Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ
    станом на 27 березня 2008 року

Книги:

1.    Кримінологічна характеристика злочинів проти життя та здоров’я особи, що вчиняються неповнолітніми: Монографія / Кол. авт.: В.В. Голіна, В.П. Ємельянов, С.Ю. Лукашевич, О.М. Самойлова,  М.Г. Колодяжний. – Х.: «Кроссроуд», 2007. – 156с.
2.    Баулин Ю.В. Причинение вреда с согласия «потерпевшего» как обстоятельство, исключающее преступность деяния.- Харьков: «Кроссроуд», 2007.- 96с.

3.    Леви А.А. Потерпевший в уголовном процессе: Конспект лекцій.-М.: РУДН, 2007.- 179 с.
4.    Пєтков С.В. Менеджмент в органах внутрішніх справ України: Монографія.-Д.:ДДУВС, 2007.-280с.
5.    Прилуцький П.В. Концепції проблеми істини у кримінальному процесі України: Монографія.-Сміла, 2006.- 200с.
6.    Медицький І.Б. Вплив соціальних факторів на злочинність в умовах становлення незалежної Української держави: Монографія. - Івано-Франківськ, 2007.-222с.
7.    Чорний Р.Л. Бандитизм за кримінальним правом України: Монографія.-К., 2007.-224с.
8.    Кримінальна відповідальність за порушення виборчих і референтних прав. Монографія / П.П.Андрушко, І.О. Зінченко, С.Я. Ліхова та ін; за заг. ред. В.П. Тихого.- Х., 2008.-344
9.    Басай В.Д., Фріс П.Л., Стадніченко С.Л. Порівняльне кримінальне право республіки Польщі та України у контексті Європейського союзу./ Івано-Франківськ – Ополє 2007.

Газети:

1.    Юридическая практика
2.    Голос України
3.    Урядовий кур’єр
4.    Юридичний вісник України
5.    Зеркало недели

Збірники:

1.    Проблеми професійної підготовки слідчих: матер. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, ДДУВС, 27 квітня 2007).-Д.: Дніпр.держ.ун-т вн. Справ, 2007.-160с.
2.    Совет Европы: 800 миллионов европейцев
3.    Актуальні проблеми реформування крим.-проц .законодавства: матер. круглого столу (м. Дніпропетровськ, ДДУВС, 27 квітня 2007).-Д.: Дніпр.держ.ун-т вн. Справ, 2007.-84с.
4.    Історія конституційного законодавства України: зб. документів / упоряд. В.Д. Гончаренко.-Х.: Право, 2007.-256с.
5.     Актуальні проблеми протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин у сучасних умовах: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, ДДУВС, 12 жовтня 2007).-Д.: Дніпр.держ.ун-т вн. Справ, 2007.-360с.
6.     Юридична наука та правоохоронна діяльність: мат. міжвузівської наук.-практ. конференції молодих учених «Проблеми боротьби зі злочинністю очима майбутніх правоохоронців» (15.05.06) Вип.. 7.-2006. Д.: ДДУВС, 2007.-228с.
7.    Практика розгляду кримінальних справ (узагальнення) / Упоряд. В.В. Британчук :    К.-2006.- 208с.
8.    Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування. Матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 21 березня 2007 р.- К.: 2007.-320с.
9.    Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації. Матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 20 червня 2007 р.- К.: 2007.-304с.
10. Звіт про діяльність АПрН України у 2007р. – Харків: Право, 2008.-268с.
11.    Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Збірник наукових праць.; Ред.. кол.: М.Л.Цимбал, В.Ю.Шепітько, Л.М. Головченко та ін. – Х.: Право, 2007.-Вип.7.- 576 с.    
12.    Вісник АПрН України № 4 (51), 2007 р.
13.    Академічні читання (2005 – 2007). Вип.1/ За заг. ред. В.Я. Тація.-К., 2008.- 112с.
14. Тенденции развития современного права: теоретические проблемы. Сборник статей (по матеріалам конференции 18 мая 2007 г.). Том 1. Краснодар, 2007.- 214с.
15. Тенденции развития современного права: теоретические проблемы. Сборник статей (по матеріалам конференции 18 мая 2007 г.). Том 2. Краснодар, 2007.- 268с.
16. Тенденции развития современного права: теоретические проблемы. Сборник статей (по матеріалам конференции 18 мая 2007 г.). Том 3. Краснодар, 2007.- 248с.
17.    Судова практика Вищого Адміністративного суду України: Зб. нормативних актів. – К., 2007. – 416 с.

Журнали:

1.    Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) № 16/ 2007
2.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України №12, 2007. Митний кодекс України, регулювання митної справи
3.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України №1, 2008. Право власності на об’єкти нерухомого майна
4.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України №2, 2008. Туристичні послуги в Україні
5.    Вісник прокуратури №  12, 2007
6.    Вісник прокуратури №  1, 2008
7.    Вісник прокуратури №  2, 2008
8.    Бюлетень Вищої атестаційної комісії України № 1, 2008
9.    Бюлетень Вищої атестаційної комісії України № 2, 2008
10.    Бюлетень Міністерства юстиції України № 1, 2008
11.    Бюлетень Міністерства юстиції України № 2, 2008
12.    Российский следователь № 21, 2007
13.    Российский следователь № 22, 2007
14.    Российский судья № 12, 2007
15.    Юридична Україна № 1, 2, 2008
16.    Государство и право, ноябрь, 2007
17.    Государство и право, декабрь, 2007
18.    Государство и право, январь, 2008
19.    Право України №1, № 2, 2008
20.    Уголовное право № 6, 2007 (ноябрь – декабрь)
21.    Підприємство, господарство і право № 2 (146), 2008
22.    Фінансове право № 2, 2007
23.    Законность № 10, 2007
24.    Науковий світ № 2, № 3, 2008
25.    Вісник ВС України № 11, 12, 2007; № 1,  2008; № 2, 2008

Автореферати:

1.    Дадаєев Х.М. Уголовная ответственность за незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. Краснодар – 2007.
2.    Бездольный В.В. Категории тяжких и особо тяжких преступлений: юридическая характеристика и корреляция с институтами уголовного права. Краснодар – 2007.
3.    Заруба П.І. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері приватизації. Київ – 2007.
4.    Ганжа Ю.В. Преступления против чести и достоїнства личности? Уголовно-правовая и криминологическая характеристика. Краснодар – 2007.
5.    Иванов А.А. Злостное уклонение от погашения кредитной  задолженности  (ст. 177 УК РФ): совершенствование законодательного описания диспозиции статьи и отдельные аспекты его предупреждения. Краснодар – 2007
6.    Ігнатов О.М. Попередження насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ України. Київ -2007
7.   Мусієнко О.Л. Теоретичні засади розслідування шахрайства в сучасних умовах. Харків – 2007.
8.     Шерстюк В.М. Організаційно-правові та морально-психологічні засади судово-експертної діяльності. Харків – 2007
9.    Яковенко О.О. Адміністративно-правові засади реалізації контролю у сфері оподаткування як функції управління. Київ – 2007
10.    Ковальов В.В. Взаємодія слідчого з працівниками експертної служби МВС України. Київ – 2008.
11.    Савченко А.В. Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та федерального кримінального законодавства США. Київ – 2008.
12.    Пустовіт О.В. Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Київ – 2008.
13.    Лебедєв О.П. Організаційно-правові засади державного контролю діяльності учасників фінансового ринку України. Київ – 2008.
14.    Дєєв М.В. Достатність доказів у кримінальному процесі України. Київ – 2008.
15.    Золотарьов А.І. Звільнення від кримінальної відповідальності від покарання та його відбування за злочини у сфері господарської діяльності. Київ – 2008.
16.    Хилюк С.В.  науки кримінального права України після відновлення її державної незалежності (питання особливої частини). Львів – 2008.

Брошури:

1.    Методичні  рекомендації щодо розслідування злочинів за фактами порушень виборчого законодавства.
2.    Методичні  рекомендації щодо окремих особливостей розслідування кримінальних  справ про злочини у сфері інтелектуальної власності.
3.    Методичні  рекомендації щодо особливостей огляду місця події у кримінальних справах про авіаційні катастрофи.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ
    станом на 5 травня 2008 року

Книги:

1.    Сергій Головатий Верховенство права. У трьох книгах. – К. -2006

Газети:

1.    Юридическая практика
2.    Голос України
3.    Урядовий кур’єр
4.    Юридичний вісник України
5.    Зеркало недели
6.    Закон і обов’язок

Збірники:

1.    Питання боротьби зі злочинністю. Зб. наукових праць. Випуск 15.- Х.:2008. – 324 с.
2.    Актуальні проблеми протидії злочинності в Україні. Матеріали науково-практичного семінару (21 березня 2008 року, ДДУВС). – Д., 2008. – 212 с.

Журнали:

1.    Юридична Україна №  3, 2008
2.    Вісник Академії прокуратури України № 4, 2007
3.    Вісник прокуратури № 3, 2008
4.    Бюлетень ВАК України № 3, 2008
5.    Право України № 3, 2008
6.    Підприємство, господарство і право № 3, 2008
7.    Российский следователь № 2, 3, 4, 5,  2008
8.    Российский судья  № 1, 2, 2008
9.    Уголовное право № 1, 2008 (январь-февраль)
10.    Государство и право № 2 (февраль), 2008
11.    Бюлетень Міністерства юстиції України № 3, 2008
12.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України № 3, 2008. Виконавче провадження. Законодавство. Судова практика.
13.    Вісник Верховного суду України № 3 (91), 2008
14.    Законность № 1, № 2, 2008-05-05

Автореферати:

1.    Узунова О.В. Міжнародно-правові договори України як джерела кримінально-процесуального права. Київ – 2008
2.    Турищева Н.Ю. Преступления против избирательных прав и прав на участие в референдуме: уголовно-правовой анализ и перспективы совершенствования законодательного описания ( по материалам Краснодарского края). Краснодар – 2007

Брошури:

1.    Шепітько В.Ю. Довідник слідчого. – Вид. 3-тє, переробл. і доп. - К., 2008. – 208 с.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ
    станом на 26 травня 2008 року

Книги:

1.    Мірошниченко С.С. Діяльність прокуратури з попередження організованої злочинності : монографія / К., 2008. – 212 с.
2.    Потерпілий від злочину (міждисціплінарне дослідження) / Колектив авторів. За заг. ред. Ю.В. Бауліна, В.І.Борисова. – Х.: Вид-во Кроссроуд, 2008. – 364 с.
3.    Хабібуллін Вадим. Шлях до успіху і правничого майбутнього. Радянський Союз / Незалежна Україна / В. Хабібуллін. – К.: Юстиніан, 2008. – 207 с.

Газети:

1.    Юридическая практика
2.    Голос України
3.    Урядовий кур’єр
4.    Юридичний вісник України
5.    Зеркало недели
6.    Закон і обов’язок

Збірники:

1. Офіційна Україна сьогодні, 2008 рік.
2. Хто є хто в місцевому самоврядуванні України, Київ 2007
3. Актуальные проблемы криминологии и криминальной психологии: Сб. научных статей / Под ред. М.Ф. Орзика, В.Н. Дрёмина. – О.: Феникс, 2007. – 360 с.
4. Міжнародні стандарти незалежності суддів: Збірка документів. - К., 2008. – 184 с.
5. Права людини і громадянина: можливості удосконалення конституційних гарантій: Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина. Вип.. 18. – Львів, 2008. – 70 с.
6.    Информационное обеспечение правоохранительной деятельности: проблемы, тенденции, перспективы. Сборник научных статей.- Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2007. – 244 с.
7.    Особливості взаємодії спеціальних підрозділів «К» Служби безпеки України з іншими правоохоронними органами у сфері протидії контрабандній діяльності: Матеріали наук.-практ. конф., 23 листоп. 2007 р., м. Харків / Редкол. С.Кучерина. – Х.: Оберіг, 2008. – 168 с.
8.    Досудове слідство: проблемні питання та шляхи їх вирішення: матеріали наук.-практ. Конференції, 1 червня 2007 р.; м.Харків / редкол.: С.Кучерина. – Х.: 2007.- 360 с.
9.    Попередження насильства над дітьми. Інформаційно – методичні матеріали та аналіз нормативно-правової бази. Укладач: Журавель Т.В.; Авт. колектив: Грицевич О.В., Лозова О.М. – К.: Видавничий дім «КАЛИТА», 2007. – 224 с.
10.    Виявлення, попередження і розгляд випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми. Методичні матеріали. – К.: Видавничий дім «КАЛИТА», 2007. – 56 с.

Журнали:

1.    Юридична Україна №  4, 2008
2.    Вісник  прокуратури № 5 (83), 2008
3.    Вісник прокуратури № 4, 2008
4.    Бюлетень ВАК України № 4, 2008
5.    Право України № 4, 2008
6.    Вибори та демократія № 1 (15), 2008
7.    Юрист, дайджест
7.    Российский следователь № 6, 7, 8,  2008
8.    Российский судья  № 3, 2008
9.    Государство и право № 3 (март), № 4 (апрель), 2008
10.    Бюлетень Міністерства юстиції України № 4, 2008
11.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України № 4, 2008. спадкування за законодавством України. Коментар. Судова практика.
12.    Вісник Верховного суду України № 4 (92), 2008
13.    Законность № 3, 2008

Автореферати:

1.    Ніколаєнко Т.Б. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки. Київ – 2008
2.    Снігур В.М. Міграційний режим в Україні. Київ - 2008
3.     Бортняк Ф.В. Форми та методи діяльності державної виконавчої служби. Київ - 2008

Брошури:

1.    Владимир Зеленецкий Диалектика жизни: Поэтический сборник / Лит. Ред. И предисл. Проф. А.Поповского. – Д.: Днепроп. гос. ун-т внутр. дел, 2008. – 40 с.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ
    станом на 25 червня 2008 року

Книги:

1.    Овчаренко О.М. Доступність правосуддя та гарантії його реалізації: Монографія. – Х.: Право, 2008. – 304 с.
2.    Козлов П.П., Нікітін Ю.В., Стрєлков Л.О. режим виконання кримінальних покарань: Монографія. – К.: КНТ, 2008. – 272 с.
3.    Пилипчук В.Г. Формування теоретико-правових основ забезпечення державної безпеки України (кінець XX – початок XXI століття): Монографія.–К. НКЦ СБУ. – 2008.-256 с.
4.    Антипенко В.Ф. Теории мирового развития и антитеррористическое право. Логика сопрягаемости: Монография. –К., 2007. – 440 с.
5.    Настюк В.Я. Адміністративно–правові режими у сфері національної безпеки та протидії тероризму: Монографія. – К.: НКЦ, 2008. – 245 с.

Газети:

1.    Юридическая практика
2.    Голос України
3.    Урядовий кур’єр
4.    Юридичний вісник України
5.    Зеркало недели
6.    Закон і обов’язок

Збірники:

1.    Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип.. 39.- К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2008. – 760 с. 
2.    Захист прав інтелектуальної власності: законодавче регулювання та правозастосування (узагальнення судової практики) / Автори-упорядники: Г. О. Андрощук, О.П. Орлюк / Верховна Рада України – К.: Парламентське вид-во, 2007. – 344 с.
3.    Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права: Тези доповідей міжнар. науково-практичної конференції, 23-24 листопада 2007 року / НДІ фінансового права. – К.: ПП «Укртехнопрінт», 2008. – ч. 2. – 88 с.

Журнали:

1.    Юридична Україна №  5, 2008
2.    Вісник  Академії правових наук України № 1 (52), 2008
3.    Наука та наукознавство. Міжнародний науковий журнал  № 1 (59), 2008
4.    Бюлетень ВАК України № 5, 2008
5.    Право України № 5, 2008
6.    Науковий світ  № 4, № 5, № 6,  2008
7.    Підприємство, господарство і право № 4,  №5, 2008
8. Інформаційний бюлетень. Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю.  №  7-9, № 10-12, 2008
9.    Российский судья  № 4, 2008
10. Всник Верховного суду України № 5 (93), 2008
11. Законность  № 4, 2008
12. Уголовное право № 2 (март – апрель), 2008
13. Бюлетень законодавства і юридичної практики України № 5, 2008. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди

Автореферати:

1.    Слубський І.Й. Адміністративна відповідальність юридичних осіб. Київ – 2008
2.    Перощук З.І. Правові засади доходів і видатків місцевих бюджетів в Україні. Київ - 2008
3.    Сергєєва Д.Б. Зняття інформації з каналів зв’язку: кримінально-процесуальні і криміналістичні засади. Київ – 2008
4.    Черкашина М.К. Юридичні гарантії права природокористування. Харків - 2008
5.    Ковтуненко Л.П. Ситуаційна зумовленість тактики слідчих дій. Харків – 2008
6.    Кузьмичів Л.В. Принципи розкриття злочинів. Київ -2008
7.    Білоусов А.С. Криміналістичний аналіз об’єктів комп’ютерних злочинів. Київ - 2008.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ
    станом на 23 жовтня 2008 року

Книги:

1.    Адміністративна юстиція України: проблеми теорії і практики. Настільна книга судді. / За загальною редакцією О.М. Пасенюка. – К.: Істина, 2007. – 608 с.
2.    Українсько-російський словник спеціальних термінів криміналістичної експертизи холодної зброї / Авдєєва Г.К., Дьяченко О.Ф., Рябухіна В.О. – Х.: ХНДІСЕ, 2008. – 208 с.

Газети:

1.    Юридическая практика
2.    Голос України
3.    Урядовий кур’єр
4.    Юридичний вісник України
5.    Закон і обов’язок

Брошури:

1.    Пам’ятка про попередження необережних злочинів. Харків, 2006
2.    Пам’ятка про попередження насильства. Харків, 2006
3.    Пам’ятка про попередження зґвалтування. Харків, 2006
4.    Пам’ятка про попередження грабежу. Харків, 2006
5.    Пам’ятка про попередження хуліганства. Харків, 2006

Збірники:

1.    Матеріали до наради за участю Президента України В.А. Ющенка «Щодо реалізації національної антикорупційної стратегії та інституційного забезпечення цілісної антикорупційної політики».  Квітень, 2008 рік,  Київ.
2.    Слідча практика України. – Вип. 6. – Х.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2007. – 186 с.
3.    Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2007. - № 3 (34). – 368 с.

Журнали:

1.    Право України № 8, №9, 2008
2.    Вісник прокуратури № 8,  № 9, 2008
3.    Бюлетень ВАК  №  6, 2008
4.    Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю.  №  17, 2007
5.    Підприємство, господарство і право № 6, № 8, № 9, 2008
6.    Наука та наукознавство № 2 (60), 2008
7.    Науковий світ № 9 (122), 2008
8.    Юридична Україна № 8, 2008
9.    Российский следователь  №  14, № 15, № 16, 2008
10.    Российский судья  № 8, № 9, 2008
11.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України  № 8, 2008

Автореферати:

1.    Кухнюк Д.В. судовий прецедент як джерело кримінально-процесуального права України. Київ – 2008
2.    Мельник Р.І. Кримінально-правова характеристика завідомо незаконних затримання, приводу, арешту та затримання під вартою (ст. 371 КК України).


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ
    станом на 15 грудня 2008 року

Книги:

1.    Портнов А.В. Правове регулювання конституційного судочинства в Україні: доктрина, суб’єкти і форми конституційного судочинства, створення нових процесуальних інститутів: монографія / А.В. Портнов . – К.: Логос, 2008. – 202 с.
2.    Кримінальні покарання в Україні – «Донецький меморіал», Донецьк, 2007, 36 стор.

Газети:

1.    Юридическая практика
2.    Голос України
3.    Урядовий кур’єр
4.    Юридичний вісник України
5.    Закон і обов’язок

Збірники:

1.    Проблеми альтернативного судочинства в України: Матеріали Першого Львівського міжнародного форуму. – Львів: ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2008. – 224 с.
2.    Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права.: Матеріали Венеціанської комісії, ОБСЕ/БДІПЛ, ПАРЄ / За ред. Ю. Ключковського.– К.: ФАДА, ЛТД, 2008. – 340 с.
3.    Концепція державної політики у сфері кримінальної юстиції та забезпечення правопорядку в Україні та відповідні законопроекти.
4.    Демократія та право: проблеми взаємовпливу і взаємозалежності: Матеріали міжнар. наук. конф. (26 жовтня 2007 р., м. Київ) / За ред. акад.. АПрН України О.В. Скрипника. – Х.: Право, 2008. – 296 с.
5.    Кримінологія в Україні та протидія злочинності: (зб.наук.статей / за ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна). – Б-ка журналу «Юридичний вісник». – О.: Фенікс, 2008. – 318 с.

Журнали:

1.    Підприємство, господарство і право № 10, 2008
2.    Бюлетень ВАК України № 8, № 11, 2008
3.    Вибори та демократія № 3 (17), 2008
4. Інформаційний бюлетень, № 3, 2008. Періодичне видання Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю (МНДЦ).
5. Вісник Верховного Суду України № 11, 2008

Автореферати:

1.    Стрельченко О.Г. Заохочення як метод управління у сфері охорони здоров’я. Київ – 2008.
2.    Дем’яненко Ю.І. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності приватного життя. Харків – 2008
3.    Копотун І.М. Громадський порядок як об’єкт кримінально-правової охорони. Київ – 2008
4.    Левченко Ю.О. Запобігання злочинам, що вчиняються у нафтогазовому комплексі України. Київ – 2008
5.    Шевчук Р.М. Правові та організаційні засади інформатизації навчального процесу у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України. Київ - 2008.


Перелік літератури, що надійшла до
бібліотеки ІВПЗ з 16 грудня 2008 по  31 грудня 2008 року

КНИГИ:

1.    Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. – Харків: Право, 2004. – 304 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1.    Матвійчук В.К. Кримінально-правова охорона навколишнього природного середовища: проблеми законодавства,  теорії та практики. Київ – 2008.

ЖУРНАЛИ:

1.    Наука та наукознавство. – 2008. - №3. – 155с.
2.    Наука та наукознавство. – 2008. - №4. – 192с.
3.    Наука і правоохорона. – 2008. - №1. – 173с.
4.    Право України. – 2008. - №12. – 188с.
5.    Вісник Національної академії прокуратури України. – 2008. - №3. – 128с.
6.    Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2008. - №12. – 48с.
7.    Юридична Україна. – 2008. - №12. – 144с.
8.    Российский судья. - 2008. - №10. – 48с.

ГАЗЕТИ:

1.    Юридическая практика
2.    Голос України
3.    Урядовий кур’єр
4.    Юридичний Вісник України
5.    Закон і обов’язок

СТАТТІ В ЖУРНАЛІ:

1.    Горленко В.А. Развитие контрольных функций суда в области уголовного процесса. «Контрольные функции суда в области уголовного процесса будут более эффективными, если судебный контроль будет осуществляться за законностью прекращения и приостановления уголовных дел…» // Российский судья  №10/2008, стр. 8.
2.    Кутуев Э.К., Лебедев В.В.  Участие свидетеля в уголовном судопроизводстве: опыт совершенствования уголовно-процессуальной защиты при расследовании преступлений экономической направленности. // Российский судья  №10/2008, стр. 32.
3.    Едуард Кісілюк. Юридична природа кваліфікуючих ознак складу злочину. // Юридична Україна №12/2008, стор. 112.
4.    Володимир Мельничок. Криміналістична характеристика соціально-психологічних та вікових особливостей мотивації криміногенної поведінки неповнолітніх. // Юридична Україна №12/2008, стор. 117.
5.    Оксана Павлік. Міжнародно-правові підходи щодо захисту прав потерпілого у кримінально-виконавчому законодавстві. // Юридична Україна №12/2008, стор. 122.
6.    Володимир Тихий. Сучасні проблеми застосування і вдосконалення кримінально-правових норм про відповідальність за злочини проти громадської безпеки. // Вісник Національної академії прокуратури України № 3/2008, стор. 39.
7.    Андрій Бойко. Недоліки правового регулювання як один із чинників сучасної економічної злочинності в Україні. // Вісник Національної академії прокуратури України № 3/2008, стор. 44.
8.    Євген Невмержицький. Механізми протидії корупції: стан та проблеми вдосконалення. // Вісник Національної академії прокуратури України № 3/2008, стор. 62.
9.    Тацій В.  60 років загальній декларації прав людини. // Право України № 12/2008, стор 17.
10.     Лобойко Л. Новий кримінальний процесуальний кодекс України: яку музику виконують його розробники? // Право України № 12/2008, стор 92.
11.     Мохонько О. Про поняття принципу в кримінальному процессі: теоретико-методологічний аспект. // Право України № 12/2008, стор 105.
12.    Невмержицький Є. Інститути громадянського суспільства у протидії корупції. // Право України № 12/2008, стор 126.
13.    А.А.Музика, О.М.Готін. Проблема «морального переосмислення» соціальної цінності кримінально-правових заборон. // Наука і правоохорона №1/2008, стор. 23.
14.     П.Л.Фріс. Реалізація кримінально-правової політики в діяльності органів внутрішніх справ. // Наука і правоохорона №1/2008, стор. 31.
15.    В.О.Навроцький. Чому законодавець та правозастосовна практика байдужі до рекомендацій кримінально-правової науки? // Наука і правоохорона №1/2008, стор. 37.
16.    П.П.Андрушко. Об’єкт кримінально-правової охорони, об’єкт злочину, об’єкт злочинного посягання та об’єкт злочинного впливу: основний зміст понять та їх співвідношення. // Наука і правоохорона №1/2008, стор. 55.
17.    В.Ф.Ущаповський. Проблеми вдосконалення законодавчого забезпечення діяльності ОВС (спецпідрозділів), спрямованих на боротьбу з організованою злочинністю. // Наука і правоохорона №1/2008, стор. 139.
18.    О.Н.Ярмиш. Перспективний напрям кримінологчних досліджень. // Наука і правоохорона №1/2008, стор. 164.

СТАТТІ В ГАЗЕТІ:

1.    «Боротись чи попереджати?». Старе правило, що битви виграють маршали, а програють солдати, цілком підходить до роботи правоохоронців. Адже навіть найменше зростання рівня злочинності негайно викликає шквал критики насамперед на адресу солдатів правопорядку, а не  «штабів», які мали б своєчасно реагувати на суспільні виклики та попереджати виникнення умов, що потенційно провокують негативні явища». // Урядовий кур’єр № 237 від 17.12.2008.
2.     «Злочинні доходи як об’єкт оподаткування». Відповідно до п.п. 4.2.16 п. 4.2 ст. 4 Закону України від 22 травня 2003 р. № 889-IV» (далі – Закон від 22 травня 2003 р.) до  складу загального місячного  оподатковуваного доходу включаються, зокрема, кошти або майно, отримані платником податку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із законом, у сумах, підтверджених обвинуваченим вироком суду, незалежно від призначеної ним міри покарання. // Юридичний Вісник України № 51 від 20-26.12.2008, стор. 6-7.
3.    «Світова спільнота проти тероризму». Влада Пакистану збирається  заборонити діяльність «Джамаатуд-Дава». // Юридичний Вісник України № 51 від 20-26.12.2008, стор. 9
4.    «Дещо про колізії в конституційному праві». Сьогодні процесу формування національї правової системи властива тенденція до задоволення миттєвих потреб у правовому регулюванні тієї чи іншої сфери суспільних відносин. Як наслідок – правові колізії в чинному законодавстві та на практиці. Це продукує той поживний субстрат,  на якому зростають зловживання, корупція, правовий та політичний волюнтаризм. //  Юридичний Вісник України № 51 від 20-26.12.2008, стор. 10-11.
5.    «З метою гуманізації системи». Як ми вже писали, 5 грудня у Державному департаменті України з питань виконання покарань відбувся круглий стіл на тему: «Сприяння процесу гуманізації кримінально-виконавчої системи шляхом впровадження елементів пробації та відновного правосуддя...  // Закон і обов’язок    № 51 від 19.12.2008, стор. 1.
6.    Закон Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства по противодействию насилию в семье. // Голос Украины № 240 от 16.12.2008.
7.     «Игорь Калетник: Наступит время – и правоохранительным органам придется предоставить гражданам подробный отчет о своей работе и ее эффективности».          В декабре 2007 года начал свою работу Комитет Верховной Рады Украины шестого созыва по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией...// Голос Украины № 243 от 19.12.2008 стр. 4.
8.     «То ли еще будет, ой-ой-ой». Минюст обнародовал ряд документов, изменяющих подзаконное регулирование нотариата, причем статус некоторых из них вообще не ясен... // Юридическая практика № 52-53 от 23.12.2008, стр. 9.
9.    «Реформированию – системный подход». Одной из основных проблем является проблема определения термина «правоохранительные органы». Законодатель очень нечетко, противоречиво и непоследовательно определил это понятие в разных законах Украины, которые так или иначе касаются деятельности правоохранительных органов... // Юридическая практика № 52-53 от 23.12.2008, стр. 17.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси