Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
ІВПЗ НАПрН України
з 16 грудня 2010 р. по 26 січня 2011 р.

КНИГИ :

1.    Щур Б. В. Теоретичні основи формування та застосування криміналістичних методик : Монографія / Б. В. Щур. – Х. : Харків юридичний, 2010. – 320 с.
2.    Органи державної влади України як суб’єкти земельних правовідносин: Монографія / За ред. В. І. Семчика. – К. : УКРПОЛ, 2009. – 248 с.

3.    Савченко А. В. Кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне законодавство Сполучених Штатів Америки : комплексне порівняльно-правове дослідження : Монографія / А. В. Савченко. – К. : КНТ, 2007. – 596 с.
4.    Кононенко В. І. Не місце серед живих Факти і роздуми / В. І. Кононенко, А. М. Чирва. – К. : Арт Економі, 2008. – 736 с.

ЗБІРНИК :

1.    Збірник наукових доповідей членів Академії правових наук України (2008 – 2009 роки) / За заг. редакцією Президента Академії правових наук України, академіка НАН України та АПрН України В. Я. Тація. – К. : «АДЕФ – Украина», 2009. – 192 с.

АВТОРЕФЕРАТИ :

1.    Жоган Р. А. Конституційно-правовий статус прокуратури в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / Р. А. Жоган ; НАВС. – К., 2010. – 19 с.
2.    Плахотнік О. В. Конституційне право громадян брати участь у всеукраїнських та місцевих референдумах і його забезпечення в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / О. В. Плахотнік ; НАВС. – К., 2010. – 22 с.
3.    Співак М. В. Правове регулювання адміністративної відповідальності в галузі охорони здоров’я населення : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / М. В. Співак ; НАВС. – К., 2010. – 16 с.
4.    Іщук І. В. Початковий етап розслідування шахрайств у сфері страхування автотранспортних засобів :  автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / І. В. Іщук ; НАВС. – К., 2010. – 18 с.
5.    Журавська З. В. Віктимологічні засади боротьби зі злочинністю у місцях позбавлення волі : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / З. В. Журавська ; НАВС. – К., 2010. – 18 с.
6.    Попович В. П. Імплементація норм міжнародного гуманітарного права у кримінальне законодавство України : автореф. дис. … канд. юрид. наук  : 12.00.08 / В. П. Попович ; ЛДУВС. – Л., 2010. – 20 с.
7.    Коваленко Т. С. Дисциплінарна відповідальність адвокатів : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10 / Т. С. Коваленко ; ААУ. – К., 2010. – 20 с.
8.    Павлусів Н. М. Філософсько-правові погляди західноукраїнських письменників кінця XIX – початку XX ст. : автореф. дис. … канд. філос. наук : 12.00.12 / Н. М. Павлусів ; НАВС. – К., 2010. – 18 с.
9.    Берлач Н. А. Розвиток органічного напряму у сільському господарстві України (адміністративно-правові основи) : автореф. дис. … док. юрид. наук : 12.00.07 / Н. А. Берлач ; НАВС. – К., 2010. – 32 с.

ЖУРНАЛИ :

1.    Вісник прокуратури. – 2010. – № 11, 12.
2.    Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 11.
3.    Наука та наукознавство. – 2010. –  № 3 (69).
4.    Євробюлетень. – 2010. – № 12.
5.    Бюлетень ВАК. – 2010. –  № 12.
6.    Офіційний вісник Президента України. – 2010. – № 31, 32, 33, 34.
7.    Офіційний вісник Президента України. – 2011. – № 1.
8.    Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 12.
9.    Юридична Україна. – 2010. – № 11, 12.
10.    Право України. – 2010. – № 12.
11.    Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 3.

ГАЗЕТИ :

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Судовий Випуск.
5.    Екологія сьогодні.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ :

1.    Перевірка питань призначення покарання, що спричинило ухвалення різних за змістом судових рішень, не є підставою для перегляду судових рішень Верховним Судом України // Судовий Випуск. – 2010. – № 12 (30 грудня). – С. 26.
2.    Заява про перегляд судового рішення на підставі, передбаченій пунктом 1 частини 1 статті 400(12) КПК України, може бути подана тільки після його перегляду в касаційному порядку // Там само. – С. 26.
3.    Свиридов Б. Корупція починається там, де зневажається закон // Юридичний Вісник України. – 2010. – № 3 (15 – 21 січня). –  С. 13.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ :

1.    Причини скасування та зміни апеляційними судами постанов місцевих судів у справах про адміністративну відповідальність за порушення вимог Закону «Про боротьбу з корупцією», у тому числі щодо суддів // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 12. – С. 19 – 31.
2.    Кучинська О., Циганюк Ю. Фактичний склад як підстава виникнення правовідносин щодо цивільного позову в кримінальному процесі України // Юридична Україна. – 2010. – № 12. – С. 106 – 109.
3.    Руднєва О. Принцип верховенства права як загальноцивілізаційний стандарт прав і свобод людини // Юридична Україна. – 2010. – № 11. – С. 32 – 36.
4.    Рощина І. Проблема термінології у кримінальному праві України // Право України. – 2010. – № 12. – С. 213 – 219.
5.    Міжнародна науково-практична конференція «Криміналістика XXI столітття» // Право України. – 2010. – № 12. – С. 306 – 307.
6.    Канцір В. Наукознавча інтерпретація терроризму як системно-соціального явища // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 11. – С. 7 – 9.
7.    Попов Ю. Рішення Європейського суду з прав людини як переконливий прецедент : досвід Англії й України // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 11. – С. 49 – 52.
8.    Задоя К. Юридична природа трансформації злочинної поведінки та правила її кваліфікації // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 11. – С. 109 – 113.
9.    Письменський Є. Зміна невідбутої частини покарання більш м’яким : проблеми тлумачення, практика застосування та вдосконалення кримінального законодавства // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 11. – С. 113 – 117.
10.    Полетило К. Європейська конвенція про судовий захист інформаційних прав і свобод людини // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 11. – С. 181 – 125.
11.    Руденко М., Малахов С. Прокурор як суб’єкт ініціювання відкриття виконавчого провадження : питання теорії і практики // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. –  № 3. – С. 18 –  23.
12.    Литвак О., Кучеренко І. Проблема рейдерства очима кримінолога і цивіліста // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 3. – С. 40 – 45.
13.    Дудоров О., Письменський Є. Звільнення від кримінальної відповідальності і звільнення від покарання та його відбування : порівняльно-правова характеристика // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 3. – С. 46 – 52.
14.    Кальман О., Лизогуб Б. Про викладання кримінології у вищих навчальних закладах України // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 3. – С. 53 – 57.
15.    Скулиш Є., Міняйло Н. Форми та види корупції : проблеми класифікації // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 3. – С. 93 – 100.
16.    Молдабаєв С. Формирование лидерства в правоохранительных органах как фактор накопления человеческого капитала // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 3. – С. 112 – 116.
17.    Лісунов С. Знак для товарів і послуг як предмет злочину, передбаченого ст. 229 Кримінального кодексу України // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 3. – С. 117 – 123.
18.    Боршуляк І. Проблемні питання при здійсненні прокурорського нагляду за додержанням законодавства, спрямованого на боротьбу з корупцією // Вісник прокуратури. – 2010. – №  11. – С. 20 – 25.
19.    Півненко В. Проект нового Кримінального-процесуального кодексу України // Вісник прокуратури. – 2010. – №  11. – С. 34 – 40.
20.    Годуєв О. Прокурорський нагляд – запорука ефективної протидії злочинам, пов’язаним з торгівлею людьми // Вісник прокуратури. – 2010. – №  12. – С. 14 – 17.
21.    Гродецький Ю. Усвідомлення можливості доведення злочину до кінця // Вісник прокуратури. – 2010. – №  12. – С. 74 – 81.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
ІВПЗ НАПрН України
з 10 лютого 2011 р. по 23 лютого 2011 р.

КНИГИ :

1.    Орлюк О. П. Фінансове право. Академічний курс : підручник / О. П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.
2.    Савченко Л. А. Правові основи фінансового контролю : навч. посіб. /  Л. А. Савченко. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 504 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Збірник наукових праць Харківського Центру вивчення організованої злочинності. Випуск 1. – Х. : Харківський Центр вивчення організованої злочинності при НЮА України ім. Я. Мудрого, 2000. – 364 с.
2.    Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. Випуск 2. – Х. : Харківський Центр по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні, 2001. – 168 с.
3.    Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. Випуск 3. – Харків : Харківський Центр по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні, 2002. – 224 с.
4.    Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. Випуск 4. – Харків : Харківський Центр по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні, 2002. – 276 с.
5.    Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. Випуск 5. – Харків : Харківський Центр по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні, 2002. – 336 с.
6.    Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. Випуск 6. – Харків : Харківський Центр по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні, 2003. – 308 с.

АВТОРЕФЕРАТ:

1.    Батиргареєва В. С. Кримінологічні засади запобігання рецидивній злочинності в Україні : автореф. дис. ... док. юрид. наук : 12.00.08 /      В. С. Батиргареєва ; НЮАУ. – Х., 2010. – 47 с.

ЖУРНАЛИ :

1.    Законность. – 2011. – № 1.
2.    Юридичний вісник. – 2010. – № 4.
3.    Вісник прокуратури. – 2011. – № 1.
4.    Науковий світ. – 2010. – № 12.
5.    Науковий світ. – 2011. - № 1, 2.

ГАЗЕТИ :

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Судовий Випуск.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ :

1.    Боровик А. Прокурорський нагляд за додержанням законів як предмет наукового дослідження // Вісник прокуратури. – 2011. – № 1. – С. 22 – 28.
2.    Вигівська Л. Щодо загальних засад прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство // Там само. – С. 29 – 34.
3.    Овчаренко А. Реформування прокуратури як складової правоохоронної системи держави // Там само. – С. 62 – 67.
4.    Демидова Л. Розкрадання чужого майна : до проблеми розмежування злочинів та адміністративних деліктів // Там само. – С. 85 – 91.
5.    Карпенко М. Кримінальна відповідальність за наявності кваліфікуючих ознак складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 406 КК // Там само. – С. 92 – 99.
6.    Никифоров С. Отмена постановления о возбуждении уголовного дела // Законность. – 2011. – № 1. – С. 40 – 41.
7.    Арзиани С. Надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования // Там же. – С. 42 – 43.
8.    Жук М. Ответственность иностранных должностных лиц и системное единство институтов уголовного права // Там же. – С. 44 – 46.
9.    Барабаш А. Начало исчисления срока задержания по подозрению в совершении преступления // Там же. – С. 47 – 48.
10.    Седых Л. Преступления с применением гипноза // Там же. – С. 49 – 51.
11.    Воробьева Т. Судимость как неотъемлемый признак рецидива // Там же. – С. 52 – 55.

СТАТТІ У ГАЗЕТІ :

1.    Про кваліфікацію проступку як порушення присяги судді // Судовий Випуск. – 2011. – № 1 (27 січня). – С. 23 – 25.
2.    Чи є шанси подолати корупцію? // Юр. Вісн. України. – 2011. – № 8 (19 – 25 лютого). – С. 6 – 7.
3.    Неповнолітні крадії. У чому причини зростання дитячої злочинності? // Там само. – С. 12 – 13.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
ІВПЗ НАПрН України
з 24 лютого 2011 р. по 9 березня 2011 р.

ЗБІРНИКИ:

1.    Юристи Слобожанщини : щоденник-довідник / Харківська обласна організація Союзу юристів України. – Х. : Фактор-Друк, 2011.
2.    Щорічник українського права : зб. наук. пр. / відп. за вип. О. В. Петришин. – Х. : Право, 2009. - № 1. – 288 с.
3.    Щорічник українського права : зб. наук. пр. / відп. за вип. О. В. Петришин. – Х. : Право, 2010. - № 2. – 232 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Олійничук Р. В. Кримінально-правова характеристика групового порушення громадського порядку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Р. В. Олійничук ; НАВС. – К., 2011. – 19 с.
2.    Харченко Н. П. Міліція в механізмі української держави :  автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Н. П. Харченко ; НАВС. – К.,  2011. – 20 с.
3.    Жданова І. Є. Фізичний або психічний примус як обставина що включає злочинність діяння : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / І. Є. Жданова ; НАВС. – К., 2011. – 19 с.

ЖУРНАЛИ:

1.    Law of  Ukraine. – 2011. –  № 1.
2.    Российский судья. – 2010. – №  12.
3.    Юридична Україна. – 2011. – № 2.
4.    Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 1.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Судовий Випуск.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1.    Чеботарьова Г. Загальні проблеми кваліфікації злочинів у сфері медичної діяльності за суб’єктивними ознаками //  Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 1. – С. 48 – 51.
2.    Демидова Л. Майнова шкода в системі елементів злочину // Там само. – С. 52 – 55.
3.    Данилевський А. Щодо кримінально-правового змісту поняття транснаціональної організованої злочинності // Там само. – С. 56 – 59.
4.    Хряпінський П. Правові функції спеціального звільнення від кримінальної відповідальності // Юридична Україна. – 2011. – № 2. – С. 86 – 91.
5.    Возьний В. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст. 348 ККУ) та відмінність цього злочину від суміжних злочинів // Там само. – С. 92 – 98.
6.    Титаренко О., Руфанова В. Злочини, пов’язані з незаконним використанням бюджетних коштів : визначення поняття // Там само. – С. 99 – 103.

СТАТТІ У ЗБІРНИКАХ:

1.    Тацій В. Боротьба зі злочинністю на початку XXI століття – проблема сьогодення // Щорічник українського права. – 2009. – № 1. – С. 215 – 228.
2.    Сташис В. Основні тенденції сучасної злочинності в Україні // Там само. – С. 229 – 247.
3.    Зеленецький В. Концептуальні основи формування інноваційної кримінально-процесуальної політики України // Там само. – С. 248 – 268.
4.    Голіна В. Кримінологічна політика в Україні: деякі теоретико-прикладні проблеми // Там само. – С. 269 – 276.
5.    Шепітько В. Сучасний стан та тенденції криміналістики в її прагматичному аспекті // Там само. – С. 277 – 283.
6.    Сташис В., Тацій Я. Концептуальні положення і система чинного Кримінального кодексу України // Щорічник українського права. – 2010. – № 2. – С. 172 – 182.
7.    Шакун В. Межі впливу на злочинність // Там само. – С. 183 – 190.
8.    Капліна О. Правотворча роль судової практики у кримінальному судочинстві // Там само. – С. 191 – 198.
9.    Степанюк А., Яковець І. Загальнотеоретичні підходи до визначення поняття «ефективність діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України» // Там само. – С. 208 – 224.
10.    Коновалова В., Шепітько В. Криміналістична тактика і кримінально-процесуальне право: діалектичні залежності // Там само. – С. 225 – 229.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
ІВПЗ НАПрН України
з 10 березня 2011 р. по 16 березня 2011 р.

