Аспірантура

З метою підготовки висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів відповідно до наказу МОН України з вересня 1999 р. в Інституті відкрита аспірантура за спеціальностями: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право та 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Згідно із наказом МОН України № 5-Л  від 20 січня 2017 року  «Про ліцензування освітньої діяльності»  Інституту надано ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (підготовка докторів філософії) з ліцензійним обсягом 25 осіб за спеціальністю 081 «Право». Пріоритет у підготовці аспірантів Інституту надається таким напрямам: «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»; «кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність».

Організація роботи в аспірантурі Інституту здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р. «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» та Правил прийому до аспірантури Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса.
 
Перелік наукових спеціальностей (Перелік 2011 року) та Перелік галузей знань і спеціальностей (Перелік 2015 року), за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в Інституті
 
Підготовка в Інституті здобувачів ступеня доктора філософії здійснюється за очною та заочною формами навчання на конкурсній основі.
Навчання в аспірантурі Інституту здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).
Нормативний строк навчання в аспірантурі як за очною, так і заочною формами навчання, становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 46 кредитів ЄКТС.

 


Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальністю 081 «Право» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти».

(Додатки 5, 6 до Ліцензійних умов).

ВІДОМОСТІ
про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності
у сфері вищої освіти зі спеціальності 081 «Право»
ВІДОМОСТІ
про інформаційне забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
спеціальність 081 «Право»

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ
«НАУКОВО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КАРАЛЬНО-РЕСОЦІАЛІЗАЦІЙНОГО ТА ПРОБАЦІЙНОГО ПРОЦЕСІВ»

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ
«ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА ОРД»

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ
«ПРАВОВІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛІСТИКИ»

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ
«ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ КРИМІНОЛОГІЇ»

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ
«ОСНОВИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ
«СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА»

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ
ДОКТРИНАЛЬНІ ЗАСАДИ
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ»

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ
«СУЧАСНА ПРАВОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ:
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»


Документи подаються з моменту опублікування оголошення за адресою:

61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 49

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса.

Телефони для довідок:

приймальня: 715-62-08, 715-62-07.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту

Державні web-ресурси