Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з 16 грудня 2009 р. по 18 січня 2010 р.

КНИГИ:

1.    Трубников В. М.  Уголовно-исполнительное право Украины: Общая часть: учебное пособие - Харьков: Рубикон, 1998. - 144 с.
2.    Дорошенко О.Ф. Судова експертиза у цивільних справах щодо об’єктів інтелектуальної власності: Монографія. – К.: ТОВ «Лазурит – Поліграф», 2008. – 206 с.

3.    Уголовный кодекс Российской Федерации - России (с постатейными материалами): с изменениями и дополнениями, опубликованными на 15 августа 1992 г. – М.: Независимая фирма «Российский правовед», 1992. – 199 с.
4.    Бажанов М.И. Множественность преступлений по уголовному праву Украины. – Х.: Право, 2000. – 128 с.
5.    Волощак М. Неправильно – правильно. Довідник з українського слововживання. – К.: Марія Волощак, 2007. – 224 с.
6.    Тацій В.Я. Вибрані статті, виступи, інтерв’ю / В.Я. Тацій: упоряд.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.І. Борисов; відп. за вип. О.В. Петришин. – Х.: Право, 2010. – 936 с.
7.    Кримінальний кодекс України (із змінами та доповненнями станом на 10 січня 2010 року). – Х.: ТОВ «Одіссей», 2010. – 280 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні: Матеріали наукової конференції          15 травня 2009 року / Ред. кол. В.І. Борисов (голов. ред. та інші). – Х.: Право, 2009. – 304 с.
2.    Насилие в соверменной России: материалы научно-практической конференции 10-11 июня 1999 года / Северо-Кавказский научный центр высшей школы. - Ростов-на-Дону: Изд-во Северо-Кавказского науч. центра ВШ, 1999. - 308 с.
3.    Антикорупційні закони України: «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень» та ін. (Офіційний текст). - /Укладач М.І. Хавронюк – К.: Атіка, 2009. – 112 с.
4.    Право і національна безпека: актуальні проблеми теорії та практики: Матеріали науково-практичної конференції, 22 травня 2009 року, м. Харків / Редкол. С. Кучерина (гол. ред.),              В. Столбов. – Х.: Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України НЮАУ ім. Я. Мудрого, 2009. – 464 с.
5.    Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України (1963-1995 рр.) зі змінами та доповненнями за станом на 1 липня 1995 року: Частина перша. - /Відп. ред. В. Бойко. – К.: Українська Правнича Фундація – Право, 1995. – 261 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Перепьолкін С.М. Міжнародно-правові аспекти митного співробітництва європейських держав. – Х.: НЮАУ ім. Я. Мудрого, 2009. – 20 с. (к.ю.н., спец. 12.00.11).
2.    Вільгушинський М.Й. Тактика судового слідства в системі криміналістики. – Х.: НЮАУ ім. Я. Мудрого, 2009. – 19 с. (к.ю.н., спец. 12.00.09).
3.    Бобонич Є.Ф. Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг: кримінально-правова характеристика (ст. 202 Кримінального кодексу України). – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2009. – 19 с. (к.ю.н., спец. 12.00.08).

ЖУРНАЛИ:

1.    Бюлетень ВАК. – 2009. - № 12.
2.    Юридична Україна. – 2009. - № 11-12.
3.    Вісник Верховного Суду України. – 2009. - №№ 11, 12.
4.    Вісник прокуратури. – 2009. - №№ 11-12.
5.    Уголовное право. – 2009. - № 5 (сентябрь-октябрь).
6.    Российский судья. – 2009. - № 9.
7.    Российский следователь. – 2009. - №№ 17, 18.
8.    Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 11.
9.    Вісник АПрН України. – 2009. - № 3 (58).
10.    Право України. – 2009. - № 11.
11.    Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2009. - № 20.
12.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2009. - № 12.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос Украины.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Юридическая практика.
5.    VIVAT LEX! Газета Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. -  № 2 від 13.01.2010 р. (Вітання з нагоди ювілею 70-річчя від дня народження Тація В.Я).

СТАТТІ У ГАЗЕТІ:

1.    Коннов С. С коррупцией депутаты решили начать бороться с 1 апреля… 2010 года! // Юридическая практика № 52 от 29 декабря 2009, С. 3.
2.    Хавронюк Н. Антикоррупция: «Как ни складывай детали – все выходит пулемет» // Юридическая практика № 50 от 15 декабря 2009, С. 6-7.
3.    Банчук О. Корінна реформа кримінального процесу в інтересах кожної людини // Юридичний Вісник України № 52 від 26.12.2009 - 01.01.2010, С. 5.
4.    Зеленецький В., Лобойко Л. Показники оцінки ефективності та діяльності органів кримінального переслідування в Україні. // Юридичний Вісник України № 52 від 26.12.2009 - 01.01.2010, С. 10.
5.    Стрельцов  Є. Вчимося у Європи долати корупцію // Юридичний Вісник України № 49-50 від 5-18.12.2009, С. 7;  № 51 від 19-25.12.2009, С. 6.
6.    Демський Е. Боротьба з корупцією чи піратство в законі: матеріальні та процесуальні аспекти //  Юридичний Вісник України № 49-50 від 5-18.12.2009, С.6; № 51 від 19-25.12.2009, С. 7.
7.    Рабінович П. Основоположні права людини: проблема соціальної сутності // Юридичний Вісник України № 49-50 від 5-18.12.2009 р., С. 8.
8.    Закон України від 05.11.2009 р. № 1707-VI «Про внесення змін  до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини з мотивів расової , національної чи релігійної нетерпимості» // Юридичний Вісник України № 51 від 19-25.12.2009 (вкладиш, С.13-14).
9.    Закон України від 05.11.2009 р. № 1708-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення у сфері довкілля» // Юридичний Вісник України № 51 від 19-25.12 2009 (вкладиш, С.14-16).
10.    Закон України від 23.12.2009 р. № 1787-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання та протидії корупції» // Урядовий кур’єр № 244 від 30.12.20098 , С.7.

СТАТТІ У ЗБІРНИКУ:

1.    Головкін  Б.М. Корислива спрямованість особистості злочинця, опосередкована у насильницьких проявах: поняття, зміст, шляхи формування // Вісник АПрНУ № 3 (58) / 2009,   С.221-230.
2.    Колодяжний М. Г. Запобігання вимаганням, поєднаним з фізичним насильством // Там само,   С.231-238.
3.    Верхогляд О.  Особливості правового регулювання порядку вирішення питання про речові докази у кримінальному судочинстві // Там само,  С.258-267.

СТАТТІ У ЖУРНАЛІ:

1.    Шевченко Т.В., Бортновська З.П., Солоткий С.А. До питання про докази у кримінальному судочинстві. // Вісник Верховного Суду України  № 11 / 2009 , С. 24-38.
2.    Грек Б.М. Чи є арбітражний керуючий суб’єктом злочину, передбаченого ст. 221 Кримінального кодексу України? // Там само,  С.39-44.
3.    Про судову практику у справах про злочини проти власності (Постанова ПВСУ від 06.11.2009 р. № 10). // Вісник Верховного Суду України  № 11 / 2009 , С. 9-15.
4.    Про внесення доповнення до постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання» (Постанова Пленуму ВСУ від 06.11.2009 року № 11). // Там само, С. 16-22.
5.    Козочкин Н.Д. Ответственность за сговор по уголовному праву США. // Государство и право № 10 / 2009, С. 42-51.
6.    Антонова Е. Ю. Ответственность юридических лиц в уголовном праве: аргументы за и против // Уголовное право № 5 / 2009,  С.4-9.
7.    Белеев С.  Соучастие в преступлении и организованной преступной деятельности: законодательная регламентация и доктринальное толкование // Там же, С.10-13.
8.    Горбатович Д. А. Отдельные проблемы квалификации множественности преступлений // Там же, С.26-29.
9.    Медведев Е.  Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера, применяемых за совершение преступлений // Там же, С.46-51.
10.    Мельников В. Ю. Некоторые вопросы обобщения практики применения судами меры пресечения в виде заключения под стражу // Российский судья № 9 / 2009, С.3-5.
11.    Гуров А. А. Пределы обратной силы уголовного закона // Там же, С.23-25.
12.    Марковичева Е. В. Роль института медиации в ускорении уголовного судопроизводства // Там же, С.26-27.
13.    Пархоменко С. В.,  Радченко А. А. "Другие лица" как субъект преступления, преду-смотренного статьей 302 Уголовного кодекса Российской Федерации // Там же, С.28-30.
14.    Алексеев А. П. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере авторских и смежных прав // Российский следователь № 17 / 2009,  С.2-3.
15.    Рылков Д. В. Повод для возбуждения уголовного дела как необходимое условие начала производства по делу // Там же, С.6-8.
16.    Аминов Д. И., Солонин А.Ю. От чего зависит эффективность уголовно-правового воздействия? // Там же, С.13-15.
17.    Петин И. А. Логические основания вины в уголовном праве // Там же, С.19-21.
18.    Воронин М. Ю. Принципы криминологической политики защиты населения от наркотизации // Там же, С.28-29.
19.    Родимушкина О. В. К вопросу о личности преступника-девианта, совершающего корыстно-насильственные преступления // Там же, С.32-34.
20.    Арсенова Т. Б. Процессуальная самостоятельность лиц, осуществляющих досудебное производство по уголовным делам // Российский следователь № 18 / 2009,  С.2-3.
21.    Атальянц М.  Значение факультативных признаков состава преступления // Там же, С.7-9.
22.    Иванова Е.  О недопустимости преступных нарушений конституционных прав и свобод граждан при производстве предварительного расследования // Там же, С.10-11.
23.    Нагиева Э. Э. К вопросу о соотношении терминов "вред", "ущерб", "последствия", "результат" // Там же, С.12-15.
24.    Проценко С.  Сравнительный анализ тенденций и закономерностей характера наказуемости деяний, приводящих в негодность транспортные средства или пути сообщения, в международном праве и российском уголовном законодательстве // Там же,  С.16-19.
25.    Шатов С. А. Понятие вины: проблемы интерпретации в уголовном и административном праве // Там же,  С.20-21.
26.    Петин И. А. Системный подход к обеспечению эффективности предупреждения экстремизма // Там же,  С.22-24.
27.    Прохорова М. И., Воронин М.Ю. К вопросу о системе субъектов профилактики корыстно-насильственной преступности // Там же,  С.28-29.
28.    Синьков Д. В. Некоторые социально-экономические детерминанты женской преступности // Там же,  С.28-29.
29.    Агалабаев М. И. Методология становления и развития теории общественной безопасности // Там же, С.36-40.
30.    Полях В.  Зміни до законодавства щодо посилення відповідальності за викрадення чужого майна // Вісник прокуратури № 11 / 2009, С.12-14.
31.    Гаврилова К.  Суб’єкт злочину, передбаченого  ст. 267 КК // Там само,  С.66-69.
32.     Одайник Б.  Ознаки об’єктивної сторони злочину "знищення, руйнування або пошкодження пам’яток – об’єктів культурної  спадщини" // Вісник прокуратури № 12 / 2009, С.73-75.
33.    Півненко В., Коновалов С.  Про сутність обвинувачення у кримінальному судочинстві України // Там само,  С.76-82.
34.    Литвинчук О.  Конвенції Ради Європи: від підписання - до імплементації // Там само,   С.108-112.
35.    Стащенко А.  Про науково-теоретичні проблеми якості закону як основи його ефективності // Підприємництво, господарство і право № 11 / 2009,  С.23-27.
36.    Федорак Л.  Конкуренція пом’якшуючих та обтяжуючих покарання обставин у ст. 69 Кримінального кодексу України // Там само, С.165-166.
37.    Яцишин М.  Програмно-цільове забезпечення функціонування кримінально-виконавчої системи (теоретико-концептуальний аспект) // Там само, С.170-174.
38.    Батиргареєва В. С. Соціальна адаптація осіб, звільнених із місць позбавлення волі, - найважливіша умова запобігання рецидивній злочинності // Юридична Україна № 11-12 / 2009,  С.94-101.
39.    Гумін О.  Особливості кримінологічної характеристики особи у злочинах насильницького характеру // Там само, С.102-108.
40.    Митрофанов І.  Сучасні підходи до розв’язання проблем реалізації кримінальної відповідальності // Там само,  С.109-115.
41.    Яцишин М.  Теоретико-методичні проблеми сучасного кримінально-виконавчого процесу // Там само, С.116-121.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ

з 19 січня 2010 р. по 19 лютого 2010 р.

КНИГИ:

1. Батиргареєва В. С Кримінологічна характеристика та попередження розбоїв, поєднаних з проникненням у житло: Том 2: реферат монографії - Харків, 2004. - 112 с

ЗБІРНИКИ:

1.    Звіт про науково-дослідну роботу. Розробка критеріїв ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні та шляхів її підвищення за напрямком. Проблеми забезпечення ефективності організаційно-тактичних засобів здійснення досудового розслідування (заключний). - X.: АПрНУ ІВПЗ, 2009 - 95 с
2.    Звіт про науково-дослідну роботу. Дослідження кримінально-процесуальних проблем забезпечення доступу до правосуддя потерпілих від злочину (заключний). - Харків, 2009. -298 с.
3.    Дайджест матеріалів Другої міжнародної конференції "Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб" 24 квітня 2009 року, м. Київ. - Київ, 2009. -39 с.
4.    Інститут вивчення проблем злочинності АПрНУ. Питання боротьби зі злочинністю. Випуск 18 / Інститут вивчення проблем злочинності АПрНУ. - Харків: Право, 2009. - 296 с

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Мірошниченко С. С. Головні напрямки діяльності органів Прокуратури України з попередження організованої злочинності. - X.: НЮАУ ім. Я. Мудрого, 2007. - 21 с. (к. ю. н., спец. 12.00.08).
2.    Білецька Л. М. Провадження в кримінальних справах про контрабанду в суді першої інстанції. -X.: НЮАУ ім. Я. Мудрого, 2008. - 19 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).
3.    Гультай М. М. Виявлення і виправлення слідчих та судових помилок у кримінальному процесі України. - X.: ХНУВС, 2008. - 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).
4.    Зеленський С. М. Процесуальний порядок вирішення справ про суспільно небезпечні діяння осіб, які не досягли віку кримінальної відповідальності. - К.: КНУВС, 2007. - 17 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).
5.    Луцик В. В. Повернення кримінальної справи прокурору зі стадії попереднього судового розгляду. - К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2009. - 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).
6.    Гуртієва Л. М. Етичні основи діяльності слідчого. - О.: ОНЮА, 2008. - 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).
7.    Ковбаса Ю. П. Правова характеристика кримінально-процесуального інституту недопустимості повороту до гіршого. - X.: НЮАУ ім. Я. Мудрого, 2008. - 19 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).
8.    Климчук М. П. Розслідування злочинів про порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів (криміналістичні та процесуальні аспекти). - К: КНУВС, 2007. - 19 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).
9.    Кутоманов Д. Є. Забезпечення конституційних прав особи в досудовому провадженні по кримінальних справах. - X.: НЮАУ ім. Я. Мудрого, 2009. - 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).
10.    Зайцев О. В. Обмежена осудність у кримінальному праві України. - X.: НЮАУ ім. Я. Мудрого, 2006. - 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.08).
11.    Коваленко Е. Д. Використання оперативної інформації як підстави для застосування
заходів процесуального примусу у кримінальному судочинстві. - К.: КНУВС, 2007. - 20 с
(к. ю. н., спец. 12.00.09).
12.    Комбарова Е. Л. Осуществление правосудия по уголовным делам мировыми судьями России особенности преломления отдельных уголовно-прцессуальных и 2 криминалистических положений). - В: Воронежский ГУ, 2007. - 24 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).
13.    Качалова О. М. Визначення слідчим процесуального статусу осіб, що беруть участь у досудовому провадженні. - К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2008. - 19 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).
14.    Горох О. П. Покарання за злочини у сфері обігу наркотичних засобів. - К.: КНУВС, 2007. -20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.08).
15.    Базов В. П. Кримінальна відповідальність за порушення законів та звичаїв війни (аналіз складу злочину). - X.: НЮАУ ім. Я. Мудрого, 2009. - 21 с. (к. ю. н., спец. 12.00.08).
16.    Чорнобук В. І. Законність та обґрунтованість процесуальних рішень судді в порядку судового контролю у досудових стадіях кримінального процесу. - О.: ОНЮА, 2007. - 19 с (к. ю. н., спец. 12.00.09).
17.    Струць О. А. Законність та обґрунтованість проведення слідчих дій як гарантія прав і свобод учасників кримінального судочинства. - К.: КНУВС, 2009. - 18 с. (к. ю. н., спец 12.00.09).
18.    Гурджі Ю. О. Правовий захист особи в кримінальному процесі України: теорія та методологія. - О.: ОНЮА, 2007. - 40 с. (д. ю. н., спец. 12.00.09).
19.    Тимошенко В. А, Формування системи національної та міжнародної протидії сучасному наркобізнесу. - X.: НЮАУ ім. Я. Мудрого, 2006. - 36 с. (д. ю. н., спец. 12.00.08).
20.    Мартиненко О. А. Злочини серед працівників ОВС України: їх детермінація та попередження. - X.: НЮАУ ім. Я. Мудрого, 2007. - 36 с. (д. ю. н., спец., 12.00.08).
21.    Мірошников І. Ю. Судове слідство в апеляційній інстанції. - X.: НЮАУ ім. Я. Мудрого, 2006. - 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).
22.    Хань Г. А. Теоретичні засади планування та організації розслідування злочинів. - X.: НЮАУ, 2007. - 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).
23.    Корчева Т. В. Проблеми діяльності захисника у досудовому провадженні та в суді першої інстанції. - X.: НЮАУ ім. Я. Мудрого, 2006. - 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).
24.    Абакумова Ю. В. Кримінальна відповідальність особи за вчинення злочину при виконанні спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. - X.: НЮАУ ім. Я. Мудрого, 2007. - 23 с. (к. ю. н., спец. 12.00.08).
25.    Гордін Л. Я. Кримінально-процесуальні проблеми створення та діяльності слідчо-оперативних груп. - X.: НЮАУ ім. Я. Мудрого, 2008. - 18 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).
26.    Ревака В. М. Форми використання спеціальних пізнань в досудовому провадженні. - X.: НЮАУ ім. Я. Мудрого, 2006. - 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).
27.    Кострубіцька О. Е. Адміністративна відповідальність за правопорушення в паливно-енергетичному комплексі України. - К.: КНУВС, 2009. - 19 с. (к. ю. н., спец. 12.00.07).
28.    Поповченко О. І. Проведення кримінально-процесуальних дій з участю осіб, які виконують нотаріальні функції. - К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2010. - 16 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).

ЖУРНАЛИ:

1.    Бюлетень ВАК. - 2010. - № 1.
2.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2010. - № 1.
3.    Вісник Верховного Суду України. - 2010. - № 1.
4.    Вісник прокуратури. - 2010. - № 1.
5.    Вибори та демократія. - 2009. - № 3.
6.    Вибори та демократія. - 2009. - № 4.
7.    Государство и право. - 2009. - № 11.
8.    Государство и право. - 2009. - № 12.
9.    Законность. - 2009. -№11.
10.    Законность. - 2009. - № 12.
11.    Законность. - 2010. - № 1.
12.    Наука та наукознавство. - 2009. - № 3.
13.    Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 12.
14.    Право України. - 2009. - № 12.
15.    Уголовное право. - 2009. - № 6 (ноябрь - декабрь).
16.    Юридична Україна. - 2010. - № 1.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос Украины.
2.    Урядовий кур'єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Судовий Випуск / Юридическая практика.
5.    Екологія сьогодні /Газета Державної екологічної інспекції в Харківській області.

СТАТТІ У ГАЗЕТІ:

1.    Стретович В. Коррупции не будет тогда, когда люди сами станут бороться с этим явлением // Голос Украины № 248 (47 - 48) от 29 декабря 2009, С. 5.
2.    Томенко Н. Главная причина «закрытия» парламента - нежелание бороться с коррупцией. // Голос Украины № 247 от 26 декабря 2009, С.2.
3.    Павленко С. Президент может не подписать закон, которым отсрочивается действие новых антикоррупционных законов // Голос Украины № 246 от 25 декабря 2009, С. 6.
4.    Демский Э. На что направлены новые антикоррупционные законы, или борьба с коррупцией либо правовая основа для перераспределения собственности? // Голос Украины № 238 от 15 декабря 2009, С. 20.
5.    Дудін В. «Антикорупційна трійка»: назад повернення бути не може. // Юридичний Вісник України № 1 - 2 від 2 - 15 січня 2010, С 2 - 3.
6.    Мисливий В. Пропозиція хабара: злочин чи виявлення умислу? // Юридичний Вісник України № 1 - 2 від 2-15 січня 2010, С 7.
7.    Шостко О. Засоби протидії організованій злочинності в окремих європейських країнах. // Юридичний Вісник України № 1 - 2 від 2 - 15 січня 2010, С. 19.
8.    Онімов А. Суддівські проблеми під іншим кутом зору // Юридичний Вісник України № 4 від 23 - 29 січня 2010, С. 11.
9.    Чергова спроба боротьби з корупцією в судах // Юридичний Вісник України № 3 від 16 - 22 січня 2010, С 4.
10.    Онімов А. Суддівські проблеми під іншим кутом зору // Юридичний Вісник України № З від 16-22 січня 2010, С 11.
11.    Дацюк Л. Профілактикою по корупції // Урядовий кур'єр № 10 від 20 січня 2010, С. 5.
12.    Тютюгін В. Новели кримінального законодавства щодо посилення відповідальності за корупційні злочини: вирішення проблеми чи проблеми для вирішення? (Закінчення. Початок у № 5) // Юридичний Вісник України № 6 від 6-12 лютого 2010, С 6 - 7.
13.    Моторна В. Право на захист: теорія та проблеми оскарження постанов про порушення кримінальної справи // Юридичний Вісник України № 6 від 6-12 лютого 2010, С 10.
14.    Чернов С. Фундаментальные противоречия Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции» // Голос Украины № 25 от 12 февраля 2010, С. 4.
15.    Плешаков Д., Моліцький С: «Лише комплексний підхід у боротьбі з корупцією та оргзлочинністю забезпечить успіх» // Юридичний Вісник України № 7 від 13-19 лютого 2010, С 6.

СТАТТІ У ЗБІРНИКУ:

1. Борисов В. І. Відповідність кримінального закону конституційним принципам здійснення правосуддя в Україні // Питання боротьби зі злочинністю. Випуск 18 / 2009, С.3-14.
2.    Дорош Л. В. Теоретико-прикладні проблеми якості кримінального законодавства в Україні //Там само, С15-44.
3.    Дзюба Ю. П. Щодо узгодженості норм чинної Конституції України, проекту Конституції України, внесеного Президентом України, КК та КПК України, що забезпечують права громадян на свободу та особисту недоторканність // Там само, С.45-52.
4.    Демидова Л. М. Криміналізація заподіяння майнової шкоди: поняття, підстави та їх види // Там само, С.53-65.
5.    В. В. Голіна, СЮ. Лукашевич, М.Г., Кулікова В. В. Колодяжний М.Г. Регіональні (міські) програми запобігання злочинності: досвід емпіричного дослідження // Там само, С.66-79.
6.    Батиргареєва В. С. Рецидивна злочинність в Україні: до проблеми її запобігання // Там само, С.80-101.
7.    Головкін Б. М. Щодо причин рецидивонебезпечності кримінальної активності раніше судимих корисливих насильницьких злочинців // Там само, С.102-115.
8.    Яковець І. С. До питання щодо суб'єктів оцінки якості кримінально-виконавчого законодавства // Там само, СІ 16-122.
9.    Шостко О. Ю. Діяльність суб'єктів протидії організованій злочинності в деяких європейських країнах // Там само, С123-135.
10.    Зеленецкий В. С. Судебный порядок обеспечения прав и законных интересов личности в доследственном производстве // Там же, С. 13 6-148.
П.Сібільова Н. В. Поняття кримінального переслідування у доктрині та законодавстві (історичний аспект) // Там же, С. 149-161.
12.    Глинська Н. В. Динамічна сторона кримінально-процесуальної діяльності органів досудового розслідування: шляхи оптимізації // Там само, С172-184.
13.    Шепітько В. Ю., Журавель В. А. Організаційно-тактичні засоби: поняття та значення // Там само, С185-192.
14.    Шевчук В. М. Методологія криміналістики: дискусії, "новації", перспективи // Там само, С.193-202.
15.    Веліканов С В. Родові, видові, підвидові, комплексні та модифікуючі методики розслідування злочинів // Там само, С.203-217.
16.    Затенацький Д. В. Застосування техніко-криміналістичних засобів для актуалізації ідеальних слідів. // Там само, С.218-217.
17.    Коновалова А. Ю. Арешт як вид покарання неповнолітніх осіб // Там само, С.227-234.
18.    Дунаева Т. Є. Деякі аспекти гармонізації законодавства України у сфері протидії корупції із законодавством Європейського Союзу // Там само, С.235-242.
19.    Кузнецов Р. В. Вплив якості кримінально-виконавчого законодавства на забезпечення права засуджених на правову допомогу // Там само, С.243-248.
20.    Михалко І. С. Аналіз визначення та змісту принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання право слухняної поведінки засуджених за українським та російським законодавством // Там само, С.249-259.
21.    Верхогляд О. В. Накладення арешту на майно як засіб забезпечення вирішення завдань кримінального судочинства // Там само, С.260-269.
22.    Синчук О. В. Ситуаційна зумовленість типових версій // Там же, С.270-278.
23.    Музика А. А., Савченко А. В. Досягнення академічної правової науки України у боротьбі зі злочинністю // Там само, С.279-282.
24.    Лобойко Л. М. Рецензія на наукове видання "Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. - X.: Право, 2008. - Т. 5: Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні / за заг. ред. В. В. Сташиса. - 840 с." // Там само, С.283-289.

СТАТТІ У ЖУРНАЛІ:

1.    Ахмедов Д. Профилактика преступности путем реализации концепции "Безопасная зона" // Законность № 11 / 2009, С. 17-19.
2.    Сауляк О. Криминологические аспекты проблемы смертной казни // Там же, С.20-25.
3.    Маслов И. Сроки содержания под стражей в свете решений Европейского Суда по правам человека // Там же, С.26-30.
4.    Шакуров А. Судебная медицинская экспертиза по уголовным делам о нарушении правил охраны труда // Там же, С.39-41.
5.    Бутырская А., Серова Е. Информационное противодействие уголовному преследованию // Там же, С.42-44.
6.    Сироїд Т. Привілеї та імунітети учасників кримінально-процесуальних відносин Міжнародного кримінального суду / / Вибори та демократія № 3, 2009, С.46-51.
7.    Іванова Л. Принцип справедливості в правосудді // Там само, С.52-58.
8.    Головко Л. В. Истоки и перспективы института дополнительного расследования уголовных дел на постсоветском пространстве // Государство и право №11, 2009, С.54-67.
9.    Агапов П. Уголовно-правовое регулирование в сфере противодействия организованной преступности // Уголовное право № 6,2009. - С.4-7.
10.    Борков В. Существенность нарушения правоохраняемых интересов при квалификации должностного злоупотребления // Там же, С.8-13.
11.    Жевлаков Э. Квалификация незаконной охоты // Там же, С.14-19.
12.    Коробов П. Определения классификационной принадлежности неоконченного преступления // Там же, С.20-24.
13.    Михайлов К. Нерешенные вопросы условно-досрочного освобождения от отбивания наказания и замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания // Там же, С.25-28.
14.    Мондохонов А. Уголовная ответственность за организацию объединения, посягающего на личность и права граждан // Там же, С.29-34.
15.    Олейников С. Действия, направленные на возбуждения ненависти или вражды и подстрекательство к преступлению: проблемы разграничения // Там же, С.35-40.
16.    Попов И. Указание в диспозиции уголовно-правовой нормы на форму вины // Там же, С.45-48.
17.    Пудовочкин Ю., Генрих Н. К вопросу о статуте потерпевшего в уголовно-правовых отношениях // Там же, С.55-59.
18.    Скобелин С. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания // Там же, С.64-68.
19.    Исаенко В., Папышева Е. О системе уголовно-процессуальной деятельности в стадии возбуждения уголовного дела // Там же, С.82-84.
20.    Дьяченко А., Колоскова И. Насильственные преступления против личности в государствах-участниках содружества Независимых Государств в 2005-2008 г. (статистический анализ) // Тамже,С.97-101.
21.    Иванов Н. Коррупция - историческая неизбежность? // Там же, С. 102-106.
22.    Журавлев М., Журавлева Е. Системность законодательства как условие обеспечения законности в борьбе с преступностью // Там же, С.107-112.
23.    Осипенко А. Юрисдикция государства при уголовном преследовании лиц, совершивших трансграничные сетевые компьютерные преступления // Там же, С.113-118.
24.    Кушнір О. Щодо необхідності прийняття закону України про протидію торгівлі людьми та допомогу постраждалим від торгівлі людьми // Підприємство, господарство і право № 12, 2009,С.27-29.
25.    Зливко С Функції державної кримінально-виконавчої служби України // Там само, С.30 -32.
26.    Кругов В., Берлач Ю. Зарубіжний досвід протидії негативним проявам рейдерства, шляхи його застосування в Україні. // Там само, С.76 - 79.
27.    Берзін П.С. Упущена (втрачена) вигода як різновид наслідків у специфічній конструкції 6 складу злочину: деякі особливості формування концептуального підходу. // Там само, СІ 12 -116.
28.    Юношев О. Зарубіжний досвід примусового лікування від наркоманії: кримінально-правовий аспект. // Там само, СІ 17 - 120.
29.    Грудзур О. Об'єкт злочинів у сфері службової діяльності // Там само, С.121 - 125.
30.    Азаров М. Щодо визначення поняття "регіональна організована злочинність" // Там само, С.126-129.
31.    Тростянська Я. Визнання та виконання в Україні вироків іноземних судів у кримінальних справах та їх відмінність від інших видів правової допомоги // Там само, С167 - 171.
32.    Малярчук Н. Підстави закриття кримінальної справи приватного обвинувачення // Там само, С.172-175.
33.    Рибалка О. Потерпілий як суб'єкт доказування у кримінальних справах приватного обвинувачення // Там само, С176 - 179.
34.    Малярчук Т. Про основні напрямки оптимізації норм кримінально-процесуального кодексу України // Там само, С180 - 183.
35.    Гаюр І. Сутність накладення арешту на майно у кримінальному процесі // Там само, С184 -186.
36.    Негребецький В. Використання методу криміналістичної реконструкції під час перевірки показань на місці // Там само, С190 -192.
37.    Грошевий Ю., Капліна О. Актуальні проблеми кримінально-процесуальної теорії та проект КПК України // Право України № 12 / 2009, С.209-217.
38.    Зеленецький В., Голіна В. Розробка засад боротьби з рецидивною злочинністю - актуальна проблема української кримінології // Там само, С.261-265.
39.    Митрофанов І. Кримінально-правові засоби забезпечення законності та обгрунтованості покарання // Юридична Україна № 1 / 2010, С.102-108.
40.    Міловідов Р. Огляд кримінально-правової політики України у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом // Там само, С109-112.
41.    Плугатир М. Особа, що має право доступу до комп'ютерної інформації, як суб'єкт злочину, передбаченого ст. 362 КК України // Там само, СІ 13-116.
42.    Шаблистий В. Кримінальна відповідальність за погрозу у законодавстві деяких зарубіжних держав // Там само, СІ 17-120.
43.    Пришко А. Боротьба з корупцією // Вісник прокуратури № 1 / 2010, С.22-28.
44.    Бузинарський М. Прокурорський нагляд за дотриманням законів при розслідуванні злочинів, вчинених шляхом підпалу // Там само, С.29-34.
45.    Берзін П.С. Основні варіанти співвідношення істотної шкоди, передбаченої у змісті малозначного діяння, з наслідками як елементом складу злочину // Там само, С.52-57.
46.    Оньша А. Ознаки умисного вбивства, вчиненого організованою групою // Там само, С.65-69.
47.    Волошина В. Щодо співвідношення специфічних принципів розслідування та загальних умов провадження досудового слідства // Там само, С.70-76.
48.    Андрусяк В. Мета та завдання досудового слідства // Там само, С.77-80.
49.    Стратонов В. Співвідношення пізнання та доказування в кримінальному судочинстві // Там само,С81-83.
50.    Міжнародне співробітництво. Завершився проект "Сприяння належному урядуванню: проект протидії корупції в Україні (UPАС) // Там само, С125-126.
51.    Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 4 "Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів" Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 року № 16. // Вісник Верховного Суду України № 1 / 2010, С.13-14.
52.    Рішення у кримінальних справах // Там само, С.27-30.
53.    Практика розгляду кримінальних справ про злочини, склад яких передбачено ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення) // Там само, С.31-43.
54.    Погодин С, Тугушев P., Макаров О. Сокращение сроков расследования и судебного рассмотрения уголовных дел // Законность № 1 / 2010, С.38-41.
55.    Васильев, Д. Полномочия дознавателя при возвращении уголовного дела прокурором // Там же, С.44-45.
56.    Арзиани С. Отмена незаконного постановления следователя о возбуждении дела // Там же, С.47-48.
57.    Чаянов С. Ограничение допуска к государственной и муниципальной службе лиц с криминальным прошлым // Там же, С.49-53.
58.    Костенников М. В., Куракин А. В. Административно-правовые средства противодействия коррупции в системе государственной службы Российской Федерации // Государство и право № 12 / 2009, С Л 5-24.


Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з 20 лютого 2010 р. по 30 березня 2010 р.

КНИГИ:

1.    Карпачова Н. І. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні: Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. – Київ, 2000. – 377 с.
2.    Шостко О. Ю. Протидія організованій злочинності в Європейських країнах: монографія. – Х.: Право, 2009. – 400 с.
3.    Колодяжний М. Г. Кримінологічна характеристика та запобігання вимаганням, поєднаним із насильством: дисертація. – Харків, 2009. – 239 с.
4.    Криміналістика: електронний підручник НЮАУ ім. Я. Мудрого. – К.: Праксіс, 2007.

ЗБІРНИКИ:

1.    Третій Міжнародний конгрес україністів 26 – 29 серпня 1996 р. Правознавство. Доповіді та повідомлення. – Х.: НЮАУ ім. Я. Мудрого, 1996. – 76 с.
2.    Государственная служба в Украине и контроль за ее прохождением (сборник нормативных актов о государственной службе). – Х.: Одиссей, 1999. – 352 с.
3.    Організаційні та правові проблеми боротьби з корупцією: Матеріали «круглого столу» 5 червня  1998 р., м. Харків. Відп. ред. О. Г. Кальман, доц. Л. В. Дорош. – Х.: НЮАУ  ім. Я. Мудрого 1999. – 76 с.
4.    Кравчук П. П. Попередні результати обліково-статистичної роботи із засудженими за методикою Кеттелла. – Запоріжжя: управління ДДУ ПВП в Запорізькій обл., 2010. – 85 с.
5.    Программа научно-практической конференции «Насилие в современной России» 10-11 июня 1999 года. – Ростов-на-Дону: РТА РФ, 1999. – 13 с.
6.    Програма міжнародної науково-практичної конференції. Питання застосування нового Кримінального Кодексу України 25 – 26 жовтня 2001 р. – Х.: НЮАУ ім. Я. Мудрого, 2001. – 18 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Бедриківський В. В. Кримінологічна характеристика та заходи запобігання бандитизму. – К.: КНУВС, 2010. – 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.08).
2.    Гриньків О. О. Застосування заходів безпеки учасників кримінального судочинства: вітчизняна практика та світовий досвід. – К.: КНУВС, 2010. – 18 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).
3.    Кузів О. М. Організація і тактика проведення виїмки. – К.: КНУВС, 2010. – 16 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).
4.    Строкова І. І. Кримінальна відповідальність за геноцид (порівняльний аналіз). – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2010. – 18 с. (к. ю. н., спец. 12.00.08).
5.    Поджаренко К. Є. Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування  злочинних порушень прав інтелектуальної власності. – К.: КНУ   ім. Т. Шевченка, 2009. – 18 с. (к. ю. н., спец. 12.00.09).
6.    Григоренко А. О. Конституційно-правовий статус народного депутата України і парламентаріїв Італії, Польщі та Угорщини: порівняльний аналіз. – К.: КНУВС, 2010. – 24 с. (к. ю. н., спец. 12.00.02).
7.    Альонкін О. А. Конституційне право людини на свободу світогляду і віросповідання та гарантії його реалізації в Україні. – К.: КНУВС, 2010. – 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.02).
8.    Кульчицька О. В. Конституційно-правовий статус депутатських фракцій Верховної Ради в Україні. – К.: КНУВС, 2010. – 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.02).
9.    Тарасенко К. В. Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони в Україні. – 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.02).
10.    Колодяжний М. Г. Кримінологічна характеристика та запобігання вимаганням, поєднаним із насильством. – Х.: НЮАУ, 2010. – 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.08).
11.    Антонов С. В. Кримінальна відповідальність за посягання на діяльність службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок (Ст. 350, 352 КК України). – К.: КНУВС, 2010. – 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.08).
12.    Петричко Н. О. Незаконні азартні ігри: кримінально-правове та кримінологічне дослідження. – КНУВС, 2010. – 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.08).
13.    Кульчицька О. В. Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони України. – КНУВС, 2010. – 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.08).
14.    Шостко О. Ю. Теоретичні передумови й практика розробки та реалізації програм попередження злочинності неповнолітніх у США. – НЮАУ, 1997. – 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.08).

ЖУРНАЛИ:

1.    Бюлетень ВАК. – 2010. - № 2.
2.    Вісник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. – 2000 № 1.
3.    Право України. – 2010. - № 1.
4.    Юридична Україна. – 2010. - № 2.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос Украины.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Судовий Випуск / Юридическая практика.
5.    Екологія сьогодні /Газета Державної екологічної інспекції в Харківській області.

СТАТТІ У ГАЗЕТІ:

1.    Кримінальний процес Про нюанси направлення справи на додаткове розслідування // Судовий випуск № 2 (46) від 25 лютого 2010, С. 11.
2.    Смиян Н. Бой коррупции // Голос Украины № 40 от 5 марта 2010, С. 2.
3.    Ильяш И. Смягчить нельзя усилить // Голос Украины № 41 от 6 марта 2010, С. 14.
4.    Прес-служба Мін’юсту Боротьба з корупцією відкладається? // Урядовий кур’єр № 46 від 12 березня 2010, С. 4.
5.    Пшонка В. «Реальну картину злочинності міліція приховує» // Юридичний Вісник України № 9 від 27 лютого – 5 березня 2010, С 5.
6.    Нарада Економічна злочинність: проблеми подолання // Там само, С. 8.
7.    Косюта М. «Корупція, як ракова пухлина, роз’їдає суспільство» // Юридичний Вісник України № 10 від 6 – 12 березня 2010, С. 5.
8.    Нововведення Про корупцію можна буде повідомляти анонімно // Там само, С. 9.
9.    Корупційні поневіряння Мін’юст пропонує Президенту не боятися антикорупційних законів // Юридичний Вісник України № 11 від 13 -19 березня 2010, С. 2 – 3.
10.    Медведько О. «Недосконала законодавча база є перепоною в протидії злочинності» // Юридичний Вісник України № 12 від 20 – 26 березня 2010, С. 5.

СТАТТІ У ЖУРНАЛІ:

1.    Ковальський В. Охоронна функція права: питання історичної обумовленності // Юридична Україна № 2 / 2010, С. 15-19.
2.    Стригун Д. Проблеми протидії контрабанді наркотичних засобів та шляхи їх розв’язання // Там само, С. 120-122.
3.    Гутник В. Принцип презумпції невинуватості у практиці діяльності Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії та Міжнародного кримінального суду // Там само, С. 133-138.
4.    Панов М.  Відмежування незаконних дій з платіжними засобами (ст. 200 КК України) від суміжних суспільно небезпечних діянь та встановлення сукупності з іншими злочинами // Право України № 1 / 2010, С.82 – 89.
5.    Гончаров В. Американська оригіналістична теорія тлумачення юридичних норм і сучасність // Там само, С.142 – 148.
6.    Коваленко І. Поняття і значення кримінально-процесуального доказування // Там само, С.230-235.


Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з 31 березня 2010 р. по 18 травня 2010 р.

КНИГИ:

1.    Кримінальне право України: Особлива частина: підручник. Харків: Право, 2010. – 608 с.
2.    Кримінальне право України: Загальна частина: підручник. – Харків: Право, 2010. – 456 с.
3.    Адміністративне право України: посібник для підготовки іспитів /В. М. Столбовий. – К.: О. С. Ліпкан, 2010. – 160 с.
4.    Фінансове право України: посібник для підготовки іспитів / Ю. І. Пивовар, Н. А. Буличева, А. Л. Правдюк, О. С. Яра, Ю. В. Єрмоленко. – К.: О. С. Ліпкан, 2010. – 160 с.
5.    Кримінально-правові погляди О. Ф. Кістяківського: наукова спадщина та її значення для сучасних кримінально-правових досліджень: монографія /О. В. Харитонова. – Х.: Право, 2010. – 252 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Покращення діяльності судової гілки влади. Медіація в цивільних, сімейних та господарських спорах України: сьогодення та майбутнє. Матеріали «круглого столу» 12 червня 2007. – 167 с.
2.    Законодавство України про контроль та перевірки. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 416 с.
3.    Вісник ТІМО «Тестування і моніторинг в освіті». Х.: Факт, 2010. – 96с.
4.    Інформаційно-аналітичні матеріали до засідання підсумкової колегії Міністерства освіти і науки «Про підсумки діяльності вищих навчальних закладів у 2009 / 2010 навчальному році та основні засідання на 2009 / 2010 навчальний рік». – Харків, 2010. – 80 с.
5.    Кодекс України про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами: станом на 1 січня 2001 р. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 1088 с.
6.    Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO): A Manual for Federal Prosecutors / Закон о находящихся под влиянием рэкета и коррумпированых организациях (РИКО) Справочник для федеральных прокуроров Издание 4-е (с изменениями) июль 2000 г. - Washington, 2000. - 321 с.
7.    Ідентифікація людини за ознаками зовнішності (навчальний та наочний посібник) / Ф. В. Апшай, А. М. Ухаль. – Ужгород: Редакційно-видавничий центр УжДІЕП, 1998. – 14 с.
8.    Умови прийому до вищих навчальних закладів України (зі змінами та доповненнями). – Х.: ХНЕУ, 2010. – 23 с.
9.    Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на зарахування поза конкурсом, на першочергове зарахування, за співбесідою, за цільовими направленнями, та осіб, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів. – Харків: ХНЕУ, 2010. – 28 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Майоров В. В. Адміністративно-правовий статус суб’єктів протидії тероризму в Україні. – К.: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2010. – 19 с. (к. ю. н., спец. 12. 00. 07).
2.    Антонов С. В. Кримінальна відповідальність за посягання на діяльність службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок (ст. 350, 352 КК України). К.: КНУВС, 2010. – 20 с. (к. ю. н., спец. 12.00.08).
3.    Глоба К. П. Запобігання злочинам у сфері приватизації майна. – К.: КНУВС, 2010. – 16 с. (к. ю. н., спец. 12.00.08).
4.    Корольчук В. В. Запобігання злочинам, пов’язаним з відшкодуванням податку на додану вартість. – К.: КНУВС, 2010. – 16 с. (к. ю. н., спец. 12.00.08).

ЖУРНАЛИ:

1.    Бюлетень ВАК. – 2010. - №№ 3, 4.
2.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2010. - №№ 2, 3.
3.    Вісник Верховного Суду України. – 2010. - № 3.
4.    Вісник прокуратури. – 2010. - №№ 2, 3.
5.    Вісник Академії правових наук України. – 2009. - № 4 (59).
6.    Государство и право. – 2010. - №№ 1, 2.
7.    Право України. – 2010. - № 2, 3.
8.    Підприємство, господарство і право. – 2010. - №№ 1, 2, 3.
9.    Российский следователь. – 2009. - №№ 19, 20.
10.    Российский следователь. – 2009. - №№ 21, 22.
11.    Российский следователь. – 2009. - №№ 23, 24.
12.    Российский следователь. – 2010. - № 1.
13.    Юридична Україна. – 2010. - № 3.
14.    Юридичний Вісник. – 2010. - № 1.
15.    Наука та наукознавство. – 2009. - № 4.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Судовий Випуск / Юридическая практика.
5.    Екологія сьогодні /Газета Державної екологічної інспекції в Харківській області.

СТАТТІ У ЗБІРНИКУ:

1. Гізімчук С. Визначення змісту поняття "близькі родичі" у кримінальному праві // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. праць. Випуск 4 (59), С.190-198.
2. Радутний О. Механізм заподіяння шкоди будь-якому об’єкту через протиправний вплив на інформаційні відносини // Там само, С.199-205.
3. Тітко І. Застосування оцінних понять у регламентації проведення обшуку і виїмки // Там само, С.206-215.

СТАТТІ У ГАЗЕТІ:

1.    Пекный А. ««Нет» - коррупции в рядах МВД!» // Голос Украины № 57 от 31 марта 2010, С. 6.
2.    Косый Н. «Терпеть не могу свой день рождения» // Голос Украины № 57 от 31 марта 2010, С. 10.
3.    Парламентская хроника Самым распространенным из коррупционных преступлений сегодня остается взяточничество // Голос Украины № 59 от 2 апреля 2010, С. 6.
4.    Козловский И. Коррупционный скандал в польском войске // Голос Украини № 60 от 3 апреля 2010, С. 8.
5.    Хабарництво Екс-голові РДА дали 9 років // Юридичний Вісник України № 13 від 27 березня по 2 квітня 2010, С. 8.
6.    Хабарництво Корупціонерів з Держкомзему затримали «на гарячому» // Юридичний Вісник України № 13 від 27 березня по 2 квітня 2010, С. 8.
7.    Поправки Нові строки для корупціонерів // Юридичний Вісник України № 13 від 27 березня по 2 квітня 2010, С. 9.
8.    Дудін В. Мін’юст: корупційні діяння здійснюються відповідно до законів // Юридичний Вісник України № 14 від 3 – 9 квітня 2010, С. 2 – 3.
9.    Профілактика злочинності: успіх досягається спільними зусиллями правоохоронних, контролюючих і владних органів // Юридичний Вісник України № 14 від 3 – 9 квітня 2010, С. 5.
10.    Зеленецький В. Дослідчий кримінальний процес (інноваційна характеристика) // Юридичний Вісник України № 17 від 24 – 30 квітня 2010, С. 4 – 5.
11.    Воробйова Ж. Чому на митницях вчиняють злочини? // Юридичний Вісник України № 17 від 24 – 30 квітня 2010, С. 8.
12.    Карпюк Г. Бацила хабарництва // Юридичний Вісник України № 17 від 24 – 30 квітня 2010, С. 15.
13.    Шевченко Л. Наступ на корупцію чи лише декларація? // Юридичний Вісник України № 19 від 8 – 14 травня 2010, С. 3.
14.    Брич Л. Кримінально-правова кваліфікація корупційних діянь (З урахуванням диференціації юридичної відповідальності за новими антикорупційним законодавством України) // Юридичний Вісник України № 19 від 8 – 14 травня 2010, С. 14 – 15.
15.    Кримінальне право Про кваліфікацію злочинів у сфері обігу наркотичних засобів // Судовий Випуск / Юридична практика № 4 (48) від 29 квітня 2010, С. 14.

СТАТТІ У ЖУРНАЛІ:

1.    Петин И. А. Цели наказания, их обоснованность и возможность достижения // Российский следователь № 19, 2009, С.13-17.
2.    Хайрутдинова Р. Р. Категория "ограниченной вменяемости" и проблемы ее применения в уголовном праве РФ // Там само, С.20-23.
3.    Благов О. Г. Криминогенные факторы, способствующие совершению преступлений в нефтегазовом комплексе // Там само, С.24-27.
4.    Воронин М. Ю. К вопросу о правовом регулировании защиты населения от наркотизации // Там само, С.31-32.
5.    Бережнова Н. Д. Психологическая практика в пенитенциарной системе сегодня: прогноз желаемых результатов или планирование ошибок // Там само, С.33-34.
6.    Голец Г. А. Подразделения финансовой разведки стран Евросоюза в противодействии легализации преступных доходов //Там само, С.35-37.
7.    Грудзур О. М. Уголовно-правовая характеристика провокации взятки по законодательству Украины и Российской Федерации // Там само, С.37-39.
8.    Аминев Ф. Г. Об использовании криминалистических технологий при осмотре места происшествия // Российский следователь № 20, 2009, С.2-3.
9.    Лелеков В. А., Нестерова А. А. О понятии криминалистической информации // Там само, С.10-12.
10.    Минеев Ю. В. Предмет и пределы разбирательства при принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела // Там же, С.13-14.
11.    Сергеев А. Б., Овчинникова О. В. Возможность доказывания в стадии возбуждения уголовного дела // Там же, С.15-17.
12.    Герасимова Ю. Р. К вопросу о совокупности преступлений // Там же, С.17-19.
13.    Ерэнтэйн Очир. Кража имущества как вид преступления, криминологическая характеристика // Там же, С.24-26.
14.    Мазитов Р.Р. Эффективность деятельности органов внутренних дел через призму общественного мнения // Там же, С.31-33.
15.    Бережнова Н. Д. Предложения в Концепцию развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 2009-2020 гг. по организованно-правовому обеспечению функционирования психологических служб УИС РФ // Там же,  С.34-36.
16.    Малышева О. А. Направления использования зарубежного опыта досудебного производства по уголовным делам // Там же,  С.37-40.
17.    Петин И. А. Проблемы криминализации: реальные и виртуальные // Российский следователь № 21, 2009, С.22-24.
18.    Мазитов Р.Р. Использование информационных технологий органами внутренних дел в раскрытии преступлений // Там же,  С.30-32.
19.    Ковалев О. Г.,  Майдыков А. А. Регламентирование деятельности ФСИН России как организационно-правовая основа функционирования этой службы // Там же, С.32-36.
20.    Шабалина Ю. В. Правовая регламентация международного сотрудничества в противодействии транснациональной организованной преступности // Там же,  С.36-36.
21.    Дегтярева И. И. О некоторых направлениях совершенствования законодательства об ответственности за преступления против правосудия, связанные с сокрытием и фальсификацией доказательств // Российский следователь № 22, 2009, С.13-15.
22.    Корнеева О. А. Проблемы тактики допроса свидетеля и потерпевшего по УПК РФ // Российский следователь № 23, 2009,  С.2-4.
23.    Подольный Н. А. Криминалистические аспекты изучения личности члена молодежной преступной группировки // Там же, С.4-6.
24.    Ревина И. В., Козявин А. А. Подлинные и мнимые гарантии прав потерпевшего в условиях изменения телеологической концепции уголовного процесса России // Там же, С. 7-11.
25.    Петин И. А. Причинность в уголовном праве как метод исследования: пределы, обоснованность и последствия // Там же, С.14-16.
26.    Проценко С. В. О транспортном средстве как источнике повышенной опасности в российском уголовном законодательстве // Там же, С.16-19.
27.    Бакрадзе А. А. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 164 УК РФ // Российский следователь № 24, 2009, С.6-8.
28.    Емельянцев А. Г. Терроризм как один из видов деятельности организованной преступности // Там же, С.16-22.
29.    Кузьмин Н. А. К вопросу о понятии и природе коррупции // Там же, С.23-26.
30.    Эрхардт Ю. А. Использование результатов оперативно-розыскных мероприятий в решении задач оперативно-розыскной деятельности // Там же, С.26-29.
31.    Дондуков Б. Г. Криминалистические особенности личности преступника по преступлениям, связанным с незаконным сбытом наркотиков // Российский следователь № 1, 2010, С.2-3.
32.    Нестерова А. А. Развитие представлений об информации и информационное взаимодействие в криминалистике // Там же, С.4-6.
33.    Попов К. И. Обстоятельства правомерного причинения вреда // Там же, С.17-20.
34.    Прокофьев Д. А. Некоторые проблемы правового обеспечения проведения криминологических исследований и использования их результатов в деятельности ОВД // Там же, С.28-30.
35.    Елинский В. И. Язык оперативно-розыскной деятельности // Там же, С.30-36.
36.    Остафійчук Г., Колесник. К.  Історичні витоки сучасного поняття корупції //Вісник прокуратури № 2, 2010, С.47-52.
37.    Муляр О. Наркокорупція в Україні // Там само, С.53-57.
38.    Горпенюк А. Організаційно-правові питання вдосконалення досудового слідства в Україні // Там само, С.64-68.
39.    Кашкаров О., Кашкаров О. Кримінально-правова характеристика злочину, передбаченого статтею 354 Кримінального кодексу України // Там само,  С.69-74.
40.    Андріїв Д. Узагальнені відомості про особу злочинця у справах про злочини, об’єктом яких є право власності на жиле приміщення // Там само, С.75-80.
41.    Бурбика М. Уточнення термінології з питань визначення місця та ролі органів прокуратури як суб’єкта протидії злочинності // Вісник прокуратури № 3, 2010, С.27-33.
42.    Грицаєнко Л. Україні потрібна нова стратегія протидії корупції // Там само, С.49-55.
43.    Сарнавський О. Проблеми кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння військовослужбовцем військовим майном // Там само, С.63-67.
44.    Давиденко В. Обставини, що підлягають з’ясуванню, та особливості порушення кримінальних справ // Там само, С.68-73.
45.    Романюк Б. Виконання слідчих дій органами дізнання за дорученням слідчого // Там само, С.74-80.
46.    Войченко С. Договори Ради Європи у кримінально-правовій сфері: поняття та особливості класифікації // Вісник прокуратури № 1, 2010, С.41-47.
47.    Закон України "Про засади запобігання та протидії корупції". // Там само, С.81-92.
48.    Закон України "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень". // Там само, С.93-99.
49.    Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення". // Там само, С.100-109.
50.    Постанова Кабінету Міністрів України "Питання реалізації державної антикорупційної політики". // Там само, С.110-115.
51.    Винокуров В. Н. Общественные отношения как объект преступления: за и против //  Государство и право  № 1, 2010, С.116-119.
52.    Гевко В. Удосконалення процесуальної форми як основа реформування кримінального судочинства України // Право України № 2, 2010, С.150-157.
53.    Бараш Є. Щодо гуманізації виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі // Там само, С.158-164.
54.    Шостко О. Ю. Європейський досвід запобігання організованій злочинності: теоретичні питання // Там само, С.198-203.
55.    Савонюк Р. Ю. Щодо проектів кримінально-процесуального кодексу України // Там само, С.208-212.
56.    Кленова Т. В. О недостатках формального отношения и квалификации преступлений // Государство и право № 2, 2010, С.43-49.
57.    Скочиляс-Павлів О. Чи вирішить впровадження Болонського процесу проблему корупції у сфері вищої освіти // Підприємництво, господарство і право № 1, 2010, С.29-32.
58.    Микитчик О., Бараніна В. Особливості суб’єкта злочину, передбаченого ст. 135 Кримінального кодексу України "залишення в небезпеці" // Там само, С.134-137.
59.    Плугатир М. Генезис стандартів ООН та ЄС щодо встановлення відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації // Там само, С.138-140.
60.    Шевченко О. Об’єкт та об’єктивна сторона фінансування тероризму як елементи складу злочину // Там само, С.141-144.
61.    Лисогор В., Махначова Н. Презумпція невинуватості - основний принцип кримінального процесу в правовій державі // Там само, С.145-148.
62.    Вовк І. Види аналогій у кримінальному судочинстві України // Там само, С.149-153.
63.    Сингаївська І. Роз’яснення кримінального законодавства: пропозиції до постанови Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів" // Підприємництво, господарство і право № 2,2010, С.108-112.
64.    Жмур Ю. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканості житла в законодавстві  про кримінальну відповідальність зарубіжних країн // Там само, С.118-121.
65.    Козяр В. Значення постанов Пленуму Верховного Суду з питань застосування кримінального законодавства // Там само, С.122-125.
66.    Назимко Є. Формальний елемент підстави застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання: порівняльно-правовий аналіз та аргументація доцільності певних змін до кримінального законодавства України // Там само, С.126-128.
67.    Стецишин Р. Сутність дій як ознаки об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 109 Кримінального кодексу України // Там само, С.129-132.
68.    Шевченко О. Характеристика злочинних дій, пов’язаних з фінансуванням терроризму, та відповідальність за їх вчинення // Там само, С.133-136.
69.    Стрілець Ю. До питання про суддівське переконання при здійсненні правосуддя у кримінальних справах // Там само, С.144-147.
70.    Мікуліна М. Законні інтереси та суб’єктивні права: потенціал можливостей //  Підприємництво, господарство і право № 3, 2010, С.25-26.
71.    Старко О. До питання про визначення меж кримінально-правової охорони життя людини  // Там само, С.116-119.
72.    Жмур Ю. Визначення об’єкта злочину за ст. 162 Кримінального кодексу України // Там само, С.124-127.
73.    Назимко Є. Пропозиції щодо диференціації кримінальної відповідальності за злочини, передбачені статями 287 та 288 Кримінального кодексу України // Там само, С.128-131.
74.    Шевченко О. Суб’єктивні ознаки фінансування тероризму: кримінально-правовий аспект // Там само, С.135-138.


Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з 19 травня 2010 р. по 26 травня 2010 р.

КНИГИ:

1.    Ідеальні сліди в криміналістиці (техніко-криміналістичні та тактичні прийоми їх актуалізації): монографія / Д. В. Затенацький. – Х.: Право, 2010. - 160 с.
2.    Покарання за незаконний обіг наркотичних засобів: монографія / А. А. Музика, О. П. Горох. – Х.: ХУУП, 2010. – 256 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Закон України про вищу освіту: Міністерство освіти і науки України. - 2010. - 79 с.
2.    Державно-правовий розвиток України в умовах політичних змін: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Частина 2). – Т.: Юридична лінія, 2010. - 89 с.
3.    Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого науково-практичного семінару 23 жовтня 2009 р. (Випуск 1). Х.: Оберіг, 2009. - 310 с.
4.    Збірка договорів Ради Європи: українська версія / Рада Європи. - Київ: Парламентське вид-во, 2000. - 654 с.
5.    World Bank Institute. Improving Governance and Controlling Corruption: Towards a participatory and action-oriented approach grounded on empirical rigor / World Bank Institute. -  2001. - 190 с.
6.    Criminal Code of Ukraine: English translation. – Kyiv. - 2001. - 166 c.
7.    Імперативи розвитку юридичної та безпекової науки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (15 квітня  2010 р.). - Київ: О. С. Ліпкан, 2010. - 102 с.
8.    Програма міжнародного науково-практичного семінару: Фінансова злочинність (12-13 лютого 1999 р.) – Х.: НЮАУ, 1999. - 10 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Зражевський О. В. Кримінально-правова характеристика порушення законодавства про захист рослин: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / О. В. Зражевський; КНУВС. – К., 2010. - 19 с.
2.    Бабаніна В. В. Кримінальна відповідальність за залишення в небезпеці: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.00 / В. В. Бабаніна; КНУВС. – К., 2010. - 20 с.
3.    Мусієнко А. В. Запобігання злочинам у сфері трансплантації органів та тканин людини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / А. В. Мусієнко; КНУВС. – К., 2010. - 20 с.

ЖУРНАЛИ:

1.    Вісник Національної академії прокуратури України. – 2009. - № 3.
2.    Вісник Національної академії прокуратури України. – 2009. - № 4.
3.    Науковий світ. – 2010.- № 4.
4.    Юридична Україна. – 2010. - № 4.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Екологія сьогодні /Газета Державної екологічної інспекції в Харківській області.

СТАТТІ У ЗБІРНИКАХ:

1.    Гриненко С. О., Павук К. О. Деякі питання охорони нотаріальної таємниці у кримінальному процесі України // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення (23 жовтня 2009 р.). - С. 33 – 36.
2.    Дроздов О. М. Роль та значення інституту правової допомоги у кримінальних провадженнях за винятковими та ново виявленнями обставинами за проектом КПК // Там само. - С. 36 – 40.
3.    Капліна О. В. Проблеми реформування кримінального судочинства України // Там само. - С. 43 – 46.
4.    Леонов Б. Д. Інститут кримінальної відповідальності в нормах кримінально-процесуального законодавства України: деякі аспекти // Там само. - С. 46 – 48.
5.    Настюк В. Я. Актуальні проблеми боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил // Там само. - С. 52 – 54.
6.    Перепелица А. И. К вопросу об ответственности за должностные преступления по УК Украины // Там же. - С. 55 – 62.
7.    Пінчук І. С. Деякі питання застосування норм нового антикорупційного законодавства України та протидії корупції // Там само. - С. - 62 – 65.
8.    Рудей В. С. Проблеми правового регулювання накладення арешту на кореспонденцію та її огляду у досудових стадіях кримінального процесу України // Там само. - С. 65 – 68.
9.    Трачук В. В. Оскарження постанови про порушення кримінальної справи  // Там само. – С. 79 – 81.
10.    Чаплінін Д. Г. Антикорупційне законодавство: проблеми правозастосування у практиці розслідування та судового розгляду // Там само. – С. 81 – 85.
11.    Шумило М. Є. Діяльністний підхід реформування досудового розслідування // Там само. – С. 90 – 97.
12.     Грек М. В. Проблемні питання діючого кримінально-процесуального законодавства України, що виникають в ході досудового слідства // Там само. – С. 104 – 110.
13.    Зеленецкий В. С. Ретрансляционная функция уголовного дела // Там же. – С. 111 – 113.
14.    Косяк Є. Л. Проблеми міжнародного співробітництва у розслідуванні кримінальних справ // Там само. – С. 113 – 117.
15.    Кудінов С. С. Особливості організації розслідування у кримінальних справах, що пов’язані з участю іноземців // Там само. – С. 117 – 123.
16.    Лиман юк А. П. Деякі особливості проведення слідчих дій у кримінальних справах про державну зраду у формі шпигунства й шпигунство // Там само. – С. 127 – 132.
17.    Олєйніков Д. О. Мотиви вчинення злочину, передбаченого ст. 112 КК України (питання кримінально-правової кваліфікації) // Там само. – С. 143 – 153.
18.    Парфило О. А. Деякі аспекти розслідування злочинів, пов’язаних з фінансуванням терористичної діяльності // Там само. – С. 153 – 157.
19.    Федоровський В. Л. Особливості розслідування кримінальних справ про втрату документів, що містять державну таємницю // Там само. – С. 157 – 161.
20.    Друзь В. М. Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом радіоактивних матеріалів // Там само. – С. 171 – 175.
21.    Кашперук С. Г. Забезпечення перекладу у ході слідчих дій як одна із форм участі перекладача на стадії досудового розслідування // Там само. – С. 175 – 177.
22.    Костіна Л. А. Окремі проблемні питання участі перекладача в кримінальному судочинстві // Там само. – С.  178 – 182.
23.    Кучерина С. Є., Кудінов С. С. Окремі питання взаємодії слідчих з підрозділами, що здійснюють оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність // Там само. – С. 183 – 186.
24.    Полатовський К. С. Взаємодія слідчого та дізнавача під час розслідування злочинів // Там само. – С. 189 – 191.
25.    Пчолкін В. Д. Взаємодія слідчих та оперативних підрозділів під час розкриття та розслідування злочинів // Там само. – С. 191 – 195.
26.    Столбов В. Ф., Цедік Д. О. Окремі проблеми розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, вчинених організованими транснаціональними групами // Там само. – С. 195 – 203.
27.    Хитрик О. П. Взаємодія слідчих і оперативних підрозділів при проведенні досудового слідства у кримінальних справах про незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин // Там само. – С. 203 – 212.
28.    Бантишев О. Ф., Шамара О. В. Відшкодування потерпілому шкоди, завданої злочином // Там само. – С. 213 – 217.
29.    Доронін І. М. Суб’єкти прийняття рішення про порушення кримінальної справи: загальний підхід до проблеми // Там само. – С. 222 – 226.
30.    Ковтун С. О. Прокурор у кримінальному судочинстві – гарантія забезпечення прав особи на досудовому слідстві // Там само. – С. 231 – 237.
31.    Костін М. І. Вдосконалення кримінально-процесуальної регламентації використання спеціальних знань для оптимального співвідношення особистих і публічних інтересів // Там само. – С. 238 – 243.
32.    Гайворонський О. Ю. До питання про предмет злочинного впливу при вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 109 Кримінального кодексу України // Там само. – С. 265 – 269.
33.    Корнієнко В. В. Криміналістична Класифікація економічних злочинів, що вчинені у сфері банківської діяльності // Там само. – С. 282 – 288.
34.    Литвин С. А., Левченко О. Г. Корупційні зв’язки як ознака зовнішньої стійкості злочинних організацій, які діють у сфері економіки // Там само. – С. 288 – 292.
35.    Макаренко Н. К. Особливості проведення слідчих дій у кримінальних справах, порушених за ст. 305 Кримінального кодексу України // Там само. – С. 292 – 296.
36.    Мирошніченко В. В. Способи отримання речових доказів, їх зберігання, реалізація під час досудового слідства та проблемні питання, що виникають при виконанні судових рішень відносно речових доказів // Там само. – С. 297 – 300.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1.    Писанская В. Коррупция по-столичному: как отхватить лакомый кусок в Гидропарке // Голос Украины. – 2010. - № 90 (19 мая 2010г.). –  С. 14.
2.    Козак И. Налог на … взятку // Там же. – С. 17.
3.    Корупція – «під ковпаком» Уряду // Урядовий кур’єр. – 2010. - № 92 (22 травня 2010 р.). – С. 3.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1.    Шалгунова С. Характеристика осіб, які вчинили серійні сексуальні злочини // Юридич. Україна. – 2010. - № 4. – С. 115 – 120.
2.    Охріменко І. Використання специфічних психологічних методів у процесі розкриття злочинів: проблеми та перспективи // Там само. – С. 121 – 126.
3.    Середа Г. Кримінально-процесуальна діяльність прокурора в контексті законопроектних новел // Вісн. Нац. Акад. прокуратури України. – 2009. - № 3. – С. 5 – 9.
4.    Куц В., Бондаренко О. Зміст вини у злочинах з формальним складом // Там само. – С. 36 – 40.
5.    Грек Б. Про кримінальну відповідальність за рейдерство // Там само. – С. 40 – 46.
6.    Пономаренко Ю. Основні правила пеналізації окремих злочинів за чинним КК України // Там само. – С. 47 – 52.
7.    Присяжнюк В. Стабілізація криміногенної обстановки як результат ефективної протидії корупції ( З практичної діяльності прокуратури Одеської області) // Там само. – С. 92 – 96.
8.    Молдабаев С. Коррупция как социально-правовое явление // Там же. – С. 104 – 109.
9.    Грошевий Ю., Тітко І. Новації в антикорупційному законодавстві: кримінально-процесуальний аспект // Вісн. Нац. Акад. прокуратури України. – 2009. - № 4. – С. 18 – 25.
10.    Присяжнюк І. Проникнення як суспільно небезпечна дія у складі злочину, передбаченого ст. 162 Кримінального кодексу України // Там само. – С. 49 – 54.
11.    Суботін Д. Стадія як елемент системи кримінального процесу // Там само. – С. 60 – 63.
12.    Дьомін Ю. Нове в законодавстві щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом // Там само. – С. 90 – 94.
13.    Дудоров О., Письменський Є., Усатий Г. Фундаментальне дослідження злочинних наслідків у кримінальному праві // Там само. – С. 120 – 124.


Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з 27 травня 2010 р. по 9 червня 2010 р.

КНИГИ:

1.    Украина - не Россия / Л. Д. Кучма. – М.: Время. -  2004. - 560 с.
2.    Запобігання правопорушенням у місцях      позбавлення волі   /   за    заг. ред. О. М. Джужи, О. Г. Колба. – Л.: ПП Іванюк В. П., 2010. – 544 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Материалы для занятий с российскими прокурорами и следователями. - 226 с.
2.    Актуальні проблеми професійної підготовки суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів: зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 23 квітня 2009 р.). – К. - 2009. - 80 с.
3.    Demokratizatsiya / Демократизация: журнал о пост-советской демократизации / Коррупция и ее издержки в России и Украине. Volume 6. Number 4. - Washington, 1998. - 736 c.
4.    Рабочая программа для Национальной юридической академии Украины / Одиннадцатый этап. – Х.: НЮАУ ім. Я. Мудрого.
5.    Семінар Правові, економічні та соціальні проблеми боротьби з корупцією в Харківському регіоні (24 - 25 лютого 2000 р.). – Х., 2000.
6.    Луіза І. Шеллі Організована злочинність і корупція перешкоди для розвитку вільної ринкової економіки / "Демократизація" Том 6 № 4 1998 р. /              Луіза І. Шеллі. - 663 с.
7.    Семінар з проблем боротьби з організованою злочинністю в регіоні (на матеріалах Харківської та Полтавської областей) . – Х., 1999. - 48 с.
8.    Інформаційні матеріали (економічні реформи та перспективи. Підходи до боротьби з корупцією) До засідання робочої групи з питань боротьби з корупцією в Україні. – Х., 2000. - 111 с.
9.    Інформаційні матеріали до засідання робочої групи з питань боротьби з корупцією в Україні (26 лютого 2000 р.). – Х., 2000. - 82 с.
10.    Департамент Юстиції США. Збірка матеріалів з питань боротьби з корупцією в суспільстві. Законодавство і досвід США та України. Міжнародний досвід: інформаційні матеріали до засідання робочої групи з питань боротьби з корупцією в Україні / Департамент Юстиції США. – Х., 2000. - 316 с.
11.    50 років конвенції про захист прав людини та основних свобод і проблеми формування правової держави в Україні (19 – 20 жовтня 2000 р.): прогр.       міжнар. наук.-практ. конф. – Х.: НЮАУ, 2000 р. – 32 с.
12.    Злочини у сфері кредитно-фінансової та банківської діяльності. – Х.: НЮАУ, 2000. - 122 с.
13.    Спільний проект по наданню допомоги у проведенні реформи кримінального законодавства в Україні / Збірка матеріалів по розслідуваннях справ з корупції. – 142 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Мартинюк О. В. Еволюція правового становища жінки в Україні (Х – перша половина ХVII ст.): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / О. В. Мартинюк; КНУВС. – К., 2010. – 20 с.
2.    Фещук В. В. Правове регулювання та організація пенсійного страхування в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / В. В. Фещук; КНУВС. – К., 2010. – 16 с.
3.    Яворський Б. І. Сприяння захисту як необхідна умова забезпечення функціонування засади змагальності у кримінальному судочинстві: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Б. І. Яворський; КНУВС. – К., 2010. – 20 с.
4.    Берзін П. С. Злочинні наслідки в механізмі кримінально-правового регулювання: автореф. дис. … док. юрид. наук: 12.00.08 / П. С. Берлін; КНУ. – 2010. – 35 с.

ЖУРНАЛИ:

1.    Офіційний вісник Президента України. – 2010. - № 15.
2.    Офіційний вісник Президента України. – 2010. - № 16.
3.    Офіційний вісник Президента України. – 2010. - № 17.
4.    Право України. – 2010. - № 4.
5.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2010. - № 4.
6.    Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 4.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Екологія сьогодні /Газета Державної екологічної інспекції в Харківській області.
5.    Судовий Випуск.

СТАТТІ У ЗБІРНИКАХ:

1.    Борисов В. І., Дорош Л. В Від наукових авторів // Злочини у сфері кредитно-фінансової та банківської діяльності. -  С. 8 – 10.
2.    Гончаренко В. Г., Мудров А. М., Татарчук Г. М. Про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю та корупцією, у тому числі в кредитно-фінансовій і банківській сферах // Там само. -  С. 18 – 23.
3.    Джеймс О. Фінкенауер Проблеми боротьби з економічною злочинністю в США // Там само. -  С. 29 – 31.
4.    Бажанов М. І. Структура диспозиції статей Кримінального кодексу України як протидія фінансовим злочинам // Там само. -  С. 32 – 34.
5.    Кротюк В. Л. Проблеми вдосконалення законодавства з питань протидії злочинам у банківській сфері // Там само. -  С. 35 – 39.
6.    Джон Пікареллі. Кримінальна діяльність російської організованої злочинності в США // Там само. -  С. 48 – 49.
7.    Клаудіус Модесті. Протидія злочинності в сфері банківської діяльності в США: міжнародний аспект // Там само. -  С. 55 – 58.
8.    Сташис В.  Про дослідження Центру вивчення організованої злочинності злочинів, що вчинюються в сфері економіки // Там само. -  С. 70 – 72.
9.    Панов М. І., Гуторова Н. О.  Проблеми оптимізації санкцій за фінансові злочини // Там само. -  С. 72 – 73.
10.    Стрельцов Є. Л. Етапи розвитку економічної злочинності в Україні  // Там само. - С. 73 – 75.
11.    Шепітько В. Ю. Легалізація грошових коштів, отриманих незаконним шляхом: криміналістичний аспект // Там само. -  С. 75 – 78.
12.    Борисов В. І., Кураш Я. М. Питання систематизації злочинів у сфері фінансово-кредитної діяльності за проектом КК України // Там само. -  С. 88 – 91.
13.    Дорош Л. В. Деякі питання застосування ст. 148-8 КК України // Там само. -  С. 88 – 91.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1.    Журавель В. «Сколько еще нужно экспертиз?» (комментарий специалиста) // Голос Украины. – 2010. –  № 90 (19 мая 2010 г.). – С. 4.
2.    Тимченко С. «Преподаватели вузов – уже госслужащие. Благодаря закону о коррупции…» // Голос Украины. –  2010. –  № 98 (1 июня 2010 г.). – С. 4.
3.    Гончар І. Не вистачає духу: Судова реформа знову перестала бути пріоритетом № 1? // Судовий Випуск. –  2010. –  № 5 (27 травня 2010 р.). – С. 4 – 5.
4.    Шалигін А. Відповідальність суддів і судова реформа // Судовий Випуск. –  2010. –  № 5 (27 травня 2010 р.). – С. 6 – 7.
5.    Ковальський В. Юридична кваліфікація діянь: від злочину до правочину // Юридичний Вісник України. – 2010. –  № 22 (29 травня – 4 червня 2010 р.). – С. 2 – 3.
6.    Шакун В. Прикладна юридична освіта – головний напрям реформ // Юридичний Вісник України. – 2010. –  № 22 (29 травня – 4 червня 2010 р.). – С. 6 – 7.
7.    Качура Д. Президент іде на поступки заради судової реформи // Урядовий кур’єр. – 2010. –  № 97 (1 червня 2010 р.). – С. 2.
8.    Дехтяренко В. Суд іде до людей // Урядовий кур’єр. – 2010. –  № 98 (2 червня 2010 р.). – С. 3.
9.    Демченко С. Судочинство на холостому ходу // Сьогодні в Україні у виконавчому провадженні фактично відсутня належна взаємодія судів та органів державної виконавчої служби //  Урядовий кур’єр. – 2010. –  № 100 (4 червня 2010 р.). – С. 8.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1.    Черниченко Л. Історико-правовий аспект розвитку інституту повторності злочинів у кримінальному законодавстві періоду ХIV – XIX ст. // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 4. – С. 125 – 128.
2.    Мазур М. Реабілітація у кримінальному процесі: визначення поняття // Там само. – С. 133 – 136.
3.    Фомічов К. Основні підходи до визначення поняття «предмет доказування» // Там само. – С. 137 – 140.
4.    Друзь В. Поняття науково-технічних засобів протидії злочинам, пов’язаним з використанням радіоактивних матеріалів, біологічних і хімічних речовин // Там само. – С. 141 – 144.
5.    Демченко С. Верховенство права як складова ефективності судового контролю // Там само. – С. 145 – 149.
6.    Клочков В. Співвідношення прокурорського нагляду та державного контролю за дотриманням законів (проблеми теорії та практики) // Там само. – С. 154 – 157.
7.    Скулиш Є. Структурні компоненти формування теоретичних основ протидії торгівлі людьми в Україні // Право України. – 2010. - № 4. – С. 283 – 291.


Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з 10 червня 2010 р. по 16 червня 2010 р.

КНИГИ:

1.    Кримінальний процес України: посібник для підготовки іспитів / за заг. ред.   В. В. Назарова. – К.: Ліпкан О. С., 2010. – 200 с.
2.    Кримінальне право України: посібник для підготовки іспитів / І. В. Діордіца. – К.: О. С. Ліпкан, 2010. – 288 с.
3.    Фінансове шахрайство: методологічні засади розслідування: монографія / С. С. Чернявський. – К.: Хай-Тек Прес, 2010. – 624 с.
4.    Порушення норм гуманітарного права: Значення встановлення кримінальних мотивів / О. Джурич. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 40 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Корупциja и льудске свободе (24 маja 2009 године): международный науч. сб. – Тара. – 2009. – 429 с.
2.    Международное криминальное право (Сербия). – Нови Сад. – 2009. – 222 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Клепа Є. М. Особливості провадження досудового слідства при розслідуванні злочинів в сфері господарської діяльності: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Є. М. Клепа; КНУВС. – К., 2010. – 20с.
2.    Мазниченко Ю. О. Використання автоматизованих робочих місць експерта в судово-експертних дослідженнях: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Ю. О. Мазниченко; КНУВС. – К., 2010. – 20 с.
3.    Титич В. М. Державно-правові форми впливу на економічні відносини: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / В. М. Титич; КНУВС. – К., 2010. – 22 с.
4.    Когутич І. І. Теоретичні основи використання криміналістичних знань під час розгляду кримінальних справ у суді: автореф. дис. … док. юрид. наук: 12.00.09 / І. І. Когутич; КНУ. – К., 2010. – 37 с.
5.    Форостяний А. В. Профілактична Функція міліції як органу дізнання: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / А. В. Форостяний; КНУВС. – К., 2010. –   15 с.
6.    Рибачук М. В. Запобігання тероризму органами внутрішніх справ України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / М. В. Рибачук; КНУ. – К., 2010. – 19 с.
7.    Петричко Н. О. Незаконні азартні ігри: кримінально-правове та кримінологічне дослідження: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Н. О. Петричко; КНУВС. – К., 2010. – 20 с.
8.    Лазаренко Л. А. Конституційне право на звернення людини і громадянина та його забезпечення в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02 /       Л. А. Лазаренко; КНУВС. – К., 2010. – 21 с.
9.    Матвієнко П. Є. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про комерційну таємницю: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / П. Є. Матвієнко; НУБІПУ. – К., 2010. – 19 с.

ЖУРНАЛИ:

1.    Офіційний вісник Президента України. – 2010. - № 18.
2.    Офіційний вісник Президента України. – 2010. - № 19.
3.    Вісник Верховного Суду України. – 2010. - № 4.
4.    Вісник Верховного Суду України. – 2010. - № 5.
5.    Наука та наукознавство. – 2010. - № 1.
6.    Юридична Україна. – 2010. - № 5.
7.    Законность. – 2010. - № 4.
8.    Вісник прокуратури. – 2010. – № 4.
9.    Вісник прокуратури. – 2010. – № 5.
10.    Российский следователь. – 2010. - № 7.
11.    Российский следователь. – 2010. - № 8.
12.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2010. - № 5.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Екологія сьогодні /Газета Державної екологічної інспекції в Харківській області.
5.    Судовий Випуск.

СТАТТІ У ЗБІРНИКАХ:

1.    Голик Ю. Коррупция попирает права человека // Корупциja и льудске свободе (24 маja 2009 године): международный науч. сб. – Тара. – 2009. – С. 40 – 49.
2.    Капитонов А. Организационные предпосылки противодействия коррупции с позиций юридической теории государства //   Корупциja и льудске свободе (24 маja 2009 године): международный науч. сб. – Тара. – 2009. – С.60 – 76.
3.    Коробеев А. Коррупция и права человека в современной России // Корупциja и льудске свободе (24 маja 2009 године): международный науч. сб. – Тара. – 2009. – С. 77 – 92.
4.    Притика Ю. Специальные государственные органы противодействия коррупции в Украине // Корупциja и льудске свободе (24 маja 2009 године): международный науч. сб. – Тара. – 2009. – С. 93 – 98.
5.    Оразули А. Е. Понятие антикоррупционной политики – ее сущностные признаки // Корупциja и льудске свободе (24 маja 2009 године): международный науч. сб. – Тара. – 2009. – С. 99 – 117.
6.    Лиховая С. Элементы международных стандартов в деятельности специализированных органов по противодействию коррупции в Украине // Корупциja и льудске свободе (24 маja 2009 године): международный науч. сб. – Тара. – 2009. – С. 131 – 135.
7.    Ковтун А. Компетенция бюро по борьбе с коррупцией в Украине // Корупциja и льудске свободе (24 маja 2009 године): международный науч. сб. – Тара. – 2009. – С. 149 – 152.
8.    Омарова А. А. Нормативно-правовые акты в антикоррупционном измерении // Корупциja и льудске свободе (24 маja 2009 године): международный науч. сб. – Тара. – 2009. – С. 153 – 167.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1.    Онопенко В. Яким бути українському судочинству? // Юрид. Вісн. Укр. – 2010. - № 23 (5 – 11 червня). – С. 4 – 5.
2.    Годецький І. Суди позбавляють громадян права на судовий захист, використовуючи недосконалість та колізії чинного законодавства // Юрид. Вісн. Укр. – 2010. - № 23 (5 – 11 червня). – С. 14.
3.    Від НАПрНУ // Юрид. Вісн. Укр. – 2010. - № 23 (5 – 11 червня). – С. 16.
4.    Зеленецький В. С. Плагіатори атакують ВАК // Юрид. Вісн. Укр. – 2010. - № 24 (12 – 18 червня). – С. 6 – 7.
5.    Андрушко П. Службова особа як спеціальний суб’єкт злочину // Юрид. Вісн. Укр. – 2010. - № 24 (12 – 18 червня). – С. 10.
6.    Встать! Судебная реформа идет // Голос Укр. - № 105 (10 июня). – С. 4 – 5.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1.    Рішення у кримінальних справах // Вісник ВСУ. – 2010. - № 4. – С. 24 – 25, 34.
2.    Рішення у кримінальних справах // Вісник ВСУ. – 2010. - № 5. – С. 16 – 19.
3.    Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції в 2009 р. (за даними судової статистики) // Вісник ВСУ. – 2010. - № 5. – С.20 – 35.
4.    Панов М., Панов М. Об’єкт і система злочинів у сфері господарської діяльності // Юрид. Укр. – 2010. - № 5. – С. 13 – 19.
5.    Борзих Д. Роль прокурора в кримінальному перслідуванні // Юрид. Укр. – 2010. - № 5. – С. 101 – 104.
6.    Смуригін О. Оцінка доказів на досудових стадіях кримінального процесу // Юрид. Укр. – 2010. - № 5. – С. 105 – 111.
7.    Борзенков Г. Признаки хищения в составе вымогательства // Законность. – 2010. - № 4. – С. 19 – 24.
8.    Киршин В., Багаутдинов Ф. Дифференциация уголовной ответственности за преступления против несовершеннолетних // Законность. – 2010. - № 4. – С. 32 – 35.
9.    Панов М. Согласие потерпевшего как обстоятельство, исключающее преступность деяния // Законность. – 2010. - № 4. – С. 37 – 40.
10.    Стоянов М. Особливості перевірки додержання вимог закону при реєстрації заяв та повідомлень про злочини та при провадженні дослідчих перевірок органами внутрішніх справ // Вісник прокур. – 2010. - № 4. – С. 35 – 41.
11.    Кошман О. Реформування судової гілки влади та прийняття відповідних змін до законодавства // Вісник прокур. – 2010. - № 4. – С. 68 – 71.
12.    Сичук О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки // Вісник прокур. – 2010. - № 4. – С. 92 – 97.
13.    Лизогуб Я. Законодавство про кримінальну відповідальність // Вісник прокур. – 2010. - № 4. – С. 101 – 104.
14.    Голуб Ю., Овтіна Т. Нехтування земельним законодавством призводить до кримінальної відповідальності // Вісник прокур. – 2010. - № 5. – С. 21.
15.    Блажівський Є. Мета як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони складів злочинів втручання у діяльність службових осіб // Вісник прокур. – 2010. - № 5. – С. 24 – 27.
16.    Сивак М. До проблеми класифікації приміток статей Особливої частини КК України // Вісник прокур. – 2010. - № 5. – С. 28 – 33.
17.    Балабко В. Вчинення злочинів медичними та фармацевтичними працівниками // Вісник прокур. – 2010. - № 5. – С. 34 – 44.
18.    Лісовий Я. Окремі проблеми реформування стадії порушення кримінальної справи // Вісник прокур. – 2010. - № 5. – С. 45 – 52.
19.    Строган А. Актуальні питання порядку заявлення клопотань учасників кримінального процесу на досудовому слідстві // Вісник прокур. – 2010. - № 5. – С. 53 – 59.
20.    Матчанова З. Личность террориста в контексте исследований в области криминологии и психологии // Рос. след. – 2010. - № 7. – С. 13 – 16.
21.    Симанович Л. Криминалистическая характеристика вымогательства // Рос. след. – 2010. - № 7. С. 17 – 20.
22.    Корж В. Тактика опроса лиц – носителей криминалистически значимой информации об организованной преступной деятельности в сфере экономики // Рос. след. – 2010. - № 7. – С. 23 – 26.
23.    Бакин А. К вопросу понятия мотива преступного поведения // Рос. след. – 2010. - № 7. – С. 26 – 29.
24.    Шмелева К. КНР против коррупции: стратегия, практика, криминологическая оценка // Рос. след. – 2010. - № 7. – С. 33 – 35.
25.    Пичугин С., Маурер А., Локк К. Использование антропологического метода «обобщенных портретов» в практике установления личности отдельных категорий скрывшихся преступников //  Рос. след. – 2010. - № 8. – С. 2 – 4.
26.    Бакрадзе А. Признаки культурных ценностей как предмета преступления, предусмотренного ст. 164 УК РФ // Рос. след. – 2010. - № 8. – С. 12 – 16.
27.    Белозерских А. Вопросы квалификации фальсификации доказательств по уголовному делу // Рос. след. – 2010. - № 8. – С. 20 – 22.
28.    Зуев С. Международное сотрудничество правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью // Рос. след. – 2010. - № 8. – С. 32 – 34.


Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з 17 червня 2010 р. по 30 червня 2010 р.

КНИГИ:

1.    Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація: монографія / І. О. Зінченко,   В. І. Тютюгін. – Х.: ФІНН, 2010. – 256 с.
2.    Кримінальна відповідальність за готування до злочину: монографія /Н. В. Масляк. – Х..: Право, 2010. – 232 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Проблеми законності: респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: НЮА Укр. – 2008. – Вип. 94. – 248 с.
2.    Черногорский обзор для криминального права и криминальной политики. – Котор. – Том 1. – Ч. 2. – 330 с.
3.    Авиатераризм. – Novi Sad: ABM Ekonomik, 2009. – 330 с.
4.    Вісник Академії правових наук України: зб. наук. пр. / редкол.: В. Я. Тацій та ін. – Х.: Право, 2010. - № 1 (60). – 320 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Климков В. О. Організаційно-правові засади діяльності спеціального органу з питань банкрутства: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / В. О. Климков; КНУВС. – К., 2010. – 16 с.
2.    Гагай П. С. Адміністративно-правова кваліфікація деліктів, пов’язаних із порушенням права на інформацію про стан довкілля: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / П. С. Гагай; КНУВС. – К., 2010. – 20 с.

ЖУРНАЛИ:

1.    Бюлетень ВАК. – 2010. - № 5.
2.    Государство и право. – 2010. - № 4.
3.    Науковий світ. – 2010. - № 5.
4.    Науковий світ. – 2010. - № 6.
5.    Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 5.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.

СТАТТІ У ЗБІРНИКАХ:

1.    Гаращук В., Мухатаєв А. Нове антикорупційне законодавство України: переваги та недоліки // Вісник АПрНУ: зб. наук. пр. / редкол.: В. Я. Тацій та ін. – Х.: Право, 2010. - № 1 (60). – С.241 – 246.
2.    Головкін Б. Мотивація корисливих насильницьких злочинів // Там само. – С. 247 – 256.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1.    Суспільство має знати корупціонерів // Урядовий кур’єр. – 2010. – № 112 (22 червня). – С. 2.
2.    Притыка Д. К вершинам правосудия // Голос Украины. – 2010. - № 111 (18 июня). – С. 4 – 5.
3.    Закон України Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо видачі особи (екстрадиції) // Голос України. – 2010. - № 110 (17 червня). – С. 4 – 5.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1.    Чеботарьова Г. Загальні проблеми кримінально-правової оцінки тяжкої шкоди як змісту суспільно небезпечних наслідків злочинів у сфері медицини // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 5. – С. 131 – 134.
2.    Волинець Р. Порушення бюджетного законодавства: кримінально-правовий аспект // Там само. – С. 135 – 138.
3.    Старук Ю. Характеристика умисної форми вини злочину, передбаченого ст. 306 Кримінального кодексу України // Там само. – С. 139 – 143.
4.    Жмур Ю. Суспільна небезпечність злочину, передбаченого ст. 162 Кримінального кодексу України // Там само. – С. 144 – 147.
5.    Зенова М. Проблеми співвідношення зловживання владою або службовим становищем і привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем // Там само. – С. 148 – 150.
6.    Смирнова А. Кримінологічна автентичність суб’єктів співучасті у структурі економічної злочинності // Там само. – С. 151 – 154.
7.    Озерський І. Оперативно-розшукова діяльність у контексті прокурорського нагляду // Там само. – С. 155 – 158.
8.    Тростянська Я. Принципи правового регулювання визнання і виконання в Україні вироків іноземних судів // Там само. – С. 159 – 162.
9.    Дегтярьов Є. Накладення арешту на поточні банківські рахунки під час розслідування злочинів // Там само. – С. 163 – 165.
10.    Сербінов О. Відомості щодо наданих телекомунікаційних послуг як один із видів криміналістично значимої інформації про абонента мобільного зв’язку // Там само. – С. 166 – 168.
11.    Демьянец М. В. Меры, применяемые к кредитным организациям за нарушение федерального законодательства о банках и банковской деятельности // Государство и право. – 2010. - № 4.- С. 95 – 101.
12.    Сафаев Ф. Х. Проблемы унификации международных и национальных уголовных норм // Там же. – С. 102 – 105.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ

з 1 липня 2010 р. по 15 вересня 2010 р.

КНИГИ:

1.    Преступление. Наказание. Правопорядок / Е. Р. Азарян. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – 229 с.
2.    Профилактика преступлений. Учебник / Е. О Алуханов, З. С. Зарипов – Алматы: Зан эдебыти, 2008. – 376 с.
3.    Почему люди совершают преступления. Причины преступности / Ю. М. Антонян. – М.: ИД «Камерон», 2005. – 304 с.
4.    Борьба с коррупцией в России 16 – 20 веков: диалектика системного подхода / В. В. Астанин. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2003. – 96 с.
5.    Всесторонность, полнота и объективность в досудебных стадиях российского уголовного процесса. Изд. 2 – е, доп. / С. А. Ахмадуллин  – М.: Юрлитинформ, 2008. – 128 с.

ЗБІРНИК:

1.    Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010. – 329 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Удалов О. С. Правове регулювання страхування у сфері інвестиційної діяльності: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / О. С. Удалов; КНУВС. – К., 2010.
2.    Старук Ю. О. Кримінальна відповідальність за використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ю. О. Старук; АА Укр. – К., 2010.
3.    Кудлай П. О. Криміналістична характеристика та особливості розслідування крадіжок вантажів, скоєних неповнолітніми з рухомого складу залізничного транспорту: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / П. О. Кудлай; КНУВС. – К., 2010.

ЖУРНАЛИ:

1.    Офіційний вісник Президента України. – 2010. - № 20, 21, 22, 23, 24,25.
2.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2010. - № 6, 7, 8.
3.    Наука та наукознавство. – 2010. - № 2.
4.    Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2010. - № 6, 7, 8.
5.    Вибори та демократія. – 2010. - № 1.
6.    Российский следователь. – 2010. - № 9, 10, 11, 12.
7.    Российский судья. – 2010. - № 4, 5, 6.
8.    Государство и право. – 2010. - № 5, 6.
9.    Уголовное право. – 2010. - № 3.
10.    Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 6, 7.
11.    Законность. – 2010. - № 5.
12.    Право України. – 2010. - № 6, 7, 8.
13.    Юридична Україна. – 2010. - № 6, 7, 8.
14.    Юридичний вісник. – 2010. - № 2.
15.    Вісник прокуратури. – 2010. - № 6, 7, 8.
16.    Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. - № 1, 2.
17.    Вісник Верховного Суду України. – 2010. - № 6, 7.
18.    Науковий Світ. – 2010. - № 9.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Екологія сьогодні / Газета Державної екологічної інспекції в Харківській області.
5.    Судовий Випуск.

СТАТТІ У ЗБІРНИКУ:

1.    Борисов В.І., Дзюба Ю.П., Пономаренко Ю.А. Щодо подальшого вдосконалення захисту прав та законних інтересів потерпілого від злочину засобами кримінального права // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 3 – 15.
2.    Голіна В.В., Головкін Б.М.  Кримінально-правові засоби у системі спеціально–кримінального запобігання злочинності // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 16 – 27.
3.    Пащенко О.О. Дослідження проблеми соціальної зумовленності кримінального законодавства в роботах радянських криміналістів 70-х рр. ХХ сторіччя // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 28 – 35.
4.    Тютюгін В.І., Ус О.В. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 36 – 47.
5.    Демидова Л.М.  До проблеми  законодавчої техніки опису  майнової шкоди у кримінальному кодексі України // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 48 - 57.
6.    Черевко К.О. Щодо проблеми визначення суб’єкта незаконного проведення аборту // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 58 – 66.
7.    Гринчак С.В До питання визначення об’єктивної сторони незаконної трансплантації // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 67 – 76.
8.    Канцір В.С. Типологічні ознаки сучасного терроризму // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 77 – 88.
9.    Дарнопих Г.Ю., Христич І.О., Блага А.Б., Шевченко Л.О. Суспільно-політичні та економічні передумови підвищеної криміногенності паливно-енергетичного комплексу як сфери матеріального виробництва // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 89 – 102.
10.    Головкін Б.М. Проблемні питання детермінації корисливої насильницької злочинності та її проявів // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 103 – 115.
11.    Батиргареєва В.С. Кримінологічні засади запобігання рецидивній злочинності в Україні // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 116 – 126.
12.    Яковець І.С. Категорія «якість кримінально-виконавчого законодавства»: філософський та практичний аспекти // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 127 – 139.
13.    Зеленецкий В.С. Онтологические основы доследственного уголовного процесса // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 140 – 165.
14.    Сібільова Н.В. Поняття кримінального переслідування // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 166 – 179.
15.    Шило О.Г. Проблеми удосконалення законодавства України, що регулює предмет судового оскарження на досудових стадіях кримінального процессу // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 180 – 193.
16.    Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К. Інформаційні технології в криміналістиці та слідчій діяльності // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 194 – 202.
17.    Ізетов А.Е. Поняття втягнення у вчинення терористичного акту та його місце у системі терористичних злочинів // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 203 – 214.
18.    Кузнєцов Р.В. Вплив якості кримінально-виконавчого законодавства  на забезпечення права засуджених на правову допомогу // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 215 – 224.
19.    Павлюк Н.В. Процес формування показань неповнолітніх: особливості сприйняття.
20.    Борисов В. І.   Захист прав людини – стратегічна складова судово-правової реформи. Вступне слово // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 237 – 238.
21.    Грошевий Ю. М. Актуальні проблеми удосконалення кримінально-процесуального законодавства // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 239 – 243.
22.    Марочкін І. Є.  Право на справедливий судовий розгляд // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 244 – 247.
23.    Капліна О. В. Процесуальний механізм захисту прав людини у кримінальному судочинстві: шляхи удосконалення // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С.248 – 250.
24.    Зеленецький В. С.  Сущность прав и законных интересов личности в современном уголовном процессе // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 251 – 254.
25.    Сібільова Н.В. Незалежність прокурора у кримінальному судочинстві – одна з гарантій незалежності суду // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 255 – 259.
26.    Тихий В. П. Кримінально-правове забезпечення права людини на безпеку // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 260 – 263.
27.    Шило О. Г. Проблеми реалізації права на судовий захист в кримінальному процесі України // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 264 – 266.
28.    Настюк В. Я. Судова реформа та дотримання конституційних прав громадян в процесі оперативно-розшукової діяльності // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 267 – 270.
29.    Демидова Л. М. Судово-правова реформа та актуальні проблеми захисту майнових прав потерпілого від злочину // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 271 – 272.
30.    Москвич Л. М.  Роль суду у механізмі захисту прав людини // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 273 – 275.
31.    Гізімчук С. В.  Механізм забезпечення дії положень ст. 11 Загальної Декларації прав людини при притягненні до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення (ст. 3681КК) // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 276 – 279.
32.    Дорош Л. В.  Захист прав потерпілих від статевих злочинів в контексті судно-правової реформи в Україні // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 280 – 284.
33.    Яковець І. С. Актуальні питання захисту прав людини при виконанні кримінальних покарань // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 285 – 287.
34.    Лемешко О. М. Захист у судовому порядку інтересів потерпілої особи // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 288 – 290.
35.    Глинська Н. В. Доброякісність кримінально-процесуальних рішень як гарантія дотримання прав та законних інтересів учасників процессу // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 291 – 293.
36.    Зінченко І. О. Щодо конституційності норм КК за окремі злочини проти виборчих прав людини // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 294 – 296.
37.    Дзюба Ю. П. Щодо реалізації кримінальної відповідальності з урахуванням кримінально-правового статусу потерпілого від злочину // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 297 – 299.
38.    Веліканов С. В.  Забезпечення захисту прав людини  - важлива засада формування методики розслідування злочинів // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 300 – 302.
39.    Дунаєва Т. Є.  Запобігання службовій недбалості в аспекті забезпечення прав людини // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 303 – 304.
40.    Дуюнова Т. В. Реалізація права засуджених на звернення в процесі виконання кримінальних покарань // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 305 – 306.
41.    Лапкін А. В.  Роль прокурора у відшкодуванні потерпілому заподіяної злочином шкоди за рахунок держави // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 307 – 311.
42.    Пруднікова О. В. Організація діяльності суду в аспекті додержання принципу незалежності суддів // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 312 – 313.
43.    Остропілець О. І.  Деякі проблеми реалізації права на правову допомогу в кримінальному судочинстві // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 314 – 315.
44.    Кузнєцов Р.В. Проблеми практичного забезпечення права засуджених на правову допомогу // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 316 – 317.
45.    Шепітько В.Ю., Журавель В.А. Рецензія на учебно-практическое пособие «Руководство для следователя и его помощника, практиканта»; руководитель авторского коллектива и ответственный редактор, доктор юридических наук Ю.П. Гармаев (Харьков юридический, 2009) // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. - Випуск 19. - Х.: Право. – 2010, С. 318 – 325.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1.    Судебная реформа: научный взгляд // Голос Украины. – 2010. - № 120 ( 2 июля). – С. 6.
2.    Від царства корупції – до країни інвестицій // Урядовий кур’єр. – 2010. - № 152 (18 серпня). – С. 8.
3.    Інтернет проти корупції // Урядовий кур’єр. – 2010. - № 149 (13 серпня). – С. 6.
4.    Про кваліфікацію правопорушення як корупційного // Судовий Випуск. – 2010. - № 8 (26 серпня). – С. 14.
5.    Про деякі нюанси звільнення від кримінальної відповідальності за невиплату заробітної плати // Судовий Випуск. – 2010. - № 7 (29 липня). – С. 14.
6.    Тимощук О. Закон – не один для всіх, або Чому зростає дитяча злочинність? // Юридичний Вісник України. – 2010. - № 36 (4 – 10 вересня). – С. 12.
7.    Карпюк Г. «Авіаналіт» на наркозлочинність. На черзі – запуск «крота» у мережу Інтернет // Юридичний Вісник України. – 2010. - № 35 (28 серпня – 3 вересня). – С. 12.
8.    Задорожній С. Сутнісний підхід як основа реформування кримінального процесу в контексті права на справедливий судовий розгляд // Юридичний Вісник України. – 2010. - № 34 (21 – 27 серпня).  – С. 10.
9.    Дудоров О., Письменський Є. Чи суперечить інститут множинності злочинів принципу «NON BIS IN IDEM»? (Закінчення) // Юридичний Вісник України. – 2010. - № 31 (31 липня – 6 серпня). – С. 5
10.    Дудоров О., Письменський Є. Чи суперечить інститут множинності злочинів принципу «NON BIS IN IDEM»? (Початок) // Юридичний Вісник України. – 2010. - № 30 (24 – 30 липня). – С. 6 – 7.
11.    Годуєв О. Подолати корупцію можна лише спільними зусиллями //  Юридичний Вісник України. - 2010. - №  30 (24 – 30 липня). – С. 14.
12.    Тимощук О. Наркотичний удар //  Юридичний Вісник України. – 2010. - № 28 (10 – 16 липня). – С. 5.
13.    Яковець І. Змінимо судову практику чи припинемо Конституцію? // Юридичний Вісник України. -2010. - № 28 (10 – 16 липня). – С. 6 – 7.
14.    Качура Д. Приборкання корупції розпочали з Феміди // Урядовий Курєр. – 2010. - № 124 (9 липня). – С. 1.
15.    Таций В., Борисов В., Тютюгын В. Современные проблемы уголовного права Украины // Голос Украины. – 2010. - № 168 (10 сентября). – С. 12 – 13.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1.    Мусаелян М. Ф. Террористический акт преступления, предусмотренные статьями 277, 278 и 279 УК РФ: квалификация отграничение // Российский следователь. – 2010. - № 10. – С. 13 – 14.
2.    Руденко Р. В. О некоторых проблемах ответственности за преступление, предусмотренное ст. 278 УК РФ // Российский следователь. – 2010. - № 10. – С. 15 – 16.
3.    Умирбаева З. А. Уголовная ответственность юридических лиц за совершение экологических преступлений: за и против // Российский следователь. – 2010. - № 10. – С. 17 – 18.
4.    Прохорова М. И., Полещук О. В. Некоторые аспекти информационно-справочного обеспечения процесса раскрытия и расследования преступлений // Российский следователь. – 2010. - № 9. – С. 2 – 3.
5.    Умирбаева З. А. Понятие «экологическое преступление» в уголовном праве // Российский следователь. – 2010. - № 9. – С. 18 – 19.
6.    Калдышев А. Н., Николаев А. Г. Проблемы разграничения преступлений и административных правонарушений, относящихся к компетенции пограничных органов Федеральной службы безопасности // Российский следователь. – 2010. - № 11. – С. 32 – 34.
7.    Суханов С. В. К вопросу о понятии стратегии борьбы с преступностью // Российский следователь. – 2010. - № 11. – С. 35.
8.    Белоцерковский С. Д. Совершенствование института судимости как одно из необходимых условий оптимизации борьбы с организованной преступностью // Российский следователь. – 2010. - № 12. – С. 17 – 18.
9.    Дьяконова О. Г. О создании единого органа по расследованию преступлений // Российский следователь. – 2010. - № 12. – С. 32 – 33.
10.    Фоков А. П. Новая стратегия противодействия коррупции в России, и в частности правосудия // Российский судья. – 2010. - № 5. – С. 2 – 3.
11.    Гарбатович Д. Проблемы квалификации получения взятки в крупном размере // Уголовное право. – 2010. - № 3. – С. 32 – 33.
12.    Педан В. Определение содержания понятия предмета преступления и его места в общей структуре состава преступления // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 6. – С. 70 – 73.
13.    Габуда А. Особливості об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 342 КК України // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 7. – С. 143 – 146.
14.    Расюк Е. Поняття та кримінологічна характеристика організованої злочинності // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 7. – С. 147 – 150.
15.    Журавська З. Детермінанти злочинності в установах виконання покарань // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 7. – С. 151 -  154.
16.    Павловська А. Проблемні питання обчислення строків у кримінальному процесі // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 7. – С. 163 – 165.
17.    Александрова В. Соблюдение законодательства о борьбе с коррупцией // Законность. – 2010. - № 5. – С. 9 – 13.
19.    Гуслов Е. Исковая работа – снижение уличной преступности // Законность. – 2010. - № 5. – С. 38 – 39.
20.    Быков В. Составы суда и проблемы борьбы с коррупцией // Законность. – 2010. - № 5. – С. 44 – 49.
21.    Кравчук С. Прийняття і реалізація Концепції боротьби зі злочинністю у сфері економіки – шлях до припинення економічної злочинності // Право України. – 2010. - № 7. – С.151 – 156.
22.    Шаповалов В. Стан судово-фармацевтичного забезпечення розслідування кримінальних справ, пов’язаних із незаконним обігом психоактивних речовин // Право України. – 2010. - № 8. – С. 153 – 161.
23.    Луцький М. Значення спеціальних психологічних знань у кримінальному процесі // Право України. – 2010. - № 8. – С. 188 – 196.
24.    Лотоцький М. Роль та місце адвокатури у системі суб’єктів запобігання злочинам // Юридична Україна. – 2010. - № 6. – С. 98 – 102.
25.    Головкін Б. Кримінологічна оцінка злочинного професіоналізму осіб корисливої насильницької спрямованості // Вісник прокуратури. – 2010. - № 6. – С. 82 – 92.
26.    Розвадовський Б. Антикорупційне законодавство: проблеми інституційного забезпечення протидії корупції // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. - № 1. – С. 64 – 69.
27.    Бурбика М. Сутність та особливості координаційної діяльності органів прокуратури у сфері протидії злочинності // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. - № 1. – С. 70 – 74.
28.    Одайник Б. Проблеми відмежування злочину, передбаченого ст. 298 КК України, від суміжних злочинів // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. - № 1. – С. 81 – 86.
29.    Туманян К. Проблемы предупреждения коррупции в Республике Армения //  Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. - № 1. -  С. 93 – 98.
30.    Хруслова Л. Недоліки законодавчого визначення сутності кримінальної відповідальності та форм її реалізації // Вісник прокуратури. – 2010. - № 7. – С. 41 – 49.
31.    Попович О. Основні аспекти при визначенні словосполучення «координація діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю» // Вісник прокуратури. – 2010. - № 7. – С. 57 – 62.
32.    Мельник Д. Засоби масової інформації як елемент системи протидії корупції // Вісник прокуратури. – 2010. - № 7. – С. 68 – 73.
33.    Занфіров В. Протидія незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та стан прокурорського нагляду з цих питань // Вісник прокуратури. – 2010. - № 8. – С. 3 – 35.
34.    Крайник Г. Про діяння та ознаку об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 272 КК України // Вісник прокуратури. – 2010. - № 8. – С. 50 – 54.
35.    «Посягання на життя» як юридична конструкція у кримінальному законодавстві України // Вісник прокуратури. – 2010. - № 8. – С. 55 – 61.
36.    Матвійчук В. Інші тяжкі наслідки в злочинах проти навколишнього природного середовища // Вісник прокуратури. – 2010. - № 8. – С. 70 – 78.
37.    Чернова А. Затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину // Вісник прокуратури. – 2010. - № 8. – С. 79 – 84.
38.    Корж В. Криміналістичний аналіз економічних злочинів, вчинених в умовах ринкових засад господарювання // Вісник прокуратури. – 2010. - № 8. – С. 85 – 93.
39.    Андріїв Д. Використання допомоги громадськості під час розслідування злочинів, об’єктом яких є право власності на жиле приміщення // Вісник прокуратури. – 2010. - № 8. – С. 94 – 101.
40.    Нетеса Н. Питання щодо видового та безпосереднього об’єктів порушення правил охорони або використання надр (ст. 240 КК) // Юридична Україна. – 2010. - № 8. – С. 103 – 109.
41.    Лемешко О. М., Овчаренко О. М. Притягнення суддів до кримінальної відповідальності: окремі проблеми // Вісник Верховного Суду України. – 2010. - № 7. – С. 33 – 36.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ

з 30 вересня 2010 р. по 7 жовтня 2010 р.

КНИГИ:

1.    Кримінальне право України. Практикум: Навч. посібник / Андрушко П. П., Шапченко С. Д. та ін., За ред. С. С. Яценка – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 592 с.
2.    Класифікація злочинів за ступенем тяжкості у Кримінальному кодексі України: монографія / Л. М. Кривоченко. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 120 с.
3.    Биленчук П. Д., Еркенов С. Е., Кофанов А. В. Транснациональная преступность: состояние и трансформация: Учебное пособие / Под ред. акад. П. Д. Биленчука. – К.: Аттика, 1999. – 272 с.
4.    Быргэу М. М., Литвинов А. Н. Опит системного исследования профилактики преступлений. Современное состояние проблемы. – М.: ЮРКНИГА, 2004. – 160 с.
5.    Ведерникова О. Н. Теория и практика борьбы с преступностью в Великобритании. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2001. – 344 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Кадикало О. І. Офіційне тлумачення норм конституції і законів Конституційними судами (на прикладі України та країн СНД): автореф. дис. ... канд.. юрид. наук: 12.00.02 / О. І. Кадикало; КНУВС. – К., 2010. – 20 с.
2.    Штурмак Н. Л. Релігійні підходи до праворозуміння: порівняльний аналіз: автореф. дис. … канд.. юрид. наук: 12.00.01 / Н. Л. Штурмак; КНУВС. – К., 2010. – 16 с.

БРОШУРИ:

1.    Значення німецького правознавства для формування Європи: Болонья – початок і кінець?: Промова Державного міністра юстиції Баварії д-ра  Б. Мерк на 85-му Дні німецьких юридичних факультетів у Мюнхені 2 червня 2005 р. / Пер. з нім. Г. Г. Мошака. – Одеса: Астропринт, 2007. – 36 с.
2.    Розвиток європейського транспортного права і права транспортного господарства (Промова проф.., д-ра К. Отте 27 вересня 2006 року…) / Пер. з нім. Г. Г. Мошак. – Одеса: Астропринт, 2007. – 40 с.

ЖУРНАЛИ:

1.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2010. - № 9.
2.    Юридична Україна. – 2010. - № 9.
3.    Юридичний вісник. – 2010. - № 3.
4.    Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 8.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1.    Прес-служба НАПрНУ У НАПрН України – 5 нових академіків // Юр. Вісн. Укр. - 2010. - № 40 (2 – 8 жовтня). – С. 4.
2.    Артем'єв О. Право громадян на інформацію під час кримінального судочинства: колізія правових норм // Юр. Вісн. Укр. - 2010. - № 39 (25 вересня – 1 жовтня). – С. 4.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1.    Вознюк А. Кримінально правовий нарис проблемних питань частини 3 статті 2 Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право. – 2010. –№ 8. – С. 144 – 147.
2.    Расюк Е. Кримінологічні основи тероризму та релігійного екстремізму // Там само. – С. 148 – 152.
3.    Гель А. Застосування елементів прогресивної системи відбування покарання до осіб, засуджених до довічного позбавлення волі: проблеми правової регламентації // Там само. – С. 157 – 161.
4.    Дворецька М. Проблема встановлення предмета доказування у кримінальному процесі // Там само. – С. 162 – 165.
5.    Паризький І. Поняття та сутність компромісів у кримінальному судочинстві // Там само. – С. 174 – 177.
6.    Скотинюк Я. Принципи кримінального процесу Англії // Юридична Україна. – 2010. № 9. – С. 106 – 112.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
ІВПЗ НАПрН України
з 8 жовтня 2010 р. по 13 жовтня 2010 р.

КНИГИ:

1.    Історія вчень про державу і право: посібник для підготовки до іспитів / О. І. Осауленко, А. О. Осауленко, В. К. Гіжевський. – К. : ФОП Ліпкан О. С., 2010. – 196 с.
2.    Органи державної влади України як суб’єкти земельних правовідносин. Монографія / За ред. В. І. Семчика. – К. : Видавництво «Видавничий дім» «УКРПОЛ», 2009. – 248 с.
3.    Конституція незалежної України : Кн. 3, частина 17: Стенограми / Під заг. ред. С. Головатого. – К. : Українська Правнича Фундація, 2005. – 576 с.
4.    Конституція незалежної України : Кн. 3, частина 16: Стенограми / Під заг. ред. С. Головатого. – К. : Українська Правнича Фундація, 2010. – 536 с.
5.    Конституція незалежної України : Кн. 3, частина 15: Стенограми. Документи / Під заг. ред. С. Головатого. – К. : Українська Правнича Фундація, 2010. – 488 с.
6.    Конституція незалежної України : Кн. 3, частина 11: Стенограми / Під заг. ред. С. Головатого. – К. : Українська Правнича Фундація, 2010. – 488 с.

ЗБІРНИК:

1.    Актуальні проблеми зміцнення державності і національної єдності України (Київ, 24 серпня 2010 р.). – К. : ФОП Ліпкан О. С., 2010. – 76 с.

ЖУРНАЛИ:

1.    Офіційний вісник Президента України. – 2010. –  № 25.
2.    Офіційний вісник Президента України. – 2010. –  № 26.
3.    Науковий Світ. – 2010. – № 9.
4.    Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 9.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1.    Законодавчим «адажіо» корупцію не зупиниш // Урядовий кур’єр. – 2010. –  № 187(8 жовтня). – С. 1, 6–7.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1.    Практика розгляду судами кримінальних справ про злочини, склад яких передбачено ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара) // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 9. – С. 18–26.
2.    Мірошниченко Є. О. Призначення покарання в порядку, передбаченому ч. 4 ст. 70 Кримінального кодексу України: окремі аспекти // Там само. – С. 39–43.

СТАТТІ У ЗБІРНИКУ:

1.    Процько Г. І. До питання про визнання особи потерпілого у справах про злочини, наслідком яких стала смерть потерпілого // Актуальні проблеми зміцнення державності і національної єдності України (Київ, 24 серпня 2010 р.). – С. 35–36.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ

з 16 вересня 2010 р. по 29 вересня 2010 р.

КНИГИ:

1.    Принцип публичности и процессуальный режим производства по уголовному делу / М. Т. Аширбекова. – М.: Юрлитинформ, 2009. – 240 с.
2.    Принцип состязательности в уголовном процессе России и стран Европейского союза / Р. В. Багдасаров. – М.: Юрлитинформ, 2008. – 216 с.
3.    Коррупция и ее общественная опасность: учеб.-метод. пособие / В. И. Берестень. – Мн.: РИВШ, 2005. – 166 с.
4.    Уголовная политика в Японии. Актуальные вопросы борьбы с преступностью в России и за рубежом. Выпуск 7. – М.: ИНИОН РАН, 1992. – 56 с.
5.    Уголовная ответственность юридических лиц за преступления в сфере экономики (опыт иностранных государств) / П. Н. Бирюков. – М.: Юрлитинформ, 2008. –136 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Система інформатизації правоохоронної діяльності / за ред. В. Дурдинця, М. Швеця. – К.: НДЦПІ АПрНУ, 2007. – 382 с.
2.    Наукова діяльність Інституту вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України. Довідник (2005 – 2010) / за ред. академік Національної академії правових наук України, д-ра юрид. наук, проф. В. І. Борисова та канд. юрид. наук, ст. наук. співроб. В. С. Батиргареєвої. Випуск другий. – Х.: Кроссроуд, 2010. – 208 с.
3.    Вісник Академії правових наук України: зб. наук. пр. / редкол.: В. Я. Тацій та ін.. – Х.: Право, 2010. - № 1 (60). – 320 с.
4.    Вісник Академії правових наук України: зб. наук. пр. / редкол.: В. Я. Тацій та ін.. – Х.: Право, 2010. - № 2 (61). – 264 с.
5.    Проблеми законності: Акад. зб. наук. пр. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2009. – Вип. 103. – 272 с.
6.    Проблеми законності: Акад. зб. наук. пр. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2009. – Вип. 104. – 284 с.
7.    Проблеми законності: Акад. зб. наук. пр. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2009. – Вип. 105. – 260 с.
8.    Проблеми законності: Акад. зб. наук. пр. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2010. – Вип. 106. – 264 с.

ЖУРНАЛИ:

1.    Офіційний вісник Президента України. – 2010. - № 26.
2.    Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2010. - № 9.
3.    Российский следователь. – 2010. - № 13.
4.    Российский судья. – 2010. - № 7.
5.    Право України. – 2010. - № 9.
6.    Вісник Верховного Суду України. – 2010. - № 8.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Екологія сьогодні / Газета Державної екологічної інспекції в Харківській області.

СТАТТІ У ЗБІРНИКАХ:

1.    Коновалова А. Ю. Підстави призначення штрафу неповнолітнім особам // Проблеми законності. Вип. 103. – С. 200 – 205.
2.    Оробець К. М. Предмет незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом // Там само. – С. 206 – 215.
3.    Корнякова Т. В. Характеристика злочинів проти довкілля // Проблеми законності. Вип. 104. – С. 166 – 176.
4.    Радутний О. Е. Об’єкт суспільно небезпечних посягань на відносини, предметом яких виступають окремі види інформації // Там само. – С. 177 – 187.
5.    Зайцев О. В. Удосконалення механізму кримінальної відповідальності за злочини, вчинені в стані сильного душевного хвилювання // Там само. – С. 188 – 196.
6.    Гізімчук С. В., Зінов’єва І. А. Питання звільнення від кримінальної відповідальності за сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх діяльності // Там само. – С. 197 – 203.
7.    Воднік В. Д., Карпенко М. М. Чинники формування злочинної поведінки неповнолітніх у великому місті //  Проблеми законності. Вип. 105. – С. 175 – 184.
8.    Самощенко И. В. Особенности угроз, предусмотренных в действующем УК Украины в качестве отдельного преступления // Проблеми законності. Вип. 106. – С. 139 – 147.
9.    Зінченко І. О. Деякі проблеми кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ст. 161 КК України // Там само. – С. 148 – 157.
10.    Павлюк Н. В. Типові помилки в показаннях неповнолітніх: сутність і види // Там само. – С. 254 –  260.
11.    Гаращук В., Мухатаєв А. Нове антикорупційне законодавство України: переваги та недоліки // Вісник АПрНУ. - № 1. – 2010. – С. 241 – 246.
12.    Головкін Б. Мотивація корисливих насильницьких злочинів // Там само. – С. 247 – 256.
13.    Настюк В., Бєлєвцева В. До питання про міжнародний досвід функціонування антикорупційних систем // Вісник АПрНУ. - № 2. – 2010. – С. 152 – 162.
14.    Корнякова Т. Навколишнє природне середовище як об’єкт кримінально-правової охорони у системі запобігання екологічній злочинності // Там само. – С. 169 – 177.
15.    Тітко І. Оцінні поняття в регламентації стадії порушення кримінальної справи // Там само. – С. 187 – 195.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1.    Смиян Н. Коррупция отпугивает инвесторов // Голос Украины. – 2010. - № 78 (24 сентября). – С. 2.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1.    Мамошин М.А. Консультационно-справочная деятельность специалиста в расследовании преступлений // Рос. след. - 2010. - № 13. - С. 6-8.
2.    Тацій В., Борисов В., Тютюгін В. Актуальні проблеми сучасного розвитку кримінального права //  Право  України. - 2010. - № 9. - С. 4 -15.
3.    Сташис В. Актуальні питання системи покарань за кримінальним кодексом України 2001 року //  Там само. – С. 16 – 24.
4.    Тихий В. Актуальні питання застосування і вдосконалення кримінально – правових норм про відповідальність за злочини проти громадської безпеки // Там само. – С. 25 – 30.
5.    Панов М., Квасневська Н. Кваліфікація злочинів при бланкетній диспозиції закону про кримінальну відповідальність // Там само. – С. 47 – 55.
6.    Андрушко П. Корупційні правопорушення та корупційні злочини як їх різновид: співвідношення і диференціація  відповідальності за їх вчинення // Там само. – С. 90 – 101.
7.    Шило О. До питання щодо диференціації кримінально-процесуальної форми // Там само. – С. 180 – 186.
8.    Борисов В., Батиргареєва В., Яковець І. До проблеми соціальної адаптації та ресоціалізації засуджених і осіб, звільнених з місць позбавлення або обмеження волі // Там само. – С. 197 – 205.
9.    Кінаш О. Адміністративно-правова діяльність слідчого з профілактики злочинів // Там само. – С. 263 – 267.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси