 36.
24. Захарцев С. И., Пахунов А. М. Организация прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью // Там же. – С. 37 – 40.
25. Гулягин А. Ю. Правоохранительная система: обусловленность законностью // Там же. – С. 41 – 43.
26. Саприкіна М. Боротьба з корупцією: роль бізнесу // Вісник УСПП. – 2012. – № 2. – С. 11 – 12.

СТАТТІ У ГАЗЕТІ:

1. Фаринник В. Початок досудового розслідування за Кримінальним процесуальним кодексом України // Юридичний вісник України. – 2012. – 16 – 22 червня (№ 24). – С. 4.
2. Берзін П., Мірошниченко А. Про законодавчі потуги вирішувати уявні проблеми в кримінальному праві // Там само. – С. 6.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ НАПрН України
з 7 червня 2012 р. по 14 червня 2012 р.

ЗБІРНИКИ:

1. Збірник наукових праць / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2011. – 400 с.
2. Проблеми охорони прав суб’єктів корпоративних правовідносин : матеріали міжн. наук.-практ. конф., присвяченої 10-їй річниці створення Лабораторії з вивч. проблем корпоративного права НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України (проведеної Лабораторією з вивч. пробл. корпоративного права НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України спільно з Юридичним інститутом Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 23-24 вересня 2011 року). – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний ун-т імені Василя Стефаника, 2012. – 189 с.

ЖУРНАЛИ:

1. Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 5 (197).
2. Право України. – 2012. – № 5.
3. Российский следователь. – 2012. – № 7, 8.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.
2. Урядовий кур’єр.
3. Юридичний вісник України.
4. Судовий Випуск.

СТАТТІ У ЗБІРНИКУ:

1. Ковальчук М. К. Кримінально-правова природа фіктивного підприємства в Україні // Збірник наукових праць / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2011. – С. 358 – 361.
2. Потомська Н. А., Мельник Н. М. Характеристика видів документів у кримінальних справах про фіктивне підприємництво // Там само. –      С. 362 – 364.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Назимко Є. Визначення поняття «кримінально-правова санкція» з позиції юридичного позитивізму // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 5. –   С. 143 – 145.
2. Раковська Ю. Процес інституціолізації торгівлі людьми в сучасних умовах // Там само. – С 146 – 149.
3. Рижков І. Стратегії боротьби з тероризмом в умовах урегулювання кризових ситуацій соціального характеру // Там само. – С. 150 – 154.
4. Літвінова І. Поняття «інше володіння» у кримінально-процесуальному законодавстві України // Там само. – С. 155 – 158.
5. Систематичний покажчик публікацій юридичного журналу «Право України» (січень 1992 р. – грудень 2011 р.) // Право України. – 2012. – № 5. – С. 65 – 342.
6. Ендольцева А. В., Ендольцева Ю. В. Проблемы приостановления срока давности привлечения к уголовной ответственности лица, уклоняющегося от следствия или суда // Российский следователь. – 2012. – № 7. – С. 9 – 12.
7. Дудуния Н. Т. Нерешенные проблемы квалификации убийства, сопряженного с похищением человека // Там же. – С. 17 – 19.
8. Мучкина Ю. П. Сущность современного рейдерства и его соотношение со смежными экономико-правовыми явлениями // Там же. – С. 23 – 26.
9. Парфиненко И. П. Общее понятие пенитенциарных преступлений: система и виды // Там же. – С. 41 – 43.
10. Вислобоков С. В. Методы нейтрализации противодействия при расследовании должностных преступлений коррупционной направленности // Российский следователь. – 2012. – № 8. – С. 2 – 5.
11. Новикова Ю. В. Основания систематизации криминологических характеристик преступности (преступлений) // Там же. – С. 22 – 25.
12. Сапрунов Ю. П. Современные проблемы законодательного регулирования профилактики преступности в России // Там же. –        С. 29 – 32.
13. Макаров А. В., Фирсов О. В. Особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания по уголовным делам // Там же. – С. 42.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Островська М. Істинне обличчя принципу змагальності за новим КПК України // Юридичний вісник України. – 2012. – 2 – 8 червня         (№ 22). – С. 4 – 5.
2. Незалежна судова експертиза: випробування часом // Там само. – С. 11.
3. Зозулінський Т. Новий КПК та адвокат: знайти спільну мову // Там само. – С. 13.
4. Курінний Л. Кримінальний проступок: ліві двері справа // Юридичний вісник України. – 2012. – 9 – 15 червня (№23). – С. 2 – 3.
5. Калмиков Д. Як законодавець намагався удосконалити ст. 306 КК України // Там само. – С. 4 – 5.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ НАПрН України
з 17 травня 2012 р. по 6 червня 2012 р.

КНИГА:

1. Оцінювання рівня корупції: засади української моделі : наук.-практ. посіб. / О. В. Сердюк, І. М. Осика, О. В. Волянська, М. Ю. Огай. – К. : Атіка, 2011. – 116 с.

ЖУРНАЛИ:

1. Юридична Україна. – 2012. – №  5.
2. Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 4 (196).
3. Право України. – 2012. – № 3 – 4.
4. Кримінальне судочинство. – 2012. – № 1.
5. Юрист. – 2012. – № 4 (112).
6. Законность. – 2012. – № 4.
7. Государство и право. – 2012. – № 3.
8. Российский судья. – 2012. – № 4.
9. Вісник Верховного Суду України. – 2012. – № 5 (141).

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.
2. Урядовий кур’єр.
3. Юридичний вісник України.
4. Судовий Випуск.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Полтава К. Соціально-правові та кримінологічні підходи до питання автотранспортної злочинності // Юридична Україна. – 2012. – №  5. –  С. 82 – 85.
2. Сердюк В. Правова природа роз’яснень пленуму суду касаційної інстанції // Там само. – С. 86 – 90.
3. Радзієвський В. Кримінальна субкультура в Україні у новітній час // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 4 (196). –           С. 118 – 122.
4. Калмиков Д. Проблеми розмежування суміжних адміністративних і кримінальних посягань на власність // Там само. – С. 127 – 130.
5. Рожнова В. Про забезпечення права учасників кримінального процесу на подання доказів у контексті реформування кримінально-процесуального законодавства України // Там само. – С. 139 – 142.
6. Літвінова І. Система та види гарантій прав особи у кримінальному судочинстві // Там само. – С. 143 – 148.
7. Сарнавський О. Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців як вид покарання // Право України. – 2012. –    № 3 – 4. – С. 446 – 451.
8. Шумило М. Оперативно-розшукові заходи у структурі досудового розслідування в проекті КПК України (проблеми унормування і правозастосування) // Там само. – С. 452 – 462.
9. Альбрехт П.-А. Європейська судова система як гарант верховенства права? // Там само. – С. 480 – 488.
10. Шепітько М. Установча конференція міжнародної громадської організації «Конгрес криміналістів» // Там само. – С. 538 – 540.
11. Казаченкова О. В. Антикоррупционный механизм урегулирования конфликта интересов на государственной и муниципальной службе // Государство и право. – 2012. – № 3. – С. 109 – 112.
12. Романюк Я. М., Бейцун І. В. Єдність судової практики: теоретичні засади забезпечення та вдосконалення законодавчого регулювання // Вісник Верховного Суду України. – 2012. – № 5 (141). – С. 37 – 42.

СТАТТІ У ГАЗЕТІ:

1. Прохоров-Лукін Г., Демидович Є. Проблеми кримінально-правового захисту від плагіату // Юридичний вісник України. – 2012. –               5 – 18 травня (№ 18 – 19). – С. 4.
2. Скулиш Є. Організована злочинність (яким чином їй протидіяти) // Там само. – С. 6 – 7.
3. Куйбіда Р. Сім ознак занепаду правосуддя після судової реформи 2010 року // Там само. – С. 8 – 9.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ НАПрН України
з 29 квітня 2012 р. по 16 травня 2012 р.

КНИГИ ТА МОНОГРАФІЇ:

1. Краткий словарь-справочник по вопросам труда и заработной платы. Под ред. И. Н. Попова-Черкасова. Изд. 3-е, перераб. и доп. –  М.: «Экономика», 1977. – 221 с.
2. Орловская Н. А. Основания и принципы построения уголовно-правовых санкций: монография / Н. А. Орловская. – Одесса: Юридична література, 2011. – 624 с.
3. Верхогляд-Герасименко О. В. Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу: монографія / О. В. Верхогляд-Герасименко. – Х.: Вид-во «Юрайт», 2012. – 216 с.
4. Ігонін Р. В. Концептуальні проблеми забезпечення функціонування системи судів загальної юрисдикції: адміністративно-правовий вимір: монографія / Р. В. Ігонін. – Ірпінь: Видавничо-інформаційний центр НУ ДПС України, 2012. – 387 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1. Якимець Ю. В. Публічне адміністрування сферою культури: автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ю. В. Якимець; НАВСУ. – К., 2012. – 20 с.
2. Кельбя С. Г. Правові організаційні засади фінансового моніторингу на фондовому ринку в Україні: автореф. дис.канд. юрид. наук.: 12.00.07 / С. Г. Кельбя; НАВСУ. – К., 2012. – 20 с.
3. Савранчук Л. Л. Публічне адміністрування оформлення та видачі візових документів для в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну: автореф. дис.канд. юрид. наук.: 12.00.07 / Л. Л. Савранчук; НАВСУ. – К., 2012. – 16 с.
4. Чабайовський Т. В. Підстави та межі кримінально-процесуального втручання в особисте життя громадян: автореф. дис.канд. юрид. наук.: 12.00.09 /  Т. В. Чабайовський; НАВСУ. – К., 2012. – 16 с.
5. Гритенко О. А. Дисциплінарна практика в жіночих кримінально-виконавчих установах мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання: теоретичні та соціально-правові аспекти: автореф. дис.канд. юрид. наук.: 12.00.08 / О. А. Гритенко; ОДУВС МВС Україні. – О., 2012. – 23 с.
6. Хайдер Хатхут Економічні злочини у мусульманському кримінальному праві (порівняльно-правове дослідження) : автореф. дис.канд. юрид. наук.: 12.00.08 / Хайдер Хатхут; ОНУ ім. І. І. Мечникова. – О., 2012. – 17 с.
7. Свиридова Л. В. Судово-авторознавча класифікаційна експертиза українського писемного мовлення : автореф. дис.канд. юрид. наук. : 12.00.09 / Л. В. Свиридова; НУ «ЮА України ім. Я. Мудрого». – Х., 2012. – 20 с.

ЗБІРНИК:

1. Збірник наукових праць Міжрегіональної фінансово-юридичної академії (економіка, право) / Відп. ред. П. В. Цимбал. – Ірпінь: Міжрегіональна фінансово-юридична академія, 2011. - № 1 (1). – 233 с.

ЖУРНАЛИ:

1. Вісник ВСУ. – 2012. - № 4.
2. Вісник прокуратури. – 2012. - № 4 – 5.
3. Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2012. –  № 2 (5).

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.
2. Урядовий кур’єр.
3. Юридичний вісник України.
4. Судовий Випуск.

СТАТТІ У ЗБІРНИКУ:

1. Усенко В. Ф., Марущак А. А. Справедливість як принцип кримінального судочинства // Збірник наукових праць Міжрегіональної фінансово-юридичної академії (економіка, право) / Відп. ред. П. В. Цимбал. – Ірпінь: Міжрегіональна фінансово-юридична академія, 2011. - № 1 (1). – С. 108 – 113.
2. Завидняк В. І., Жерж Н. А. Використання матеріалів розшукової діяльності для формування доказів у кримінальних справах // Там само. – С. 121 – 125.
3. Бірюков Г. М., Бірюкова І. Г. Співвідношення дефініцій «технологія» та «спосіб» здійснення легалізації (відмивання) «брудних» коштів у наукових дослідженнях вчених // Там само. – С. 132 – 136.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Грабець І. Щодо понять «корупція» та «корупційні правопорушення» // Вісник прокуратури. – 2012. - № 4 – 5. – С. 65 – 71.
2. Бокоч І. Система злочинів проти правосуддя // Там само. – С. 72 – 80.
3. Мінченко С. Форми і методи прокурорського нагляду // Там само. – С. – 133 – 139.
4. Мавед О. Проблема корупції в сфері охорони здоров’я // Там само. – С. 153 – 156.
5. Міщенко С. М., Слуцька Т. І. Звільнення особи від кримінальної відповідальності відповідно до частини 4 статті 307 Кримінального кодексу України // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2012. –  № 2 (5). – С. 75 – 83.
6. Шепелява Н. В. Деякі питання кваліфікації злочину, передбаченого статтею 307 Кримінального кодексу України // Там само. – С. 105 – 109.
7. Мірошниченко Ю. М. Криміналістичний аналіз матеріалів справи в контексті планування провадження в суді першої інстанції // Там само. – С. 126 – 133.

СТАТТЯ У ГАЗЕТІ:

1. Шило О., Глинська Н. Реальність чи декларація? Право особи, яка тримається під вартою, на вільний вибір лікаря // Юридичний вісник України. – 2012. – 28 квітня – 4 травня ( № 17). – С. 4 – 5.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ НАПрН України
з 23 лютого 2012 р. по 28 квітня 2012 р.

КНИГА:

1. Літвінова І. Ф. Забезпечення недоторканості житла чи іншого володіння особи в кримінальному процесі : монографія / Ірина Феофанівна Літвінова – К. : ФОП О.С. Ліпкан, 2012. – 230с.
2. Європейський суд з прав людини. Судова практика / за  заг. ред. В. Г. Буткевича. – К.  : Ред. журн. «Право України», 2011. – Дод. до журн. «Право України». Вип. 2. Стаття 2 ЄКПЛ. «Право на життя» : у 3 кн. – 2011. – Кн. 1. – 1164 с.
3. Європейський суд з прав людини. Судова практика / за  заг. ред. В. Г. Буткевича. – К.  : Ред. журн. «Право України», 2011. – Дод. до журн. «Право України». Вип. 2. Стаття 2 ЄКПЛ. «Право на життя» : у 3 кн. – 2011. – Кн. 2. – 1108 с.
4. Європейський суд з прав людини. Судова практика / за  заг. ред. В. Г. Буткевича. – К.  : Ред. журн. «Право України», 2011. – Дод. до журн. «Право України». Вип. 2. Стаття 2 ЄКПЛ. «Право на життя» : у 3 кн. – 2011. – Кн. 3. – 616 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1. Автухов К. А. Виконання покарання у виді арешту: автореф. дис. … канд. юрид. наук. : 12.00.08 / К. А . Автухов.; Нац. ун-т «Нац. юрид. акад. України» . – Х., 2012. – 20 с.
2. Міняйло Н. Е. Транснаціональна злочинна діяльність у сфері незаконного обігу вогнепальної зброї: кримінально-правове та кримінологічне дослідження: автореф. дис. … канд. юрид. наук. : 12.00.08 / Н. Е. Міняйло; МВСУ НАВС. – К., 2012. – 20 с.
3. Рябчик О. С. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам, пов’язаним з задоволенням статевої пристрасті неприродним способом: 12.00.08 / О. С. Рябчик.; Нац. ун-т «Нац. юрид. акад. України» . – Х., 2012. – 20 с.
4. Логінова В.В. Основні положення методики розслідування заподіянні тілесних ушкоджень: кримінально-правове та кримінологічне дослідження: автореф. дис. … канд. юрид. наук. : 12.00.09 / В.В. Логінова; МВСУ НАВС. – К., 2012. – 16 с.
5.Іщенко В.А. Становлення та розвиток почеркознавства : кримінально-правове та кримінологічне дослідження: автореф. дис. … канд. юрид. наук. : 12.00.09 / В.А. Іщенко; МВСУ НАВС. – К., 2012. – 16 с.
6. Баскаков В. Ю. Адміністративно-правовий режим інформації з обмеженим доступом: автореф. дис. … канд. юрид. наук. : 12.00.09 /   В. Ю. Баскаков; Нац. ун-т Біорес. і природокорист. України Каб. Мін. України. – К., 2012. – 20 с.

ЗБІРНИКИ:

1. Проблеми законності: Акад. зб. наук. пр. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид.  акад. України, 2010. – Вип. 108. –  296 с.
2. Звіт про стан наукових досліджень у 2011 році. – Х.: ІВПЗ НАПрН України, 2011. – 188 с.

ЖУРНАЛИ:

1. Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 2, № 3.
2. Вісник ВСУ. – 2012. - № 3.
3. Вісник Прокуратури. – 2012. - № 3.
4. Юридична Україна. – 2012. –  № 2, № 3.
5. Вестник Российской Правовой Академии. – 2006. - № 1.
6. Государство и право. – 2012. - № 2.
7. Законность. – 2012. - № 2, № 3.
8. Российский следователь.  – 2012. – № 4, № 5, № 6.
9. Российский судья. – 2012. – № 2, № 3.
10. Філософія права і загальна теорія права. – 2012. - № 1.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.
2. Урядовий кур’єр.
3. Юридичний Вісник України.
4. Судовий Випуск.

СТАТТІ У ЗБІРНИКУ:

1. Голіна В.В., Колодяжний М. Г. Конгреси ООН: перспективи використання їх рекомендацій у плануванні та здійснені заходів запобігання злочинності в Україні // Проблеми законності: Акад. зб. наук. пр. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид.  акад. України, 2010. – Вип. 108. –  С. 169 – 177.
2. Головкін Б. М. Соціальна-демографічна характеристика корисливих насильницьких злочинів // Там само . – С. 177 – 188.
3. Москвіч Л. М. Проблеми забезпечення незалежності судової системи // Там само. – С. 189 – 198.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Манівець Е. Проблемні питання застосування примусу на стадії порушення кримінальної справи // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 2. – С. 134 – 136.
2. Радзієвський В.  Чи існує Українська кримінальна субкультура?  // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 3 – С. 111 – 115.
3. Іскров К. Об’єктивна сторона складу злочину «торгівля людьми» або інша незаконна угода щодо людини (ст. 149 Кримінального Кодексу України) // Там само – С. 116 – 120. 
4. Москвіч Л. М. Удосконалення судової процедури як складова підвищення ефективності функціонування суду // Вісник ВСУ. – 2012. - № 3. – С. 22 – 29.
5. Вознюк А. А. Кримінальна відповідальність за організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів: проблемні питання теорії та практики // Там само. –  С. 40 – 44.
6. Наджафов О. Корупційні правопорушення і види відповідальності за їх вчинення // Вісник прокуратури. – 2012. - №3.  – С. 52 – 58.
7. Колеснікова Т. Категорія наслідків злочину в кримінальному праві // Там само. – С. 82 – 89.
8. Пришко І. Кримінальна субкультура як невід’ємна частина загальносуспільної культури // Там само. – С. 120 – 126.
9. Назимко Є. Правова експертиза як засіб подолання помилок у встановленні міри покарання в кримінально-правових санкціях // Юридична Україна. – 2012. –  № 2. – С. 109 – 113.
10. Ясинов О. Ю. Социальные предпосылки уголовной ответственности за изготовление или збут поддельных денег и ценных бумаг // Вестник Российской Правовой Академии. – 2006. –  № 1. – С. 56 – 59.
11. Скляров С. В. Субъективные факторы в уголовно праве // Там же. –    С. 80 –  83.
12. Головко Л. В. Институты отказа прокурора от обвинения и изменения обвинения в суде: постсоветские перспективы в условиях теоретических заблуждений //  Государство и право. – 2012. – № 2. – С. 50 – 67.
13. Будаев Б. Выявление укрытых преступлений // Законность. – 2012. -  № 2. – С. 28 – 31.
14. Яни П. Взятка за способствование совершению действий другим должностным лицом // Законность. – 2012. - № 3. – С. 7 – 12.
15. Тетерина О. Надзор в сфере учета преступлений // Там же. – С. 27 – 29.
16. Пальцев А. Уголовная ответственность за посредничество во взяточничестве // Там же. – С. 52 – 53.
17. Дикарев И. Четвертый повод для возбуждения уголовного дела // Там же. – С. 53 – 55.
18. Писарев Е. В. Особенности оценки криминалистической информации в следственно – оперативной группе // Российский следователь.  – 2012. – № 4. – С. 2 – 4.
19. Зименков А. А. Возвращение прокурором уголовного дела следователю: старый институт с новыми проблемами // Там же. –        С. 5 – 8.
20. Туркова В. Н. О причинах оправдательных приговоров по делам о взяточничестве // Там же. – С. 8 – 9.
21. Угольников А. В. Актуальные проблемы реализации предписаний лиц, производящих предварительное расследование, об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступлений  // Там же. – С. 10 – 12.
22. Макаров А. В. Проблемы соотношения уголовной ответственности и уголовного наказания в современном уголовном праве // Там же. – С. 13 – 16.
23. Абшилава Г. В. Соглашение сторон как способ разрешения уголовно-правового спора // Российский следователь.  – 2012. – № 5. –  С. 21 – 25.
24. Гончаренко Г. С. Коррупция как социально негативное системное  явление // Там же. – С. 33 – 36.
25. Чечель Г. И. Личность преступника как фактор, влияющий на назначение наказания // Там же. – С. 36 – 40.
26. Евдокимов К. Н. Актуальные проблемы уголовно-правовой квалификации преступлений в сфере компьютерной информации // Российский следователь.  – 2012. – № 6. – С. 18 – 21.
27. Купцова К.О. Специальные меры противодействия вымогательствам // Там же. – С. 29 – 31.
28. Крюкова Н. И. Некоторые аспекты участия защитника в собирании, проверке и оценке доказательств // Российский судья. – 2012. – №  2. – С. 10 – 13.
29. Мамошин М. А. Процессуальный аспект деятельности специалиста в стадии возбуждения уголовного дела // Там же. –  С. 17 – 20.
30. Канязева Н. А. Проблема уголовной ответственности и международного правосудия по делам о пиратстве // Российский судья. – 2012. –  № 3. – С. 31 – 33.
31. Кузнецов А. П., Маршакова Н. Н. Проект Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по уголовным делам о террористическом акте» // Там же. – С. 41 – 45.
32. Комиссарова Я. В. Перспективы формирования межотраслевого института судебной экспертизы // Там же. – С.  46 – 48.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

33. Шостко О., Каленюк Д. Злочинні інвестиції: чи можна їх зупинити? // Юридичний Вісник України. – 2012. – 7 – 13 квітня (№14). – С. 6 – 7.
34. Шостко О., Каленюк Д. Злочинні інвестиції: чи можна їх зупинити? // Юридичний Вісник України. – 2012. – 14 – 20 квітня (№15). – С. 6.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ НАПрН України
з 1 лютого 2012 р. по 22 лютого 2012 р.

КНИГА:

1.    Воробйова Л. С. Людина в умовах глобальних викликів: філософсько-освітній аналіз : монографія / Л. С. Воробйова. – Ірпінь: НУ ДПС України, 2011. – 264 с.
2.    Тюріна О. Основи права Європейського Союзу : навч. посібник /         О. В. Тюріна. – К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2012. – 100 с.

АВТОРЕФЕРАТ:

1.    Федевич О. М. Адміністративно-правовий статус державного агентства України з управління зоною відчуження : автореф. дис. … канд. юрид. наук. : 12.00.07 / О. М. Федевич; МВСУ НАВС. – К., 2012. – 18 с.

БРОШУРА:

1.    Альбрехт П.-А. Постпревентивное уголовное право: статья / пер. с нем. Г. Мошака. – 2-е изд. – Одесса: Фенікс, 2012. – 28 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Національна і міжнародна безпека в сучасних трансформаційних процесах : матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 29 грудня, 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О. С., 2011. – 124 с.
2.    Київський літопис XXI століття. Україні незалежній – 20. Ювілейні сторінки : всеукраїнський зб. – К.: Видавничий центр «МЕТР», 2011. – 332 с.

ЖУРНАЛИ:

1.    Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 1.
2.    Российский судья. – 2012. – № 1.
3.    Юридична Україна. – 2012. –  № 1.
4.    LAW of Ukraine. – 2011. – № 9 – 12.
5.    Актуальні питання інноваційного розвитку. – 2011. – № 1.

ГАЗЕТИ :

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Судовий Випуск.

СТАТТІ У ЗБІРНИКУ:

1.    Білокінь Р. М. Особливості прокурорського нагляду за додержанням законів під час досудового розслідування // Національна і міжнародна безпека в сучасних трансформаційних процесах : матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 29 грудня, 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О. С., 2011. – С. 99 – 100.
2.    Кофанов А. В. Сучасний стан та перспективи техніко-криміналістичного забезпечення судово-балістичних досліджень // Там само. – С. 101 – 102.
3.    Паламарчук К. В. Актуальність наукових пошуків щодо кримінальної відповідальності за розбій в розрізі кримінального законодавства України та інших країн світу // Там само. – С. 103 – 105.
4.    Телесніцький Г. Н. Актуальні питання кримінально-правової боротьби з катуваннями // Там само. – С. 108 – 111.
5.    Усатий Г. О. Кримінально-правовий конфлікт: пошук нової парадигми кримінально-правового регулювання // Там само. – С. 112 – 114.
6.    Щериця С. І. Класифікація імунітетів у кримінальному судочинстві // Там само. – С. 115 – 118.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1.    Максименко Ю., Федоренко Ю. Створення єдиної комп’ютерної інформаційної системи правоохоронних органів : правові аспекти // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 1. – С. 123 – 126.
2.    Карчевський М. Особливості кваліфікації злочинів проти власності, що вчиняються з використанням комп’ютерної техніки // Там само. –        С. 139 – 142.
3.    Сторожук М. Становлення, розвиток і сутність інституту закриття кримінальної справи при недоведеності участі обвинуваченого у вчинені злочину // Там само. – С. 146 – 150.
4.    Костовська О. Доказування у справах про злочини приватного обвинувачення // Там само. – С. 151 – 154.
5.    Кобилянський О. Технічні засоби цифрової фотографії як складові типового комп’ютерного комплексу для криміналістичної фотографії // Там само. – С. 155 – 158.
6.    Юсубов В. Місце органів прокуратури у системі кримінально-процесуальних гарантій // Там само. – С. 159 – 163.
7.    Білокінь Р. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність // Там само. –              С. – 164 – 167.
8.    Фильченко И. Г. Влияние вновь открывшихся обстоятельств на обоснованность судебного решения // Российский судья. – 2012. –     № 1. – С. 16 – 19.
9.    Тутынин И. Б. К вопросу о кассационном обжаловании постановления судьи о наложении ареста (об отказе в этом) в уголовном производстве // Там же. – С. 26 – 28.
10.    Borisov V., Gizimchuk S. Issues of Punishability of Crimes in the Constitutional Legal Proceeding (on the example of replacement of a death penalty by lifelong imprisonment) // LAW of Ukraine. – 2011. – № 9 – 12. – P. 130 – 140


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ НАПрН України
з 26 січня 2012 р. по 1 лютого 2012 р.

АВТОРЕФЕРАТ :

1.    Міловідов Р. М. Ефективність кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.08 / Р. М. Міловідов; ААУ. – К., 2012. – 18 с.

ЖУРНАЛИ :

1.    Юридична Україна. – 2012. –  № 1.
2.    Законность. – 2011. –  № 12.
3.    Российский судья. – 2011. –  № 11.
4.    Государство и право. – 2011. –  № 12.

ГАЗЕТИ :

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ :

1.    Доля Е. Источник доказательства в уголовном судопроизводстве // Законность. – 2011. –  № 12. – С. 3 – 8.
2.    Белоцерковский С. Организованная преступность и координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с ней // Там же. – С. 9 – 11.
3.    Мондохонов А. Ответственность за раздел сфер преступного влияния между организованными группами // Там же. – С. 17 – 18.
4.    Муженская Н. Производство судебных експертиз вне государственных судебно-экспертных учреждений // Там же. – С. 40 – 44.
5.    Некоркин Д. А. Об обжаловании частных определений (постановлений) судьей в рамках уголовного процесса // Российский судья. – 2011. –  № 11. – С. 22 – 24.
6.    Сивцов С. А. Пенитенциарной безопасности: вопросы теории и практики // Там же. – С. 25 – 27.
7.    Ринчинов Б. А. Пропуск срока апелляционного обжалования в уголовном процессе в период судебно-правовой реформы // Там же. – С. 43 – 45.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ НАПрН України
з 12 січня 2012 р. по 25 січня 2012 р.

КНИГИ:

1.    Кримінальна відповідальність за контрабанду: національний та міжнародний досвід : монографія / Музика А. А., Савченко А. В., Процюк О. В. – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2011. – 276 с.
2.    Покарання  та його застосування за злочини проти здоров’я населення: монографія / А. А. Музика, О. П. Горох. –  К.: ПАЛИВОДА А. В., 2011. –  404 с.
3.    Москвич Л. М. Ефективність судової системи: концептуальний аналіз : монографія / Л. М. Москвич. – Х.: Видавництво «ФІНН», 2011. – 384 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Реформування районного органу внутрішніх справ : матеріали круглого столу (Київ, 26 травня, 2011 р.). – К.: ФОП ЛІПКАН О. С., 2011. –     168 с.
2.    Становлення системи негласного розслідування у кримінально-процесуальному законодавстві України : матеріали круглого столу (Київ, 7 жовтня, 2011 р.). – К.: ФОП ЛІПКАН О. С., 2011. – 168 с.

ЖУРНАЛ:

1.    Вісник прокуратури. – 2012. –  № 1.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Судовий Випуск.

СТАТТІ У ЗБІРНИКАХ:

1.    Усатий Г. О. Нове антикорупційне законодавство: панацея чи ілюзія боротьби? // Реформування районного органу внутрішніх справ : матеріали круглого столу (Київ, 26 травня, 2011 р.). – К.: ФОП ЛІПКАН О. С., 2011. – С. 63 – 67.
2.    Кшевжінський С. М. Забезпечення прав і свобод людини і громадянина під час здійснення правозастосовчої діяльності // Там само. – С. 107 – 110.
3.    Шевченко В. Ф. Системне реформування правоохоронних органів, як базова складова забезпечення верховенства права // Там само. – С. 148 – 155.
4.    Шакун В. І. Нова парадигма у досудовому розслідуванні // Становлення системи негласного розслідування у кримінально-процесуальному законодавстві України : матеріали круглого столу (Київ, 7 жовтня, 2011 р.). – К.: ФОП ЛІПКАН О. С., 2011. – С. 12 – 14.
5.    Середа Г. П. Контроль суду за діяльністю органів досудового розслідування // Там само. – С. 14 – 18.
6.    Богатирьов І. Г., Халимон С. І. Особливості здійснення оперативно-розшукової діяльності у місцях позбавлення волі в умовах реформування кримінального процесуального законодавства // Там само. – С. 19 – 21.
7.    Кислий А. М. Використання конфідентів у кримінальному процесі // Там само. – С. 22 – 23.
8.    Шумило М. Є. Оперативно-розшукові і слідчі дії: взаємозв’язок і розбіжність (гносеологічна і правова природа) // Там само. – С. 24 – 29.
9.    Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є. Негласні слідчі дії як засоби інформаційного забезпечення розслідування // Там само. – С. 30 – 33.
10.    Письменний Д. П. Порядок розгляду клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії в проекті КПК України // Там само. – С. 54 – 56.
11.    Василинчук В. І., Калюк О. М. Деякі проблеми поєднання кримінально-процесуальної та оперативно-розшукової діяльності з огляду проекту кримінально-процесуального законодавства // Там само. – С. 57 – 58.
12.    Ніколаюк С. І. Проблеми легалізації матеріалів оперативно-технічних заходів у кримінальному судочинстві (за новою редакцією КПК України) // Там само. – С. 58 – 60.
13.    Дерев’яненко П. В., Алексійчук М. М. Деякий аналіз проблем оперативно-розшукової діяльності у проекті кримінально-процесуального кодексу України // Там само. – С. 70 – 71.
14.    Татаров О. Ю. Перспективи оптимізації інституту досудового провадження в умовах реформування кримінально-процесуального законодавства // Там само. – С. 79 – 82.
15.    Костюченко О. Ю. Перспективи вдосконалення правового регулювання застосування негласних оперативно-розшукових заходів під час досудового розслідування кримінальних справ // Там само. – С. 83 – 84.
16.    Степанов О. С. Використання негласних слідчих дій в кримінально-процесуальному законодавстві інших країн // Там само. – С. 90 – 92.
17.    Паливода В. В., Мишко В. В. Організаційно-правові основи розкриття злочинів «за гарячими слідами» // Там само. – С. 92 – 94.
18.    Коряк В. В., Сливенко В. Р. Проблеми законодавчого забезпечення у протидії хабарництва // Там само. – С. 114 – 116.
19.    Коваленко С. С. Оцінка слідчим висновку експерта за проектами КПК України // Там само. – С. 116 – 119.
20.    Бондаренко І. П. Статус особи при використанні спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації // Там само. – С. 141 – 143.

СТАТТІ У ЖУРНАЛІ:

1.    Наджафов О. Деякі питання розмежування корупційних правопорушень про надання / одержання неправомірної вигоди // Вісн. Прокуратури. – 2012. – № 1 (127). – С. 24 – 33.
2.    Коваленко А. Фіктивне підприємництво в системі господарських злочинів // Там само. – С. 61 – 64.
3.    Брайловська А. Деякі питання розмежування діяння, передбаченого ст. 137 КК України, із суміжними складами злочинів // Там само. – С. 79 – 85.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси