Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з 01 січня 2009 по 23 січня 2009 р.

КНИГИ:

1.    Курс советской криминологии: Предупреждение преступности. – М.: Юрид. лит., 1986. – 352 с.
2.    Панов М.М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків: Монографія / наук. ред. д-р юрид. наук,  проф., акад. АПрН України В.І.Борисов. – Х.: Право, 2009. – 184 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наук. праць. Випуск 16 / Ред. кол.: Ю.В.Баулін (голов. ред.) та ін. – Х.: Вид-во «Кроссроуд», 2008. – 304 с.
2.    Конституційні аспекти судової реформи: Матеріали наук.-практ. конф., 26-27 черв. 2008 р. Х.: Право, 2008. – 164 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Грасимчук О.П. Диспозитивність та її реалізація потерпілим у кримінальному судочинстві України. Київ – 2008.
2.    Микитчик А.В. Кримінологічні засади запобігання шахрайству з нерухомістю. Київ – 2008.
3.    Мозоль С.А. Запобігання злочинам проти виборчих прав громадян. Київ – 2008.
4.    Стрелковська Ю.О. Маргінальні групи в структурі організованої злочинності: кримінологічне дослідження. Одеса – 2008.
5.    Хлистова Н.Б. Заохочення суспільно-корисної мотивації: кримінально-правові та кримінологічні аспекти. Київ – 2008.

ЖУРНАЛИ:

1.    Вісник Верховного Суду України. – 2008. - № 12 (100). – 48 с.
2.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2008. - № 12. – 415 с.
3.    Российский судья. - 2008. - №11. – 48 с.
4.    Российский следователь. – 2008. - №22. -40 с.
5.    Науковий світ. – 2009. - №1. -32 с.
6.    Підприємництво, господарство і право. – 2008. - №12. – 180 с.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    VIVAT LEX № 17 (180) від 03.11.2008. Газета Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
4.    Юридичний Вісник України.
5.    Юридическая практика.

СТАТТІ В ЖУРНАЛІ:

1.    Кудрявцев В.Л. Назначение уголовного судопроизводства: теоретико-прикладной аспект. (Автор раскрывает объективный характер принципов уголовного судопроизводства и полагает, что они выражают внутренние закономерности формирования всей системы уголовного судопроизводства, отражают правовые и нравственные воззрения современного общества). // Российский судья  №11/2008, стр. 22.
2.    Струкова В.В. Когда заявитель по делам частного обвинения должен приобретать статус потерпевшего: до или после возбуждения уголовного дела? // Российский следователь №22/2008, стр. 4-6.
3.    Смирнов П.К. Предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. // Российский следователь №22/2008, стр. 16-20.
4.    Козлов С.С., Мазитов Р.Р.  Критерии эффективности деятельности органов внутренних дел по обеспечению общественной безопасности. // Российский следователь №22/2008, стр. 29-32.
5.    Мехбалыев И.С. Проблемы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве Азербайджанской Республики. // Российский следователь №22/2008, стр. 37-40.
6.    Єремій Ганна. Соціальна обумовленість звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх. // Підприємництво, господарство і право №12/2008, стор. 144-147.
7.    Назимко Єгор. Щодо оптимізації міри покарання, передбаченого в санкції ст. 395 Кримінального кодексу України. // Підприємництво, господарство і право №12/2008, стор. 148-151.
8.    Письменський Євген. Судимість за кримінальним законодавством зарубіжних держав.// Підприємництво, господарство і право №12/2008, стор. 152-155.
9.    Тихонова Олена. Розвиток національного кримінального законодавства зарубіжних держав. // Підприємництво, господарство і право №12/2008, стор. 156-159.
10.    Бодаєвський Віктор. Кваліфікуючі ознаки складу злочину, передбаченого ст. 410 КК України. // Підприємництво, господарство і право №12/2008, стор. 160-164.
11.    Яцун Олександр. Особливості кримінального покарання неповнолітніх за законодавством зарубіжних країн. // Підприємництво, господарство і право №12/2008, стор. 165-169.
12.    Дідівська Галина. Механізм впливу факторів сімейного неблагополуччя на злочинність неповнолітніх: середній і мікрорівні. // Підприємництво, господарство і право №12/2008, стор. 170-173.
13.    Копетюк Микола. Правові аспекти процесуальної самостійності та незалежності слідчого. // Підприємництво, господарство і право №12/2008, стор. 174-177.
14.    Благодир Ангеліна. Класифікація заходів кримінально-процесуального примусу. // Підприємництво, господарство і право №12/2008, стор. 178-181.

СТАТТІ В ГАЗЕТІ:

1.    Закон України «Про Державний бюджет України на 2009 рік».// Урядовий кур’єр № 246 від 30.12.2008, стор. 5-12.; Голос Украины    № 250 (4500) от 31.12.2008, стр. 13-19.
2.    «З 1 січня в Україні набирають чинності 15 законів, 4 укази Президента та 25 актів Кабінету Міністрів». // Урядовий кур’єр № 1 (3907) від 09.01.2009.
3.    Закон України  «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України». // Урядовий кур’єр № 3 (3909) від 13.01.2009, стор. 14.; Голос Украины № 6 (4506) от 16.01.2009, стр. 16.
4.    «Громадська рада може багато». Мін’юст разом із громадською радою взявся за реформування кримінально-виконавчої служби. // Юридичний Вісник України  № 3 (707) від 17-23.01.2009, стор. 4.
5.    Європейський суд з прав людини. «Спінов проти України». // Юридичний Вісник України  № 3 (707) від 17-23.01.2009, стор. 12.
6.    «Медленно, но прогресивно». О принятых изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс Украины. // Юридическая практика № 3 (578) от 20.01.2009, стр. 6.


Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з 24 січня 2009 р. по 07 лютого 2009 р.

КНИГИ:

1.    Гриненко С.О. Реалізація принципу безпосередності у досудових стадіях кримінального процесу України: Монографія. – Х.: «Оберіг», 2008. – 224 с.
2.    Кримінальний кодекс України з текстами внесених у нього змін і доповнень, офіційно оприлюдненими станом на 1 вересня 2008 р. / Укладач Кирись Б.О. – Львів: Ліга-Прес. 2008. – 480 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Правові засади підвищення ефективності боротьби зі злочинністю в Україні: Матеріали наук. конф., 15 трав. 2008 р. / Ред. кол.: В.І. Борисов (гол. ред.) та ін. – Х.: Право, 2008. – 296 с.
2.    Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навчально-практичний посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: Ліга-прес, 2008. – 408 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Пивовар Ю.І. Організаційно-правові засади взаємодії міліції і органів фінансового контролю. Київ – 2008.

БРОШУРИ:

1. Систематизований  покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Верховного Суду України за 1996-2007 роки./ Укладачі: Грищук В.К., Кирись Б.О. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. – 80 с.

ЖУРНАЛИ:

1.    Юрист України. – 2008. - № 1 (10). – 48 с.
2.    Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2009. - № 1. – 48 с.
3.    Вісник Верховного Суду України. – 2008. - № 8 (96). – 48 с.
4.    Вісник Національної академії прокуратури України. – 2008. - № 2. - 126 с.
5.    Вісник прокуратури. – 2008. - № 12. – 128 с.
6.    Российский следователь. – 2008. - № 23. – 40 с.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Юридическая практика.

СТАТТІ В ЖУРНАЛІ:

1.    Литвак О. Політична кримінологія: поняття та ознаки. // Вісник Національної академії прокуратури № 2/2008, стор. 16-21.
2.    Голомша М. Легалізація відносин власності – основа протидії відмиванню нелегальних доходів. // Вісник Національної академії прокуратури № 2/2008, стор. 26-31.
3.    Косюта М. Щодо проблеми створення дієвої системи запобігання корупції в Україні. // Вісник Національної академії прокуратури  № 2/2008, стор. 44-48.
4.    Кальман О. Критерії оцінки ефективності антикорупційної діяльності. // Вісник Національної академії прокуратури № 2/2008, стор. 48-52.
5.    Михайленко О. Сутність та проблемність часових параметрів у кримінальному процесі // Вісник Національної академії прокуратури  № 2/2008, стор. 58-64.
6.    Давиденко Л., Куц В. Процесуальні функції прокурора у кримінальному судочинстві. // Вісник Національної академії прокуратури  № 2/2008, стор. 65-72.
7.    Муслумов А. Оперативно-розыскное прогнозирование как средство борьбы с организованной преступностью. // Вісник Національної академії прокуратури       № 2/2008, стор. 120-124.
8.    Стратонов В. Використання тактичних прийомів в пізнавальній діяльності слідчого. // Вісник прокуратури № 12/2008, стор. 76 – 78.
9.    Тимофеев И.А. К вопросу о способе совершения контрабанды наркотиков. // Российский следователь № 23/2008, стр. 2-4.
10.    Халиков А.И. Тактические аспекты расследования коррупционных преступлений. // Российский следователь № 23/2008, стр. 5-7.
11.    Марданов А.Б. Криминологическая характеристика лиц, совершающих экономи-ческие преступления. // Российский следователь № 23/2008, стр. 30-31.

СТАТТІ В ГАЗЕТІ:

1.    «Боротьба з корупцією незадовільна». (Ознайомившись із звітними матеріалами про діяльність Міжвідомчої робочої групи з протидії корупції у 2008 році, Президент не зміг дати позитивну оцінку її роботі…) // Урядовий кур’єр № 11 від 23.01.2009, с. 3.
2.    «Гендерна рівність як основа демократії». (Відбулася офіційна презентація Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні. Національний партнер з реалізації проекту – Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту. Програма є спільним проектом Європейського Союзу…) // Урядовий кур’єр № 11 від 23.01.2009, стор. 5.
3.     «Кількість звернень до Євросуду зростає». (За час набуття членства в Раді Європи Україна ратифікувала 62 конвенції у сфері захисту прав людини…) // Урядовий кур’єр № 15 від 29.01.2009, стор. 5.
4.    «Про внесення зміни до статті 384 Кримінально-процесуального кодексу України» // Урядовий кур’єр № 14 від 28.01.2009, стор. 4.
5.    «Кому дрібна крадіжка, в кому великі збитки». (Протягом минулого року суттєво зменшилася кількість зареєстрованих тяжких та особливо тяжких злочинів…) // Урядовий кур’єр № 17 від 31.01.2009, стор. 4.
6.    «Президент розгнівався». (Президент України Віктор Ющенко обурений бездіяльністю Генеральної прокуратури та Служби безпеки України у сфері боротьби з корупцією.) // Юридичний Вісник України № 4 (708) від 24-30.01.2009, стор. 2.
7.    «Рівень злочинності зменшується». (Завдяки спільним зусиллям правоохоронних органів у 2008 році вдалося досягти зниження рівня злочинності на 4,2 відсотка. І важливим чинником зменшення кількості зареєстрованих у державі злочинів стала координаційна робота прокурорів.) // Юридичний Вісник України № 4 (708) від            24-30.01.2009, стор. 4.
8.    Бородій В. «Суд має стати незалежним від політики та відповідальним перед народом». // Юридичний Вісник України № 4 (708) від 24-30.01.2009, стор. 6.
9.    «Суди – під контроль!». (Законопроекти, які перебувають на розгляді у Верховній Раді України і стосуються судочинства, спрямовані не на здійснення судової реформи, а на створення нових механізмів неправового контролю над судами…) // Юридичний Вісник України  № 5 (709) від 31.01.-06.02.2009, стор. 4
10.    Бабіров Ю. «Рада Європи: 60 років верховенства права». (27 січня 2009 р. в приміщенні інформаційного агентства «Укрінформ» відбулася спільна прес-конференція міністра юстиції України Миколи Оніщука та представника  Генерального секретаря Ради Європи з координації програм співробітництва в Україні Аке Петерсона.) // Юридичний Вісник України № 5 (709) від 31.01. - 06.02.2009, стор. 5.
11.    Кармазин Ю. «Українська судова система чинить спротив реформі». (Попри усі політичні пристрасті з перевиборами та газово-фінансовими кризами, парламенту рано чи пізно доведеться повертатися до поки що нереалізованих законопроектів…) // Юридичний Вісник України № 5 (709) від 31.01.-06.02.2009, стор. 14.
12.    «Сотрудничество правоохранителей с Интерполом будет содействовать усилению борьбы с коррупцией» (Вчера Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин встретился с Генеральным секретарем Международной организации криминальной полиции Рональдом К. Ноублом…) // Голос Украины  № 9 от 21.01.2009, стр. 2.
13.     «Европейская модель подготовки кадров». (Реформирование органов прокуратуры Украины совпало по времени с полноценным вхождением Украины в  европейское научное и образовательное пространство…) // Голос Украины № 16 от 30.01.2009, с. 4.
14.    Химич В. «Восстановить доверие к судьям через независимость правосудия». (Известно, что независимость судей является необходимой предпосылкой существования судебной власти в любом государстве) // Голос Украины № 249 от 27.12.2008, стр. 7.
15.    «Мудрый» УПК от Нацкомиссии. (Украина вплотную подошла к европеизации уголовного процесса). // Юридическая практика № 4 (579) от 27.01.2009, стр. 1,6,7.
16.     «Коррупции не противодействовали?» (21 января с.г. Президент Украины провел встречу с сопредседателями межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции…) // Юридическая практика   № 4 (579) от 27.01.2009, стр. 3.


Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з 09 лютого 2009 р. по 23 лютого 2009 р.

КНИГИ:

1.    Маляренко Б.Т., Музика А.А. Амністія та помилування в Україні: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2007. – 700 с.
2.    Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації. Монографія. – К.: Юрисконсульт, 2006. – 1048 с.
3.    Кримінально-процесуальний кодекс України.  – Х.: ПП «ІГВІНІ», 2008. – 256 с. (за станом на  01 вересня 2008 року).
4.    Кодекс административного судопроизводства Украины. – Х.: ЧП «ИГВИНИ», 2007. – 144 с. (по состоянию на 15 марта 2007 года).

ЗБІРНИКИ:

1.    Державна політика у сфері запобігання тероризму: міжнародний досвід і його актуальність для України: Збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Київ, 31 жовтня 2008 року). – К.: Інтертехнологія, 2008. – 184 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Ермолаев А.В. Уголовная ответственность за преступления против семьи: проблемы законодательной регламентации и правоприменения и пути их разрешения. Краснодар – 2009.
2.    Буркова Е.А. Наркобизнес: понятие, состояние, возможности противодействия. Саратов – 2009.
3.    Машук І.О. Формування психологічної готовності учнів спеціалізованих загальноосвітніх закладів міліції до навчально-службової діяльності в системі МВС України. Київ – 2009.

ЖУРНАЛИ:

1.    Право України. – 2009. - № 1. - 168 с.
2.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2009. - № 9. – 416 с.
3.    Законность. – 2009. - № 1. – 64 с.
4.    Вибори та демократія. – 2008. - № 4 (18). – 96 с.
5.    Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 1 (157). – 152 с.
6.    Права людини. Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – 2009. - № 2 (510). – 12 с.
7.    Вісник прокуратури. – 2009. - № 1. – 128 с.
8.    Российский следователь. – 2008. - № 24. – 40 с.
9.    Российский судья. – 2008. - № 12. – 48 с.
10.    Бюлетень Вищої  атестаційної комісії України. – 2009. -№ 2. – 48 с.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Юридическая практика.

СТАТТІ В ЖУРНАЛІ:

1.    Гурджі Ю. Щодо функціональної характеристики правового захисту особи у кримінальному судочинстві. // Право України № 1/2009, стор. 74-78.
2.    Погорецький М. Про співвідношення джерел фактичних даних і джерел доказів у кримінальному процесі. // Право України № 1/2009, стор. 80-85.
3.    Кулинич С., Волков А. Необхідна оборона як захист особи від злочинних посягань. // Вісник прокуратури № 1/2009, стор. 69-74.
4.    Мельничок В. Криміналістична характеристика емоційно-вольових станів особи. // Вісник прокуратури № 1/2009, стор. 106-111.
5.    Сорока Л. Поняття «корупційний злочин». // Підприємництво, господарство і право № 1/2009, стор. 102-104.
6.    Кісілюк Е. Кримінально-правова основа протидії  рейдерству. // Підприємництво, господарство і право № 1/2009, стор.111-114.
7.    Яра О. Роль особи злочинця в механізмі злочинної поведінки. // Підприємництво, господарство і право № 1/2009, стор.115-117.
8.    Дідківська Г. Механізм впливу факторів сімейного неблагополуччя на злочинність неповнолітніх: макрорівень. // Підприємництво, господарство і право № 1/2009, стор.118-121.
9.    Яцків І. Деякі особливості поширення та протидії корупції. // Підприємництво, господарство і право № 1/2009, стор.122-125.
10.    Гонгадзе М.Г. Выдвижение и проверка версии о совершении преступления лицом в состоянии кратковременного психического расстройства. // Российский следователь № 24/2008, стр. 2-4.
11.    Кургузкина Е.Б. Личность преступника: вопросы формирования. // Российский следователь № 24/2008, стр. 21-23.
12.    Майоров А.А. Общая характеристика наркотизма. // Российский следователь № 24/2008, стр. 24-27.
13.    Матковский С.В. Правовая природа антикоррупционной экспертизы. // Российский следователь № 24/2008, стр. 27-30.
14.    Кибальник А., Майборода В. Фальсификация доказательств: уголовная ответственность. // Законность № 1/2009, стр. 14-17.
15.    Жубрин В. Квалификация легализации преступных доходов. // Законность № 1/2009, стр. 23-26.
16.    Еремеев И. Борьба с незаконным оборотом наркотиков – профилактика имущественных преступлений. // Законность № 1/2009, стр. 29-33.
17.    Паненков А. Организованные преступные формирования, участники которых совершают террористические преступления. // Законность № 1/2009, стр. 50-53.
18.    Копилян В. Особливості суб’єкта злочину, передбаченого статтею 299 Кримінального кодексу України. // Підприємництво, господарство і право № 1/2009, стор. 98-101.

СТАТТІ В ГАЗЕТІ:

1.     «Правова наука – викликам сучасності». (Нечасто випадає можливість в одному заздалегідь визначеному місці та обумовленому часовому відрізку не просто побачити цвіт вітчизняної юридичної еліти, а ще й поспілкуватися з її працівниками за чашкою запашної кави. У передостанній день січня в Харкові…в залі засідань Президії Академії правових наук України члени Академії мали обрати свого президента). // Юридичний Вісник України № 6 (710) від 07-13.02.2009 р., стор. 8-9.
2.    «Використання принципу таліону за економічні злочини: абсурдність чи безвихідність?!» // Юридичний Вісник України № 6 (710) від 07-13.02.2009 р., стор. 5; № 7 (711) від 14-20.02.2009 р., стор. 5.
3.    Відмивання нечесних доходів завершилося судом». (Як повідомляє прес-служба ДПА України, 365 злочинів, відповідність за які передбачена ст. 209 Кримінального кодексу України, за результатами роботи у 2008 році виявлено Департаментом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом…) // Юридичний Вісник України № 8 (712) від 21-27.02.2009 р., стор. 4.
4.    «Злочинне використання інсайдерської інформації: аналіз законодавчих новел». (На підставі Закону України від 25 грудня 2008 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення на ринку цінних паперів» ст. 232-1 вітчизняного КК викладено у новій редакції…) // Юридичний Вісник України № 8 (712) від 21-27.02.2009 р., стор. 12-13
5.    «Можно ли рассматривать криминальное законодательство в период голодомора как составляющую часть общечеловеческих ценностей». // Голос Украины № 32 от 21.02.2009, с. 3
6.    «Прокуратура стала на защиту инвалидов». (С начала года возбуждены семь уголовных дел в сфере защиты прав инвалидов…) // Голос Украины № 32 от 21.02.2009, с. 4
7.    «Слово в защиту законопроектов о судоустройстве и статусе судей: не подменяйте дискуссию лоббизмом». // Голос Украины № 32 от 21.02.2009, с. 8-9.


Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з 24 лютого 2009 р. по 12 березня 2009 р.

КНИГИ:

1.    Защита права собственности и права на справедливое правосудие: практическое руководство для украинского юриста по применению Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. / под общ. ред. доц. Ю.В. Щекина. – Х.: МП «Крок», 2008. – 108 с.
2.    Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3 кн. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. Книга 2: Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів. – 712 с.
3.    Невмержицький Є.В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії: Монографія. – К.: КНТ, 2008. – 368 с.
4.    Савченко А.В., Матвійчук В.В., Никифорчук Д.Й., Співак В.М. Міжнародний досвід використання агентури правоохоронними органами держав Європи та США: Навч. посібник. / За загальною ред. Я.Ю. Кондратьєва. – К.: КНТ, 2005.- 88 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Організація економічного співробітництва і розвитку: Спеціалізовані інституції з боротьби проти корупції: огляд моделей. – 2007 – 131 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Дем’янчук В.А. Фіксація інформації при розгляді кримінальної справи у суді. Київ. – 2009.
2.    Каверін О.В. Формування психологічної готовності до охорони громадського порядку курсантів вищих навчальних закладів МВС України. Київ. – 2009.
3.    Матвійчук Я.В. Кримінальна відповідальність за порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту (порівняльно-правове дослідження). Київ. – 2009.
4.    Петечел О.Ю. Використання спеціальних психологічних знань щодо неповнолітніх учасників досудового розслідування. Київ. – 2009.
5.    Полях А.М. Криміналістична характеристика та основи розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Харків. – 2009.
6.    Скуляк І.А. Нормативно-правове регулювання діяльності органу дізнання в Україні. Київ. – 2009.
7.    Чепелюк О.В. Амністія та помилування в Україні (кримінально-правове та кримінологічне дослідження). Київ. – 2009.

ЖУРНАЛИ:

1.    Інформаційний бюлетень РНБіО України МНДЦ.– 2008.- № 4 (жовтень – грудень) - 192 с.
2.    Право України. – 2009. - № 2. – 196 с.
3.    Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 2 (158). – 161 с.
4.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2009. - № 2. – 320 с.
5.    Вісник Національної академії прокуратури України. – 2008. - № 4 (12). – 127 с.
6.    Вісник Верховного Суду України. – 2009. - № 2 (102). – 48 с.
7.    Вісник прокуратури. – 2009. - № 2. – 128 с.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Юридическая практика.

СТАТТІ В ЖУРНАЛІ:

1.    Грошевий Ю. Проблеми реформування кримінального судочинства. // Право України  № 2 / 2009, стор. 4.
2.    Оніщук М. Новий Кримінальний процесуальний кодекс суттєво посилить захист прав людини і підвищить ефективність розслідування злочинів. // Право України № 2 / 2009, стор. 24.
3.    Погорецький М. Новий КПК України: політичні, теоретичні та юридичні питання. // Право України № 2 / 2009, стор. 29.
4.    Лобойко Л. Основні підстави і цілі реформування кримінально-процесуального законодавства України. // Право України № 2 / 2009, стор. 36.
5.    Зеленецький В., Лобойко Л. Загальні напрями підвищення ефективності діяльності органів кримінального переслідування. // Право України № 2 / 2009, стор. 52.
6.    Корнякова Т. Об’єкт посягання і система злочинів у сфері навколишнього природного середовища. // Право України № 2 / 2009, стор. 121.
7.    Павлишин А. Ціль сучасного кримінального процесу України. // Право України № 2 / 2009, стор. 134.
8.    Попович В. Воєнні злочини як різновид серйозних порушень норм міжнародного гуманітарного права та кримінальна відповідальність за них. // Підприємництво, господарство і право №  2 / 2009, стор. 130-134.
9.    Єремій Г. Міжнародно-правові чинники, що зумовлюють привілейований статус неповнолітнього у кримінальному законодавстві. // Підприємництво, господарство і право №  2 / 2009, стор. 135-139.
10.    Чернявська Т. Правовий аспект ресоціалізації неповнолітніх осіб, звільнених з місць позбавлення волі. // Підприємництво, господарство і право №  2 / 2009, стор. 144-148.
11.    Назимко Є. Взаємозв’язок депеналізації та прогресивної системи відбування покарання. // Підприємництво, господарство і право №  2 / 2009, стор. 149-152.
12.    Горпенюк А., Темніков О. Координаційна роль органів прокуратури в діяльності правоохоронних органів щодо боротьби зі злочинністю. // Вісник прокуратури 2 / 2009, стор. 56-61.
13.    Бурбика М. Уточнення термінології з питань визначення місця і ролі органів прокуратури як суб’єкта протидії злочинності. // Вісник прокуратури 2 / 2009, стор. 62-67.
14.    Карпінський П. Подолання корупції – нагальна проблема сьогодення. // Вісник прокуратури 2 / 2009, стор. 68-71.
15.    Шевченко Є., Соколкін В. Питання удосконалення чинного кримінально-процесуального законодавства. // Вісник прокуратури 2 / 2009, стор. 72-80.
16.    Павлишин А. Доцільність у кримінальному процесі України. // Вісник прокуратури 2 / 2009, стор. 81-84.
17.    Шаповалов В., Шаповалова В., Васіна Ю. Судово-фармацевтичний моніторинг щодо наркотизації неповнолітніх та молоді психоактивними речовинами у світлі національної безпеки. // Вісник прокуратури 2 / 2009, стор. 107-113.
18.    Кальман О., Мірошниченко С. Злочини проти правосуддя як фактор дестабілізації суспільних відносин. // Вісник Національної академії прокуратури України № 4 / 2008, стор. 20-25.
19.    Назаров В. Проблеми допустимості обмеження конституційних прав громадян при застосуванні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. // Вісник Національної академії прокуратури України № 4 / 2008, стор. 26-32.
20.    Бойко А. Про поняття та основні ознаки економічної злочинності. // Вісник Національної академії прокуратури України № 4 / 2008, стор. 33-40.
21.    Давиденко В. Кримінологічна діяльність суб’єктів кримінального судочинства. // Вісник Національної академії прокуратури України № 4 / 2008, стор. 111-117.

СТАТТІ В ГАЗЕТІ:

1.     «Про внесення змін до Кримінального та кримінально-процесуального кодексів України щодо використання дитини для жебракування». // Урядовий кур’єр № 34 від 25.02.2009, стор. 4.
2.    «Агресія і цинізм не завадять уряду подолати корупцію». // Урядовий кур’єр № 40 від 05.03.2009, стор. 2.
3.    «Эпидемия коррупции в стране». // Юридическая практика № 9 от 03.03.2009, с. 3.
4.    «Махінатори під прицілом». (Держфінмоніторинг щодня перевіряє тисячі повідомлень про фінансові операції, виявляючи серед них на перший погляд законних ретельно замасковані злочинні.) // Урядовий кур’єр № 33 від 24.02.2009, стор. 7.


Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з 13 березня 2009 р. по 26 березня 2009 р.

КНИГИ:

1.    Капинус О.С. Современное уголовное право в России и за рубежом: некоторые проблемы ответственности: Сборник статей. – М.: Издательский дом «Буквовед», 2008. – 316 с. – (Серия «Право»).
2.    АПрНУ. Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. – Х.: Право, 2008. Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України. – 728 с.
3.    АПрНУ. Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. – Х.: Право, 2008. Т. 2: Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення.


Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з 27 березня 2009 р. по 14 квітня 2009 р.

КНИГИ:

1.    Правова статистика: (підручник для студентів юрид. спец. вищ. навч. закл.) / за ред. В.В. Голіни. – Х.: Право, 2009. – 196 с.
2.    Академія правових наук України: довідник. – Вид. 3-тє, переробл. та допов. – К.: Ін Юре, 2008. – 302 с.
3.    Ліпкан В.А. Боротьба з тероризмом у визначеннях та поняттях. – К.: Магістр – ХХІ ст., 2009. – 162 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Слідча практика України. – Вип. 6. – Х.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2007. – 186 с.
2.    Засади кримінального судочинства та їх реалізація в законотворчій і правозастосовній діяльності: Тези доповідей та повідомлень науково-практичної конференції (Київ, 3 квітня 2009 року). Видання присвячене пам’яті професора А.Я. Дубинського. К.: Атіка, 2009. – 832 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Бульба Т.М. Виявлення, попереднє дослідження та вилучення саморобних вибухових пристроїв. Київ. – 2009.
2.    Жук І.В. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування у кримінальному праві України. Київ – 2009.
3.    Грекова М.М. Міжнародні трудові стандарти як основа вдосконалення трудового законодавства України. Харків. – 2009.
4.    Швидченко І.Г. Свобода віросповідання як об’єкт кримінально-правової охорони. Київ – 2009.
5.    Ларченко М.О. Кримінологічна характеристика особистості злочинця, винного у статевому злочині. Київ. – 2009.
6.    Чистякова А.С. Кримінально-правові аспекти відповідальності за примушування до антиконкурентних узгоджених дій (ст. 228 КК України). Київ. – 2009.

ЖУРНАЛИ:

1.    Государство и право.  – 2009. - № 1. - 128 с.
2.    Наука та наукознавство. – 2009. - № 1. – 207 с.
3.    Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 3 (159). – 177 с.
4.    Вісник Верховного Суду України. – 2009. -  № 3. – 48 с.
5.    Вісник прокуратури. – 2009. - № 3. – 129 с.
6.    Право України. – 2009. - № 3. – 187 с.
7.    Науковий Світ. Атестаційний вісник  № 8, серпень 2008. – 32 с.
8.    Вісник Академії правових наук України. – 2008. - № 4 (55). – 269 с.
9.    Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2008. - № 9. – 48 с.
10.    Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2009. - № 3. – 40 с.
11.    Закон и жизнь. – 2007. - № 8 (189). – 58 с.
12.    Закон и жизнь.  – 2007. - № 11 (192). – 58 с.
13.    Закон и жизнь.  – 2009. - № 1 (206). – 58 с.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Юридическая практика.

СТАТТІ В ЖУРНАЛІ:

1.    Журавель В. Криміналістична характеристика злочинів: проблеми формування та застосування. // Вісник АПрНУ № 4 (55) / 2008, С. 202-213.
2.    Лемешко О., Бєлєвцева В. Стан національної та особистої безпеки як показник ефективності застосування кримінального законодавства України. // Вісник АПрНУ № 4 (55) / 2008, С. 214-221.
3.    Культенко О.О. Працівники НЦБ Інтерполу в Україні як суб’єкти правоохоронної діяльності, що має ознаки оперативно-розшукової. // Право України № 3 / 2009, С. 136-143.
4.    Лунеев В.В. Социальные последствия, жертвы и цена преступности. // Государство и право № 1 / 2009, С. 36-56.
5.    Погорецкий И., Шумило Н. К вопросу о правоотношениях в оперативно-розыскной деятельности. // Закон и жизнь № 11 / 2007, С. 28-34.
6.    Лайвиныш Ю. Следственные алгоритмы, возможность применения в практике правоохранительных учреждений Латвии. // Закон и жизнь № 11 / 2007, С. 35-42.
7.    Карпов А. История международного розыска. // Закон и жизнь № 11 / 2007, С. 52-57.
8.    Флоря В. Следственно-судебная практика по делам о врачебных преступлениях. // Закон и жизнь № 8 / 2007, С. 8-9.
9.    Басс В. Порівняльний аналіз деяких видів поліцейської діяльності зарубіжних країн на місцевім рівні. // Закон и жизнь № 8 / 2007, С. 20-24.
10.    Чурікова І. Сутність всебічності, повноти і об’єктивності процесуальної діяльності слідчого. // Закон и жизнь № 8 / 2007, С. 25-29.
11.    Белый И. Теория международно-правовых идеологий в системе общей теории международного права. //  Закон и жизнь № 8 / 2007, С. 30-33.
12.    Борисов В. Кримінально-правова характеристика конститутивних ознак згвалтування. // Підприємництво, господарство і право № 3 / 2009, С. 123-127.
13.    Заїка С. Окремі аспекти вдосконалення правового регулювання строків тримання під вартою. // Підприємництво, господарство і право № 3 / 2009, С. 137-141.
14.    Галдецька І. Судово-медичне дослідження речових доказів. // Підприємництво, господарство і право № 3 / 2009, С. 142-144.
15.    Кузьменко О. Про необхідність реформування судової системи України. // Підприємництво, господарство і право № 3 / 2009, С. 145-147.
16.    Флоря В. Судебно-медицинская экспертиза по делам о врачебных преступлениях. //  Закон и жизнь № 1 / 2009, С. 20-25.
17.    Горбачевский В. Особенности выдвижения версий и планирования расследования уголовных дел об умышленных убийствах с квалифицирующими признаками на начальном этапе. // Закон и жизнь № 1 / 2009, С. 30-35.
18.    Бутузов В. Некоторые аспекты борьбы с отмыванием «грязных» денежных средств на фондовом и финансовом рынках Украины. // Закон и жизнь № 1 / 2009, С. 35-38.
19.    Истрати А., Касым С. Коррупция в Молдове: новый закон о предупреждении коррупции и борьбе с ней. // Закон и жизнь № 1 / 2009, С. 43-47.
20.    Бацалай И. Конституция и конституционность в правовом государстве. // Закон и жизнь № 1 / 2009, С. 51-54.
21.    Хуля В. Объект преступления и его влияние на квалификацию хищения, совершенного путем кражи. // Закон и жизнь № 1 / 2009, С. 55-57.
22.    Говоруха М. Проблеми виконавчого провадження й участі в ньому прокурора. // Вісник прокуратури № 3 / 2009, С. 44-50.
23.    Полянський Є. Теоретичні засади призначення покарання у сучасній науці кримінального права. // Вісник прокуратури № 3 / 2009, С. 57-65.
24.    Ломакін А. Напрями кримінально-процесуальної діяльності прокурора району в досудовому провадженні. // Вісник прокуратури № 3 / 2009, С. 66-72.
25.    Дьомін Ю. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. // Вісник прокуратури № 3 / 2009, С. 73-77.
26.    Рудейчук В. Функції прокуратури. // Вісник прокуратури № 3 / 2009, С. 78-81.
27.    Лень В. Питання обмеженої осудності. // Вісник прокуратури № 3 / 2009, С. 82-87.
28.    Лаврищев В. Правове регулювання діяльності органів досудового розслідування ОВС. // Вісник прокуратури № 3 / 2009, С. 88-93.
29.    Погорецький М. Щодо визначення поняття «доказ». // Вісник прокуратури № 3 / 2009, С. 94-101.
30.    Ткаченко Л. Інформаційне забезпечення в органах прокуратури. // Вісник прокуратури № 3 / 2009, С. 107-112.
31.    Барцицька А. Формування поняття «криміналістична технологія». // Вісник прокуратури № 3 / 2009, С. 113-116.

СТАТТІ В ГАЗЕТІ:

1.    Сенчихин В. Самые опасные регионы Украины. (Отечественные СМИ довольно часто публикуют рейтинги самых криминогенных регионов Украины исходя из общего количества преступлений, совершенных в той или иной облсти…) // Газета «2000» от 27.03.2009 г.
2.    «За невиконання рішень суду – до відповідальності». (Прийнято за основу зміни до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення процедури примусового виконання судових рішень…) // Юридичний Вісник України № 13 (717) 28 березня – 3 квітня 2009 р., С. 3.
3.    «Боротьба з корупцією – акцент на профілактику». (Україна чітко визначила свій курс на інтеграцію в європейське співтовариство, тому захист прав і свобод її громадян від проявів корупції та хабарництва є одним із найважливіших пріоритетів держави…) // Юридичний Вісник України № 13 (717) 28 березня – 3 квітня 2009 р., С. 5.
4.    «Силою права, а не правом сили». (У Києві впродовж чотирьох днів працював 23-й Конгрес Всесвітньої асоціації юристів «Верховенство права – гарантія захисту прав людини»…) // Юридичний Вісник України № 13 (717) 28 березня – 3 квітня 2009 р., С. 1, 8-9.
5.    Бабіров Ю. Світовий досвід боротьби з корупцією – в Україні! Та чи скористається ним наша держава? (30 березня 2009 року Американська асоціація юристів Ініціатива з верховенства права (ABAIROLI) провела прес-конференцію, присвячену виданню «Адаптованого керівництва до Конвенції ООН проти корупції»…) // Юридичний Вісник України № 14 (718) 4-10 квітня 2009 р., С. 3.
6.    Рабінович П. Феномен права: погляд Страсбурзького суду. (Що таке «право» або іншими словами – які явища відображаються цим терміно-поняттям?...) // Юридичний Вісник України № 14 (718) 4-10 квітня 2009 р., С. 12.
7.    Галаур С. В Харкові «прорубали» вікно в Європу. (У першій столиці України відкрився інформаційний центр Європейського Союзу…) // Урядовий кур’єр № 61 від 04.04.2009 р., С. 3.
8.    «Про внесення змін до статті 325 Кримінального кодексу України». // Урядовий кур’єр  № 64 від 09.04.2009 р., С. 4.
9.    Стешенко А. Укрепление законности или капитуляция перед беззаконием? (С принятием Конституции Украины в  1996 году и ратификацией Украиной Конвенцией о защите прав человека и основоположных свобод в  1997 году в национальную правовую систему были имплементированы базовые положения для развития независимого правосудия…) // Голос Украины  № 63 (4563) от 08.04.2009 р., С. 6.

СТАТТІ У ЗБІРНИКУ:

1.    Голомша М.Я. Стан слідчої роботи органів прокуратури України. //  Слідча практика України. – Вип. 6 / 2007,  С. 5-7.
2.    Перч В.О. Концепція діяльності прокурорів-криміналістів в умовах змін діючого законодавства. // Слідча практика України. – Вип. 6 / 2007,  С. 8-17.
3.    Шепітько В.Ю., Журавель В.А. Шляхи підвищення ефективності організаційно-тактичних засобів здійснення досудового слідства (за матеріалами опитування слідчих). // Слідча практика України. – Вип. 6 / 2007,  С. 18-24.
4.    Бояров В.І. Деякі особливості організації розслідування та проведення слідчих дій на початковому етапі розслідування справ, пов’язаних з техногенними катастрофами. // Слідча практика України. – Вип. 6 / 2007,  С. 25-36.
5.    Васілін М.М. Розкриття та розслідування умисного вбивства двох осіб при відсутності тіл загиблих. // Слідча практика України. – Вип. 6 / 2007,  С. 37-42.
6.    Шубін Р.І. Розкриття умисних вбивств, скоєних з метою заволодіння житлом потерпілих, вчинених організованою групою. // Слідча практика України. – Вип. 6 / 2007,  С. 43-47.
7.    Таран А.В. Кропітка робота слідчого прокуратури у справі та взаємодія із оперативними та експертими підрозділами МВС – запорука розкриття вбивств минулих років. // Слідча практика України. – Вип. 6 / 2007,  С. 48-59.
8.    Кравчук О.Б. Використання методик та професійне проведення огляду місця події при доказуванні вини особи обвинуваченої у скоєнні 8-ми умисних вбивств на території Кіровоградської області. // Слідча практика України. – Вип. 6 / 2007,  С. 66-71.
9.    Мусієнко Є.А. Досвід розслідування багатоепізодної кримінальної справи про умисні вбивства. // Слідча практика України. – Вип. 6 / 2007,  С. 72-77.
10.    Добрянський М.І. Детальний аналіз результатів огляду місця події та інших слідчо-оперативних заходів, проведених на початковому етапі розслідування і наполегливість слідчого сприяли розкриттю особливо тяжкого злочину. // Слідча практика України. – Вип. 6 / 2007,  С. 78-83.
11.    Маньківський В.І. Про позитивний досвід розкриття умисного вбивства, вчиненого в умовах неочевидності. // Слідча практика України. – Вип. 6 / 2007,  С. 84-89.
12.    Кучер М.Д. Організація роботи з розкриття, розслідування та особливості доказування вини за фактом умисного вбивства двох осіб. // Слідча практика України. – Вип. 6 / 2007,  С. 100-104.
13.    Палій М.В. Досвід розкриття та розслідування замовного умисного вбивства, пов’язаного з викраденням потерпілого, вчиненого в умовах неочевидності організованою злочинною групою. // Слідча практика України. – Вип. 6 / 2007,  С. 105-112.
14.    Седлецький О.О. Розслідування кримінальної справи стосовно працівників податкової міліції. // Слідча практика України. – Вип. 6 / 2007,  С. 121-125.
15.    Карпінський П.С. Розслідування злочинів, пов’заних із зловживанням у сфері соціального захисту громадян. // Слідча практика України. – Вип. 6 / 2007,  С. 126-129.
16.    Дебольський М.Ю. Планування слідчих дій, робота з документами, уважне вивчення їх змісту та реквізитів – запорука ефективного розслідування злочинів у сфері економіки. // Слідча практика України. – Вип. 6 / 2007,  С. 130-135.
17.    Бондаренко І.П. Розслідування кримінальних справ про злочини, вчинені організованими злочинними групами у банківській сфері. // Слідча практика України. – Вип. 6 / 2007, С. 140-145.

570 с.
4.     АПрНУ. Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. – Х.: Право, 2008. Т. 3: Цивільно-правові науки. Приватне право. – 640 с.
5.    АПрНУ. Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. – Х.: Право, 2008. Т. 4: Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права. – 480 с.
6.    АПрНУ. Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. – Х.: Право, 2008. Т. 5: Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні. – 840 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Проблеми законності: Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Відп. ред.    В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – Вип. 93. – 240 с.
2.    Корупція в Україні та світі: опитування, дослідження та публікації / Збірник матеріалів на тему корупції, проект «Партнерство за прозоре суспільство», 1 квартал, 2002 р. – 134 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Ірхіна С.М. Психологічні засади відбору до училищ професійної підготовки працівників міліції. Київ – 2009.

БРОШУРИ:

1.    Академія правових наук України. Положення про порядок обрання дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів Академії правових наук України (затв. Постановою Президії АПрН України № 56/3 від 2 жовтня 2007 р.). Харків. – 2008. – 10 с.
2.    Державна кримінально-виконавча служба України. Огляд результатів діяльності кримінально-виконавчої інспекції у 2008 році. Київ – 2009.

ЖУРНАЛИ:

1.    Законность. – 2009. - № 2. – 65 с.
2.    Российский судья. – 2009. - № 1. -48 с.
3.    Науковий Світ. Атестаційний вісник № 2, лютий 2009. – 32 с.
4.    Науковий Світ. Атестаційний вісник № 3, березень 2009. – 32 с.
5.    Вісник Академії правових наук України. – 2008. - № 3 (54). – 323 с.
6.    Российский следователь. – 2009. - № 1. – 40 с.
7.    Российский следователь. – 2009. - № 2. – 40 с.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Юридическая практика.

СТАТТІ В ЖУРНАЛІ:

1.    Карпов Н. Уроки Страсбурга: на пути к гармонизации правовых отношений между государством и гражданином. // Законность № 2 / 2009, С. 2-5.
2.    Гармаев Ю., Хориноев А. Алгоритм проверки материалов уголовного дела. // Законность № 2 / 2009, С. 16-21.
3.    Горюнов В. Надзор за следствием в органах прокуратуры. //  Законность № 2 / 2009, С. 33-37.
4.    Леви А., Давыдова Е. Положение потерпевшего в уголовном процессе: нужна конкретизация. //  Законность № 2 / 2009, С.37-40.
5.    Метелев С. Международный терроризм: современные тенденции формирования. //  Законность № 2 / 2009, С.41-45.
6.    Михайлов К. Отсрочка отбывания наказания. // //  Законность № 2 / 2009, С. 56.
7.    Смахтин Е.В.  Предмет криминалистики: соотношение с материальным и процессуальным уголовным правом. // Российский следователь № 1 / 2009, С. 2-4.
8.    Гладышева О.В., Репкин М.С. Понятие и правовая природа розыскных действий следователя. // Российский следователь № 1 / 2009, С. 4-6.
9.    Зюков А.М. Проблемы этносоциальной детерминации уголовно-процессуального доказывания. // Российский следователь № 1 / 2009, С. 6-11.
10.    Алексеенко Н.Н. Земельные отношения как объект уголовно-правовой охраны. // Российский следователь № 1 / 2009, С. 11-13.
11.    Бакрадзе А.А. Отличие мошенничества от причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотреления доверием. // Российский следователь № 1 / 2009, С. 14-17.
12.    Власова И.В. Квалификация преступлений, связанных с принуждением к совершению сделки или отказу от ее совершения. // Российский следователь № 1 / 2009, С. 17-19.
13.    Дьяконова С.В.  О проблеме исчисления испытательного срока при условном осуждении. // Российский следователь № 1 / 2009, С. 19-21.
14.    Филаненко А.Ю. Отграничение хищений чужого имущества от других преступлений против собственности. // Российский следователь № 1 / 2009, С. 22-24.
15.    Арутюнян Г. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. // Российский следователь № 1 / 2009, С. 25-28.
16.    Котельникова О.А. Краткая криминологическая характеристика уличной преступности в Приморском крае. // Российский следователь № 1 / 2009, С. 28-31.
17.    Кубов Р.Х. Глобализация как детерминанта качественных изменений организованной преступности. // Российский следователь № 1 / 2009, С. 31-33.
18.    Голец Г.А. Система правовой регламентации деятельности органов финансового мониторинга в странах ЕС. // Российский следователь № 1 / 2009, С. 34-36.
19.    Лозовицкая Г.П.  Сравнительно-правовой  анализ преступлений против правосудия по законодательству государств ближнего зарубежья. // Российский следователь № 1 / 2009, С. 37-40.
20.    Островский В.В. К вопросу о создании следственно-оперативных групп при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. // Российский следователь № 2 / 2009, С. 2-3.
21.    Бакрадзе А.А. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки мошенничества. // Российский следователь № 2 / 2009, С. 4-5.
22.    Кубов Р.Х. Проблемы квалификации организации преступного сообщества (преступной организации). // Российский следователь № 2 / 2009, С. 11-13.
23.    Рудая Т.Ю. Проблемы уголовно-правовой регламентации противодействия легализации (отмываю) доходов, полученных преступным путем. // Российский следователь № 2 / 2009, С. 14-17.
24.    Черепенникова Р.В. Вопросы конструирования основных и квалифицированных составов преступлений, включающих специальную цель в качестве обязательного признака. // Российский следователь № 2 / 2009, С. 20-22.
25.    Майоров А.А. Криминологическая характеристика лиц, связанных с незаконным оборотом наркотиков. // Российский следователь № 2 / 2009, С. 23-27.
26.    Михайлова А.В. Общественно опасное поведение невменяемых: актуальные криминологические проблемы. // Российский следователь № 2 / 2009, С. 28-30.
27.    Филаненко А.Ю. Особенности криминологических характеристик краж, грабежей и разбоев как форм хищения чужого имущества. // Российский следователь № 2 / 2009, С. 31-33.
28.    Сайкина Е.Б. Международные меры контроля в борьбе с незаконной перевозкой наркотических средств и психотропных веществ. // Российский следователь № 2 / 2009, С. 37-40.

СТАТТІ У ЗБІРНИКУ:

1.    Шило О.Г. Проблеми вдосконалення інституту звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням обвинуваченого (підсудного) з потерпілим. // Проблеми законності № 93 / 2008, С. 131-138.
2.    Шепітько В.Ю. Особа потерпілого в системі криміналістичної характеристики злочинів. // Проблеми законності № 93 / 2008, С. 168-178.
3.    Павлюк Н.В. Проблеми підготовки до допиту неповнолітніх. // Проблеми законності                № 93 / 2008, С. 175-178.
4.    Нуруллаєв І.С. Контрольний механізм Ради Європи у сфері запобігання корупції. // Проблеми законності № 93 / 2008, С. 204-208.
5.    Гетьман Є.А. Кодифікація як засіб удосконалення системи законодавства. // Проблеми законності № 93 / 2008, С. 215-219.
6.    Синчук О.В. Типові версії як різновид криміналістичних версій. // Проблеми законності № 93 / 2008, С. 220-226.
7.    Гаращук В., Мухатаєв А. Категоріально-правова характеристика корупції. Правове визначення понять «корупційне правопорушення» та «корупційний злочин». // Вісник АПрНУ № 3 (54) / 2008, С. 254-265.
8.    Погорецький М. Доказування у кримінальному процесі: гносеологічні і правові питання. // Вісник АПрНУ № 3 (54) / 2008, С. 266-275.
9.    Тітко І. Деякі оцінні поняття кримінально-процесуального законодавства України в світлі практики Європейського суду з прав людини. // Вісник АПрНУ № 3 (54) / 2008, С. 298-308.

СТАТТІ В ГАЗЕТІ:

1.    Іллюк М. Нові механізми протидії корупції. // Юридичний Вісник України № 10 (714) від 7-13 березня 2009 р., С. 5.
2.    Дудін В. Готується антикризовий «рецепт» (У березні 2008 року закінчився термін дії Угоди про партнерство і співробітництво ЄС і України…) // Юридичний Вісник України № 10 (714) від 7-13 березня 2009 р., С. 9.
3.    «На радість прокурорам» (Держдума РФ внесла поправки до статті Кримінально-процесуального кодексу, що дозволяють переглядати кримінальні вироки, що набрали законної сили, у бік погіршення становища засудженого або виправданого…) // Юридичний Вісник України № 10 (714) від 7-13 березня 2009 р., С. 11.
4.    «ООН обеспокоена коррупцией в правоохрантельной системе». // Голос Украины № 43 (4543) от 11.03.2009, С. 5.
5.    Насадюк А. Мелкое, но «уголовное» хищение. // Юридическая практика № 11 (586) от 17.03.2009, С. 6.
6.    Погребной С. Адвокатопредпринимательство: Об эффективных организационно-правовых формах юридической практики. (К чему готовиться в свете принятия новой редакции Закона Украины «Об адвокатуре»?) // Юридическая практика № 11 (586) от 17.03.2009, С. 8.
7.    Шот М. З тенет  злочинного світу. (Що потрібно зробити, аби засуджений більше ніколи не повернувся за грати?» // Урядовий кур’єр № 45 від 13.03.2009, С. 7.
8.     «Особливості національної корупції». (Будь-яку невдачу в реформуванні будь-чого влада в нашій країні звично пояснює універсальною причиною – корупцією…) // Юридичний Вісник України № 11 (715) від 14-20 березня 2009, С. 1, 4-5.
9.    Фріс П. До нової ідеології зброї. (Кризова ситуація, у якій опинилась Україна, викликала, як закономірний наслідок, черговий виток зубожіння населення. Будь-якій людині, яка навіть поверхово ознайомлена з постулатами кримінологічної науки, добре відомо, що це обов’язково викликає зростання злочинності.) // Юридичний Вісник України № 11 (715) від 14-20 березня 2009, С. 7.
10.    Головатий С. Законодавчі досягнення є здобутком минулого. // Юридичний Вісник України № 11 (715) від 14-20 березня 2009, С. 8-9.
11.    Сиренко В. Очередной проект закона о судоустройстве или план создания полной коррумпированности судебной системы. // Голос Украины № 46 94546) от 14.03.2009, С. 8-9.
12.    Колиушко И. Судебная реформа: быть или не быть? // Голос Украины № 46 94546) от 14.03.2009, С. 13.
13.    Дудін В. Ювенальна юстиція: між покаранням та вихованням. (У багатьох європейських країнах рівень захисту прав дітей, що конфліктують із законом, є показником досконалості державного ладу. З метою дотримання прав малолітніх порушників близько сотні років тому у системі правосуддя було виокремлено ювенальну юстицію…) // Юридичний Вісник України № 12 (716) від  21-27 березня 2009, С. 2-3.
14.    Лавренюк С. С организованной преступностью будут бороться по-новому. (На вечернем заседании Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию организационно-правовых основ выявления, предупреждения и прекращения деятельности организованной преступности и коррупции…) // Голос Украины № 51 (4551) от 21.03.2009, С. 2.
15.    Чебоненко Е. Своевременный законопроект. (Об изменениях в законы Украины, регулирующие деятельность Службы безопасности Украины). // Юридическая практика № 12 (587) от 24.03.2009, С. 6.
16.    Тарасова С. Без приговора нет амнистии. (На рассмотрение Верховного Совета поступил законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О применении амнистии», предусматривающий внесение существенных изменений в действующий нормативный акт…) // Юридическая практика № 12 (587) от 24.03.2009, С. 6.
17.    Закон України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України». // Голос Украины № 51 (4551) от 21.03.2009, С. 10-12.


Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з 15 квітня 2009 р. по 30 квітня 2009 р.

КНИГИ:

1.    Костенко О.М. Культура і закон -  у протидії злу: Монографія. – К.: Атіка, 2008. – 352 с.
2.    Аргунов В.Н. Нотариальные услуги населению. – М.: Сов. Россия, 1991. – 160 с.
3.    Бенюх О.П., Чернов Г.В. Карманный англо-русский и русско-английский словарь/ Под. ред Г.В. Чернова. – 2-е изд., стер. – М.: Рус. Яз., 1992. – 576 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Законодательство Украины о нотариате. – Х: ИПЦ Ксилон, 1998. -629 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Акімов М.О. Кримінально-правова характеристика захоплення заручників за законодавством України. - Київ. – 2009.
2.    Данилевський А.О. Кримінальна відповідальність за матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації. – Київ. – 2009.
3.    Задоя К.П. Кримінальна відповідальність за перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України). - Київ. – 2009.
4.    Кириченко І.В. Запобігання злочинам у сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів. - Київ. – 2009.
5.    Садова Т.В. Обмеження прав і свобод у кримінальному судочинстві України та держав англо-американської правової системи в контексті міжнародних стандартів. - Київ. – 2009.
6.    Сорокун В.М. Міжнародно-правовий захист права на свободу совісті та віросповідання. – Харків. – 2009.
7.    Щербина В.І. Функції трудового права. - Харків. – 2009.
8.    Яковлев А.А. Міжнародно-правове співробітництво у захисті права власності в системі Ради Європи. – Харків. – 2009.

ЖУРНАЛИ:

1.    Юрист України. – 2004. - № 2 (4). - 78 с.
2.    Вісник Верховного Суду України. – 2009. -  № 3. – 48 с.
3.    Уголовное право. – 2009. № 1 (январь-февраль). – 144 с.
4.    Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2009. - № 4. – 41 с.
5.    Российский следователь . – 2009. - № 3.- 41 с.
6.    Юридичний радник. – 2004. -  № 1. – 104 с.
7.    Юридичний радник. – 2005. -  №№  4, 5, 6.
8.    Юридичний радник. – 2006. - №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6.
9.    Мала енциклопедія нотаріуса. – 2004. -  № 5. – 187 с.
10.    Мала енциклопедія нотаріуса. – 2005. -  №№ 3, 4, 5, 6.
11.    Мала енциклопедія нотаріуса. – 2006. -  №№ 2, 6.
12.    Мала енциклопедія нотаріуса. – 2007. -  №№ 2, 5.
13.    Офіційний вісник України. - 2009. - №№ 10, 18, 20, 21.
14.    Офіційний вісник України. - 2008. - №№ 87, 91, 93, 94, 96, 98, 99.
15.    Довідник нотаріуса. – 2002. - №№ 3, 4.
16.    Довідник нотаріуса. – 2003. - №№ 1, 3, 4.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Юридическая практика.

СТАТТІ В ЖУРНАЛІ:

1.    Коткин П.Н. Основания возбуждения уголовных дел, связанных с возникновением или угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и социального характера. // Российский следователь № 21 / 2008, С. 2-4.
2.    Суханова Н.Н. Постановление оправдательного приговора на основании оправдательного вердикта, вынесенного коллегией присяжных заседателей. // Российский следователь № 21 / 2008, С. 5-7.
3.    Исаева Т.Б. Основные дефиниции терроризма. // Российский следователь № 21 / 2008, С. 7-10.
4.    Михайловская О.В. Проблемы ответственности за преступления против лиц, находящихся в беспомощном состоянии. // Российский следователь № 21 / 2008, С. 12-14.
5.    Смирнов П.К. Совершенствование законодательства об ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. // Российский следователь № 21 / 2008, С. 14-17.
6.    Асильдаров А.Ч. Правовое государство: проблемы противодействия терроризму. // Российский следователь № 21 / 2008, С. 17-19.
7.    Жаданов А.В. Специально-криминологические меры предупреждения преступлений экономической направленности, совершаемых на железнодорожном транспорте. // Российский следователь № 21 / 2008, С. 19-21.
8.    Жукова Т.В. О влиянии преступности на здоровье нации в Российской Федерации. // Российский следователь № 21 / 2008, С. 21-23.
9.    Лабутин А.А. Специфика и особенности криминологической характеристики преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых на территории Республики Татарстан. // Российский следователь № 21 / 2008, С. 24-25.
10.    Крайнов И.В. Некоторые актуальные вопросы деятельности по обнаружению и выявлению преступлений, связанных с хищением средств сотовой связи. // Российский следователь № 21 / 2008, С. 26-28.
11.    Карпович О.Г. Роль Росфинмониторинга в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. // Российский следователь № 21 / 2008, С. 29-33.
12.    Архипенко Т.В. Уголовное наказание в виде штрафа в законодательстве зарубежных стран. // Российский следователь № 21 / 2008, С. 35-38.
13.    Цветков Н.Ф. Общие и частные положения и принципы научной криминалистической и иной идентификации. // Российский следователь № 3 / 2009, С. 2-3.
14.    Арестова Е.Н. К вопросу о понятии «орган дознания». // Российский следователь № 3 / 2009, С. 4-7.
15.    Корягина С.А. Назначение условного осуждения несовершеннолетним осужденным: теория и практика. // Российский следователь № 3 / 2009, С. 11-13.
16.    Готчина Л.В. К вопросу о социальных проявлениях молодежного наркотизма. // Российский следователь № 3 / 2009, С. 14-16.
17.    Кубов Р.Х. Развитие уголовной политики на современном этапе. // Российский следователь № 3 / 2009,  С. 16-20.
18.    Синьков Д.В. Некоторые проблемы виктимологической профилактики женской преступности. // Российский следователь № 3 / 2009, С. 26-27.
19.    Ситникова А.И. Рецидив преступлений: теория и практика. // Российский следователь № 3 / 2009, С. 27-30.
20.    Тирских А.А. Преступная идеология: понятие, содержание и меры противодействия. // Российский следователь № 3 / 2009, С. 30-32.
21.    Лапупина Н.Н. Криминализация посягательств на свободу в истории уголовного законодательства. // Российский следователь № 3 / 2009, С. 38-40.
22.    Алихаджиева И. О субъекте преступлений, сопряженных с проституцией. // Уголовное право № 1 / 2009, С. 4-9.
23.    Винокуров В. Содержание признаков потерпевшего и формы их закрепления в уголовном законе. // Уголовное право № 1 / 2009, С. 10-16.
24.    Клебанов Л. Соблюдение принципа вины при квалификации преступлений, посягающих на культурные ценности. // Уголовное право № 1 / 2009, С. 23-29.
25.    Малков В. К вопросу о формах и видах множественности преступлений по уголовному праву России. // Уголовное право № 1 / 2009, С. 30-38.
26.    мондохонов А. Структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации). // Уголовное право № 1 / 2009, С. 39-41.
27.    Степашин В. Спорные вопросы назначения наказания при рецидиве преступлений. // Уголовное право № 1 / 2009,  С. 42-47.
28.    Трунцевский Ю., Бондарев М. Понятие и виды преступлений против интеллектуальной собственности. // Уголовное право № 1 / 2009, С. 48-53.
29.    Бучюнас Г. Процессуально-принудительные меры негласного характера. // Уголовное право № 1 / 2009, С. 72-75.
30.    Дамирчиев Э. Организация координации борьбы с экономическим мошенничеством в Европейском Союзе. // Уголовное право № 1 / 2009, С. 113-118.
31.    Замылин Е. Неправомерное воздействие на участников уголовного судопроизводства. // Уголовное право № 1 / 2009, С. 119-124.
32.    Федотов И. Уголовно-правовые и криминалистические вопросы расследования насильственных преступлений, связанных с торговлей малолетними. // Уголовное право № 1 / 2009, С. 130-135.

СТАТТІ В ГАЗЕТІ:

1.    Насадюк А. Особый подход к судьям. Концептуальные основы преодоления коррупции в судебной системе. (Традиционно Украина относится к государствам с чрезвычайно высоким уровнем коррупции…) // Юридическая практика № 15 (590) от 14.04.2009, С. 6.
2.    Коляда П. Проблеми закриття кримінальної справи у зв’язку із закінченням строків давності, якщо не встановлено винну особу. // Юридичний Вісник України № 15 (719) від 11-17.04.2009, С. 5.
3.    Рабінович П. Практика Страсбурзького суду як втілення законів діалектики у пізнанні права. (Не можна вирішувати питання про те, порушено чи не порушено певні права людини…, не спираючись на певне загальне уявлення про ці права, тобто про те, у чому ж, власне, полягає сутність даного феномену.) // Юридичний Вісник України № 15 (719) від 11-17.04.2009, С. 12.
4.    Про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про міліцію». // Урядовий кур’єр № 70 від 17.04.2009, С. 4.
5.    Нагребецька І. Відкрита влада – засторога корупції. (Започатковуючи торік таку активну форму взаємин влади і громадян, як пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів «Суспільство проти корупції», Головне управління державної служби прагнуло надати широкого резонансу темі забезпечення відкритості і прозорості в діяльності органів виконавчої влади…) // Урядовий кур’єр № 68 від 15.04.2009, С. 5.
6.    Головатий С. Протиправний і незаконний Указ Президента не може створити «правову реалію», бо він не має юридичних наслідків. // Юридичний Вісник України № 16 (720) від 18-24 квітня 2009, С. 1, 8-9.


Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з  05 травня 2009 р. по 15 травня 2009 року

КНИГИ:

1.    Конституційна держава та права людини й основоположні свободи: Україна та європейський досвід: Монографія./ Автор. кол.: Ващук О.М., Мазурок І.О., Навроцький В.В., Савчин М.В. (керівник авт. Кол.), Трачук П.А. – Ужгород: Видавництво «Мистецька лінія», 2008. – 348 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Проблеми законності: академічний збірник наукових праць. /Респ. міжвідом. наук. зб./ Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2009. –  Вип. 100. – 420 с.

БРОШУРИ:

1.    Закон Украины «О нотариате». – Харьков, 1993. – 56 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Тімошенко Н.О. Кримінально-правова характеристика підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збуту та використання. - Київ. – 2009.
2.    Доброрез І.О. Кримінологічна характеристика та попередження незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту (за матеріалами Автономної Республіки Крим). – Харків. – 2005.

ЖУРНАЛИ:

1.    Вісник прокуратури. – 2009. - № 4. – 128 с.
2.    Законность. – 2009. - № 3. – 64 с.
3.    Науковий Світ. Атестаційний вісник  № 4. – 2009. - 32 с.
4.    Науковий Світ. Атестаційний вісник  № 5. – 2009. - 32 с.
5.    Вісник Верховного Суду України. – 2009. -  № 4. – 48 с.
6.    Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 4 (160). – 169 с.
7.    Мала енциклопедія нотаріуса. – 2005. -  № 1.
8.    Мала енциклопедія нотаріуса. – 2007. -  № 6
9.    Мала енциклопедія нотаріуса. Додаток 2 до № 2 / 2004 р. «Зразки документів за новими Цивільним та Сімейним кодексами».
10.    Офіційний вісник України. - 2009. - №№ 4-9, 12-17, 19, 22-25.
11.    Офіційний вісник України. - 2008. - №№ 26, 97.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос України.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Юридическая практика.

СТАТТІ В ЖУРНАЛІ:

1.    Ківалов С. В. На вирішальному етапі: реформування судоустрою, судочинства і прокуратури // Вісник прокуратури № 4 / 2009,  С.3-8.
2.    Присяжнюк В.  Земля - не заручниця злочинних оборудок // Вісник прокуратури № 4 / 2009,  С.18-22.
3.    Кобець О. Проблеми наглядової діяльності прокурора у сфері додержання законів, спрямованих на охорону природного середовища // Вісник прокуратури № 4 / 2009,  С. 23-28.
4.    Крючко Ю. Щодо методичних засад підготовки прокурора до підтримання державного обвинувачення // Вісник прокуратури № 4 / 2009,  С.44-51.
5.    Пожар В.  Участь добровільних представників на досудових стадіях кримінального процесу // Вісник прокуратури № 4 / 2009,  С.63-70.
6.    Грицаєнко Л.  Інституційний механізм Європейського Союзу // Вісник прокуратури № 4 / 2009,  С.103-109.
7.    Квасневська Н. Кримінальне законодавство України про злочини проти правосуддя // Вісник прокуратури № 4 / 2009,  С.116-123.
8.     Чемсак Ю.  Виборча система як категорія державознавства: конституційно-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право № 4 / 2009,   С.7-9
9.    Глущук Л.  Ядерне законодавство України та ЄС: особливості адаптації // Підприємництво, господарство і право № 4 / 2009,   С.127-128
10.    Расюк Е. Деякі кримінологічні аспекти злочинності неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право № 4 / 2009,   С.146-148
11.    Кушнір О.  Спеціально-галузеві принципи взаємодії суб’єктів протидії торгівлі людьми // Підприємництво, господарство і право № 4 / 2009,   С.149-151
12.    Яцишин М.  Законодавча діяльність Верховної Ради України з актуальних питань кримінально-виконавчої політики // Підприємництво, господарство і право № 4 / 2009,   С.152-156
13.    Заїка С. Щодо строків при провадженні кримінальної справи у суді першої інстанції // Підприємництво, господарство і право № 4 / 2009,   С.157-161
14.    Патик А. Сутність взаємодії слідчих та оперативно-розшукових служб при розслідуванні майнових злочинів // Підприємництво, господарство і право № 4 / 2009,   С.162-165
15.    Озерський І.  Конфлікти в управлінській сфері органів прокуратури: соціально-психологічний аналіз // Підприємництво, господарство і право № 4 / 2009,   С.166-169.
16.    Иванцова Н. О совершенствовании уголовного законодательства. // Законность № 3 / 2009, С.31-34.
17.    Пропастин С. Типичные недостатки организации взаимодействия следователя и оперативніх подразделений по делам об убийствах. // Законность № 3 / 2009, С. 40-41.
18.    Дикарев И. Процессуальный порядок постановления приговора нуждается в совершенствовании. // Законность № 3 / 2009, С. 42-44.
19.    Курочкина Л. Потерпевший и свидетель в уголовном судопроизводстве. // Законность № 3 / 2009, С. 50-52.

СТАТТІ В ГАЗЕТІ:

1.    Спільно з Європою проти корупції. (Українська сторона високо оцінює розроблені GRECO для нашої держави три роки тому рекомендації щодо посилення протидії корупцї…) //  Урядовий кур’єр № 75 від 25.04.2009, С. 3.
2.    З початку року помилувано 208 осіб. // Урядовий кур’єр № 77 від 29.04.2009, С. 4.
3.    Катування в інтересах держави? (Президент США Барак Обама заявив, що співробітників ЦРУ, які застосували жорсткі методи психологічного впливу при допитах ймовірних терористів, не буде піддано судовим переслідуванням…) // Юридичний Вісник України № 17 (721) від 25 квітня 2009 – 01 травня 2009, С. 11.
4.    Іллюк М. Тюрми як індикатор рівня розвитку держави. (Україна продовжує плідну співпрацю з Німецьким фондом міжнародного правового  співробітництва з метою подальшого реформування вітчизняної системи виконання покарань). // Юридичний Вісник України № 18 (722) від 2 – 8 травня 2009, С. 4.
5.    Доступ до правосуддя. (Рівненська обласна громадська організація «Комітет виборців України» розпочала реалізацію проекту «Доступ до правосуддя: рівні можливості для мешканців міст і сіл Рівненщини»). // Юридичний Вісник України № 18 (722) від 2 – 8 травня 2009, С. 10.
6.    Футей Б. Конституція від Президента: попередній аналіз. // Юридичний Вісник України № 19 (723) від 9-15 травня 2009, С. 8-9.
7.    Лавринович А. Коррупция поразила все без исключения сферы. // Голос Украины № 84 (4584) от 08.05.2009, С. 4-5.
8.    Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Конституційного Суду України, особливостей провадження у справах за конституційними зверненнями та недопущення зловживань правом на конституційне подання». // Голос Украины № 84 (4584) от 08.05.2009, С. 16.

СТАТТІ У ЗБІРНИКУ:

1.    Сташис В. В. Концептуальні положення і система чинного Кримінального  кодексу України // Проблеми законності № 100 / 2009,  С. 278-290.
2.    Панов М. І. Методологічні засади дослідження проблем Особливої частини кримінального права // Проблеми законності № 100 / 2009,  С. 291-304.
3.    Борисов В.І. Державна політика у сфері боротьби зі злочинністю та її напрямки // Проблеми законності № 100 / 2009,  С. 305-312.
4.    Тютюгін В. І. Питання гуманізації кримінальної відповідальності та їх реалізація в деяких законодавчих новелах // Проблеми законності № 100 / 2009, С. 313-323.
5.    Голина В. В. Преступность: многообразие понятий и предметная сущность явления // Проблеми законності № 100 / 2009,  С. 324-336.
6.    Грошевой Ю. М. Роль суду в змагальному кримінальному процесі // Проблеми законності № 100 / 2009,  С. 337-345.
7.    Капліна О.В. Правотворча роль судової практики в кримінальному судочинстві // Проблеми законності № 100 / 2009,  С. 346-354.
8.    Шепітько В. Ю. Використання тактичних операцій у слідчій діяльності: теоретико-прикладні проблеми // Проблеми законності № 100 / 2009, С. 355-361.
9.    Журавель В.А. Актуальні проблеми криміналістичної методики розслідування злочинів // Проблеми законності № 100 / 2009,  С. 362-375.
10.    Марочкін І. Є. Прокуратура України: проблеми становлення й розвитку // Проблеми законності № 100 / 2009,  С. 376-385.


Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з  01 липня 2009 р. по 19 липня 2009 року

КНИГИ:

1.    Кузьмічов В.С., Чорноус Ю.М. Розслідування злочинів: міжнародне і національне законодавство. Теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2008. – 448 с.
2.    Антипенко В.Ф. Оптимізація антитерористичної системи держави в умовах міжнародної і регіональної інтеграції: Монографія. – К., 2007. – 406 с.
3.    Звіт про стан наукових досліджень у 2008 році. – Харків: ІВПЗ, 2009. – 100 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Тихонова О.В. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про бюджетну систему України. – К. – 2009. – 20 с.
2.    Луць Л.А. Объективное и субъективное в праворегулятивной деятельности (вопросы теории). – Киев. – 1989. – 24 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Права людини і громадянина: можливості удосконалення конституційних гарантій: праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина.- Серія 1. Дослідження і реферати. Випуск 18. – Львів: Край, 2008. – 70 с.
2.    Звіт про стан наукових досліджень у першому півріччі 2009 року. / Інститут вивчення проблем злочинності. - Харків: 2009. - 107 с.

ЖУРНАЛИ:

1.    Российский криминологический взгляд. – 2008 . - № 1.
2.    Законность. – 2009. - № 5.
3.    Вісник прокуратури. - 2009. – № 6.
4.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2009. - № 6.
5.    Государство и право. – 2009. - № 5.
6.    Науковий Світ. – 2009. - № 7.
7.    Право України. – 2009.-  № 6.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос Украины.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Юридическая практика.

СТАТТІ В ЖУРНАЛІ:

1.    Арушанов А. А., Сухарева Н.Д. Волеизъявление сторон при освобождении от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим // Российский криминологический взгляд № 1 / 2008,   С.196-198.
2.    Токмаков Д.С. Особенности предупреждения насильственной преступности несовершеннолетних в полиэтническом регионе // Там же,  С.199-201.
3.    Орлов В. Н. Состав исполнения уголовного наказания и его элементы // Там же,  С.202-223.
4.    Широков В. А., Голубничая Л.С. Деформация нравственного и правового сознания подростков как одна из причин преступности несовершеннолетних // Там же,  С.224-229.
5.    Пыхтин Р. А. Незаконный оборот оружия массового поражения как криминальная угроза международному миру // Там же,  С.248-250.
6.    Ашурбеков Т.  Основы теории приоритетов организации и деятельности прокуратуры // Законность № 5 / 2009, С.12-16.
7.    Кулаков С.  Особенности допроса подсудимого при рассмотрении уголовного дела судом присяжных // Там же,  С.31-32.
8.    Константинов В.  Что такое "преступная организация"? // Там же,  С.40-41.
9.    Юдин А.  Предотвращение злоупотреблений процессуальными правами // Там же,  С.42-44.
10.    Лебедевич Д.  Данные о личности осужденного как основной вопрос при рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении // Там же,  С.46-48.
11.    Хилюта В.  Направленность мошеннического обмана // Там же,  С.48-49.
12.    Шинальський О.  Об"єктивний погляд на стан додержання конституційних прав громадян під час реалізації заходів примусового характеру, пов"язаних з обмеженням особистої свободи громадян // Вісник прокуратури № 6 / 2009,  С.3-14.
13.    Хряпінський П.  Заохочувальні норми як засіб гуманізації правового статусу неповнолітніх у кримінальному законодавстві // Там само,  С.69-77.
14.    Каркач П., Ліпкан А.  Роль прокурора у захисті прав потерпілого в стадії порушення кримінальної справи // Там само, С.78-85.
15.    Юркова Г.  Зупинення досудового слідства та розшуку обвинуваченого у разі, коли його місце перебування невідоме // Там само,  С.86-90.
16.    Мельничок В.  Криміналістична характеристика суб"єктивних особливостей особи // Там само,  С.91-97.
17.    Юхно О.  Актуальні проблеми координації діяльності правоохоронних органів у стратегії і тактиці держави щодо боротьби зі злочинністю // Там само,  С.98-107.
18.    Шаповалова О. А. Диференціація кримінальної відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності за допомогою кваліфікуючих ознак // Вісник Верховного Суду України № 6 / 2009, С.24-28.
19.    Субочев В. В. Законные интересы: основы теории // Государство и право № 5 / 2009,  С.15-22.
20.    Суменков С. Ю. Принципы права и исключения в праве: аспекты соотношения // Там же,  С.23-30.
21.    Ведерникова О. Н. Римский статут Международного уголовного суда: критический анализ // Там же,  С.70-78.
22.    Петришин О. В. Народовладдя - основа демократичної, правової, соціальної держави // Право України № 6 / 2009,  С.4-11.
23.    Сібільова Н. В. Теоретичні основи побудови судової системи України // Там само,  С.38-45.
24.    Єфграфова Є.  Питання щодо зв"язків права і держави // Там само,  С.46-54.
25.    Корж І.  Політична корупція та правова безпека України // Там само, С.55-60.
26.    Скомороха В.  Захист прав і свобод людини у практиці Конституційного Суду України // Там само,  С.61-75.
27.    Льошенко О.  Імплементація Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини в національну правову систему України // Там само, С.76-79.
28.    Назаров І.  Принципи ступінчастості судової системи в Україні та європейських державах // Там само, С.84-89.
29.    Синкова О.  До питання правової забезпеченості процедур підзвітності в органах виконавчої влади // Там само,  С.127-132.
30.    Бережний С.  Особливості санкції ч. 2 ст.115 КК та її співвідношення з іншими санкціями окремих статей в Особливій частині КК України // Там само, С.133-138.
31.    Квасневська Н.  Право на справедливий судовий розгляд як об"єкт постановлення завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови // Там само,  С.139-146.
32.    Кваша О. О. Проблеми визначення меж кримінальної відповідальності // Часопис Київського університету права № 1 / 2009,  С.238-243.
33.    Батюк О. В. Історичний аспект розвитку криміналістичної тактики // Там само, С.244-249.
34.    Ігнатов О. М. Структура насильницької злочинності працівників внутрішніх справ // Там само,  С.250-254.
35.    Озерський І. В. Окремі аспекти діяльності прокурора у пенітенціарній системі (організаційно-правовий та психологічний аналіз) // Там само,  С.254-258.
36.    Кончаковська В. В. Дотримання прав затриманих, підозрюваних, обвинувачених, засуджених у слідчих ізоляторах та установах виконання покарань //  Там само,  С.258-264.
37.    Лавренюк В. М. Відображення біблійних норм у кримінальному законодавстві України // Там само,  С.264-268.
38.    Мартіросян А. Г. Проблеми визначення поняття правосуддя як родового об"єкту злочинів, передбачених статтями 376-379 КК України // Там само,  С.268-273.

СТАТТІ В ГАЗЕТІ:

1.    Кисельов В. Висновки судового експерта забезпечують захист прав і свобод людини. // Юридичний Вісник України № 27 (731) від 4-10 липня 2009 року, С.6.
2.    Закон України «Про внесення зміни до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення» № 1435-VI від 3 червня 2009 року  // Урядовий кур’єр № 112 від 25.06.2009, С.12.
3.    Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за викрадення чужого майна» № 1449-VI від 4 червня 2009 року  // Урядовий кур’єр № 112 від 25.06.2009, С.12; Голос України № 116 (4616) від 25.06.2009,  С. 3.
4.    Закон України «Про внесення змін до статті 301 Кримінального кодексу України» № 1520-VI від 11 червня 2009 року  // Урядовий кур’єр № 117 від 03.07.2009, С.4; Голос України № 120 (4320) від 02.07.2009, С. 19.
5.    Закон України «Про внесення змін до статті 169 Кримінального кодексу України» № 1452-VI від 4 червня 2009 року  // Урядовий кур’єр № 118 від 04.07.2009, С.12;  Голос України № 119 від 01.07.2009, С. 13.
6.    Запобігти корупції в органах юстиції (У Міністерстві юстиції утворено управління з питань запобігання корупції…) // Урядовий кур’єр № 119 від 07.07.2009, С. 4.
7.     Коташевский А. Уголовные хитрости законодателей: об изменении уголовной ответственности без внесения изменений в УК Украины. // Юридическая практика № 28 (603) от 14.07.2009 г., С. 14.
8.    Біттнер О. У громадськості багато запитань до правоохоронців (Учора на виконання доручення глави держави і за його участі відбулося спільне розширене засідання колегії Генпрокуратури України, Служби безпеки та Держмитслужби. Йшлося про стан дотримання законодавства у митній сфері, насамперед щодо боротьби з контрабандою, протидії корупційним схемам на митних рубежах держави, а також про боротьбу з корупцією у банківському секторі.) // Урядовий кур’єр № 120 від 08.07.2009, С. 2.
9.    Нагребецька І. Корупцію здолає суспільна нетерпимість. (Щоквартальна пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів «Суспільство проти корупції», не зважаючи на літню пору, виявилася справді гарячою…) // Урядовий кур’єр № 123 від 11.07.2009, С. 5.
10.    Розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року» від 1 липня 2009 р. № 740-р. // Урядовий кур’єр № 123 від 11.07.2009, С. 13.
11.     Как не опуститься на дно коррупционной ямы (В Комитете Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией прошли слушания на тему «Антикоррупционные аспекты: обеспечение прозрачности в публичном секторе»…) // Голос Украины № 124 (4624) от 08.07.2009, С. 6-7.


Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з  03 серпня 2009 року по 31 серпня 2009 року

БРОШУРИ:

1.    Засади кримінального судочинства та їх реалізація в законотворчій і правозастосовній діяльності: Програма науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора А.Я. Дубинського (м. Київ, 3 квітня 2009 року). – Київ, 2009. – 44 с.

ЖУРНАЛИ:

1.    Юридична Україна. – 2009. - № 6.
2.    Вісник прокуратури. – 2009. - № 7.
3.    Вісник Верховного Суду України. – 2009. - № 7.
4.    Законность. – 2009. - №№ 7,8.
5.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2009. - № 7.
6.    Право України. – 2009. - № 7.
7.    Российский судья. – 2009. - №№ 4, 5.
8.    Российский следователь. – 2009. - №№ 8, 9, 10.
9.    Науковий світ. – 2009. - № 8.
10.    Вибори та демократія. – 2009. - № 2 (20).

ГАЗЕТИ:

1.    Голос Украины.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Юридическая практика.

СТАТТІ В ЖУРНАЛІ:

1.    Теплюк М.  Конституційне визначення чинності закону (порівняльно-правовий аспект) // Юридична Україна № 6 / 2009, С.32-39.
2.     Головкін Б. Латентний вимір корисливої насильницької злочинності в Україні // Там само,  С.110-116.
3.    Йосипів А.  Психолого-педагогічні причини насильства // Там само,  С.117-121.
4.    Ляпунова Н.  Відмежування складу фіктивного банкрутства від суміжних складів злочинів // Там само,  С.122-127.
5.    Плугатир М.  Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 361-1 КК України // Там само,   С.128-130.
6.    Ходико Є.  Захист прав неповнолітніх // Вісник прокуратури № 7 / 2009, С.33-35.
7.    Горан В.  Розмежування адміністративних правопорушень та злочинів у сфері корупції // Там само, С.36-40.
8.    Вегера В.  Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків // Там само,  С.51-54.
9.    Литвак О.,  Чепелюк  О. Основні засади антикорупційної політики держави // Там само, С.68-73.
10.    Гольдарб М.  Проблемні практичні питання, що виникають при виявленні, розкритті злочинів та розслідуванні кримінальних справ стосовно організаторів схем ухилення від сплати податків, пов’язаних зі створенням та використанням фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності // Там само, С.79-86.
11.    Швидкий О.  Особливості огляду місця події при розслідуванні квартирних крадіжок // Там само, С.87-91.
12.    Муляр О.  Організована злочинність - складне суспільно небезпечне явище // Там само, С.92-98.
13.    Закалюк А.  Концептуальне бачення сучасної кримінологічної ситуації // Право України  № 7 / 2009, С.6-16.
14.    Шакун В. Межі впливу на злочинність // Там само, С.17-23.
15.    Голіна В.  Теоретичні та прикладні проблеми втілення кримінологічної політики в Україні // Там само,  С.24-30.
16.    Костенко О. Концепція модернізації кримінології у світлі соціального натуралізму (про основи "натуралістичної" кримінології) // Там само,  С.31-38.
17.    Бойко А.  Детермінація злочинності як вид соціальної детермінації // Там само, С.39-44.
18.    Дрьомін В.  Інституціональна теорія відтворення та протидії злочинності // Там само, С.45-51.
19.    Кулик О.  Кримінологічний аналіз злочинності в Україні: напрями вдосконалення методології та методики // Там само,  С.52-57.
20.    Зелінська Н.  Політична злочинність і політична кримінологія: концептуальні підходи // Там само, С.58-65.
21.    Денисова Т. Запобігання злочинам як одна з пріоритетних функцій кримінального покарання // Там само, С.66-72.
22.    Томкіна О.  Сфери та засоби запобігання корупції та іншій недоброчесності суддів: потреби науково-кримінологічного визначення // Там само,  С.73-78.
23.    Штурмак О.  Забезпечення прав людини як невід’ємна умова допустимості доказів у кримінальному судочинстві України // Там само, С.125-129.
24.    Базярук І.  Латентність та злочинність у сфері незаконного  переміщення предметів через митний кордон України // Там само, С.130-134.
25.    Яцишин М.  Основні джерела регламентації порядку й умов виконання та відбування кримінальних покарань (теоретико-аналітичний огляд) // Там само, С.135-140.
26.    Павлік О.  Міжнародно-правові стандарти щодо захисту прав потерпілого у кримінально-виконавчому законодавстві України // Там само, С.146-152.
27.    Снідевич В.  Співучасть в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення //Там само, С.153-157.
28.    Сапожнікова О.  Особливості вікового критерію кримінальної відповідальності // Там само,  С.158-161.
29.    Прилуцький П.  Проблемні питання формування внутрішнього переконання судді у кримінальному процесі // Там само, С.167-174.
30.    Ляхутін Р.  Перспективи закріплення функцій покарання в Кримінальному кодексі України // Там само, С.175-181.
31.    Газетдинов Н. И. О цели и назначении уголовного судопроизводства // Российский следователь № 8 / 2009, С.2-4.
32.    Кротков Д. С. К вопросу о полномочиях руководителя следственного органа по возбуждению уголовного дела // Там же, С.5-7.
33.    Бакрадзе А. А. Вверенное имущество как предмет присвоения или растраты // Там же, С.12-14.
34.    Захаров А. А., Трунцевский Ю. В., Хачатрян А. С. Основные подходы к содержанию и организации деятельности органов внутренних дел по профилактике преступлений и иных правонарушений // Там же, С.19-21.
35.    Сторчилова Н. В. Современное российское законодательство в сфере борьбы с коррупцией // Там же, С.28-29.
36.    Хутыз Р. А. Предпосылки формирования признака общественной опасности деяний, сопряженных с незаконным оборотом наркотиков, в постулатах мировых религий // Там же,   С.30-32.
37.    Багаутдинов Ф. Н.,  Хакимуллина Л. М. Особенности расследования уголовных дел с участием иностранных граждан // Российский следователь № 9 / 2009, С.2-4.
38.    Якушин С. Ю. Тактические ошибки следователя // Там же,  С.4-6.
39.    Смолин С. В. Совершенствование уголовно-правовой нормы об ответственности за заведомо ложный донос // Там же,  С.13-16.
40.    Хачак Р. А. Основание назначения конфискации имущества // Там же, С.16-17.
41.    Воронин М. Ю. К вопросу о криминологической политике защиты населения от наркотизации // Там же, С.18-20.
42.    Батоев С.  Право на личную безопасность подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах // Там же, С.22-24.
43.    Черепанов И. З. Национальная безопасность и иммиграция // Там же, С.27-28.
44.    Подольный Н. А. Создание информационной базы для расследования преступлений, составляющих молодежную организованную преступность // Российский следователь № 10 / 2009, С.2-3.
45.    Скрипниченко В. К вопросу о раскрываемости убийств (заметки судмедэксперта) // Там же,  С.3-4.
46.    Якушин С. Ю. Преодоление тактических ошибок при расследовании преступлений // Там же,   С.5-6.
47.    Рачицкая В. А. Вопросы типологии убийств // Там же,  С.12-14.
48.    Степовой Р. А. Криминологический анализ способов формирования организованных преступных формирований // Там же, С.15-16.
49.    Мусаелян М. Ф. Криминологические особенности современного российского молодежного экстремизма // Там же,  С.21-24.
50.    Сухов Д. С. Личность сотрудника ГИБДД, совершившего коррупционные преступления // Там же, С.24-25.
51.    Коткин П. Н. Понятие, сущность и содержание термина "чрезвычайные происшествия" как объекта правового и криминалистического познания // Там же, С.26-29.
52.    Жинкин С. А. О новых методологических подходах к исследованию проблем эффективности права // Там же, С.30-32.
53.    Иванов Д. А. Правоотношения, возникающие между следователем и потерпевшим от преступления на стадиях досудебного производства // Российский судья № 4 / 2009, С.12-14.
54.    Конин В. В. К вопросу о функциях следователя в уголовном судопроизводстве // Там же, С.31-32.
55.    Газетдинов Н. И. О необходимости и обоснованности заключения под стражу // Там же, С.44-46.
56.    Тришева А.  Институт следственных судей - необходимое условие состязательного судопроизводства // Законность № 7 / 2009,  С.3-9.
57.    Бакун В., Савинский А. О межотраслевой методике пресечения коррупционных преступлений // Там же,  С.9-12.
58.    Гатауллин З.  Надзор за законностью выдвижения и обоснования обвинения // Там же, С.17-22.
59.    Карагодин В.  Выдвижение версий о личности субъекта нераскрытого убийства // Там же, С.38-39.
60.    Шобухин В.  Прокурорское право - отрасль российского права // Там же, С.43-45.
61.    Харченко В. Проблеми кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності, пов’язаних із конфіденційністю // Право України № 8 / 2009,                    С.86-93.
62.    Неня О.  До питання про методи дослідження у практичній правозастосовчій діяльності // Там само, С.139-146.
63.    Дроздович Н. Історія виникнення та розвитку принципу вільної оцінки доказів у кримінальному судочинстві // Там само, С.154-159.
64.    Хавронюк М. Диференціація кримінальної відповідальності: чи кримінальна безвідповідальність? // Підприємництво, господарство і право № 8 / 2009, С.3-7.
65.    Чеботарьова Г.  До питання про родовий і видовий об’єкти злочинів у сфері медичної діяльності  // Там само, С.8-11.
66.    Попович В.  Історичні та міжнародно-правові передумови встановлення відповідальності за злочини агресії у кримінальному законодавстві України // Там само, С.12-15.
67.    Хитра О.  Проблемні питання теоретичного визначення поняття "залучення неповнолітніх до вчинення злочину" // Там само, С.16-18.
68.    Жданова І.  Про відмежування фізичного або психічного примусу від інших обставин, що виключають злочинність діяння // Там само, С.19-23.
69.    Луцик В.  Поняття, форми та завдання інституту повернення кримінальної справи прокурору // Там само,  С.24-27.
70.    Ященко О.  Проблеми розроблення загальноприйнятого визначення поняття "тероризм" // Там само, С.154-157.
71.    Хавронюк М. Фахова праця щодо злочинності в Україні: стану, способів запобігання та боротьби з нею // Там само, С.178-180.

СТАТТІ В ГАЗЕТІ:

1.    Призрак борьбы с коррупцией. (Юридический анализ антикоррупционных законов свидетельствует о призрачности борьбы с коррупцией на Украине) // Юридическая практика № 32 (607) от 11.08.2009, С.1, 11-12.
2.    Глотов М. Двозначність правового регулювання як передумова корупції. (Україна за рівнем корупції продовжує займати лідируючі позиції в світових рейтингах…) // Юридичний Вісник України № 33 від 15-21 серпня 2009, С. 4.
3.    Письменський Є. Посилення заходів кримінально-правової репресії за хабарництво – нагальна необхідність чи явна хибність? // Юридичний Вісник України № 33 від 15-21 серпня 2009, С. 6-7.
4.    Медведько О. Вибуху злочинності не відбулося. (Зазвичай, по закінченню півріччя Генеральна прокуратура України підбиває підсумки, щоб визначитися з правильністю вибраних пріоритетів та, за необхідності, своєчасно внести відповідні корективи…) // . Юридичний Вісник України № 32 від 08-14 серпня 2009, С. 4-5.
5.    Попович В. Кримінологія має посісти належне місце. // Юридичний Вісник України № 32 від 08-14 серпня 2009, С. 6-7.
6.    Оніщук М., Лобойко Л. Проект кримінально-процесуального кодексу України: основні новації. // Юридичний Вісник України № 31 від 1-7 серпня 2009,           С. 6-7.
7.    Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» № 1506-VІ від 11 червная 2009 року // Юридичний Вісник України № 31 від 1-7 серпня 2009,          С. 3-9.
8.    Закон України «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень» № 1507-VІ від 11 червная 2009 року // Юридичний Вісник України № 31 від 1-7 серпня 2009, С.10-13.
9.    Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» № 1508-VІ від 11 червная 2009 року // Юридичний Вісник України № 31 від 1-7 серпня 2009, С.14-19.
10.    Хоменко В. СБУ отсекает щупальца коррупции в Крыму (После принятия Верховной Радой Украины документа о более жестком наказании за коррупционные действия схемы злоупотреблений стали изобретательнее и хитрее…) // Голос Украины № 140 от 12.08.2009, С. 8.
11.    Карпюк Г. Рятівна медіація: Худий мир кращий за добру сварку  // Юридичний Вісник України № 34 (738) від 22-28 серпня 2009, С. 10.
12.    Указ Президента України «Про винесення на всенародне обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України»» № 671/2009 від 25.08.2009 // Урядовий кур’єр № 154 від 26.08.2009, С. 5; Голос України № 158 від 26.08.2009, С. 6.


Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з  01 вересня 2009 р. по 15 вересня 2009 р.

КНИГИ:

1.    Литвинов О. М. Віктимізація: фактори, аналіз, заходи протидії: навчальний посібник - Харків: НУВС, 2009. - 72 с.
2.    Мірошниченко О. С. Адміністративно-правові засоби охорони земельних відносин  в Україні: монографія. - Харків: Титул, 2008. - 176 с.
3.    Литвинов О. М., Пабат О.В., Мірошниченко О. С., Галкіна О.М. Правові основи протидії злочинності в Україні: навчальний посібник. - Харків: Титул, 2009. - 132 с.
4.    Лисенко В. В., Задорожний О.С., Дзісяк О.П. Ухилення від сплати податків: виявлення та розслідування : монографія. - Київ: Істина, 2008. - 216 с.
5.    Вас затримано... Що робити? : практичні поради / Кол. авторів; Навчально-науковий Інститут підготовки примінальної міліції. - Харків : Титул, 2009. - 186 с.
6.    Давыденко Л. М., Давыденко М. Л., Литвинов А. Н. Противодействие преступности: вопросы теории и практики: курс лекций.  - Харьков: Тимченко, 2009. - 152 с.
7.    Салтевский М. В.,  Литвинов А.Н., Чернец А.Г. Проблемы противодействия преступности в сфере компьютерных технологий: научно-практическое издание. - Москва: Юркнига, 2006. - 96 с.
8.    Литвинов А. Н. Предупреждение преступлений и правонарушений. Профилактическая работа с населением: научно-практическое пособие - Москва : Юркнига, 2004. - 160 с.
9.    Батиргареєва В.С. Рецидивна злочинність в Україні: соціально-правові та кримінологічні проблеми: монографія. – Х.: Право, 2009. – 576 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Рада національної безпеки і оборони України. МНДЦ. Стан злочинності на території України (графіки, таблиці, діаграми). – Київ: 2009. – 34 с.

ЖУРНАЛИ:

1.    Российский следователь. – 2009. - №№ 13, 14.
2.    Вісник Верховного Суду України. – 2009. - № 8.
3.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2009. - № 8. (Кримінально-процесуальні документи. Досудове та судове провадження.).
4.    Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2009. - № 8.
5.    Науковий Світ. Атестаційний вісник  № 9. – 2009. - 24 с.
6.    Государство и право. – 2009. - № 7.
7.    Наука та наукознавство. – 2009. - № 2.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос Украины.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Юридическая практика.

СТАТТІ В ЖУРНАЛІ:

1.    Пилипенко Ю. С. Общие теоретические аспекты института тайны // Государство и право № 7 / 2009, С.19-24.
2.    Зажицкий В. И. Проблемы повышения эффективности правосудия по уголовным делам // Там же, С.38-46.
3.    Бахрах Д. Н. Юридический вопрос: понятие, особенности и виды // Там же, С.82-86.
4.    Хилюта В. В. Имущество как предмет преступлений против собственности в уголовном праве // Там же, С.96-101.
5.    Бочкарев С. А. Понятие собственности в уголовном праве // Там же, С.106-112.
6.    Пшатов А. В. К вопросу о профилактике преступлений следователем // Российский следователь № 14  / 2009, С.2-4.
7.    Гамзиков А. Г. Состав и признаки бандитизма // Там же,  С.13-15.
8.    Петин И. А. Нравственность и справедливость уголовного права // Там же, С.15-17.
9.    Косарев В. Н., Макогон И. В. Причинный механизм формирования корыстного поведения // Там же, С.18-20.
10.    Лукиных И. Д. Понятие и характеристика уличной преступности // Там же, С.20-22.
11.    Шойжилцыренов Б. Б.,  Струпницкий А. Е. Проблемные вопросы структурных элементов оперативно-розыскной характеристики преступлений // Там же, С.22-25.
12.    Бакин А. А. Когнитивное звено в преступном поведении лиц, склонных к криминальному насилию // Там же,  С.28-30.
13.    Шевырев С. Н. Зарубежный опыт противодействия преступлениям, совершаемым незаконными трудовыми мигрантами // Там же, С.33-39.
14.    Мошак Г.Г. Положення німецького права в дослідженнях потерпілого від злочину. // Часопис Київського Університету права № 2 / 2009, С. 233-239.
15.    Соколов А.  Фізична особа-підприємець як субєкт злочинів у сфері службової діяльності // Вісник прокуратури № 8 / 2009,  С.51-57.
16.    Філонов В.,  Назимко Є. Реформування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням в світлі  сучасних тенденцій гуманізації пенальної політики України // Там само,  С.58-63.
17.    Радутний О.  Про визначення складу злочину, передбаченого ст. 231 КК України // Там само,   С.73-78
18.    Корж В.  Кримінальне переслідування особи, яка вчинила злочин // Там само,  С.85-90.
19.    Чепелюк О.,  Крючкова О. Взаємозв’язок корупції та рейдерства // Там само, С.98-103.
20.    Грицаєнко Л.  Інститут підтримання обвинувачення в Україні та в зарубіжних країнах // Там само,  С.111-121.
21.    Бердникова Ф. В. Некоторые проблемы работы с криминалистической информацией на месте происшествия // Российский следователь № 13 / 2009,  С.2-4.
22.    Кочнева И. Н. Криминалистическая техника: генезис развития понятия и проблема применения понятийного аппарата // Там же,  С.4-6.
23.    Радачинский С. Н.,  Шарапов А. Г. Некоторые проблемы освобождения от уголовной ответственности лиц, способствующих раскрытию и расследованию преступлений в процессе оперативно-розыскной деятельности // Там же,  С.9-11.
24.    Симиненко А. Н.,  Кузнецова И. А. Особенности установления возраста субъекта в единых составных преступлениях // Там же,  С.12-13.
25.    Газиев М. С. Характеристика личности потерпевших от корыстных преступлений в сфере жилья // Там же,  С.13-15.
26.    Ростокинский А. В. Виктимность и девиация // Там же, С. 18-20
27.    Самойлюк Н. В. Криминологическая характеристика личности преступника - внешнего эмигранта (на примере Дальневосточного федерального округа) // Там же,   С.21-24.
28.    Сухов Д. С. Общесоциальные меры профилактики коррупции в подразделениях ГИБДД // Там же,  С.25-27.
29.    Петров С. А. Анализ состояния мошенничества в России // Там же,  С.34-36.
30.    Ревина В. В. К вопросу о понятии экстремизма // Там же,  С.36-40.

СТАТТІ В ГАЗЕТІ:

1.    Письменський Є. Юридичні новації в сфері охорони власності, або Окремий погляд на посилення відповідальності за викрадення чужого майна. // Юридичний Вісник України № 35 (739) від 29 серпня – 4 вересня 2009 р., С. 7.
2.    Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України» № 1616-VI від 21 серпня 2009р.// Голос України № 169 (4669) від 10.09.2009, С.9-16.
3.    РНБО проти корупції в «погонах» // Урядовий кур»єр № 167 від 12.09.2009, С. 2.
4.    Антикорупційна «гаряча лінія» (Міністерство юстиції відкрило «гарячу лінію» для повідомлень про випадки корупції в центральному апараті та територіальних органах Міністерства юстиції…) // Урядовий кур»єр № 167 від 12.09.2009, С. 4.
5.    Борьба с коррупцией слабая и малоэффективная. А взяточничество и злоупотребления служебным положением стали нормой в правоохранительной системе. // Голос Украины              № 171 от 12.09.2009, С.2.
6.    Навроцький В. Чи перебуває українське кримінальне право в стані кризи?  (11-12 вересня у Львівському державному університеті внутрішніх справ відбувся черговий представницький науковий форум криміналістів…) // Юридичний Вісник України № 37 від 12-18 вересня 2009, С. 6.
7.    Карпюк Г. «Рекордна» справа – сума збитків 90 гривень (Міліцейська статистика підтверджує думку, що наші співгромадяни у разі кримінального інциденту найчастіше (у трьох чвертях випадків) стають жертвою злодійських зазіхань невеликої й середньої тяжкості…) // Юридичний Вісник України № 37 від 12-18 вересня 2009, С. 14.


Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з  16 вересня 2009 р. по 12 жовтня 2009 р.

КНИГИ:

1.    Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (2006 р.). Розглянуті та схвалені відділеннями Академії правових наук України. / Упорядники: Лук’янов Д.В., Пучковська І.Й. – Х.: Право, 2007. – 180 с.
2.    Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (2007 р.). Розглянуті та схвалені відділеннями Академії правових наук України. / Упорядники: Лук’янов Д.В., Пучковська І.Й. – Х.: Право, 2008. – 164 с.
3.    Кримінально-процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 червня 2009 р. (відповідає офіційному текстові). – К. : Паливода А.В., 2009. – 200 с. (Кодекси України).

ЗБІРНИКИ:

1.    Проблемы социалистической законности. Выпуск 17. / Республиканский междуведомственный научный сборник. – Харьков. – 1986. – 144 с.
2.    Права людини і громадянина в афоризмах та прислів’ях: 3-тє видання, доповнене. Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина. Серія 2. Коментарі прав і законодавства. Випуск 8. / Редкол.: П.М. Рабінович та ін. – Львів: Край, 2008. – 220 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Шаповал В.Д.  Конституційно-правовий статус сільського, селищного, міського голови в Україні. – Київ: Київський НУВС. – 2009. – 20 с.
2.    Гусар Л. В. Необхідна оборона: кримінологічні та кримінально-правові аспекти. - Одеса: Одеська НЮА. - 2009. - 17 с.
3.    Захарченко П. П. Право власності на землю в Україні: інституалізація, правове забезпечення, особливості реалізації (середина ХІХ - перша чверть ХХ ст.). - Київ: Київський НУВС, 2009. - 35 с.

ЖУРНАЛИ:

1.    Российский следователь. – 2009. - №№ 11, 12.
2.    Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2009. - № 9.
3.    Часопис Київського університету права. – 2009. - № 2.
4.    Законность. – 2009. - № 8.
5.    Российский судья. – 2009. - №№ 6, 7, 8.
6.    Служимо закону. Газета Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. - № 7-8.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос Украины.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Юридическая практика.

СТАТТІ В ЖУРНАЛІ:

1.    Мельников В. Ю. О практике применения судами меры пресечения в виде заключения под стражу: вопросы теории и практики // Российский судья № 8 / 2009,  С.22-25.
2.    Османов Т. С. Нарушения уголовно-процессуального закона как основания к отмене (изменению) приговора в порядке надзора: спорные вопросы регламентации // Там же, С.25-28.
3.    Юровский А. В. Особенности судебных систем в странах Северо-Восточной Азии // Там же,  С.29-32.
4.    Берова Д.  Реализация функции защиты в уголовном судопроизводстве // Российский судья № 9 / 2007,  С.30-34.
5.    Волков К. Преступления против личной свободы человека в судебной практике Верховного Суда РФ // Там же,  С.34-37.
6.    Халиков А. Функции предварительного расследования в уголовном судопроизводстве // Там же,  С.37-40.
7.    Зайцев С.  Профилактика преступлений и правонарушений: координация и прокурорский надзор // Законность № 8 / 2009, С.3-4.
8.    Ортиков Е., Репкина И. Зависимость уголовного преследования от решений органов по делам об административных правонарушениях // Там же, С.27-28.
9.    Гончаров М.  Заведомо ложный донос - не способ защиты // Там же,  С.31-32.
10.    Дмитриева Л.  Защита прав потерпевших // Там же,  С.33-35.
11.    Петров А.  Проблемы на стадии возбуждения уголовного дела // Там же, С.42-44.
12.    Арипов А.  Собирание доказательств // Там же,  С.45-47.
13.    Адреянов В. А. Коллизии в процессуальном положении государственного обвинителя при рассмотрении уголовных дел частного обвинения // Российский судья № 6 / 2009, С.34-36.
14.    Барабанов П. К. Истина в российском уголовном процессе // Там же,  С.37-39.
15.    Курдюков А. Н. Изменение участниками уголовного процесса показаний в ходе судебного разбирательства по уголовным делам коррупционной направленности // Там же,  С.39-41.
16.    Павлов А. В. Задержание обвиняемого как уголовно-процессуальная санкция // Там же, С.42-44.
17.    Полещук О. В. К вопросу о формировании криминалистической коллекционной деятельности // Российский следователь № 11 / 2009,  С.2-3.
18.    Волынский В. В. Судебный контроль в стадии возбуждения уголовного дела (предмет, процессуальная форма) // Там же,  С.4-6.
19.    Каминский Э. С. О роли прокурора в досудебном производстве // Там же,  С.7-8.
20.    Артемов В. В. Сведения, составляющие коммерческую, налоговую или банковскую тайну, как предмет уголовно-правовой охраны // Там же, С.12-15.
21.    Бакрадзе А. А. Проблемы отграничения присвоения и растраты от смежных преступлений // Там же, С.15-17.
22.    Забавко Р. А. О понятии "экологическое преступление" // Там же, С.18-19.
23.    Нудель С. Л. Проблемы квалификации сокрытия денежных средств или имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов // Там же,  С.23-26.
24.    Шадрин А. М. Сущность раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, оперативно-розыскным путем // Там же, С.33-34.
25.    Аджиев А. Д. Ответственность юридических лиц за создание незаконных вооруженных формирований и участие в них // Там же, С.35-37.
26.    Власенко С. С. Поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией // Российский следователь № 12 / 2009, С.6-7.
27.    Рычкова Т. Н. О субъективных признаках заведомо ложного сообщения об акте терроризма // Там же,  С.8-10.
28.    Феркалюк Ю. И. Представитель власти как субъект должностных преступлений // Там же,  С.13-14.
29.    Басков А. В. Особенности виктимологической профилактики современных корыстно-насильственных преступлений, совершаемых в общественных местах // Там же, С.15-17.
30.    Суханов С. В. Криминологическая характеристика личности незаконного предпринимателя // Там же, С.17-21.
31.    Уланов В. В. К вопросу о мерах по борьбе с коррупцией в регионах России // Там же,  С.21-23.
32.    Прохоров М. С. О некоторых аспектах деятельности првоохранительных органов при раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых на территориях ЗАТО, производственных и научно-исследовательских режимных объектах // Там же,  С.29-31.
33.    Кастрикина Т. Н. Некоторые аспекты специфики определения объекта контрабанды по законодательству стран ближнего зарубежья // Там же,  С.33-35.
34.    Кваша О. О. Принцип незалежності суддів як гарантія протидії порушенням прав людини в Україні // Часопис Київського університету права № 2 / 2009,  С.229-233.
35.    Мошак Г. Г. Положення німецького права в дослідженнях потерпілого від злочину // Там само,  С.233-240.
36.    Назаров В. В. Механізм судового захисту прав та свобод людини і громадянина у кримінальному провадженні // Там само, С.240-245.
37.    Горбачова Г. М. Суспільно  небезпечне посягання як підстава необхідної оборони // Там само, С.245-250.
38.    Гришко О. М. Віктимологічна характеристика осіб похилого віку як жертв корисливих злочинів // Там само,  С.250-255.
39.    Гусак А. П. Вплив асоціального середовища на насильницьку поведінку неповнолітніх // Там само, С.256-261.
40.    Мармазов В. С. Принципи правоохоронної діяльності відповідно до Європейської конвенції з прав людини та практики Європейського суду з прав людини // Там само, С.262-271.

СТАТТІ В ГАЗЕТІ:

1.    Реформується кримінальна юстиція. (На одному з найближчих засідань Кабінету Міністрів має бути розглянуто проект нового кримінального процесуального кодексу з метою його подальшого внесення у Верховну Раду…) // Урядовий кур’єр № 172 від 19.09.2009, С. 5.
2.    Чиновников хотят посадить на антикоррупционную диету (Здание правительства и Министерство здравоохранения вчера одновременно пикетировали люди в белых халатах…) // Голос Украины №  179 от 24.09.2009, С.1, 6.
3.    За последних два года уровень преступности на таможне вырос (Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в рамках проекта «Содействие активному участию граждан в противодействии коррупции «Достойная Украина»…) // Голос Украины №  179 от 24.09.2009, С.1, 6.
4.    В Камбурлиевке с преступностью  и общественность борется (Старшее поколение еще хорошо помнит, как в советские времена в выходные дни вечером в населенных пунктах осуществляли патрулирование отряды народных дружинников…) // Голос Украины №  177 от 22.09.2009, С.10.
5.    Взяточничество – болезнь излечимая. // Голос Украины №  177 от 22.09.2009, С.11.
6.    Навроцький В. Чи перебуває українське кримінальне право в стані кризи? (Закінчення. Початок у № 37) // Юридичний Вісник України № 38 від 19-25 вересня 2009, С. 6-7.
7.    Бойко В. Кваліфікаційні комісії суддів мають бути не «громадськими», а професійними //   Юридичний Вісник України № 38 від 19-25 вересня 2009, С. 11.
8.    Присяжнюк В. Не бувати Одесі розплідником злочинності. // Юридичний Вісник України № 38 від 19-25 вересня 2009, С. 14.
9.    Корупціонери посягають на державну власність (Головними темами Президента Віктора Ющенка із співголовами Міжвідомчої робочої групи з питань протидії корупції були вдосконалення взаємодії та координації державних і правоохоронних органів у питаннях запобігання та протидії корупції…) // Урядовий  кур’єр № 178 від 29.09.2009, С. 2.
10.    Економіка України за січень-серпень 2009 року. // Урядовий  кур’єр № 178 від 29.09.2009, С. 10.
11.    Стаднік Г. Як підвищити ефективність роботи ДВС? (Нещодавно в Києві пройшла міжнародна науково-практична конференція «Реформа системи виконання судових рішень: виклики та перспективи»…) // Юридичний Вісник України № 40 від 3-9 жовтня 2009, С. 4
12.    Дудоров О., Письменський Є. Проблеми кримінальної відповідальності за приватизацію, вчинену неправомочною особою. // Юридичний Вісник України № 40 від 3-9 жовтня 2009, С. 6-7.
13.    Потерпілим від торгівлі людьми. (В Україні планується запровадити єдиний облік постраждалих від торгівлі людьми. За словами директора Департаменту сімейної і гендерної політики та організації оздоровлення Елли Ламах, такий облік планується проводити на базі управлінь… у справах сім»ї, молоді та спорту…) // Урядовий кур’єр № 182 від 3 жовтня 2009, С. 5.
14.    Литвин В. Коррупцию надо приравнять к государственной измене. // Голос Украины № 186 от 3 октября 2009, С. 2.

СТАТТІ У ЗБІРНИКУ:

1.    Мельников Ю. И. О гипотезе, диспозиции и санкции процессуальной нормы // Проблемы социалистической законности. Выпуск 17. /Республиканский междуведомственный научный сборник. – Харьков. – 1986,  С.7-11.
2.    Рабинович П. М. Эффективность процессуальных норм: критерии и показатели // Там же,  С.11-15.
3.    Янковой Ю. В. Процессуальная форма в законодательной деятельности // Там же,  С.17-20.
4.    Орзих М. Ф. Процессуально-правовое обеспечение социалистической законности в государственном управлении // Там же, С.34-38.
5.    Харитонов  Е. О., Бровченко Н. А. Некоторые процессуальные особенности судебного рассмотрения дел о признании ордера недействительным //  Там же, С.47-52.
6.    Грошевой Ю. М.,  Нор В. Т. Мораль и уголовно-процессуальная деятельность // Там же, С.58-64.
7.    Альперт С. А. Принципы советского уголовного судопроизводства и их роль в формировании правового статуса участников процесса // Там же,  С.64-70.
8.    Богинский В. Е. Проверка показаний подозреваемого // Там же, С.70-74.
9.    Голина В. В. Пути повышения предупредительного значения представлений следователя (криминологический аспект) // Там же, С.74-78.
10.    Муравин А. Б. Мотивировка процессуальных решений следователя// Там же, С.78-82.
11.    Богословская Л. А. Сущность законного интереса личности в уголовном судопроизводстве // Там же,  С.87-93.
12.    Финько В. Д. Прокурорский надзор в стадии исполнения приговора и пути его совершенствования // Там же, С.93-99.
13.    Чвялева Е. В. Предмет юридической квалификации //  Там же,  С.103-106.
14.    Куц В. Н. О непосредственном объеме вымогательства // Там же, С.113-116.
15.    Сибилева Н. В. Некоторые вопросы допустимости доказательств в советском уголовном процессе // Там же, С.116-120.
16.    Рогожин В. А.,  Омельченко Г. Е. Некоторые вопросы применения мер пресечения к несовершеннолетним обвиняемым // Там же, С.120-124.
17.    Толочко А. Н. Мотивировка оправдательного приговора // Там же, С.124-129.
18.    Журавель В. А. Допрос потерпевшего: оценка восприятия и интерпретации // Там же, С.129-132.
19.    Устименко В. В. Специальный субъект и субъективная сторона преступления // Там же, С. 132-136.


Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з 13 жовтня 2009 р. по 30 жовтня 2009 р.

КНИГИ:

1.    Судові та правоохоронні органи України: навчально-методичний посібник / Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права / Упоряд.: А.М. Ухаль. – Ужгород: Поличка «Карпатського краю» № 6 (66), 1998. – 86 с.
2.    Джига М. В.,  Подшибякін О.С., Ухаль А.М. Розслідування посадових злочинів і вимагательства: навчальний посібник - Ужгород: Поличка "Карпатського краю" № 7 (88), 1998. - 156 с.
3.    Прокурорський нагляд в Україні: Курс лекцій для студентів юридичних ВНЗ. – Кол. авторів: Нор В.Т., Береський Я.О., Кегутич І.І. (та ін.) // За ред.  проф. В.Т. Нора. – Львів: Тріада плюс, 2002. – 280 с.
4.    Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: підручник / О. С. Захарова, В. С. Ковальський,  В. С. Лукомський; ред. В. Т. Маляренко. - 3-тє вид., перероб. і допов. - Київ: Юрінком Інтер, 2007. - 352 с. - Бібліогр.: с. 338-350.
5.    Коваленко Є. Г., Маляренко В.Т. Кримінальний процес України: підручник. - Київ: Юрінком Інтер, 2008. - 712 с.
6.    Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів: науково-практичний посібник / В. П. Бахін, Н. І. Клименко ; ред. Н. І. Клименко. - Київ : Юрінком Інтер, 2005. - 216 с.
7.    Гель А. П., Семаков Г.С., Яковець І.С. Кримінально-виконавче право України: навчальний посібник / За ред. проф. Степанюка А.Х. - Київ : Юрінком Інтер, 2008. - 624 с. - Бібліогр.: с. 604-615.
8.    Маляренко В. Т. Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: монографія. - Київ : Юрінком Інтер, 2005. - 512 с.
9.    Сучасний українсько-англійський юридичний словник: Близько 30 000 термінів і стійких словосполучень / І. І. Борисенко, В.В. Саєнко,  Н.М. Конончук, Т.І. Конончук - Київ: Юрінком Інтер, 2007. - 632 с.
10.    Кучинська О. П. Кримінально-процесуальні документи. Досудове та судове провадження: навчально-практичний посібник: - Київ: Юрінком Інтер, 2009. - 408 с. - (Законодавство).
11.    Андрушко П. П. Кримінальна відповідальність за порушення порядку здійснення господарської діяльності.  - Київ : Юрінком Інтер, 2007. - 288 с. - (Законодавство).
12.    Нікітін Ю.В. Протидія злочинності в системі забезпечення внутрішньої безпеки українського суспільства: монографія. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2009. – 373 с.
13.    Державний науково-дослідний інститут МВС України: завдання, дослідження, проблеми: Довідник / ДНДІ МВС України (урпоряд. Проценко Т.О. та ін.,  за заг. ред. Т.О. Проценка). – К.: ДНДІ МВС України. – 2009. – 174 с.: іл., табл.
14.    Народна Конституція. Обговорюємо проект Конституції Президента України Віктора Ющенка. - Київ: 2009. - 99 с.
15.    Розенфельд Н. А. Коротка методика юридичного аналізу ефективності застосування законодавства / рец.: Ю. В. Баулін, В. К. Грищук. - Київ: Юстініан, 2009. - 48 с.
16.    Матіас Гердеген. Європейське право: підручник / переклад 9-го видання, перероб. і доп. - Київ: К.І.С., 2008. - 528 с.
17.    Бадира В. А., Букалов О.П., Гель А.П., Романов М.В., Яковець І.С. Проблеми забезпечення прав засуджених у кримінально-виконавчій системі України. / За заг. ред. Є.Ю. Захарова. Харківська правозахисна група.  - Харків: Права людини, 2009. - 368 с.
18.    Мілер Вільям, Осе Гределанд, Кошечкіна Тетяна. Звичаєва корупція? Громадяни та уряд у посткомуністичній Європі / переклад з англійської  - Київ: К.І.С., 2004. - 328 с.
19.    Пилипчук В. Г. Правові основи діяльності державних органів та військових формувань у сфері національної безпеки України : навчальний посібник / рец.: О. В. Литвиненко , В. Я. Настюк. - Харків: Право, 2009. - 150 с.
20.    Лібанова Е. М. Соціально-економічні ризики і загрози бідності в Україні: методика та практика аналізу: монографія  - Харків : Право, 2008. - 208 с .

ЗБІРНИКИ:

1.    Питання удосконалення законодавства України у сфері боротьби зі злочинністю: матеріали «круглого столу» 15 травня 2007 р., Харків. – 2007. – 107 с.
2.    Кримінальний кодекс України. Практика судів України з кримінальних справ 2007-2008: збірник / упоряд.: В. В. Сташис, В. І. Тютюгін ; ред. В.В Сташис. - Київ: Юрінком Інтер, 2009. - 384 с. - (Законодавство).
3.    Відшкодування матеріальної та моральної шкоди: збірник / упоряд.: В. С. Ковальський, Л. П. Ляшко. - Київ: Юрінком Інтер, 2008. - 384 с. - (Законодавство).
4.    Кримінально-виконавче законодавство України. Кримінально-виконавчий кодекс України. Нормативно-правові акти: збірник / упоряд.: В. С. Ковальський, Ю. М. Хахуда. - Київ: Юрінком Інтер, 2005. - 432 с.
5.    Практика судів України з кримінальних справ 2001-2005: збірник / упоряд.: В. В. Сташис,  В. І. Тютюгін ; ред.: В. Т. Маляренко, В. В. Сташис. – Київ: Юрінком Інтер, 2005. - 464 с.
6.    Практика судів України з кримінальних справ 2006-2007: збірник / упоряд.: В. В. Сташис,  В. І. Тютюгін; ред. В. В. Сташис. - Київ: Юрінком Інтер, 2008. - 880 с.
7.    Нормативно-розпорядчі документи щодо наукової та науково-технічної діяльності Державного науково-дослідного інституту МВС України: Збірник нормативно-розпорядчих документів // К.: ДНДІ МВС України, 2009. – 100 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Бережний С.Д. Відповідальність за умисне вбивство з корисливих мотивів за кримінальним законодавством України. – Київ: Київський НУ ім. Тараса Шевченка, 2009. – 20 с.
2.    Гудзь Л.В. Забезпечення виборчих прав громадян України та діяльність міліції у цій сфері. – Київ: Київський НУВС, 2009. – 18 с.

ЖУРНАЛИ:

1.    Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 9.
2.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2009. - № 9. (Науково-практичний коментар Закону України «Про акціонерні товариства»).
3.    Российский следователь. – 2009. - №№ 15, 16.
4.    Вісник прокуратури. – 2009. - № 9.
5.    Вісник Верховного Суду України. – 2009 . - № 9.
6.    Законность. – 2009. - № 9.
7.    Право України. – 2009. - № 9.
8.    Государство и право. – 2009. - № 8.
9.    Наука і правоохорона. – 2009. - № 1-2.
10.    Сучасна спеціальна техніка. – 2009. - № 2.
11.    Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2009. - № 10.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос Украины.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Юридическая практика.

СТАТТІ В ЖУРНАЛІ:

1.    Каплунов В.  Преступления в сфере лесопользования: криминологическая характеристика // Законность № 9 / 2009,  С.33-35.
2.    Рябцев В., Буланова Н.  Развитие уголовно-процессуального законодательства: опыт России и Казахстана // Там же,  С.36-41.
3.    Иванцова Н., Сосновский А. Безопасность движения: уголовно-правовой аспект // Там же,  С.46-47.
4.    Селина Е. В. Допустимость доазательств и судейское усмотрение в уголовном процессе // Государство и право № 8 / 2009 , С.31-38.
5.    Бойко В., Мармаш В.  Порушення вимог кримінально-процесуального закону як підстава повернення справи до суду першої інстанції // Право України № 9 / 2009, С.110-115.
6.    Мінченко С.  Кримінологічна характеристика наркоманії та проституції: сучасний стан і тенденції // Там само,  С.116-122.
7.    Крутов В., Берлач Ю.  Правове забезпечення протидії  рейдерству в Україні // Там само,   С.133-139.
8.    Головко Т.  Гендерні аспекти покарання у Кримінальному кодексі України // Там само,  С.162-167.
9.    Полянський Т.  Принцип  неприпустимості зловживання правом у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: практика інтерпретації та застосування // Підприємництво, господарство і право № 9 / 2009,  С.14-17.
10.    Брацук І.  Конституційно-правовий механізм взаємодії права Європейського союзу та національного права держав-членів // Там само,  С.18-21.
11.    Книш С.  Особливості міжнародно-правового механізму у боротьбі з нелегальною міграцією в сучасних умовах // Там само, С.22-24.
12.    Когутич І.  До питання про місце суду серед суб’єктів використання криміналістичних знань // Там само, С.170-174.
13.    Ничитайло І.  Криміналістична ідентифікація особи за ознаками зовнішності в ході здійснення оперативно-розшукової діяльності // Там само,  С.175-178.
14.    Гель А.  Обмеження волі як покарання, альтернативне позбавленню волі на певний строк: проблеми правової регламентації // Там само,  С.183-187.
15.    Дзюрбель А.  Прокурорський нагляд як засіб виявлення, усунення слідчих помилок та запобігання їм // Вісник прокуратури № 9 / 2009, С.30-35.
16.    Берзін П. С. Деякі аспекти визначення тяжких та особливо тяжких корисних злочинів // Там само, С.36-42.
17.    Головкін Б. М. Кримінологічний аспект групової злочинної діяльності корисливого насильницького спрямування // Там само, С.43-52.
18.    Давиденко В.  Обставини, що підлягають з’ясуванню, та особливості порушення кримінальних справ про хабарництво // Там само,  С.53-58.
19.    Соколова Я.  Криміналістична характеристика незаконного переправлення осіб через державний кордон України // Там само, С.59-54.
20.    Когутич І.  Поняття та система криміналістичної техніки // Там само, С.65-69.
21.    Погорецький М. А., Коваленко Є.О. Податок на додану вартість: генезис і проблеми протидії ухиленню від його сплати та незаконному відшкодуванню // Там само, С.78-86.
22.    Пастушенко С.  Особливості затримання та взяття під варту неповнолітніх // Там само,  С.109-117.
23.    Іванцов В., Горностай А. Історія розвитку поняття замаху на злочин у правових пам’ятках Х-ХХ століть // Там само, С.122-128.
24.    Леонов Е. М. Особенности уголовно-правовой характеристики воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности // Российский следователь № 15 / 2009, С.6-8.
25.    Малиновский И. Б. Коррупция и уголовный закон // Там же, С.11-13.
26.    Мартыненко Н. Е. "Реформа" уголовного законодательства и ее влияние на квалификацию преступлений // Там же, С.14-16.
27.    Трунцевский Ю. В. О некоторых уголовно-правовых и криминологических проблемах борьбы с преступностью // Там же, С.21-23.
28.    Валов В. С. О методологических основах исследования проблем управления органами предварительного следствия // Там же, С.32-34.
29.    Гаврилов В. Я., Колбеева М.Ю. Институт предъявления обвинения: актуальные проблемы его совершенствования // Там же, С.35-37.
30.    Одинцов В. Н., Образцов А.В. Проблемы определения уголовно-процессуальных полномочий начальника органа дознания и дознавателя в уголовном судопроизводстве России // Там же,   С.38-40.
31.    Айдарбеков Ж. Т. Имущественные наказания как альтернатива лишению свободы и концептуальные вопросы гуманизации института уголовного наказания в Кыргызской Республике // Российский следователь № 16 / 2009,  С.2-3.
32.    Волкова О. В. Личная свобода как объект уголовно-правовой охраны // Там же, С.5-7.
33.    Горбунова Е. А. Кредитные правоотношения как объект уголовно-правовой охраны // Там же,  С.8-9
34.    Князев Д. С. Эвтаназия и ее уголовно-правовая оценка // Там же,  С.9-10.
35.    Макаров В. В. Общие и частные вопросы заведомой лжи  в УК РФ // Там же, С.10-12.
36.    Мартыненко Э. В. Достоинства и недостатки конфискации имущества как иной меры уголовно-правового характера // Там же,С.13-14.
37.    Рагулин И. П. Актуальные проблемы уголовной ответственности за контрабанду по законодательству Республики Молдова // Там же,  С.14-15.
38.    Старков Е. А. Уголовно-правовые средства охраны нравственности в зарубежных странах // Там же, С.16-17.
39.    Трофимов И. В. Корыстная цель в составе причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ) // Там же, С.18-20.
40.    Фуртат Е. В. Противодействие схемам легализации доходов, полученных в результате незаконной предпринимательской деятельности // Там же, С.20-22.
41.    Гаврилов Б. Я. О некоторых актуальных проблемах совершенствования предварительного следствия // Там же, С.22-26.
42.    Бакуновский П. В. Международное сотрудничество в сфере обеспечения безопасности потерпевших, свидетелей и иных лиц, содействующих расследованию // Там же,  С.26-28.
43.    Мовсиян В. Р. Начало уголовного преследования по законодательству Республики Армения: проблемы и пути их решения // Там же,  С.35-37.
44.    Романова Е. С. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных с банкротством // Там же, С.37-39.
45.    Садыков Л. Р. К вопросу об использовании запаховых следов человека при раскрытии и расследовании преступлений // Там же, С.39-40.
46.    Проценко Т. О.,  Буханевич О. М. Роль принципів у побудові системи досконалого законодавства // Наука і правоохорона № 1-2 / 2009,  С.5-9.
47.    Коваленко Ю. В. Теоретико-правові основи та практичні заходи створення державного механізму протидії корупції // Там само, С.43-49.
48.    Зозуля І. В. Оцінювання відповідності органів внутрішніх справ України вимогам континентально-європейської моделі поліцейської організації // Там само, С.57-63.
49.    Дудоров О. О. Кримінальна відповідальність: аналіз основних наукових концепцій // Там само,  С.75-84.
50.    Трубников В. М. Нове універсальне поняття об’єкту злочину // Там само, С.85-89.
51.    Берзін П. С. Кількісні характеристики наслідків та їх вплив на кваліфікацію окремих злочинів у сфері господарської і службової діяльності за Кримінальним кодексом України // Там само,  С.90-94.
52.    Расюк А. О. Обмеження права на працю як один із наслідків судимості // Там само, С.95-101.
53.    Попович В. М. Загальнотеоретичне і праксеологічне значення кримінології для протидії криміногенним процесам в Україні // Там само,  С.134-142.
54.    Клюєв М. М. Комплексний аналіз програмних документів у сфері запобігання злочинності // Там само, С.143-151.
55.    Андрушко А. В. Маргіналізація осіб похилого віку як фактор геронтологічної злочинності // Там само,  С.152-157.
56.    Семенюк В. А. Кримінологічна характеристика незаконного наркообігу в Україні // Там само,   С.158-162.
57.    Литвак О. М. Місце Державної кримінально-виконавчої служби України в системі органів державної влади // Там само, С.163-167.
58.    Боднарчук О. Г. Проблема визначення державних службовців пенітенціарної системи як посадових осіб // Там само, С.168-173.
59.    Водько М. П. Проблема гармонізації оперативно-розшукового та кримінально-процесуального законодавства // Там само, С.174-177.
60.    Кислий А. М. Особливості організації й проведення оперативно-розшукових заходів і слідчих дій під час розкриття та розслідування злочинів, учинених із використанням вибухових пристроїв // Там само, С.188-193.
61.    Янковська О. Г. Сучасний стан і перспективи реформування досудового слідства // Там само,   С.194-198.
62.    Слюсар І. М. Використання методу складання психолого-криміналістичного портрета в оперативно-розшуковій діяльності // Там само, С.199-204.

СТАТТІ В ГАЗЕТІ:

1.    Висока оцінка за протидію корупції. // Урядовий кур’єр № 188 від 13  жовтня 2009, С. 3.
2.    Шумило М. Структура кримінально-процесуальної діяльності очікує на реформу. // Юридичний Вісник України № 41 від 10-16 жовтня 2009, С. 6-7; № 42 від 17-23 жовтня 2009, С. 6-7.
3.    Подолати корупцію. (Міністерство юстиції започатковує проведення на регіональному рівні серії «круглих столів» та семінарів з роз’яснення положень нових антикорупційних законів…) // Урядовий кур’єр № 195 від 22  жовтня 2009, С. 5.
4.    Кабінет Міністрів виносить на широке громадське обговорення Проект Кримінального процесуального кодексу України. // Урядовий кур’єр № 193 від 20 жовтня 2009, С. 4.
5.    Потрібно внести зміни до законодавства, які сприятимуть недопущенню пропаганди насильства. (У Верховному Суді України в рамках спільного проекту Європейського Союзу та Ради Європи із зміццнення та захисту прав жінок та дітей в Україні… відбувся семінар щодо законодавства в сфері судового переслідування насильства проти жінок) // Юридичний Вісник України № 42 від 17-23 жовтня 2009, С. 2-3.
6.    Кільчицька І. «Альфа» і «омега» прокурорського нагляду. // Юридичний Вісник України    №  42 від 17-23 жовтня 2009, С. 14.
7.    Где земля, там и коррупция. // Голос Украины № 199 от 22 октября 2009 года, С. 1.
8.    Детская преступность становится более жестокой. // Голос Украины № 198 от 21 октября 2009 года, С. 12.


Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з  02 листопада 2009 р. по 16 листопада 2009 р.

КНИГИ:

1.    Уголовный кодекс Украины (с изменениями и дополнениями по состоянию  на 15 января 2009 года). - Харьков: Одиссей, 2009. - 312 с. - (Законы Украины).
2.    Яковець І. С. Запобіжні заходи у кримінальному процесі : науково-практичний посібник. - Харків: Вапнярчук Н.М., 2007. - 40 с.
3.    Яковець І. С. Взяття під варту та інші запобіжні заходи - що необхідно знати (як захистити свої права) : науково-практичний посібник. - Харків: Вапнярчук Н.М., 2007. - 40 с.
4.    Конституційний Суд України : лекція / Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права / Упоряд.: А. М. Ухаль. – Ужгород, 1998. - 56 с.
5.    Феминология: Словарь терминов. / Под общ. ред. О.И. Пищулиной. – Х.: Изд-во ХНУ им. В.Н. Каразина, 2002. – 291 с.
6.    Глущенко П.П. Социально-правовая защита конституционных прав и свобод граждан (теория и практика): Монография. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1998. – 374 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Москаль Д. П. Кримінально-правова характеристика згвалтування та насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом. - Київ: Київський НУВС, 2009. - 20 с.
2.    Пригара Л. І.  Юридична техніка актів правозастосування. - Київ: Київський НУВС, 2008. - 19 с.
3.    Тихомиров Д.О. Юридична діяльність в англо-американській правовій сім’ї (теоретико-правові аспекти). – Київ: Київський НУВС, 2009. – 16 с.

ЖУРНАЛИ:

1.    Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 10.
2.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2009. - № 10. (Науково-практичний коментар Лісового кодексу України).
3.    Науковий Світ. Атестаційний вісник  № 11, листопад 2009. – 32 с.
4.    Вісник прокуратури. – 2009. - № 10.
5.    Вісник Верховного Суду України. – 2009 . - № 10.
6.    Законность. – 2009. - № 10.
7.    Право України. – 2009. - № 10.
8.    Государство и право. – 2009. - № 9.
9.    Закон и жизнь. – 2009. - № 10.
10.    Вісник Національної академї прокуратури України. – 2009. - №№ 1, 2.

ГАЗЕТИ:

1.    Голос Украины.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Юридическая практика.

СТАТТІ В ЖУРНАЛІ:

1.    Лунеев В. В. Проблемы криминализации и противодействия экстремизму // Государство и право № 9 / 2009,  С.44-64.
2.    Бачило И. Л. Информационная база противодействия человека и общества коррупции // Там же,  С.65-72.
3.    Доля Е.  Уголовно-процессуальная форма и содержание уголовно-процессуальной деятельности // Законность № 10 / 2009, С.3-8.
4.    Лопашенко Н.  Коррупционные факторы: опасная трансформация нормативного толкования // Там же,  С.13-20.
5.    Сауляк О.  Нужна ли России смертная казнь? // Там же,  С.29-34.
6.    Иванова Е.  Аналоги наркотических средств и психотропных веществ // Там же,  С.38-42.
7.    Анисимов А.  Прекращение уголовных дел в связи с примирением сторон // Там же, С.43-45.
8.    Чекулаев С.  Режим исполнения наказания // Там же, С.48-50.
9.    Середа Г. П. Сучасні проблеми удосконалення прокурорського нагляду за додержанням законів при вирішенні заяв і повідомлень про злочини // Вісник Національної академії прокуратури України № 1 / 2009,   С.12-18.
10.    Дудоров О. О. Про конституційність інституту звільнення від кримінальної відповідальності // Там само,  С.40-48.
11.    Кальман О.,  Вавренюк О. Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення протидії злочинності в Україні // Там само,  С.49-54.
12.    Ярмиш Н.  Характеристика проявів волі у необережній бездіяльності при скоєнні злочину // Там само,  С.55-61.
13.    Куц В.,  Єгорова  В. Підстави та принципи криміналізації незаконного проведення дослідів над людиною // Там само,  С.62-67.
14.    Бойко А.  Особливості детермінації економічної злочинності в умовах переходу до ринкової економіки // Там само,  С.68-74.
15.    Грек Б. М. Проблеми кримінальної відповідальності за рейдерство та шляхи їх вирішення // Там само,  С.75-81.
16.    Шевченко Є.,   Соколкін В. Проблемні питання захисту прав постраждалих від злочину на стадії порушення кримінальної справи // Там само, С.110-114.
17.    Мельничук І.  Боротьба з корупцією - пріоритетний напрям у діяльності прокуратури // Вісник прокуратури № 10 / 2009, С.9-13.
18.    Войцишен В.  Протидія корупції як багатоаспектна проблема // Там само, С.14-18.
19.    Присяжнюк І. Про встановлення змісту поняття "інше володіння особи" // Там само, С.36-41.
20.    Михайленко Д.  Кримінально-правова характеристика одержання хабара за попередньою змовою групою осіб // Там само, С.42-48.
21.    Куценко О.  Особливості доказування вчинення злочинів організованими злочинними групами // Там само, С.49-57.
22.    Олійник І.  Притягнення особи як обвинуваченого: запобіжні заходи // Там само, С.58-65.
23.    Ковальов А., Горідько В. Актуальні питання профілактики тяжких злочинів проти особи через притягнення до відповідальності за злочини приватного обвинувачення // Там само, С.66-69.
24.    Строган А.  Клопотання як спосіб захисту та охорони прав, свобод та законних інтересів осіб як учасників кримінального судочинства // Там само, С.70-76.
25.    Артеменко О.  Особливості досудового провадження в кримінальних справах про діяння неосудних осіб // Там само,  С.77-80.
26.    Мичко М.  Органи обвинувачення в країнах Африки, Австралії та Океанії // Там само, С.122-124.
27.    Мамутов В., Розовский Б.  Некоторые экономико-правовые аспекты борьбы с преступностью // Вісник Національної академії прокуратури України № 2 / 2009, С.10-16.
28.    Дудоров О., Старовойтова Ю. Проблеми кримінально-правової протидії порушенням законодавства України про фінансовий моніторинг // Там само,  С.28-36.
29.    Чеботарьова Г.  Кримінально-правова характеристика предметів злочинів у сфері медичної діяльності // Там само, С.37-42.
30.    Полянський Є.  Про деякі питання кваліфікації спричинення смерті в результаті грубого порушення правил безпеки дорожнього руху // Там само,  С.42-46.
31.    Погорецький М., Бусол М. Удосконалення механізму декларування доходів та видатків осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та членів їх сімей як один із чинників зниження рівня корупції в Україні // Там само,  С.85-92.
32.    Скулиш Є.  Явище корупції: теоретико-правовий аспект // Там само, С.93-99.
33.    Дьомін Ю.  Проблеми прокурорського нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів // Там само, С.105-108.
34.    Остапець В.  Співвідношення понять "державне обвинувачення" та "кримінальне переслідування" у проекті Кримінального процесуального кодексу України // Там само, С.114-119.
35.    Хавронюк М. І. Теоретико-кримінологічне дослідження детермінації економічної злочинності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки // Там само,  С.120-122.
36.    Хавронюк М. І. Стаття 376-1 Кримінального кодексу України: здобуток чи прорахунок? // Вісник Верховного Суду України № 10 / 2009, С.6-13.
37.    Ніколаєнко Т.  Амністія та помилування як підстави звільнення від кримінальної відповідальності та покарання // Підприємництво, господарство і право № 10 / 2009, С.68-71.
38.    Швець А.  Майно як предмет злочинів проти власності // Там само,  С.76-78.
39.    Прохніцький О.  Конфіденційна інформація як предмет злочину // Там само,  С.79-82.
40.    Гель А.  Обмеження волі як покарання, альтернативне позбавленню волі на певний строк: проблеми правової регламентації // Там само,  С.83-86.
41.    Авраменко О.  Криміналістична характеристика способів викрадення людини // Там само,  С.87-89.
42.    Сикал М.  Організаційно-правові засади судового контролю за діяльністю органів та установ виконання покарань у зарубіжних країнах // Там само, С.187-189.
43.    Гонгало С.  Сучасні можливості судової техніко-криміналістичної експертизи документів та перспективи її розвитку // Право України № 10 / 2009, С.162-169.
44.    Хряпінський П.  Ефективність заохочувальних кримінально-правових норм: деякі пропозиції щодо вдосконалення законодавства // Там само,  С.170-174.
45.    Лихачов С.  Національна безпека України як об’єкт державного управління // Там само,  С.182-189.
46.    Тищенко О.  Спірні питання застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в суді першої інстанції // Там само,  С.199-205.
47.    Міловідов Р., Розенфельд Н.  Недоліки статті 209 КК України як вади застосування кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом // Там само,  С.206-210.
48.    Рось Г.  Закриття кримінальної справи зі звільненням особи від кримінальної відповідальності та презумпція невинуватості // Там само, С.232-237.
49.    Мохонько О.  Можливості реалізації принципу змагальності сторін під час затримання особи: проблеми теорії і практики // Там само, С.247-253.

СТАТТІ В ГАЗЕТІ:

1.    Краснокутський С. Боротьба з корупцією – не кампанія, а справжня війна. // Урядовий кур’єр № 201 від 30 жовтня 2009, С. 6.
2.    Виконання покарань: заміна філософської роботи // Урядовий кур’єр № 200 від 29 жовтня 2009, С. 4.
3.    Задля реформування пенітенціарної системи (У Києві відбулися презентація офісу та відкриті установчі збори Наглядової ради швейцарсько-українського проекту «Підтримка пенітенціарної реформи в Україні») // Юридичний Вісник України № 44 від 31 жовтня – 6 листопада 2009, С. 4.
4.    Декларациями коррупцию не побороть. (Комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией не поддерживает проект закона о внесении изменений в Закон «О службе в органах местного самоуправления (относительно усиления противодействия коррупции)». // Голос Украины № 205 от 30 октября 2009, С.1,2.
5.    Суспільство проти корупції. // Урядовий кур’єр № 206 від 06.11.2009, С.18.
6.    Помилование – важная государственная функция Президента: Человеколюбие и милосердие всегда отображалось в наших нормативно-правовых актах. // Голос Украины № 209 от 05.11.2009,  С. 10-11.   
7.    Закон України «Про внесення зміни до статті 101 Кримінально-процесуального кодексу України» № 1657-VI від 21 жовтня 2009 р. // Урядовий кур’єр № 209 від 11.11.2009, С. 4.


Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з 16 листопада 2009 р. по 16 грудня 2009 р.

КНИГИ:

1.    Зеленецкий В. С. Доследственное производство в уголовном процессе Украины: монография  - Харьков : Кроссроуд, 2009. - 172 с.
2.    Руководство. Общественная оценка поведения заключенных. / Авт. Шимоволос С., Яковец И. -  Москва: Издание Международной тюремной реформы / Penal Reform International, 2009. – 86 с.

ЗБІРНИКИ:

1.    Преодоление коррупции – главное условие утверждения правового государства. Межведомственный научный сборник. / Главный редактор А.И. Комарова. – М., 2009. Том 1 (39). – 576 с.
2.    Проблеми законності: Академічний збірник наукових праць / Відп. ред. В.Я. Тацій – Х.: Національна юр.акад. України, 2009. – Вип. 101. – 280 с.
3.    Проблеми законності: Академічний збірник наукових праць / Відп. ред. В.Я. Тацій – Х.: Національна юр.акад. України, 2009. – Вип. 102. – 280 с.

БРОШУРИ:

1.    Програма VI  Міжнародної науково-практичної конференції «Фармацевтичне право, судова фармація та доказова фармація в удосконаленні системи національної безпеки у медико-фармацевтичному кластері Єврорегіону «Слобожанщина», 20-21 листопада 2009 р., Харків. – 9 с.
2.    Програма «круглого столу» Захист прав людини – стратегічна складова судово-правової реформи в Україні 10 грудня 2009 року, Харків. – 9 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Дроздова І.В. Міністерство внутрішніх справ України як суб’єкт надання адміністративних послуг. – Київ: Київський НУВС, 2009. – 20 с.
2.    Лебедєва А.В. Адміністративно-правові та організаційні засади взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації. – Київ: Київський НУВС, 2009. – 16 с.
3.    Штанько А.О. Правопорушення як вид правової поведінки. – Київ: Київський НУВС, 2009. – 18 с.
4.    Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми. – Київ: Київський НУВС, 2009. – 38 с.   
5.    Гусєва К.А. Нормативно-правове забезпечення запобігання злочинам міліцією України. – Київ: Київський НУВС, 2009. – 17 с.
6.    Красота О.І. Правове регулювання діяльності спеціальних закладів (шкіл) для неповнолітніх правопорушників в Україні (1964 – 1995 рр). – Київ: Київський НУВС, 2009. – 20 с.

ЖУРНАЛИ:

1.    Бюлетень ВАК. – 2009. - № 11
2.    Український Вісник Психоневрології. – 2009.  – Випуск 2 (59). Том 2.
3.    Государство и право. – 2009. - № 10.
4.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2009. - № 11. (Публічна служба в Україні).

ГАЗЕТИ:

1.    Голос Украины.
2.    Урядовий кур’єр.
3.    Юридичний Вісник України.
4.    Юридическая практика.

СТАТТІ У ЗБІРНИКУ:

1.    Кураш Я.М. Окремі питання обгрунтування кримінально-правової відповідальності у світлі реформування кримінальної юстиції в Україні. // Проблеми законності № 101 / 2009, С. 154-164.
2.    Головкін Б.М. Кримінологічний аналіз кількісних показників корисливої насильницької злочинності в Україні. // Там само, С. 165-175    .
3.    Шостко О.Ю. Аналіз ефективності діяльності системи кримінальної юстиції у сфері протидії організованій злочинності в окремих європейських країнах. // Там само, С. 176-186.
4.    Черненок М.П. Межі примусу засуджених у кримінально-виконавчих установах України. // Там само, С. 187-193.
5.    Дудніков А.Л. Криміналістична система злочинів у сфері економіки. // Там само, С. 194-201.
6.    Пономаренко Ю.А. Поняття кримінальної відповідальності. // Проблеми законності № 102 / 2009, С. 138-147.
7.    Євдокимова О.В. Питання класифікації санкцій КК України. // Там само, С. 148-152.
8.    Лемешко О.М. Процесуальний імунітет та його вплив на ефективність застосування кримінального закону. // Там само, С. 153-162.
9.    Гродецький Ю.В. Суспільна небезпечність провокації злочину. // Там само, С. 163-172.
10.    Головкін Б.М. Множинність злочинів як елемент кримінально-правової структури корисливої насильницької злочинності. // Там само, С. 173-185.
11.    Дарнопих Г.Ю., Христич І.О. Залежність рівня регіональної злочинності економічної спрямованості від територіального розміщення об’єктів паливно-енергетичного комплексу України. // Там само, С. 186-199.
12.    Оболенцев В.Ф. К вопросу о количестве правоотношений, охраняемых от преступных посягательств. // Там само, С. 200-203.
13.    Назаров І.В. Теоретичні аспекти визначення принципів побудови судової системи. // Там само, 204-211.
14.    Михайлов В.Є. Щодо кваліфікуючих ознак зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. // Там само, С. 263-271.

СТАТТІ В ГАЗЕТІ:

1.    Відповідальність за злочини проти власності (Пленум Верховного Суду України прийняв Постанову «Про судову практику у справах про злочини проти власності». // Юридичний Вісник України № 46 від 14-20 листопада 2008 р., С. 2-3.
2.    Дроздов О. Напрями реформування Кримінально-процесуального законодавства України: щодо права на надання правової допомоги. // Юридичний Вісник України № 46 від 14-20 листопада 2008 р., С. 6.
3.    Дудін В. Кодекс, який розрахований на іншу ментальність. (Незалежна демократична Україна живе за Кримінально-процесуальним кодексом СРСР, ухваленим ще 1961 року…) // Юридичний Вісник України № 46 від 14-20 листопада 2008 р., С. 7
4.    Оніщук М. Україна потребує нового Кримінального процесуального кодексу. // Урядовий кур’єр № 217 від 23.11.2009, С.
5.    Статистикою злочинності не подолати. (На спільній нараді керівників Генпрокуратури і МВС розглядалися питання посилення протидії крадіжкам, грабежам і розбійним нападам). // Урядовий кур’єр № 218 від 24.11.2009, С. 9.
6.    Насильство у сім’ї: не терпіти і не мовчати. (Українська делегація нещодавно повернулася 3 32-ї Генасамблеї Міжнародної ради жінок, що пройшла в Йоханесбургу в Південній Африці.) // Урядовий кур’єр № 221 від 27.11.2009, С. 21.
7.    Як реформувати кримінальне судочинство. (Новий проект Кримінально-процесуального кодексу…вже отримав схвальні відгуки експертів Ради Європи) // Урядовий кур’єр № 225 від 03.12.2009, С. 6-7.
8.    Банчук О. До питання про критерії розмежування адміністративних правопорушень і злочинів. // Юридичний Вісник України № 47 від 21-27 листопада 2008 р., С. 5.
9.    Дроздов О. Напрями реформування Кримінально-процесуального законодавства України: щодо права на надання правової допомоги. // Юридичний Вісник України № 47 від 21-27 листопада 2008 р., С.6.
10.    Борисов В. Відповідність кримінального закону конституційним принципам здійснення правосуддя в Україні. // Юридичний Вісник України № 48 від 28 листопада – 4 грудня 2008 р., С. 6-7.
11.    Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення організаційно-правових основ запобігання, протидії, припинення корупції і організованої злочинності та виконання комітетами Верховної Ради України контрольних функцій» № 1692-VI від 23.10.2009. // Голос України № 218 від 18.11.2009, С. 10.
12.    Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 1675-VI від 22.10.2009 р. (ст.ст. 435, 445 ККУ) //  Голос України № 219 від 19.11.2009, С. 9.
13.    Тимошенко Ю. Україні потрібна стратегія антикорупційної політики (Щороку у світі витрачається понад один трильйон доларів на хабарі) // Урядовий кур’єр № 229 від 9 грудня 2009, С. 1.
14.    Банчук О. Реальний захист прав людини. (Проект Кримінального процесуального кодексу підготовлений з «чистого аркуша» - на основі європейських стандартів і досвіду провідних європейських країн.) // Урядовий кур’єр № 229 від 9 грудня 2009, С. 5.
15.    Лес приходится защищать от коррупции (На Киевщине усилена наблюдательная деятельность по соблюдению законодательства в сфере охраны и рационального использования лесных ресурсов…) // Голос Украины № 230 от 04.12.2009, С. 7.
16.    Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості» // Орієнтир № 52 від 9 грудня 2009, С. 7 (Урядовий кур’єр № 229 від 09.12.2009, вкладиш); Голос Украины № 232 от 08.12.2009, С. 14-15.
17.    Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення у сфері довкілля» (ст. 112 КПК, ст. 53 КпАП) //  Орієнтир № 52 від 9 грудня 2009, С. 17  (Урядовий кур’єр № 229 від 09.12.2009, вкладиш); Голос Украины № 232 от 08.12.2009, С. 15.
18.    У боротьбі з корупцією монополія недоречна (Чотирнадцять нормативно-правових актів, які було прийнято задля запобігання та протидії корупції, мають суттєво поліпшити критичну ситуацію, що склалася у державі.) // Урядовий кур’єр № 230 від 10 грудня 2009, С. 1-2.
19.    За крок до «чорного списку» FATF? (Корупцію, яка глибоко вкорінилася буквально у всі сфери нашого суспільного життя, неможливо подолати самими лише силовими методами) // Урядовий кур’єр № 230 від 10 грудня 2009, С. 2.
20.    На порядку денному – правопорядок і законність (Керівництво правоохоронних органів потребує термінових змін…) // Урядовий кур’єр № 230 від 10 грудня 2009, С. 2.
21.    Взяточничество и коррупция являются способом жизни (Президент Украины Виктор Ющенко просит Службу безопасности разобраться в ситуации, сложившейся в таможенной и налоговой службах…) // Голос Украины № 234 от 10.12.2009, С. 3.
22.    Беспальская Е. За подарок чиновнику стоимостью до 203 гривен никто не будет отвечать // Голос Украины № 234 от 10.12.2009, С. 1, 28-29.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси