ВГО «АСОЦІАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА»
ТА ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ НАПрН УКРАЇНИ

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

«Проблеми впровадження інституту кримінального проступку» (на основі проекту Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо введення інституту кримінальних проступків» № 10136 від 03.03.2012

 

Розміщення надісланих матеріалів

(висновків, суджень, зауважень та пропозицій)


1. 14.05.2012 р.

ВИСНОВОК

кафедр кримінального права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» та Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо введення інституту кримінальних проступків»

Тютюгін В.І. - в.о. завідувача кафедрою кримінального права № 1 НУ ЮАУ ім. Ярослава Мудрого, професор

Борисов В.І. - директор Інституту вивчення проблем злочинності НАПрНУ, професор

Панов М.І. - завідувач кафедрою кримінального права № 2 НУ ЮАУ ім. Ярослава Мудрого, професор

 

Анотація

Ретельний аналіз наданого проекту Закону дозволяє зробити висновок про низький рівень законодавчої техніки законопроекту та відсутність загальної продуманої концепції, що порушує цілісну систему кримінального законодавства. Загальний висновок, який може бути зроблений, зводиться до того, що даний проект не може бути оцінений позитивно та рекомендований до розгляду Верховною Радою України.


2. 25.05.2012 р.

 

РЕЗОЛЮЦІЯ

Науково-практичний семінар «Теоретичні і практичні механізми впровадження кримінальних проступків в публічне  право України»

Денисова Т.А. - проректор з науково-педагогічної роботи Класичного приватного університету, директор Інституту права імені Володимира Сташиса, докт. юрид. наук, професор, заслужений юрист України

Лукашевич В.Г. - проректор з науково-педагогічної роботи та правових питань Класичного приватного університету, докт. юрид. наук, професор, заслужений юрист України

Хряпінський П.В. - завідувач кафедри кримінального права інституту права імені Володимира Сташиса, докт. юрид. наук, професор

 

Анотація

Проведений науково-практичний захід присвячений теоретичним та прикладним механізмам впровадження кримінальних проступків в публічне право України». Такий підхід дозволив затвердити резолюцію і дійти загального висновку про необхідність подовження роботи з реформування кримінального та адміністративно-деліктного законодавства, вдосконалення та гуманізації Закону України про кримінальну відповідальність.


 

3. 8.06.2012 р.

 

 

ТЕЗИ ДОПОВІДІ

"Проблеми класифікації суспільно небезпечних діянь"

Стрельцов Є.Л. - доктор  юрид. наук, доктор теології, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України


Анотація

Тези наукової доповіді присвячені проблемам класифікації суспільно небезпечних діянь. У зв’язку із цим вказано на необхідність запровадження кримінального проступку, а також зазначено історичний аспект (1903, 1917, 1922 рр.), а також зарубіжний досвід.

 


4. 8.06.2012 р.

ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

щодо проекту Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо введення інституту кримінальних проступків»

Мельник П.В. - канд. юрид. наук, доцент, проректор з наукової роботи Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького

Острогляд О.В. - канд. юрид. наук, доцент, завідувач кафедри кримінального права і процесу

Стеблинська О.С. - канд. юрид. наук, доцент кафедри кримінального права і процесу

 

Анотація

На підставі аналізу проекту Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо введення інституту кримінальних проступків» № 10136 від 03.03.2012 можна зробити висновок, що зазначений законопроект піднімає важливі питання реформування чинного кримінального законодавства України, зокрема, шляхом введення інституту кримінального проступку. Проте, його положення потребують доопрацювання з врахуванням сучасних досягнень науки кримінального права науковцями і практиками у галузі кримінального, кримінального-процесуального та адміністративного права.


5. 11.06.2012 р.

ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо введення інституту кримінальних проступків»

Лантінов Я.О. - канд. юрид. наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

 

Анотація

Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо введення інституту кримінальних проступків» містить положення, запровадження яких здатне змінити національне законодавство про кримінальну відповідальність у бік наближення до законодавства країн Європейського Союзу, може привести до покращення практики правоохоронної діяльності, проте містить окремі вади та неточності. Після реалізації законопроекту КК перетвориться на занадто великий нормативний акт. Пропонується, взяти за критерій систематизації КК категорію «діяння». Також пропонується від поняття злочину і викласти поняття складу кримінального правопорушення.

 
6. 11.06. 2012 р.

ТЕЗИ ДОПОВІДІ

"Деякі відмінності карної провини від злочину"

Фріс П.Л. - докт. юрид. наук, професор Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри кримінального права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Козич І.В. - старший викладач кафедри кримінального права

 

Анотація

Тези наукової доповіді присвячені аналізу деяких відмінностей карної провини від злочину. В роботі зроблено акцент на тому, що розробці нормативного акту має передувати розробка доктринальної моделі інституту карної провини. У зв’язку із цим ставиться питання про доцільність включення кримінального проступку в доктрину кримінального права України.


7. 11.06.2012 р.

ТЕЗИ ДОПОВІДІ

"Кримінальна відповідальність неповнолітніх за проектом Карного кодексу України" (Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо введення інституту кримінальних проступків» № 10136 від 03.03.2012 року).

Петечел О.Ю. - канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника

 

Анотація

Тези наукової доповіді присвячені проблемі дослідження кримінальної відповідальності неповнолітніх за проектом Карного кодексу України. Вказано на недосконалість чинного законодавства щодо принципів притягнення до кримінальної відповідальності, системи покарань щодо неповнолітніх, та відсутність тенденцій до таких змін.


8. 11.06.2012 р.

ТЕЗИ ДОПОВІДІ

"Невідповідність проекту нормам Конституції України"

Гродецький Ю.В. - канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального права № 1 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

 

Анотація

У науковому висновку досліджуються питання відповідності Проекту Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо введення інституту кримінальних проступків № 10146 від 03.03.2012 положенням Конституції України.


9. 13.06.2012 р.

ТЕЗИ ДОПОВІДІ

"Проблеми впровадження інституту кримінальних проступків до чинного КК України"

Байда А.О. - Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» кафедра кримінального права № 1

 

Анотація

Тези наукової доповіді присвячені аналізу впровадження інституту кримінальних проступків до чинного Кримінального кодексу України через вивчення проекту Закону України “Про внесення змін до кримінального кодексу України щодо введення інституту кримінальних проступків” (реєстр № 10136 від 03.03.2012 року). Вказано також на можливі негативні тенденції пов’язані із застосуванням такого КК України.


10. 13.06.2012 р.

НАУКОВЕ СУДЖЕННЯ

«ПРАВОПОРУШЕННЯ» та «ПРОСТУПОК» як публічно-правові категорії кримінального й адміністративного права

Харченко В.Б. - докт. юрид. наук, доцент, завідуючий кафедрою кримінально-правових дисциплін та адміністративного права Харківського економіко-правового університету

 

Анотація

В науковому судженні на підставі доробок сучасної науки кримінального права та здорового глузду досліджуються витоки питання про введення проектом Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо введення інституту кримінальних проступків» від 3 березня 2012 року № 10146 у законодавство України дефініцій «кримінальне правопорушення» та «кримінальний проступок», а також пропонуються напрями розв’язання питання щодо наведених категорій в адміністративному та кримінальному законодавстві України.


11. 13.06.2012 р.

ТЕЗИ ДОПОВІДІ

КРИТЕРІЇ  РОЗМЕЖУВАННЯ ЗЛОЧИНУ ТА ПРОСТУПКУ: НІМЕЦЬКІЙ ДОСВІД

Гончар Т.О. - канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри кримінального права, кримінального процесу та криміналістики Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

 

Анотація

Аргументовано необхідність формування вітчизняної концепції кримінального проступку з урахуванням  історичного розвитку вітчизняного кримінального законодавства, шляхом вивченням німецького досвіду про критерії розмежування злочину та проступку, з метою гармонізації кримінального законодавства.


12. 13.06.2012 р.

ТЕЗИ ДОПОВІДІ

Щодо питання впровадження інституту мирових суддів в Україні

Євдокімова О.В. - канд. юрид. наук, старший викладач кафедри кримінального права № 1, Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

 

Анотація

Тези наукової доповіді присвячені проблемі реформування судової системи в Україні через пошук шляхів зміцнення та оптимізації діяльності суду першої інстанції,  забезпечення  суспільства  доступним  та  ефективним  правосуддям. Розглянуто питання впровадження інституту мирової  юстиції в правозастосвчу практику.

 


13. 14.06.2012 р.

ТЕЗИ ДОПОВІДІ

Щодо недоліків проекту Закону України  "Про внесення змін до кримінального кодексу України щодо запровадження інституту кримінальних проступків"

Босович З.Я. – старший викладач кафедри кримінального права  Юридичного інституту Прикарпатського університету імені Василя Стефаника

 

Анотація

Дана робота містить деякі зауваження до проекту Закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо введення інституту кримінальних проступків" № 10136 від 03.03.2012, що стосуються запропонованої термінології та інституту малозначності.

 


14. 14.06.2012 р.

НАУКОВЕ СУДЖЕННЯ

Правові тенденції визначення кримінального проступку в кримінальному законодавстві

Федотова Г.В. – канд. юрид. наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник НДВ НДЛ ДНДІ МВС України

Расюк А.О. - науковий співробітник НДВ НДЛ ДНДІ МВС України

 

Анотація

Через судження автором зазначаються переваги та недоліки правотворчого і правозастосовного характеру впровадження кримінального проступку у вітчизняних умовах. Розглядаються переваги та недоліки правотворчого і правозастосовного характеру щодо врегулювання питання визначення інституту кримінального проступку в системі кримінального законодавства.

 


15. 16.06.2012 р.

ТЕЗИ ДОПОВІДІ

Проблема взаємодії інституту кримінального проступку з іншими інститутами кримінального права України

Возьний В.І. - канд. юрид. наук, доцент кафедри правового регулювання економіки та правознавства Тернопільського національного економічного університету

Горба В.В. - викладач кафедри публічного права Тернопільського національного економічного університету

Яремко О.М. - доцент кафедри публічного права, канд. юрид. наук Тернопільського національного економічного університету

 

Анотація

Вказано на проблемні теоретичні та практичні аспекти нормативних положень законопроекту про кримінальні проступки. Досліджено дефініції «кримінальний проступок» та «кримінальне правопорушення». Здійснено аналіз інституту кримінальних проступків у контексті норм інших інститутів кримінального права – інституту злочину, інституту стадій вчинення кримінальних правопорушень, інституту множинності кримінальних правопорушень, інституту покарання.


16. 8.08.2012 р.

ТЕЗИ ДОПОВІДІ

Проблеми запровадження у законодавство України інституту кримінального проступку

В. І. Борисов – доктор юрид. наук, професор, академік Національної академії правових наук України, директор Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України

Анотація

Тези наукової доповіді присвячені проблемним питанням трансформації значної частини злочинів невеликої тяжкості у кримінальні проступки та віднесення до цієї групи частини адміністративних правопорушень. У зв’язку із цим запропоновано спочатку розробити Концепцію запровадження інституту кримінального проступку в систему українського законодавства, а вже потім здійснити перехід до практичного запровадження цього інституту.


ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

«ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ»

З 15 по 20 червня 2012 року Всеукраїнська громадська організація «Асоціація кримінального права» спільно з Інститутом вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України провели Всеукраїнську інтернет-конференцію «Проблеми впровадження інституту кримінального проступку» (на основі проекту Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо введення інституту кримінальних проступків» № 10136 від 03.03.2012), яка проходила за електронною адресою www.ivpz.org (Офіційний веб-сайт ІВПЗ НАПрН України).

В обговоренні проблемних питань, пов’язаних з темою конференції, взяли участь провідні фахівці у галузі кримінального права (професори, доценти, наукові співробітники та ін.), які забезпечили представництво вищих навчальних закладів та наукових установ кількох регіонів України, зокрема, м. Києва, Харкова, Запоріжжя, Одеси, Тернополя, Івано-Франківська. Так, в ході цієї інтернет-конференції свої судження з означеного питання висловили представники Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України, Класичного приватного університету та Інституту права імені Володимира Сташиса, Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Харківського економікоправового університету, Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, НДВ НДЛ ДНДІ МВС України, Тернопільського національного економічного університету.

У результаті обговорення проблем впровадження інституту кримінального проступку на офіційному сайті Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України були розміщені як індивідуальні, так і колективні наукові міркування, які знайшли своє відображення у тезах наукових доповідей, окремих судженнях і пропозиціях фахівців у галузі кримінального права, висновку кафедр кримінального права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» та Інституту вивчення проблем злочинності щодо можливості введення інституту кримінального проступку, а також резолюції науково-практичного семінару «Теоретичні і практичні механізми впровадження кримінальних проступків в публічне право України», який був організований Класичним приватним університетом та Запорізьким місцевим осередком ВГО «Асоціація кримінального права».

Під час обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо введення інституту кримінальних проступків» було відмічено, що вирішення питання про впровадження інституту кримінального проступку в кримінальне законодавство України вже давно є актуальним, враховуючи історичний досвід та останні тенденції законодавства європейських країн. При цьому більшість фахівців, які взяли участь в роботі інтернет-конференції, наголосили на складності здійснення такого важливого кроку та підкреслили певною мірою неготовність суспільства до його сприйняття, а відповідно і неможливість позитивної оцінки вказаного законопроекту та його розгляду Верховною Радою України у «первинному» вигляді. Науковцями були зроблені як концептуальні зауваження, що стосуються загальних засад побудови нового нормативно-правового акту, структури Кодексу, підстав кримінальної відповідальності, аналізу певних інститутів, які деформуються в проекті Закону, так і висвітлені окремі питання Загальної частини (повторність, необхідна оборона, звільнення від кримінальної відповідальності та покарання тощо) та Особливої (в частині зміни кваліфікуючих обставин та несистемного поділу злочинів та проступків). В якості одного з вагомих недоліків зазначеного законопроекту було також відмічено його безсистемність та наявність певних суперечностей з положеннями не лише Кримінального кодексу, а й Конституції України та інших нормативних актів.

Окрему увагу було звернуто на необхідність вироблення чітких критеріїв класифікації кримінальних правопорушень на кримінальні проступки та злочини, а також на необхідність зваженого підходу до визначення переліку адміністративних правопорушень, які будуть віднесені до категорії кримінальних проступків. При цьому було визнано недостатньо вдалим визначення всіх деліктів, що пропонується трансформувати в окремий інститут права, термінопоняттям «кримінальний проступок» з огляду на те, що це, поперше, ставить принципове питання щодо правової природи інституту кримінального проступку та визначення його місця у системі законодавства, а подруге, одразу породжує проблему декриміналізації і криміналізації. З урахуванням цього було висловлено судження з приводу доцільності запровадження поряд з кримінальним проступком (який буде введений на заміну злочинам невеликої тяжкості) ще й інституту антигромадського проступку, до якого запропоновано віднести частину дрібних правопорушень, які посягають на законні інтереси жителів територіальної громади, наділивши при цьому органи місцевого самоврядування, які представляють спільні інтереси таких громад (зокрема, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради, ради міст Києва та Севастополя), повноваженнями щодо встановлення відповідальності за антигромадські проступки.

Підсумком проведеного заходу став загальний висновок вчених-криміналістів про те, що запровадження інституту кримінального проступку хоча і здатне зблизити національне законодавство про кримінальну відповідальність із законодавством країн Європейського Союзу, проте потребує свого подальшого доопрацювання на концептуальному рівні з урахуванням сучасних досягнень науки кримінального, кримінального процесуального та адміністративного права, а також тенденцій гуманізації законодавства України про кримінальну відповідальність. Це рішення не повинно бути поспішним. Спочатку треба прийняти на високому офіційному рівні Концепцію запровадження інституту кримінального проступку в систему українського законодавства (наприклад, на рівні указу Президента України чи постанови Верховної Ради України). При цьому такий документ повинен чітко визначати форму виразу закону про кримінальні проступки – чи то складова Кримінального кодексу України, чи то окремий нормативно-правовий акт, а також те, чи повинен останній мати комплексний характер, чи він міститиме лише норми матеріального права. Після цього, на думку більшості учасників інтернет-обговорення, можна переходити до практичного запровадження інституту кримінального проступку у систему законодавства України.

Огляд інтернет-конференції підготовлено науковим співробітником Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України Нетесою Н.В.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси