Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки ІВПЗ НАПрН України
з 29 квітня 2012 р. по 16 травня 2012 р.

КНИГИ ТА МОНОГРАФІЇ:

1. Краткий словарь-справочник по вопросам труда и заработной платы. Под ред. И. Н. Попова-Черкасова. Изд. 3-е, перераб. и доп. –  М.: «Экономика», 1977. – 221 с.
2. Орловская Н. А. Основания и принципы построения уголовно-правовых санкций: монография / Н. А. Орловская. – Одесса: Юридична література, 2011. – 624 с.
3. Верхогляд-Герасименко О. В. Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу: монографія / О. В. Верхогляд-Герасименко. – Х.: Вид-во «Юрайт», 2012. – 216 с.
4. Ігонін Р. В. Концептуальні проблеми забезпечення функціонування системи судів загальної юрисдикції: адміністративно-правовий вимір: монографія / Р. В. Ігонін. – Ірпінь: Видавничо-інформаційний центр НУ ДПС України, 2012. – 387 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1. Якимець Ю. В. Публічне адміністрування сферою культури: автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ю. В. Якимець; НАВСУ. – К., 2012. – 20 с.
2. Кельбя С. Г. Правові організаційні засади фінансового моніторингу на фондовому ринку в Україні: автореф. дис.канд. юрид. наук.: 12.00.07 / С. Г. Кельбя; НАВСУ. – К., 2012. – 20 с.
3. Савранчук Л. Л. Публічне адміністрування оформлення та видачі візових документів для в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну: автореф. дис.канд. юрид. наук.: 12.00.07 / Л. Л. Савранчук; НАВСУ. – К., 2012. – 16 с.
4. Чабайовський Т. В. Підстави та межі кримінально-процесуального втручання в особисте життя громадян: автореф. дис.канд. юрид. наук.: 12.00.09 /  Т. В. Чабайовський; НАВСУ. – К., 2012. – 16 с.
5. Гритенко О. А. Дисциплінарна практика в жіночих кримінально-виконавчих установах мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання: теоретичні та соціально-правові аспекти: автореф. дис.канд. юрид. наук.: 12.00.08 / О. А. Гритенко; ОДУВС МВС Україні. – О., 2012. – 23 с.
6. Хайдер Хатхут Економічні злочини у мусульманському кримінальному праві (порівняльно-правове дослідження) : автореф. дис.канд. юрид. наук.: 12.00.08 / Хайдер Хатхут; ОНУ ім. І. І. Мечникова. – О., 2012. – 17 с.
7. Свиридова Л. В. Судово-авторознавча класифікаційна експертиза українського писемного мовлення : автореф. дис.канд. юрид. наук. : 12.00.09 / Л. В. Свиридова; НУ «ЮА України ім. Я. Мудрого». – Х., 2012. – 20 с.

ЗБІРНИК:

1. Збірник наукових праць Міжрегіональної фінансово-юридичної академії (економіка, право) / Відп. ред. П. В. Цимбал. – Ірпінь: Міжрегіональна фінансово-юридична академія, 2011. - № 1 (1). – 233 с.

ЖУРНАЛИ:

1. Вісник ВСУ. – 2012. - № 4.
2. Вісник прокуратури. – 2012. - № 4 – 5.
3. Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2012. –  № 2 (5).

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.
2. Урядовий кур’єр.
3. Юридичний вісник України.
4. Судовий Випуск.

СТАТТІ У ЗБІРНИКУ:

1. Усенко В. Ф., Марущак А. А. Справедливість як принцип кримінального судочинства // Збірник наукових праць Міжрегіональної фінансово-юридичної академії (економіка, право) / Відп. ред. П. В. Цимбал. – Ірпінь: Міжрегіональна фінансово-юридична академія, 2011. - № 1 (1). – С. 108 – 113.
2. Завидняк В. І., Жерж Н. А. Використання матеріалів розшукової діяльності для формування доказів у кримінальних справах // Там само. – С. 121 – 125.
3. Бірюков Г. М., Бірюкова І. Г. Співвідношення дефініцій «технологія» та «спосіб» здійснення легалізації (відмивання) «брудних» коштів у наукових дослідженнях вчених // Там само. – С. 132 – 136.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Грабець І. Щодо понять «корупція» та «корупційні правопорушення» // Вісник прокуратури. – 2012. - № 4 – 5. – С. 65 – 71.
2. Бокоч І. Система злочинів проти правосуддя // Там само. – С. 72 – 80.
3. Мінченко С. Форми і методи прокурорського нагляду // Там само. – С. – 133 – 139.
4. Мавед О. Проблема корупції в сфері охорони здоров’я // Там само. – С. 153 – 156.
5. Міщенко С. М., Слуцька Т. І. Звільнення особи від кримінальної відповідальності відповідно до частини 4 статті 307 Кримінального кодексу України // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2012. –  № 2 (5). – С. 75 – 83.
6. Шепелява Н. В. Деякі питання кваліфікації злочину, передбаченого статтею 307 Кримінального кодексу України // Там само. – С. 105 – 109.
7. Мірошниченко Ю. М. Криміналістичний аналіз матеріалів справи в контексті планування провадження в суді першої інстанції // Там само. – С. 126 – 133.

СТАТТЯ У ГАЗЕТІ:

1. Шило О., Глинська Н. Реальність чи декларація? Право особи, яка тримається під вартою, на вільний вибір лікаря // Юридичний вісник України. – 2012. – 28 квітня – 4 травня ( № 17). – С. 4 – 5.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси