Аспірантура

ПОЛОЖЕННЯ
про приймальну комісію
Науково-дослідного інституту
вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса

З метою підготовки висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів відповідно до наказу МОН України з вересня 1999 р. в Інституті відкрита аспірантура за спеціальностями: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право та 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Згідно із наказом МОН України № 5-Л  від 20 січня 2017 року  «Про ліцензування освітньої діяльності»  Інституту надано ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (підготовка докторів філософії) з ліцензійним обсягом 25 осіб за спеціальністю 081 «Право». Пріоритет у підготовці аспірантів Інституту надається таким напрямам: «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»; «кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність».

Організація роботи в аспірантурі Інституту здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р. «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» та Правил прийому до аспірантури Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса.
 
Перелік наукових спеціальностей (Перелік 2011 року) та Перелік галузей знань і спеціальностей (Перелік 2015 року), за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в Інституті
І. Загальні положення
Підготовка в Інституті здобувачів ступеня доктора філософії здійснюється за очною та заочною формами навчання на конкурсній основі.
Навчання в аспірантурі Інституту здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).
Нормативний строк навчання в аспірантурі як за очною, так і заочною формами навчання, становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 46 кредитів ЄКТС.
 
ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
До аспірантури Інституту приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

ІІІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі
до Інституту
Вступники до аспірантури подають такі документи:
1) заяву на ім’я директора Інституту;
2) копію документа державного зразка про здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та додаток до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку;
3) особову картку за формою П-2ДС, засвідчену підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи/навчання, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи;
4) чотири кольорові фотокартки 3x4;
5) список опублікованих наукових праць (за наявності);
6) копію паспорта (документа, що посвідчує особу та громадянство);
7) копію документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);
8) копію картки фізичної особи – платника податків;
9) копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
10) копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);
11) реферат у пластиковій папці-швидкозшивачу.
Документи подаються у паперовій папці.
Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто.
Строк прийому заяв і документів:
1 потік: початок – 10 березня 2017 року; закінчення – 10 квітня 2017 року;
2 потік: початок – 01 червня 2017 року; закінчення – 31 липня 2017 року.
 
IV. Організація і проведення конкурсу
Вступні випробування до аспірантури Інституту складаються з:
- вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
- вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом. Іспит складається у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Детальнішу інформацію про іспит та навчальний процес можна знайти на сайті Університету: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/prog_engl.pdf;
- вступного іспиту з філософії (в обсязі навчальних програм вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації). Іспит складається у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Детальнішу інформацію про іспит та навчальний процес можна знайти на сайті Університету: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/prog_fil.pdf;
- презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень, оформленої у вигляді реферату.
Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного 2017 року.
Зарахування до аспірантури здійснюється до 15 вересня 2017 року.

Загальні відомості

З метою підготовки висококваліфікованих кадрів для наукових установ Національної академії правових наук України з вересня 1999 р. в Інституті відкрита аспірантура з відривом та без відриву від виробництва за спеціальностями:

- 12.00.08 кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

- 12.00.09 кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.


  Навчання аспірантів здійснюється як за рахунок коштів державного бюджету, так і за кошти юридичних і фізичних осіб на умовах контракту.

  В Інституті працюють висококваліфіковані науковці, які в змозі на належному професійному рівні здійснювати підготовку аспірантів. Інститут має необхідну матеріально-технічну базу (бібліотека, комп'ютерний клас, зв'язок з Internet тощо), яка забезпечує потреби аспірантів. Також Інститут уклав угоду з Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого на підготовку аспірантів із загальнотеоретичних проблем, на право користування бібліотекою та читальнею Університету, забезпечення в разі потреби гуртожитком, на прийом до захисту підготовлених аспірантами в Інституті дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук у спеціалізованій вченій раді Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за означеними спеціальностями.

  Підготовка наукових кадрів в Інституті здійснюється на підставі "Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 309 від 1 березня 1999 р.


ПРОГРАМА
вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 081 Право


РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО АСПРАНТУРИ
(2018)

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТІВ В АСПІРАНТИ
(2017)


 

Контрольні питання для підготовки до заліку
з дисципліни «Основи науково-дослідної діяльності»

 

Стан та перспективи наукових кадрів


Правила прийому до аспірантури
НДІ ВПЗ імені акад. В.В. Сташиса НАПрН України в 2018 році

 

 

Правила прийому до аспірантури
НДІ ВПЗ імені акад. В.В. Сташиса НАПрН України в 2017 році

Положення про апеляційну комісію аспірантури
НДІ ВПЗ імені акад. В.В. Сташиса НАПрН України в 2017 році

 


Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальністю 081 «Право» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти».

(Додатки 5, 6 до Ліцензійних умов).

ВІДОМОСТІ
про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності
у сфері вищої освіти зі спеціальності 081 «Право»
ВІДОМОСТІ
про інформаційне забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
спеціальність 081 «Право»

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ
«НАУКОВО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КАРАЛЬНО-РЕСОЦІАЛІЗАЦІЙНОГО ТА ПРОБАЦІЙНОГО ПРОЦЕСІВ»

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ
«ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА ОРД»

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ
«ПРАВОВІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛІСТИКИ»

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ
«ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ КРИМІНОЛОГІЇ»

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ
«ОСНОВИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ
«СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА»

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ
ДОКТРИНАЛЬНІ ЗАСАДИ
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ»

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ
«СУЧАСНА ПРАВОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ:
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»


Документи подаються з моменту опублікування оголошення за адресою:

61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 49

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса.

Телефони для довідок:

приймальня: 715-62-08, 715-62-07.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси