Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ
станом на 29 травня 2007 року

Книги:

1.    Корж І.Ф. Адміністративно-правове регулювання соціального забезпечення у сфері державної безпеки: Науково-практичний посібник. – К.: НКЦ СБ України, 2007. – 252 с.
2.    Бабурин В.В. Квалификация уголовно-правового риска: монография / В.В.Бабурин. – М.: Илекса, 2006. – 132 с. – (Серия «Борьба с преступностью: вчера, сегодня, завтра»).

Журнали:

1.    Науковий світ  № 5 / 2007.
2.    Российский судья  № 3 / 2007.
3.    Российский судья  № 4 / 2007.
4.    Российский следователь  № 8 / 2007.

Статті в газетах:

1.    Причини тортур – і в законодавстві, і в усталеній практиці діяльності правоохоронних органів // ЮВУ  № 18, 5 – 11 травня 2007 року, с. 6
2.    Перспективи удосконалення Кримінального кодексу України // ЮВУ  № 19, 12 – 18 травня 2007 року, с. 1, 6-7
3.    Взяття під варту: проблеми залишаються // Там само, с. 8
4.    Характеристика вини у кримінальному праві // ЮВУ  № 20, 19 – 25 травня 2007 року, с. 8
5.    Следователи с депутатским мандатом // Юридическая практика  № 20, 15 мая 2007 года, с. 7

Збірники:

1.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України  № 4. – 2007. – Житлове законодавство. Комунальні послуги. Тарифи та пільги. – 416 с.
2.    Вісник АпрН України  № 1 / 2007 – збірник наукових праць. – 314 с.
3.    ЗУ Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексів України щодо гуманізації кримінальної відповідальності (Проект вноситься народним депутатом України В.М. Стретовичем ).

Автореферати:

1.    Алексєйчук В.І. Огляд місця події: тактика і психологія. Харків – 2007.
2.    Фунікова О.В. Теоретичні основи класифікації запитань у криміналістиці.       Харків – 2007.
3.    Капустіна М.В. Методика розслідування крадіжок вантажів на залізничному транспорті, вчинених злочинними групами. Харків – 2007.
4.    Лукаш А.С. Згвалтування: кримінологічна характеристика, детермінація та їх попередження. Харків – 2007.
5.    Полянський Є.Ю. Призначення покарання за кримінальним правом США.       Одеса – 2007.
6.    Столбовий  В.М. Регулювання зовнішньої  міграції адміністративно-примусовими методами. Київ – 2007.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ
станом на 1 червня 2007 року

Журнали:

1.    Бюлетень Вищої атестаційної комісії України  № 5 / 2007

Статті в журналах:

1.    Є.Скулиш. Вирішення питань захисту в Україні жертв транснаціональної торгівлі людьми // Вісник Академії прокуратури України  № 1 / 2007, с. 58
2.    П.Хряпінський. Структура заохочувальних кримінально-правових норм // Там само, с. 64
3.    П.Діхтієвський, О.Гогусь. Актуальні питання державного забезпечення безпеки суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності: організаційно-правові заходи // Там само, с. 71
4.    М.Погорецький. Засоби пізнання злочину в кримінальному процесі та в оперативно-розшуковій діяльності // Там само, с. 77
5.    Л.Давиденко, В.Куц. Кримінальне переслідування як форма прокурорської діяльності у сфері протидії злочинності // Там само, с. 83
6.    М.Гаращук. Психологічні аспекти адекватності покарання у виді позбавлення волі соціально-правовій природі злочину // Підприємництво, господарство і право        № 5 / 2007, с. 134
7.    В.Гримайло. Неоднорідне психічне ставлення особи до обставин вчиненого нею злочину: загальна постановка проблеми //Там само, с. 137
8.    Н.Карпов, Т.Панасюк. Кримінально-правовий, кримінально-процесуальний та віктомологічний аналіз поняття „потерпілий” // Там само, с. 142
9.    О.Коломієць. Питання участі захисника під час розслідування злочинів у сучасних умовах // Там само, с. 146
10.    Незалежність судової влади в особі судді – запорука демократичної держави // Там само, с. 160
11.    Шишкіна Е. Формування європейських стандартів захисту прав осіб, позбавлених волі // Право України  № 5 / 2007, с. 27
12.    Користін О. Сутність легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом // Там само, с. 60
13.    Піщенко Г. Характеристика загальнокримінальної корисливої злочинності та її детермінація // Там само, с. 74
14.    Костін М. Реалізація у кримінальному процесі особистих і публічних інтересів // Там само, с. 88
15.    Рогатинська Н. Процесуальний статус захисника та його участь у кримінальному судочинстві // Там само, с. 96
16.    Косець Д. Реабілітація засудженого при встановленні фальсифікації доказів // Там само, с. 122

Статті в газетах:

1. Правосуддя: політизація і тиск // ЮВУ  № 21, 26 травня-1 червня 2007 року, с. 5


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ
станом на 19 червня 2007 року

Книги:

1.    Миронова В.О. Проблеми кримінальної відповідальності за порушення законів та звичаїв війни: Монографія / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.П. Ємельянова. – Х.: Право, 2007. – 152 с.
2.    Тихий В.П. Відповідальність за злочини проти громадської безпеки: Науково-практичний коментар. – К.: НКЦ СБ України. – 2007. – 92 с.

Журнали:

1.    Науковий світ  № 6 / 2007

Статті в журналах:

1.    О.Куценко. Доказування у справах щодо торгівлі людьми // Вісник прокуратури 5/2007, с. 32
2.    С.Зеленковський. Значення даних про особу потерпілого для правильної кваліфікації вбивства // Там само, с. 46
3.    Д.Черних. Протидія „рейдерству”: теоретико-правовий аспект // Там само, с. 64
4.    О.Михайленко, Н.Бородовська. Соціологічні дослідження щодо засуджених до позбавлення волі // Там само, с. 70
5.    А.Пухтецька. Нормативно-правове закріплення принципу верховенства права в чинному законодавстві України // Юридична Україна  № 5 / 2007, с. 33
6.    Ю.Гурджі. Поняття і механізм забезпечення правової захищенності особи в кримінальному процесі // Там само, с. 76
7.    О.Сердюк. Методологічні проблеми застосування якісних методів у соціально-правових дослідженнях злочинності // Там само, с. 84
8.    А.Строган. Співвідношення загальних і додаткових (спеціальних) ознак суб'єкта злочину // Там само, с. 90
9.    М.А.Мороз. Повторність та сукупність злочинів: окремі питання кваліфікації // Вісник ВСУ  №  5 / 2007, с. 35
10.    Бельгарова Н.В. Уголовное осуждение и сходные с ним институты в зарубежном уголовном законодательстве: сравнительно-правовой анализ // Российский следователь  № 9 / 2007, с. 12
11.    Ибрагимов С.М. К вопросу о низменном мотиве преступления // Там же, с. 20
12.    Саркисян К.А. Ответственность потерпевшего за лжесвидетельство // Там же, с.22
13.    Хромов И.Л. Международно-правовое сотрудничество оперативно-розыскных органов в борьбе с преступностью иностранцев // Там же, с. 37
14.    Волков К.А. Торговля несовершеннолетними: вопросы ответственности и совершенствования практики правоприменения // Российский следователь             № 10 / 2007, с. 7
15.    Орлов Д.В. Практическая значимость теории уголовно-правовой давности // Там же, с. 10
16.    Корягина С.А. Анализ динамики состояния и структуры региональной преступности несовершеннолетних // Там же, с. 15
17.    Бажанов С.А., Егорова Е.В. К проблеме оперативного обеспечения деятельности уголовно-исполнительных инспекций // Там же, с. 26
18.    Жукова Т.В. Эффективное доказывание наркопреступлений в уголовном судопроизводстве как способ сокращения наркоугрозы // Там же, с. 34
19.    Ахметшин Р., Гафурова Э. Момент окончания длящегося преступления  (на примере захвата заложников) // Уголовное право  № 2 / 2007, с. 9
20.    Борков В. Проблемы криминализации коррупционного обогащения в России // Там же, с. 27
21.    Власов Ю. Квалификация деяния, совершенного с лицом, не обладающим признаками субъекта // Там же, с. 32
22.    Дворецкий М. К вопросу о видах уголовной ответственности // Там же, с. 40
23.    Курганов С. Меры уголовно-правового характера // Там же, с. 59
24.    Белоусов В. О защите прав подозреваемого на стадии возбуждения уголовного дела //Там же, с. 77
25.    Макаренко И. К вопросу о применении меры пресечения в отношении несовершеннолетних // Там же, с. 85
26.    Петрухин И. Об эффективности судебного контроля за следствием и оперативно-розыскной деятельностью // Там же, с. 91
27.    Хатуаева В.В. Особенности возбуждения уголовных дел частного обвинения // Государство и право  № 4 / 2007, с. 40

Газети:

1.    Правознавець Придніпров'я  № 1 / травень 2007 (газета Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ)
2.    Закон & Бізнес  2 – 8 червня 2007року  №  22
3.    Закон & Бізнес  9 – 15 червня 2007року  №  23

Статті в газетах:

1.    Вищі спеціалізовані суди потрібні суспільству // Урядовий кур'єр  8 червня 2007 року,  № 100, с. 6
2.    Яка розвідка потрібна Україні? // Урядовий кур'єр  15 червня 2007 року,                 №  105, с. 12
3.    Ефективне кримінальне законодавство: утопія чи нереалізовані можливості? // ЮВУ  2 - 8 червня 2007 року  № 22, с. 8
4.    Кримінально-процесуальна кваліфікація // ЮВУ  16 – 22 червня 2007 року № 24,   с. 14

Збірники:

1.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України  № 5. – 2007. – Земельний кодекс України з постатейними матеріалами. – 416 с.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ
станом на 26 червня 2007 року

Статті в журналах:

1.    Э.Ф.Побегайло. Уголовно-правовая борьба с умышленными убийствами (автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук) // Российский криминологический взгляд  № 1 / 2007, с. 63
2.    Э.Ф.Побегайло. Борьба с тяжкими насильственными преступлениями и роль органов внутренних дел в ее осуществлении (диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук в форме научного доклада, выполняющего также функции автореферата) // Там же, с. 79
3.     В.Т.Томин. Лекция по теме: «Принципы отечественного уголовного процесса, как отрасли государственной деятельности: понятие, значение и система; доктринальные подходы и законодательство» // Там же, с.106
4.    А.Н.Костенко. Социопатическая личность в криминологическом контексте. // Там же, с.140
5.    В.Н.Орлов. Порядок, условия и некоторые проблемы исполнения, отбывания наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества. // Там же, с. 169
6.    Д.Ю.Доценко. Злостность неисполнения приговора суда, решения суда или иного судебного акта // Там же, с. 183
7.    Р.С.Федотов. Особенности характеристики личности и факторы преступного поведения, определяющие имущественное наказание. // Там же, с. 186
8.    Н.Д.Сухарева, Н.В. Криворотько. Юридическая природа специальных видов освобождения от уголовной ответственности. // Там же, с. 190
9.    Л.М.Щербакова. Психологические черты личности женщин – насильственных преступниц. // Там же, с. 193
10.    И.С.Шевченко. Криминологическая характеристика личности преступниц и жертв насильственных преступлений. // Там же, с. 201
11.    С.Л.Сибиряков, С.А. Деркач. Насилие в подростково - молодежной среде. // Там же, с. 214
12.    Э.В.Кабурнеев. Проблемы ответственности за убийство, совершенное с особой жестокостью, либо общеопасным способом. // Там же, с. 224
13.    Н.Чепурнова, С. Смольников. Судебный контроль и прокурорский надзор. // Законность  № 5 / 2007, с. 16
14.    А.Калинин. Обусловленность уголовной ответственности за доведение до самоубийства. // Там же, с. 45
15.    Т.Ашурбеков. Правовой мониторинг угроз национальным интересам. // Там же,     с. 47

Газети:

1.    Закон & Бізнес  16 – 22 червня 2007року  №  24
2.    Закон & Бізнес  23 – 28 червня 2007року  №  25

Збірники:

1.    Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наук. праць. Випуск 13 / Ред. кол.: Ю.В. Баулін (голов. ред.) та ін. – Х.: вид-во „Кроссроуд”, 2007. – 236 с.
2.    Звіт про стан наукових досліджень у 2006 році. Довідкове видання. – Харків, 2007. – 62 с.
3.    Питання удосконалення судової системи України: Матер. наук.-практ. конференції /  Ред. кол.: Ю.В. Баулін (голов.ред.) та ін. – Х.: вид-во „Кроссроуд”, 2007. – 148 с.

Брошури:

1.    Берзін П.С. Грошові обчислення в кримінальному праві України: сучасний стан, проблеми, пропозиції. – К., 2007. – 37 с.
2.    Тихий В.П., Панов М.І. Злочин, його види та стадії: науково-практичний коментар. – К.: Видавничий дім „Промені”, 2007. – 40 с.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ
    станом на 17 липня 2007 року

Статті в журналах:

1.    Т.Лідовець. Проблеми захисту учасників кримінального судочинства в Україні // Підприємництво, господарство і право  № 6 / 2007, с. 135
2.    В.Майоров. Конвенціональний механізм протидії міжнародному тероризму // Там само, с. 150
3.    Л.Хруслова. Застосування кримінального законодавства про звільнення від кримінальної відповідальності // Вісник прокуратури  № 6 / 2007, с. 52
4.    С.Кулинич, О.Скорбач. Обмеження волі як покарання, пов'язане з обмеженням особистої свободи без ізоляції від суспільства // Там само, с. 67
5.    О.Головкін. Взяття під варту: проблеми залишаються // Там само, с. 91
6.    В.В.Лунеев. Проблемы юридических наук криминального цикла // Государство и право  № 5 / 2007, с. 39
7.    Б.Головкін. Раціонально-прагматичні основи дослідження корисливо-насильницької злочинності в Україні // Юридична Україна  № 6 / 2007, с. 90
8.    І.Давидович. Проблеми визначення змісту вини у злочинних посяганнях на представників влади і громадськості, які охороняють правопорядок // Там само, с.97
9.    В.Мельничок. Кримінально-правове обвинувачення як чинник персоніфікації кримінальної відповідальності // Там само, с. 106
10.    Коваль М., Кінаш О. Організаційно-правове реформування досудового слідства // Право України  № 6 /2007, с. 83
11.    Чеханюк Л. Вдосконалення законодавства України щодо захисту жертв насильства у сім'ї // Там само, с. 119
12.    Губанова О. Особистість гвалтівника: щодо статі злочинця // Там само, с. 122
13.    Чорноус Ю. Міжнародно-правова допомога у розслідуванні злочинів: сучасний стан та перспективи розвитку // Там само, с. 141
14.    Автореферат диссертации  Г.М. Миньковского по теме: «Личность несовершеннолетнего преступника и современные проблемы борьбы с преступностью несовершеннолетних в СССР», представленная на соискание ученой степени доктора юридических наук. Российский криминологический взгляд  № 2 / 2006, с. 73
15.    Г.Ю.Лесников. О современных тенденциях уголовной политики России // Там же, с. 99
16.    Г.Г.Горшенков. Правовой аспект национальной безопасности // Там же, с. 108
17.    А.А.Толкаченко, К.А.Кадолко. К вопросу о криминалистических функциях правосудия // Там же, с. 114
18.    В.А.Козачков, З.М.Козачкова. „Теневая экономика” как объект экономико-правового исследования и возможность ее изучения как самостоятельного предмета // Там же, с. 118
19.    С.М.Колотушкин, Р.Р.Карданов. Создание и использование информационной базы в интересах антитеррористической деятельности // Там же, с. 125

Журнали:

1.    Вісник Верховного Суду України  6 / 2007 року
2.    Бюлетень Вищої атестаційної комісії України  № 6/ 2007
3.    Науковий світ  № 7 / 2007
4.    Теорія і практика інтелектуальної власності  № 2 / 2007
5.    Кримінальне право України (теорія і практика)  № 2-3 / 2007

Газети:

1.    Правознавець Придніпров'я  № 2 / червень 2007 (газета Дніпропетровського 
      державного університету внутрішніх справ)
2.    Закон & Бізнес  29 червня – 6 липня 2007року  №  26
3.    Закон & Бізнес  7 – 13 липня 2007року  №  27
4.    Закон & Бізнес  14 – 20 липня 2007року  №  28
5.    Пенсионный курьер  № 26, 29 июня 2007г.
6.    Пенсионный курьер  № 27, 6 июля 2007г.
7.    Пенсионный курьер  № 28, 13 июля 2007г.
8.    Закон і обов'язок  № 2, червень 2007р.
9.    Закон і обов'язок  № 3, червень 2007р.

Статті в газетах:

1.    Нужен заслон судебному своеволию! // Юридическая практика  № 29, 17 июля 2007 года, с. 11
2.    Медиация и права человека // Там же, с. 14
3.    А незалежність суддів – де? // ЮВУ  № 27, 7 – 13 липня 2007, с. 5
4.    Постанова  13.06.2007  № 8 Про незалежність судової влади // Там само, с. 10
5.    Міжнародне співробітництво у розслідуванні злочинів // Урядовий кур'єр  № 123, 13 липня 2007 року, с. 10

Збірники:

1.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України  № 6. – 2007. – Коментар судової практики розгляду житлових спорів. – 336 с.
2.    Дев'ятий українсько-німецький колоквіум з питань конституційного права та конституційного судочинства „Кримінальне право і крнституційне право”. Допоміжні матеріали: Конституція України; Основний закон ФРГ; Витяг з Коментарю до Основного закону ФРН, ст. 103, ст. 104; Конвенція про захист прав людини та основних свобод. – Київ, Великий конференц-зал НАН України 7 - 8 жовтня 2004 року.

Статті в збірниках:

1.    Г.О.Пономаренко. Сутність та особливості забезпечення внутрішньої безпеки в державі. // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 2006. - № 4, с. 96
2.    М.Г.Вербенський. Кримінологічна характеристика та сучасні тенденції протидії торгівлі людьми в Україні // Там само, с. 162
3.    О.В.Гращенков. Поняття службової особи за кримінальним законодавством України // Там само, с. 196
4.    О.П.Горох. Про систему покарань та її підсистеми // Там само, с. 206
5.    Н.П.Міщук. Технічні помилки, що допускаються на практиці при призначенні покарання за сукупністю злочинів та за сукупністю вироків в Україні // Там само, с.231
6.    Р.В.Байдуж. Забезпечення в Україні дотримання прав засуджених до позбавлення волі: деякі проблеми // Там само, с. 255
7.    М.А.Погорецький. Матеріали оперативно-розшукової діяльності як інформаційна основа прийняття рішень у кримінальному процесі // Там само, с. 281
8.    Д.Г.Казначеєв. Попередження органами внутрішніх справ злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми // Там само, с. 296


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ
    станом на 3 серпня 2007 року

Книги:

1.    Психологическая энциклопедия. 2-е изд. / Под ред. Р.Корсини, А.Ауэрбаха. – СПб.: Питер, 2006. – 1096 с.: ил.
2.    Фармацевтическое право в наркологии / Под ред. В.А.Шаповаловой, И.К.Сосина, В.В.Шаповалова. – Х.: Факт, 2004. – 800с.
3.    Ми – далівці. Випускники і викладачі Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля про себе і про свою Alma Mater / Вид. третє, доп. і перероб. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2005. – 592 с.
4.    Незабутні постаті. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ – 2005.- 464 с.

Статті в журналах:

1.    Н.Решетова, В.Бурковская. Квалификация организованных форм террористической деятельности // Законность  № 6 / 2007, с. 16
2.    Р.Колониченков, Е.Пилипенко. Исполнительное производство: несовершенство законодательства // Там же, с. 31
3.    Л.Колобкова. Эффективность норм уголовно-процессуального законодательства // Там же, с. 38
4.    Д.Гурулев. Проблемы борьбы с терроризмом // Там же, с. 7
5.    Бабурин В. Уголовно-правовая оценка правомерного причинения вреда // Уголовное право  № 3 / 2007, с. 7
6.    Кашепов В. Квалификация преступлений экстремистской направленности // Там же, с. 30
7.    Александров А., Фролов С. Значение свойства относимости доказательств в уголовном процессе // Там же, с. 78
8.    Зуев С. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств // Там же, с. 94
9.    Лазарева В. Состязательность и доказывание в уголовном процессе // Там же, с. 98
10.    Макаров С. Служебные злоупотребления в сфере борьбы с коррупцией // Там же, с.108
11.    Тамаев Р. Роль Нюрнбергского процесса в предупреждении преступлений международного характера // Там же, с. 113
12.    Прошляков А., Пушкарев А. Заочное судебное разбирательство и обратная сила уголовного закона // Там же, с. 126
13.    Куршев М. Стратегия борьбы против международного исламского терроризма // Там же, с. 132
14.    К.Перепелиця. Зарубіжний досвід боротьби зі злочинами у сфері обігу наркотичних засобів // Юридична Україна  № 7 / 2007, с. 82
15.    В.Родіонов. Основні засади пенітенціарної політики щодо неповнолітніх // Там само, с. 87
16.    А.Строган. Склад злочину та його значення як підстави кримінальної відповідальності // Там само, с. 100
17.    В.Зеленецький, Л.Лобойко. Поняття потерпілого від злочину у кримінально-процесуальному праві // Вісник прокуратури  № 7 / 2007, с. 48
18.    В.Кожухар. Забезпечення законності в установах виконання покарань // Там само, с. 39
19.    В.Ревака. Забезпечення прав громадян при проведенні дослідчої перевірки // Там само, с. 58
20.    С.Штогун. Новий порядок оскарження до суду постанови про порушення кримінальної справи // Там само, с. 68
21.    Б.Головкін. Дослідження смислової сфери особистості корисливо-насильницького злочинця // Там само, с. 77
22.    Мядзелец О.А. Рассмотрение и разрешение судом вопросов, связанных с применением к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия // Российский судья  № 5 / 2007, с. 16
23.    Халиков А.Н. Роль председателя суда в обеспечении независимости судей // Там же, с. 3
24.    Малюшин А.А. Судебное правотворчество в процессе правоприменения // Российский судья  № 6 / 2007, с. 7
25.    Рыжих А.Н. Сроки осуществления судом контрольных полномочий на досудебных стадиях уголовного процесса // Там же, с. 18
26.    Гончан Ю.А., Дресвянникова Е.А. Вопросы доказывания и принятия решений в стадии возбуждения уголовного дела // Там же, с. 26
27.    Артеменко Н.В., Минькова А.М. Спорные вопросы применения нормы об освобождении от уголовной ответственности в связи с примерением с потерпевшим // Там же, с. 43
28.    Гаврилов  Д.Б. Возможно ли реанимировать в УПК РФ институт судебного доследования // Российский следователь  № 11 / 2007, с. 3
29.    Кузнецов А.П., Пилипенко С.П. Обстоятельства, отягчающие наказание, как критерии индивидуализации уголовной ответственности // Там же, с. 12
30.    Ильяшенко А.Н., Хатуаева В.В. Неформальные группы с антиобщественной направленностью и преступность несовершеннолетних // Там же, с. 21
31.    Коновалова А.Б. Признаки и формы реализации угрозы совершения террористических действий // Российский следователь  № 12 / 2007, с. 6
32.    Погоров А.С. Преступления террористического характера: понятие и содержание // Там же, с. 11
33.    Федорко С.Н. Правовое регламентирование противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации // Там же, с. 21
34.    Бааль Н.Б. Молодежный политический экстремизм в современном российском обществе // Там же, с. 27
35.    Власов Б.Е. Актуальные аспекты разработки и реализации программ правоохранительной и антикриминальной направленности // Там же, с. 33

Журнали:

1.    Вибори та демократія  № 2 / 2007
2.    Науково-аналітичний бюлетень Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України „Євроатлантикінформ”  № 1 / 2007
3.    Бюлетень Вищої атестаційної комісії України  № 7 / 2007

Газети:

1.    Пенсионный курьер  № 29, 30 июль 2007г.
2.    Закон & Бізнес  21 – 27 липня 2007 року  №  29
3.    Закон & Бізнес  28 липня – 3 серпня 2007року  №  30
4.    Юридическая практика  №  30, 24 июля 2007 года

Статті в газетах:

1.    „Судову реформу ми просто заговорили...” // ЮВУ 28 липня – 3 серпня 2007 року № 30
2.    Участь прокурорів у справах за скаргами осіб на постанови про порушення кримінальних справ // Там само, с. 1,6
3.     Проти злочинності – спільними діями // Там само, с. 9
4.     Право захисту: скористаймося ним розумно // Урядовий кур'єр  № 135, 31 липня 2007 року, с. 5

Збірники:

1.    Актуальні проблеми протидії тероризму та злочинності у контексті європейської і євроатлантичної інтеграції: Вип. 13. / За заг. ред. академіка НАН України, д.т.н. В.П.Горбуліна. – К.: Національна академія СБ України, 2005. – 268 с.
2.    Юридичний факультет на перетині віків: документи і факти (у двох книгах). – К.: Правда Ярославичів, 2005. – 612 с.
3.    Актуальні проблеми протидії тероризму та злочинності у контексті європейської і євроатлантичної інтеграції: Вип. 13. / За заг. ред. академіка НАН України, д.т.н. В.П.Горбуліна.- К.: Національна академія СБ України, 2005. – 268 с.
4.    Відповідальність посадових осіб за корупційну діяльність: Збірник матеріалів міжнародного науково-практичного семінару (11-12 травня 2001р.) / [Редкол.: Сташис В.В. (головний редактор) та ін.]. – Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. – 312 с.

Статті в збірниках:

1.    С.В.Шмаленя. Аналогія права: особливості, підстави, механізм та умови її застосування // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 2007. - № 1, с. 26
2.    В.А.Завгородній. Правове регулювання діяльності міліції та громадськості у протидії корупції // Там само, с. 196
3.    В.В.Лень. Щодо ефективності нового кримінального закону в сучасних умовах // Там само, с. 205
4.    В.І.Ролінський. Загальна характеристика джерел міжнародного кримінального права // Там само, с. 210
5.    О.В.Чепка. Віктимологічна характеристика наркозалежних потерпілих від торгівлі людьми // Там само, с. 230
6.    Л.М.Лобойко. Межі кримінально-процесуальної компетенції // Там само, с. 236
7.    І.М.Веріго, Г.В.Ревіна, Л.В.Соболь. Стан і динаміка громадської думки про роботу міліції // Там само, с. 332


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ
    станом на 23 жовтня 2007 року

Книги:

1.    Савченко А.В. Кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне законодавство Сполучених Штатів Америки: комплексне порівняльно-правове дослідження: Монографія. – К.: КНТ, 2007. – 596 с.
2.    Баулин Ю.В. Причинение вреда с согласия «потерпевшего» как обстоятельство, исключающее преступность деяния. – Харьков: изд-во «Кроссроуд», 2007. – 96 с.
3.    Типології легалізації злочинних коштів в Україні у 2004-2005 роках / за ред. заслуженого економіста України С.Г. Гуржія – К.: Міжнародна агенція «БІЗОН», 2006. – 64 с.

Статті в журналах:

1.    Р.Жубрин. Выявление прокурором легализации преступных доходов в сфере экономики // Законность  № 8/2007, с. 21
2.    И.Зиновьев. Уголовно наказуемое принуждение // Там же, с. 49
3.    В.Гавердовская, И.Рязанов. Допрос несовершеннолетних при расследовании преступлений против половой неприкосновенности // Законность №  9/2007, с. 30
4.    М.Погорецький. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі Республік Латвії та Молдови // Вісник прокуратури  №  9/2007, с. 122
5.    В.Лобач. Нові проблеми здійснення прокурором криміналістичного переслідування на досудовій стадії кримінального провадження та шляхи їх вирішення // Юридична Україна  №  9/2007, с. 92
6.    Середа Г. Теоретичні аспекти здійснення прокуратурою кримінального переслідування // Право України  №  9/2007, с. 53
7.    Штурмак О. Допустимість доказів у кримінальному судочинстві // Там само, с. 63
8.    Зарубей В. Криміналістична характеристика злочинів: поняття, зміст, значення для розслідування // Там само, с. 86
9.    Якімець Т. Розвиток інституту крайньої необхідності в українському кримінальному праві // Там само, с. 113
10.    Самсін І.Л. Незалежність судової влади та інститут дисциплінарної відповідальності суддів в Україні // Вісник ВСУ  №  9/2007, 2
11.    А.М.Баранов. Использование результатов негласных способов собирания доказательств в уголовном судопроизводстве // Государство и право  №  8/2007, с.62
12.    А.Строган. Сутність і зміст розсуду слідчого під час розгляду та вирішення клопотань учасників кримінального процесу //  Підприємництво, господарство і право  № 9/2007, с. 90
13.    Д.Александров. Законодавче конструювання інноваційних компаній: постановка питання // Там само, с. 113
14.    В.Кирэу. «Специфичность» уголовно-правовой нормы // Закон и жизнь  № 9/2007, с. 18
15.    В.Зеленецкий. Сущность инициации доследственного уголовного процесса // Там же, с. 24

Журнали:

1.    Науковий світ  № 9 / 2007

Газети:

1.    Закон & Бізнес  №  37 – 41, 15 вересня – 19 жовтня 2007 року
Статті в газетах:
1.    Служба пробації в структурі управління пенітенціарною системою у різних країнах // Закон і обов'язок  №  12/2007, с. 4
2.    Практичний коментар законодавства про кримінальну відповідальність за порушення виборчих прав громадян // ЮВУ  №  39 - 40, 29 вересня – 12 жовтня 2007 року, с. 6
3.    Гуманізація кримінального судочинства // ЮВУ  №  41, 13 – 19 жовтня 2007 року, с. 8
4.    Пропозиція фальсифікацій, або ще раз до проекту нового КПК України // Там само, с. 9
5.    Нарушения в уголовном процессе // Юридическая практика  №  38, 18 сентября 2007 года, с. 17

Статті в збірниках:

1.    Шостко О. Сучасні тенденції організованої злочинності в європейських країнах // Вісник АПрН України  №  2/2007, с. 168
2.     Журавель В. Сучасні концепції формування окремих криміналістичних методик розслідування злочинів // Там само, с. 177
3.    Капліна О. Проблеми правозастосовного тлумачення норм кримінально-процесуального права з урахуванням практики Європейського суду з прав людини // Там само, с. 187
4.    Пащенко О. Особливості встановлення причинного зв'язку в злочинах, що посягають на безпеку виключно небезпечних виробництв // Там само, с. 208
5.    Головкін Б. Методика дослідження тяжкої корисливо-насильницької злочинності в Україні // Там само, с. 216
6.    «Круглий стіл». Питання удосконалення законодавства України у сфері боротьби зі злочинністю // Там само, с. 271

Збірники:

1.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України  № 9. – 2007. – Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». З постатейними матеріалами судової практики Верховного Суду України та Вищого господарського суду України. – 304 с.
2.    Совет Европы: 800 миллионов европейцев. По сотоянию на октябрь 2004 года. – 123 с.

Автореферати:

1.    Дубчак Л.С. Удосконалення діяльності навчальних закладів щодо запобігання злочинності неповнолітніх в Україні. Київ – 2007
2.    Прилипко С.М. Предмет права соціального забезпечення. Харків – 2007
3.    Сімутіна Я.В. Методи регулювання заробітної плати на сучасному етапі (правові проблеми). Харків – 2007
4.    Лукашева Н.М. Вимоги до працівників за трудовим правом України. Харків – 2007
5.    Кубарєв І.В. Проблеми організації розслідування вбивств, що вчиняються групою осіб в умовах неочевидності. Харків –

2007
6.    Бордюгов Л.Г. Теоретичні та методичні основи судової гірничотехнічної експертизи. Харків – 2007
7.    Герасименко В.П. Заміна покарання більш м'яким при його відбуванні за кримінальним правом України. Харків – 2007
8.    Євдокімова О.В. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом Харків – 2007
9.    Моісеєв О.І. Кримінально-правова юрисдикція України щодо злочинів, вчинених за її межами.  Харків – 2007
10.    Куцевич М.П. Кримінальна відповідальність за екоцид: міжнародний та національний аспекти. Київ – 2007
11.    Дудоров О.О. Проблеми кримінально-правової охорони системи оподаткування України. Київ – 2007
12.    Билінін Я.В. Правове регулювання фінансового контролю в сфері міжбюджетних відносин. Київ – 2007
13.    Харламова С.О. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з відомостями, що становлять комерційну або банківську таємницю. Київ – 2007
14.    Турищева Н.Ю. Преступления против избирательных прав и права на участие в референдуме: уголовно-правовой анализ и перспективы совершенствования законодательного описания (по материалам Краснодарского края).Краснодар 2007

Брошури:

1.    Процедуры представления и рассмотрения жалоб. Права человека: изложение фактов № 7
2.    Внесудебные казни, казни без судебного разбирательства или произвольные казни. Права человека: изложение фактов № 11
3.    Комитет по ликвидации расовой дискриминации. Права человека: изложение фактов № 12
4.    Гражданские и политические права: Комитет по правам человека. Права человека: изложение фактов № 15
5.    Руководящие принципы в области прав человека и борьбы с терроризмом. / Direktorate  General of Human Rights, май 2003, 48 с.
6.    К нам едет КПП – что это значит? 15 вопросов и ответов для сотрудников полиции.- Женева,май 1999 года, 18 с.
7.    Европейская конвенция по правам человека. Серия Европейских Договоров, № 5. – июнь 2001, 60 с.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ
    станом на 1 листопада 2007 року

Газети:

1.    Закон & Бізнес  №  42,43,44  20 - 9 листопада 2007 року

Статті в газетах:

1.    Обстоятельства непреодолимой силы // Юридическая практика  № 43, 23 октября 2007 года, с. 11
2.     К ним едет депутат-ревизор. (Особенности парламентского контроля за деятельностью правоохранительных органов в европейских государствах) // Там же, с. 15

Збірники:

1.    Інформаційний бюлетень, № 5, 2007. Періодичне видання Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю (МНДЦ). – Київ 2007, 160 с.
2.    Інформаційний бюлетень, № 6, 2007. Періодичне видання Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю (МНДЦ). – Київ 2007, 152 с.

Журнали

1.    Бюлетень Вищої атестаційної комісії України  № 10 / 2007.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ
    станом на 14 листопада 2007 року

Газети:

1.    Закон & Бізнес  №  42,43,44,45  20 жовтня - 16 листопада 2007 року

Статті в газетах:

1.    Обстоятельства непреодолимой силы // Юридическая практика  № 43, 23 октября 2007 года, с. 11
2.    К ним едет депутат-ревизор. (Особенности парламентского контроля за деятельностью правоохранительных органов в европейских государствах) // Там же, с. 15
3.    Европейский прецедент для Украины (о вопросах внедрения в национальное судопроизводство практики Европейского суда по правам человека) // Юридическая практика  № 45, 6 ноября 2007 года, с. 12
4.    Тернистий шлях до доброчесності. МВС робить свій внесок у реалізацію Концепції подолання корупції в Україні. // ЮВУ  № 44, 3-9 листопада 2007 року, с. 1,4
5.    Правосуддя починається з місцевого суду // Там само, с.1,5
6.    Інститут судових інспекторів в Україні: проблеми становлення // Там само, с. 8
7.    Як повернути довіру до судової системи? // ЮВУ  № 45, 10-16 листопада 2007 року, с. 9
8.    На шляху реформування системи (Державна кримінально-виконавча служба України) // Закон і обов'язок № 14-15  жовтень-листопад 2007 року, с. 5

Збірники:

1.    Інформаційний бюлетень, № 5, 2007. Періодичне видання Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю (МНДЦ). – Київ 2007, 160 с.
2.    Інформаційний бюлетень, № 6, 2007. Періодичне видання Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю (МНДЦ). – Київ 2007, 152 с.
3.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України  № 10. – 2007. – Кримінальна відповідальність за порушення порядку здійснення господарської діяльності. – 288 с.

Статті в збірниках:

1.    Лысодед А.В. Актуальные криминологические проблемы преступлений против свободы, чести и достоинства личности // Проблеми законності  № 81 /2006, с. 127
2.    Валуйська М.Ю. Кримінологічне вчення про особу злочинця – основа ефективності попередження злочинності на індивідуальному рівні // Там само, с. 136
3.    Шостко О.Ю. Діяльність європейських кримінологічних установ // Там само, с.143
4.    Любжина Т.К. Загальноосвітнє і професійно-технічне навчання засуджених до позбавлення волі // Там само, с. 186
5.    Тимошенко В.А. Законодавче забезпечення протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як передумова запобігання наркобізнесу // Проблеми законності  № 84 / 2006, с. 176
6.    Лисодєд А.В. Питання правового регулювання попередження злочинності у сфері економіки // Там само, с. 185
7.    Яковець І.С. Механізм захисту прав засуджених до позбавлення волі при визначенні виду установи виконання покарань // Там само, с. 195
8.    Четверикова О.С. Вторинна класифікація засуджених до позбавлення волі, індивідуалізація й диференціація виконання покарання // Там само, с. 199

Журнали:

1.    Бюлетень Вищої атестаційної комісії України  № 10 / 2007
2.    Фінансове право №  1 / 2007

Статті в журналах:
1.    В.Куц, М.Арманов. Рейдерство: кримінально-правовий аспект. // Підприємництво, господарство і право  № 10/2007, с. 128
2.    П.Сердюк. Форми вини, види смислу та необережності у кримінальному праві Польщі: проблеми тлумачення // Там само, с. 132
3.    П.Хряпінський. Заохочення та покарання як парні категорії кримінального права // Там само, с. 137
4.    А.Строган. Аспекти співвідношення злочину, малозначного діяння та діяння, що не містить складу злочину // Там само, с. 142
5.    А.Власов. Реалізація верховенства права як принципу конституціоналізму в Європейському Союзі // Юридична Україна  №  10 / 2007, с. 17
6.    В.Ковальський. Кримінальна протиправність як ознака злочину // Там само, с. 90
7.    І.Митрофанов. Установи виконання покарань у системі суб'єктів протидії злочинності наркозалежних осіб // Там само, с. 96
8.    В.Д.Филимонов. Норма права и ее функции // Государство и право  №  9 / 2007, с.5
9.    В.В.Кудашкин. Теоретические аспекты института иностранного элемента в правовом отношении // Там же, с. 13
10.    О.А.Крестовников. Система методологии криминалистики // Там же, с. 50
11.    М.Н.Марченко. Роль судов в развитии современной правовой системы Великобритании // Там же, с. 58
12.    В.Г.Федорова. Понятие юридической ответственности и ее регулятивно-охранительная природа //Там же, с. 87
13.     Р.Кузьмін, О.Юлдашев. Ефективність правозастосування та підхід до її забезпечення (теоретичні аспекти)// Вісник Академії прокуратури України №3/2007, с. 11
14.    О.Михайленко. Про систему елементів доступності громадян до правосуддя // Там само, с. 39
15.    О.Литвинов. Поняття та сутність механізму протидії злочинності // Там само, с. 63
16.    В.Зеленецький. Про специфіку та функціональне призначення дослідчого кримінального процесу // Там само, с. 67
17.    П.Каркач, А.Лапкін. Проблемні аспекти участі потерпілого у кримінальному процесі при відмові прокурора від державного обвинувачення // Там само, с. 83
18.    М.Погорецький. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі Литовської Республіки // Там само, с. 97
19.    Л.Грицаєнко. Україна – Європейський Союз: варіанти розвитку взаємовідносин // Там само, с. 118
20.    В.Півненко, Л.Павловська. Про причини невдач судово-правової реформи в Україні // Вісник прокуратури  № 10 / 2007, с. 119
21.    Авакова А.В. Индивидуализация судебного наказания в виде лишения свободы несовершеннолетних в воспитательных колониях // Российский судья  № 8 / 2007, с. 20
22.    Шатилович С.Н., Величко А.Н. Профилактическое значение процессуальных и непроцессуальных форм деятельности суда по предупреждению преступлений // Там же, с. 30
23.    Соколов Ю.Н. Использование информационных технологий для реализации принципа гласности в судах общей юрисдикции // Там же, с. 38
24.    Мирзаметов А.М. Роль суда и прокуратуры в профилактике преступлений в виде причинения здоровью // Российский судья  № 9 / 2007, с. 13
25.    Сычева О.А. О некоторых вопросах производства следственного эксперимента в судебном заседании // Там же, с. 19
26.    Лобанова Л.В., Терешин Д.А. Понятие судимости по действующему уголовному законодательству России // Там же, с. 27
27.    Мельников В.Ю. Сроки содержания под стражей // Там же, с. 31
28.    Мичурина О.В., Вершинина Т.В. Отдельные проблемы института дополнительного расследования в уголовном судопроизводстве // Российский следователь №18/2007, с. 2
29.    Плашевская А.А., Родичева Т.П. Особенности повода к возбуждению уголовного дела о преступлениях, совершаемых в местах лишения свободы // Там же, с. 4
30.    Грачев С.И. Терроризм и его активная интеграция с организованной преступностью в условиях глобализма // Там же, с. 11
31.    Мирзаметов А.М. Роль правоохранительных органов в профилактике преступлений в виде причинения вреда здоровью // Там же, с. 20
32.    Соломатин И.В. Перспективы развития института исполнения наказаний в отношении несовершеннолетних осужденных // Там же, с. 29

Автореферати:

1.    Якимова С.В. Кримінологічна характеристика та попередження корисливих злочинів на залізничному транспорті (за матеріалами УМВСУ на Львівській залізниці). Київ – 2007.
2.    Медицький І.Б. Вплив соціальних факторів на злочинність в умовах становлення незалежної Української держави. Київ – 2006.
3.    Павленко В.Г. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика громадських робіт як виду покарання. Київ – 2007.
4.    Максимович Р.Л. Поняття службової особи у кримінальному праві України. Львів – 2007.
5.    Ільїна О.В. Кримінально-правова характеристика кваліфікуючих ознак корисливих злочинів проти власності. Київ – 2007.
6.    Бублейник В.А. Боротьба з незаконним збутом наркотичних засобів: кримінально-правовий і кримінологічний аспекти. Київ – 2007.
7.    Гончарова Ю.С. Незаконная добыча водных животных и растений: уголовно-правовое, компаративное и криминологическое исследования. Саратов – 2007.
8.    Мохаммед А М Байдусі. Кримінальна відповідальність за шахрайство за законодавством Єгипту, Йорданії, України (порівняльно-правове дослідження). Київ – 2007.
9.    Іванюк Т.І. Обставини, які пом'якшують покарання, за кримінальним правом України. Київ – 2006.
10.    Зенцова С.А. Источник повышенной опасности и его уголовно-правовое значение. Москва – 2006.
11.    Луговий І.О. Адміністративна відповідальність за порушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення. Київ – 2007.
12.    Федькович О.В. Роль органів юстиції в організації та забезпеченні функціонування системи правосуддя. Київ – 2007.
13.    Давидович І.І. Кримінально-правова охорона представників влади і громадськості, які охороняють правопорядок. Київ – 2007.
14.    Попов К.Л. Жертва шахрайства: віктимологічне дослідження. Київ – 2007.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ
    станом на 23 листопада 2007 року

Статті в газетах:

1.    Удосконалення системи виконання судових рішень // ЮВУ  № 46, 17-23 листопада 2007 року, с. 7
2.    Кримінально-виконавча інспекція: підсумки і завдання // Закон і обов'язок № 16-17 / 2007, с. 6
3.    «Важняк» - не контролер. Практика реформирования системы следственных органов в РФ. // Юридическая практика № 47 / 2007, с. 15

Збірники:

1.    Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь № 17 / 2007. Спецвыпуск: Материалы Международного научно-практического семинара «Актуальные проблемы современного правосудия».
2.    Питання боротьби зі злочинністю.Збірник наук.праць.Випуск 14 / Ред. кол.:Ю.В.Баулін (голов.ред.) та ін.- Х.: вид-во «Кроссроуд», 2007. – 284 с.
3.    Історія конституційного законодавства України: Зб. док. / Упоряд. В.Д. Гончаренко. – Х.: Право, 2007. – 256 с.

Журнали:

1.    Науковий світ  № 11 / 2007.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ
    станом на 18 грудня 2007 року

Статті в газетах:

1.     Удосконалення системи виконання судових рішень // ЮВУ  № 46, 17-23 листопада 2007 року, с. 7
2.    Права людини: проблеми судового захисту // ЮВУ  № 49, 8 – 14 грудня 2007 року, с. 7
3.    Петро Пилипчук: «Судова реформа має бути головною складовою правової реформи» // ЮВУ  № 50, 15 – 21 грудня 2007 року, с. 5
4.    О.Дроздов. Дотримання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів // Там само, с. 9
5.   
6.    Кримінально-виконавча інспекція: підсумки і завдання // Закон і обов'язок № 16-17 / 2007, с. 6
7.    «Важняк» - не контролер. Практика реформирования системы следственных органов в РФ. // Юридическая практика № 47 / 2007, с. 15
8.    Исторический Съезд завершился… (об итогах второго этапа VIII внеочередного Съезда судей Украины ) // Юридическая практика № 50 / 2007, с. 7
9.    Прокурор и апелляция (о процессуальных правах прокурора при обжаловании судебных решений) // Юридическая практика № 51 / 2007, с. 1, 20
10.    Досудебному следствию да гуманности бы... (об основных подходах к реформированию уголовного процесса на Украине) // Там же, с. 1, 20, 21.

Збірники:

1.    Кримінальний процесуальний кодекс України. Проект. (редакція від 20 вересня 2007 року)
2.    Бюлетень законодавства і юридичної практики України  № 11. – 2007. – Коментар до законодавства про фінансово-правові санкції. – 416 с.
3.    Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь № 17 / 2007. Спецвыпуск: Материалы Международного научно-практического семинара «Актуальные проблемы современного правосудия».
4.    Питання боротьби зі злочинністю.Збірник наук.праць.Випуск 14 / Ред. кол.:Ю.В.Баулін (голов.ред.) та ін.- Х.: вид-во «Кроссроуд», 2007. – 284 с.
5.    Історія конституційного законодавства України: Зб. док. / Упоряд. В.Д. Гончаренко. – Х.: Право, 2007. – 256 с.

Статті в журналах:

1.    Кузьменко Ю.В. Проблемы реализации уголовно-процессуальной ответственности при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и пути их решения // Российский следователь №19/2007, с. 5
2.    Борисов С.В. Уголовная ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма // Там же, с.10

Автореферати:

1.    Желіховський В.М. Правові засади електронної комерції в Україні. Київ – 2007.
2.    Хавронюк М.І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації. Київ – 2007.

Брошури:

1.    Франческо Кальдероні - Коментар до проекту Кримінального процесуального кодексу України. Мілан, 2007. – 21 с.
2.    Д-р Ричард Воглер - Коментар до проекту Кримінально-процесуального кодексу України. 2007. – 19 с.
3.    Професор Д-р. Іоахім Херрман – Експертна думка щодо проекту Кримінального процесуального кодексу України станом на 21 травня 2007 року.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси