Будинок інституту вивчення проблем злочинності НАПрНУ  Інститут був створений 21 червня 1995 р. на виконання п. 8 розпорядження Президента України № 35/95-РП від 10 лютого 1995 р. та п. 2 постанови Кабінету Міністрів України "Питання Академії правових наук України" № 321 від 18 травня 1994 р. з метою проведення теоретичних і прикладних досліджень у сфері боротьби зі злочинністю. Постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2012 р. № 902 Інституту присвоєно ім’я академіка В.В. Сташиса.

 Наукова діяльність Інституту охоплює дослідження: теоретичних проблем боротьби зі злочинністю; наукового забезпечення державної політики і правових основ боротьби з корупцією і організованою злочинністю; злочинів і правопорушень, що вчинюються у сфері державної безпеки; теоретичного обґрунтування і нормативного забезпечення судово-правової реформи; використання досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю; міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю.

  Наукові завдання Інституту реалізуються шляхом: проведення наукових досліджень з проблем теорії кримінального права і практики його застосування; природи судової влади і системи організації і діяльності органів, що її здійснюють; вивчення кримінологічних і криміналістичних проблем та заходів боротьби зі злочинами; вивчення законодавства Європейських держав та США, можливостей і меж використання його в законотворчій діяльності України; підготовки проектів законів та інших нормативних актів; проведення за дорученням суб'єктів законодавчої ініціативи наукової експертизи проектів законів та інших нормативних актів, що регулюють питання кримінальної відповідальності, кримінально-процесуальної діяльності, судоустрою; участі в розробці і реалізації державних програм боротьби зі злочинністю, в тому числі з корупцією і організованою злочинністю; проведення міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференцій, семінарів, "круглих столів", організації виставок з метою поширення передового досвіду боротьби зі злочинністю, втілення досягнень науки і техніки в практику діяльності судових і правоохоронних органів; розробки нових методик і методів судово-фоноскопічної експертизи, криміналістичної техніки, приладів, обладнання, комп'ютерних програм; видання фахового збірника наукових праць "Питання боротьби зі злочинністю"; підготовки наукових кадрів через аспірантуру, докторантуру та систему здобування за спеціальностями: 12.00.08  – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право та 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;  надання консультативних послуг з питань кримінального, кримінально-процесуального, кримінально-виконавчого права.

  При Інституті працює Бюро судових експертиз, яке проводить найскладніші криміналістичні, судово-психологічні та фоноскопічні експертизи.

  Сьогодні Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України бере активну участь у розвитку та збагаченні правової наукової думки в Україні.

 
 
 
 
 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту

Державні web-ресурси