КНИГА:

1.    Батиргареєва В. С. Кримінологічні засади запобігання рецидивній злочинності в Україні : дис. ... док. юрид. наук : 12.00.08 / Батиргареєва Владислава Станіславівна. – Х., 2010. – 466 с.

ЗБІРНИК:

1.    Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. / редкол. : В. Я. Тацій та ін. – Х. : Право, 2010. – № 4 (63). – 324 с.

ЖУРНАЛИ :

1.    Вибори та демократія. – 2010. – № 4.
2.    Наука та наукознавство. – 2010. – № 4.
3.    Митна безпека. – 2010. – № 1.
4.    Офіційний вісник Президента України. – 2011. – № 5 (163).
5.    Науковий світ. – 2011. – № 3.
6.    Вісник Верховного Суду України. – 2011. – №  2 (126).
7.    Государство и право. – 2011. – № 1.
8.    Право України. – 2011. – № 2.
9.    Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 4 (20).
10.    Вісник прокуратури. – 2011. – № 2.

ГАЗЕТИ :

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ :

1.    Лазаренко В. Кримінальна відповідальність за неповідомлення про злочин // Вісник прокуратури. – 2011. – № 2. – С. 59 – 62.
2.    Гізімчук С. Зміст принципу гуманізму в кримінальному праві // Там само. – С. 63 – 69.
3.    Лаврищев В. Правові основи визначення підслідності органів досудового слідства з розкриття та розслідування злочинів // Там само. – С. 70 – 76.
4.    Сухицька Н. Поняття злочину в українському і російському кримінальному праві: середина XVII – кінець XVIII століть // Там само. – С. 109 – 117.
5.    Кузьмін Р. Кримінальна відповідальність юридичних осіб (корпорацій) за господарські злочини // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 4 (20). – С. 7 – 10.
6.    Фріс П. Контроль у кримінально-правовій політиці // Там само. – С. 16 – 21.
7.    Панов М. Кримінальна відповідальність та її підстава // Там само. – С. 45 – 52.
8.    Ярмиш Н. Проблеми кваліфікації злочинів, вчинених групою осіб за попередньою змовою // Там само. – С. 53 – 58.
9.    Шило А. Вплив нового антикорупційного законодавства на розробку криміналістичної методики розслідування хабарництва // Там само. – С. 110 – 113.
10.    Демидова Л. Власність як об’єкт кримінально-правової охорони //  Право України. – 2011. – № 2. – С. 242 – 248.
11.    Настюк В. Я. Особливості державного управління щодо забезпечення митної безпеки України // Митна безпека. – 2010. – № 1. – С. 22 – 29.
12.    Дудоров О. О., Тертиченко Т. М. Предмет легалізації (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом: до питання про узгодження Кримінального кодексу України та міжнародного законодавства // Там само. – С. 70 – 87.
13.    Музика А. А., Савченко А. В., Сіленко В. В. Актуальні питання щодо кримінальної відповідальності за контрабанду // Там само. – С. 106 – 115.

СТАТТІ У ЗБІРНИКУ :

1.    Гізімчук С., Зінов’єва І. Деякі питання звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із примиренням з потерпілим (ст. 46 КК України) // Вісник Академії правових наук України. – 2010. – № 4. – С. 206 – 217.
2.    Тітко І. Регламентація екстрадиції за Кримінально-процесуальним кодексом України: окремі аспекти // Там само. – С. 218 – 226.
3.    Калужна О. До питання про рівні криміналістичної характеристики злочинів // Там само. – С. 227 – 239.
4.    Шевчук В. Функціональна спрямованість тактичних операцій // Там само. – С. 240 – 249.
5.    Шепітько М. Щодо висновку експерта та звіту про оцінку майна оцінювача як предметів злочину, передбаченого ст. 384 КК України // Там само. – С. 272 – 280.

СТАТТІ У ГАЗЕТІ :

1.    Іллюк Ф. Академіки скаржаться на брак фінансів і плагіат // Юр. Вісн. України. – 2011. – № 11 (12 – 18 березня). – С. 4.
2.    Соснін О. Корупція: витоки та шляхи подолання // Там само. – С. 6 – 7.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
ІВПЗ НАПрН України
з 2 червня 2011 р. по 8 червня 2011 р.

ЗБІРНИК:

1.    Судова практика Вищого адміністративного суду України : Бюлетень – додаток до журналу «Вісник Вищого адміністративного суду України». –  № 2. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 360 с.

ЖУРНАЛИ :

1.    Науковий світ. – 2011. – № 6.
2.    Вісник Верховного Суду України. – 2011. – №  5 (129).
3.    Российский судья. – 2011. – № 4.
4.    Российский следователь. – 2011. – № 7.
5.    Российский следователь. – 2011. – № 8.

ГАЗЕТИ :

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ :

1.    Винокуров В. Н. Последствия как способ указания на объект преступления //  Российский следователь. – 2011. – № 7. – С. 16 – 18.
2.    Петренко А. В. Предупреждение преступлений, совершаемых в экономической сфере, органами внутренних дел // Там же. – С. 23 – 25.
3.    Трунцевский Ю. В. О совершенствовании мер по профилактике наркотизации молодежи // Там же. – С. 26 – 28.
4.    Козявин А. А., Цукатова Е. С. Всесторонность, полнота и объективность как системообразующий аксиологический принцип отправления правосудия и его место в уголовно-процессуальной форме // Российский следователь. – 2011. – № 8. – С. 5 – 8.
5.    Степанян Ш. У. Современная женская преступность в России и пути ее предупреждения // Там же. – С. 27 – 33.

СТАТТЯ У ГАЗЕТІ :

1.    Іллюк М. Корупційна складова українського судочинства // Юр. Вісн. України. – 2011. – № 23 (4 – 10 червня). – С. 4.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ НАПрН України
з 9 вересня 2011 р. по 5 жовтня 2011 р.

КНИГИ:

1.    Визначення корупційних ризиків та запобігання їм у діяльності органів ДПС України: проблеми теорії та практики: монографія. – К.: Алерта, 2010. – 224 с.
2.    Романюк Б. В. Удосконалення досудового провадження в Україні: монографія / Б. В. Романюк. – К., 2011. – 228 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Парасюк Н. М. Незаконні дії з документами, бланками, штампами та печатками за кримінальним правом України: юридичний аналіз складів злочинів ( ст. ст. 357, 358 КК України) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Н. М. Парасюк; ЛДУВС. – Л., 2011. – 19 с.
2.    Козак Н. С. Криміналістичні прийоми, способи і засоби виявлення, розкриття та розслідування комп’ютерних злочинів : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Н. С. Козак; НУДПСУ. – Ірпінь, 2011. – 18 с.

ЖУРНАЛИ:

1.    Юридична Україна. – 2011. –  № 6, № 7, № 8.
2.    Вісник прокуратури. – 2011. –  № 5, № 6, № 7, № 8.
3.    Право України. – 2011. –  № 5, № 6, № 7.
4.    Государство и право. – 2011. – № 5, № 6, № 7.
5.    Законность. – 2011. –  № 5, № 6, № 7.
6.    Підприємництво, господарство і право. – 2011. –  № 5, № 6, № 7.
7.    Бюлетень ВАК України. – 2011. –  №  6, № 7, № 8.
8.    Вісник Верховного Суду України. – 2011. –  № 6, № 7, № 8.
9.    Науковий Світ. – 2011. – № 7, № 8.
10.    Российский судья. – 2011. – № 5, № 6, № 7.
11.    Российский следователь. – 2011. – № 9, № 10, № 11, № 12.
12.    Офіційний вісник Президента України. – 2011. –  № 16, № 17, № 18, № 19, № 20,  № 21,№ 22, № 23, № 24, № 25, № 26.
13.    Криміналіст першодрукований. – 2011. –  № 3.
14.    Адвокат. – 2011. – № 3, № 4, № 5.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1.    Опольська Н. Проблеми забезпечення прав та свобод дитини у вітчизняній науковій думці кінця XIX – першої половини XX століть // Юридична Україна. – 2011. –  № 6. – С. 11 – 16.
2.    Боднарук О. Захист власності як різновид права на необхідну оборону за кримінальним законодавством США // Там само. – С. 106 – 112.
3.    Митрофанов І. Актуальні проблеми системи покарань // Там само. – С. 113 – 118.
4.    Коротюк О. До питання про спеціальний суб’єкт злочину // Юридична Україна. – 2011. –  № 7. – С. 74 – 78.
5.    Назимко Є. Компаративістський метод дослідження інституту покарання // Там само. – С. 79 – 85.
6.    Степченко С. Запобігання злочинам органами прокуратури під час кримінального переслідування // Там само. – С. 90 – 95.
7.    Чечель Н. Жертва злочину і віктимність // Там само. – С. 96 – 99.
8.    Зуєв Р. Щодо механізму адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини // Юридична Україна. – 2011. –  № 8. – С. 46 – 51.
9.    Мазур О. Права особи, яку затримано за підозрою у вчиненні злочину: історичний аналіз // Там само. – С. 112 – 117.
10.    Занфіров В. Захист конституційних прав громадян – основне із завдань у діяльності органів прокуратури // Вісник прокуратури. – 2011. –  № 5. – С. 3 – 17.
11.    Левицький О. Позитивний досвід діяльності, спрямованої на захист прав громадян на належне медичне обслуговування // Там само. – С. 23 – 27.
12.    Клочков В. Взаємодія Генеральної прокуратури з вищими органами державної влади щодо реалізації та захисту прав і свобод людини // Там само. – С. 33 – 39.
13.    Кашкаров О. Визначення безпосереднього та додаткових об’єктів злочину, передбаченого ст. 354 КК України // Там само. – С. 64 – 71.
14.    Краєвський Ф. Удосконалення методів боротьби із тяжкими злочинами у сфері оподаткування, які вчиняються міжрегіональними злочинними групами // Там само. – С. 98 – 101.
15.    Мусієнко А. Причини та умови вчинення злочинів у сфері трансплантації органів або тканин людині // Там само. – С. 102 – 107.
16.    Проект КПК України: проблеми та перспективи прийняття // Вісник прокуратури. – 2011. –  № 6. – С. 6 – 14.
17.    Коробко Ю. Організаційно-правовий механізм доказування по кримінальних справах в досудовому провадженні // Там само. – С. 55 – 59.
18.    Хім’як Ю. Гармонізація КК України та практики Європейського суду з прав людини // Там само. – С. 65 – 71.
19.    Патрелюк Д. Предмет допиту у справах про незаконні заволодіння транспортними засобами, вчиненні неповнолітніми // Там само. – С. 97 – 105.
20.    Давиденко В. Виявлення ознак хабарництва та особливості початкового етапу розслідування // Там само. – С. 106 – 111.
21.    Гаврюшенко Г. Взаємодія прокуратури із ЗМІ на досудовому слідстві // Там само. – С. 112 – 118.
22.    Сухонос В. Історично-правові аспекти становлення в українських губерніях Російської імперії в XIX столітті судової влади та місце прокуратури в ній // Там само. – С. 119 – 125.
23.    Гіль А. Прокурорський нагляд – запорука ефективної протидії злочинам у сфері земельних відносин // Вісник прокуратури. – 2011. –  № 7. – С. 9 – 15.
24.    Бубенщиков В. Корупція – соціальна проблема сучасності // Там само. – С. 37 – 40.
25.    Пойзнер О. Розпізнавання операцій, пов’язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом // Там само. – С. 41 – 56.
26.    Макавчук Ф. Запобігання та протидія організованій злочинності у військовій сфері: теоретико-правовий аспект // Там само. – С. 57 – 60.
27.    Андрушко П. Щодо поняття «допустимість доказів» у кримінальному судочинстві // Там само. – С. 61 – 80.
28.    Завидняк В., Лісова Н. Характеристика способів вчинення злочинів проти інкасації грошових коштів, цінностей та цінних паперів при їх зберіганні та транспортуванні // Там само. – С. 81 – 87.
29.    Зубрицький М. Загальна характеристика появи та розвитку законодавства про злочини проти життя // Там само. – С. 107 – 118.
30.    Василяка Д. Визначення поняття міжнародної правової допомоги в кримінальних справах // Там само. – С. 119 – 124.
31.    Линник А. Деякі питання методичних і тактичних засад участі прокурора у розгляді судом справ про адміністративні корупційні правопорушення // Вісник прокуратури. – 2011. –  № 8. – С. 16 – 22.
32.    Мудров А., Крючкова О. Критерії оцінки діяльності працівників прокуратури // Там само. – С. 23 – 29.
33.    Погорецький М., Шеломенцев В. Правове забезпечення боротьби з кіберзлочинами в Україні // Там само. – С. 30 – 38.
34.    Карпечкін П. Щодо співвідношення принципів права та винятки у праві // Там само. – С. 39 – 50.
35.    Ковтун Н. Застосування покарання у виді конфіскації майна // Там само. – С. 56 – 59.
36.    Макаренко А. Критерії призначення покарання в Україні // Там само. – С. 60 – 63.
37.    Возьний В. Особливості кваліфікації злочинів проти працівників правоохоронних органів // Там само. – С. 64 – 72.
38.    Книженко О. Урахування обставин, які пом’якшують та обтяжують покарання при встановленні кримінально-правових санкцій // Там само. – С. 80 – 84.
39.    Базелюк В. Особливості об’єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 298 КК України // Там само. – С. 85 – 91.
40.    Строган А. Актуальні питання порядку вирішення клопотань учасників кримінального процесу на досудовому слідстві // Там само. – С. 92 – 98.
41.    Рогальська В. Розширення прав потерпілого на досудових стадіях в контексті запровадження змагального кримінального процесу // Там само. – С. 99 – 105.
42.    Мельничок В. Криміналістична характеристика морально-психологічних властивостей особи // Там само. – С. 106 – 114.
43.    Соколова Я. Призначення і проведення судових експертиз при розслідуванні незаконного переправлення осіб через державний кордон України // Там само. – С. 115 – 120.
44.    Баглай І. Насильство як кваліфікуюча ознака грабежу та розбою // Право України. – 2011. – № 5. – С. 248 – 253.
45.    Корнякова Т. Проблеми ефективності реалізації кримінологічної запобіжної функції у природоохоронній діяльності органів прокуратури // Там само. – С. 254 – 261.
46.    Овчаренко Д. Філософсько-правове розуміння моралі та її вимог до соціальних практик застосування покарання // Там само. – С. 301 – 308.
47.    Шумило Є. Теоретичний аналіз доказування у кримінальному процесі // Там само. – С. 348 – 351.
48.    Ємельянова А. Проблемні питання визначення статусу голови господарського суду в Законі України «Про судоустрій і статус суддів» // Право України. – 2011. – № 6. – С. 73 – 77.
49.    Корнякова Т. Інформаційно-аналітичне та наукове забезпечення діяльності органів прокуратури щодо запобігання злочинам проти довкілля // Там само. – С. 189 – 197.
50.    Дударець Д. Не надання допомоги особі, що перебуває в небезпечному для життя стані, та суміжні склади злочинів (проблема відмежування за допомогою причинового зв’язку) // Там само. – С. 205 – 211.
51.    Колотило О. Прокурорський нагляд за додержанням законів про адміністративні правопорушення: проблемні питання // Там само. – С. 212 – 217.
52.    Білоскурська О. Утвердження та забезпечення прав і свобод людини – головний обов’язок держави // Право України. – 2011. – № 7. – С. 169 – 174.
53.    Карчевський М. Чи відповідає КК України потребам протидії злочинам у сфері використання комп’ютерної техніки? // Там само. – С. 203 – 209.
54.    Корнякова Т. Організаційно-методичне забезпечення діяльності органів прокуратури щодо запобігання злочинам проти довкілля // Там само. – С. 210 – 217.
55.    Байлов А., Северин О. Організація навчальної діяльності як складова у виправленні засуджених до позбавлення волі // Там само. – С. 218 – 223.
56.    Муратов В. Проблеми використання відеоконференцзв’язку на сучасному етапі розвитку техніко-криміналістичного забезпечення судового розгляду кримінальних справ // Там само. – С. 235 – 240.
57.    Сібільова Н. Науковий семінар з проблеми захисту прав і законних інтересів особи у кримінальному судочинстві // Там само. – С. 278 – 281.
58.    Баулін Ю. Новий перспективний напрям розвитку юридичної науки: легітимність державної влади // Там само. – С. 286 – 289.
59.    Нестеров А. В. Поможет ли антикоррупционная экспертиза противодействию коррупции в России? // Государство и право. – 2011. – № 6. – С. 87 – 91.
60.    Окусова С. А. Конфликт интересов как внутренний источник развития коррупционных процессов // Там же. – С. 109. – 112.
61.    Винокуров В. Н. Определение предмета и субъектов отношений как способы установления объекта преступления // Государство и право. – 2011. – № 7. – С. 45 – 52.
62.    Крюков В. Прокурор и его назначение в пересмотре уголовных дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств // Законность. – 2011. – № 5. – С. 12 – 15.
63.    Кудашкин А. Эффективность проведения прокурорами антикоррупционной экспертизы // Там же. – С. 16 – 19.
64.    Білоусова С. Особенности судебно-психиатрической и комплексной психолого-психиатрической экспертизы в отношении несовершеннолетних // Там же. – С. 20 – 25.
65.    В. Маслов Постановления Европейского Суда по правам человека в практике рассмотрения уголовных дел // Там же. – С. 8-10.
66.    С Щерба, В Додонов Полномочия прокуроров на досудебных стадиях в уголовном процессе Германии, Франции, Англии, Италии и Испании // Там же. – С.53-58
67.    В. Мальцев Рецидиву и судимости – адекватное выражение в уголовном законе // Законность. – 2011. - №7. – С. 40 – 41.
68.    А. Канцеляров Отмена постановления о возбуждении уголовного дела // Законность . – 2011. - №8. – С. 12 – 13.
69.    С. Белова, Л. Алексеева Соблюдение законодательства о борьбе с коррупцией/ / Там же. – С. 30 – 33.
70.    В. Григорьев Постановление прокурора – новый повод для возбуждения уголовного дела. // Там же. – С. 45 – 47.
71.    И. Исяноманов Прекращение уголовного дела по не реабилитирующим основаниям как отягчающее наказание обстоятельство // Там же. – С. 56 – 57.
72.    Олег Кобилянський Цифрові технології у криміналістичній фотографії: сучасне розуміння // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №5. – С. 150-152.
73.    Андрій Кофанов Особливості організації та проведення комплексних і комісійних експертиз при розкритті та розслідуванні особливо небезпечних злочинів, учинених із застосуванням зброї // Там само. – С. 153 – 156.
74.    Роксана Карла Особистість професійного злочинця та методика її ідентифікації // Підприємництво, господарство і право. – 2011. - №6. – С140-143.
75.    Олександр Великорода Розширення сфери застосування наказного провадження // Підприємництво, господарство і право. – 2011. - №7. – С. 19-21.
76.    Марина Черкас Поняття та структура правової свідомості // Підприємництво, господарство і право. – 2011. - №8. – С. 12 – 16.
77.    Макаренко А.С Підстави суддівського розсуду при призначенні покарання // Вісник Верховного Суду України. – 2011. - №6. – С. 44 – 48.
78.    Роль органів державної влади, особливо суддів, та майбутнє захисту прав людини в Європі //Вісник Верховного Суду України. – 2011. – №7. – С. 11 – 14.
79.    Омбудсман України та Європейського суду на захисті прав і свобод людини// Там само. – С. 15 – 18.
80.    Еволюція ролі Європейського суду – на шляху до процедуралізації фундаментальних прав //Там само. – С. 19 – 21.
81.    Кленова Т. В. Проблема равенства в уголовном праве // Российский Судья. – 2011. – №7. – С.34 – 38.
82.    Натура А. И., Дубинин Л.Г. Информация о личности свидетеля, дающего заведомо ложные показания, как элемент криминалистической характеристики преступления // Российский следователь – 2011. – №9. – С. 5 – 6.
83.    Антонов А. Г. Специальное основание для освобождения от уголовной ответственности при незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов // Там же. – С. 13 – 14.
84.    Антонов О. Ю., Елинский В. И. Функционирование преступной деятельности, связанной с проведением избирательных кампаний и референдумов // Там же. – С.15 – 19.
85.    Карповичь О. Г. Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями в отношении владельцев ценных бумаг. Правила квалификации // Там же. – С. 20 – 23
86.    Кружкова Я. А. Особенности вины при причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (часть 4 статьи УКРФ) // Там же. – С. 24 – 26.
87.    Дуганец А. С., Васильев Ф.П., Гугунский А. Н. Современные особенности регулирования вопросов борьбы с коррупцией в системе органов внутренних дел России // Там же. – С. 29 – 30.
88.    Храмцова В. В. Доказательственная деятельность следователя по установлению отставания несовершеннолетнего обвиняемого в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством // Там же. – С. 31 – 33.
89.    Королева А. С. Некоторые вопросы объективной стороны состав преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ // Российский следователь. – 2011. - №10. – С. 14 – 17.
90.    Дьяконова О. Г., Спесивцев П. В. О некоторых полномочиях прокурора при осуществлении им уголовного преследования и надзора за предварительным следствием // Там же. – С. 24 – 27.
91.    Косынкин А. А Соотношение конфликта и противодействия при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации // Там же. – С. 28 – 29.
92.    Петин И. А. Влияние психологических закономерностей поведения на механизм уголовно-правового регулирования // Там же. – С. 30 – 32.
93.    Антонов О. Ю, Еленский В. И. Криминалистическая характеристика субъектов, совершающих преступления, связанные с проведением избирательных кампаний и референдумов // Российский Следователь. – 2011. – №11. – С.4 – 7.
94.    Проценко С.В. О необходимости внесения коррективов в нормы, регламентирующие освобождение от уголовной ответственности // Российский следователь. – 2011. – №12. – С. 21 – 23.
95.    Румянцев М.С. Некоторые аспекты межотраслевой дифференциации ответственности в уголовном праве// Там же. – С. 28 – 30.
96.    П. П. Андрушко Кримінально-процесуальне значення крайньої необхідності та інших обставин, що виключають злочинність діяння // Адвокат. – 2011. – №3. – С. 9-20.
97.    І. В. Європіна Особливості порушення кримінальних справ про комп’ютерні злочини // Там само. – С. 34 – 39.
98.    П. П Андрушко Поняття доказів у кримінальному судочинстві, їх достовірність, належності та допустимості // Адвокат. – 2011. - №4. – С. 6 – 14.
99.    П. П Андрушко Поняття доказів у кримінальному судочинстві, їх достовірності, належності та допустимості //Адвокат. – 2011. - №5. – С. 9 – 18.
100.    О. М. Сарановський Проблеми звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили військові злочини // Там само. – С. 19 – 23.
101.    Чорноус Ю. М Завдання криміналістики у боротьбі з міжнародною злочинністю // Криміналіст першодрукований. – 2011. –  № 3. – С. 37 – 43.
102.    Якушин С. Ю. Тактические задачи и средства их решения при расследовании преступлений // Там же. – С. 51 – 66.
103.    Шепітько В. Ю Вибрані праці – синтез наукового надбання і творчого натхнення професора О. Я. Баєва // Там само. – С. 153 – 154.


 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси