ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

Робота по законотворчій діяльності науковців Інституту складається з підготовки ініціативних законопроектів та пропозицій і зауважень на законопроекти

2018 р.:

ІНІЦІАТИВНІ ЗАКОНОПРОЕКТИ

 проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо офіційних документів № 8185 від 23.03.2018 р. – Л. М. Демидова.
 проект Закону про внесення змін до ст. 167 Кримінального кодексу України щодо зловживання опікунськими правами № 8305 від 19.04.2018 р. – Д. П. Євтєєва.
 за ініціативою науковців сектора на ім’я Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А. А. Кожем’якіна були спрямовані пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Кримінального кодексу України. – О. О. Пащенко.

ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ

– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення  відповідальності за порушення виборчого законодавства» (реєстр. № 8270, 8270-1, 8270-2, 8270-3) (кримінально-правові питання)( (вих. № 04-18/3-924 від 17.05.2018 р.),) (вих. 08.06.2018 № 307-01-35). – Л. М. Демидова, О. О. Пащенко, Т. А. Павленко.
– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права» (вих. № 04-18/ 3 -678 від 12 квітня 2018 р.), (вих. 24.04.2018 р. № 238-01-23). – Л. М. Демидова, Т. А. Павленко, Д. П. Євтєєва.
– матеріали із зауваженнями та пропозиціями на проекти Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження інституту кримінальних проступків» (реєстр. № 8270, 8270-1, 8270-2, 8270-3) (кримінально-правові питання)( вх. б/н) (вих. 19.03.2018 № 154-02-23). – Л. М. Демидова.
 
2017 р.:
ІНІЦІАТИВНІ ЗАКОНОПРОЕКТИ
– Підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо офіційного документа» та пояснювальну записку до нього, які надіслано  до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (вих. вих. 30.11.2017 № 704-03-23). – Л. М. Демидова.
 
 Підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо наслідків окремих злочинів» та пояснювальну записку до нього, які надіслано до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (вих. 30.11.2017р.  № 703-03-23). – Л. М. Демидова.
 Кримінологічний прогноз показників злочинності на 2017 р. та на період 2016-2021 р.р. на підставі аналізу стану злочинності за 2014-2015 рр. (вих. лист № 600-0102-31 від 25.08.2016 р.) (Яковець І.С. у співавторстві).
 Пропозиції та зауваження стосовно реформування наукової сфери та розвитку академічної науки до зустрічі Прем’єр-Міністра України В. В. Гройсмана з ученими (вих. лист № 576-01-04-52 від 01.08.2016 р.) (Михалко І.С. у співавторстві).
 Пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до чинних законодавчих актів щодо удосконалення  виконання покарань у виді штрафу» (Яковець І.С., Автухов К.А., Тетерядченко М.А).
 Пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов харчування засуджених» (Яковець І.С., Автухов К.А., Тетерядченко А.М., Кутєпов М.Ю.).
 Пропозиції щодо покращення організації харчування засуджених та осіб, узятих під варту, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах (вих. №29/27/36-17 від 10.01.2017) (Яковець І.С.).
 У Верховній Раді України було зареєстровано 2 проекти закони, розробниками яких офіційно в комплекті документів зазначено співробітників сектору Яковець І.С., та Автухова К.А.
 «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо адаптації порядку застосування окремих інститутів кримінального права до європейських стандартів» (№ 6344 від 11.04.2017) (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61586)
 «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку запобігання та протидії дискримінації в Україні» (№ 6353 від 12.04.2017) (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61595).
– Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законів щодо приведення термінології («дізнання», «досудове слідство») у відповідність до Конституції України («досудове розслідування»)», пояснювальну записку та порівняльну таблицю щодо нього (затв. постановою № 5/1 від 29.03.2017 р. засідання вченої ради НДІ ВПЗ імені акад. В.В. Сташиса НАПрНУ щодо спрямування до Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України). На момент підготовки і ухвалення Кримінального процесуального кодексу України (далі-КПК) вживання у ньому термінів «дізнання», «досудове слідство» обумовлюються потребою відповідності КПК чинній на той час Конституції України Термінологічні розбіжності у врегулюванні одних і тих же понять в КПК та в інших законах, з одного боку, і в Конституції України, з іншого, заважають ефективній реалізації правових норм через неоднозначність термінів, внаслідок чого може мати місце різне їх тлумачення і реалізація працівниками органів досудового розслідування, прокуратури та суду, а також іншими учасниками кримінального провадження. З огляду на те, що КПК, як і інші закони, повинен узгоджуватися з Конституцією України, у законодавчих актах застарілі терміни «дізнання, «досудове слідство» мають бути замінені терміном «досудове розслідування (вих. лист від 30.03.2017 р. № 205-06-23) (виконавець – Л. М. Лобойко).

ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ

 Пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України» (щодо удосконалення забезпечення права на необхідну оборону) (реєстр. № 5603), підготовленні на виконання листа Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А. А. Кожем’якіна (вх. лист від 23.01.2017 р. № 09-01-23). Відсутність обставин, що виключають злочинність діяння є необхідною умовою прийняття законного та обґрунтованого рішення про пред’явлення особі підозри, втім як обставини, перелічені у частині третій статті 132 КПК, є саме підставами для ухвалення вже іншого (наступного) процесуального рішення  про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Причому під час ухвалення будь-якого процесуального рішення доводити потрібно саме наявність підстав, а не умов. Реалізація пропозиції авторів законопроекту покласти на слідчого, прокурора (сторону обвинувачення) обов’язок доводити відсутність обґрунтованих підстав вважати, що мали місце обставини, які виключають злочинність діяння (п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК), змусить слідчого, прокурора доводити у суді наявність двох взаємовиключних обставин: (1) обґрунтованої підозри і (2) обставин, що виключають злочинність діяння. Окрім цього, статтю 194 КПК пропонується доповнити зобов’язальною нормою (ч. 2-1) про постановлення слідчим суддею, судом ухвали про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо існують обґрунтовані підстави вважати, що мали місце обставини, що виключають злочинність діяння, якщо прокурор чи слідчий не надасть доказів на спростування таких обставин. Отже, фактично слідчий суддя перевіряє законність та обґрунтованість процесуального рішення слідчого, прокурора обвинувального характеру та наділяється правом його редагування (надання негативної оцінки його якості), що є несумісним на даному етапі провадження та суперечить принципу змагальності. 
Частину 2 статті 284 КПК запропоновано доповнити новою підставою для закриття судом кримінального провадження (п. 2-1): «встановлено наявність обставин, що виключають злочинність діяння». Наявність обставин, що виключають злочинність діяння, свідчить про відсутність в діянні складу кримінального правопорушення, що є самостійно підставою для закриття кримінального провадження – п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК (вих. лист від 06.02.2017 р. № 99-05-23) (виконавці – Л. М. Лобойко, Н. В. Глинська, О. І. Марочкін).
 Висновок щодо доцільності проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 336 Кримінального процесуального кодексу України (щодо проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження у разі неможливості виконання ухвали про здійснення приводу)», підготовлені на виконання листа Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А. А. Кожем’якіна (вх. лист від 20.03.2017 р. № 86-01-23). Аналіз нормативної регламентації інституту дистанційного судового провадження (стаття 336 КПК) свідчить, що в законі визначено невичерпний перелік підстав для проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження. Так, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 336 КПК для здійснення дистанційного судового провадження суд може визнати достатніми й інші підстави, зокрема, й ті обставини, про якій йдеться в законопроекті – неможливість виконання ухвали про здійснення приводу. З огляду на викладене, внесення відповідних змін до КПК є нерозумним й недоцільним та таким, що не відповідає сучасним вимогам якості законодавчої техніки (вих. лист від 28.03.2017 р. № 189-06-23) (виконавець – Н. В. Глинська).
 Висновок щодо оцінки реформи поліції та пропозиції щодо подальших її етапів, підготовлені на виконання листа Першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності М. П. Паламарчука (вх. лист від 06.03.2017 р. № 60-01-23). Закон України «Про Національну поліцію» було прийнято 2 липня 2015 року, а 7 листопада 2015 року – затверджено нове Положення про Міністерство внутрішніх справ України. Ці нормативні документи кардинально змінили структуру управління поліцією. Було створено міжрегіональні підрозділи протидії наркозлочинам, захисту економіки, протидії кіберзлочинності, завданням для яких визначено протидію тяжким та особливо тяжким злочинам на відповідних напрямках. Зокрема, вважаємо, що з урахуванням нової концепції поліції, потребують оновлення такі нормативно-правові акти: Закон України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України»; Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»; Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю»; Закон України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів» та ін.
Також термін “правоохоронний орган” потребує узгодженості з терміном, “орган правопорядку”, передбачений Конституцією.
Вкрай невдала Інструкція з проведення атестації не визначала чітко підстави для звільнення, це надало можливість усім звільненим за рішенням атестаційних комісій повернутися на свої посади через судове оскарження. Проте атестація мала й позитивні наслідки: вона виявила вкрай низький рівень підготовки особового складу і, відповідно, низький рівень навчання у відомчих вищих навчальних закладах. Неузгодженість діяльності органів і служб у системі МВС щодо формування та використання відомчих інформаційних систем та ресурсів, відсутність організаційної єдності і керованості системи МВС унеможливлює впровадження єдиних методологічних, технічних та організаційних принципів і підходів до створення інформаційних систем, впровадження інноваційних інформаційних технологій, що негативно відображається на процесах інформаційної взаємодії. Наявність двох паралельних баз обліку злочинів – Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР) в прокуратурі та ІБ «Статистика» в МВС – призводить до втрати інформації про кримінальні провадження і людей, яким було пред’явлено відповідні підозри. Основною стратегічною лінією реформування на 2017-2020 роки має стати двосторонній напрямок дій: подальше реформування Міністерства внутрішніх справ України – реформа «зверху», та розвиток низових підрозділів поліції з подальшим визначенням необхідного управлінського апарату – реформа «знизу» (вих. лист від 22.03.2017 р. № 180-06-23) (виконавець – Л. М. Москвич).
 Висновок щодо доцільності проекту  закону України «Про внесення зміни до статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» щодо  внесення до декларації даних про лікування та/або навчання осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та їх близьких осіб» (реєстр. № 6434), підготовлені на виконання листа Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А. А. Кожем’якіна (вх. лист від 23.05.2017 р. № 143-01-52). Наданий для ознайомлення законопроект передбачає, що суб’єкти декларування, визначені Законом України «Про запобігання корупції», у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, додатково зазначатимуть відомості про лікування та/або навчання осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та їх близьких осіб. Ознайомлення з законопроектом та пояснювальною запискою дозволяє дійти висновку про його соціальну обґрунтованість. Між тим, необхідно мати на увазі, що національне законодавство передбачає певні правила щодо розголошення лікарської таємниці та відповідальність за порушення цих правил, про що має знати кожен медичний працівник. З урахуванням того, що декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є загальнодоступною для ознайомлення членами суспільства, нормативна регламентація вимоги щодо вказування в неї відомостей про лікування та/або навчання осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та їх близьких осіб має бути узгоджена з законодавчими гарантіями лікарської таємниці. 
Зокрема, у законопроекті доцільно викласти обов’язок суб’єкта декларування зазначати у декларації відомості лише про державу, в якій він сам та/або його близькі особи навчалися чи лікувалися, і про вартість наданих послуг із лікування та/або навчання. Питання про з’ясування усіх інших даних, про які йдеться у пропонованому пункті 13 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції», може бути поставлене лише у межах кримінального провадження за статтями 366-1 «Декларування недостовірної інформації», 368-2 «Незаконне збагачення» (чи іншими статтями КК України), якщо це питання матиме значення для вирішення провадження (вих. лист від 30.05.2017 р. № 281-06-52) (виконавці – Л. М. Лобойко, Н. В. Глинська, 
Т. Є. Дунаева);
 Науково-правовий висновок щодо неоднакового застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права (пункт 2 частини 1 статті 445 КПК), підготовлений на виконання ухвали судді Верховного Суду України М. Є. Короткевича  від 2 лютого 2017 р. Доручення полягало у підготовці висновку «стосовно того, чи вправі апеляційний суд, погодившись із встановленими місцевим судом фактичними обставинами справи та не провівши судового слідства, дати іншу юридичну кваліфікацію діям засудженого, а також чи становитимуть такі дії апеляційного суду переоцінку доказів у справі з огляду на положення ст. ст. 23, 94, 95 КПК».
Докази не можна ототожнювати з обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. На підставі результатів оцінки одних і тих же доказів (їхньої сукупності) щодо однієї і тієї ж події може бути зроблений висновок про наявність тих чи інших її обставин або, взагалі, про відсутність події. Отже, якщо суд апеляційної інстанції, не ставлячи під сумнів результати оцінки доказів у суді першої інстанції, робить висновок про наявність інших обставин, ніж ті, що встановлені останнім, мова йде не про переоцінку доказів, а про переоцінку (іншу інтерпретацію, в тому числі й правову) обставин події.
Якщо висновки суду апеляційної інстанції, що є відмінними від висновків суду першої інстанції, стосуються сутнісних ознак доказів - достовірності, належності, допустимості, достатності (остання - щодо сукупності), і саме це тягне за собою перекваліфікацію дій особи на іншу статтю (частину статті) КК (незалежно від того чи погіршується чи покращується становище особи), то тоді суд апеляційної інстанції зобов’язаний дослідити докази з дотриманням вимог статті 23 КПК «Безпосередність дослідження показань, речей і документів». Зміна вироку апеляційним судом не породжує для цього суду обов’язку досліджувати усю сукупність доказів з дотриманням засади безпосередності, якщо він по-новому (інакше) не тлумачить докази, отримані в суді першої інстанції (вих. лист від 27.02.2017 р. № 137-05-35) (виконавець –Л. М. Лобойко).
 Науково-правовий висновок щодо неоднакового застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права (пункт 2 частини 1 статті 445 КПК), підготовлений на виконання запиту судді Верховного Суду України С. М. Вус від 10 березня 2017 р. До Верховного Суду України звернувся прокурор, на думку якого, К. у зв’язку з перебуванням на обліку у лікаря-нарколога з діагнозом «синдром залежності від опіатів, ремісія з 2001 року, синдром залежності від психостимуляторів» є особою, яка не може повною мірою реалізувати своє право на захист, а тому потребує обов’язкової участі захисника. Однак, попри те, що суди першої інстанції та другої інстанції розглянули кримінальну справу щодо Кулика без участі захисника, суд касаційної інстанції не визнав доводи прокурора і констатував відсутність порушення права на захист. З огляду на це, зазначимо наступне : по-перше, діагнози у трьох осіб, які мали статус підозрюваного і обвинуваченого, у трьох різних провадженнях, є різними.
По-друге, психічні розлади (порушення) можуть мати місце не лише внаслідок вживання наркотиків, алкоголю чи психотропних речовин, а й в результаті інших захворювань, як то: цукровий діабет, хірургічні патології, ендокринні патології, а також у хворих із пухлинами нервової системи тощо. Однак, навряд чи можна вести мову про те, що такі розлади знижують здатність особи реалізовувати свої права або що вони є підставою для призначення психіатричної (психолого-психіатричної) експертизи. Відтак, психічні розлади є «характерними» не лише для осіб, які зловживають алкоголем (як вважає прокурор), а й для осіб, у яких є фізичні вади.
По-третє. Різні психічні вади (розлади) тягнуть за собою різні правові (матеріально-правові і процесуальні) наслідки. Так, наприклад, наявність у особи однієї психічної хвороби (один з різновидів психічних вад), яка свідчить про наявність стану неосудності, тягне застосування до неї примусових заходів медичного характеру, а наявність інших хвороб – ні. До речі, стан неосудності також не завжди є підставою для застосування примусових заходів виховного характеру. Такі заходи застосовують лише тоді, коли неосудна особа є суспільно небезпечною (частина 4 статті 503 КПК). Так само й щодо інших психічних вад. Наявність їх сама по собі не я підставою для обов’язкового залучення захисника. Для залучення останнього має бути встановлено, що певна психічна вада, наявна у конкретного підозрюваного, перешкоджає йому реалізовувати свої права.
К., попри перебування на обліку у лікаря-нарколога, повністю усвідомлював те, що відбувається з ним під час кримінального провадження, і сам усвідомлено вирішував чи потрібна йому правова допомога.
Довідка про перебування Кулика О. О. на обліку у лікаря-нарколога отримана безпосередньо під час кримінального провадження ще на стадії досудового розслідування. Відомості про діагноз Кулика, що містилися у довідці, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд, не розцінили як такі, що можуть бути підставою для виконання обов’язку про призначення захисника.  Зрозуміло, що психічний стан особи міг змінитися під час провадження, але закон не зобов’язує зазначених суб’єктів після отримання офіційного документа з лікарської установи з діагнозом автоматично (через певні проміжки часу) чи на вимогу учасників провадження перевіряти чи не змінився психічний стан підозрюваного (обвинуваченого).
Отже, різні діагнози засуджених могли бути підставою для постановлення різних за змістом рішень, але з правильним застосуванням у кожному випадку пункту 3 частини 2 статті 52 КПК. Застосування судом касаційної інстанції пункту 3 частини 2 статті 52 КПК у кримінальному провадженні щодо К. було правильним (вих. лист від 22.03.2017 р. № 181-06-35) (виконавець – Л. М. Лобойко).
За власною ініціативою були внесені суттєві зміни та доповнення до Проекту Закону № 6232 «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», поданого Президентом України Порошенком Петром Олексійовичем.
2016 р.:
– Проект закону до Комітету Верховної Ради України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відшкодування потерпілому шкоди, заподіяної злочином)» та пояснювальну записку до нього, які надіслано до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності ( вих. № 705-02-23 від 27.10.2016) – Л. М. Демидова.
– До підкомітету по роботі з Державною пенітенціарною службою України комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України під керівництвом д.ю.н., проф. Степанюка А. Х. підготовлені напрацювання щодо змін до кримінально-виконавчого та кримінального законодавства України: Проект Закону України “Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-виконавчого кодексів України щодо адаптації порядку застосування окремих інститутів кримінального права до європейських стандартів», зокрема підготовлено проект закону, пояснювальна записка, порівняльна таблиця (Яковець І. С., Автухов К. А.).
– Проект ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування Державної кримінально-виконавчої служби» 13.03.2016 р.
– Проект ЗУ «Про впорядкування кримінальних покарань за особливо тяжкі злочини» 03.03.2016 р.
– Проект ЗУ «Про превентивні і компенсаційні заходи у зв’язку з застосуванням катувань, нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання щодо засуджених та осіб, узятих під варту» 21.03.2016 р.
– Проект ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання психіатричної допомоги неповнолітнім засуджених» 09.03.2016 р.
– Проект ЗУ «Про несення змін до деяких законодавчих актів України щодо заміни довічного позбавлення волі більш м’яким покаранням» (19.03.2016).
− Проект Кодексу етики персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України (І. С. Яковець, К. А. Автухов)

ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ

– Науково-правовий висновок щодо Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі громадянського суспільства в боротьбі з корупційними злочинами» (у частині внесення змін до ст. 359 Кримінального кодексу України) (вих. лист. 1070-01-23 від 21.12.2015 р.).
– Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України (щодо уточнення відповідальності за вчинення злочинів проти волі, честі та гідності особи)» (реєстр. № 5034) (вих. № 668-02-23 від 10. 10. 2016) – Л. М. Демидова, О. О. Пащенко, Д. П. Євтєєва.
– Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконну забудову прибережних захисних смуг водних об’єктів»( вх. № 184-01-23 від 19.09.2016 р.) (вих. № 667-02-23 від 10. 10. 2016)  – Л.М. Демидова, Д. П.Євтєєва.
– Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення стягнення в дохід держави необґрунтованих доходів» (реєстр. № 5142 від 20.09.2016 р.) (вих. № 671-02-23 від 10.10.2016 р.) – В. І. Борисов, О. О. Пащенко.
– Зауваження та пропозиції до законопроекту «Про Вищу раду правосуддя» (реєстр. № 5180 від 23.09.2016)  – Л. М. Демидова, О. О. Пащенко, Д. П. Євтєєва, К. А. Новікова.
– Зауваження та пропозиції до законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впровадження Національної стратегії у сфері прав людини)» (вих. № 614-02-23 від 15.09.2016 року) – Л. М. Демидова, Д. П. Євтєєва.
– Науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення дотримання прав та вдосконалення роботи з неповнолітніми правопорушниками» (реєстр. № 5298 від 20.10.2016) ( вих. 757-01-52 від 18 листопада 2016 р.) (вих. 757-01-52 від 18.11.2016) – Л. М. Демидова, К. А. Новікова.
− Науковий висновок щодо практичного застосування положень Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання» (А. Х. Степанюк, І. С. Яковець, К. А. Автухов, вих. № 242-01-39 від 25.04.2016 р.).
– пропозиції щодо доопрацювання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі громадянського суспільства в боротьбі з корупційними злочинами», підготовленні на виконання листа Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А. А. Кожем’якіна. Законопроектом передбачено запровадження інституту волонтерів у кримінальне провадження. Причому пропонується волонтерам бути обвинувачами, тобто представляти перед судом докази, здобуті ними самими з порушеннями Конституції України, дозволеними законодавцем у процесуальному законі, до того ж одна й та особа – громадський обвинувач – буде суміщати функції заявника, свідка, потерпілого, обвинувача та ін. Суперечки між прокурором і громадським обвинувачем щодо змісту і обсягу обвинувачення можуть призвести до затягування процесу і порушення засади розумності строків провадження. Крім того, у одному провадженні буде три обвинувача – державний (прокурор), громадський (представник громадянського суспільства) і приватний (потерпілий), що призведе до порушення засади змагальності, бо кожен з них матиме можливість підтримувати «власне» обвинувачення. Також з тексту законопроекту не зрозуміло чому кримінальне провадження у формі громадського обвинувачення стосується лише двох складів злочинів, один з яких (ст. 370 КК) законодавцем не віднесено до числа корупційних. Інші сімнадцять злочинів (див. примітку до ст. 45 КК) не включені до числа тих, за якими здійснюється провадження у такій формі. Виникає питання і щодо визнання ініціативної фото-, відео-, аудіо-фіксацію злочину приватною особою здійсненням нею оперативно-розшукової діяльності. Доказами можуть бути будь-які фактичні дані, а кваліфікувати ці дані як докази вправі лише суд. (Л. М. Лобойко,  О. Г. Шило).
– судження щодо обґрунтованості та доцільності прийняття законопроекту «Про приватну детективну (розшукову) діяльність»,  реєстраційний № 3726 від 28.12.2015, підготовлені на виконання доручення на виконання листа Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А. А. Кожем’якіна. В цілому позитивно оцінюючи поданий законопроект, висловлено низку пропозицій та  зауважень. Зокрема, у ст. 9 законопроекту передбачити можливість зупинення та поновлення приватної детективної діяльності, їх підстави, порядок та наслідки. У п. 2 ч. 1 ст. 12 передбачене право детектива «ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для приватної детективної (розшукової) діяльності документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом». Для здійснення дій, передбачених п. 3, 4, 9
ч. 1 ст. 12 законопроекту, видається за доцільне закріпити обов’язок отримання згоди на їх проведення від власника, користувача або уповноважених ними осіб. У статті 12 доцільно надати виключний перелік прав суб’єктів приватної детективної діяльності. У ст. 15 законопроекту йдеться про «розшукове дослідження», зміст якого за текстом законопроекту не розкрито. У законопроекті, на наш погляд, повинні міститися норми, які б регламентували порядок оскарження дій (Л. М. Лобойко, О. Г. Шило,
Н. В. Глинська, О. І. Марочкін);
– коментарі  та пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», підготовленого Радою з питань судової реформи при Президенті України, підготовлені на виконання листа Президента НАПрН України Петришина О. В. Проаналізувавши поданий законопроект, вважаємо його в цілому слушним і таким, що заслуговує на підтримку. Разом із тим вважаємо за доцільне все ж таки зробити деякі зауваження та пропозиції.  Так, у ст. 1 законопроекту визначення поняття «захисту» через захист – «діяльність адвоката з метою захисту» є не доречним. Одні й ті ж питання регулюють і КПК і Закон «Про адвокатуру і адвокатську діяльність». Так, у п. 7 ч. 1 ст. 20  Проекту, що адвокат вправі «збирати докази будь-якими не забороненими законом засобами, в тому числі в установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати… документи …», а не їх копії, як передбачено ст. 93 КПК.
Вважаємо, що у ст. 6 законопроекту доцільно передбачити всі необхідні умови набуття статусу адвоката.  У ч. 2 ст. 20 доцільно вказати не тільки про функцію представництва, але і про функцію захисту у суді, яка здійснюється виключно адвокатами. Крім того, п. 3-1 ст. 23 додати словами: «забороняється вилучення адвокатського досьє для здійснення перевірки якості надання безоплатної правової допомоги». У ч. 3 ст. 23 закріпити чітку процедуру інформування органів адвокатського самоврядування про можливе затримання адвоката. Повідомлення про підозру адвоката у вчиненні кримінального правопорушення може бути здійснене виключно Генеральним прокурором України або його заступниками. Частина 7 ст. 23  стосується недопустимості доказів у кримінальному провадженні, а тому має бути віднесена до предмету регулювання КПК (Л. М. Лобойко, О. Г. Шило, Л. М. Москвич, Н. В. Глинська, О. І. Марочкін)
– зауваження і пропозиції щодо доцільності опрацювання нового Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», підготовлені на виконання завдання першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності М. П. Паламарчука. У зв’язку з ухваленням КПК 2012 р. відбулася реорганізація правового регулювання ОРД. Тому вважаємо доцільним розробити проект нового Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність». Предмет його регулювання має бути значно звужений. У новому Законі варто: 1) уточнити законодавчу дефініцію ОРД, визначивши її, зокрема, як систему гласних і негласних заходів, які провадяться спеціально уповноваженими державними органами, результати якої використовуються (реалізуються) у: а) контррозвідувальній діяльності; б) розвідувальній діяльності; в) протидії злочинності (у найширшому розумінні цього, включаючи профілактику злочинів); г) діяльності по розшуку безвісно відсутніх осіб; ґ) діяльності по перевірці осіб у зв’язку з їх допуском до державної таємниці і до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках (оперативно-перевірочній діяльності); 2) врегулювати спеціальні принципи ОРД, які визначають її сутність; 3) закріпити вичерпний перелік оперативно-розшукових заходів; 4) чітко розмежувати ОРД та кримінальне провадження; 5) визначити предмет регулювання нового Закону «Про ОРД».
Доцільно також розглянути питання щодо можливості впровадження єдиного реєстру оперативно-розшукових справ, відомості до якого могли би вносити керівники відповідних оперативних підрозділів. (Л. М. Лобойко, О. Г.  Шило, Н. В. Глинська, О. І. Марочкін);
– зауваження і пропозиції щодо доцільності опрацювання нового Закону України «Про правоохоронні органи та правоохоронну діяльність», підготовлені на виконання завдання першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності М. П. Паламарчука. Предметом правового регулювання вказаного закону, на наш погляд,  мають бути, зокрема:1) поняття правоохоронної діяльності; 2) нормативна дефініція «правоохоронний орган», сформульована  з використанням критеріїв, що дозволяють виокремити його в системі органів державної влади»; 3) система правоохоронних органів (їх вичерпний перелік та особливі ознаки, однакові для усіх правоохоронних органів); 4) особливості комплектування порівняно з іншими державними органами; 5) цілі і завдання діяльності правоохоронних органів; 6) функції правоохоронних органів; 7) засади діяльності правоохоронних органів; 8) засади і межі застосування працівником правоохоронного органу державного примусу, фізичної сили, спеціальних засобів та зброї; 9) загальні положення правового статусу працівника правоохоронного органу та гарантії його діяльності
(Л.М. Лобойко, О.Г. Шило, Н.В. Глинська, О.І. Марочкін);
– зауваження і пропозиції щодо проекту Закону України «Про вищу раду правосуддя» (реєстр. № 5180 від 23.09.2016), підготовлені на виконання доручення першого заступника Голови Комітету з питань науки та освіти Верховної Ради України О. В. Співаковського. Законопроект містить чимало позитивних новел, але, разом з тим, містить певні зауваження:
1. Пункт 3 ч. 1 ст. 3 Законопроекту надає ВРП повноваження “забезпечує відповідність діяльності суддів вимогам закону, в тому числі через процедури дисциплінарної відповідальності”. Але з положень принципу незалежності суддів не вбачається жодного іншого можливого законного впливу на суддю з метою “забезпечення відповідності його діяльності вимогам закону”, окрім механізму дисциплінарного провадження. 2. Частина 1 ст. 6 Законопроекту містить досить субєктивний оціночний критерій для кандидатур на посади члена ВРП – “є визнаним фахівцем у сфері права, має бездоганну професійну репутацію та відповідає критерію політичної нейтральності”. 3. Також важаємо, що допуск осіб, які колись мали судимість або вчиняли корупційне адміністративне правопорушення є недопустими.
4. Частина 8 статті 50, частни 1 статті 51 Законопроекту містять інститут “дозволу” скаржнику оскаржити рішення Дисцилінарної палати, але випадки та підстави такого “дозволу” не визначені. 6. Частина 1 статі 52 Законопроекту містить перелік виключних підстав для “оскарженння та скасування” рішень ВРП. Вважаємо, що підстави “скасування” рішень ВРП Верховним Судом мають бути викладені в процесуальному законі, зокрема КАС України. Те ж зауваження стосується і ч.1 ст.54 та ч. 2 ст. 57, ст. 72 та ін. Законопроекту (Л.М. Москвич);
– зауваження і пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення дотримання прав та вдосконалення робіт із неповнолітніми правопорушниками» (реєстр. № 5298 від 20.10.2016), підготовлені на виконання доручення Першого заступника Голови Комітету з питань науки та освіти Верховної Ради України О. В. Співаковського. Автори законопроекту зазначають, що діти, які наразі перебувають в школах та професійних училищах соціальної реабілітації, можуть бути за рішенням суду умовно-достроково звільненні від відбування покарання (в ч. 1 ст. 502 КПК йдеться про умовно-дострокове звільнення не від покарання, а від примусового заходу виховного характеру) або направлені до спеціальних виховних установ.  Порядок поміщення неповнолітніх до установ визначений чинним законодавством, а ось порядок умовно-достроково звільнення від примусового заходу виховного характеру і направлення до спеціальних виховних установ в проекті Закону не врегульований.
Справа у тому, що порядок дострокового звільнення від примусового заходу виховного характеру в чинному КПК врегульований статтею 502 КПК.  З моменту набрання чинності Законом (в разі ухвалення проекту) процесуальний механізм (порядок), про який йшлося у попередньому абзаці, буде ліквідований, бо стаття 520 КПК з цього моменту втрачає чинність. Іншого ж механізму авторами законопроекту не запропоновано.
У зв’язку з викладеним вище, пропонуємо доповнити законопроект розділом ІІІ «Перехідні положення», в якому передбачити один з таких варіантів звільнення неповнолітніх зі шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації: 1) продовжити дію статті 502 КПК до відбуття останнім неповнолітнім строку примусового заходу виховного характеру у вигляді направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків, призначеного судом до набрання чинності законом (1 січня 2017 р.); 2) передбачити порядок, згідно з яким протягом певного часу, визначеного законом, неповнолітні мають бути переведені без рішення суду зі спеціальних навчально-виховних установ до спеціальних виховних установ без рішення суду (Л. М. Лобойко).
– На виконання доручення Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України підготовлено (вх. № 04-18/3-122 від 19.01.2016 р.): надано науково-практичний висновок щодо обґрунтованості та доцільності прийняття проекту Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» (реєстр. № 3726 від 28 грудня 2015 року) на 8 стор. (В. Ю. Шепітько, Гетьман Г. М., В. В. Білоус).
– За дорученням Президента НАПрН України Петришина О.В. (лист № 1014 від 08.11.2016 р.) підготовлено пропозиції до Концепції правового забезпечення національної безпеки України де пропонується комплексно вивчити проблеми ДНК-ідентифікації та розробити проект Закону України «Про державну геномну (генетичну) реєстрацію в Україні», який би визначав цілі, принципи і види такої реєстрації, встановлював основні вимоги до її проведення, закріплював поняття і статус генетичних даних людини, умови і порядок їх одержання, зберігання і використання, відносив військовозобов’язаних до тієї категорії осіб, яка підлягає першочерговій геномній (генетичній) реєстрації в обов’язковому порядку тощо, передбачав внесення відповідних змін до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та інших законодавчих актів (Білоус В.В., Авдєєва Г.К.).
– Пропозиції до ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо гуманізації кримінальної відповідальності жінок)» (реєстр. № 2254а від 03.07.2015) (друге читання).
– Пропозиції до проекту ЗУ «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України (щодо гуманізації порядку і умов виконання покарань)» (реєстр. № 2251а від 03.07.2015) (друге читання).
– Пропозиції до проекту ЗУ «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо удосконалення порядку застосування до засуджених заходів заохочення і стягнення» (реєстр. № 2251а від 03.07.2015) (друге читання).
– Пропозиції до проекту ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених» (реєстр. № 2490а від 10.08.2015) (друге читання).
– Пропозиції до проекту ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо удосконалення доступу до правосуддя осіб, які утримуються в установах попереднього ув’язнення та виконання покарань) (реєстр. № 2255а від 03.07.2015) (друге читання).
– Пропозиції до проекту ЗУ «Про внесення змін до статті 93 Кримінально-виконавчого кодексу України» (щодо удосконалення гарантій права засуджених на відбування покарання за місцем проживання…») (реєстр. № 2253а від 03.07.2015) (друге читання).
– Пропозиції до проекту ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про попереднє ув’язнення» (щодо імплементації окремих стандартів Ради Європи) (реєстр. № 2291а від 06.07.2015) (друге читання).
– Пропозиції до проекту ЗК «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України (щодо поліпшення умов тримання засуджених)» (реєстр. № 2685 від 21.04.2015) (друге читання).
– Науково-правовий висновок на проект Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» (08.02.2016).
– Пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (24.03.2016).
– Науково-правовий висновок на проект Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» (19.02.2016).
– Науково-правовий висновок на проект Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» (08.02.2016).

ІНІЦІАТИВНІ ЗАКОНОПРОЕКТИ

2015 р.:
1. “Теоретичні питання удосконалення кримінального законодавства та практики його застосування”(№ держреєстрації 0112U4001335).  
– підготовлено проект Закону України «Про приведення у відповідність статті 3682 Кримінального кодексу України «Незаконне збагачення» до положень Конституції України та Конвенції ООН проти корупції» - Г. С. Крайник, Л. М. Демидова, Т. А. Павленко, О. О. Пащенко, М. В. Шепітько, Д. П. Євтєєва;
– проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо покарання за окремі злочини» та пояснювальна записка до нього, які надіслано до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (вих. лист № 1033-01-23 від 02.12.2015 р.). Отримано лист-відповідь за підписом Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А.А. Кожем’якіна про те, що наданий законопроект буде врахований у законотворчій роботі Комітету (вх. лист № 04-18/12-3317 від 17.12.2015 р.); - Л. М. Демидова, М. В. Шепітько;
– проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо кримінально-правової охорони земель водного фонду)» та пояснювальна записка до нього, які надіслано до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Запропоновано внести зміни та доповнення до ст. 2392 Кримінального кодексу України. Отримано лист-відповідь за підписом Голови Комітету А.А. Кожем’якіна про те, що вказаний законопроект опрацьовано та  зареєстровано в Верховній Раді України за номером 2454 від 23.03.2015 р. (вх. лист № 04-18/12-1238 від 22.05.2015 р.). – М. В. Кумановський;
2. “Теоретичні та прикладні проблеми реформування Державної кримінально-виконавчої служби України” (№ держреєстрації 0112U4001332).
– проект Концепції державної політики у сфері виконання кримінальних покарань. Спрямовано до підкомітету  по роботі з Державною пенітенціарною службою України Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (вих. лист №  546–03–23 від 29.05.2015 р.);
– проект Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо удосконалення порядку застосування до засуджених заходів заохочення і стягнення», пояснювальна записка та порівняльна таблиця до проекту (вих. лист №  546–03–23 від 29.05.2015 р.). Отримано акт впровадження за підписом Голови підкомітету з питань діяльності Державної пенітенціарної служби, народним депутатом Мірошніченком Ю.Р. (вих. лист № 61/0/01-1 від 20.07.2015 р.);
– проект Закону України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України (щодо гуманізації порядку і умов виконання покарань)», пояснювальна записка та порівняльна таблиця до проекту  (вих. лист №  546–03–23 від 29.05.2015 р.). Отримано акт впровадження за підписом Голови підкомітету з питань діяльності Державної пенітенціарної служби, народним депутатом Мірошніченком Ю.Р. (вих. лист № 60/0/01-1 від 20.07.2015 р.);
– проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо гуманізації кримінальної відповідальності жінок», пояснювальна записка та порівняльна таблиця до проекту (вих. лист №  546–03–23 від 29.05.2015 р.). Отримано акт впровадження за підписом Голови підкомітету з питань діяльності Державної пенітенціарної служби, народним депутатом Мірошніченком Ю.Р. (вих. лист № 59/0/01-1 від 20.07.2015 р.).
3. “Концептуальні основи побудови сучасного кримінального процесу України та проблеми гармонізації вітчизняного законодавства у сфері кримінальної юстиції із законодавством Європейського Союзу” (№ держреєстрації 0112U001331).
– проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України» (щодо виключення слова «розшукові» з термінів «слідчі (розшукові) дії» і «негласні слідчі (розшукові) дії)», пояснювальна записка та порівняльна таблиця щодо нього, надіслані Голові Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України Кожем’якіну А.А. (вих. лист №1037-06-23 від 02.12.2015 р.). Отримано лист-відповідь за підписом Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А.А. Кожем’якіна про те, що наданий законопроект буде врахований у законотворчій роботі Комітету (вх. лист № 24-12/12-3319 від 17.12.2015 р.);
– проект Закону України «Про внесення змін до статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (щодо початку досудового розслідування до внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення)», пояснювальна записка та порівняльна таблиця щодо нього, надіслані Голові Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України Кожем’якіну А.А. (вих. лист №1034-06-23 від 02.12.2015 р.). Отримано лист-відповідь за підписом Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А.А. Кожем’якіна про те, що наданий законопроект буде врахований у законотворчій роботі Комітету (вх. лист № 04-18/12-3318 від 17.12.2015 р.);
– проект Закону України  «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо посилення гарантій прав осіб у кримінальному провадженні під час прийняття процесуальних рішень у стадії досудового розслідування», пояснювальна записка та порівняльна таблиця щодо нього, надіслані Голові Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України Кожем’якіну А.А.) (вих. лист № 1017-06-23 від 24.11.2015 р.). Отримано лист-відповідь за підписом заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності М.П. Паламарчука про те, що наданий законопроект буде врахований у законотворчій роботі Комітету (вх. лист № 04-18/12-3278 від 15.12.2015 р.).
4. «Теоретичні і прикладні проблеми участі громадськості у запобіганні злочинності: міжнародний та вітчизняний досвід» (№ держреєстрації 0112U001330).
– пропозиції до Плану заходів на 2016-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період 2020 року, спрямовані до Кабінету Міністрів України (вих. лист № 876-0102-52 від 28.09.2015 р.).
5. «Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції» (№ держреєстрації 0112U001334)
– пропозиції до проекту Закону України «Про Державне бюро розслідувань» (реєстр. № 2114 від 12.02.2015) (вих. лист № 221-0102-52 від 12.03.2015 р.).
6. «Теоретичні та прикладні проблеми запобігання та протидії корупції» (№ держреєстрації 0113U000814).
– проект Закону України «Про приведення у відповідність статті 3682 Кримінального кодексу України «Незаконне збагачення» до положень Конституції України та Конвенції ООН проти корупції» та доповідна записка до нього, які надіслано до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (вих. лист № 1042-01-23 від 07.12.2015 р.).
– проект Закону України «Про внесення змін до КУпАП щодо притягнення до адміністративної відповідальності суддів загальних судів» та пояснювальну записку до нього, які надіслано до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя. Отримано лист-відповідь за підписом Голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя Р. П. Князевича про те, що наданий законопроект буде врахований у законотворчій роботі Комітету (вх. лист № 314-01-23 від 02.11.2015 р.);
– пояснювальна записка щодо проекту Закону України «Про поліцію і поліцейську  діяльність», реєстраційний  № 1692-1 від 27.01.2015 р. Включений до порядку денного Верховної Ради України 05.02.2015 // http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53719;
– пояснювальна записка щодо  проекту Закону України «Про    внесення  змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо забезпечення    окремим   категоріям    засуджених   осіб   права  на    правосудний вирок)», реєстр. № 2033а  від  05.06.2015 р. Зазначений законопроект  та  склад робочої групи є за цією інтернет-адресою  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55494.
– науково-правовий висновок на законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі громадянського суспільства в боротьбі з корупційними злочинами» № 1165 від 23.03.2015 р., в частині внесення змін до статей 201, 359 Кримінального кодексу України (щодо спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) (вих. лист. 368-0101-23 від 06.04.2015) – Л. М. Демидова, М. В. Шепітько).
Участь у робочих групах по розробці законопроектів та в інших робочих групах:
– акад. НАПрН України В.І. Борисов відповідно до п. 3 рішення Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі від 19 листопада 2009 р. № 3 включений до складу робочої групи з розробки змін до Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» у частині віднесення веб-сайтів до засобів масової інформації, їх державну реєстрацію та відображення на веб-сайтах їх представницької сторінки;
– відповідно до листа Першого заступника Голови адміністрації Президента України – Представника Президента України у Конституційному Суді України від 23 червня 2010 р. акад. НАПрН України В.І. Борисов призначений Президією НАПрН України відповідальним керівником групи з розробки проектів законів України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України», «Про внесення змін до Закону України «Про статус суддів», «Про внесення змін до Закону України «Про Вищу раду юстиції», проекту Кодексу кримінальних проступків, проекту Закону України «Про проведення кримінологічної експертизи проектів нормативно-правових актів», проекту положення про Національний антикорупційний комітет;
– чл.-кор. НАПрН України В.В. Голіна є членом робочої групи з розробки проекту Закону України «Про проведення кримінологічної експертизи проектів нормативно-правових актів», проекту положення про Національний антикорупційний комітет, а також  членом комісії по реформуванню судових та правоохоронних органів;
– акад. НАПрН України Шепітько В.Ю. є учасником засідань робочої групи Координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України з питань удосконалення законодавства у сфері судової експертизи;
– А. Х. Степанюк є членом Наукової ради Державної пенітенціарної служби України;
– І. С. Яковець є членом Наукової ради Державної пенітенціарної служби України, членом Консультативної ради з питань ювенальної юстиції при Інституті законодавства Верховної Ради України, заступником Голови Харківської обласної спостережної комісії;
– Л.М. Лобойко є членом робочих груп із доопрацювання проекту Закону України «Про поліцію і поліцейську діяльність» (реєстр. № 1692-1 від 27.01.2015 р.); проект Закону включений до порядку денного Верховної Ради України 05.02.2015 р.) та проекту Закону України « Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо забезпечення окремим категоріям засуджених осіб права на правосудний вирок)» (реєстр. № 2033а від 05.06.2015 р.);
– К.А. Автухов є головою громадської ради при Управлінні пенітенціарної служби України в Харківській області, членом Харківської обласної спостережної комісії;
– О.В. Сердюк, В.В. Голіна, М.Г. Колодяжний та С.С. Шрамко є членами тимчасового творчого колективу щодо виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. № 53-р;
– Настюк В.Я., Колодяжний М.Г., Крайник Г.С. та Добряк Ю.Г. є членами тимчасового творчого колективу щодо виконання відповідних завдань Регіональної програми запобігання і протидії корупції в Харківській області на 2013–2015 роки у межах реалізації Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 рр.;
– О.В. Новіков входить до складу Міжвідомчої робочої групи з питань законодавчого забезпечення сфери боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин та прекурсорів.

ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ

– науково-правовий висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо удосконалення засад організації та функціонування судової влади відповідно до європейських стандартів) (реєстр. № 1497 від 17.12.2014 р.), підготовлений на прохання народного депутата України О.І. Сироїда (відправлено електронною поштою 29.01.2015 р.) (виконавці – О.Г. Шило, Л.М. Москвич);
– науково-правовий висновок щодо проекту Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (реєстр. № 2244а) та альтернативних законопроектів у цій сфері (реєстр. № 2244а-1, 2244а-2, 2244а-3), підготовлений на доручення Міністерства освіти і науки України (вих. лист № 764-0102-52 від 20.08.2015 р.) (виконавці – Є.В. Курінний, Ю.Г. Добряк);
– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі громадянського суспільства в боротьбі з корупційними злочинами» (реєстр. № 1165 від 23.03.2015 р.) в частині внесення змін до статей 201, 359 Кримінального кодексу України (щодо спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) (вих. лист № 368-0101-23 від 06.04.2015 р.) (виконавці – Л.М.Демидова, М.В. Шепітько, Л.М. Лобойко, О.Г. Шило);
– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків» (реєстр. № 2897 від 03.06.2015 р.), підготовлений на запит Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Кожем’якіна А. А. (вих. лист № 664-0101-23 від 02.07.2015 р.) (виконавці – В.І. Борисов, Л.М. Демидова, О.О. Пащенко, Т.А. Павленко);
– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Цивільного кодексів України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні», внесеного Кабінетом Міністрів України, підготовлений на запит Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Кожем’якіна А. А. (реєстр. № 2541а від 28.08.2015 р.) (вих. лист № 977-02-23 від 05.11.2015 р.) (виконавці – Л.М. Демидова, О.О. Пащенко, Т.А. Павленко, М.В. Шепітько, Д.П. Євтєєва, К.А. Новікова);
– науково-правовий висновок щодо проекту Закону України «Про цивільну зброю та боєприпаси», підготовлений на депутатське звернення народного депутата України О. Л. Шевченка. Відправлено електронною поштою у червні 2015 р. (виконавець – П.Л. Фріс);
– пропозиції та зауваження на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за публічні заклики до ухилення від призову за мобілізацією у період проведення антитерористичної операції», внесеного депутатом Артеменком А. В. (реєстр. № 215-02-52 від 11. 03. 2015 р.) (вих. лист № 215-02-52 від 11.03.2015 р.) (виконавці – Л.М. Демидова, О.О. Пащенко);
– зауваження та пропозиції на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництво, реалізацію, придбання продукції, робіт та послуг, що призвело до створення реальної або потенційної загрози національній безпеці України у воєнній сфері» (реєстр. № 1793), підготовлені  на депутатське звернення народного депутата України А.Ф. Антонищака (вих. лист № 446-01-01 від 07.05.2015 р.). (виконавці – Л.М. Демидова, Т.А. Павленко);
– пропозиції та зауваження на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за публічні заклики до ухилення від призову за мобілізацією  у період проведення антитерористичної операції», внесеного депутатом Артеменком А. В. (реєстр. № 215-02-52 від 11.03.2015) (вих. лист № 215-02-52 від 11.03.2015) – (Л.М. Демидова, О.О. Пащенко);
– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Законів України “Про прокуратуру” (щодо конкурсного порядку відбору кандидатів на посаду Генерального прокурора України та виключення підстав для його необґрунтованого звільнення)», підготовлений на виконання доручення Президії НАПрН України (відправлено електронною поштою 11.03.2015 р.) (виконавець – Л.М. Москвич);
– зауваження та пропозиції на проект Закону України  «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»» (на основі законопроекту під реєстр. № 5093 від 19.09.2014 р.) (вих. лист № 445-0102-53 від 07.05.2015 р.), підготовлені на виконання доручення НАПрН України. (виконавці – Л.М. Демидова, Т.А. Павленко, Л.М. Лобойко, Н.В. Глинська, В.А. Журавель);
– зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», підготовлені на виконання доручення Президії Національної академії правових наук України (вих. лист № 449-0101-52 від 12.05.2015 р.) (виконавці – Є.В. Курінний, Г.С. Крайник, Ю.Г. Добряк, М.Г. Колодяжний, І.С. Яковець, О.І. Опанасенков);
– зауваження та пропозиції на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»» (повторні), підготовлені на доручення Президії НАПрН України. (вих. лист № 729-01-52 від 10.08.2015 р.) (виконавці – М.Г. Колодяжний, С.С. Шрамко, І.С. Михалко, О.О.Пащенко);
– пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (втретє), підготовлені на доручення НАПрН України (реєстр. № 2244а, станом на 12.11.2015 р.). (вих. лист № 1006-0102-52 від 16.11.2015 р.) (виконавці – В.А. Журавель, М.О. Соколенко, М.Г. Колодяжний, С.С. Шрамко, Л.М. Демидова);
– науково-правовий висновок щодо приміток 3 і 4 до ст. 364 КК України та абз. 2 п. 1 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» від 13.05.2014 р. № 1261-VII, підготовлений на запит заступника Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ С. І. Кравченка (вих. лист № 223-770-1014-15 від 06.05.2015 р.) (виконавці – Л.М. Демидова, О.Г. Шило);
– науково-правовий висновок щодо відповідності Конституції України положення пункту 6 частини першої, пунктів 2, 13 частини другої, частини третьої статті 3 Закону України “Про очищення влади”, підготовлений на запит судді Конституційного Суду України Н.К. Шаптали (вх. лист від 6.02.2015 р.) (відправлено електронною поштою 29.05.2015 р.) (виконавець – Л.М. Москвич);
– науково-правовий висновок, підготовлений на запит судді Конституційного Суду України C.Л. Вдовіченко щодо відповідності Конституції України положень частини третьої, абзацу четвертого та речення першого абзацу шостого частини п'ятої статті 141 Закону України від 7 липня 2010 року № 2453-VI “Про судоустрій і статус суддів” у редакції Закону України від 12 лютого 2015 року № 192-VIII “Про забезпечення права на справедливий суд” у взаємозв'язку з положенням підпункту 5 пункту 2, пункту 17 розділу I, пункту 5 розділу III Закону України від 2 березня 2015 року № 213- VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення” стосовно звуження гарантій матеріального забезпечення та соціального захисту суддів у відставці положенням статті 8, частини першої статті 21, частини першої, пунктів 2, 9 частини п'ятої статті 126 Конституції України (вх. лист № 339-16/2160 від 08.09.2015 р.) (відправлено електронною поштою) (виконавець – Л.М. Москвич).
– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо забезпечення права засуджених осіб на правосудний вирок)», підготовлений на підставі листа заступника голови правління Центру політико-правових реформ, Головного експерта робочої групи з судової реформи і реформи прокуратури Реанімаційного пакету реформ Куйбіди Р. О. (вх. лист від 18.05.2015 р.) (відправлено електронною поштою 25.05.2015 р.) (виконавці – Л.М. Лобойко, П.Л. Фріс).

2014 р.:

ІНІЦІАТИВНІ ЗАКОНОПРОЕКТИ

– було підготовлено проект Закону України «про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення антикорупційного законодавства», який було затверджено постановою Вченої Ради НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України № 3 від 26 березня 2014 року.
– підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (у частині вдосконалення норми, передбаченої ст. 167 КК)» та пояснювальну записку до нього, які надіслано  до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;
– підготовлено проект Закону України «Про внесення змін та доповнень  до Загальної частини КК України (щодо обмеження волі як виду покарання)» та пояснювальну записку до нього, які надіслано до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ

– пропозиції та зауваження щодо концепції та проекту Закону України “Про основні засади протидії корупції в Україні”;
– пропозиції до проекту Закону України “Про кримінологічну експертизу проектів нормативно-правових актів”;
– пропозиції до проекту Закону України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з контрабандою та порушенням митних правил»;
– пропозиції та зауваження щодо проекту Закону України «Про основні засади протидії корупції в Україні».
– надано висновки щодо розробки та ухвалення нормативно-правового акта, який спирався б на окремі положення Закону Російської Федерації «Про заборону окремим категоріям осіб відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати грошові кошти та цінності у закордонних банках, розташованих за територією Російської Федерації, володіти і (або) користуватися закордонними фінансовими інструментами».
– надано пропозиції щодо можливості імплементації в Україні деяких положень Закону Російської Федерації «Про заборону окремим категоріям осіб відкривати і мати рахунки (вклади), зберігати готівкові грошові кошти і цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти і (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами».
– висновок щодо проекту Концепції реформування правоохоронних органів України (на запит Ради національної безпеки і оборони України, лист № 1944/3-2-5 від 23 грудня 2013 р);
– пропозиції до довідки і проекту рішення РНБО «Щодо стану та напрямів подальшого реформування правоохоронних органів України» (на запит Ради національної безпеки і оборони України, лист № 61/3-2-5 від 23 січня 2014 р.);
– висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони окремим категоріям осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відкривати і мати поточні і вкладні (депозитні) рахунки, зберігати фінансові активи в іноземних банках, мати цінні папери іноземних емітентів, придбання або володіння нерухомим майном за межами України)» (реєстраційний № 4066) (на запит Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики (лист № 853/0/2-14 від 27 січня 2014 р.);
– зауваження щодо пропозицій від громадської організації «Асоціація міжнародно-правових досліджень» про внесення змін до Конституції України (на виконання доручення Голови комісії з питань правоохоронної діяльності Конституційної Асамблеї В. Я. Тація);
– висновок щодо питання, порушеного у листі Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики А. Й. Богдана № 853/0/2-14 від 27 січня 2014 р., щодо зареєстрованого 31 січня 2014 р. у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони окремим категоріям осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відкривати і мати поточні і вкладні (депозитні) рахунки, зберігати фінансові активи в іноземних банках, мати цінні папери іноземних емітентів, придбання або володіння нерухомим майном за межами України) (реєстраційний № 4066) народного депутата А. М. Павловського (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);
– висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо прийняття заяв, повідомлень та іншої інформації про кримінальне правопорушення та початку досудового розслідування», внесений народними депутатами М. П. Паламарчуком і С. В. Сасом (реєстр. № 4263 веб-сайту Верховної Ради України від 25 лютого 2014 р.) (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);
– висновок, що стосується основних принципів, положень, критеріїв, структури законопроекту про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо проведення допиту) (реєстр. № 3037 від 29 липня 2013 р.) (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація );
– пропозиції щодо проекту Закону України про Державне бюро розслідувань України (реєстр. № 3042 від 1 серпня2013 р. (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);
– висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо слідчих, що здійснюють досудове розслідування» (реєстр. № 4444 від 14 березня 2014 р.) (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);
– висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих процесуальних дій та оптимізації діяльності органів досудового розслідування», внесений народним депутатом Г. Г. Москалем (реєстр. № 4444-1 від 25 березня 2014 р.) (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);
– висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо порядку реабілітації, в тому числі реабілітації померлого)» (реєстр. № 4504 від 20 березня 2014 р.) (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);
– висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права особи на перегляд судових рішень Верховним Судом України та доступу до судових рішень» (реєстр. № 4513 від 20 березня 2014 р.) (в частині внесення змін до КПК України: пункт 3 законопроекту) (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);
– висновок на проект Закону України «Про Національне бюро антикорупційних розслідувань» (реєстр. № 4573 від 26 березня 2014 р.) (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);
– висновок на проект Закону України «Про Національну службу боротьби з корупцією» (реєстр. № 4573-1 від 7 квітня 2014 р.) (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);
– висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо обов’язковості ухвал слідчого судді» (реєстр. № 4652 від 8 квітня 2014 р.) (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);
– судження та пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», обговорення якого відбулося на засіданні Президії НАПрН України 13 червня 2014 р. (на виконання доручення першого віце-президента НАПрН України О. В. Петришина);
– судження та пропозиції щодо парламентських слухань на тему: «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави» (на виконання доручення першого віце-президента НАПрН України О. В. Петришина);
– пропозиції щодо реформування міліції України (на прохання Міністерства юстиції України).
– зауваження та пропозиції на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку призначення та виконання покарання у виді довічного позбавлення волі» (реєстр. № 4679), поданого народним депутатом України В. С. Журавським.
– на лист урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики надано відповідь з пропозиціями щодо підготовки нормативно-правового акта, який спирався б на окремі положення Закону Російської Федерації «Про заборону окремим категоріям осіб відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати грошові кошти та цінності у закордонних банках, розташованих за територією Російської Федерації, володіти і (або) користуватися закордонними фінансовими інструментами.
– на лист голови Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі підготовлено відповідь щодо визначення ознак віднесення друкованої, аудіовізуальної, електронної та іншої продукції, а також переданих і отриманих по комунікаційних лініях повідомлень та матеріалів до продукції, що пропагує бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і релігійних святинь.
– розглянуто ознаки неправомірної вигоди як предмета корупційних злочинів в Україні; проаналізовано Конвенції, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, в яких вказано на предмет корупційних злочинів. Зроблено висновок, що у цих Конвенціях мають місце такі терміни, як «неправомірна вигода» та «хабар». Зроблено висновок про поспішність виключення терміну «хабар» з кримінального законодавства України та відходу від матеріального характеру його предмета.

2013 р.:

ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ

– пропозиції та зауваження до Проекту Закону України «Про судово-експертну діяльність в Україні», розробленого Міністерством юстиції із власної ініціативи (оприлюднений 06.08.2013 р. на сайті Міністерства юстиції України (http://www.minjust.gov.ua/43603) з метою його обговорення і отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань;
– пропозиції щодо питань  експертизи нормативно-правових актів з метою визначення механізму захисту інформаційного простору «від матеріалів, що становлять небезпеку для підростаючого покоління», запропонованих для розгляду на засіданні Юридичної НКР Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, висловлено зауваження до формулювань завдань експертизи та надано пропозиції щодо уточнення окремих термінів («небезпека для підростаючого покоління», «визначення механізму захисту» та ін.), запропоновано визначення мети такої експертизи, якою, на нашу думку, є встановлення наявності/відсутності окремих положень НПА, які дозволяють (припускають) обіг (створення,  збирання, одержання, зберігання,  використання, поширення) інформації, що «становлять небезпеку для підростаючого покоління»;
– пропозиції щодо внесення пропозицій Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, спрямованих на  удосконалення національного законодавства з регулювання питань безпеки інформаційного простору висловлено зауваження щодо формулювань окремих проблем (зокрема, «безпека інформаційного простору») та запропоновано внести до нормативно-правових актів України низку доповнень з метою забезпечення технічного, інженерного та організаційного захисту інформації  від «матеріалів, що становлять небезпеку для підростаючого покоління» згідно з «Загальнодержавною програмою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», яка передбачає удосконалення законодавства України та правового регулювання в інформаційній сфері;
– доповідна записка до комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією щодо проекту Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України з питання узгодження положень розділу ХVII «Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг» з кримінально-процесуальним законодавством;
– підготовлено пропозиції щодо змін та доповнень до проекту закону України» Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо порядку та умов відбування покарання», реєстр. № 1131 від 20.12.2012 р., поданий Кабінетом Міністрів України, в яких не зважаючи на позитивну оцінку змін та доповнень, було звернено увагу на спірну та недостатньо обґрунтовану пропозицію щодо зміни у КВК України. А саме звернено увагу на те, що прийняття цих змін може потягти не лише погіршення правового становища засуджених, а й викликати численні випадки порушення їх прав;
– підготовлено пропозиції щодо змін та доповнень до проекту закону України «Про внесення змін до статті 116 Кримінально-виконавчого кодексу України» (щодо забезпечення прав засуджених осіб на медичну допомогу), реєстр. № 1020 від 12.12.2012 р., поданий народним депутатом України І.В. С.Г. Міщенком, в яких звернено увагу на те, що прийняття цього Закону призведе до невиправданого обмеження в реалізації засудженими права на вільний вибір лікаря;
– підготовлено пропозиції щодо надання зауважень до проекту Концепції змін до Конституції України;
– підготовлена пояснювальна записка до Книги IV проекту Кодексу України про антигромадські (кримінальні) проступки. Для Президії Національної академії правових наук України;
− Пропозиції до тексту Концепції внесення змін до Конституції України в частині регулювання правоохоронної діяльності (з урахуванням положень, що містяться у тезах доповіді Комісії, оприлюднених і схвалених на Пленарному засіданні Конституційної Асамблеї 16 листопада 2012 року);
– експертний висновок щодо законопроектів «Організаційні засади здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону "Організаційні засади здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"» (на запит Державної служби України з контролю за наркотиками, лист від 30 січня 2013 р.);
– науково-правовий висновок щодо обґрунтованості та доцільності прийняття законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо забезпечення європейських стандартів публічності у судовій системі», реєстр. № 2019 від 15 січня 2013 р. (на виконання доручення Президії НАПрН України, лист № 202 від 5 лютого 2013 р.);
– пропозиції та зауваження до проекту закону України «Про визнання таким, що втратив чинність, Кримінального процесуального кодексу України», реєстр. № 1212 від 8 січня 2013 р. (на виконання доручення  Президії НАПрН України, лист № 169 від 31 січня 2013 р.);
– пропозиції до законопроекту «Про внесення змін до законів України «Про прокуратуру» (щодо виборності прокурорів)» (реєстр. № 2162 від 1 лютого 2013 р.) і «Про міліцію» (щодо виборності керівників міліції) (реєстр. № 2163 від 1 лютого 2013 р.) на виконання доручення Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронних органів за № 04-20/3-319, лист Президії НАПрН України № 467 від 11 березня 2013 р. щодо надання пропозицій та зауважень до проектів законодавчих актів щодо чинних положень організації діяльності певних правоохоронних органів та інших структур державної влади;
– пропозиції та письмові зауваження на проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів», який вноситься Президентом України (на виконання доручення Голови Конституційної Асамблеї Кравчука Л. М. та згідно з листом голови комісії з питань правоохоронної діяльності Конституційної Асамблеї Тація В. Я) разом з фахівцями Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;
– пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення факту смерті людини», реєстр. № 2361 від 21 лютого 2013 р. (на виконання доручення Президії НАПрН України);
– пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гарантування права громадян на звернення до міжнародних органів з захисту прав людини)», реєстр. № 2306 від 15 лютого 2013 р. (на виконання доручення Президії НАПрН України);
– пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення проведення слідчих (розшукових) дій», реєстр. № 2475 від 6 березня 2013 р. (на виконання доручення Президії НАПрН України);
– надана інформація для доповіді голови комісії з питань правоохоронної діяльності В.Я. Тація «Щодо визначення поняття та системи правоохоронних органів в Концепції змін до Конституції Україні»;
– надані коментарі та пропозиції до проекту Концепції змін до Конституції;
– наданий висновок щодо проектів Законів України «Про визнання таким, що втратив чинність, Кримінального процесуального кодексу України», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у відповідність з Кримінальним процесуальним кодексом України», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо забезпечення європейських стандартів публічності у судовій системі);
– надані пропозиції та зауваження до проектів законів : про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» (щодо виборності прокурорів), реєстр №  2162; про внесення змін до Закону України «Про міліцію» (щодо виборності керівників міліції), реєстр №  2163; про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності міністерства внутрішніх справ України, реєстр №  1203;  про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо засад кадрової політики в органах законодавчої. Виконавчої влади та правоохоронних органах України), реєстр №  2004;
– підготовлені пропозиції щодо можливості визначення на законодавчому рівні поняття «екстремізм» та подальших шляхів врегулювання цього питання у законодавстві України;
– відповідно до доручення Президента НАПрН України, Голови Комісії з питань правоохоронної діяльності Конституційної Асамблеї, члена Консультативно-експертної ради при МВС України В.Я. Тація надані зауваження та пропозицій до Концепції змін до Конституції України;
– відповідно до листа Голови Комісії з питань правоохоронної діяльності Конституційної Асамблеї В. Я. Тація від 29 березня 2013 р. підготовлені разом з науковцями ІВПЗ НАПрН України «Пропозиції та зауваження стосовно проекту Концепції внесення змін до Конституції України щодо удосконалення конституційно-правового регулювання правоохоронної діяльності»;
– надано науково-правовий висновок щодо обґрунтованості і доцільності прийняття законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо забезпечення європейських стандартів публічності у судовій системі).
 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту

Державні web-ресурси