2016

– Міжнародна науково-практична конференція за темою «Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування» (12-13 жовтня 2016 р.)


 

 
Огляд

12-13 жовтня 2016 року у м. Харкові відбулася міжнародна науково-практична конференція «Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування», організована Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого спільно з НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України та ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права». На конференції обговорювалося значне коло проблемних теоретичних та практичних питань за низкою напрямів, зокрема: соціальне призначення кримінального права в умовах розбудови громадянського суспільства, співвідношення соціальної функції кримінального права з іншими його функціями, вплив кримінального права на суспільні процеси під час  реалізації євроінтеграційного курсу тощо.

У роботі конференції взяли участь понад 200 провідних науковців із різних регіонів України (Києва, Харкова, Одеси, Івано-Франківська, Львова). Відгукнулися на запрошення та надіслали свої матеріали й представники іноземних держав (Білорусь, Польща, Німеччина, Киргизія, Молдова, Узбекистан). Тема конференції викликала інтерес серед представників Конституційного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, Служби безпеки України, працівників інших правоохоронних і судових органів.

Відкриваючи конференцію, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік В.Я. Тацій насамперед звернув увагу на вкрай актуальну проблему відповідності кримінального законодавства завданням, що визначені в ст. 1 КК України, та необхідності забезпечення його якості, стабільності та ефективного застосування.

Відзначаючи надмірну новелізацію кримінального законодавства, ректор наголосив, що «з моменту набрання чинності КК України до нього було внесено понад 700 змін та доповнень». Крім того, відмічаючи суттєве погіршення криміногенної ситуації в Україні, яка, на думку В.Я. Тація, в тому числі пов’язана з дуже низькою якістю тих змін і доповнень, які останніми роками вносилися до чинного КК, він наголосив на поширенні серед громадськості думки про допустимість самосуду. Останній, за результатами соціологічних опитувань, проведених громадськими організаціями, на сьогоднішній день сприймається як допустимий 10-ма % населення, ще 34,5 % громадян вважають його можливим у разі, якщо це виправдано ступенем тяжкості вчиненого злочину, тяжкістю наслідків, що настали, тощо. Безумовно, що така ситуація є вкрай небезпечною і потребує відповідного реагування. При цьому В.Я. Тацій закликав учасників конференції об’єднати зусилля з тим, щоб звернути увагу народних депутатів на ті проблеми, які притаманні чинному законодавству про кримінальну відповідальність, та потребу у створенні загальнодержавної комісії з розробки нової редакції КК чи взагалі нового КК України. Академік В.Я. Тацій акцентував увагу й на інших ключових питаннях, що потребують наукового осмислення й обґрунтування, в тому числі на проблему запровадження в національне законодавство кримінального проступку, реформування юридичної освіти тощо.

Підтримав висловлене В.Я. Тацієм професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ В.І. Шакун, виступ якого був присвячений соціальній ролі кримінального права. Наукову зацікавленість викликала доповідь Голови Конституційного Суду України Ю. В. Бауліна, присвячена розгляду правових позицій КСУ щодо загальних засад кримінального законодавства та з приводу окремих положень кримінального закону.

На пленарному засіданні з науковою доповіддю «Функціональний підхід у дослідженнях кримінального права» виступив також завідувач кафедри кримінального права № 2 НЮУ імені Ярослава Мудрого М.І. Панов, який зазначив, що новели у законодавстві та у правозастосовній практиці треба оцінювати з точки зору функціонального підходу. Крім того, у своєму виступі науковець звернув увагу на виховну та превентивну функції кримінального права та торкнувся проблеми кримінальних проступків, необхідності встановлення кримінальної відповідальності за наклеп як злочин проти моралі суспільства та невиправданої декриміналізації службової недбалості в частині заподіяння немайнової шкоди. Проректор з міжнародних зв’язків Національного юридичного університету «Одеська юридична академія» В.О. Туляков, присвятив свою доповідь питанню ефективності кримінального права та сучасної світобудови, наголосивши, що сьогодні Україна перебуває на першому місці за рівнем злочинності та острахом перед злочинністю серед країн Європи, поряд із Албанією, Боснією і Герцеговиною, Чорногорією та ін.

Директор Полтавського юридичного інституту НЮУ імені Ярослава Мудрого Н. О. Гуторова у своїй доповіді звернула увагу на проблему реалізації соціальної функції кримінального права шляхом встановлення і призначення покарання. Пленарний день також включав в себе наукові доповіді: «Кримінально-правові аспекти принципу правової визначеності» (професор В.О. Навроцький), «Зміст термінопоняття «завідомо невинний», що вживається у ст. 372 КК України як ознака потерпілого» (заступник Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ С.І. Кравченко), «Соціальна функція кримінального права в умовах науково-технологічного прогресу» (професор кафедри публічного права Національного технічного університету «КПІ» В.А. Мисливий), «Перспективні задачі кримінального права в контексті розвитку робототехніки» (проректор Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка М.В. Карчевський).

Предметом обговорення на конференції стало й коло питань, що стосуються ролі кримінального права у забезпеченні прав потерпілого від злочину. Так, із доповіддю «Компенсаційна функція кримінального права» виступив провідний науковий співробітник Державного НДІ МВС України А.А. Музика. Директор НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України В.І. Борисов, присвятив виступ визначенню поняттю потерпілого у кримінальному праві, наголосив на необхідності розгляду його як соціального суб’єкта (учасника) суспільних відносин, охоронюваних законом про кримінальну відповідальність, чиї права, свободи, законні інтереси порушені злочинним діянням шляхом заподіяння істотної шкоди або створення загрози її заподіяння.

Піднімалися на конференції й питання законодавчого забезпечення протидії сепаратизму в Україні (В.А. Тимошенко та С.В. Дрьомов).

Загалом в межах конференції працювало чотири секції («Соціальна функція кримінального права: загальнотеоретичні питання»; «Роль законодавства про кримінальну відповідальність у забезпеченні соціальних інтересів суспільства»; «Місце кримінології та інших наук кримінально-правового циклу у процесі забезпечення соціальних інтересів суспільства»; «Розробка питань забезпечення та реалізації соціальної функції кримінального права у працях молодих вчених») та «круглий стіл» «Захист соціальних інтересів суспільства шляхом активізації боротьби з корупцією». Так, на секційних засіданнях обговорювалися питання доцільності як критерію кримінально-правової політики на законодавчому та правореалізаційному рівнях (професор П.Л. Фріс), запобіжної функції кримінального права крізь призму спеціального звільнення від кримінальної відповідальності (професор П.В. Хряпінський), напрями забезпечення кримінальним правом міжнародного та громадянського миру, зменшення конфліктів у відносинах між різними соціальними групами та індивідами (професор О.О. Житний), принципи кримінально-правової охорони (професор В.В. Кузнєцов). Поділилися цікавими науковими ідеями з учасниками конференції й професор В.Б. Харченко («Прерогатива забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина у кримінальному праві України»), професор Л.М. Демидова («Регламентація та застосування спеціальної конфіскації майна третіх осіб як прояв соціальної функції кримінального права»), д.ю.н. Н.А. Савінова («Ефект Плато в парадигмі вітчизняної кримінально-правової доктрини») та ін.

Під час роботи «круглого столу» піднімалися питання розробки та впровадження дієвих та ефективних заходів протидії корупції, зверталась увага на окремі випадки порушення законодавчої техніки, які впливають на якість кримінально-правових положень та можуть виступати однією з причин корупціогенності тексту кримінального закону України, наголошувалось на необхідності системного регулювання сфери запобігання корупційній злочинності в Україні та доцільності законодавчого закріплення критеріїв наукової експертизи законопроектів на корупціогенність на всіх стадіях законодавчого процесу (виступили професор Н.М. Ярмиш, доцент Г.Л. Шведова, доцент Ю.А. Пономаренко та ін.).
Окремим напрямом роботи конференції стало обговорення питання про місце кримінології та інших наук кримінально-правового циклу у процесі забезпечення соціальних інтересів суспільства. Зокрема, заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України В.С. Батиргареєва виступила з доповіддю, присвяченою питанню соціальної функції кримінологічної науки, запропонувавши власне бачення її змісту, структурних елементів та призначення у дослідженні кримінальної реальності. Професор В.В. Голіна зосередив увагу на питанні значення кримінологічної політики для подальшого вдосконалення теорії та практики запобігання злочинності. Також зацікавленість учасників «круглого столу» викликав виступ доцента С.О. Філліпова щодо особливостей злочинності, пов’язаної з незаконним переправленням мігрантів в Європу, у якому він детально проілюстрував специфіку деяких маршрутів нелегальної міграції. Крім того були обговорені проблеми у застосуванні норм нового КПК України та їх вплив на формування державної стратегії в сучасній політиці в сфері протидії злочинності (к.ю.н. А.К. Щербакова).

В результаті обговорення окреслених та інших актуальних питань соціальної функції кримінального права, її наукового і законодавчого забезпечення та дотримання у правозастосуванні прийняті відповідні рекомендації конференції.

В.І. Борисов, директор НДІ вивчення проблем
злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
Н.В. Нетеса, вчений секретар НДІ вивчення проблем
злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси