До 20-річчя створення Науково-дослідного
інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса
НАПрН України

ІСТОРІЯ
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ ІМЕНІ АКАДЕМІКА     В.В. СТАШИСА –  н.-д.  установа
Національної  академії правових  наук  України, створена у Харкові відповідно до постанови КМ України від 16.03.1995 та постанови АПрНУ України (нині – НАПрН України) від 21.06.1995 р. У 2012 році Інституту присвоєно ім’я видатного українського правознавця – академіка НАПрН України В.В. Сташиса.

Основні напрями діяльності: проведення фундаментальних та прикладних досліджень, спрямованих на правове забезпечення діяльності Президента України, ВР України,  КМ України, судових та правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування у сфері боротьби зі злочинністю та корупцією; розробка наукових концепцій розвитку законодавства та практики його застосування; наукове обґрунтування та підготовка загальнодержавних і регіональних програм протидії злочинним проявам, а також проектів законодавчих актів; підготовка науково-правових висновків щодо чинних і тих, що розробляються, нормативно-правових актів у відповідній сфері; складання аналітичних інформативних оглядів стану та тенденцій розвитку законодавства в галузі б-би зі злочинністю, аналіз практики застосування цього законодавства; розробка методик розслідування окремих видів злочинів; підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів; використання досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю тощо.

На перших порах проблема пошуку досвідчених наукових кадрів не дозволила організувати в Ін-ті масштабні дослідження. Виконання дослідницьких завдань покладалося на тимчасові творчі колективи, що об’єднали досвідчених у різних галузях науки фахівців Харкова. Директором Інституту був призначений доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), акад. НАПрН України В.І. Борисов, який очолює його понад 20  років (із травня 2005 року по червень 2008 року Інститут очолював доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права Національної юридичних академії України імені Ярослава Мудрого, академік НАПрН України Ю.В. Баулін). Сьогодні Інститут має відділи (дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права; кримінологічних досліджень; дослідження проблем кримінального процесу, криміналістики та судоустрою). У складі Інституту функціонує Бюро судових експертиз, основні напрямами діяльності якого є: проведення судових психологічних, трасологічних експертиз, експертиз із техніко-криміналістичного дослідження документів, об’єктів інтелектуальної власності, надання консультацій щодо проблем використання спеціальних знань у судочинстві. Спільно з Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника в Інституті у 2013 році створено навчально-наукову лабораторію дослідження проблем політики в сфері боротьби зі злочинністю, щодо якої Інститутом надається науково-методична допомога в організації та проведенні досліджень.

Інститут є однією з провідних науково-дослідних установ юридичного профілю в Україні, що здійснює низку фундаментальних і прикладних досліджень у сфері боротьби зі злочинністю, надає консультації і науково-правові висновки в галузі нормативного регулювання цієї сфери, проводить судові експертизи, видає наукову продукцію (монографії, науково-практичні посібники, коментарі, довідники, словники тощо), організовує науково-практичні конференції, семінари, «круглі столи», готує аспірантів та докторантів для забезпечення в майбутньому потреб, що виникають під час організації та проведення наукових досліджень. Прикладом впровадження в законодавчу діяльність та правозастосовну практику значних наукових результатів Інституту стала активна участь його провідних фахівців в розробці проектів ключових кодексів української держави – Кримінального, Кримінального процесуального та Кримінально-виконавчого.

Інститут підтримує творчі контакти з іноземними науковими установами  (зокрема, Великої Британії, Іспанії, Казахстану, Литви,  Молдови, Німеччини, Польщі, США, Швейцарії та ін.).  Починаючи з 1999 року в Інституті функціонує аспірантура, а з 2011 року – докторантура. У 2012 році створена спеціалізована вчена рада по захисту канд. дисертації К 64.502.01. В Інституті видається фаховий збірник наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю».

Літ.: Нариси до історії Науково-дослідного ін-ту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України. – Х., 2015; Наукова діяльність Науково-дослідного    ін-ту вивчення проблем злочинності ім. академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України. Довідник (2010-2015). –Х., 2015.
В.І. Борисов, В.С. Батиргареєва
 

До 90-річчя з дня народження
академіка В.В. Сташиса

СТАШИС ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ – видатний учений у галузі кримінального права, професор, академік, академік-секретар відділення кримінально-правових наук Національної академії правових наук України

 В.В. Сташис народився 10 липня 1925 року в м. Суми. У 1946 році він вступив до Харківського юридичного інституту (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Студент Сташис одразу виявив неабиякі здібності та жагу до отримання знань. Тому невипадково рік потому він почав виконувати обов’язки народного судді першої ділянки Сталінського (нині – Московського) району м. Харкова. Під час навчання майбутній академік вирішує обрати для себе науково-педагогічну стезю і після закінчення інституту вступає до аспірантури. У 1954 році він блискуче захистив кандидатську дисертацію, а вже через два роки молодий учений очолив кафедру кримінального права і кримінального процесу Харківського юридичного інституту.

 У 1962 році В.В. Сташису було присвоєно вчене звання доцента, у червні 1973 року – вчене звання професора. Із березня 1964 року Володимир Володимирович – проректор, а згодом – перший проректор Харківського юридичного інституту. Перебуваючи на цій посаді понад 45 років, він доклав багато зусиль для того, щоб інститут став провідним юридичним навчальним закладом на теренах нашої та сусідніх держав. За його безпосередньою участю формувався науково-педагогічний колектив, зміцнювалася матеріальна база академії, створювався інтер’єр навчального закладу.

 Вагомим є внесок В.В. Сташиса у розвиток науки кримінального права. Понад 250 наукових праць, з яких 7 монографій, 8 науково-практичних коментарів, 14 підручників і 8 навчальних посібників з основних питань Загальної та Особливої частин кримінального права, написані ним особисто чи у співавторстві, є настільними книгами для студентів, науковців та юристів-практиків.

 Професор Сташис брав активну участь у розробці проекту Кримінального кодексу України 1960 року. Концептуальні розробки вченого стали теоретичним фундаментом для подальшого вдосконалення кримінального законодавства при проведенні нової кодифікації. В.В. Сташис і його харківські колеги – фахівці в галузі кримінального права – були членами робочої групи Кабінету Міністрів України, яка підготувала проект Кримінального кодексу України, прийнятого Верховною Радою 5 квітня 2001року.

 Значний внесок академік зробив у підготовку науково-педагогічних кадрів. Під його науковим керівництвом було захищено 28 кандидатських дисертацій, дев’ять його учнів стали докторами юридичних наук. Ним була створена наукова школа харківських фахівців у галузі кримінального права, яка має беззаперечний авторитет.

 Володимир Володимирович був одним із засновників Національної академії правових наук України та доклав багато зусиль для її становлення і розвитку. Як член Президії НАПрН України він брав безпосередню участь у координації наукових досліджень з усіх правових проблем України.

 За ініціативою та сприянням В.В. Сташиса було підготовлено належну матеріально-технічну та наукову базу Інституту вивчення проблем злочинності, яка надала можливість проводити дослідження його науковцям. Фундаментальні та прогресивні ідеї академіка й сьогодні втілюються в життя у творчості колективу Інституту загалом та сектора дослідження кримінально-правових проблем зі злочинністю зокрема, приносячи відчутні плоди.

 За час функціонування Інституту Володимир Володимирович неодноразово був керівником фундаментальних та прикладних досліджень, що проводилися в Інституті та виконувалися співробітниками сектора, а саме: «Проект Закону «Про введення в дію Кримінального кодексу України» (ІV кв. 1996 р.); «Кримінальне право України. Проблеми теорії і практики застосування» (І кв. 1997 р. – І кв. 2002 р.); «Теоретичні проблеми кримінальної відповідальності та покарання» (ІІ кв. 2002 р. – І кв. 2007 р.; «Фундаментальні та прикладні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні» (І кв. 2007 р. – I кв. 2012 р.). Результати досліджень за цими темами були відбиті в багатьох законопроектах та проектах інших нормативно-правових актів, зокрема, проектах Постанов Пленуму Верховного Суду України, понад 500 наукових працях (монографіях, наукових статтях, тезах наукових доповідей).

 За визначні заслуги у розвитку освіти і науки та становленні законності в Україні В.В. Сташису було присвоєно звання «Герой України» (з врученням ордена Держави), його також було нагороджено 14-ма державними орденами (за часів СРСР та незалежної України), зокрема, Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, Богдана Хмельницького III ступеня. «За заслуги» І, ІІ, ІІІ ступеня та 45-ма медалями; присвоєно звання «Заслужений працівник вищої школи України», «Заслужений діяч науки і техніки України». Американський Біографічний інститут (США) нагородив професора медаллю як найбільш гідну людину, досягнення якої пропонуються для вивчення і натхнення людей XX століття і майбутніх поколінь. Міжнародний біографічний центр (Велика Британія) визнав В.В. Сташиса одним з найбільш видатних інтелектуалів ХХ ст.

 У 2011 році Володимир Володимирович пішов із життя, що стало надзвичайно великою втратою для тих, кому пощастило з ним працювати та спілкуватися, а також для всієї юридичної громадськості.

 Постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2012 р. № 902 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1999 р. № 1518 та від 23 травня 2012 р. № 486» Інституту присвоєно ім’я академіка В. В. Сташиса. На сьогодні його ім’я також носять Інститут права Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), а також мала планета № 7373, названа на його честь Астрономічним Союзом.

Стенд, присвячений 90-річчю від дня народження академіка В.В. Сташиса

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту

Державні web-ресурси